Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Vize Final
Vize Deneme-1 2022 Denem Sınavı(hazırlanıyor)
Vize Deneme-2
Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi

Auzef Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Ders Kitabı

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Vize Deneme-1

1. Bir işletmenin varlık toplamı 8.000 TL ve borç toplamı 5.000 TL ise işletmenin öz sermayesi (öz kaynakları) kaç liradır?

A) 3.000 TL
B) 13.000 TL
C) 5.000 TL
D) 7.000 TL
E) Bu bilgilerden işletmenin öz sermayesi hesaplanamaz

Cevap : A) 3.000 TL

2. Aşağıdaki finansal tablolardan hangisi işletmenin kârlılığı hakkında bilgi sunar?

A) Bilanço
B) Gelir Tablosu
C) Fon Akış Tablosu
D) Nakit Akış Tablosu
E) Öz sermaye Değişim Tablosu

Cevap : B) Gelir Tablosu

3. Muhasebede finansal olayların gerçekleşme esasına göre kayıtlara alınması aşağıdaki Genel Kabul Görmüş Muhasebe Kavramlarından hangisi gereğidir?

A) İhtiyatlılık Kavramı
B) Kişilik Kavramı
C) Tutarlılık Kavramı
D) Tahakkuk Kavramı
E) Çift Taraflılık Kavramı

Cevap : D) Tahakkuk Kavramı

4. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonlarından biri değildir?

A) Kaydetme
B) Özetleme
C) Yorumlama
D) Onaylama
E) Sınıflama

Cevap : D) Onaylama

5. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu kalemlerinden biridir?

A) Finansman gideri
B) Menkul Kıymetler
C) Maddi duran varlıklar
D) Stoklar
E) Ticari Alacaklar

Cevap : A) Finansman gideri

6. Mali işlemler gerçekleştikçe tarih sırasına göre ilk olarak aşağıdaki defterlerden hangisine kaydedilir?

A) Büyük Defter (Defteri Kebir)
B) Envanter Defteri
C) Günlük Not Defteri
D) Bilanço
E) Yevmiye Defteri

Cevap : E) Yevmiye Defteri

7. Mali işlemlerin sınıflandırılmış şekilde takip edilmesi amacıyla tutulan defter aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük Defter (Defteri Kebir)
B) Envanter Defteri
C) Günlük İşlemler Defteri
D) Yevmiye Defteri
E) Bilanço

Cevap : A) Büyük Defter (Defteri Kebir)

8. Mizanlardaki bilgilerden bilanço ve gelir tablosu oluşturularak mali bilgilerin yorumlanabilir hale getirilmesi muhasebenin hangi fonksiyonunu içerir?

A) Kaydetmek
B) Sınıflandırma
C) Özetlemek
D) Analiz Etmek ve Yorumlamak
E) Bilgi Verme

Cevap : E) Bilgi Verme

9. Bir işletmenin sahip olduğu varlık toplamından, bu varlıklar üzerindeki üçüncü kişilerin hakkını ifade eden borçların toplamını çıkardığımızda geriye işletmenin sahip olduğu net varlıklar nasıl adlandırılır?

A) Varlıklar
B) Dönen varlıklar
C) Öz kaynaklar
D) Yabancı kaynaklar
E) Kaynaklar

Cevap : C) Öz kaynaklar

10. İşletmenin amortisman yöntemini değiştirmesi hâlinde, konuyla ilgili bilgi verilmesi aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine uygunluk gösterir?

A) Tutarlılık
B) Tam açıklama
C) İşletmenin sürekliliği
D) Dönemsellik
E) Özün önceliği

Cevap : B) Tam açıklama

11. Dönem içinde meydana gelen işlemler nedeniyle bilanço kalemlerinde ortaya çıkan değişimler aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla izlenir?

A) Yardımcı defter
B) Hesap
C) Kesin Mizan
D) Fon akım tablosu
E) Nakit akış tablosu

Cevap : B) Hesap

12. Artışların borç tarafına, azalışların alacak tarafına kaydedildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelir hesapları
B) Borç hesapları
C) Öz kaynak hesapları
D) Pasifi düzenleyici hesaplar
E) Aktifi düzenleyici hesaplar

Cevap : D) Pasifi düzenleyici hesaplar

13. İşletmenin nakit olarak borç ödemesi, bilanço ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açar?

A) Kaynakları artırır
B) Kaynakları değiştirmez
C) Kaynakları azaltır
D) Varlıkları artırır
E) Varlıkları değiştirmez

Cevap : C) Kaynakları azaltır

14. Gelir ve gider hesaplarının işleyiş kuralları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelirlerdeki artış ilgili hesabın alacağına yazılır
B) Gelir hesapları borç kalanı verir veya kalan vermez
C) Giderlerdeki artış ilgili hesabın borcuna yazılır
D) Giderlerdeki azalış hesabın alacağına yazılır
E) Gelir ve gider hesapları dönem sonunda kapatılır

Cevap : B) Gelir hesapları borç kalanı verir veya kalan vermez

15. Aşağıdakilerden hangisi bir hesabın borç ve alacak taraflarındaki tutar toplamlarının birbirine eşit olması durumunda doğrudur?

A) Hesap açıktır.
B) Hesap borç kalanı verir.
C) Hesap şeffaftır.
D) Hesap alacak kalanı verir.
E) Hesap kapalıdır.

Cevap : E) Hesap kapalıdır.

16. İşletmenin gelir ve giderlerinin izlendiği hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazım hesaplar
B) Asli hesap
C) Sonuç hesabı
D) Düzenleyici hesap
E) Geçici hesap

Cevap : C) Sonuç hesabı

17. Aşağıdakilerden hangisi bir sonuç hesabıdır?

A) Kasa Hesabı
B) Geçmiş Yıllar Kârı Hesabı
C) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
D) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı
E) Gelir Tahakkukları Hesabı

Cevap : D) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

18. İşletme faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan, varlıklardaki azalmaya ne ad verilir?

A) Kâr
B) Zarar
C) Sermayenin azalması
D) Harcama
E) Borç

Cevap : B) Zarar

19. Aşağıdakilerden hangisi aktif düzenleyici hesaptır?

A) Alınan Çekler
B) Şüpheli Ticari Alacaklar
C) Dönem Net Zararı
D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
E) Ödenmemiş Sermaye

Cevap : D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

20. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda pasif düzenleyici bir hesap değildir?

A) Borç Senetleri Reeskontu
B) Dönem Net Zararı
C) Kıdem Tazminatı Karşılığı
D) Geçmiş Yıllar Zararları
E) Ödenmemiş Sermaye

Cevap : C) Kıdem Tazminatı Karşılığı

 

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: