Dış Ticarete Giriş

Vize Final
2021 Vize Soruları
2021 Vize Soruları-1
2021 Vize Soruları-2
Dış Ticarete Giriş Auzef Ders Kitabı PDF

Dış Ticarete Giriş 2021 Vize Soruları-1

1- İlk dış ticaret teorisi kim tarafından ortaya çıkmıştır?

A) Jean Baptiste Say
B) Robert Lucas
C) David Ricardo
D) John Maynard Keynes
E) Adam Smith

Cevap : E) Adam Smith

2- Firmanın içinden değil de firmanın dışından kaynaklanan üretim maliyetlerinin düşmesine neden olan etmenlere verilen isim nedir?

A) Dışsal Ekonomiler
B) Örnek Ekonomiler
C) Çevresel Ekonomiler
D) Ölçek Ekonomiler
E) Merkez Ekonomiler

Cevap : A) Dışsal Ekonomiler

3- Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye değildir?

A) Cihaz
B) Araç
C) Gereç
D) Makine
E) Eğitim

Cevap : E) Eğitim

4- Ülkelerin üretim faktörleri seviyelerinde yaşanan artışlar hangi sonucu vermez?

A) Ülkelerin üretimi artar.
B) Ülkelerin girdi oranları değişmeyebilir.
C) Ülkelerin üretimi azalır.
D) Ülkelerin üretim seviyeleri değişir.
E) Ülkeler daha üst üretim olanakları eğrisine kayar.

Cevap : C) Ülkelerin üretimi azalır.

5- Bir ülkenin yurt dışı ile olan ticaretine uyguladığı vergiye ne ad verilir?

A) Stopaj
B) Tarife
C) Kurumlar vergisi
D) Katma değer vergisi
E) Gelir vergisi

Cevap : B) Tarife

6- Sermayenin kazancına ne ad verilir?

A) Telif
B) Kira
C) Kar
D) Ücret
E) Rant

Cevap : C) Kar

7- A ülkesinin Sermaye/Emek oranının B ülkesinin Sermaye/Emek oranına göre yüksek çıkması aşağıdakilerden hangisinin doğru olmasını sağlar?

A) A ülkesi görece sermaye fakir bir ülkedir.
B) A ülkesi görece emek yoğun bir ülkedir.
C) A ülkesi görece sermaye yoğun bir ülkedir.
D) B ülkesi görece emek fakir bir ülkedir.
E) B ülkesi görece sermaye yoğun bir ülkedir.

Cevap : C) A ülkesi görece sermaye yoğun bir ülkedir.

8- Aşağıdakilerden hangisi Faktör Donatım Teorisi açısından yanlıştır?

A) Ölçeğe artan getiri şartı geçerlidir.
B) Ürünlerin üretim süreçleri tüm ülkelerde aynıdır.
C) Ürünler her ülkede aynı girdiler ile üretilmektedir.
D) Ürünlerin üretim teknolojileri tüm ülkelerde aynıdır.
E) Ürünler her ülkede aynı girdi miktarları ile üretilmektedir.

Cevap : A) Ölçeğe artan getiri şartı geçerlidir.

9- Ülkelerin teklif eğrilerinin zaman içinde değişime uğraması sonucu aşağıdakilerden hangisi değişmez?

A) Ülkelerin dış ticaret açıkları
B) Ülkelerin ithal etmek istedikleri mal için ithalat fiyatı
C) Ülkelerin ihraç etmek istedikleri mal için ihracat fiyatı
D) Ülkelerin ithal etmek istedikleri ürün miktarı
E) Ülkelerin ihraç etmek istedikleri ürün miktarı

Cevap : A) Ülkelerin dış ticaret açıkları

10- Malların mallar cinsinden değerine ne ad verilir?

A) Maliyet fiyatı
B) Dünya fiyatı
C) Etiket fiyatı
D) Nispi fiyat
E) Nominal fiyat

Cevap : D) Nispi fiyat

11- Çevre Standartları ile ilgili hangisini söyleyemeyiz?

A) Yüksek çevre standartlarına sahip ülkeler dış ticaret avantajlarına sahiptirler.
B) Çevre kirliliğine önem vermeyen ülkelerde üretim maliyeti düşüktür.
C) Çevre standartları düşük ülkeler dış ticarette haksız rekabete sahiptirler.
D) Günümüzde çevre kirliliğine karşı duyarlılık bulunmamaktadır.
E) Her ülkenin çevre standartları farklıdır.

Cevap : A) Yüksek çevre standartlarına sahip ülkeler dış ticaret avantajlarına sahiptirler.

12- Toplumların tercihlerinin değişmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?

A) Dış ticaret hacimleri değişir.
B) Ödemeler dengesi sabit kalır.
C) Teklif eğrileri değişir.
D) Dış ticaret hadleri değişir.
E) Tüketim kalıpları değişir.

Cevap : B) Ödemeler dengesi sabit kalır.

13- İthal edilen malın ithalat bedeli üzerinden hesaplanan vergisine ne isim verilir?

A) İthalat fonu
B) Piyasa değer vergisi
C) Spesifik vergi
D) Miktar vergisi
E) Ad-volerem vergi

Cevap : E) Ad-volerem vergi

14- Girdilerin artış oranı ile çıktının artış oranının aynı olduğu üretim teknolojisine ne ad verilir?

A) Ölçeğe artan getiri
B) Ölçeğe azalarak artan getiri
C) Ölçeğe azalan getiri
D) Ölçeğe artarak artan getiri
E) Ölçeğe sabit getiri

Cevap : E) Ölçeğe sabit getiri

15- Stolper-Samuelson Modeli için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelir dağılımı ile ilgilenir.
B) Faiz oranları ile ilgilenir.
C) Sermayenin kirası ile ilgilenir.
D) Üretim faktörleri ile ilgilenir.
E) Emeğin ücreti ile ilgilenir.

Cevap : B) Faiz oranları ile ilgilenir.

16- Aşağıdakilerden hangisi Merkantalizmin özelliklerinden biridir?

A) Yurt dışına sermaye akışını arttırmak
B) Dış ticaret açığı vermek
C) Yurt dışı yatırımları arttırmak
D) Dış ticaret dengesi vermek
E) Dış ticaret fazlası vermek

Cevap : E) Dış ticaret fazlası vermek

17- Vernon ürün dalgası modeli kaç kısımdan oluşmaktadır?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 3
E) 2

Cevap : B) 5

18- Mukayeseli üstünlükler teorisine göre ülkeler arasındaki ticaret hangi kritere göre yapılır?

A) Reel fiyatlar
B) Farklılaştırılmış fiyatlar
C) Görece fiyatlar
D) Ortalama fiyatlar
E) Nominal fiyatlar

Cevap : C) Görece fiyatlar

19- Emeğin kazancına ne ad verilir?

A) Faiz
B) Kira
C) Kar
D) Rant
E) Ücret

Cevap : E) Ücret

20- Aşağıdakilerden hangisi kısmi denge analiziyle ilgili olarak yanlıştır?

A) Teklif eğrilerinin kesiştiği yerde denge oluşur.
B) Talep fazlası doğar.
C) Arz fazlası doğar.
D) Arz eğrilerinden faydalanılır.
E) Talep eğrilerinden faydalanılır.

Cevap : A) Teklif eğrilerinin kesiştiği yerde denge oluşur.

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

%d blogcu bunu beğendi: