Dünya Bölgeleri: Ortadoğu

Dünya Bölgeleri: Ortadoğu

Vize Final
2021 Vize Deneme 2021 Final Deneme-1
2020 Vize Soruları 2021 Final Deneme-2
2021 Final Soruları

Dünya Bölgeleri Ortadoğu Auzef Ders Kitabı PDF
Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

 

Dünya Bölgeleri: Ortadoğu 2020 Vize

1- Orta Doğu’da bir bölge dışında çok geniş sahaları kaplayan iklim bölgelerinden söz etmek pek mümkün
değildir. Bu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu Yarımadası
B) Sina Yarımadası
C) Arap Platosu
D) Yemen’in güneyi
E) İran’ın doğusu

Cevap : C) Arap Platosu

2- Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu’da ekzoreik sahalardaki “basit akarsular”dan biri değildir?

A) İngur
B) Kızılırmak
C) Dalaman
D) Manavgat
E) Aksu

Cevap : B) Kızılırmak
NOT: Basit akarsular genellikle kıyılara paralel olarak uzanan dağların en yüksek bölümlerinden doğarlar, kısa bir süre sonra ve kuvvetli düşüşlerle denize
ulaşırlar. Çok sayıda olan bu tip kısa akarsuların en iyi örnekleri Kafkaslarda İngur ve Kura; Karadeniz Dağları’nda Değirmendere, Kızıldere ve İkizdere; Toroslar’da Dalaman, Aksu, Köprüsu ve Manavgat’tır.

3- Orta Doğu’da andoreik havzaların en iyi örneklerine nerede rastlanır?

A) Suudi Arabistan’ın kuzeyinde
B) Merkezî Suriye’de
C) Doğu Irak’da
D) Batı Irak’da
E) Merkezî İran’da

Cevap : E) Merkezî İran’da

4- Birinci Dünya Savaşı’ndan önce, İngilizcede Balkanlar’dan ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan bahsedilirken hangi terim kullanılmıştır?

A) Uzak Doğu
B) Yakın Doğu
C) Ön Asya
D) Arap Asyası
E) Önbatı Asya

Cevap : B) Yakın Doğu

5- Bölge nüfusunun yaklaşık yüzde kaçının geçimini tarımdan karşıladığı tahmin edilmektedir?

A) % 28’inin
B) % 45’inin
C) % 36’sının
D) % 65’inin
E) % 70’inin

Cevap : D) % 65’inin

6- Orta Doğu’da kompleks akarsu şebekesinin en karakteristik örneği olan akarsular hangileridir?

A) Seyhan ve Ceyhan
B) Fırat ve Dicle
C) Kızılırmak ve Yeşilırmak
D) Büyük ve Küçük Menderes
E) Kura ve Aras

Cevap : B) Fırat ve Dicle

7- Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu’da steplerin geniş bir yayılış alanına sahip olduğu bölgelerden biri değildir?

A) Orta Suriye
B) Aşağı Mezopotamya
C) Ermenistan Platosu
D) Güney Kafkasya
E) Doğu Karadeniz

Cevap : E) Doğu Karadeniz
NOT: Orta Doğu’da step sahaları “Yüksek Saha” (İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek platolarında, Güney Kafkasya, Azerbaycan, Ermenistan platolarında ve İran’da) ile “Ara Bölge”de (Yukarı ve Aşağı Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu, Orta Suriye) geniş bir yayılış alanına sahiptirler.

8- Ormanın üst sınırı Karadeniz Dağları’nda kaç metrede son bulur?

A) 2.100 metre
B) 2.500 metre
C) 1.500 metre
D) 1.900 metre
E) 2.800 metre

Cevap : A) 2.100 metre
NOT: Ormanın üst sınırı Karadeniz Dağları’nda 2.100 m’de son bulurken, Kafkaslar’da 2.300 m’ye ve Elbruzlar’da da 2.500 m’lere kadar çıkar.

9- Günümüzde Orta Doğu olarak adlandırılan bölgede aşağıdaki ülkelerden hangisi yer almaz?

A) İran
B) Irak
C) Yemen
D) Suriye
E) Afganistan

Cevap : E) Afganistan

10- “Orta Doğu nedir ve nerededir? ” sorusuna verilecek cevaplardan birisi aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Kesin sınırlarını belirlemek zordur.
B) Terim Avrupa merkezli olarak ifade edildiği için bazı araştırmacılar tarafından eleştirmektedir.
C) Günümüzde Arabistan Yarımadası etrafında kümelenmiş, kuzeyde Türkiye’den doğuda İran ve Irak’a kadar uzanan ülkeleri kapsar.
D) Bölge için “Yakın Doğu”, “Arap Asyası”, “Önbatı Asya” gibi terimler de kullanılmıştır.
E) Bir kültürel terimi ifade etmez.

Cevap : E) Bir kültürel terimi ifade etmez.

11- 5.669 m yüksekliğindeki Demavent Zirvesi hangi dağ sıraları üzerinde bulunur?

A) Toros Dağları
B) Elbruzlar
C) Kafkaslar
D) Köroğlu Dağları
E) Doğu Karadeniz Dağları

Cevap : B) Elbruzlar

12- Orta Doğu’da yalnızca dört ülke toplam arazilerinin 1/5’inden fazlasını ekip biçerler. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir?

A) Ürdün
B) Lübnan
C) Suriye
D) Türkiye
E) İsrail

Cevap : A) Ürdün
NOT: Yalnızca dört ülke -Türkiye, Suriye, İsrail ve Lübnan- toplam arazilerinin 1/5’inden fazlasını ekip biçerler.

13- Orta Doğu yerine daha coğrafi (ya da daha kıtasal) olan “Güneybatı Asya” teriminin kullanılmasını da savunan coğrafyacılar, sınırlarını çizerken hangi ülkeyi bölgenin içine katmaktadırlar?

A) Afganistan
B) Mısır
C) Fas
D) Tunus
E) Cezayir

Cevap : B) Mısır

14- Suudi Arabistan’da kurulan yeni vaha yerleşmelerine ne ad verilir?

A) Sabah
B) Hicret
C) Ilgın
D) Hacer
E) Şükran

Cevap : B) Hicret

15- Orta Doğu’da bölge genelinde temel geçim kaynağını hangi ekonomik faaliyet oluşturmaktadır?

A) Madencilik
B) Sanayi
C) Tarım
D) Hayvancılık
E) Balıkçılık

Cevap : C) Tarım

16- Bahreyn’in başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amman
B) Doha
C) Muskat
D) Sana
E) Manama

Cevap : E) Manama

17- Bölgenin güney yarısında yer alan Arap Platformu ile kuzey yarısında yer alan Kıvrımlı Bölge (ya da Yüksek Saha) arasındaki bölüm hangi adla bilinir?

A) Çöl Sahası
B) Kırık Sahası
C) Alçak Saha
D) Volkanik Saha
E) Geçiş Zonu

Cevap : E) Geçiş Zonu

18- Orta Doğu’daki önemli akarsular arasında yer alan Şeria Nehri’nin diğer adı nedir?

A) Ürdün
B) ZayandehRud
C) Fırat
D) Kura
E) Dicle

Cevap : A) Ürdün

19- Arapça aşağıdaki ülkelerden hangisinde egemen dil değildir?

A) İsrail
B) Ürdün
C) Suriye
D) Irak
E) Lübnan

Cevap : A) İsrail

20- Bölgenin kuzeyinde tarımsal faaliyetin alanını daraltan ve sınırlarını çizen coğrafi faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklık
B) Topraklar
C) Relief
D) Su noksanlığı
E) Yağış

Cevap : C) Relief

21- Batı Toroslar Taşeli Yöresi’nin batısında hangi doğrultuda uzanırlar?

A) Güneybatı-Kuzeydoğu
B) Kuzeybatı-Güneydoğu
C) Doğu-Batı
D) Doğu-Kuzeydoğu
E) Kuzey-Güney

Cevap : B) Kuzeybatı-Güneydoğu

22- Orta Doğu’da, ekonomik gelişme ve planlama ile tanımlanan 40 yıldan sonra, birçok ülkede kırlarda gelir seviyesi hâlâ düşüktür. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biridir?

A) Lübnan
B) Yemen
C) Kuveyt
D) İran
E) İsrail

Cevap : B) Yemen

23- Orta Doğu’nun en az nüfusa sahip olan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katar
B) İsrail
C) Kuveyt
D) Bahreyn
E) Umman

Cevap : D) Bahreyn

24- “Yüksek Saha’da ve onun Ara Bölge’si içinde yer alan ovalar”grubunda yer alan ovaların en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çarşamba
B) Büyük Menderes
C) Konya Ovası
D) Bafra
E) Mezopotamya

Cevap : C) Konya Ovası

25- Orta Doğu’da en sıcak ve en soğuk ay ortalamaları arasındaki en yüksek farka hangi iki ülkede rastlanmaktadır?

A) Türkiye-Suudi Arabistan
B) Suriye-İran
C) Yemen-Irak
D) Türkiye-İran
E) Kuveyt-Irak

Cevap : D) Türkiye-İran

26- Transhumance terimi neyi ifade eder?

A)Yarı-göçebelik
B)Yatay göçebe hayvancılık
C)Dikey göçebe hayvancılık
D)Kuru tarım
E)Sulu Tarım

Cevap : C)Dikey göçebe hayvancılık

27- Daryal Geçidi hangi dağlar üzerinde bulunur?

A) Kafkas Dağları
B) Zağroslar
C) Toroslar
D) Doğu Karadeniz Dağları
E) Köroğlu Dağları

Cevap : A) Kafkas Dağları

28- Fırat Nehri’nin toplam uzunluğu kaç km’dir?

A) 2.500 km
B) 2.900 km
C) 2.800 km
D) 2.300 km
E) 3.020 km

Cevap : C) 2.800 km

29- Alplerin Güney Kolu’nda Zağros sisteminin doğusunda hangi dağlar yer alır?

A) Altay Dağları
B) Fars Dağları
C) Altın Dağlar
D) Toros Dağları
E) Kunlun Dağları

Cevap : B) Fars Dağları

30- Orta Doğu’da tarımsal arazi içinde sulanan arazinin payının en düşük olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Irak
B) Katar
C) İran
D) Yemen
E) Suudi Arabistan

Cevap : E) Suudi Arabistan

31- Rub-ül Hali Çölü Arap Platosu’nun kuzey bölümünde hangi çölle birleşir?

A) DaştiLut
B) DaştiKavir
C) Küçük Nefud Çölü
D) Büyük Nefud Çölü
E) Göbi Çölü

Cevap : C) Küçük Nefud Çölü

32- Orta Doğu’da nüfus yoğunluğunun (kilometrekare/nüfus) en düşük değerde olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İran
B) Kuveyt
C) Irak
D) Suudi Arabistan
E) Umman

Cevap : D) Suudi Arabistan

33- Orta Doğu’da “Areik (Dışarıya akışı olmayan) sahaların vadi şebekesi” genellikle nerede yer alırlar?

A) Yüksek Saha’da
B) Suriye’nin kuzeyinde
C) Arap Platosu’nda
D) Ara Bölge’de
E) Yemen’in batısında

Cevap : C) Arap Platosu’nda

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: