Ekonomik Coğrafyaya Giriş

Ekonomik Coğrafyaya Giriş

Vize Final
2020 Vize Soruları 2021 Final Deneme
2021 Final Soruları

Ekonomik Coğrafyaya Giriş

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2020 Vize Sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi politik ekonominin ilk destekçileri tarafından terk edilen teoridir?

A) Lokasyon teorisi
B) Merkez teorisi
C) Yarı çevre teorisi
D) Ekonomik teori
E) Konum teorisi

Cevap : E) Konum teorisi

2- Coğrafya kaç inceleme alanına ayrılmıştır?

A) 6
B) 3
C) 2
D) 4
E) 5

Cevap : C) 2

3- Dünya 1990’lı yıllarda siyasi ekonomi yönünden hangi teorinin egemenliği altına girmiştir?

A) Yarı çevre teorisi
B) Regülasyon teorisi
C) Konum teorisi
D) Merkezi yerler teorisi
E) Çevre teorisi

Cevap : B) Regülasyon teorisi

4- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde ekonomik coğrafyanın en önemli inceleme alanlarının başında gelmektedir?

A) Tarım
B) Bölgeselleşme
C) Endüstri
D) Yerelleşme
E) Küreselleşme

Cevap : E) Küreselleşme

5- Mekân teorisi eleştirel ekonomik coğrafya lehine biçim olarak ortaya çıktığında, aşağıdaki bilim dallarından hangileri ekonomik coğrafyaya çok farklı yaklaşımlar getirmiştir?

A) Jeologlar ve iktisatçılar
B) Zoologlar ve stratejistler
C) Demograflar ve matematikçiler
D) Biyologlar ve iktisatçılar
E) Coğrafyacılar ve ekonomistler

Cevap : E) Coğrafyacılar ve ekonomistler

6- Yeni nesil ekonomik coğrafyacılardan Lösch, nazizmin kötülüklerini gidermek için …………. piyasaya yönelmiş, Harvey ise kapitalizmin kötülüklerini düzeltmek için…………. yönelmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sosyalizm-Liberalizm
B) Kapitalist-Sosyalizm
C) Sosyalizm-Kapitalist
D) Kapitalist-Marksizim
E) Liberalizm-Kapitalist

Cevap : B) Kapitalist-Sosyalizm

7- Ekonomik coğrafya veya ticari coğrafya hangi yıllar arasında öne çıkmıştır?

A) 1850-1920
B) 1880-1930
C) 1820-1945
D) 1810-1910
E) 1830-1960

Cevap : B) 1880-1930

8- Ekonomik coğrafyanın modern toplumsal bilimlerle birlikte ticari coğrafya için daha açıklayıcı bir bilim dalı hâline gelmesi aşağıdaki hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

A) 1880-1900
B) 1750-1790
C) 1910-1930
D) 1950-1970
E) 1980-2000

Cevap : A) 1880-1900

9- Aşağıdakilerden hangisi ekonomik coğrafyanın alt konularından biri değildir?

A) Hidroloji​​​​
B) Madenler
C) Balıkçılık
D) Sağlık
E) Tarım

Cevap : A) Hidroloji

10- Ekonomik eylemlerin mekânsal yönlerini inceleyen ilk izler aşağıdakilerden hangisinde görülmüştür?

A) Babil dünya haritasında
B) Anaksimandros’un haritasında
C) Qin eyaletinin yedi çin haritalarında
D) Posidonius’un haritasında
E) Pietro Vesconte’nin dünya haritasında

Cevap : C) Qin eyaletinin yedi çin haritalarında

11- Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında nükleer üretiminde dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer almaz?

A) Hindistan
B) Fransa
C) Güney Kore
D) ABD
E) Kanada

Cevap : A) Hindistan

12- Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında buğday üretiminde dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer almaz?

A) Fransa
B) ABD
C) Avustralya
D) Rusya
E) Çin

Cevap : C) Avustralya

13- Tropikal ormanlar dünya yüzeyinin yüzde kaçını oluşturur?

A) 10
B) 20
C) 22
D) 7,5
E) 15

Cevap : D) 7,5

14- Aşağıdakilerden hangisi mekân kavramının birbirleriyle ilişkili öğelerinden değildir?

A) Bölge ve biçim
B) Makro bölgesel ölçek
C) Gereksiz yere düzensiz alan kavramı
D) Yer
E) Mekândaki akışlar

Cevap : B) Makro bölgesel ölçek

15- I. Sanayi
II. Tarım
III. Turizm
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ormancılığın en fazla etkileşim hâlinde olduğu sektörlerdir?

A) II ve III
B) Yalnızca II
C) Yalnızca I
D) I, II ve III
E) I ve II

Cevap : D) I, II ve III

 

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2020 Vize Sorular

16- I. Hindistan
II. Çin
III. Endonezya
IV.İngiltere
Maliyetlerin daha düşük olduğu gelişmekte olan ülkelere örneğin çağrı merkezlerinin taşınması bu konuya örnek olmaktadır. Ancak bu eğilim daha çok gelişmekte olan ülkeler ölçeğinin daha gelişmiş ucunda yer alan ülkeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bu ülkelerdendir?

A) II ve III
B) I, II ve III
C) I, II, III ve IV
D) III ve IV
E) I ve II

Cevap : B) I, II ve III

17- Aşağıdakilerin hangisinde sosyal meselelere karşılık olarak özellikle ABD’de bir grup coğrafyacı yeni radikal coğrafyayı nerede ve hangi üniversitede biçimlendirmeye çalışmışlardır?

A) Orlonda-Florida Merkez Üniversitesi
B) Cambridge- Harvard Üniversitesi
C) Los Angeles- Güney California Üniversitesi
D) Massachusetts-Clark Üniversitesi
E) Durham-Duke Üniversitesi

Cevap : D) Massachusetts-Clark Üniversitesi

18- Tarım (bitkisel üretim-hayvancılık), balıkçılık, kerestecilik ve ormancılık, madencilik ve enerji kaynaklarının yanı sıra avcılık ve toplayıcılık aşağıdaki faaliyet türlerinden hangisine girmektedir?

A) Primer
B) Kuiner
C) Tersiyer
D) Kuaterner
E) Sekonder

Cevap : A) Primer

19- Mesafe artık elektronik ortamda iletişim maliyetini belirleyecek değildir. Şirketler, dünyanın üç ana zaman dilimine göre üç vardiya hâlinde belirli çalışma türlerini organize edecektir. Aşağıdakilerden hangisi çalışma türlerinin organize edildiği alanlardan biri değildir?

A) Doğu Asya
B) Avustralya
C) Amerika
D) Avrupa
E) Afrika

Cevap : E) Afrika

20- Ekonomik coğrafya alanında yetişmiş coğrafyacı ekonomistler, kültürel dönüş ve feminist yaklaşımlarla eş zamanlı olarak hangi yıl ortaya çıkmıştır?

A) 1970
B) 1950
C) 1960
D) 1990
E) 1980

Cevap : D) 1990

21- Genel olarak küreselleşmenin etkileri ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri devriminin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri hakkında güçlü argümanlar öne sürülmüştür. Bazı gözlemciler, elektronik haberleşmelerin “uzay-daralan” etkilere sahip olduğunu ve …………. ileri sürmüşlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ekonominin ölümünü
B) Mesafenin ölümünü
C) Lokasyonun ölümünü
D) Üretimin ölümünü
E) Zamanın ölümünü

Cevap : B) Mesafenin ölümünü

22- Ekonomik coğrafyanın modern toplumsal bilimlerle birlikte ticari coğrafya için daha açıklayıcı bir bilim dalı hâline gelmesi aşağıdaki hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

A) 1880-1900
B) 1750-1790
C) 1910-1930
D) 1950-1970
E) 1980-2000

Cevap : A) 1880-1900

23- Aşağıdakilerin hangisinde ekonomik faaliyet grup eşleştirmesi yanlış verilmiştir?

A) Sekonder faaliyet –Madencilik
B) Tersiyer faaliyet –Sigortacılık
C) Primer faaliyet –Balıkçılık
D) Kuaterner faaliyet –Arge uzmanları
E) Kuiner –CEO

Cevap : A) Sekonder faaliyet –Madencilik

24- Aşağıdakilerden hangisi ekonomik coğrafyanın alt konularından biri değildir?

A) Sağlık
B) Madenler
C) Balıkçılık
D) Tarım
E) Hidroloji

Cevap : E) Hidroloji

25- I. Sanayi
II. Tarım
III. Turizm
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ormancılığın en fazla etkileşim hâlinde olduğu sektörlerdir?

A) Yalnızca I
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I ve II
E) Yalnızca II

Cevap : C) I, II ve III

26- Mesafe artık elektronik ortamda iletişim maliyetini belirleyecek değildir. Şirketler, dünyanın üç ana zaman dilimine göre üç vardiya hâlinde belirli çalışma türlerini organize edecektir. Aşağıdakilerden hangisi çalışma türlerinin organize edildiği alanlardan biri değildir?

A) Avustralya
B) Afrika
C) Amerika
D) Avrupa
E) Doğu Asya

Cevap : B) Afrika

27- Paul Krugman’a göre ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Sanayideki üretim yeri
B) Mekândaki üretim yeri
C) Uzaydaki üretim yeri
D) Aydaki üretim yeri
E) Boşluktaki üretim yeri

Cevap : C) Uzaydaki üretim yeri

28- Ekonomik coğrafya veya ticari coğrafya hangi yıllar arasında öne çıkmıştır?

A) 1880-1930
B) 1820-1945
C) 1810-1910
D) 1830-1960
E) 1850-1920

Cevap : A) 1880-1930

29- Dünya, artık yalnızca üretilen mallar bakımından değil, hizmetler, sermaya/finans ve teknoloji bakımından da küresel bir pazar haline gelmiştir. ………………………… olarak anılan bu olgu, doğal olarak, ekonomik coğrafya kapsamında ele alınır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ekonomik pazar
B) Ekonomik küreselleşme
C) Ekonomik yerelleşme
D) Ekonomik üretim
E) Ekonomik tüketim

Cevap : B) Ekonomik küreselleşme

30- Aşağıdakilerden hangisi mekân kavramının birbirleriyle ilişkili öğelerinden değildir?

A) Makro bölgesel ölçek
B) Gereksiz yere düzensiz alan kavramı
C) Mekândaki akışlar
D) Bölge ve biçim
E) Yer

Cevap : A) Makro bölgesel ölçek

31- I. Hindistan
II. Çin
III. Endonezya
IV. İngiltere
Maliyetlerin daha düşük olduğu gelişmekte olan ülkelere örneğin çağrı merkezlerinin taşınması bu konuya örnek olmaktadır. Ancak bu eğilim daha çok gelişmekte olan ülkeler ölçeğinin daha gelişmiş ucunda yer alan ülkeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bu ülkelerdendir?

A) I, II ve III
B) II ve III
C) I, II, III ve IV
D) I ve II
E) III ve IV

Cevap : A) I, II ve III

32- Coğrafyacılar, ekonomistlerden farklı olarak ekonomik coğrafyayı ekonomik faaliyetlerin dağılışlarını, üretim, tüketim ve dağıtım ilişkilerini aşağıdakilerden hangisi içinde ele alır ve değerlendirir?

A) Sistematik organizasyon
B) Ticari organizasyon
C) Kamusal organizasyon
D) Mekânsal organizasyon
E) Bireysel organizasyon

Cevap : D) Mekânsal organizasyon

33- Tarım (bitkisel üretim-hayvancılık), balıkçılık, kerestecilik ve ormancılık, madencilik ve enerji kaynaklarının yanı sıra avcılık ve toplayıcılık aşağıdaki faaliyet türlerinden hangisine girmektedir?

A) Kuaterner
B) Sekonder
C) Primer
D) Kuiner
E) Tersiyer

Cevap : C) Primer

34- Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında buğday üretiminde dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer almaz?

A) ABD
B) Çin
C) Rusya
D) Avustralya
E) Fransa

Cevap : D) Avustralya

35- Arz ve talep eğrileri, tam bilgiye dayalı rasyonel seçim gibi, kapitalizm sadece pazar değişimi anlamına geliyordu. Ekonomik teoride bu temelin sağlanmasına rağmen ……………………, coğrafyanın iki yönüyle de önemli olduğunu göstermiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Lösch
B) Humbolt
C) Kjellen
D) Ratzel
E) Ritter

Cevap : A) Lösch

36- Geleneksel ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisine odaklanmıştır?

A) Mekânsal analiz döneminde ortaya çıkan kantitatif coğrafya toplumsal ilgisizliğe
B) 1950’lerin ortalarında geleneksel yaklaşım karşısında kayda değer memnuniyetsizliğine
C) Politik ekonomi bir taraftan ekonomi diğer taraftan siyaset ilminin kurallarını incelemeye
D) 1990’lı yıllardan itibaren ekonomik süreçlerin kurumsal ve kültürel temellerini vurgulayan yeni
bir yaklaşıma
E) Belirli bölgelerdeki ekonomik koşullar ve kaynaklar hakkındaki bilgilerin derlemesine

Cevap : E) Belirli bölgelerdeki ekonomik koşullar ve kaynaklar hakkındaki bilgilerin derlemesine

37- Genel olarak küreselleşmenin etkileri ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri devriminin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri hakkında güçlü argümanlar öne sürülmüştür. Bazı gözlemciler, elektronik haberleşmelerin “uzay-daralan” etkilere sahip olduğunu ve ………………….. ileri sürmüşlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ekonominin ölümünü
B) Lokasyonun ölümünü
C) Zamanın ölümünü
D) Üretimin ölümünü
E) Mesafenin ölümünü

Cevap : E) Mesafenin ölümünü

38- Paul Krugman’a göre ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Sanayideki üretim yeri
B) Uzaydaki üretim yeri
C) Aydaki üretim yeri
D) Boşluktaki üretim yeri
E) Mekândaki üretim yeri

Cevap : B) Uzaydaki üretim yeri

39- 1930’lu yıllarda büyük güçlerin hâkimiyetleri ortaya çıkmış ve politika tartışmalarında …………………… ve ………………… odak noktası olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Zenginlik-Güvensizlik
B) Zenginlik-Yoksulluk
C) İşsizlik-Yoksulluk
D) Zenginlik-İşsizlik
E) İşsizlik- Güvensizlik

Cevap : C) İşsizlik-Yoksulluk

40- Aşağıdakilerin hangisinde ekonomik faaliyet grup eşleştirmesi yanlış verilmiştir?

A) Sekonder faaliyet –Madencilik
B) Kuiner –CEO
C) Tersiyer faaliyet –Sigortacılık
D) Kuaterner faaliyet –Arge uzmanları
E) Primer faaliyet –Balıkçılık

Cevap : A) Sekonder faaliyet –Madencilik

41- Aşağıdakilerden hangisinde ekonomik coğrafyacılar tarafından sıkça kullanılan mekânsal boyut ölçek eşleştirmesi yanlış verilmiştir?

A) Makro bölgesel ölçek – Londra Belediyesi
B) Bölgesel ölçek – İngiltere’nin güneydoğusu
C) Ulusal ölçek – ABD
D) Yaşanılan yerler – İş yerleri
E) Yerel ölçek – Silikon Vadisi

Cevap : A) Makro bölgesel ölçek – Londra Belediyesi

42- Aşağıdakilerden hangisi “yeni ekonomik coğrafya” kavramını ilk defa kullanmıştır?

A) David Harvey
B) Paul Krugman
C) Albrecht Penck
D) Fredrich Ratzel
E) Jean Brunhes

Cevap : B) Paul Krugman

43- Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında nükleer üretiminde dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer almaz?

A) Fransa
B) Güney Kore
C) Hindistan
D) Kanada
E) ABD

Cevap : C) Hindistan

44- Aşağıdakilerden hangisi mekansal analiz döneminde ortaya atılan çeşitli teorilerden biri değildir?

A) Alman konum teorisi
B) Marksist teorisi
C) Endüstriyel konum teorisi
D) Merkezi yer teorisi
E) Neoklasik iktisat teorisi

Cevap : E) Neoklasik iktisat teorisi

45- Ekonomik-coğrafi yaklaşımın bir parçasını oluşturan temel kavramlar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Sistematik -Bölgesel-Analitik
B) Ticaret-Tarım-Sanayi
C) Ürün-Mamul-Yarı Mamul
D) Mekan-Yer-Ölçek
E) Lokasyon-Konum-Alan

Cevap : D) Mekan-Yer-Ölçek

2020 Vize Sorular

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik coğrafyanın alt konularından biri değildir?

A) Sağlık
B) Hidroloji
C) Balıkçılık
D) Tarım
E) Madenler

Cevap : B

Yeni nesil ekonomik coğrafyacılardan Lösch, nazizmin kötülüklerini gidermek için ……………………….. piyasaya yönelmiş, Harvey ise
kapitalizmin kötülüklerini düzeltmek için ………………….. yönelmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sosyalizm-Liberalizm
B) Sosyalizm-Kapitalist
C) Liberalizm-Kapitalist
D) Kapitalist-Marksizim
E) Kapitalist-Sosyalizm

Cevap : E

Ekonomik coğrafya veya ticari coğrafya hangi yıllar arasında öne çıkmıştır?

A) 1880-1930
B) 1850-1920
C) 1830-1960
D) 1820-1945
E) 1810-1910

Cevap :A

Tarım (bitkisel üretim-hayvancılık), balıkçılık, kerestecilik ve ormancılık, madencilik ve enerji kaynaklarının yanı sıra avcılık ve toplayıcılık
aşağıdaki faaliyet türlerinden hangisine girmektedir?

A) Sekonder
B) Tersiyer
C) Kuiner
D) Primer
E) Kuaterner

Cevap 😀

Aşağıdakilerden hangisi mekân kavramının birbirleriyle ilişkili öğelerinden değildir?

A) Bölge ve biçim
B) Makro bölgesel ölçek
C) Gereksiz yere düzensiz alan kavramı
D) Mekândaki akışlar
E) Yer

Cevap :B

Ekonomik-coğrafi yaklaşımın bir parçasını oluşturan temel kavramlar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Ticaret-Tarım-Sanayi
B) Mekân-Yer-Ölçek
C) Lokasyon-Konum-Alan
D) Sistematik-Bölgesel-Analitik
E) Ürün-Mamul-Yarı Mamul

Cevap :B

Geleneksel ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisine odaklanmıştır?

A) Belirli bölgelerdeki ekonomik koşullar ve kaynaklar hakkındaki bilgilerin derlemesine
B) 1950’lerin ortalarında geleneksel yaklaşım karşısında kayda değer memnuniyetsizliğine
C) 1990’lı yıllardan itibaren ekonomik süreçlerin kurumsal ve kültürel temellerini vurgulayan yeni bir yaklaşıma
D) Mekânsal analiz döneminde ortaya çıkan kantitatif coğrafya toplumsal ilgisizliğe
E) Politik ekonomi bir taraftan ekonomi diğer taraftan siyaset ilminin kurallarını incelemeye

Cevap :A

Kıtasallaşma kelimesi ilk olarak ne zaman ve nerede kullanılmıştır?

A) 2008- Paris yakınlarında yapılan toplantıda
B) 2009-Brüksel yakınlarında yapılan toplantıda
C) 2010- Moskova yakınlarında yapılan toplantıda
D) 2009- New York yakınlarında yapılan toplantıda
E) 2008-Berlin yakınlarında yapılan toplantıda

Cevap :A

“Bu iki devlet adamı geçici olarak iş birliği yapmışlar ve 1945 sonrası iki yıl içinde Fransa’da bir yandan millileştirmeler, diğer yandan
sosyal güvenlik sistemi ve planlama yürürlüğe konmuştur.”
Yukarıda sözü edilen dönemde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Colbert Dönemi
B) Pierre Mendes ve Antoine Pinay Dönemi
C) France ve Antoine Pinay Dönemi
D) Charles de Gaulle ve Maurice Thorez Dönemi
E) Pierre Mendes ve France Dönemi

Cevap 😀

Paul Krugman’a göre ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Mekândaki üretim yeri
B) Boşluktaki üretim yeri
C) Uzaydaki üretim yeri
D) Sanayideki üretim yeri
E) Aydaki üretim yeri

Cevap :A

Fosil yakıtlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Küresel ölçekte petrol 4 milyar ton düzeyinde tüketilmektedir.
B) Küresel ölçekte doğal gaz 3.3. trilyon m3 civarında tüketilmektedir.
C) Dünyada en çok petrol üreten ilk on ülke içerisinde Kanada bulunur
D) Dünyada en çok petrol tüketen ülkeler arasında Fransa bulunur.
E) Küresel ölçekte her yıl kömür 8 milyar tona yakın tüketilmektedir.

Cevap 😀

NAFTA’nın hükümet uygulamalarını oluşturan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beşinci kısım
B) Dördüncü kısım
C) Yedinci kısım
D) Sekizinci kısım
E) Altıncı kısım

Cevap : B

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Batılı ülkelerle birlikte çevrenin korunması konusunda büyük başarılar elde etmiştir?

A) Fransa
B) Güney Afrika Cumhuriyeti
C) Arjantin
D) Japonya
E) İsveç

Cevap 😀

“Dünya’da elektrik üretiminin yaklaşık olarak % 40’ını ……………. sağlanmaktadır”.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?

A) Kömür
B) Uranyum ve toryum
C) Petrol
D) Doğalgaz
E) Su

Cevap :A

”…………… , bazı atıkların, az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere gönderilmesinin yerinde olacağını bildirmiştir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) NATO
B) UNİCEF
C) UNEP
D) İLO
E) WHO

Cevap :C

“Batılı ve sanayileşmiş ülkeler atıklarını da üretim yaptığı ……… ve ………..ülkelerinin topraklarında bırakması, gömmesi ve yine bu
topraklarda nükleer denemeler yapması çevre katliamına neden olmaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Amerika ve Avrupa
B) Asya ve Avrupa
C) Antartika ve Asya
D) Afrika ve Antartika
E) Asya ve Afrika

Cevap :E

Afrika dünyada en az gelişmiş elektrik alt yapısına sahip kıtadır. …………………. bölgesinde her on insandan yedisi elektriksizdir.”
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Kuzeybatı Afrika
B) Kuzey Afrika
C) Kuzeydoğu Afrika
D) Sahraaltı Afrika
E) Arabistan Yarımadası

Cevap 😀

“GATT yapısında 1949 yılında geçici komite ile bazı ödemeler dengesi konularını görüşmek üzere bir “………………………..” oluşturuldu.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Seçilmiş Komite
B) Yetkili Komite
C) Yabancılar Komitesi
D) Bağımsız Komite
E) Atanmış Komite

Cevap :A

Tropikal ormanlar dünya yüzeyinin yüzde kaçını oluşturur?

A) 22
B) 10
C) 15
D) 20
E) 7,5

Cevap :E

İkinci bütünleşme dalgasıyla dünyada aşağıdakilerden hangisi meydana gelmemiştir?

A) Kuzey Amerika’da bütünleşme oldu.
B) Bir takım bölgesel ticaret düzenlemeleri ortaya çıktı.
C) Uzak doğuda yakınlaşma oldu.
D) AB’de tek pazar ve parasal birliği oldu.
E) Dünya ekonomisi dört kutuplaşma görüntüsünü aldı.

Cevap :E

DÜNYA 1990 LI YILLARDA SİYASİ EKONEMİ YÖNUNDE HANGİ TEORİNİN…

Cevap :REGÜLASYON
AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GÜNÜMÜZDE EKONEMİK COĞRAFYANIN EN ÖNEMLİ İNCELEME ALANLARININ BAŞINDA
GELMEKTEDİR?

Cevap : KÜRESELLEŞME

1.SANAYİ
2.TARIM.
3.TURİZM
YUKARIDAKİLERDEN HANGİSİ VEYA HANGİLERİ ORMANCILIĞIN EN FAZLA ETKİLEŞİM HALİNDE OLDUĞU SEKTÖRLERDİR?

Cevap : HEPSİ

DÜNYADA İKİNCİ BÖLGESELLEŞME DALGASI HANGİ TARİHLERDE YAŞANMIŞTIR?

Cevap : 1989

GELİŞEN VE DEĞİŞEN DÜNYADA KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMLERİYLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ BİLĞİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?

Cevap : ÖNEMLİ OLAN BU ÜLKELERDEN KENDİ…

DÜNYADA EN ÇOK PETROL ÜRETEN İLK ON ÜLKE ARASINDA AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ YOKTUR?

Cevap : ALMANYA

ULUSLAR ARASI TİCARETTE 1980 LERİN ORTALARINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARDAN BİRİ DEĞİLDİR?

Cevap : DENGELİ BİR TİCARET HAYATI ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

NAFTA KAÇ KISIMDAN OLUŞMAKTADIR?

Cevap : 8

BATI AVRUPA ÜLKELERİ İÇİNDE 1950 LERE KADAR LİBERAL GELENEKLERİ…..

Cevap :ALMANYA

Ekonomik Coğrafyaya Giriş

Ekonomik Coğrafyaya Giriş Auzef Ekonomik Coğrafyaya Giriş Ders Kitabı PDF

Auzef Ekonomik Coğrafyaya Giriş Ders Kitabı

Ekonomik Coğrafyaya Giriş

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Ekonomik Coğrafyaya Giriş

TOEFLE GRAMMAR

One thought on “Ekonomik Coğrafyaya Giriş

 • Ekim 30, 2019 tarihinde, saat 8:08 am
  Permalink

  Ekonomik Coğrafyaya Giriş
  Çıkmış Soru Cevaplar,
  Ders Notları,
  Sunum Dosyaları,
  Ünite Sonu Sorular
  Online Deneme Sınavları

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: