Ekosistem Coğrafyası

Ekosistem Coğrafyası

Vize Final
2021 Vize Deneme Bütünleme 2021 Soruları
2020 Vize Soruları 2021 Final Deneme-1
2021 Final Deneme-2
Ekosistem Coğrafyası Auzef Ekosistem Coğrafyası Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Ekosistem Coğrafyası

Ekosistem Coğrafyası 2020 Vize Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi çeşitliliğin farklı bir boyutuna işaret etmez?

A) Genetik çeşitlilik
B) Tür çeşitliliği
C) Moleküler çeşitlilik
D) Ekosistem çeşitliliği
E) Biyom çeşitliliği

Cevap : E) Biyom çeşitliliği

2- Dünyanın en büyük mercan resifleri nerede yer alır?

A) Madagaskar
B) Avustralya
C) Antiller
D) Hawaii adaları
E) Kanada

Cevap : B) Avustralya

3-Birbiri ile karşılıklı fayda sağlayarak sürdürülen ilişki aşağıdaki hangi kelime ile belirtilir?

A) Allelopati
B) Komensalizm
C) Asalaklık
D) Mutualism
E) Parazitlik

Cevap : D) Mutualism

4- “Yaşam ortamlarının çeşitliliği” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Biyoçeşitlilik
B) Genetik çeşitlilik
C) Tür çeşitliliği
D) Ekosistem çeşitliliği
E) Moleküler çeşitlilik

Cevap : D) Ekosistem çeşitliliği

5- İnsan faaliyetlerinin doğa üzerindeki etkileri ve yarattığı değişimleri açık olarak ortaya koyan ve bazılarınca Amerika’nın ilk çevrecisi kabul edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Carl Ritter
B) Ellsworth Huntington
C) Alexander von Humboldt
D) George Perkins Marsh
E) David Lowenthal

Cevap : D) George Perkins Marsh

6- Türkiye’nin kuzeyindeki ormanlarda yayılış gösteren kayın ağacı ile güneyinde Amanos dağlarında görülen kayın ağacının genetik özellikleri farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi genetik çeşitliliğe yol açan unsurlardan biri değildir?

A) Besin maddelerinin bol veya az olması
B) Bireyin genotipi
C) Yaşadığı yerdeki çevre özelliklerinden sıcak ve soğuk iklim
D) İnsan faaliyetleri
E) Fiziksel, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri olan fenotipi

Cevap : D) İnsan faaliyetleri

7- Kasırga, yangın, böcek istilası vb gibi bozucu bir etken sonucunda ortaya çıkan orman açıklıklarında, önceki bitki türlerinin yerine yenilerinin gelmesine ne ad verilir?

A) Klimaks
B) Boşluk evresi süksesyonu
C) Regresif süksesyon
D) Reaksiyon
E) Denüdasyon

Cevap : B) Boşluk evresi süksesyonu

8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi biyoçeşitliliği derinden etkileyen olaylardan biri değildir?

A) İstilacı türlerin birçok ekosistemi yoğun baskı altına alması
B) Biyo çeşitliliğin zarar gördüğü alanlarda tabiat parkı, milli park gibi koruma alanlarının oluşturulması
C) Yeryüzündeki biyomların önemli bir kısmının insan faaliyetleri nedeniyle değişime uğraması
D) Su kaynaklarının aşırı tüketimi ve kirliliğe maruz kalması
E) Akdeniz ekosistemi gibi ekosistemlerde insan faaliyetleri ile meydana gelen değişimler

Cevap : B) Biyo çeşitliliğin zarar gördüğü alanlarda tabiat parkı, milli park gibi koruma alanlarının oluşturulması

9- Ekotoplar arasında geçiş özelliği gösteren ekosistem, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Ekoton
B) Biyosenoz
C) Biyom
D) Biyotop
E) Niş

Cevap : A) Ekoton

10- Aşağıdakilerden hangisi alfa çeşitliliğini ifade eder?

A) Bir gölde endemik türlerin sayısı
B) Belli bir yaşam alanında relikt türlerin sayısı
C) Denizlerde relikt balıkların sayısı
D) Belli bir yaşam alanında var olan tür sayısı
E) Belli bir yaşam alanında endemik hayvanların sayısı

Cevap : D) Belli bir yaşam alanında var olan tür sayısı

Ekosistem Coğrafyası 2020 Vize Soruları

11- Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde tür çeşitliliğinin dağılışını doğru olarak ifade etmez?

A) Küre üzerinde kutuplar çeşitliliğin çok az olduğu yerlerdir.
B) Yeryüzünde tür çeşitliliğinin dağılışı çok düzenlidir.
C) Çeşitlilik bakımından tropikal yağmur ormanları arasında da farklılıklar vardır.
D) Küre üzerinde çöller çeşitliliğin çok az olduğu yerlerdir.
E) Çeşitliliğin en fazla olduğu yerler tropikal sahalardır.

Cevap : B) Yeryüzünde tür çeşitliliğinin dağılışı çok düzenlidir.

12- Topraktaki hayvansal ve bitkisel atıklara bağlı bulunan azot, bunların mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılmasıyla nitrat ve amonyum halinde açığa çıkar. Bu süreci aşağıdakilerden hangisi karşılar?

A) Azot mineralizasyonu
B) Anaerobik süreç
C) Denitrifikasyon
D) Metan geğirmesi
E) Nitrifikasyon

Cevap : A) Azot mineralizasyonu

13- Anakarada yer alan türlerin, bir süre sonra yeni oluşan bir volkanik adada görülmesi, aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Düzenli yayılma
B) Sıçrama şeklinde dağılış
C) Kümeli yayılma
D) Rastgele yayılma
E) Rekabetçi yayılma

Cevap : B) Sıçrama şeklinde dağılış

14- Ekolojik süksesyon aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

A) Ekosistemlerin gelişim ve değişim süreçlerine verilen isimdir.
B) Popülasyonun dağılışına engel olan coğrafî bariyerler
C) Topluluk veya popülasyonlar içindeki rekabet
D) Yeryüzünde en geniş yayılışa sahip olan bitki ve hayvanlara verilen isim.
E) Değişen çevre koşullarına uygun olarak popülasyon dağılışında meydana gelen değişimd

Cevap : A) Ekosistemlerin gelişim ve değişim süreçlerine verilen isimdir.

15- Ekosistemlerin gelişim ve değişim süreçleri süksesyon olarak tanımlanmaktadır. Clements 1900’lü yılların başında süksesyonu tetikleyen süreçler üzerinde durmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçlerden biri değildir?

A) Relikt
B) Ecesis
C) Göç
D) Reaksiyon
E) Denüdasyon

Cevap : A) Relikt

16- Bazı hayvanlar yüksek sıcaklık, kuraklık ve besin azlığına yaz aylarında, bir yaz durgunluğu geçirerek tepki verirler. Bu durum aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle belirtilir?

A) Allelopati
B) Heteroterm
C) Homoterm
D) Megaterm
E) Estivasyon

Cevap : E) Estivasyon

17- Allelopati aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

A) Zehirli kimyasal maddeler yayan bitkilerin başka bitkiler için uygun yetişme ortamı hazırlamaları.
B) Bitkilerin yaydıkları kimyasallar ile hayvan türlerine zarar vermeleri.
C) Bitkilerin yaydıkları kimyasal bileşikler ile başka bitkilerin gelişmelerini teşvik etmeleri.
D) Bitkilerin birlikte yaşamalarını teşvik eden kimyasal üretmeleri.
E) Bitkilerin zararlı veya zehirli kimyasal bileşikler çıkartarak o alanda başka bitkilerin gelişmesine engel olma durumudur.

Cevap : E) Bitkilerin zararlı veya zehirli kimyasal bileşikler çıkartarak o alanda başka bitkilerin gelişmesine engel olma durumudur.

18- Bitki ve hayvanların ölü dokularını parçalayarak beslenen organizmalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karnivor
B) Herbivor
C) Ototrofik
D) Saprofit
E) Omnivo

Cevap : D) Saprofit

19- Bir bölgedeki tüm tür çeşitlerinin belli bir alandaki türlere oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) Delta çeşitlilik
B) Genetik çeşitlilik
C) Beta çeşitlilik
D) Alfa çeşitlilik
E) Gama çeşitlilik

Cevap : C) Beta çeşitlilik

20- Düşük sıcaklıkların gelişmeyi engellemesi halinde bazı hayvanlarda uyku durumu söz konusu olur. Aşağıdakilerden hangisiyle bu durum belirtilir?

A) Mezofit
B) Hibernasyon
C) Heteroterm
D) Homoterm
E) Mezoterm

Cevap : B) Hibernasyon

21- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Virus, bakteri ve parazitlerin küresel ölçekte yayılışları, iklim özelliklerinin etkisini yansıtır.
B) Yeryüzündeki bitki formasyonlarının dağılışı büyük ölçüde sıcaklığa göre de şekillenir.
C) Besin zincirinin temelini fotosentez oluşturmaktadır.
D) Biyosferin yatay ve düşey yönde sınırlarını sıcaklık koşulları belirler.
E) Fotosentezle ilksel besin üretimi için su, oksijen ve azot yeterlidir.

Cevap : E) Fotosentezle ilksel besin üretimi için su, oksijen ve azot yeterlidir.

22- XIX. Yüzyılda Batıda ekolojik düşüncenin gelişmesinde Alexander von Humboldt’un payı büyüktür. Onun vizyonu aşağıdaki hangi seçenekte gerçeğe yakın olarak gösterilmiştir?

A) Mekân, zaman ve biyolojik unsurlar ile insan faaliyetleri
B) Yeryüzünün fiziki unsurları, mekân, insan kültürü ve algısı
C) Mekân, zaman, yeryüzünün fiziki ve biyolojik unsurları ile insan kültürü ve algısı
D) Mekân, zaman ve insan
E) Yeryüzünün fiziki ve biyolojik unsurları ile insan faaliyetleri

Cevap : C) Mekân, zaman, yeryüzünün fiziki ve biyolojik unsurları ile insan kültürü ve algısı

23- Mega çeşitlilik ülkelerinin ortak özelliği, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) Denizel ekosisteme sahip olmak ve en az 1000 tane endemik kuş türüne ev sahipliği yapmak
B) Tür, cins ve familya düzeyinde en az 2000 endemiğe sahip olma
C) Denizel ekosisteme sahip olmak ve en az 1000 tane endemik karasal omurgalı hayvanın yaşadığı ülke olmak
D) Tür, cins ve familya düzeyinde dünya genelinde en az 5000 endemiğe ve denizel ekosisteme sahip olma
E) Keseli memeli hayvanlara sahip olmak

Cevap : D) Tür, cins ve familya düzeyinde dünya genelinde en az 5000 endemiğe ve denizel ekosisteme sahip olma

24- İç Anadolu Bölgesinde Tuz Gölü ekosistemini aşağıdakilerden hangisi ile belirtirsiniz?

A) Allelopati
B) Entropi
C) Estivasyon
D) Yerel klimaks
E) Komensalizm

Cevap : D) Yerel klimaks

25- Ortaçağ’da yaşamış bilim insanlarından hangisi tıbbi ekoloji kavramı üzerinde durmuştur?

A) El-Cahiz
B) İbn Sina
C) Theophrastus
D) İbn Rüsd
E) Charles-Henri Flahault

Cevap : B) İbn Sina

Ekosistem Coğrafyası 2020 Vize Soruları

26- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Üretim fazlası enerji aktarılabilir.
B) Bol enerji kaynağı olan alanlardan kıt enerji kaynağı olan alanlara enerji yönelebilir.
C) Bir ekosistemden başka bir ekosisteme enerji akışı olabilir.
D) Enerji hareketi kaynaktan obruğa doğrudur.
E) Enerji bakımından zengin olan yerlere obruk adı verilir.

Cevap : E) Enerji bakımından zengin olan yerlere obruk adı verilir.

27- Yeryüzünde endemikler bakımından olağanüstü zengin olan ve aynı zamanda büyük ölçüde yaşam alanlarının tahribi tehlikesiyle karşı karşıya kalan alanlar sıcak noktalar olarak kabul edilir. Günümüzde sıcak nokta olarak tanımlanan alanların sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) 18
B) 1500
C) 5000
D) 36
E) 87

Cevap : D) 36

28- Malaryanın görüldüğü ve ölüme neden olduğu yerlerde aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekmektedir?

A) Plasmodium paraziti, Anopheles, uygun sıcaklık, uygun nem
B) Plasmodium, uygun nem, sivrisinek
C) Anopheles, parazit, uygun nem
D) Sivrisinek, parazit, sıcaklık, nem
E) Uygun sıcaklık, uygun yağış, sivrisinek

Cevap : A) Plasmodium paraziti, Anopheles, uygun sıcaklık, uygun nem

29-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hava toprak su ve üretici organizmalar arasındaki ilişkilerle besin ve enerji meydana gelir.
B) En büyük ekosistem dünyadır.
C) Yeryüzü ekolojik özellikleri ve boyutları bir diğerinden oldukça farklı mekan birimlerinden meydana gelir
D) Ekosistem birbirleriyle ilişkili biyotik ve abiyotik unsurlardan meydana gelen bu unsurlar arasındaki dolaşımı ile kendini besleyen ve yenileyen bir mekan birimidir.
E) Bir ekosistemin varlığının temeli türler arası rekabettir.

Cevap : E) Bir ekosistemin varlığının temeli türler arası rekabettir.

30- Bazı organizmalar varlıklarını sürdürebilmek için başka organizmalar ile birlikte yaşarlar. Organizmalardan biri kendine yarar sağlarken, diğerinin yarar veya zarar görmediği yaşam biçimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak yer almaktadır?

A) Komensalizm
B) Asalaklık
C) Alellopati
D) Kozmopolit
E) Mutualism

Cevap : E) Mutualism

31- Krebs’in ekolojik niş kavramı esas alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Potansiyel niş, hangi türün orada yaşayabileceğini ve üreyebileceğini tanımlar.
B) Gerçek niş, potansiyel nişin bir alt kümesidir.
C) Gerçek niş, potansiyel nişten büyüktür.
D) Gerçek niş, türün gerçekten bulunduğu alandaki çevresel faktörlerin aralığıdır.
E) Bitki veya hayvan türleri çeşitli nedenlerle potansiyel nişin tamamını kaplamayabilir.

Cevap : C) Gerçek niş, potansiyel nişten büyüktür.

32- Tropiklerde odunsu gövdeye sahip, kökleri toprakta olan sarılıcı bitkilere genel olarak hangi ad verilir?

A) Halofitler
B) Psammofitler
C) Kserofitler
D) Epifitler
E) Liyanlar

Cevap : E) Liyanlar

33- Coğrafî olarak ayrı popülasyonlar ile tek bir popülasyonun bireyleri arasındaki çeşitliliği kapsayan tür içi çeşitlilik aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) Gama çeşitlilik
B) Genetik çeşitlilik
C) Beta çeşitlilik
D) Alfa çeşitlilik
E) Delta çeşitlilik

Cevap : B) Genetik çeşitlilik

34- Ekolojik mekân birimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Dünya üzerindeki yaşam biyosfere özgüdür.
B) Nişlerde yaşam yoktur.
C) Ekotonlar ekotopların merkezindeki yaşam alanıdır.
D) Biyomlar ekotonlar içinde yer alır.
E) Ekotoplar yaşam alanı değildir.

Cevap : A) Dünya üzerindeki yaşam biyosfere özgüdür.

35- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Enerji bakımından zengin olan yerlere obruk adı verilir.
B) Enerji hareketi kaynaktan obruğa doğrudur.
C) Üretim fazlası enerji aktarılabilir.
D) Bir ekosistemden başka bir ekosisteme enerji akışı olabilir.
E) Bol enerji kaynağı olan alanlardan kıt enerji kaynağı olan alanlara enerji yönelebilir.

Cevap : A) Enerji bakımından zengin olan yerlere obruk adı verilir.

36- 1990’lı yıllardan itibaren günümüze kadar aşağıdakilerden hangisinde en fazla yeni bitki türü keşfedilmiştir?

A) Polonya
B) Brezilya
C) Avusturya
D) İzlanda
E) Kanada

Cevap : B) Brezilya

37- Aşağıdakilerden hangisi megaçeşitlilik ülkesi değildir?

A) Çin
B) Amerika Birleşik Devletleri
C) Filipinler
D) Avusturya
E) Ekvador

Cevap : D) Avusturya

38- Aşağıdakilerden hangisi pasif dağılışa örnek değildir?

A) Tohumların akarsularla taşınması
B) Tohum ve sporların hayvanların tüylerine takılarak yer değiştirmesi
C) Balık göçleri
D) Tohumların rüzgârla taşınması
E) Tohumların kuşlarla taşınması

Cevap : C) Balık göçleri

39- Ekoloji, bilimsel gelişime bağlı olarak farklı bilim dallarının desteği ile çeşitli uzmanlık alanlarına ayrılmıştır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu uzmanlık alanı yer almaz?

A) Topluluk ekolojisi
B) Dinamik ekoloji
C) Popülasyon ekolojisi
D) Landscape ekolojisi
E) Fizyolojik ekoloji

Cevap : B) Dinamik ekoloji

Ekosistem Coğrafyası

Auzef Coğrafya Telegram Coğrafya

Ekosistem Coğrafyası

TOEFLE GRAMMAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: