Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

Vize Final
Vize Soruları 2021 Final Sorualrı

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Vize Soruları

“Yaşlanma” ve “yaşlılık” kavramlarının arasındaki fark nedir?

Cevap : Yaşlanma, insanın yaş alma, yaşın artması sürecidir. Yaşlılık ise artmış yaşın etkilerini gösterme hali olarak yaşam döngüsünün son bölümünü ifade etmektedir.

Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı 2015-2020’de kaç tane öncelikli müdahale yaklaşımı belirlenmiştir?

Cevap : Beş tane öncelikli müdahale yaklaşımı belirlenmiştir.

Evde Sağlık Hizmetleri ve Evde Bakım Hizmetleri arasındaki fark nedir?

Cevap : Evde Sağlık Hizmetleri hedef kitlesini tıbbi tedavi gereksinimi olan bireyler oluştururken, Evde Bakım Hizmetleri daha çok yaşın ilerlemesi gibi gelişimsel nedenlerden dolayı yaşam kalitesinin etkilenmemesine yönelik sağlık, sosyal ve destek hizmetlerini içermektedir.

Yaşlı bakımında geliştirilecek bakım modellerinin, hangi değerleri temel alması önemlidir?

Cevap : Yaşlının aktif yaşlanma ile toplumdan uzaklaşmadan yaşayabileceği bir model olması, mali kısıtlılıkları göz önünde bulundurarak daha iyi bakım, daha iyi sağlık verileri ve daha fazla yaşam kalitesi ile memnuniyeti sağlayacak bakım çözümlerinin yaratılması, bakıma muhtaç yaşlılara sağlanan tüm formal ve informal bakımın yerine getirilmesinde holistik (bütüncül) bakım modellerinin uygulanmasıdır.

Evde bakım hizmetleri kapsamında kısa süreli bakım hizmeti kavramı nedir?

Cevap : Kısa süreli evde bakım hizmetleri sağlık hizmeti ağırlıklıdır ve genellikle hastaneden taburcu olduktan sonra 30 günlük dönem içinde sunulmaktadır. Bu hizmetler tıbbi bakım ve rehabilitasyon, bireye ve ailesine danışmanlık ve eğitim desteklerini içermektedir.

Ülkemizdeki evde bakım hizmetleri açısından karşılaşılan problemler genel olarak nelerdir?

Cevap : Hizmet veren kuruluşların sayısal yetersizliği, çok disiplinli yaklaşım eksikliği, mevzuat eksikliği ve karışıklığı, genel sağlık sistemine entegre bir evde bakım hizmetinin bulunmaması, denetim eksikliği, finansman sorunları, evde bakım hizmetlerinin maliyetinin sağlık güvencesi sağlayan kurumlar tarafından karşılanmaması, bakım verenlerin bakım verme konusundaki bilgilerinin yetersiz olması ve yeterli destek bulamamaları dikkat çekmektedir.

Türkiye’de “Evde Bakım Hizmetleri’nin Sunumu Yönetmeliği” hangi tarihte yayımlanmıştır?

Cevap : Türkiye’de “Evde Bakım Hizmetleri’nin Sunumu Yönetmeliği” 10 Mart 2005 tarihinde yayımlanmıştır.

Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergeler nelerdir?

Cevap : Doğumda Beklenen Yaşam Süresi, Toplam Doğurganlık (Fertilite) Hızı, Ortanca yaş

“Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi” neyi ifade etmektedir?

Cevap : Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi, belirli bir yılda doğan kişinin ortalama kaç yıl yaşama şansına sahip olduğunu göstermektedir.

Demografik dönüşüm ile genel olarak ifade edilmek istenen nedir?

Cevap : Dönüşüm öncesi yaşamın kısa, doğumların çok, nüfus artışının yavaş ve nüfusun genç, günümüzde ise yaşamın uzun, doğumların az ve nüfusun yaşlı olduğudur.

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmayla oluşan değişikliklerden biri değildir?

A. Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gerilemeler
B. Organizmayı oluşturan sistemlerin fonksiyonelliğinde azalma
C. Çevreye uyum sağlama yeteneğinde azalma
D. Homeostatik kontrolde artma
E. Strese cevap verme kapasitesinde azalma

Cevap : D. Homeostatik kontrolde artma

Dünya Sağlık Örgütünün yaşlı tanımı için yaş sınırı nedir?

A. 70 yaş
B. 65 yaş
C. 75 yaş
D. 80 yaş
E. 85 yaş

Cevap : B. 65 yaş

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı nüfusun artma nedenlerinden biri değildir?

A. Sağlık alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmelerin erken tanı ve tedavi olanağını sunmasıyla pek çok hastalığın önlenmesi
B. Doğurganlık oranının artması
C. Bebek ölüm oranlarının azalması
D. Kadınların eğitim seviyelerinin artması ve iş hayatında daha fazla yer almaları
E. Koruyucu sağlık hizmetlerindeki gelişmeler

Cevap : B. Doğurganlık oranının artması

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerin yaşlanmaya yüklediği anlamın farklılık gösterme nedenlerinden biri değildir?

A. Yaşadığı çağ
B. Kültür
C. Yaşadığı ülke
D. Kişilik özellikleri
E. Hukuki hakları

Cevap : E. Hukuki hakları

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin özelliklerinden biri değildir?

A. İhtiyaç duyulan bakımın ev ortanmında verilmesi
B. Kişilerin alışık oldukları düzeni en az etkileme
C. Bakımı yanlızca sağlık çalışanlarının vermesi
D. Nüfus yaşlanması ile evde bakım hizmetlerine olan ihtiyacın artması
E. Mali yükü azaltması

Cevap : C. Bakımı yanlızca sağlık çalışanlarının vermesi

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerle ilgili uluslararası kuruluşların gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri değildir?

A. Avrupa Yaşlı İnsan Hakları Konseyi
B. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Yaşlılık ve İş Politikaları
C. Avrupa Birliği Ekonomi Politikalar Merkezi Yaşlılık Çalışma Grubu
D. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi
E. Avrupa Yaşlılık Platformu

Cevap : D. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi

Türkiye’de yaşlı bakım hizmetleri hangi bakanlık tarafından yürütülmektedir?

A. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
B. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C. Milli Savunma Bakanlığı
D. Kültür ve Turizm Bakanlığı
E. Çalışma Bakanlığı

Cevap : A. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

“Ulusal Evde Bakım Birliği” kaç yılında kurulmuştur?

A. 1980
B. 1982
C. 1979
D. 2001
E. 1992

Cevap : B. 1982

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı süresinde evde bakım hizmetlerinde artmaya neden olmuştur?

A. Personel sayısındaki azalma
B. Personel sayısındaki artma
C. Ekonomik nedenler
D. Yasal nedenler
E. Psikolojik nedenler

Cevap : A. Personel sayısındaki azalma

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemi evde bakım hizmetlerine ilişkin özelliklerden biri değildir?

A. Yaşlı bakım hizmetleri vakıflar tarafından yürütülmüştür.
B. Kızılay ve Darülaceze açılmıştır.
C. Sağlık hizmetlerinin daha çok orduya yönelik yürütülmüştür.
D. Sağlık hizmetleri çarşı, pazar ve evlerde, hekimler tarafından sunulmuştur.
E. Hayırsever kişilerin (padişah ve sultanlar dâhil) kurdukları şifa evleri ve hastaneler oldukça yaygındır.

Cevap : D. Sağlık hizmetleri çarşı, pazar ve evlerde, hekimler tarafından sunulmuştur.

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

1. Birleşmiş Milletler tarafından 1982 tarihinde Dünya Yaşlılar Asamblesi’nde vurgulanan yaşlı ilkeleri nelerdir?

Cevap : Bağımsızlık, katılım, bakım, kendini gerçekleştirme ve itibar

2. Türk mevzuat sisteminde mevzuat kuralları yukarıdan aşağıya doğru sıralaması nasıldır?

Cevap : Anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve içtihatlar

3. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda yapılan düzenleme nedir?

Cevap : Sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olan yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmetlerin bir bütünlük içinde yürütülmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

4. Evde Bakım Hizmetinde Yer Alan Meslek Elemanları hangi meslek üyelerinden oluşur?

Cevap : Sosyal Hizmet Uzmanı, Doktor, Hemşire, Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog, Ergoterapist, Yaşlı/Evde Bakım Teknikeri

5. Evde Bakıma yönelik ilk yasal düzenlemeye ilişkin yönetmelik hangisidir?

Cevap : 10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik”

6. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik’ hangi amaçla çıkarılmıştır?

Cevap : İhtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının psikolojik ve sosyal hizmetlerle bütünlük içinde ev ortamında verilmesi amacıyla Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının evde sağlık hizmetleri birimlerinin oluşturulması, kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanması ve yurt genelinde etkin bir şekilde uygulanmasının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

7. 2017 yılında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kalite standartlarını da kapsayan rehber nedir?

Cevap : SKS – Evde Sağlık rehberi

8. Evde bakıma destek hizmeti neyi ifade etmektedir?

Cevap : Meslek elemanlarının önerileri doğrultusunda, engelli olan birey bakıcı personel tarafından ikametgâhında bakım hizmeti verilmesi ile engelli birey ve ailesine psiko-sosyal destek hizmetleri sunulmasını ifade etmektedir.

9. Yaşlı/Evde Bakım Teknikerinin görevi nedir?

Cevap : a) Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden bakım gereksinimlerini değerlendirir. Günlük yaşam aktivitelerinin korunmasını, sürdürülmesini ve en üst düzeyde kullanmasını destekler.
b) Diyetisyen tarafından önerilen beslenme programına uygun olarak besler, kilo takibi yapar ve değişiklikleri sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirir.
c) Yaşam alanını kaza riski ve güvenlik yönünden değerlendirir, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
d) Sağlık ekibi tarafından planlanan tıbbi bakımı takip eder, tıbbi bakımın uygulanmasına yönelik problem tespit etmesi halinde sağlık meslek mensubuna durumu iletir.
e) Ağız ve diş bakımı gibi günlük kişisel bakıma yardımcı olur. Yatağa bağımlı olma, hastalık veya engellilik nedenli bağımlılık durumlarında kişisel bakım ve temizlik uygulamalarını yerine getirir.
f) Sağlık hizmetlerine ulaşmasına yardımcı olur, gerektiğinde refakat eder.
g) Bakım veren aile üyelerini destekler.
h) İstismardan korur, aileyi ve gerekli durumlarda ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir.
ı) Sosyal aktivitelere yönlendirir ve katılımını destekler

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik’te hangi tip birimler belirlenmiştir?

Cevap : Üç tip birim belirlenmiştir:

(1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneler bünyesinde H tipi,
(2) Toplum Sağlığı Merkezlerine bağlı T tipi ve
(3) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri bünyesinde D tipi

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

Aşağıdakilerden hangileri yaşlı bireylerde bakım ihtiyacı duyulan problemlerdir?

I. Kronik hastalıklar

II. Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede kısıtlılık

III. Bilişsel yeti yitimi

IV. Ekonomik kayıplar

A. I-II-III
B. I-III-IV
C. I-II-III-IV
D. I-IV
E. III-IV

Cevap : C. I-II-III-IV

Aşağıdakilerden hangisi evde yaşlı bakım hizmetlerinin amaçlarından biri değildir?

A. Bakım ihtiyacını giderilmesi
B. Yaşlı bireyin kendi bakımını sağlaması konusunda desteklenmesi
C. Sosyal ilişkilerin güçlendirilmesidir
D. Fonksiyonel kapasitenin azaltılması
E. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi

Cevap : D. Fonksiyonel kapasitenin azaltılması

Aşağıdakilerden hangisi anamnezde alınması gereken bilgilerden biri değildir?

A. Yaş
B. Mal varlığı
C. Kronik ve diğer hastalıklar
D. Geçirilen operasyonla
E. Kullanılan ilaçlar

Cevap : B. Mal varlığı

Aşağıdakilerden hangisi evde sağlık hizmetlerinin kapsamı içerisinde değildir?
A. Ev ortamında tanı ve belirlenen tedavi çerçevesinde muayene, tetkikler, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleriB. Evde koruyucu bakımın sağlanması
C. Evde uzun süreli bakımın sağlanması
D. Hastane gerektiren bakımın evde sunulması
E. Evde palyatif bakımın sağlanması

Cevap : D. Hastane gerektiren bakımın evde sunulması

Aşağıdakilerden hangi huzur evlerinde sunulan hizmetlerden biri değildir?

A. Barınma
B. Beslenme
C. Sağlık hizmeti
D. Temizlik
E. Hukuki destek

Cevap : E. Hukuki destek

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylere hizmet sunan kuruluşlardan biri değildir?

A. Huzurevleri
B. İç İşleri Bakanlığı
C. Sağlık Bakanlığı
D. Belediyeler
E. Yaşlı rehabilitasyon merkezleri

Cevap : B. İç İşleri Bakanlığı

Aşağıdakilerden hangisi “Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri” arasında değildir?

A. Yaşlılara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerinin standartlarının belirlenmesi
B. Koruyucu, önleyici ve eğitici faaliyetler
C. Geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetler
D. Sorun belirleme, öneri verme, programlar hazırlama ve uygulama
E. Politika ve stratejilerin en aza indirilmesi

Cevap : E. Politika ve stratejilerin en aza indirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi “Uluslararası Akreditasyon Ortak Komisyonu Evde Bakım Standartları” hasta güvenliği hedeflerinden biri değildir?

A. Bakım alacak olan hastayı doğru tanımak
B. Hasta ile iletişimi sınırlı tutmak
C. Evde bakım hizmeti için uygun olmayan durumları belirlemek
D. Tehlikeli ilaç kullanımını önlemek için güvenliği arttırmak
E. Enfeksiyon riskini düşürmek

Cevap : B. Hasta ile iletişimi sınırlı tutmak

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin olumlu yönlerinden biri değildir?

A. Kişiye özgü bakım verilmesi
B. Kişinin kendi evinde bakım alması
C. Yakınlarının bakımı aksatması
D. Maliyetin düşmesi
E. Daha bağımsız yaşama imkânı

Cevap : C. Yakınlarının bakımı aksatması

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin olumsuz yönlerinden biri değildir?

A. Aile üyeleri bakıma katılması
B. Belirlenen beslenme kriterlerine uymama
C. Planlanan tedaviyi sürdürmeme
D. Yanlış yönlendirilme
E. Kontrol mekanizmalarının yetersiz olması

Cevap : A. Aile üyeleri bakıma katılması

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

1. Yaşlı bireyin fonsiyonel değerlendirmesinde genel olarak hangi durumu değerlendirilmektedir?

Cevap : Fonksiyonel değerlendirmede, bireyin günlük yaşam içerisinde yapması gereken aktivitelerde bağımsızlığı ve yardım gereksinimi değerlendirilmektedir.

2. Yaşlı bireyin temel günlük yaşam aktiviteleri neleri kapsamaktadır?

Cevap : Temel günlük yaşam aktiviteleri giyinme, banyo, hareket edebilme, yatakta oturur pozisyona gelme, tuvalete gidebilme, hijyen ve beslenme gibi temel aktiviteleri kapsar.

3. Yaşlı bireylerin evlerinde sıklıkla bulunan çevresel tehlikeler nelerdir?

Cevap : Eski, sabit olmayan ve alçak mobilya, raf yüksekliği, uygun olmayan sandalye, kapı kullanımındaki zorluk, uygun olmayan yükseklikteki yatak ve tuvalet, tutunma barlarının olmaması, düzensiz merdivenler ve uygun olmayan tırabzanlar, kayan halılar, eskimiş kilimler, yerleştirilmemiş kablolar, kaygan zemin, zemindeki dağınık objeler, seviye farklılığı, yetersiz veya çok aydınlatma, bozulmuş ve düzensiz yürüme yolları, emniyetsiz ayakkabı, şaşırtıcı düzendir.

4. Yaşlı bireylerde çoklu ilaç kullanımı neyi ifade etmektedir?

Cevap : Çoklu ilaç kullanımı aynı anda iki ve daha fazla ilaç kullanımını ifade etmektedir

5. Yaşlı bakımının temel amaçları doğrultusunda, yaşlı bakımına yönelik eğitim ve uygulamalar nelerdir?

Cevap : Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesine yönelik eğitim ve fizyolojik, psikososyal değişiklikler ve sık görülen kronik hastalıklarla baş etmeye yönelik eğitim olmak üzere iki aşamalıdır.

6. Sağlık durumunun değerlendirme bileşenleri nelerdir?

Cevap : Yaşlı bireylerde sağlık durumu değerlendirmesi yakınma listesi, tanısı konulmuş hastalıklar, bilişsel durum, kullanılan ilaçlar, beslenme durumu, kontinans, düşme riski, ağrı, ağız ve diş sağlığı, görme, işitme ve yaşam bulguları değerlendirilerek yapılır.

7. Yaşlılık döneminde sık görülen sorunlardan biri olan işitme kaybı hangi testle değerlendirilmektedir?

Cevap : Fısıltı testi ile değerlendirilir.

8. Yaşlı bireylerde “İstismar ve İhmal Sendromu” nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap : Yaşlı istismarı kendi evinde oluşan, çoğunlukla yetişkin çocukları ve eşleri tarafından suçun işlendiği ev veya kişilerarası şiddet olarak tanımlanmaktadır.

9. Yaşlılıkta karşılaşılan İnkontinans nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap : İnkontinans (istemsiz idrar ve dışkı kaçırma), anksiyete, depresyon, bağımlılık ve sosyal izolasyon riski oluşturan geriatrik sendromdur.

10. Yaşlı bireylerde ağrı nasıl değerlendirilmektedir?

Cevap : Ağrı değerlendirmesinde hastanın kendi ifadesi değerli bir değerlendirme yöntemidir. Subjektif bir belirti olan ağrının miktarını veya tipini saptamada kullanılabilecek objektif bir araç olmadığı için hastanın kendi ifadesine bağlı değerlendirme yapılmaktadır.

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

Aşağıdakilerden hangisi evde yaşlı bakım hizmetlerinin amaçları arasında değildir?

A. Yaşlı bireyin kendi bakımına katılımını sağlamak
B. Yaşlı bireyin bakımına ailesinin katılımını sağlamak
C. Yaşlı bireyin bağımsızlık düzeyini arttırmak
D. Yaşlı bireyin işlevselliğini azaltmak
E. Sağlık harcamalarının maliyetini azaltmak

Cevap : D. Yaşlı bireyin işlevselliğini azaltmak

Aşağıdakilerden hangisi birincil koruma kapsamında değildir?

A. Rehabilitasyon
B. Kazaların ve yaralanmaların önlenmesi
C. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
D. Yeterli ve dengeli beslenme
Korumaya ve ihtiyaca yönelik eğitim ve gerekli danışmanlığın verilmesi

Cevap : A. Rehabilitasyon

Aşağıdakilerden hangisi bakıma öncelikle gereksinimi olan yaşlılar arasında değildir?

A. Yalnız yaşayan yaşlılar
B. İnkontinansı (idrar kaçırması) olanlar
C. Sosyal izolasyonda olanlar
D. Birden fazla tıbbi sorunu ya da kronik hastalığı olanlar
E. Fiziksel olarak aktif olanlar

Cevap : E. Fiziksel olarak aktif olanlar

Aşağıdakilerden hangisi kardiyovasküler sistem bozukluklarında görülen genel belirtilerden biri değildir?

A. Göğüs ağrısı, çarpıntı
B. Taşikardi
C. Disoryantasyon
D. Ödem
E. Aktivite intoleransı

Cevap : C. Disoryantasyon

Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma ile sindirim sisteminde oluşan genel değişikliklerden biri değildir?

A. Kalın bağırsak ve kolondaki motilitenin artması
B. Karaciğerin metabolik faaliyetlerinde azalma
C. Besinlerin, minerallerin ve ilaçların emiliminde azalma
D. Ağız kuruluğu, tat ve koku duyarlılığının bozulması
E. Diş eksikliği, diş kayıpları

Cevap : A. Kalın bağırsak ve kolondaki motilitenin artması

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde kas iskelet sisteminde meydana gelen değişiklikler arasında değildir?

A. Kas kitlesi ve kas lif sayısında azalma
B. Boyda kısalma, sırtta kamburlaşma
C. Omurgadaki disklerin sıvı içeriğinde artma
D. Hareketlerde yavaşlama
E. Kas liflerinin sayısı ve büyüklüğünde giderek azalma

Cevap : C. Omurgadaki disklerin sıvı içeriğinde artma

Aşağıdakilerden hangisi duyu organları sorunlarına yönelik bakım uygulamalarından biri değildir?

A. Deri bütünlüğünün korunması
B. Ayak bakımının sağlanması
C. Su tüketiminin azaltılması
D. Kazaların önlenmesi
E. Görme ve işitmenin desteklenmesi

Cevap : C. Su tüketiminin azaltılması

Aşağıdakilerden hangisi beslenmeye yönelik yapılması gereken bakım uygulamalarından biri değildir?

A. Günde en az üç öğün beslenmenin sağlanması
B. İdeal vücut ağırlığının korunması
C. Besinlerin hazırlanma ve saklanma koşullarının sağlıklı yöntemlerle yapılması
D. Sebze ve meyve tüketiminin arttırılması
E. Doymuş yağ oranının arttırılması

Cevap : E. Doymuş yağ oranının arttırılması

Aşağıdakilerden hangisi uyku hijyenine yönelik uygulamalardan biri değildir?

A. Akşam ağır yiyecekler yememek
B. Aç yatmak
C. Uyumak için kendini zorlamamak
D. Gürültü varsa azaltmak
E. Oda ısısını normal tutmak

Cevap : B. Aç yatmak

Aşağıdakilerden hangisi ev içi kazaların önlenmesi için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A. Görme ve işitme kontrollerinin yapılması
B. Düşme öyküsü alınması
C. Zeminin kaygan olamaması
D. Aydınlatmanın azaltılması
E. Ev içinde güvenli çevre sağlanması

Cevap : D. Aydınlatmanın azaltılması

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

Malnütrisyon nedir?

Cevap : Malnütrisyon, besinlerin yetersiz alımı veya emilimi sonucu ortaya çıkan hastalık tablosu olarak tanımlanabilir.

Yaşlılıkta beslenmede klinik açıdan risk faktörleri nelerdir?

Cevap : Klinik açıdan risk faktörleri: Yetersiz ve dengesiz yemek yeme, diş veya çeneye bağlı ağız sağlığı ile ilgili sorunlar, tad ve koku alma duyusunun azalması, engellilik durumu ve hareket kısıtlılığı, akut ve kronik hastalıklar (kanser, diyabet, inme, yaşlıların birden çok hastalığı bir arada yaşıyor olmaları, polifarmasi, hastaneye yatma)dır.

Yaşlılıkta hareket yeteneği kaybının temel nedenleri nelerdir?

Cevap : Algı bozuklukları, duyusal yetersizlik, merkezi sinir sistemi hastalıkları, şeker hastalığına bağlı duyu bozuklukları, eklem hareket kısıtlılığı, hareketle ağrının artması, depresyon, endişe ve diğer psikolojik sorunlar, hareket sistemi hastalıkları, düşme korkusu, görme bozuklukları, ayaklarda şekil bozuklukları ve şişliklerdir.

Parkinson hastalığı neden kaynaklanmaktadır?

Cevap : Hastalık bulguları beyinin dopamin maddesini içeren sinir hücrelerinin ölümünden dolayı gerçekleşmektedir.

Yaşlılık döneminde sık görülen kanser türleri nelerdir?

Cevap : Meme Kanseri, Kolorektal Kanserler, Serviks Kanseri, Prostat Kanseri, Akciğer Kanseri, Cilt Kanseri

Yaşlı bireylerde beyin infarktusu nasıl ortaya çıkmaktadır?

Cevap : Beyin damarlarının, aterom plakları (damar sertliğini oluşturan plaklar) ile bozulması ve pıhtı sonucu tıkanmasıyla ya da beyin damarları normalken kalp veya daha önde yer alan ana damarlardan kopan pıhtıların tıkaması (emboli) sonucunda ortaya çıkmaktadır.

KOAH’ta Hastalık Yönetiminde amaç nedir?

Cevap : KOAH’ta amaç; hastaların kendi günlük işlerini yapabilmeleri için hareket ve egzersiz kapasitesinin artırılması, hastalığın ilerlemesinin durdurulmasıdır. (Sigaranın bıraktırılması,kullanılan tedavilerin uygun süre ve dozlarda kullanılması)

Yaşlı bireylerde uyku kalitesinin arttırılması için yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap : Özellikle alkol, kafein ve nikotinden kaçınılması, akşam aşırı sıvı alımından kaçınılması, gündüz uykularından kaçınılması, gün içindeki aktivitelerin arttırılması, ağrı varsa tedavisi, her gün düzenli egzersizin yapılmasının sağlanması, uyku saatlerinde ses, ışık gibi uyaranların azaltılması, uyku hijyeni yönünden dikkate alınmalıdır.

Yaşlı bireylerde duyma kolaylığı sağlamak için neler yapılmalıdır?

Cevap : Duyma kolaylığı sağlamak için tane tane ve çok yüksek olamayan sesle konuşulmalıdır. Dudak hareketlerinden anlayıp anlamadığı belirlenmeli ve gerekirse bu yolla iletişim sağlanmalıdır. Yaşlıyla yüz yüze ve kısık cümlelerle konuşulmalıdır. Bağırarak konuşmak, hem duymasını zorlaştırır, hem de onu tedirgin ederek, iletişimi engeller.

Yaşlılarda sık görülen ve bulaşıcı olmayan hastalıklar nelerdir?

Cevap : Kalp Damar Hastalıkları, kalp yetersizliği, Hipertansiyon, KOAH, Diyabetes Mellitus, Serebrovasküler Hastalıklar, Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, Demans, Alzheimer hastalığı, Vasküler Demans, Parkinson Hastalığı, Depresyon, Kanserler, Geriatrik sendromlar, Uyku bozuklukları, Düşmeler, Görme

Cevap : işitme bozuklukları

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Auzef Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Ders Kitabı PDF

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Auzef Kitabı

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri

Telegram Yaşlı Bakımı facebook Yaşlı Bakımı

Auzef Yaşlı Bakımı

 

%d blogcu bunu beğendi: