Hemşirelik Bakımı 6

Vize Final
2022 Vize Deneme -1 2022 Final Deneme -1
2022 Vize Deneme -2 2022 Final Deneme -2
2022 Vize Deneme -3 2022 Final Deneme -3
2022 Final Deneme -4

Hemşirelik Bakımı 6

Aşağıdakilerden hangisi birincil koruma kapsamında yer alan uygulamalardan değildir?

a) Aşılama
b) İyi beslenme
c) Kazaları önlemek için alınan önlemler
d) Kişisel hijyen kurallarına uyma
e) Kanser taramaları

Cevap : e)Kanser taramaları

“Bir hastalık etkeninin tam olarak yok edilmemesi ile birlikte, hiç hastalık olgusu görülmemesine” ne ad verilir?

a) Eliminasyon
b) Endemi
c) Epidemi
d) Enfeksiyon
e) Eradikasyon

Cevap : a)Eliminasyon

 “Bir salgının başlamasına neden olan kaynakların ne olduğunun bulunması için yapılan iş ve işlemlere” ne ad verilir?

a) Epidemi
b) Eradikasyon
c) Filyasyon
d) İnsidans
e) İzolasyon

Cevap : c)Filyasyon

“Belirli bir zaman aralığında, genellikle bir yıl içinde, ortaya çıkan yeni vakaların, episodların veya olayların sayısını” ne ad verilir?

a) Atak hızı
b) Epidemiyoloji
c) Prevelans
d) İnsidans
e) Endemi

Cevap : d)İnsidans

“Ülke sınırlarını aşarak bir kaç ülkeyi veya tüm dünyayı etkisi altına alan büyük salgına” ne ad verilir?

a) Epidemi
b) Pandemi
c) Sürveyans
d) İzlem
e) Eradikasyon

Cevap : b)Pandemi

“En iyi ve en güncel kanıt aramayı, klinik uzmanlık ve değerlendirme ile birlikte, hastanın tercih ve değerlerini içeren, klinik karar vermeye yönelik problem çözme yaklaşımına” ne ad verilir?

a) Kalite geliştirme
b) Kanıt temelli uygulama
c) Kapasite geliştirme
d) Kendi kendine yardım
e) Sağlığa yönelik yetkilendirme

Cevap : b)Kanıt temelli uygulama

 Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı hemşirelerinin girişimleri arasında yer almaz?

a) Sürveyans
b) Tarama
c) Konsültasyon
d) İşbirliği
e) Sağlıkta hakkaniyet

Cevap : e)Sağlıkta hakkaniyet

Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı hemşireliğinin özelleşmiş alanlarından birisi değildir?

a) Okul sağlığı hemşireliği
b) İş sağlığı hemşireliği
c) Toplum ruh sağlığı hemşireliği
d) Filyasyon hemşireliği
e) Evde bakım hemşireliği

Cevap : d)Filyasyon hemşireliği

“Okula her yeni katılan öğrencinin sağlık durumunun değerlendirilmesinde ve öğrencilerin düzenli olarak periyodik fiziki muayenelerinde görev alma ve sağlık durumunu kayıt etme” gibi işlemler, halk sağlığı hemşireliğinin hangi özelleşmiş alanı kapsamında yapılır?

a) Ceza ve tutukevi hemşireliği
b) Aile planlaması merkezi hemşireliği
c) Okul sağlığı hemşireliği
d) İş sağlığı hemşireliği
e) Ana çocuk sağlığı hemşireliği

Cevap : c)Okul sağlığı hemşireliği

Aşağıdakilerden hangisi “tersiyer koruma düzeyindeki hizmetlere” örnektir?

a) Erişkin kadınlara yönelik pap-smear testi uygulaması
b) Astım hastasına sigara bırakma programı uygulanması
c) 50 yaş üstü bireylerde dışkıda gizli kan bakılması
d) İnşaatta yararlanan bir işçinin acil tedavisinin yapılması
e) Domuz gribi aşısının uygulanması

Cevap : b)Astım hastasına sigara bırakma programı uygulanması

Bakım amacı “hastalık ya da yetersizliği ortaya çıkmadan önlemek ve iyilik durumunu geliştirmeyi” amaçlayan hizmetler, ağıdaki hangi seçenekte yer almaktadır?

I. Birinci basamak hizmetler
II. İkinci basamak hizmetler
III. Üçüncü basamak hizmetler

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) II ve III

Cevap : a)Sadece I

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sistemini oluşturan temel yapılar arasındadır?

I. Finansman
II. Hizmet sunucu
III. Kültür

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I ve III

Cevap : d)I ve II

Sağlık hizmetlerinin anayasası niteliğinde olan ve toplum sağlığını korumaya odaklı olan Umumi Hıfsızsıhha Kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?

a) 1920
b) 1930
c) 1945
d) 1961
e) 1982

Cevap : b)1930

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sağlık sisteminin özellikleri arasındadır?

a) Sağlık hizmetleri hastalara sunulmalıdır.
b) Hizmette odak tedavi edici hizmetler olmalıdır.
c) Sağlık personeli yeterli sayıda olmalıdır.
d) Sunulan hizmetler dar kapsamlı olmalıdır.
e) Sağlık personelinin aldığı ücret işe göre değişmemelidir.

Cevap : c)Sağlık personeli yeterli sayıda olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi “Sağlıkta Dönüşüm Programı” nın temel ilkelerinden değildir?

I. Desantralizasyon ve hizmette rekabet
II. Entegrasyon ve katılımlı hizmet
III. Kademeli ve ekip hizmeti

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve III
e) II ve III

Cevap : e)II ve III

“Henüz tanı konmamış, bilinmeyen hastalıkların varlığına ilişkin ipuçlarını belirlemek amacıyla yapılan, hastalık şüphesi olanların sağlamlardan ayrıldığı, kesin tanı koyucu olmayıp, daha ileri incelemelere gereksinimi olanları belirleyen uygulamalara” ne ad verilir?

a) Tarama
b) Erken tanı
c) Sürveyans
d) Temel koruma
e) Tersiyer koruma

Cevap : a)Tarama

“Semptomatik hastalığı olan kişilerin sekellerini en aza indirerek yaşam kalitesini artırmak ve var olan bir hastalığın komplikasyon geliştirmesini önlemek” hangi koruma düzeyinin hedefidir?

a) Temel
b) Birincil
c) İkincil
d) Üçüncül
e) Dördüncül

Cevap : d)Üçüncül

Aşağıdakilerden hangisi erken tanıyı etkileyen faktörler arasında yer alır?

a) Kültür
b) Belirtilerin fiziksel ve psikolojik etkisi
c) Bilgi yetersizliği nedeniyle farkına varmama
d) Zaman ve ekonomik açıdan yetersizlik
e) Hepsi

Cevap : e)Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi taramalara ilişkin özellikler arasında yer almaz?

a) Taranan hastalık, toplum için önemli bir sağlık sorunu olmalıdır
b) Taranacak hastalığın tanınması için, latent bir dönemi bulunmalıdır
c) Hastalıkla ilgili tüm klinik seyir bilinmelidir
d) Testlerin seçiciliği yüksek, duyarlılığı düşük olmalıdır
e) Tarama programlarında kullanılacak uygun yöntemler olmalıdır

Cevap : d)Testlerin seçiciliği yüksek, duyarlılığı düşük olmalıdır

Aşağıdakilerden hangisi erken tanı faaliyetlerinin amaçları arasında yer almaz?

a) Kronik bir hastalığı başlangıç döneminde yakalamak
b) Hastalığın toplumda yayılmasını önlemek
c) Sağlıkla ilgili yanlış olan alışkanlıkların ortaya çıkmasını önlemek
d) Sağlıkla ilgili yanlış olan alışkanlıkları düzeltilmesinde yol göstermek
e) Hastalığı olan bireylerin hastalığının gidişini izlemek

Cevap : c)Sağlıkla ilgili yanlış olan alışkanlıkların ortaya çıkmasını önlemek

Aşağıdakilerden hangisi erken tanısı için çaba gösterilmesi gereken hastalıkların özelliğini yansıtmaz?

a) Hastalığın toplum için önemli bir sağlık sorunu olması
b) Hastalığın tanı konulabilecek bir dönemi olması
c) Hastalığın tanısı için güvenilir, uygun ve toplum tarafından kabul görmüş bir muayene yöntemi olması
d) Tanı konulduğunda tedavinin mümkün olmaması
e) Erken tanı için yapılacak harcamaların sağlık giderleri içinde büyük bir bölümü oluşturmaması

Cevap : d)Tanı konulduğunda tedavinin mümkün olmaması

Toplumda hastalıkların taranması için Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş bazı ölçütlerin karşılanması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütler arasında yer almaz?

a) Taranan hastalık toplum için önemli bir sağlık sorunu olmalıdır.
b) Taranacak hastalığın tanınması için latent veya erken semptomatik bir dönemi bulunmalıdır.
c) Tarama testlerin seçiciliği yüksek, duyarlılığı düşük olmalıdır.
d) Taranan hastalığa ilişkin uygun tedavi yöntemi olmalıdır.
e) Tarama için uygun, pratik test yada muayene yöntemleri olmalıdır

Cevap : c)Tarama testlerin seçiciliği yüksek, duyarlılığı düşük olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yürütülen ulusal tarama programları arasında yer almaz?

a) Konjenital hipotiroidi
b) Biyotinidaz eksikliği
c) Kistik fibrosis
d) Gelişimsel kalça displazisi
e) Prostat kanseri

Cevap : e)Prostat kanseri

Tarama testinin bir topluluktaki hasta kişileri ayırdedebilme gücüne ne ad verilir?

a) Duyarlılık
b) Seçicilik
c) Özgüllük
d) Spesifite
e) Doğruluk

Cevap : a)Duyarlılık

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı tarafından bebeklik ve çocukluk döneminde yapılması önerilen periyodik muayene ve testler arasında yer almaz?

a) Fenilketonüri taraması
b) Konjenital hipotroidi taraması
c) Troid fonksiyon anomalileri taraması
d) Gelişimsel kalça displazisi taraması
e) Yenidoğan işitme taraması

Cevap : c)Troid fonksiyon anomalileri taraması

LOLONOLO

Hemşirelik Bakımı

Hemşirelik Lisans Tamamlama
telegram-Hemşirelik
Hemşirelik Bakımı 6 Auzef Hemşirelik Bakımı 6 Ders Kitabı PDF

Auzef Hemşirelik Bakımı 6 Ders Kitabı

%d blogcu bunu beğendi: