Manevi Destek Hizmetleri

Auzef Manevi Destek Hizmetleri

Vize Final
2021 Vize Deneme Sınavı-1 2021 Final Deneme Sınavı-1
2021 Vize Deneme Sınavı-2 2021 Final Deneme Sınavı-2
2021 Vize Deneme Sınavı-3 2021 Final Deneme Sınavı-3
2021 Vize Deneme Sınavı-4 2021 Final Deneme Sınavı-4
Vize Soruaları Final Soruları
2021-2022 Final Soruları

Manevi Destek Hizmetleri 1

Manevi Destek Hizmetleri Vize Soruları

Manevi Destek Hizmetleri İle İlgili Kavramsal Çerçeve

1) İnsanların temel ihtiyaçlarını hiyerarşik bir biçimde ortaya koyan Abraham Maslow bunu hangi tarihte belirtmiştir?

A ) 1920
B ) 1943
C ) 1972
D ) 1963
E ) 2011

Cevap : B ) 1943

2) Sosyal hizmet uzmanının psiko-sosyal değerlendirme ve teşhis, dengeyi korumaya yönelik bakım, sosyal tedavi, uygulamanın değerlendirmesi işlevi hangi rolünü açıklamaktadır?

A ) Danışman
B ) Vaka yöneticiliği
C ) Savunucu rolü
D ) İş yöneticiliği
E ) Hiçbiri

Cevap : A ) Danışman

3) “Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.” Tanımlaması aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

A ) Sosyal hizmet
B ) Sosyal hizmetler
C ) Sosyal hizmet uzmanı
D ) Maneviyat
E ) Tinsellik

Cevap : B ) Sosyal hizmetler

4) İnsanı sosyal bir varlık olarak tanımlayan bilim adamı kimdir?

A ) İbn Sina
B ) Freud
C ) A.Maslow
D ) İbn Haldun
E ) Gazali

Cevap : D ) İbn Haldun

5) Sosyal hizmet uzmanlarının birincil amacı muhtaç insanlara yardım etmek ve sosyal sorunlarla uğraşmaktır etik ilkesi sosyal hizmetin hangi değerini açıklamaktadır?

A ) Hizmet
B ) Sosyal adalet
C ) bireyin onuru ve değeri
D ) insan ilişkilerinin önemi
E ) dürüstlük ve güvenilirlik

Cevap : A ) Hizmet

6) Sosyal hizmet kuruluş felsefesini hangi anlayış üzerine bina etmektedir?

Cevap : İnsan refahı

7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin ilk uygulama alanlarından kabul edilmektedir?

A ) Gençlik sosyal hizmeti
B ) Ordu sosyal hizmeti
C ) Okul sosyal hizmeti
D ) Manevi sosyal hizmet
E ) Endüstriyel sosyal hizmeti

Cevap : C ) Okul sosyal hizmeti

8) “Sosyal hizmet aktörleri, sosyal pedagojik çalışma alanındaki teorik ve pratik bilgileri ve yeni gelişmeleri takip eder ve becerilerini artırmaya çalışır” ifadesi sosyal hizmet uzmanlarında bulunması gereken etik değerlerden hangisini açıklamaktadır?

A ) Mesleki Tekâmül
B ) Mesleki Liyakat
C ) Mesleki Sorumluluk
D ) Farkındalık Sorumluluğu
E ) İnsan Sevgisi

Cevap : A ) Mesleki Tekâmül

9) Sosyal sorunların ve politikaların analizini yapma, toplumun ilgisini harekete geçirme ve sosyal kaynakların geliştirilmesini sağlama işlevi, sosyal hizmet uzmanının hangi rolünü açıklamaktadır?

A ) Danışmanlık
B ) Sosyal Değişme Ajanı Rolü
C ) Vaka yöneticiliği
D ) Arabuluculuk
E ) Kaynaklarla buluşturma

Cevap : B ) Sosyal Değişme Ajanı Rolü

10) Sosyal hizmetlerden faydalanmak için başvuran ya da kendisiyle sosyal çalışma yapılan kişi, grup ya da topluluklara ne denir?

A ) Müracaatçı
B ) Müracaatçı sistemi
C ) Hasta
D ) Yaşlı
E ) Engelli

Cevap : A ) Müracaatçı

Manevi Destek Hizmetleri

Manevi Destek Hizmetleri İle İlgili Kuramsal Çerçeve

1) Psikoanalitik teorinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Freud
B ) Jung
C ) Maslow
D ) Becvar
E ) Canda

Cevap : B ) Jung

2) ‘İnsanın fiziksel, duygusal, zihinsel ve manevi anlamda sağlıklı olmasını amaçlayan’ terapi yaklaşımı hangi kavramı akla getirmektedir?

A ) Tranpersonel psikoterapi
B ) Psikoanalitik teori
C ) Postmodern felsefe
D ) Logoterapi
E ) Maneviyat teorisi

Cevap : A ) Tranpersonel psikoterapi

3) “Kişinin kendine özgü bir amaç, yaşamasını sağlayacak, bu varoluşsal boşluğu dolduracak bir anlam bulmasıdır” hangi teorinin amaçlarındandır?

A ) Psikoanalitik teori
B ) Kemoterapi
C ) Postmodern felsefe
D ) Logoterapi
E ) Ergoterapi

Cevap : D ) Logoterapi

4) Anlam yoluyla terapi anlamına gelen Logoterapi kim tarafından kurulmuştur?

A ) Freud
B ) Jung
C ) Maslow
D ) Victor Frankl
E ) Canda

Cevap : D ) Victor Frankl

5) Canda’ya göre insan, toplum ve Tanrı ilişkilerinde anlam arayışının olduğu insani bir ilgi alanı olarak anlamlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Din
B ) Maneviyat
C ) İslam
D ) Hristiyanlık
E ) Yahudilik

Cevap : B ) Maneviyat

6) Frankl’a göre 21. Yüzyılın en geniş olgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) varoluşsal boşluk
B ) Ekonomik sorunlar
C ) Sosyal sorunlar
D ) Siyasi sorunlar
E ) Ailevi sorunlar

Cevap : A ) varoluşsal boşluk

7) “İnsan ne kadar zor ve ölümcül şartlarda yaşarsa yaşasın, …………………… yaşamak için bir güç bulabilmeyi sağlayabilir.” Boşluğa gelecek cümleyi düşününüz.

Cevap : Hayatına bir anlam katarak

8) Transpersonel Psikiloji Derneği kaç yılında kurulmuştur?

A ) 1958
B ) 1972
C ) 1982
D ) 1968
E ) 2011

Cevap : D ) 1968

9) Kişinin bireysel ego ve kişiliğinin ötesinde kimlik duygusunun gelişmesini hedefleyen teori aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Psikoanalitik teori
B ) Postmodern felsefe
C ) Logoterapi
D ) Ergoterapi
E ) Transpersonel teori

Cevap : E ) Transpersonel teori

10) İnsan proaktif bir canlıdır ve tecrübelerini aktif olarak yorumlar, temel kabulü hangi teoriye aittir?

A ) Psikoanalitik teori
B ) Postmodern felsefe
C ) Logoterapi
D ) Oluşturmacı teori
E ) Transpersonel teori

Cevap : D ) Oluşturmacı teori

Manevi Destek Hizmetleri

Manevi Destek Hizmetlerinin Hukuki Dayanağı

1) Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Koruma Kanunudur?

A ) 5393 sayılı kanun
B ) 5395 sayılı kanun
C ) 2828 sayılı kanun
D ) 633 sayılı kanun hükmündeki kararname
E ) 5378 sayılı kanun

Cevap : B ) 5395 sayılı kanun

2) İlk defa sosyal hizmetler ile ilgili çıkarılan ve “bireylerin maddi ve manevi yoksunluklarının giderilmesi” üzerinde duran kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 5393 sayılı kanun
B ) 5395 sayılı kanun
C ) 2828 sayılı kanun
D ) 5378 sayılı kanun
E ) 633 sayılı kanun hükmündeki kararname

Cevap : C ) 2828 sayılı kanun

3) Anayasa’nın hangi maddesinde …insanların…. maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu… ifadesi ile manevi hizmetlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmektedir?

A ) Başlangıç kısmı
B ) 2. Maddesi
C ) 5. Maddesi
D ) 28. maddesi
E ) 43.maddesi

Cevap : A ) Başlangıç kısmı

4) Çocuk Koruma Kanununda hangi koruyucu ve destekleyici tedbir ruhi sıkıntıların giderilmesi noktasında hukuki düzenleme getirmektedir?

A ) Eğitim tedbiri
B ) Sağlık tedbiri
C ) Barınma tedbiri
D ) Bakım tedbiri
E ) E ) Danışmanlık

Cevap : B ) Sağlık tedbiri

5) Engellilere yönelik Destek ve bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve manevi ihtiyaçları ailesi de gözetilerek dikkate alınır.” İfadesi hangi kanuni düzenleme ile ortaya konmuştur?

A ) 5395 sayılı kanun
B ) 633 sayılı kanun hükmündeki kararname
C ) 5378 sayılı kanun
D ) Anayasanın 2. Maddesi
E ) 2828 sayılı kanun

Cevap : C ) 5378 sayılı kanun

6) Aşağıdakilerden hangisi koruyucu ve destekleyici tedbirlerden değildir?

A ) Danışmanlık
B ) Manevi destek
C ) Eğitim
D ) Sağlık
E ) Barınma

Cevap : B ) Manevi destek

7) Toplum düzenini sağlamak için ortaya konan kurallara ne denir?

A ) Anayasa
B ) Kanun
C ) Hukuk kuralları
D ) Örf
E ) Gelenek

Cevap : C ) Hukuk kuralları

8) Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na göre ülkemizde bugüne kadar benimsenmemiş olan bakım modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sosyal bakım
B ) Psiko-sosyal bakım
C ) Psikolojik bakım
D ) Manevi destek
E ) Manevi bakım

Cevap : E ) Manevi bakım

9) “…..ve cephe gerisi maneviyatın muhafazası maksadıyla her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder” tanımlaması hangi kavram için kullanılmıştır?

A ) Sağlık
B ) Maneviyat
C ) Sivil savunma
D ) Eğitim
E ) Güvenlik

Cevap : C ) Sivil savunma

10) Kurumca yürütülmekte olan sosyal hizmet faaliyetlerine gerçek ve tüzelkişilerin her türlü maddi ve manevi katkı ve katılımın sağlanmasından kastedilen nedir?

A ) Aile Bakanlığının bu işi yapması
B ) Sağlık Bakanlığının devreye girmesi
C ) Milli Eğitim Bakanlığının katkı sağlaması
D ) Sivil Toplum Örgütlerinin dahil edilmesi
E ) Dezavantajlı kesimlerin dahil edilmesi

Cevap : D ) Sivil Toplum Örgütlerinin dahil edilmesi

Manevi Destek Hizmetleri

Sosyal Hizmet, Maneviyat Ve Din İlişkisi

1) Bireyin başta aile olmak üzere akran gruplarının ve sağlık profesyonellerinin de yer aldığı sosyal ve kültürel çevre ile ilişkisi hangi manevi bağlılığı ifade eder?

A ) Kişisel bağlılık
B ) Transandantal bağlılık
C ) Kişilerarası bağlılık
D ) Manevi bağlılık
E ) Dinsel bağlılık

Cevap : C ) Kişilerarası bağlılık

2) Bireyin kendisi ile kurduğu bağ hangi tür bağlılığı ifade eder?

A ) Kişisel bağlılık
B ) Transandantal bağlılık
C ) Kişilerarası bağlılık
D ) Manevi bağlılık
E ) Dinsel bağlılık

Cevap : A ) Kişisel bağlılık

3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin etik değerlerinden değildir?

A ) Hizmet sunma
B ) Sosyal inceleme raporu yazma
C ) Sosyal adalet
D ) İnsan onuru ve insana saygı
E ) Mesleki uyum

Cevap : B ) Sosyal inceleme raporu yazma

4) Yapılan bilimsel araştırmalarda manevi/tinsel bağlılıklarının artışıyla psikolojik iyilik hali ve işlevleri arasında pozitif korelasyon olduğu tespit edilmiştir?

A ) Evet
B ) Hayır

Cevap : A ) Evet

5) Maneviyata yeniden bir ilgi ve maneviyata duyarlı sosyal hizmetin değerini keşfetmeye daha bir isteklilik hangi tarihte ortaya çıkmıştır)

A ) 1920-70 yılları arası
B ) 1980 sonrası
C ) 2002 sonrası
D ) 19. yüzyılda
E ) 15.yy.da

Cevap : B ) 1980 sonrası

6) “Kronik Hastalıklarla Başetmede Tinsellik” konulu makale aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

A ) Tarık Tuncay
B ) Emrah Akbaş
C ) Öznur Özdoğan
D ) Abdulkadir Çekin
E ) Zeki Karataş

Cevap : A ) Tarık Tuncay

7) “Toplumun Engellilere, Engellilerin Toplumla İmtihanı, Abese Ruhu” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Abdulkadir Çekin
B ) Tarık Tuncay
C ) Öznur Özdoğan
D ) Halis Kuralay
E ) Zeki Karataş

Cevap : D ) Halis Kuralay

8) Abdulkadir Çekin tarafından yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Maneviyat, Manevi Bakım ve Sosyal Hizmet
B ) Tıbbi Sosyal Hizmetlerde Manevi Bakım
C ) Manevi Sosyal Hizmet
D ) Hastalıklarla Başetmede Tinsellik
E ) Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

Cevap : A ) Maneviyat, Manevi Bakım ve Sosyal Hizmet

9) Sabrı pasif bir davranış biçimi değil, bilakis aktif bir davranış biçimi olarak ortaya koyan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Maneviyat, Manevi Bakım ve Sosyal Hizmet
B ) Din, Erdem ve Sağlık
C ) Manevi Sosyal Hizmet
D ) Sabır Psikolojisi, Pozitif Psikoloji Bağlamında Bir Araştırma
E ) Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

Cevap : D ) Sabır Psikolojisi, Pozitif Psikoloji Bağlamında Bir Araştırma

10) “İstenmedik ve Beklenmedik Olaylarla Karşılaşan Bireylere Yönelik Moral ve Manevî Desteğin Önemi (Deprem ve Bedensel Engellilik Örneği)” adlı çalışma hangi akademisyenimize aittir?

A ) Ali Ayten
B ) Naci Kula
C ) Abdulkadir Çekin
D ) Tarık Tuncay
E ) Emrah Akbaş

Cevap : B ) Naci Kula

Manevi Destek Hizmetleri

İslam Dini Ve Sosyal Hizmet

1) Hz. Peygamber (SAV), “Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir” şeklinde tarif ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İslam
B ) Müslüman
C ) Mümin
D ) İman
E ) İhlas

Cevap : A ) İslam

2) Sosyal yardımların gerçekleştirme noktasında İslam’da kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Zekât
B ) Sadaka
C ) İsar
D ) İnfak
E ) İhsan

Cevap : D ) İnfak

3) “İnsanların en hayırlısı, Müslümanlara faydalı olandır” ifadesi İslam’a göre doğru bir ifade midir?

A ) Evet
B ) Hayır

Cevap : B ) Hayır

4) İslam’a göre Müslümanların uyması gereken temel referans aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kur’an- Kerim
B ) Kur’an-ı Kerim ve sünnet
C ) Akıl
D ) Sünnet
E ) İlim

Cevap : B ) Kur’an-ı Kerim ve sünnet

5) Hal ve hareketleri, davranışları, İslamî ve insanî ilişkileri açıklayan hükümlere ne denir?

A ) İslami hükümler
B ) İmani hükümler
C ) Ahlaki hükümler
D ) Hukuki hükümlür
E ) Ameli hükümler

Cevap : C ) Ahlaki hükümler

6) İmani, ameli ve ahlaki konuların dışında kalan, özellikle devlet yönetimi, toplum idaresi ve ekonomik durumları içeren konuları; aile hayatı, evlenme, boşanma, miras dağıtımı, ticari ve siyasi işleri, kısaca hayatın diğer alanları ile ilgili kuralları belirleyen hükümlerin bulunduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İslami hükümler
B ) İmani esaslar
C ) Ahlaki hükümler
D ) Hukuki esaslar
E ) Ameli esaslar

Cevap : D ) Hukuki esaslar

7) Aşağıdakilerden hangisi insanda bulunan zahiri duygulardan değildir?

A ) Göz
B ) Kulak
C ) Doku
D ) Dil
E ) Akıl

Cevap : E ) Akıl

8) Hz. Peygamber’in hicret esnasında Medine’deki değişik inanç mensuplarıyla ve etnik gruplarla yaptığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Hilfu’l-Fudul
B ) Hudeybiye anlaşması
C ) Medine sözleşmesi
D ) Mekke sözleşmesi
E ) Veda hutbesi

Cevap : C ) Medine sözleşmesi

9) “Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir; hepiniz Adem’densiniz, Adem de topraktandır” sözüyle hangi noktaya dikkat çekilmek istenmiştir?

A ) İnsanlar arasındaki eşitliğe
B ) Irk üstünlüğüne
C ) Irk inkârına
D ) Milliyetçiliğe
E ) Irkçılığa

Cevap : A ) İnsanlar arasındaki eşitliğe

10) “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın” ayeti hangi konuya dikkat çekmektedir?

A ) İyilikte yardımlaşın
B ) İyilik yapmada cimrilik etmeyin
C ) İnfakta bulunmayın
D ) Elinizdekinin kıymetini bilin
E ) Güzel ahlaklı olun

Cevap : B ) İyilik yapmada cimrilik etmeyin

Manevi Destek Hizmetleri

İslam Dünyasında Sosyal Hizmet Uygulamaları

1) Sosyal politikalar İslam tarihinde ilk defa hangi dönemde ortaya konmaya başlamıştır?

A ) Mekke döneminde
B ) Medine döneminde
C ) Hz.Ömer döneminde
D ) Hz. Ebu Bekir döneminde
E ) Hz. Ali döneminde

Cevap : B ) Medine döneminde

2) İslam dininin dünya görüşü hangi ağırlıkta ele alınmaktadır?

A ) Sosyal
B ) Siyasal
C ) İnanç
D ) Pratikler
E ) Ahlak

Cevap : A ) Sosyal

3) İslam dünyasında sosyal hizmet uygulamalarının hem teorik hem uygulama altyapısının kurumsallaştırılarak gerçekleştiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 1601
B ) 1876
C ) 600’lü yıllar
D ) 900’lü yıllar
E ) 2011

Cevap : C ) 600’lü yıllar

4) Bakara suresinin 215. ayetinde müminlerin Allah yolunda ne harcamaları gerektiği ile ilgili sorusunu Allah şöyle cevap veriyor: “… De ki: “………….. o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir.” İfadesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Hayır olarak ne harcarsanız
B ) İbadet için gerekli olan
C ) Sevap kazanmak için gerekli olan
D ) Harcamanızı şuna göre yapın
E ) Harcama yapmadan önce

Cevap : A ) Hayır olarak ne harcarsanız

5) Hz. Peygamber’in: “işaret parmağıyla orta parmağını göstererek ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız.” müjdesinde yanyana kalacağı kişi kim olarak ifade edilmektedir?

A ) Sadaka veren
B ) Başkasına yardımcı olan
C ) İbadetlerini hakkıyla yerine getiren
D ) Dedikodu etmeyen
E ) Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden

Cevap : E ) Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden

6) Peygamber Efendimiz’in hadisine göre bir yetimi alıp onu yedirip içirmek için evine götürmenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Allah’ın onu cennete koyacağı, cennetin vacip olacağı
B ) Sevap kazanacağı
C ) Mutlu olacağı
D ) Yetimi mutlu edeceği
E ) Stresten kurtulacağı

Cevap : A ) Allah’ın onu cennete koyacağı, cennetin vacip olacağı

7) Hadislerde geçen ve kendi işini kendisi yapamayan, zayıf ve güçsüz olması hasebiyle insanlara muhtaç olan aciz kimse diye tanımlanan ve her türlü engelliliği içine alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Lakit
B ) Engelli
C ) Ama
D ) Kell
E ) Sakat

Cevap : D ) Kell

8) Sosyal devlet kavramının henüz gündemde olmadığı dönemde sosyal hizmet uygulamalarının devlet eliyle yapılmaya başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Mekke dönemi
B ) Medine dönemi
C ) Hz. Ömer dönemi
D ) Hz. Ebubekir dönemi
E ) Hz. Osman dönemi

Cevap : B ) Medine dönemi

9) Hz. Peygamber’in görme engelliye rehberlik etmen, sağır ve dilsize anlayacakları bir şekilde anlatman, ihtiyacı olanın ihtiyacını gidermesi için ona rehberlik etmen, derman arayan dertliye yardım için koşuşturman, koluna girip güçsüze yardım etmen, konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen, bütün bunlar neyin çeşitlerinden sayılmaktadır?

A ) İbadet
B ) Amel
C ) Sadaka
D ) İhlas
E ) Ahlak

Cevap : C ) Sadaka

10) Hz. Ömer, her doğan çocuğa büluğ çağına kadar ne kadar çocuk parası bağlamıştır?

A ) 100 dirhem
B ) 300 dirhem
C ) 200 dirhem
D ) 400 dirhem
E ) 316 dirhem

Cevap : A ) 100 dirhem

Manevi Destek Hizmetleri

İslam Dini Ve Manevi Destek Unsurları

 

1) Allah-âlem, âlem-insan, Allah-insan ilişkisi üzerinde yapılan zihni eylem aşağıdaki hangi kavramı açıklamaktadır?

A ) Tevekkül
B ) Teslimiyet
C ) Tevhid
D ) Tefekkür
E ) İman

Cevap : D ) Tefekkür

2) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel, psikolojik ve sosyal hastalıklara karşı şifa kaynağıdır?

A ) Dua
B ) İbadet
C ) Kur’an-ı Kerim
D ) Tefekkür
E ) İman

Cevap : C ) Kur’an-ı Kerim

3) Kur’an-ı Kerim’e aşağıdakilerden hangisi göre Allah’tan yardım dileme aracıdır?

A ) Sabır ve namaz
B ) Oruç ve zekat
C ) Namaz ve sadaka
D ) Tevekkül ve teslimiyet
E ) Sabır

Cevap : A ) Sabır ve namaz

4) “Her bela ve musibete mutlaka şükredilmeli” ifadesi kime aittir?

A ) İbn Sina
B ) Gazzali
C ) Seyyid Kutup
D ) Elmalılı Hamdi Yazır
E ) İbn Haldun

Cevap : B ) Gazzali

5) Üzüntü, başa gelen sıkıntı ve belalar karşısında direnç gösterme; olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet” hangi kavramı açıklamaktadır?

A ) Dua
B ) Tevekkül
C ) Teslimiyet
D ) Sabır
E ) Rıza göstermek

Cevap : D ) Sabır

6) Allah insanları ve cinleri niçin yarattığını ifade etmektedir?

A ) Sabır göstermeleri için
B ) Şükür etmeleri için
C ) İbadet etsinler diye
D ) Tevekkül göstersinler diye
E ) İman etmeleri için

Cevap : C ) İbadet etsinler diye

7) Öldükten sonra tekrar dirilme olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Nübüvvet
B ) Haşir
C ) Tevhid
D ) Adalet
E ) İbadet

Cevap : B ) Haşir

8) İnsanların karşı karşıya kaldıkları bela ve musibetlere karşı sabır olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tevekkül ve teslimiyet
B ) İbadet
C ) Şükür
D ) Dua
E ) Sabır

Cevap :

A ) Tevekkül ve teslimiyet

9) İnanan müslümanlar için manevi nimetin zirve noktası neresidir?

A ) Tevekkül
B ) Teslimiyet
C ) Sabır
D ) Allah sevgisi
E ) Allah’ın birliği

Cevap : D ) Allah sevgisi

10) Manevi bakımın ibadet formu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Dua
B ) Tevekkü
C ) Namaz
D ) Kur’an okumak
E ) Şükretmek

Cevap : C ) Namaz

manevi Destek Hizmetleri Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Auzef Manevi Destek Hizmetleri

Auzef Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook
Telegram Sosyal Hizmetler

LOLONOLO YOUTUBE KANALI

Lolonolo-youtube

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: