Refah Devleti Analizi

Refah Devleti Analizi

Vize Final
Vize Soruları Final Soruları
Vize Deneme Sınavı Final Deneme Sınavı
2021 Vize Soruları

1. Kavramlar, Müdahaleci Devletin Doğuşu

1) Sosyal politika kavramı ilk olarak ne zaman kullanılmıştır?

a) 17. yüzyılda
b) 18. yüzyılda
c) 19. yüzyılda
d) 20. yüzyılda
e) 21. yüzyılda

Cevap : c) 19. yüzyılda

2) Sanayileşmenin doğrudan ya da dolaylı ürünü olarak görülen ve sanayileşmenin doğurduğu sosyal problemlerle savaşmak ya da bunları çözmek üzere geliştirilen kamu politikalarının toplamı olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Liberalizm
b) Sosyal devlet
c) Geniş anlamda sosyal politika
d) Dar anlamda sosyal politika
e) Refah devlet
i

Cevap : d) Dar anlamda sosyal politika

3) Modern anlamda refah devletinin başlangıcı aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilmektedir?

a) 1942 Beveridge Raporu
b) 1883 Bismark tarafından geliştirilen sosyal sigortalar
c) 1917 Bolşevik Devrimi
d) 1929 Buhranı
e) 1973 Petrol Krizi

Cevap : b) 1883 Bismark tarafından geliştirilen sosyal sigortalar

4) Aşağıdakilerden hangisi devleti müdahaleciliğe ve sosyal görevler üstlenmeye iten nedenler arasında yer almaz?

a) Devletin anlayışının değişimi
b) Partiler arası rekabet
c) Piyasa başarısızlıkları
d) Seyirci devlet anlayışı
e) Çeşitli toplum kesimlerinden gelen baskılar

Cevap : d) Seyirci devlet anlayışı

5) Aşağıdakilerden hangisi devletin (kamu sektörünün) büyümesiyle ilgili hipotezlerden biri değildir?

a) Wagner Yasası
b) Peacock–Wiseman sıçrama hipotezi
c) Baumol’un maliyet hastalığı hipotezi
d) Aşırı genişleme hipotezi
e) Okun Yasası

Cevap : e) Okun Yasası

6, 7, 8, 9 ve 10. sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

6) Sosyal politika kavramı, ilk defa 19. yüzyılın ikinci yarısında Almanya’da ……………… tarafından kullanılmıştır.

Cevap : Prof. Dr. Wilhelm Heinrich Riehl

7) Devletin temel olarak dört ana işlevi söz konusudur. Bunlar; düzenleyici işlevi, ekonomik politika oluşturucu işlevi, geliri yeniden dağıtıcı işlevi ve ……………. kimliğidir..

Cevap : İşveren

8) Serbest piyasa ekonomisinin belli bazı kusurları vardır. Bu kusurlara, literatürde …………………… denilmektedir.

Cevap : Piyasa başarısızlıkları

9) Alman ekonomi bilimcisi……………….., ekonomik gelişme düzeyi arttıkça, kamu harcamalarının da arttığını ifade eden ilk kişi olması dolayısıyla önemlidir..

Cevap : Adolph Wagner”

10) ……………………., kavram olarak, bireylere ve ailelere, minimum bir düzeyde gelir garantisi sağlayan; kişilerin, belirli sosyal risklerin (hastalık, yaşlılık, işsizlik vb.) üstesinden gelmelerinde onlara yardımcı olan; sosyal refah hizmetleri aracılığıyla, tüm vatandaşlara iyi yaşam standartları sağlayan bir kurumu ifade etmektedir.

Cevap : Refah DevletiAdolph Wagner”

Refah Devleti Analizi Vize Soruları

2. Refah Düşüncesinin Gelişiminde Rol Oynayan Düşünce Sistemleri

1) Piyasa ekonomisini ve minimal devlet anlayışını benimseyen, toplumun genel refahının, toplumdaki bireylerin refahları toplamından ibaret olduğunu kabul eden düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Klasik liberalizm
b) Sosyal liberalizm
c) Devrimci sosyalizm
d) Reformcu sosyalizm
e) Üçüncü Yol

Cevap : a) Klasik liberalizm

2) Genel olarak sol çizgide sayılmalarına rağmen, piyasaya ve bireyselliğe düşman olmayan, piyasa süreçlerinin yarattığını düşündükleri eşitsizlik ve adaletsizliklerin, hayırsever bir devlet tarafından sürekli müdahalelerle düzeltilmesini talep eden ve bunun özgürlüğün daha iyi korunmasını sağlayacağına inanan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Refah devleti
b) Neo-liberalizm
c) Üçüncü Yol
d) Sosyal liberalizm
e) Reformcu sosyalizm

Cevap : d) Sosyal liberalizm

3) Aşağıdakilerden hangisi “reformcu (demokratik) sosyalizm”in öncüleri arasında yer almaz?

a) Fabian Derneği
b) Sidney ve Beatrice Webb
c) Charles Fourier
d) Thomas Carlyle
e) Bernard Shaw

Cevap : c) Charles Fourier

4) 1970’li yılların sonu ve 1980’li yılların başında etkili olmaya başlayan “neoliberalizm” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Keynesyen politikalara alternatif olarak ortaya çıkan klasik liberal düşüncenin çağdaş bir yorumudur.
b) ABD’de Reagan , İngiltere’de ise Thatcher döneminde etkili olmuştur.
c) Bu yaklaşıma göre güçlü refah devleti zayıflatılmalı, sosyal refah hizmetlerinin üretim ve sunumu piyasalara ve rekabete açılmalıdır.
d) Neo-liberalizm aynı zamanda “yeni sağ” olarak da adlandırılmaktadır.
e) Bu akımın en büyük temsilcisi Anthony Giddens’tir.

Cevap : e) Bu akımın en büyük temsilcisi Anthony Giddens’tir.

5) “Klasik sosyal demokrasi” ile “neo–liberalizmi” bağdaştırmaya çalışan ve 1990’larda ortaya çıkan politikalar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Korporatizm
b) Üçüncü Yol
c) Kalıntı refah rejimi
d) Yeni sağ
e) Kurumsal refah yaklaşımı

Cevap : b) Üçüncü Yol

6, 7, 8, 9 ve 10. sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

6) 1990’ların post–endüstriyel toplumunda, refah devletinin alternatifi olarak ortaya çıkan Üçüncü Yol akımının mucidi ……………… olarak kabul edilmektedir.

Cevap : Anthony Giddens

7) Neo–liberal akımın önde gelen temsilcileri Milton Friedman ve ………………’tir.

Cevap : Hayek

8) İngiltere’de “reformcu (demokratik) sosyalizm”in temsilciliğini 1883 yılında kurulan…………………….. yapmıştır.

Cevap : İngiliz Sosyalistler Derneği (Fabianlar)

9) Marx’ın en prestijli eseri olan ve kapitalist ekonominin bir eleştirisini yapan……………., kapitalist ekonomik yapının, “gerçek” bireysel ve sosyal refahı güvence altına almadaki yetersizliğine dair görüşlerini de içermektedir.

Cevap : Kapital

10) …………………., bazı önlemlerle (refah politikaları, emeklilik sistemi ve sağlık hizmetleri gibi) kapitalist sistemin meşru hâle getirilebileceğine, dolayısıyla kapitalist sistemin bu yeni hâliyle kabul edilebilir olacağına inanmaktadır.

Cevap : Sosyal demokratlar

Refah Devleti Analizi Vize Soruları

3. Refah Düşüncesinin Gelişiminde Rol Oynayan Anlayışlar

1) Aşağıdakilerden hangisi sosyal refah düşüncesinin gelişiminde rol oynayan insancıl düşünceler arasında yer almaz?

a) Toplumcu Hristiyanlar
b) A. Smith
c) R. Owen
d) S. Simon
e) C. Frourler

Cevap : b) A. Smith

2) Bir toplumun üretiminin, üretime katkıda bulunanlar veya daha genel olarak o toplumun bireyleri arasında dağıtımında layık olma, ihtiyaç ve eşitlik ilkeleri dikkate alınarak uygulanacağı varsayılan bir değer ölçüsü aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

a) Sosyal hak
b) Sosyal eşitlik
c) Sosyal adalet
d) Sosyal yardım
e) Sosyal tazmin

Cevap : c) Sosyal adalet

3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal adalet ile ilgili anlayışlar arasında yer almaz?

a) Dağıtıcı adalet
b) Piyasa adaleti
c) Pür piyasa adaleti
d) Radikal sosyal adalet
e) Hukuki sosyal adalet

Cevap : e) Hukuki sosyal adalet

4) Sosyal liberal görüş ya da “dağıtıcı adalet” olarak bilinen sosyal adalet anlayışının en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hayek
b) Nozick
c) Marx
d) Rawls
e) Friedman

Cevap : d) Rawls

5) Devlet müdahalesini tamamıyla reddeden ve adil bir gelir ve servet dağılımının ancak piyasanın doğal işleyişi sonucunda sağlanacağını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pür piyasa adaleti
b) Dağıtıcı adalet
c) Radikal sosyal adalet
d) Piyasa adaleti
e) Sosyal devletçi sosyal adalet

Cevap : a) Pür piyasa adaleti

6, 7, 8, 9 ve 10. sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

6) ………………… yaklaşımını pür piyasa adaleti yaklaşımından ayıran nokta, çalışamayacak durumda olanlar ve kimsesiz çocuklar gibi bazı özel durumlarda devlet müdahalesini gerekli görmesidir.

Cevap : Piyasa adaleti

7) ……………. görüşe göre adil bir şekilde mülk elde edebiliyor ve devredebiliyorsa, o zaman adalet söz konudusur.

Cevap : Liberteryen

8) Neoliberal görüşü benimseyen ……………. dağıtıcı adaleti değil, kural adaletine dayalı piyasa adaletini savunmaktadır.

Cevap : Hayek

9) Dağıtıcı refah devletinin felsefesine dair en iyi kitap olarak kabul edilen “A Theory of Justice ”, bu görüşün savunucusu olan …………….. tarafından yazılmıştır.

Cevap : Rawls

10) ……………….’e göre, işçi sınıfı iktidarı ile kapitalist mülkiyete son verilip, kolektif mülkiyete geçilmesi, böylece ürünün, emeğin kendisinde kalması ve bu yolla da özgürlüğün kazanılması gereklidir.

Cevap : Marksizm

Refah Devleti Analizi Vize Soruları

4. Refah Devleti Ve Üstlendiği Temel Sosyal Görevler

1) Aşağıdakilerden hangisi refah devleti görevlerinin temel olarak yoğunlaştığı alanlardan biri değildir?

a) Sosyal güvenlik
b) Eğitim
c) Hukuk
d) Sağlık
e) Gelirin yeniden dağıtımı

Cevap : c) Hukuk

2) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından belirlenen 9 sosyal güvenlik tehlikesinden biri değildir?

a) Hastalık
b) Yaşlılık
c) Analık
d) Yoksulluk
e) İşsizlik

Cevap : d) Yoksulluk

3) Sosyal yardım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Sosyal yardımlar genel vergi ve harçlardan karşılanmaktadır.
b) Bir defaya mahsus olabileceği gibi, sürekli de olabilir.
c) Resmi kuruluşlar veya kanunların verdiği yetkiye dayanarak yarı resmi ve gönüllü kuruluşlarca gerçekleştirilir.
d) Muhtaçlık tespitine dayalıdır.
e) Ayni olarak yapılmak zorundadır.

Cevap : e) Ayni olarak yapılmak zorundadır.

4) Sosyal hizmetler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Asıl amacı, bireylerin refahı ile yaşadıkları toplumun refahı arasında denge kurmaktır.
b) Sosyal yardımdan farkı sosyal yardımın nakdi, sosyal hizmetin hizmet ağırlıklı olmasıdır.
c) Sosyal hizmetlerin finansmanı primlerle sağlanmaktadır.
d) Gelişmiş toplumlarda sadece yoksullarla sınırlı kalmayacak boyutta bir hedef kitlesine hitap etmektedir.
e) Gelişmiş refah ülkelerinde sosyal hizmetler bireyler için bir hak olup, gerektiği zaman talep edilebilmektedir.

Cevap : c) Sosyal hizmetlerin finansmanı primlerle sağlanmaktadır.

5) Refah devletinin üstlendiği temel sosyal görevlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Eğitime en fazla pay ayıran ülkelerin İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda gibi gelişmiş refah devletleri olduğu görülmektedir.
b) Sağlık hizmetleri modern refah devletlerinin kaynaklarını tüketen en büyük alanların başında gelmektedir.
c) Sağlık hizmetleri refah devletlerinin tamamında “karşılıklık” (sigorta) ilkesine dayalı olarak sunulmaktadır.
d) Gelirin yeniden dağıtımı her zaman için zenginden yoksula değildir.
e) Refah devletinin krizi ile birlikte, son yılların en tartışmalı konusu “sosyal güvenliğin özelleştirilmesi” olmaktadır.

Cevap : c) Sağlık hizmetleri refah devletlerinin tamamında “karşılıklık” (sigorta) ilkesine dayalı olarak sunulmaktadır.

6, 7, 8, 9 ve 10. sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

6) Sosyal güvenliğin finansmanında iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, “dağıtım sistemi”, ikinci yöntem ise “……………”dir.

Cevap : Fon sistemi

7) Sosyal sigorta sisteminin bütün dünyada belirli bir standarda kavuşması, bu sistemin ……………’da uygulanmasıyla başlamıştır.

Cevap : Almanya

8) Ülkemizde ilk sosyal sigortalar kurumu, 3008 sayılı “İş Kanunu” hükümleri gereği ……. yılında oluşturulan İşçi Sigortaları Kurumu’dur.

Cevap : 1945

9) ………………. kısaca, “bir ekonomide belli bir dönemde yaratılan gelirin kişiler, toplumsal gruplar ve üretim faktörleri arasında bölüşülmesi ” olarak ifade edilebilir.

Cevap : Gelir dağılımı

10) Birçok ülkede, sosyal yardımlardan en fazla oranda yarar sağlayan grubun …………… olduğu görülmektedir.

Cevap : Yaşlılar

Refah Devleti Analizi Vize Soruları

5. Refah Devletinin Sınıflandırılması Ve Çeşitli Teorik Yaklaşımlar – 1

1) Refah devletlerinin sınıflandırma çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Her ülkenin kurumsal yapısı, kendine özel ve farklı bir refah devleti biçiminin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
b) En çok benimsenen tasnif, Esping–Andersen’in “Three Worlds of Welfare Capitalism” adlı kitabında ana hatları çizilen sınıflandırma olmuştur.
c) Bu konudaki ilk çalışmalar, Wilensky ve Lebeaux’un 1958’de yazdığı ve refah devletlerini iki türe ayıran çalışmaya kadar götürülebilmektedir.
d) Wilensky ve Lebeaux refah devletlerini Bismark Modeli ve Beveridge Modeli olarak ikiye ayırmıştır.
e) Richard Titmuss tarafından refah devletleri farklı bir yaklaşımla üçe ayrılmıştır.

Cevap : d) Wilensky ve Lebeaux refah devletlerini Bismark Modeli ve Beveridge Modeli olarak ikiye ayırmıştır.

2) Aşağıdakilerden hangisi Esping–Andersen’in tasnifindeki muhafazakâr refah rejimlerinin özellikleri arasında yer almaz?

a) Önde gelen ülkesi Almanya’dır.
b) Sosyal haklar katkıya dayalıdır.
c) Dekomüdifikasyon düzeyi orta seviyededir.
d) Kalıntı refah rejimi olarak da adlandırılır.
e) Geleneksel aileye önem verilmektedir.

Cevap : d) Kalıntı refah rejimi olarak da adlandırılır.

3) Aşağıdakilerden hangisi Esping–Andersen’in tasnifindeki sosyal demokrat refah rejimlerinin özellikleri arasında yer almaz?

a) İskandinav modeli olarak da adlandırılır.
b) Evrensellik ön plandadır.
c) Toplam istihdam düzeyi oldukça yüksektir.
d) Dekomüdifikasyon düzeyi oldukça yüksektir.
e) Vergi oranları düşüktür.

Cevap : e) Vergi oranları düşüktür.

4) Avrupa Birliği’nin güney kısmındaki “Latin Kuşağı Ülkeleri”nden oluşan ve dördüncü bir refah rejimi olarak kabul edilen “Güney Avrupa Refah Rejimleri” sınıflaması kim tarafından ortaya atılmıştır?

a) Esping–Andersen
b) Leibfried
c) Richard Titmuss
d) Wilensky ve Lebeaux
e) Castles ve Mitchell

Cevap : b) Leibfried

5) Aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre farklı bir refah rejiminde yer almaktadır?

a) Norveç
b) İsveç
c) Danimarka
d) Finlandiya
e) İtalya

Cevap : e) İtalya

6, 7, 8, 9 ve 10. sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

6) Refah devletlerinin sınıflandırılmasına ilişkin en çok benimsenen tasnif, Esping–Andersen’in “……………..” adlı kitabında ana hatları çizilen sınıflandırma olmuştur.

Cevap : Three Worlds of Welfare Capitalism

7) …………………, “kalıntı refah rejimleri” ve “Anglo–Sakson model” olarak da adlandırılmakta ve piyasa mantığı tarafından şekillenmektedir.

Cevap : Liberal refah rejimleri”

8) …………… refah rejimlerinde dekomüdifikasyon düzeyi oldukça yüksektir.

Cevap : Sosyal demokrat

9) ………………… refah modelinin herkesçe bilinen özelliği, refah sorumluluğunda geleneksel aileye verdiği önemdir.

Cevap : Kıta Avrupası/Muhafazakâr

10) Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkeler ………………. refah rejimi içerisinde değerlendirilmektedir.

Cevap : üney Avrupa

Refah Devleti Analizi Vize Soruları

6. Refah Devletinin Sınıflandırılması Ve Çeşitli Teorik Yaklaşımlar – 2/h3>

1) Refah devletlerinin geleneksel sınıflandırma modellerinden biri olan “Bismark sistemi” için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Sistemin diğer bir adı “kategorisel sistem”dir.
b) Sistemin özü, çalışma esasına dayalı sosyal sigorta mekanizmasına dayanıyor olmasıdır.
c) Sistemin finansmanı, yararlananların ödedikleri sigorta primleriyle karşılanmaktadır.
d) Fransa, Almanya ve Türkiye’de geçerli olan bir sistemdir.
e) Ortaya çıkışı Almanya’da 1942 yılında gerçekleşmiştir.

Cevap : e) Ortaya çıkışı Almanya’da 1942 yılında gerçekleşmiştir.

2) Refah devletlerinin geleneksel sınıflandırma modellerinden biri olan “Beveridge sistemi” için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Sistem “evrensel sistem” olarak da adlandırılmaktadır.
b) Bu sistemde sosyal güvence, belirli bir işi yapma (çalışma) koşuluna bağlanmamaktadır.
c) Sosyal yardım ve sosyal hizmet sunan bu sistemin finansman kaynağı, primlerdir.
d) Bu modelin önde gelen örneği İngiltere’dir.
e) Tüm nüfus kapsanmaktadır.

Cevap : c) Sosyal yardım ve sosyal hizmet sunan bu sistemin finansman kaynağı, primlerdir.

3) Bireylerin gereksinimlerinin, aile ve piyasa ekonomisi gibi diğer sosyal kurumlar tarafından uygun bir biçimde yerine getirilmediği takdirde, devlet kurumlarının sosyal refah hizmetlerini sağlaması gereği üzerinde duran refah yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kalıntı refah yaklaşımı
b) Kurumsal refah yaklaşımı
c) Evrensel refah yaklaşımı
d) Muhafazakâr refah yaklaşımı
e) Sosyal demokrat refah yaklaşımı

Cevap : a) Kalıntı refah yaklaşımı

4) Refah sistemlerinde “evrensellik” ve “seçicilik” yaklaşımlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Evrensellik temel olarak Kuzey Avrupa ülkelerinde başvurulan bir yöntemdir.
b) Seçicilik (gereksinim) ilkesi, sosyal yardım programlarının merkezinde yer almaktadır.
c) Seçicilik yaklaşımının neo–liberal ülkelerde oldukça başarılı olduğu görülmektedir.
d) Evrensellik yaklaşımı gelir testi uygulamasını öngörür.
e) Evrenselciliğin temel argümanı, toplum geliştikçe bireylerin daha fazla yardıma gereksinim duyacağı ve muhtaç durumdaki bu kişilere yardım etmenin kolektif bir sorumluluk olduğudur
.

Cevap : d) Evrensellik yaklaşımı gelir testi uygulamasını öngörür.

5) Aşağıdakilerden hangisi refah sistemlerinin yakınlaşmasıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

a) Bütün ülkeler tek bir modele doğru gitmektedir.
b) Refah sistemleri daha esnek, daha az dağıtıcı ve daha yalın sistemlere doğru hareket etmektedir.
c) Yakınlaşma düşüncesine en açık şekilde uyan ülkeler, Anglo–Sakson ülkelerdir.
d) Karşılıklı ilişki ve ortak dayanışma, farklı ülkelerin sistemleri arasında bir yakınlaşmanın gerçekleşmesi yönünde baskı yaratmaktadır.
e) Bir kısım bilim adamı, bütün dünya genelinde bir aynileşmenin olacağına dair henüz kuvvetli bir kanıt olmadığını ifade etmektedir.

Cevap : a) Bütün ülkeler tek bir modele doğru gitmektedir.

6, 7, 8, 9 ve 10. sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

6) Bismark modelinde sistemin finansmanı, yararlananların ödedikleri sigorta primleriyle karşılanmaktadır. Bu duruma, yani yalnızca prim ödeyenin ivaza hak kazandığı duruma “…………………..” ismi verilmektedir.

Cevap : Karşılıklılık ilkesi

7) “……………..” bütün diğer destek olasılıklarının tüketilmesinden sonra bireylerin sosyal refah hizmetlerinden yararlanabilmesi ile karakterize edilen bir devlet anlayışıdır.

Cevap : Kalıntı refah yaklaşımı

8) Yararlanabilme koşullarının esnekliği, yardım talep etme veya almada damgalamanın söz konusu olmaması, ………………. yaklaşımının ilkeleri arasındadır

Cevap : Kurumsal refah

9) Evrensellik kurumsal refah devleti modelini nitelendirmektedir ve temel olarak ……………… ülkelerinde başvurulan bir yöntemdir.

Cevap : Kuzey Avrupa

10) Bir ülkenin tüm nüfusuna yönelik genel bir sigorta anlamına gelen ………… modeli, refah devletlerinin geleneksel sınıflandırması arasında yer almaktadır.

Cevap : Beveridge

Refah Devleti Analizi Vize Soruları

7. Refah Devletinin Tarihsel Gelişimi, Küreselleşmenin Doğuşu Ve Değişen Koşullar – 1

1) Refah devletinin “altın çağı” aşağıdaki dönemlerden hangisine denk gelmektedir?

a) 1860-1880
b) 1880-1914
c) 1914-1945
d) 1945-1975
e) 1975-2000

Cevap : d) 1945-1975

2) “Paternalist bir anlayışın hâkim olduğu bir dönemdir. Bu dönemde, sorunların giderilmesinde ailelerin, gönüllü kuruluşların, hayırseverlik duygularıyla hareket eden kurumların, bireysel olarak sorumluluk duyan işverenlerin ve devlet gelir transferlerinin var olduğu görülmektedir.” Yukarıda tanımlanan dönem refah devletinin gelişimi aşamasında hangi döneme denk gelmektedir?

a) 1880 öncesi
b) 1880-1914
c) 1914-1945
d) 1945-1975
e) 1975 sonrası

Cevap : a) 1880 öncesi

3) Refah devletinin temellerinin atıldığı kabul edilen yıl ve ülke eşleşmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

a) 1872 – İsveç
b) 1883 – Almanya
c) 1903 – İngiltere
d) 1891 – Danimarka
e) 1898 – Almanya

Cevap : b) 1883 – Almanya

4) Sanayi Devrimi ile II. Dünya Savaşı arası döneme ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Gerçek anlamda refah devleti II. Dünya Savaşı sonrasında etkisini ve etkinliğini artırmaya ve genişlemeye başlamıştır.
b) Amerikan sosyal refah programları 1930’lardaki Büyük Depresyon esnasında gelişmeye başlamıştır.
c) Hem Almanya’da, hem de İngiltere’de başlayan ve daha sonra diğer gelişmiş ülkelere yayılan reformlar, I. Dünya Savaşı yıllarında, çoğu ülkede zirve noktasına ulaşmıştır.
d) Refah devleti anlayışının güçlenmesinin ve yaygınlaşmasının temelinde yatan bir diğer neden, II. Dünya Savaşı sonrası yayılan komünizm tehdidi olmuştur.
e) Modern refah devletinin 1870’li yıllardan itibaren şekillenmeye başladığı görülmektedir.

Cevap : c) Hem Almanya’da, hem de İngiltere’de başlayan ve daha sonra diğer gelişmiş ülkelere yayılan reformlar, I. Dünya Savaşı yıllarında, çoğu ülkede zirve noktasına ulaşmıştır.

5) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan yeni üretim ilişkilerinin yol açtığı gelişmelerden biri değildir?

a) Tarım istihdamı ve kırsal nüfusta uzun dönemde bir düşüş
b) Yoğun kentleşme, büyük şehirlerin artışı ve kentsel “yaşama biçimlerinin” doğuşu
c) İşsizliğin”, çalışanların kendi arzuları dışında ücretli bir iş bulamadıkları bir durum olarak kabul edilmesi
d) Belirli ekonomik sektörlerde yoğunlaşan ve farklı kentsel mahallelerde yaşayan, topraksız bir kentsel işçi sınıfının yaratılması
e) Nüfus artış hızında gözle görülür bir düşüş

Cevap : e) Nüfus artış hızında gözle görülür bir düşüş

6, 7, 8, 9 ve 10. sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

6) İngiltere’de 1601 yılında Kraliçe Elizabet döneminde çıkartılan “…………” ile başlayan sosyal koruma, 1834 yılında aynı adla çıkarılan ikinci bir yasayla devam etmiştir.

Cevap : oksulluk Yasası

7) ……………… ve özellikle onun 1942’de hazırladığı rapor, II. Dünya Savaşı’ndan sonra çoğu refah devleti sistemlerinin temelini oluşturmuştur.

Cevap : Beveridge

8) Kendisi sosyalist olmayan, ancak sosyal reformizmin öncüleri arasında sayılan………………, önerdiği politikalarla, kapitalizmin sosyal reformunu sağlamış, tarihe kapitalizmi kurtaran kişi olarak geçmiş, refah devletinin doğuşuna öncülük etmiştir

Cevap : John Maynard Keynes

9) Refah devletinin gelişimi aşamalarından …………….. dönem, sosyal refah devleti anlayışının krize girdiği ve yeniden yapılandırma arayışlarının başladığı bir dönemdir.

Cevap : 1975 sonrası

10) Çeşitli zamanlarda ortaya çıkan ekonomik bunalımlar ve en son olarak da ……………… ve ardından yaşanan II. Dünya Savaşı, liberal düşünceye karşı ileri sürülen eleştirilerin ciddiye alınmasına ve gözden geçirilmesine yol açmıştır.

Cevap : 1929 Dünya Buhranı

Refah Devleti Analizi
Auzef Refah Devleti Analizi Ders Kitabı PDF

Refah Devleti Analizi Ders Kitabı

Sosyal Hizmetler Ön Lisans e Lisans Tamamlama, Refah Devleti Analizi Telegram Sosyal Hizmetler

Refah Devleti Analizi

lolonolo YOUTUBE
lolonolo play google uygulaması

sosyal hizmetler facebook Auzef Sosyal Hizmetler
%d blogcu bunu beğendi: