Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri

Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri

Vize Final
2020 Vize Soruları 2021 Final Soruları
Ünite-1 Testi Vize Final-1
Ünite-2 Testi Vize Final-2
 Ünite-3 Testi
Ünite-4 Testi
Ünite-5 Testi
Ünite-6 Testi
Ünite-7 Testi

Rapor Yazma Ve Mülakat Teknikleri Sorular

Soru: Kuram uygulama ilişkisinde aşağıdaki düşüncelerden hangisi doğrudur?

Cevap: Kuramda doğru olan uygulamada kolaylık sağlar

Soru: Aşağıdaki bilim dallarından hangisi doğrudan davranış bilimleri içinde yer almaz?

Cevap: Araştırma

Soru: Rapor yazma konusu aşağıdaki hangi meslek alanlarında daha önemlidir?

Cevap: Fen ve Sosyal Bilimlerde

Soru: Antropolojinin bürokrasi konusundaki çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Tarihteki eski toplumlarda bürokrasinin yapısı

Soru: Poster sunum olarak adlandırılan sunum tekniği aşağıdakilerden hangisidir

Cevap: Tek başına düzenlenmiş afişli sunum

Soru: İlgi gruplarına yapılan sunumla görev gruplarına yapılan sunum arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir

Cevap: İlgi gruplarına yapılan sunum, konu ile ilgilenen herkese; görev gruplarına yapılan sunum, görev alanına giren belirli resmi kişilere yapılan sunumdur.

Soru: İnsan hangi tür bilgileri daha kolay ve hızlı öğrenir

Cevap:
Kendi kültürüyle bağlantılı bilgileri

Rapor Yazma Ve Mülakat Teknikleri Sorular

Soru: Bürokrasinin kendisini gösterecek kadar oluştuğu dönem aşağıdaki dönemlerden hangisine rastlar

Cevap: Feodal Dönemin Sonları

Soru: Sunum yapılan ortamda aşağıdaki koşullardan hangisi olmazsa sunum gene de başarıyla yapılabilir

Cevap: U oturma düzeni

1) Aşağıdaki hangi kavramlar arasında doğrudan bağlantı vardır

Cevap: Rapor ve yazma

Soru: Sorgulama, eleştirme ile bilimsel anlamda araştırma hangi öğrenme modelinde başlamıştır

Cevap: Algılama (Sanayi Dönemi)

Soru: Kitabın tasnifine göre rapor, sunum ve mülakat için sıralanan ortam çeşidi/çeşitleri aşağıdakilerden
hangisidir

Cevap: Gizik mekan, fizik ortam, araçgereç ve oturma düzeni

Soru: Kitabın konusuyla ilgili olarak alanla kapsam arasındaki temel farklılık hangisidir

Cevap: Alan yatay durumu, kapsam dikey durumu ifade eder.

Soru: Karşımıza çıkan kuram ve uygulama uyuşmazlığını aşabilmek için aşağıdakilerden hangisi
gereklidir

Cevap: Kuramda bilgili, uygulamada becerikli aşamaya gelebilmeliyiz.

Soru: Bir öğrenim kurumunda okuyup meslek sahibi olunca iyi bir meslek elemanı olmak için
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır

Cevap: Hem kuram bilgisi hem uygulama becerisinin olması gerekir.

Rapor Yazma Ve Mülakat Teknikleri Sorular

Soru: Sosyal çalışma uygulamasında aşağıdakilerden hangisi önemlidir

Cevap: Rapor sunum ve mülakat

Soru: Sokak çocuklarının aile ilişkileri dediğimiz zaman aşağıdakilerden hangisini kastetmiş oluruz

Cevap: kapsam

Soru: Osmanlı döneminde devlet eliyle kurulan ilk kütüphane

Cevap: Kütüphane-i Osmaniye

Soru: Yazının bulunması ile ilgili doğru süreç aşağıdakilerden hangisidir

Cevap: Düşünceler kayda geçti, depolandı ve iletilmeye başlandı

Soru: Kuram nedir

Cevap: Bir olayı sistemli bir biçimde ele alan ve yaygınlaştırılma olasılığı yüksek olan bilgi bütünü

Soru: Uygulama nedir

Cevap: Pratik yapmaktır

Soru: Kuram ile uygulama arasındaki ilişkilerden hangisi yanlışsa işaretle

Cevap: Kuramla uygulama birbirinden ayrılmaz.

Soru: Hangisi yanlıştır

Cevap: Kuramsız uygulama olmaz

Soru: Kuram oluşturmanın en temel malzemesi

Cevap: bilgidir

Soru: Bolca uygulama yapan insan hangisini kazanır

Cevap: beceri kazanır

Soru: Kuram ile uygulama çelişkisini gidermek için; Kuramsal bilgilerimizle uygulama becerilerimiz sık sık
biraraya getirmeliyiz.
Soru: Bilgisiz beceri ile becerisiz bilgi eksiktir
Soru: Hangisi yanlıştır

Cevap: Bilgi beceriyi geliştirir

1) “Uygulamaya geçmeyen kuram anlamsız, kurama dayanmayan uygulama ise kısırdır.” Sözü kime aittir

Cevap:
Leonardo da Vinci

Soru: Sözcük ile terim arasındaki fark?

Cevap: Sözcük her gün kullandığımız anlamlı harflerden oluşur, terim mesleklerle ilgili sözcüklerdir.

Soru: Terimler ile kavramlar arasındaki temel fark?

Cevap: Kavramların içerikleri terimlere göre daha zengindir.

Soru: Rapor sözcüğünün kökeni hangi dildendir

Cevap: Latince

Soru: Raporun en temel özelliği

Cevap: yazılı olur

Soru: Hangileri arasında doğrudan ilişki yoktur?

Cevap: Sunum ve rapor

Soru: Sunum nedir?

Cevap: Bir konuda anlamlı bir zaman dilimi içine yapılmış içeriği belli anlatım.

Soru: Hangisinde sunum yapılır?

Cevap: hepsinde

Soru: Yazılı bir rapor ne zaman sunuma dönüşür?

Cevap: Rapor içeriği bir gruba sistemli ve düzenli anlatıldığı zaman

Soru: Mülakatı görüşmeden ayıran özellik

Cevap: Bir konuda bir kişiden bilgi almak için yapılan tek taraflı ve düzenli görüşmedir.

2) Teknik sözcüğüyle ilgili hangisi doğrudur

Cevap: Teknik kişiye özgü bir yapış, üretiş ve hareket ediş biçimidir.

Soru: Alanla kapsam arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir

Cevap: Alan yataydır, kapsam dikey

Rapor Yazma Ve Mülakat Teknikleri Sorular

Soru: Rapor ve sunum ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur

Cevap: Sosyal hizmet alanlarının
hepsinde ikisi de geçerlidir

Soru: Rapor ve sunum ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur

Cevap: Yaşamın her mesleki alanında geçerlidir.

Soru: Sosyal çalışma şiddet gören kadınla ilgili olarak yapacağı çalışmalarda kadının eşiyle çocuklarıyla, diğer aile
bireyleriyle görüşmeler, kadınla mülakatlar yaparak yaşam geçmişini, eğitimini, sağlık durumunu, psikolojisini
öğrenmeye çalışırsa bu durum aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir

Cevap: kapsam

Soru: Toplumdaki tüm alkoliklerin sayısı, içme nedenleri, ne sıklıkta içtikleri gibi soruların yanıtlarını ve aileleriyle
ilişkilerini bulmak için yapılacak herhangi bir çalışma aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır

Cevap: alan çalışması

Soru: Rapor yazma ve sunum konuları hangi meslekler için daha önceliklidir

Cevap: Her meslek alanında önemlidir

Soru: Rapor yazma ve sunum konularının sosyal hizmet öğrencileri için önemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
verilmiştir

Cevap: Başarılı bir meslek uygulaması için her ikisi de aynı önemdedir.

Soru: Bir dersten zevk alarak çalışmak için öğrenci öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır

Cevap: O dersin önemini
kavramalıdır

Soru: Mülakat, sosyal çalışmacı için ne ifade etmektedir

Cevap: Başvuranı iyi tanıması, anlaması ve sorunlarını
öğrenmesi için yaptığı bir mesleki eylemdir.

3) Görüşme, mülakat ve sunum için ortak olarak kullanılabilecek en etkili kavram

Cevap: üçü de iletişimdir.

Soru: Türkiye’de bürokrasi için halk dilinde en sık kullanılan adlandırma

Cevap: Kırtasiyecilik

Soru: Bürokrasi kavramı hangi dillerin birleşmesinden türetilmiştir

Cevap: Fransızca ve Yunanca

Soru: Bugün büro dediğimiz terimin Latincedeki kök anlamı aşağıdakilerden hangisidir

Cevap: keçe

Soru: Bürokrasi terimini ilk kullanan kişi

Cevap: Vincent de Gournay

Soru: Tarihte feodal dönemin etkisini azaltan, giderek ortadan kaldıran teknik ve toplumsal dönüşüm

Cevap: Sanayileşme

Rapor Yazma Ve Mülakat Teknikleri Sorular

Soru: Bürokrasi hangi tarihsel dönemde kendini geliştirerek ayrı bir kimlik kazandı

Cevap: Sanayi döneminde

Soru: Hangisi doğrudur

Cevap: Toplumlar durmaksızın değişir ve gelişirler.

Soru: Bürokrasinin gelişmesine temel olan en büyük itici güç

Cevap: Teknoloji

Soru: Tarım döneminden önce insanlık nasıl bir öğrenme modelindeydi

Cevap: Bakarak yaparak

4) Tarımsal dönemde nasıl bir öğrenme süreci egemen oldu

Cevap: Ezberleyerek

Soru: Yaparak öğretme yöntemine ne ad verilir

Cevap: Demonstrasyon

Soru: Ezber bilginin en büyük dezavantajı

Cevap: Uygulamaya aktarılamaz

Soru: Hangisi yanlıştır

Cevap: Farklı kültürlere ait bilgiler daha çabuk öğrenilir.

Soru: Birkaç kağıdı birbirine tutturan (rapteden) kırtasiye aletinin adı nedir

Cevap: Tel zımba

Soru: Max Weber’in sanayi dönemi bürokrasisi için getirdiği yeni kavram

Cevap: Modern bürokrasi

Soru: Modern bürokrasi hangi tarihsel dönemde ortaya çıkmıştır

Cevap: sanayi döneminde

Soru: Tarihte bürokrasinin gelişme süreci

Cevap: Sanayi, Bilişim, Feodalite öncesi, Feodal dönemleri bürokrasisi.

Soru: Sanayi dönemi bürokrasisi ile bilişim dönemi bürokrasisi arasındaki en büyük fark

Cevap: Sanayi bürokrasisi kağıda bilişim dönemi bürokrasisi bilgisayarın sanallığına dayalıdır

Soru: Bugün hem kağıt bürokrasisinin hem sanal bürokrasinin birlikte kullanılmasının en temel nedeni

Cevap: Sanayi dönemi bürokrasisinden sanal bürokrasi dönemine geçiş süreci tam anlamıyla tamamlanmamıştır.

5) Dört temel davranış bilimleri

Cevap: Sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, antropoloji

Soru: Davranış bilimleri hangi konuları inceler

Cevap: insan davranışlarını

Soru: Hangi sosyolog bürokrasi konusunu enine boyuna inceleyerek yeni analizler yapmıştır

Cevap: Max Weber

Soru: Bireylerde bürokrasiye ya da bürokraside çalışan bireylerde hizmet alanlara karşı davranışları inceleyen bilim
dalı

Cevap: Psikoloji

Soru: Bireylerin kendisine karşı tepkilerini özdenetim yoluyla değerlendirerek kendisini değiştirme gücüne sahip olan
ve olması gereken toplumsal kurum

Cevap: bürokrasi

Soru: Sosyal psikoloji ve sosyal çalışma gibi disiplinler için sosyal tüm toplumsal ilişkileri kapsayan bir kavram değil,
bireyler arasındaki, grup, aile, arkadaş çevresi içindeki davranışları oluşturan ilişkileri incelenmesi ile ilgili
temel kavram aşağıdakilerden hangisidir

Cevap: Sosyal

Soru: Ulaşabildiği kaynaklara, olgularda dayanarak eski tarihsel dönemlerde bürokrasinin nasıl yapılandığı, insan ile
bürokrasi ilişkilerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir

Cevap: Antropoloji

Soru: Fizik mekânla fizik ortam kavramları arasındaki fark nedir

Cevap: Fizik mekan ile içinde bulunulan geniş çerçevede kapalı mekan fizik ortam ile bulunulan odadaki eşyaların yerleştiği ortam kastedilmektedir.

Soru: Aşağıdakilerden hangilerinin eksikliğinde gene de rapor yazabilirsiniz

Cevap: Masa sandalye

Soru: Fizik mekân, fizik ortam uygun, araç gereç elinizde, aşağıdakilerden hangisi olmadan raporunuzu
tamamlayamazsınız

Cevap: Yazılı yada sözlü kaynaklar

Rapor Yazma Ve Mülakat Teknikleri Sorular

6) Yapılacak sunumu tamamlayan üç öge hangileridir

Cevap: Sunum yapan, dinleyiciler ve sunum yapılan ortam

Soru: Başarılı bir sunumda dinleyicilerin dikkatini uzun süre tutabilmek için hangisi birincil önemdedir

Cevap: Oturma düzeni

Soru: Büyük toplantı salonlarının, yani sempozyumların, kongrelerin yapıldığı salonların penceresiz ve havalandırmalı
olmasının temel nedeni nedir

Cevap: Dikkatlerin dağılmasını önlemek için

Soru: Hangi salon daha çok olumlu etki yapar

Cevap: Orta büyüklükte bir salon, tüm oturma yerleri dolu ve ayakta az sayıda kişi var

Soru: İyi bir mesleki mülakat odası nasıl olmalıdır

Cevap: En azından iki sandalyenin birkaç aksesuarın bulunduğu küçük ve sade bir oda

Soru: Aşağıdaki oturumda düzenlerinden hangisi dinleyicilerin kendilerini toplantı konusuna daha kolay yoğunlaştırabilmelerini sağlar?

Cevap: U ya da O oturma düzeni
VİZE SORULARI

Soru: İnsanda (ve hayvanlarda) davranış değişikliği yaratan eylem ve işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Algılama

Soru: Kitabın tasnifine göre rapor, sunum ve mülakat için sıralanan ortam çeşidi/çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Fizik mekan, fizik oram, araçgereç ve oturma düzeni

Soru: Sokak çocuklarının aile ilişkileri dediğimiz zaman aşağıdakilerden hangisini kastetmiş oluruz?

Cevap: Kapsam

Soru: Bilgiyi kavramayı ve üretmeyi kolaylaştıran iki bilim dalı?

Cevap: Dilbilim (Linguistics) ve Kökenbilim (Etimology)

7) ll.Mahmut ile başlayan devleti güçlendirme çabalarının önemli sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Merkezin gücü ilk kez padişahtan alınarak bürokrasiye verilmiştir.

Soru: Aşağıdaki durumlardan hangisi sunum yapanın konuşma sırasında ilgiyi toplamasına yardımcı olacaktır?

Cevap: Sunum yapanın salonda hakim bir noktada sunuş yapması

Soru: Aşağıdaki bilim dallarından hangisi doğrudan davranış bilimleri içinde yer almaz?

Cevap: Araştırma

Soru: Bir ülkedeki yazışma, raporlama, tutanak altına alma, yazılı kuralları koyma ve yazılı emirleri verme gibi işlemlerin tümüne verilen genel ad?

Cevap: Bürokrasi

Soru: ………, el işiyle bir şey yapmak, yaratmak, geliştirmek ve bunda süreklilik sağlamak demektir.’’

Cevap: Teknik

Soru: Kuram ve uygulama ilişkisi nasıl olmalıdır

Cevap: Kuram ve uygulama birbirini beslemelidir.

Soru: Bir mesleğin terminolojisini oluşturan sözcüklere ne ad verilir?

Cevap: Terim

Soru: Sorgulama, eleştirme ile bilimsel anlamda araştırma hangi öğrenme modelinde başlamıştır?

Cevap: Algılama (Sanayi Dönemi)

Soru: Bir bildirinin sözel yollarla dinleyene aktarılması?

Cevap: Sunum

Rapor Yazma Ve Mülakat Teknikleri Sorular

Soru: Kitabın konusuyla ilgili olarak alanla kapsam arasındaki temel farklılık?

Cevap: Alan yatay durumu, kapsam dikey durumu ifade eder.

8) Aşağıdaki hangi kavramlar arasında doğrudan bağlantı vardır?

Cevap: Rapor ve Yazma

Soru: Karşımıza çıkan kuram ve uygulama uyuşmazlığını aşabilmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

Cevap: Kuramda bilgili, uygulamada becerikli aşamaya gelebilmeliyiz.

Soru: Yazının bulunması ile ilgili doğru süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Düşünceler kayda geçti, depolandı ve iletilmeye başlandı.

Soru: Osmanlı döneminde devlet eliyle kurulan ilk kütüphane?

Cevap: Kütüphane-i Osmaniye

Soru: Beş duyu organımızın dış çevreden etkilendiği herşeyi duyu organımızdaki sinir ucuyla beyne iletmesi, beynin
birikimiyle o şeyin ya da nesnenin adını öğrendikten sonra geribildirim yaparak test etmesiyle tamamlanan devir?

Cevap: Algı

Soru: Toplumla ilgili olarak hangisi doğrudur?

Cevap: Toplumlar canlı organizmalardır; yaşarlar ve büyürler.

Soru: Sunum yapılan ortamda koşullardan hangisi olmazsa sunum gene de başarıyla yapılabilir?

Cevap: U oturma düzeni

Soru: İlk uzun ifadelerin simgelerle belirtildiği yazı türü ortalama hangi tarihlerde ortaya çıkmıştır?

Cevap: MÖ2500

Soru: Rapor yazmak için gerekli araç gereç kavramıyla kastedilenler?

Cevap: Bilgisayar, yazıcı, kağıt, zımba, delgeç, dosya gibi malzemeler.

Soru: Sosyal çalışma uygulamasında aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

Cevap: Rapor, sunum ve mülakat

9) Bürokrasinin kendisini gösterecek kadar oluştuğu dönem?

Cevap: Feodal dönemin sonları

Soru: İlgi gruplarına yapılan sunumla görev gruplarına yapılan sunum arasındaki fark?

Cevap: İlgi gruplarına yapılan sunu, konu ile ilgilenen herkese; görev gruplarına yapılan sunum, görev alanına giren belirli resmi kişilere yapılan sunumdur

Soru: Durumlardan hangisi sunum yapanın konuşma sırasında ilgiyi toplamasına yardımcı olacaktır?

Cevap: Sunum yapanın salonda hakim bir noktada sunuş yapması

Soru: Türk tarihinin il yazılı belgeleri?

Cevap: Orhun Yazıtları

Soru: Toplumsal kesimlerin tarihsel olarak ortaya çıkış sırası?

Cevap: Toprak Feodalitesi, Askerler, Bürokrasi

Soru: Sanayileşme ile birlikte hangisi gerçekleşmiştir?

Cevap: Üretim artmış, üretilen mallar da çeşitlenmiştir.

Soru: İyi bir sunum için aşağıdaki oturma düzenlerinden hangisi en verimlisidir?

Cevap: Sıralı Oturma Düzeni

Soru: Özellikle insan sorunları üzerine rapor yazan bilim dalı?

Cevap: Sosyal Çalışma

Rapor Yazma Ve Mülakat Teknikleri Sorular

Soru: Bürokrasi terimi köken olarak Latincede aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Cevap: Keçe

Soru: Sosyal hizmetlerde ana ve çocuk dediğimiz zaman aşağıdakilerden hangisini kastetmiş oluruz?

Cevap: Kapsam

1) Kuram uygulama ilişkisinde aşağıdaki düşüncelerden hangisi doğrudur?

Cevap: Kuramda doğru olan, uygulamada kolaylık sağlar.

1) Rapor yazma hangi meslek alanlarında daha önemlidir?

Cevap: Fen ve Sosyal Bilimlerde

1) Poster sunum olarak adlandırılan sunum tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Kongre salonunun dışında sunum konusunun afişte düzenlendiği ve sunum yapanın küçük ilgi gruplarına ayakta yaptığı sunum.

1) Bürokrasi ile siyaset arasındaki birbirine bağımlılık ilişkisinde aşağıdakilerden hangisi temel doğrudur?

Cevap: Siyasal otorite ile bürokratik otorite birlikte kamu otoritesine bağlıdır.

1) Başarılı bir rapor yazmak için aşağıdakilerden hangisi olmazsa rapor yine de yazılabilir?

Cevap: Yardımcı Arkadaşlar

1) Bürokrasi tanımını karşılayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Masa başı işlerin artması

1) Dört delikli delgeç ile hangi kağıtlar delinir?

Cevap: Dört kancalı klasörlere takılacak kâğıtlar

1) Bürokrasiyi sosyolojik boyutta enine boyuna inceleyen ilk sosyolog?

Cevap: Max Weber

1) Feodal kültürle donanmış beyinlere bürokrasiyi en sağlam biçimde nasıl öğretebiliriz?

Cevap: Bilgi ve beceriyi kazandırarak.

1) Başvuranın bir kuruluşa kabulü sırasında kendisiyle görüşülerek bir ……… doldurulur?

Cevap: Form

1) Bir öğrenim kurumunda okuyup meslek sahibi olunca iyi bir meslek elemanı olmak için aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Cevap: Hem kuram bilgisi, hem uygulama becerisinin olması gerekir.

Soru: Antropolojinin bürokrasi konusundaki çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Tarihteki eski toplumlarda bürokrasinin yapısı.

Soru: İnsan hangi tür bilgileri daha kolay ve hızlı öğrenir?

Cevap: Kendi kültürüyle bağlantılı bilgileri

Soru: Bürokrat çalışma gruplarında dışarıya, yani hizmet verdikleri kesime karşı kendine özgü bir tutumun gelişip gelişmediğini inceleyen bilim dalı?

Cevap: Sosyal Psikoloji

Rapor Yazma Ve Mülakat Teknikleri Sorular

Soru: Yazılacak raporda aşağıdakilerden hangilerinin olması öncelikle beklenir?

Cevap: Alan ve Kapsam Bütünlüğü

Soru: Her üniversite öğrencisi rapor ve sunum konularını iyice öğrenmelidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Çünkü her bilim dalındaki uygulamada rapor ve sunumla karşılaşacaklardır.

Soru: Tarihte bürokrasi kavramını ilk kullanan kişi?

Cevap: Vincent de Gournay

Soru: Mülakatı aşağıdaki sözcüklerden en kolay hangisi anlatmaktadır?

Cevap: Görüşme

Soru: Kuram ve uygulama özellikleri açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Kuram bilgili uygulama becerili olmamızı sağlar.

Soru: Kuram ve uygulamanın öğrenilme özelliği aşağıdakilerden hangisidir

Cevap: Kuram kitaptan, uygulama alanda öğrenilir.

Auzef Rapor Yazma Ve Mülakat Teknikleri
Auzef Ders Kitabı PDF
Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

2 thoughts on “Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: