Satış Yönetimi ve Kişisel Satış

Vize Final
2021 Vize Soruları Final Soruları
Satış Yönetimi ve Kişisel Satış 2021 Vize Soruları

Satış bölgesi dar anlamda getiri ve harcama yönü olarak hedeflenen getiriyi sağlamak için gerekli kaynak tahsisi veya harcanması gereken parayı gösterir. Bu anlamda türleri itibariyle……. Bütçelerden söz edilebilir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

A ) sabit, değişken ve toplam esaslı
B ) korumacı ve faydacı
C ) genel katma ve özel
D ) küçük orta ve büyük
E ) kısa ve uzun vadeli

Cevap : A ) sabit, değişken ve toplam esaslı

Temel coğrafi kontrol ünitesinin seçilmesi konusunda hangisi doğruyu yansıtmamaktadır.

Cevap : Satış bölgelerinin oluşturulmasında ilk adım temel coğrafi kontrol ünite veya bölgelerinin seçilmesidir.

…………. bir ürün veya hizmetin belli bir zaman periyodu içinde pazarda alınacağı miktardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir

A ) Pazar potansiyeli
B ) satış potansiyeli
C ) Pazar kapasitesi
D ) satış kotaları
E ) satış tahmini

Cevap : C ) Pazar kapasitesi

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız satış giderleri arasında yer almaz?

A ) haberleşme giderleri
B ) ilan ve tanıtım giderleri
C ) seyahat giderleri
D ) kiralar
E ) malzeme giderleri

Cevap : B ) ilan ve tanıtım giderleri

Aşağıdakilerden hangisi satış bölgeleri oluşturmanın ve nedenleri arasında sayılamaz?

A ) kira maliyetlerini azaltmak
B ) satışçıların performansını artırmak
C ) tahsilatı hızlandırmak
D ) tüketici/ müşterilere daha iyi hizmet vermek
E ) satış maliyetlerini azaltmak

Cevap : A ) kira maliyetlerini azaltmak

Aşağıdakilerden hangisi satış yönetiminin müşterilerle ilgili amaçlarından birisidir?

A ) ürün hizmet ömrünü doldurmuş satışları azaltmak, satışlara yönelik amaçlar olarak belirtilebilir.
B ) mevcut satışları sürdürmek
C ) satışları arttırmak
D ) müşterilerle ilişkileri sürdürmek
E ) Pazar potansiyelini değerlendirmek

Cevap : D ) müşterilerle ilişkileri sürdürmek

I- satışların yüzdesi
II- Pazar testi
III-rekabetsel eşitlik yöntemi( rekabete ayak uydurma yöntemi )
IV-amaç-görev yöntemi
V- delphi tekniği
Yukarıdakilerden hangileri bütçe düzeyinin belirlenmesinde satış yöneticisi tarafından kullanılan yöntemlerdir?

A ) III,IV ve V
B ) II ve V
C ) I, III ve IV
D ) hepsi
E ) I, II ve
III

Cevap : C ) I, III ve IV

I- Satılmak istenen ürünün niteliğinin tespit edilmesi
II- ulaşılmak istenen tüketici kitlesinin tanımlanması
III- satış yöntemlerinin ve araçlarının ortaya çıkarılması
IV-satış fiyatının saptanması
Yukarıdakilerden hangileri satış bütçelerinin amaçlarını ifade etmektedir?

A ) I ve II
B ) I, II,III ve IV
C ) III ve IV
D ) yalnız IV
E ) I, II ve III

Cevap : B ) I, II,III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi satış elemanlarının genel görevleri arasında gösterilemez?

A ) hizmet ( satış öncesi anı ve sonrasında her türlü servisle ilgilenme, bilgi toplama ( istihbarat ve geri bildirimi )
B ) müşteri değerlendirme ve müşterisine göre ürün, hizmet bölüştürme
C ) müşteri aramak
D ) istihdam yapmak
E ) bilgi vermek

Cevap : D ) istihdam yapmak

I- kaliteli satış personelinin azlığı
II- satış kapama ve sipariş almada çok etkili olması
III- kişisel satışçıların müşterilerle sosyal ilişkiler geliştirerek müşterileriyle arkadaş olup rakipleri karşısında avantaj yakalamaları
IV-yüzyüze bir iletişim olması
V-doğru zamanda doğru yerde olmanın zorluğu
Yukarıdakilerden hangileri kişisel satışın amaçlarından değildir?

A ) I ve V
B ) II , III, IV ve V
C ) yalnız I
D ) IV ve V
E ) II, III ve IV

Cevap : A ) I ve V

Aşağıdakilerden hangisi bir satış eğitiminin taşıması gereken özelliklerden değildir?

A ) materyalin düzenli gelişimi
B ) sistematik inceleme
C ) tekrarsız anlatım
D ) planlanmış tekrarlar
E ) hassas gidişat

Cevap : C ) tekrarsız anlatım

Satış bölgeleri ile Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : satış işi sosyal ilişkilerle ya da kişisel arkadaşlıklarla yapılıyorsa, satış bölgeleri kurulmalıdır

Aşağıdakilerden hangisi satış eğitimi teknikleri arasında yer almaz?

A ) tartışmalar
B ) dersler
C ) sessiz okuma
D ) role playing
E ) paneller

Cevap : C ) sessiz okuma

Pazarlama satış ilişkisine dair Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Satış yöneticisi pazarlama karmasının tutarlılığı ve uygulanabilirliği konusunda pazarlama yöneticilerine geri bildirimde bulunmamalıdır.

Şirketlerin işe alınan satış elemanlarının oryantasyon programında olması gereken niteliklere dair aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Çalışma bilgileri izin düzenlemeleri ve diğer önemli poliçeler ile ilgili prosedürlere dair bilgilerin her yeni eleman ile paylaşılmasına gerek yoktur.

Satış personeli seçme sürecinde kullanılan test türlerinden……. Kişinin doğal ya da sonradan edinilmiş sosyal yeteneklerini, diplomasi ve kibarlığın yanında nasıl satış yapılacağı hakkındaki bilgileri ölçer. Bu testler kişinin satış hakkında bilgilerini ölçer.
Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A ) zeka testleri
B ) satış yetenek testleri
C ) kişilik testleri
D ) poligraf testleri
E ) meslek ilgi testleri

Cevap : B ) satış yetenek testleri

I- tahminlere ve potansiyellere göre

II- sadece tahminlere göre

III- geçmiş deneyimlere göre

IV- yönetici yargılarına göre

V- satış elemanlarınca

Yukarıdakilerden hangisi hangileri saıtş kotalarını saptamada kullanılan yöntemler arasında yer alır?

A ) II, III, V
B ) yalnız I
C ) II, III
D ) I, II, III, IV ve V
E ) I, II, IV, V

Cevap : D ) I, II, III, IV ve V

Satış bütçesi aşamaları düşünüldüğünde aşağıdaki aşamalardan hangisi diğerlerinden sonra gelir?

A ) Bütçe yönetiimi için işlemleri oluşturma
B ) seçenek gider planlarını değerlendirme
C ) hedeflerle ulaşılacak bütçe düzeyini saptama
D ) satış bütçesini bölgelere ve satış faaliyetlerine göre paylaştırma
E ) finansal ve diğer hedefleri belirleme

Cevap : A ) Bütçe yönetiimi için işlemleri oluşturma

Satış eğitimcileriyle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : firma dışından eğitimciler daha çok finansal ve personel yeterliliği olan büyük işletmelerce kullanılır.

I-Seçilen elemanların işe alınması
II- Elamanların eğitimi
III- İş başvurularının değerlendirilmesi ve eleman seçimi
IV- Satış görevlerinin incelenmesi
V- Satış elamanının niteliklerinin belirlenmesi
Aşağıdakilerden hangisinde satış elemanı seçim süreci doğru şekilde sıralanmıştır?

A ) III, II, I, IV, V
B ) I, IV, II, III, V
C ) IV, V, III, I,II
D ) IV,I, V, II, III
E ) III, I, IV, II, V

Cevap : C ) IV, V, III, I,II

21: satış bölgelerini tasarımı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Cevap : Satış bölgesini pazarın alım gücüyle saptamak yerine coğrafi sınırlarla belirlemek daha uygundur.

Bir satışçının direkt maliyetinin nasıl hesaplandığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : Satışçı başa baş hacmi/ Katkı payı yüzdesi

……………….proje yönetiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A ) üretici temelli saıtş gücü yapısı
B ) Karma satış gücü yapısı
C ) fonksiyonel satış gücü yapısı
D ) Müşteri temelli satış gücü yapısı ( pazara bağlı yapı )
E ) ürün temelli satış gücü yapısı

Cevap : B ) Karma satış gücü yapısı

Satış yönetiminin hangi fonksiyonu satışçıların raporlarının firmanın iç satış kayıtlarının Pazar trendinin ve diğer çevresel faktörlerin incelenmelerini kapsar?

Cevap : Analiz

Satış planlamasında ve satışların kontrolünde en fazla yararlanılan bir baz olmanın yanı sıra işletmenin pazarlama etkinliğinin arttırılmasında

Cevap : Satış bölgesi

Satış personeli seçme sürecinde kullanılan test türlerinden. kişinin doğal ya da sonradan edinilmiş sosyal yeteneklerini, diplomasi ve kibarlık yanında nasıl satış yapılacağı hakkındaki bilgilerini ölçer.

Cevap : satış yetenek

Satış temsilcilerini işletmenin önem verdiği eylemlere yöneltmek için konan hedeflerdir. Gelecek satışlar üzerinde uzun dönem etkin.Yukardaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

Cevap : Faaliyet kotaları

Aşağıdakilerden hangisi satış eğitiminin müşterilere veya tüketicilere ilişkin amaçları kapsamında yer alır?

Cevap : Toplumdaki bireylerin sosyal sınıfları

Satış bütçesi aşamaları düşünüldüğünde aşağıdaki aşamalardan hangisi diğerinden sonra gelir?

Cevap : Bütçe yönetimi için işlemleri oluşturma

……..söz konusu olduğunda satışçılar, belirli bir alanda görevlendirilirler ve bütün görev hesaplarda bu alanda sınırlandırılır. Burada ürün işlevsellik ya da pazar gibi bir yapılanmaya gidilmemektedir?

Cevap : Coğrafi temelli (bölgesel temelli ) satış gücü yapısı

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın dezavantajları arasında yer almaz?

Cevap : Kişisel satışçıların müşteri satın almaya hazır olduğu an onların yanında olabilmeleri.

Satış eğitimi türlerinden özel eğitim programına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangidi gerçeği yansıtmaktadır?

Cevap : Ayrıcalıklı tüketici ya da müşterilere yönelik özel beceri gerektiren mamul gruplarının satışları icin uygulanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi satış bölgeleri oluşturmanın ve nedenleri arasında sayılmaz?

Cevap : Kira maliyetlerini azaltmak

Şirketlerin işe alınan satış elemanlarının oryantasyon programında olması gereken niteliklere dair aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Çalışma bilgileri,izin düzenlemeleri ile diğer önemli poliçeler ile prosedürlere dair bilgilerin her yeni eleman ile paylaşılmasına gerek yoktur.

Temel coğrafi kontrol ünitesinin secilmesi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğruyu yansıtmamaktadır?

Cevap : Bölge seçiminin birinci aşaması ulusal pazarın alt bölümlere ayrılarak kontrol birimlerinin saptanmasıdır.

Bir satışçının direkt maliyetinin nasıl hesaplandığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Satışçı başa baş hacmi / Katkı payı yüzdesi

Satış elemanlarının almaları gereken eğitimi başlıca iki başlık altında toplamak mümkündür. Satış bilgisi geliştirme, satış becerisi geliştirme….?

Cevap : Firma Bilgisi

…………. bir işte bulunan niteliklerin yazılı şekle dönüştürülmüş halidir. Satış temsilcisinin kime bağlı olarak çalışacağı……yazılı olarak açıklanır?

Cevap : İş tanımı

Satış rotası belirleme yöntemleri arasında hangisi yer almaz?

Cevap : Üçgen

Satış yönetiminin hangi fonksiyonuz satışçıların seçilmesi, işe alınması eğitimi ve geliştirmesi işlemini yapar?

Cevap : Kadrolama

Ders Kitabı

Auzef Satış Yönetimi ve Kişisel Satış Auzef Satış Yönetimi ve Kişisel Satış Ders Kitabı PDF
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
%d blogcu bunu beğendi: