Sosyal Hizmette Uygulama Alanları

Sosyal Hizmette Uygulama Alanları

Vize Final
2020-2021 Vize-1 2020 Final Soruları-1
2020-2021 Vize-2 2020 Final Soruları-2
2020-2021 Vize-3
Vize Deneme-1
Vize Deneme-2
Vize Deneme-3
Vize Deneme-4
Auzef Sosyal Hizmette Uygulama Alanları Ders Kitabı PDF

Ders Kitabı

Sosyal Hizmette Uygulama Alanları Deneme-1

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacı adayı olarak uygulama yapacak öğrencinin gerçekleştirmesi gereken etkinliklerden birisi değildir?

a) Uygulama yaptığı kurumun çalışma saatlerine, işyerinde uyulması gereken kurallarına ve giyim tarzına uygun hareket
etmeye çalışmalıdır.
b) Uygulama yaptığı birimin hizmet sürecinin nasıl işlediğini analiz etmelidir
c) Uygulama yaptığı kurumdaki müracaatçıları yardım kuruluşlarına yönlendirmelidir.
d) Uygulama yaptığı kurumun müracaatçı profili hakkında bilgi edinmelidir.
e) Uygulama yaparken gözlem yapma ve analiz etme yeteneğini kullanmalıdır.

Cevap : c) Uygulama yaptığı kurumdaki müracaatçıları yardım kuruluşlarına yönlendirmelidir.

2. “Kişinin başkalarının görüşü ne olursa olsun kendisine değer vermesinin ve kendisini sevmesinin” ruh sağlığı açısından gerekli olduğunu belirten Virginia Satir aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapmıştır?

a) Özgüven
b) Kendilik değeri
c) Narsistleşmiş benlik
d) Kişilik analizi
e) Diğerkâmlık

Cevap : b) Kendilik değeri

3. Sosyal hizmet uygulaması gerçekleştiren öğrencinin birey olarak geliştirmesi gereken en temel özelliği nedir?

a) Maddi kazanç sağlama yeteneği
b) Akademik yazma yeteneği
c) Başkalarını değiştirme yeteneği
d) Kişisel farkındalık ve kavrayış yeteneği
e) Bilgi yönetim sistemini kullanma yeteneği

Cevap : d) Kişisel farkındalık ve kavrayış yeteneği

4. Sosyal hizmet öğrencisinin kazanması gereken yeteneklerden birisi olup, “yapabileceğinizden fazlasına söz vermemek
ve verilen sözü mutlaka yerine getirmek” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yetkinlik
b) Sır tutma
c) Güvenilirlik
d) Nesnel olma
e) Psikolojik sağlamlık

Cevap : c) Güvenilirlik

5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının vaka yöneticiliği rolünün temel işlevlerinden birisi değildir?

a) Müracaatçının sicil kaydının alınması
b) Müracaatçının değerlendirilmesi,
c) Hizmet/tedavi planlanması,
d) Bağlantı kurulması ve koordinasyon sağlanması,
e) Müracaatçının tanımlanması ve oryantasyonu.

Cevap : a) Müracaatçının sicil kaydının alınması

6.…………….. müracaatçıyla etkileşim içindeyken aynı zamanda geri çekilip müracaatçıyla ilgili olayları ve görüşme
esnasında yaşananları doğru olarak görebilmektir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) Farkındalık
b) Umursamazlık
c) Nesnellik

Cevap : c) Nesnellik

7. Sosyal çalışmacının müracaatçılarla fırsatlar ve kaynaklar arasında bağlantı kurmasına yardımcı olan mesleki rolüne ………………… denir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) savunuculuk
b) arabuluculuk
c) vaka yönetimi

Cevap : b) arabuluculuk

8. Müracaatçıların kendi güçlerini fark edip, kendi yaşamlarını etkileyen tüm karar ve eylemlere dahil olmaları …………. hakkı olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) katılım
b) güçlendirme

Cevap : a) katılım

9. Müracaatçıya zarar verici etkisi olacak bilginin yetkili olmayan kişilerle paylaşılmaması bireyin ……………… korunması açısından önemlidir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) güçlü yanlarının
b) katılım hakkının
c) mahremiyetinin

Cevap : mahremiyetinin

10. Müracaatçının gelişme ve değişme kaydetmesi için ihtiyaç duyduğu birbirinden farklı hizmet ve profesyonel müdahalenin
müracaatçı lehine düzenlenmesi, eşgüdümleşmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ………… denir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) arabuluculuk
b) danışmanlık
c) savunuculuk
d) vaka yönetimi

Cevap : vaka yönetimi

11. Aşağıdakilerden hangisi risk faktörlerinin erkenden tespit edilmesini sağlayacak koruyucu-önleyici hizmetlerin temel
hedeflerinden birisidir?

a) Sorunların toplum üzerindeki etkisini araştırmak
b) Risklerin doğuracağı sonuçları beklemek
c) Sosyal sorunları türlerine göre sınıflandırmak
d) Sorunun ortaya çıkmasını ve gelişmesini engellemeye çalışmak
e) Sorun yaşayan bireyleri rehabilite edecek kurum sayısını arttırmak

Cevap : d) Sorunun ortaya çıkmasını ve gelişmesini engellemeye çalışmak

12. “Bir davranışın insanın yaşamı, sağlığı, çevresi ve ilişkileri açısından istenmeyen, olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli ya da ihtimali” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Stres
b) Kaygı
c) Olasılık
d) Fırsat
e) Risk

Cevap : e) Risk

13. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu-önleyici sosyal hizmetler kapsamında risklerin belirlenmesi sonrasında yapılması gereken faaliyetlerden birisi değildir?

a) Riskin etkisinin ne olacağının beklenmesi
b) Riskin oluşma olasılığının gözden geçirilmesi
c) Riskin türünün belirlenmesi
d) Risklerin önceliklendirilmesi
e) Risklerin oluşturacağı etkinin değerlendirilmesi

Cevap : a) Riskin etkisinin ne olacağının beklenmesi

14. Sosyal hizmet alan taraması yapılırken ailede yaşayan çocukların eğitim süreciyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi riskli bir durum olarak değerlendirilmemektedir?

a) Eğitimine devam ediyor, fakat devamsızlıkları var
b) Eğitimine devam ediyor ve başarılı
c) İsteksiz ve zaman zaman devamsızlıkları var
d) Evde ailesi tarafından eğitim ve gelişimine destek verilmiyor
e) Okulu terk etmiş, sürekli evde duruyor

Cevap : b) Eğitimine devam ediyor ve başarılı

15. Sanayi dönüşümünün geleneksel dayanışma mekanizmalarını zedelediğini ve bireyleri piyasa rekabetine maruz bıraktığını belirten düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Jean-Jacques Rousseau ve John Locke
b) John Stuart Mill ve Jeremy Bentham
c) Adam Smith ve Alexis de Tocqueville
d) Friedrich Engels ve Max Weber
e) Rene Descartes ve David Hume

Cevap : c) Adam Smith ve Alexis de Tocqueville

16. ………… kişilerin gelecek yaşantılarının tamamını veya bir kısmını geçirmek üzere, sürekli ya da geçici bir süre için bir yerleşim ünitesinden bir başkasına yerleşmek amacıyla yaptıkları coğrafi yer değiştirme olayını kapsayan sosyal bir değişim sürecidir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) Barınma
b) Göç

Cevap : b) Göç

17. ………… gelir yetersizliği ve düşüklüğünün ötesinde insanca bir yaşam için karşılanması gereken zorunlu ihtiyaçları karşılayamama halidir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) sosyal risk
b) risk
c) yoksulluk

Cevap : c) yoksulluk

18. Ailede var olan sosyal risklerin tespit edilerek önlem alınması ya da koruyucu faktörlerin sayısının arttırılması amacıyla ……………. yöntemi kullanılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) sosyal hizmet alan taraması
b) sosyal risk alanları değerlendirme
c) sosyal risk tarama çalışmaları

Cevap : a) sosyal hizmet alan taraması

19. ………. hanede yaşayan bireylerin psikososyal işlevselliklerini ve toplumsal yaşama aktif bir üye olarak katılımlarını kısıtlayan ya da tehlikeye sokan; işsizlik, yoksulluk, göç, aile içi geçimsizlik, şiddet, boşanma, eğitime katılamama, ruhsal hastalığı olan bireye, engelli bireye, bakıma muhtaç yaşlı bireye, tutuklu ve/veya hükümlü bireye sahip olmadır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) Fizibilite
b) Gelir testi
c) Sosyal risk
d) Kardeş konumu
e) Doğal afetler

Cevap : c) Sosyal risk

20. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2013 yılından itibaren Türkiye genelinde …………. modelini yaygınlaştırarak koruyucu önleyici hizmetlere öncelik verilmesini, müracaat odaklı hizmetlerin sürdürülmesi yanında alan taramalı, tespit odaklı
uygulamalara geçilmesini hedeflemiştir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

a) sosyal hizmet alan taraması
b) sosyal risk alanları değerlendirme
c) sosyal risk tarama çalışmaları
d) sosyal hizmet merkezi

Cevap : d) sosyal hizmet merkezi

Sosyal Hizmette Uygulama Alanları


Kanalımıza Abone Olun

lolonolo YOUTUBE lolonolo play google uygulaması

Lolonolo-youtube<

TOEFL GRAMMAR

Auzef Sosyal Hizmetler

%d blogcu bunu beğendi: