Sosyal Politika

Sosyal Politika

Vize Final
2021 Vize Deneme
2019 Vize Soruları 2020 Final Soruları
Vize Deneme Sınavı Final Soruları
Vize Çıkmış Sorular Final Soruları (ONLINE)
2020 Vize Soruları Online Test Final Soruları
2021 Final Soruları

Sosyal Politika Soruları

Sosyal Politika Çıkan Sorular
Sosyal Politika 2020 Mezuniyet

Sosyal Politika Final Soruları

1- I. Devletin iş gücü piyasalarına müdahalesi uzun süreli ve açık işsizliğe sebep olacaktır.
II. Ücretlerin işçi ve işveren örgütlerinin uzlaşmasıyla belirlenmesi işsizliği artıracaktır.
III. Devletin asgari ücreti tespit etmesi, uzun vadede işsizliği azaltacaktır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, liberal düşüncenin işsizliğe ilişkin benimsediği görüşlerdendir?

a) Yalnız I
b) I, II ve III
c) I ve II
d) Yalnız II
e) II ve II

Cevap: c) I ve II

2- Örgütlenme biçimi olarak “aile, akraba, komşu, arkadaşlık” hangi sosyal politika sağlayan kurumlar içerisinde yer alır?

a) Devlet
b) İşletmeler
c) Sivil kesim
d) Özel sektör
e) Gönüllü kuruluşlar

Cevap: c) Sivil kesim

3- Aşağıdakilerden hangisi, dünyada iş hukuku alanında atılan ilk adım olarak kabul edilen düzenlemenin
özelliklerinden biri değildir?

a) Dokuma sektörü için düzenlenmiştir.
b) Asgari ücrete ilişkin hükümler içermektedir.
c) 1802’de düzenlenmiştir.
d) İngiltere’de düzenlenmiştir.
e) Çocuk işçileri koruyucu hükümler içermektedir.

Cevap: b) Asgari ücrete ilişkin hükümler içermektedir.

4- Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi süreci çalışma koşullarında ücretin sefalet düzeyinde olmasının
sebeplerinden biri değildir?

a) Benimsenen liberal anlayış
b) Emek arzının çok fazla olması
c) Devletin müdahalede bulunmaması
d) İşverenlerin pahalı teknolojileri satın almaları
e) Sarı sendikacılığın yaygın olması

Cevap: e) Sarı sendikacılığın yaygın olması

5- 1970 sonrasında dünya genelinde neo-liberal politikalar tartışılmaya ve uygulanmaya başlamıştır. Bu yıllarda neo-liberal politikaları uygulayan İngiltere, devletin sosyal politikalardaki rolüne ilişkin önemli değişiklikler yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden birisi değildir?

a) Sosyal refah hizmetlerinin sağlanmasında “aile” kurumuna olan vurgu artmıştır.
b) Devletin sosyal refah hizmeti sunan bürokratik yapılanmaları genişletilmiş ve güçlendirilmiştir.
c) Refah hizmetlerinin sağlanmasında gönüllü kuruluşların önemine vurgu yapılmaya başlanmıştır.
d) Özel sektör, eğitim ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasına yardımcı olması için teşvik edilmiştir.
e) Büyük işverenler, sosyal refah hizmetlerinde daha aktif rol almaları için teşvik edilmiştir

Cevap: b) Devletin sosyal refah hizmeti sunan bürokratik yapılanmaları genişletilmiş ve güçlendirilmiştir.

6- İktisadi kriz ile sosyal politika arasındaki ilişki için aşağıdakilerden yanlıştır?

a) Kriz ihtimali belirdiğinde veya aniden kriz ortaya çıktığında, kriz öncesinde oluşan toplumsal sınıflar
arasındaki denge daha da güçlenmektedir.
b) Krizin sona erdiği dönem, sosyal politikaların yeniden değerlendirildiği ve yeniden yapılandırıldığı bir
dönemdir.
c) Kriz döneminde, daha önceden uygulanan sosyal politikaların sürdürülmesinde finansman zorluğu ortaya
çıkmaktadır.
d) Kriz dönemlerinde yasal zorunluluklardan dolayı sosyal politikaları kısıtlayamayan devletler, sağlanan
hizmetlerin kalitesini düşürme yoluna gidebilmektedir.
e) İktisadi krizin mevcut olmadığı bir ortamda sosyal politikaların yönünü büyük ölçüde toplumdaki sınıfların
çabaları belirlemektedir.

Cevap: a) Kriz ihtimali belirdiğinde veya aniden kriz ortaya çıktığında, kriz öncesinde oluşan toplumsal sınıflar arasındaki denge daha da güçlenmektedir.

Sosyal Politika Final Soruları

7- Dar anlamda sosyal politika aşağıdakilerden hangisiyle beraber başlamıştır?

a) II. Dünya Savaşı
b) Sanayi Devrimi
c) Fransız İhtilali
d) Aydınlanma
e) 1929 Buhranı

Cevap: b) Sanayi Devrimi

8- Ütopik sosyalist düşünürler için aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

a) Fouirer, “falanj” adını verdiği kolektif mülkiyete dayalı yaşam ve çalışma alanlarının kurulmasını savunmuştur.
b) Sismondi, ilk olarak Adam Smith’in düşüncelerini benimsemiş fakat daha sonra piyasa mekanizmasını
reddetmiştir.
c) Saint-Simon’un görüşleri modern kooperatifçiliğin doğuşunda etkili olmuştur.
d) Saint Simon, parazit sınıflardan kurtulmak için planlı üretime geçilmesi gerektiğini savunmuştur.
e) Robert Owen toplumun küçük komünler oluşturularak yeniden düzenlenebileceğini savunmuştur.

Cevap: c) Saint-Simon’un görüşleri modern kooperatifçiliğin doğuşunda etkili olmuştur.

9- Sosyal politika sağlayan kurumlar içerisinde en etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gönüllü kuruluşlar
b) Özel sektör
c) Devlet
d) İşletmeler
e) Sivil kesim

Cevap: c) Devlet

10- Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politikanın öncelikli hedef grupları arasında yer almamaktadır?

a) Engelliler
b) Esnaf
c) Kadınlar
d) Yoksullar
e) Bağımlı çalışanlar

Cevap: b) Esnaf

11- Lonca sistemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Loncalarda iş bölümü ve uzmanlaşma çok keskindir.
b) Lonca sisteminde iş yeri açabilmek loncanın iznine bağlıdır.
c) Çıkar çatışmasından ziyade çıkar birliği esas alınmıştır.
d) Loncalarda paternalist bir yönetim biçimi hâkimdir.
e) Kendine özgü hiyerarşik yapısı ve sıkı kuralları vardır

Cevap: a) Loncalarda iş bölümü ve uzmanlaşma çok keskindir.

12- Aşağıdakilerden hangisi, dar anlamda sosyal politikanın esas amaçlarından biri değildir?

a) Devletin mali yapısını güçlendirmek
b) Emeği sermayeye karşı korumak
c) Emek-sermaye çatışmasını azaltmak
d) Sosyal barışı temin etmek
e) Ekonomik ve toplumsal düzenin devamını sağlamak

Cevap: a) Devletin mali yapısını güçlendirmek

13- İngiltere’de 1601 tarihinde çıkarılan Yoksulluk Yasası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Bu yasa ile bütün dilencilere yoksulluk maaşı bağlanmıştır.
b) Bu yasa İngiltere ile birlikte Amerikan kolonilerinde de uygulanmıştır.
c) Bu yasayla beraber yoksullukla mücadele yükümlülüğü yerel yönetimlere verilmiştir.
d) Bu yasaya göre çalışacak durumda olup çalışmayan dilenciler hapsedilecektir.
e) Bu yasa yoksulluğu hafifletmekten çok hâkim sınıfların dilencilerden dolayı olan şikâyetlerini ortadan
kaldırmayı amaçlamıştır

Cevap: a) Bu yasa ile bütün dilencilere yoksulluk maaşı bağlanmıştır

Sosyal Politika Final Soruları

14- Refah terimine Avrupa Birliği’nde karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal diyalog
b) Sosyal barış
c) Sosyal koruma
d) Sosyal darwinizm
e) Toplumsal değişim

Cevap: c) Sosyal koruma

15- Sosyal yardımlar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sosyal yardımlar muhtaçlık tespitine göre yapılır.
b) Sosyal yardımlar ayni veya nakdi olarak yapılabilir.
c) Sosyal yardımlar karşılıklıdır.
d) Sosyal yardımlar resmi veya yarı resmi kuruluşlarca yapılabilir.
e) Sosyal yardım bir sosyal güvenlik yöntemidir.

Cevap: c) Sosyal yardımlar karşılıklıdır.

16- ABD’de New Deal (yeniden yapılanma) düzenlemesi aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle uygulamaya
konulmuştur?

a) 1929 Ekonomik Buhranı
b) II. Dünya Savaşı
c) 1973 Petrol Krizi
d) Bolşevik Devrimi
e) Fransız İhtilali

Cevap: a) 1929 Ekonomik Buhranı

17- I. Piyasa, emeğini ücret karşılığında satan işçilerin ürettiği değere sermaye sahiplerinin el koyduğu bir düzendir.
II. Piyasadaki mübadeleler bireysel ve sosyal refahı optimize etmektedir.
III. Kapitalizm, piyasada serbest ve eşit mübadeleyi tesis etmektedir.
Yukarıdakilerden hangisi Karl Marx’ın görüşleriyle örtüşmektedir?

a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve III
d) I, II ve III
e) I ve II

Cevap: a) Yalnız I

18- Sanayi Devrimi’nin gerçekleştiği 18 ve 19 yüzyıllar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Kırsal alandan şehirlere doğru yoğun göç dalgası yaşanmıştır.
b) Üretim metotları kökten değişmiştir.
c) Aristokrat sınıfı ortaya çıkmıştır.
d) Toplumsal sınıflar daha kesin ve net çizgilerle belirlenmiştir.
e) Devletin üretimde özel teşebbüse önemli serbestiyetler tanınmıştır

Cevap: c) Aristokrat sınıfı ortaya çıkmıştır.

19- Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesine alt yapı hazırlayan gelişmelerden biri değildir?

a) Teknolojik yenilikler
b) Ticaretin artan önemi
c) Otomasyon teknolojilerinin gelişmesi
d) Deniz yollarının keşfi
e) Feodal yapının çözülmesi

Cevap: c) Otomasyon teknolojilerinin gelişmesi

20- Aşağıdakilerden hangisi, liberalizmin temel prensiplerinden biri değildir?

a) Sosyal devlet
b) Bireycilik
c) Piyasa ekonomisi
d) Sınırlı devlet
e) Tabii düzen

Cevap: a) Sosyal devlet

Sosyal Politika Final Soruları

21- I. 1601 Yoksulluk Yasası daha çok hâkim sınıfların dilencilerden şikâyetine yöneliktir.
II. “Protestan Ahlak”a göre yoksullar zenginlere göre daha erdemlidir.
III. 1945-1975 dönemi gelişmiş ülkeler açısından Keynesyen müdahaleci sosyal refah dönemi olarak
adlandırılmaktadır.
IV. Sanayi Devrimi sürecinde çalışma saatleri düşmüş ve ücretler artmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) III, IV
b) II, IV
c) I, II
d) I, IV
e) II, III

Cevap: b) II, IV

22- Sanayi Devrimi’nin ilk yıllarındaki çalışma koşulları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Kadın ve çocuklar ağır işlerde çalışmak zorunda kalmışlardır.
b) Meslek hastalığı ve iş kazalarında artış yaşanmıştır.
c) Ortalama yaşam süresi azalmıştır.
d) İşçilerin ücretleri, temel ihtiyaç maddelerini karşılayamayacak düzeyde kalmıştır.
e) Çalışma süreleri 8 saat olarak belirlenmiştir.

Cevap: e) Çalışma süreleri 8 saat olarak belirlenmiştir.

23- 1930-2005 yılları arasında yürürlükte kalan ve Türkiye’deki belediyelerin sosyal politika alanındaki rolünü
belirleyen yasa aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
b) 3194 sayılı İmar Kanunu
c) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
d) 1580 sayılı Belediye Kanunu
e) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kanunu

Cevap: d) 1580 sayılı Belediye Kanunu

24- Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan üretim ilişkileri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Yoğun kentleşme gerçekleşmiştir.
b) Topraksız ve kentli işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
c) Tarım istihdamında uzun dönemli düşüş yaşanmıştır.
d) İşsizlik problemi büyük ölçüde çözülmüştür.
e) Ekonomik büyüme tarihte görülmediği kadar artış göstermiştir.

Cevap: d) İşsizlik problemi büyük ölçüde çözülmüştür.

25- Aşağıdakilerden hangisi, 1970’li yıllarda dünyadaki tüm ülkelerin ekonomik kriz dolayısıyla yaşadığı ortak
problemleri arasında gösterilemez?

a) Sürekli artan kamu harcamaları
b) Yüksek vergi yükü
c) Deflasyon
d) Kronik bütçe açıkları
e) Enflasyon

Cevap: c) Deflasyon

26- Yerel yönetimlerin sosyal politika üretimindeki önemli rolüne dikkat çekmek için İskandinav yerel
yönetimlerini tanımlamada kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal belediye
b) Refah yönetimi
c) Refah karması
d) Refah belediyesi
e) Sosyal yönetim

Cevap: d) Refah belediyesi

27- Aşağıdakilerden hangisi, geniş anlamda sosyal politikanın hedeflerinden biri değildir?

a) Sosyal denge
b) Sosyal bütünleşme
c) Sosyal statü
d) Sosyal gelişme
e) Sosyal adalet

Cevap: c) Sosyal statü

Sosyal Politika Final Soruları

28- Sivil toplum kuruluşları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Sosyal amaçlar doğrultusunda kurulurlar.
b) Demokratik toplumlarda daha fazla gelişme imkânı bulurlar.
c) Bakanlar Kurulu kararıyla kurulurlar.
d) Devletin denetimi ve baskısı dışındadır.
e) Gönüllülük esasına dayanır.

Cevap: c) Bakanlar Kurulu kararıyla kurulurlar.

29- I.Geniş aile
II. Dinî kurumlar
III. Uluslararası örgütler
IV. Komşular
V. Devlet
Yukarıdakilerden hangileri, geleneksel tarım toplumunun ilk dönemlerinde sosyal politika ve sosyal hizmet
alanlarında rol alan kurumlardır?

a) II, III, IV
b) I, II, IV
c) III, IV, V
d) I, II, III
e) I, IV, V

Cevap: b) I, II, IV

30- Sosyal politikanın konularına tarihsel süreçte bakıldığında, aşağıdakilerden hangisi ilk sosyal politika konuları
arasında yer almaz?

a) Örgütlenme özgürlüğünün elde edilmesi
b) Kıdem tazminatı hakkının sağlanması
c) Sosyal sigortalarınn kurulması
d) Ücretin korunması
e) Koruyucu iş hukuku mevzuatının oluşturulması

Cevap: b) Kıdem tazminatı hakkının sağlanması

31- Aşağıdakilerden hangisi, Sosyal Demokrasinin savunduğu görüşlerden biri değildir?

a) Kapitalist toplumlar adalet ve eşitlik bağlamında tedricen reforme edilebilir.
b) İleri sosyal gelişme için proleterya devrimi gereklidir.
c) Bölüşüm açısından devletin müdahalesi zorunludur.
d) Örgütlü iş gücü çıkarları sosyal demokrasinin unsurlarındandır.
e) Tarihsel süreç içerisinde kapitalizmde yaşanan gelişmelerin, işçi sınıfının görece pozisyonunun daha da
kötüleşmesi olarak görülemeyeceğini ifade etmektedirler.

Cevap: b) İleri sosyal gelişme için proleterya devrimi gereklidir.

32- Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politika aktörlerinden/kurumlarından birisi değildir?

a) Dinî kurumlar
b) Sivil toplum kuruluşları
c) Özel sektör
d) Sivil kesim
e) Eğitim kurumları

Cevap: e) Eğitim kurumları

33- Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politika aktörlerinden/kurumlarından bir tanesi olan “sivil kesim”in
unsurlarından biri değildir?

a) Gönüllü kuruluşlar
b) Akraba
c) Komşu
d) Aile
e) Arkadaşlık

Cevap: a) Gönüllü kuruluşlar

34- Gelişmiş batılı ülkelerde modern anlamda refah devleti anlayışı hangi dönemde benimsenmeye başlanmıştır?

a) Endüstri Devrimi’nden sonra
b) 1973 Petrol Krizi’nden sonra
c) II. Dünya Savaşı’ndan sonra
d) I. Dünya Savaşı’ndan sonra
e) 1980’den sonra

Cevap: c) II. Dünya Savaşı’ndan sonra

35- Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi’nin ilk başladığı ülke olan İngiltere’de feodal yapının çözülmesinin
nedenlerinden biri değildir?

a) Köylülerin isyanı ve değişim talepleri
b) Daha fazla ticaretin daha fazla sayıda kasabanın gelişimine yol açması
c) İngiltere’nin toprak temelli bir ekonomiden para temelli bir ekonomiye kayması
d) Lordların güçlenmesi
e) Asillerin daha da zayıflaması ve kralların topraklarını ve güçlerini yeniden kazanmaları

Cevap: d) Lordların güçlenmesi

36- Refah çoğulculuğu ( welfare pluralism ) olarak ifade edilen yaklaşıma göre, aşağıdakilerden hangisi kamu
yönetiminin üstlenmesi gereken görevler arasında gösterilemez?

a) Hizmetlerin planlanması
b) Hizmetlerin sağlanma sorumluluğu
c) Sosyal refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımı
d) Hizmetin denetiminin yapılması
e) Hizmetin finansmanın sağlanması

Cevap: c) Sosyal refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımı

Sosyal Politika Final Soruları

37- Günümüz dünyasında rekabete dayalı serbest piyasa sisteminin etkinlik alanı, merkezi devlet kontrolünü
temsil eden Doğu Bloku ülkelerindeki çözülmeyle birlikte genişlemiştir. Mal ve hizmetlerin üretilmesi ve
topluma sunulmasındaki en başarılı ekonomik yapı olup, çalışanları için özel emeklilik ve sağlık sigortası ile
bazı sosyal politikaları doğrudan yerine getiren sosyal politika kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dinî kurumlar
b) Sivil toplum kuruluşları
c) Sivil kesim
d) Gönüllü kuruluşlar
e) Özel sektör

Cevap: e) Özel sektör

38- I. Sanayi Devrimi’yle beraber zirai bölgelerden şehirlere doğru bir göç yaşanmıştır.
II. Yoğun sermaye birikimi Sanayi Devrimi’ni hazırlayan etmenlerden biri olmuştur.
III. Eski Yunan ve Roma’da bütün insanlar eşit hak ve özgürlüklere sahip olmuştur.
IV. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 1872’de yayınlanmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

a) I, II ve III
b) III ve IV
c) II ve III
d) I, II ve IV
e) I ve II

Cevap: e) I ve II

39- Sosyal politika aktörlerinden olan gönüllü kuruluşlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Neo-liberal akım, gönüllü kuruluşları daha önemli hâle getirmiştir.
b) Demokratik yönetimler güçlendikçe gönüllü kuruluşlar güç kaybetmektedir.
c) Karşılıklı yardım amacı güderler.
d) Kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır.
e) Genellikle sosyal refah hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuşlardır.

Cevap: b) Demokratik yönetimler güçlendikçe gönüllü kuruluşlar güç kaybetmektedir.

40- Köleci toplum için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Tarımsal ağırlıklı üretim vardır.
b) Tutsaklar ve köleler üretimde temel araç olarak görülmektedir.
c) Beden gücüyle çalışma onur kırıcı bir davranış olarak görülmektedir.
d) Köleler efendilerini seçebilmekteydi.
e) Özgür insanlar (vatandaş) ve köle olmak üzere ikili sınıf yapısı vardır.

Cevap: d) Köleler efendilerini seçebilmekteydi.

41- Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi’nin en belirgin nedenlerinden biri değildir?

a) Ticaretin uluslararasılaşmasında artış
b) Çalışan sınıfların talepleri
c) Siyasal düşüncelerde ortaya çıkan gelişmeler
d) Teknolojik gelişme
e) Sermayenin istikrarlı birikimi

Cevap: b) Çalışan sınıfların talepleri

42- Aşağıdakilerden hangisi, refah hizmetlerini motive edici güdülerden biri değildir?

a) Karşılıklı yardımlaşma
b) İş birliği
c) Biriktirme (İstifçilik)
d) Merhamet
e) Dinî duygular

Cevap: c) Biriktirme (İstifçilik)

43- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yerel yönetimler, merkezi idarenin ülkenin tümü için geçerli olan kural ve kararlarına aykırı hareket
edemezler.
b) Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin yetkilerini tek taraflı olarak belirleyebilir.
c) Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin türlerini ve biçimlerini tek taraflı olarak belirleyebilir.
d) Yerel yönetimler, merkezi yönetimin hiyerarşik denetimi altındadırlar.
e) Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin yönetim usullerini tek taraflı olarak belirleyebilir

Cevap: d) Yerel yönetimler, merkezi yönetimin hiyerarşik denetimi altındadırlar.

44- İlk işveren sendikası ne zaman ve nerede kurulmuştur?

a) 1820 İngiltere
b) 1800 Hollanda
c) 1870 İngiltere
d) 1876 Fransa
e) 1890 Almanya

Cevap : e) 1890 Almanya

Sosyal Politika Final Soruları

45- Aşağıdakilerden hangisi, Devrimci Sosyalizmin argümanlarından biri değildir?

a) Üretim araçları toplumsallaştığı zaman, sömürü ortadan kalkacaktır.
b) Sınıf mücadelesi sonucunda kapitalist ekonomi yıkılacaktır.
c) Üretim araçlarına sahip olanlar, bundan mahrum olan işçi sınıfını sömürmektedir.
d) Kapitalist ekonomik yapı kapitalistlerin refahını sağlarken, işçileri yoksullaştırmaktadır.
e) İşçilerin ücretleri yükseldikçe sömürü yavaş yavaş yok olacaktır.

Cevap: e) İşçilerin ücretleri yükseldikçe sömürü yavaş yavaş yok olacaktır.

46- Aşağıdakilerden hangisi, Protestan ahlakı ve laissez-faire (bırakınız yapsınlar-bırakınız geçsinler) prensiplerinin
ortaya çıkarabileceği sonuçlardan biri değildir?

a) Monopollerin oluşması
b) İşçilerin düşük ücretlerle çalışması
c) Çocuk emeğinin aktif olarak kullanılması
d) Devletin sosyal yardım yapması
e) Verimliliği artırmak için çalışma saatlerinin artırılması

Cevap: d) Devletin sosyal yardım yapması

47- ingiltere’de refah devleti işlevlerini 1945-1975 döneminde yerine getiren yerel yönetimleri tanımlamak için
kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Merkezi refah modeli
b) Yerel refah devleti
c) Yerinde yönetim modeli
d) Refah belediyeciliği
e) Karma refah modeli

Cevap: b) Yerel refah devleti

48- Sosyal yardımlar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sosyal yardımlar resmi veya yarı resmi kuruluşlarca yapılabilir.
b) Sosyal yardımlar karşılıklıdır.
c) Sosyal yardım bir sosyal güvenlik yöntemidir.
d) Sosyal yardımlar muhtaçlık tespitine göre yapılır.
e) Sosyal yardımlar ayni veya nakdi olarak yapılabilir

Cevap: b) Sosyal yardımlar karşılıklıdır.

49- Ülkemizde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20 maddesine göre kurulmuş kaç adet özel emeklilik
sandığı bulunmaktadır?

a) 24
b) 7
c) 36
d) 20
e) 13

Cevap: a) 24

50- Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere’de yerel yönetimlerin Yoksulluk Yasası’na dayanarak sunduğu hizmetlerden
biri değildir?

a) Yakacak hizmeti
b) Yaşlılara yönelik hizmetler
c) Konut hizmeti
d) Okul hizmetleri
e) Anne-çocuk sağlığına yönelik hizmetler

Cevap: a) Yakacak hizmeti

Sosyal Politika Final Soruları

51- Aşağıdakilerden hangisi, Thatcher hükümeti döneminde İngiltere’de yerel yönetimlere yönelik uygulanan
politikalardan biri değildir?

a) Gelir kaynaklarının sınırlandırılması
b) Hizmetlerin merkezileştirilmesi
c) Yeni hizmet alanlarının açılması
d) Yerel yönetimlerin yetkilerinin özelleştirilmesi
e) Yerel yönetimlerin görevlerinin özelleştirilmesi

Cevap: c) Yeni hizmet alanlarının açılması

52- Refah terimine Avrupa Birliği’nde karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal koruma
b) Sosyal diyalog
c) Sosyal darwinizm
d) Toplumsal değişim
e) Sosyal barış

Cevap: a) Sosyal koruma

53- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) 1970’den sonra sosyal refah hizmetlerinin dağıtımında sivil toplum kuruluşlarından yararlanılmaya
başlanmıştır.
b) 1970’li yıllardan sonra toplumsal tepkiler nedeniyle sosyal politikaların bütünüyle devletin sorumluluğu dışına
çıkarılması mümkün olamamıştır.
c) Sosyal politikalar, toplumsal düzenin korunması ve sosyal barışın sürekliliğinin sağlanması için hayata
geçirilmektedir.
d) Sosyal politikalar zamandan bağımsız olarak her dönemde aynı şekilde uygulanmaktadır.
e) Devletlerin ilk sosyal politika tedbirlerine başvurmasında endüstri devrimi sonrasındaki işçi hareketlerinin,
grevlerin ve gösterilerin etkisi olmuştur.

Cevap: d) Sosyal politikalar zamandan bağımsız olarak her dönemde aynı şekilde uygulanmaktadır.

54- İlk işçi sendikaları ne zaman ve nerede kurulmaya başlanmıştır?

a) 1789 İtalya
b) 1908 İngiltere
c) 1877 Fransa
d) 1866 Almanya
e) 1824 İngiltere

Cevap: e) 1824 İngiltere

55- “Genellikle aileden sonra gelir, transferi sağlayan ikinci kurumdur. Sosyal refah tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Hayırseverlik-yardımseverlik duygusu ve insan sevgisini en fazla açığa çıkaran, bu duygulara en fazla vurgu yapan
kurumdur.”
Yukarıdaki ifadede hangi sosyal politika aktörünün tanımı yapılmıştır?

a) Sivil toplum kuruluşları
b) İşletmeler
c) Sivil kesim
d) Dini kurumlar
e) Gönüllü kuruluşlar

Cevap: d) Dini kurumlar

Auzef Sosyal Politika

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: