Temel Gerontoloji

Temel Gerontoloji

Vize Final
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
2020-2021 Vize

Temel Gerontoloji

Temel Gerontoloji Auzef Temel Gerontoloji Ders Kitabı PDF

Temel Gerontoloji Auzef Kitabı

 

Temel Gerontoloji Vize Deneme-2

1. Yaşlılarda görülen malnütrisyon ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Malnütrisyon, dokuların gereksinimi olan makro veya mikro besin öğelerinden yoksun kalması sonucunda yapısal eksiklikler ve organlarda fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkmasıdır.
b) Malnütrisyon, tanı konulup erken tedavi edilmediğinde diğer hastalıkların tedavisini güçleştirmektedir
c) Malnütrisyon geriatrik popülasyonda düşük prevalansta görülür.
d) Malnütrisyon geriatrik popülasyonda önemli bir morbitide ve mortalite nedenidir.
e) Nütrisyon desteğine ihtiyacı olan yaşlı hastalar iyi bir klinik değerlendirmeye alınmalı ve bunun sonucunda gereksinimleri dikkatle hesaplanmalıdır.

Cevap : c)Malnütrisyon geriatrik popülasyonda düşük prevalansta görülür.

2. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen üriner inkontinans nedenlerinden değildir?

a) Deliryum
b) Enfeksiyonlar (idrar yolu infeksiyonları, sistemik infeksiyonlar)
c) Diüretik kullanımı
d) Kegel egzersizleri
e) Psikolojik nedenler (depresyon, demans)

Cevap : d)Kegel egzersizleri

3. Yaşlılarda görülen düşmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Düşme risk faktörleri arasında sayılan hastalıkların başında parkinson gelmektedir.
b) Düşme sonucunda gelişebilecek en önemli komplikasyon aterosklerozdur.
c) Düşme, inme sonrası da sık rastlanan komplikasyonlardan biridir
d) Yaşlılarda düşme korkusu nedeniyle hareket kısıtlılığı ve depresyon görülebilir.
e) Hipotansiyon ve hipoglisemi senkopları önemli düşme nedenleridir.

Cevap : b)Düşme sonucunda gelişebilecek en önemli komplikasyon aterosklerozdur.

4. Yaşlılarda görülen sarkopeni ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Prevalansı 60-70 yaş arasında %5-25 ve 80 yaş üzerinde %11-50 olarak belirtilmektedir.
b) 45 yaşından itibaren her 10 yılda yaklaşık %6 kas kaybı olmaktadır.
c) Kas kaybı, kırılganlık, düşme eğiliminde artış, bağımsızlıkta kayıp, solunum fonksiyonlarında azalma, immun fonksiyonlarda bozulmaya neden olmaktadır.
d) Kas kaybı yoluyla kilo kontrolü sağlandığı için yaşlının yaşam kalitesi artmaktadır.
e) Sarkopeninin temel nedeni yaşlanma birlikte kaslarda meydana gelen anatomik ve histolojik değişikliklerdir.

Cevap : d)Kas kaybı yoluyla kilo kontrolü sağlandığı için yaşlının yaşam kalitesi artmaktadır.

5. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı hastada görülen fizyolojik sağlık sorunlarından değildir?

a) Ağrı
b) Malnütrisyon
c) Düşmeler
d) Uyku sorunları
e) Depresyon

Cevap : e)Depresyon

6. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda depresyona zemin hazırlayan riskli durumlardan değildir?

a) Sosyal aktivitelere katılma
b) Aile yapısının değişmesi
c) Düşük sosyoekonomik durum
d) Bakımevi veya huzurevinde kalmak
e) Çok sayıda ilaç kullanımı

Cevap : a)Sosyal aktivitelere katılma

7. Aşağıdakilerden hangisi deliryum nedenlerinden değildir?

a) Kırıklar
b) Madde intoksikasyonları
c) Madde yoksunluğu
d) Antikolinerjik ajanlar
e) Enfeksiyonlar

Cevap : a)Kırıklar

8. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen parkinson ve demansın risk faktörleri arasında yer almaz?

a) İleri yaş
b) Ciddi parkinsonizm
c) Rijidite
d) Osteoporoz
e) Yürüme bozuklukları

Cevap : d)Osteoporoz

9. Yaşlılarda ihmal sorunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Yaşlıda ihmal %20 oranında görülmektedir.
b) Literatürde tek bir etiyolojik faktör ortaya konulamamaktadır.
c) Tıbbi ve psikolojik pek çok faktör ihmale neden olmaktadır.
d) İhmal sorunu varsa kesinlikle yaşlıda tıbbi neden vardır.
e) İhmalde gerçek risk faktörü bilinmemektedir.

Cevap : d)İhmal sorunu varsa kesinlikle yaşlıda tıbbi neden vardır.

10. “Yaşlının fiziksel güçsüzlük, mental hastalık, yetersizlik durumunda gereksinim duyduğu bakımın yakınları tarafından alamaması veya yetersiz alması” aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

a) Bakım vericinin ihmali
b) Yakınlarının ihmali
c) Devletin ihmali
d) Kendi kendini ihmal
e) Ekonomik istismar

Cevap : b)Yakınlarının ihmali

11. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen kardiyovasküler sistem hastalıklarından değildir?

a) Kalp yetersizliği
b) Ateroskleroz
c) Atriyal septal defekt
d) Hipertansiyon
e) Disritmi

Cevap : c)Atriyal septal defekt

12. Aşağıdakilerden hangisi kardiyovasküler sistem sorunlarının yönetiminde uygulanmaz?

a) Fiziksel aktiviteden kaçınılmalı
b) Fazla kilo varsa verilmeli
c) Sigara kullanılıyorsa bırakılmalı
d) Tuz asgari miktara indirilmeli
e) Stres ve anksiyeteden uzak durulmalı, baş etme mekanizmaları geliştirilmeli

Cevap : a)Fiziksel aktiviteden kaçınılmalı

13. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistem sorunlarının yönetiminde uygulanmaz?

a) Solunum egzersizleri öğretilmelidir.
b) Sekresyon atılımı için yeterli hidrasyon sağlanmalıdır.
c) İnfluenza ve pnömokok aşıları yapılmalıdır.
d) Ağız hijyeni sağlanmalıdır.
e) Ortostatik hipotansiyon gelişimine karşı dikkatli olunmalıdır.

Cevap : e)Ortostatik hipotansiyon gelişimine karşı dikkatli olunmalıdır.

14. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda üriner sistem sorunlarının gelişiminin sonuçlarından değildir?

a) Glomerul filtrasyon hızı azalır.
b) Fekal inkontinans gelişir.
c) Noktüri görülür.
d) Üriner sistem enfeksiyonları gelişir.
e) Eritropoetin yapımında azalma görülür.

Cevap : b)Fekal inkontinans gelişir.

15. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda üreme sistem sorunları gelişiminin sonuçlarından değildir?

a) Vajinal kuruluk
b) Dış gebelik
c) Libido azalması
d) Erektil disfonksiyon
e) Disparoni

Cevap : b)Dış gebelik

 

Auzef Yaşlı Bakımı Telegram Yaşlı Bakımı
%d blogcu bunu beğendi: