Toprak Coğrafyası

Toprak Coğrafyası

Vize Final
2021 Vize Soruları 2019 Final Soruları
202 Final Soruları
2021 Bütünleme Soruları

Toprak Coğrafyası

Auzef Toprak Coğrafyası Auzef Toprak Coğrafyası Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Toprak Coğrafyası Final 2020 Soruları

1) “Bu gruptaki topraklar henüz horizonlaşmamış ve dış etkenlerle taşınarak çökeltilmiş yeni kontinental (=karasal) depolardır. Alüvyon toprakları, kumlar, morenler, yeni terminolojiye göre entisol’ler adı altında toplanan bu topraksı depoların başlıcalarıdır.” ifadesine dayanarak klasik görüşe göre aşağıdaki toprak çeşitlerinden hangisinin özellikleri belirtilmiştir?

A) İntrazonal topraklar
B) İntrazonal topraklar
C) Hiçbiri
D) Azonal topraklar
E) Zonal topraklar

Cevap : D) Azonal topraklar

2) Aşağıdakilerden hangisi erozyon kontrol metotlarından biri değildir?

A) Konturlara uyumlu ekim yapmak
B) Devamlı çayır alanları oluşturulması
C) Ormanlık sahada tarım alanları açmak
D) Devamlı ormanlık alanlar oluşturmak
E) Şerit halinde ekim yapmak

Cevap : C) Ormanlık sahada tarım alanları açmak

3) Aşağıdakilerden hangisi toprakta meydana gelen ve pedojenik hareketler dizisinden biri olan başlıca fiziksel süreçlerden biri değildir?

A) Agregatlaşma
B) Parçalanma
C) Taşınma
D) Hidratasyon
E) Birikme

Cevap : D) Hidratasyon

4) İyi gelişmiş kırıntı strüktürlerine sahip topraklarda suyun ve havanın iyi dolaştığı gözlenir. Bu ise toprak içindeki aşağıdaki olaylardan hangisinin gelişmesine yardımcı olmaz?

A) Toprağın gelişmesine
B) Toprağın verimlilik kazanmasına
C) Biyolojik faaliyetin hızlanmasına
D) Kimyasal faaliyetin hızlanmasına
E) Bitki örtüsünün hızla gelişmesine

Cevap : E) Bitki örtüsünün hızla gelişmesine

5) Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi toprak oluşumunda önemli biyolojik faaliyetlerde bulunanlar arasında sayılmaz?

A) Solucanlar
B) Bakteriler
C) Mantarlar
D) Protozoalar
E) Aktinomeler

Cevap : A) Solucanlar

6) Toprak korumasında en güvenilir yöntem taraçalandırma. Taraça yapımı için birçok yöntem kullanılır. Taraçaların amacı aşındırmayı azaltmak, akış hızını minimum düzeye indirmek ve sızmayı kolaylaştırmaktır. Mater 1986, Toprak Coğrafyası kitabında da belirtildiği gibi özelliklerine göre toprak korunmasındaki taraçaları kaç tipe ayırmak mümkündür?

A) 3
B) 6
C) 4
D) 2
E) 5

Cevap : A) 3

7) “Erozyon kontrolünde en başarılı koruma yöntemidir. Bu tür ekimlerde ekilecek kültür bitkilerinin belli sıralar içinde ekilmesi gerekmektedir. Bu sıralamada gevşek ve dağınık ekim düzeni gösteren ve daha derin sürümle ekilmiş bir şeritin hemen önünde sık ve sığ kök sistemi ile toprağı tutucu etkide bulunan alfalfa ve yonca tipi çayır otlarının ekilmesi korumada yardımcı olmaktadır. Bu tür ekim, hafif eğimli saha ile devamlı aynı karakterde, yani yeknesak görünümlü eğim üzerinde uygulandığında başarılı sonuçlar vermektedir.” ifadesinde aşağıdaki erozyon kontrolünde uygulanan metotlardan hangisinin özellikleri açıklanmıştır?

A) Şerit hâlinde ekim yapmak
B) Konturlara uygun ekim yapmak
C) Devamlı ormanlık alanlar oluşturmak
D) Hiçbiri
E) Devamlı çayır alanları oluşturmak

Cevap : A) Şerit hâlinde ekim yapmak

8) – Hafif eğimli sahalarda erozyondan korunmak için alınan önlemlerin başında gelir.
– Bu sahalarda eğimlere paralel olarak sıralar veya şeritler boyunca ekim yapılır.
– Ekilen bitkiler o sahada sanki minyatür birer taraça görevi yaparak yağışlarla gelen suyu tutma eğilimi gösterirler.

Yukarıda genel özellikleri verilen erozyon kontrol metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devamlı çayır alanları oluşturmak
B) Devamlı ormanlık alanlar oluşturmak
C) Şerit hâlinde ekim yapmak
D) Hiçbiri
E) Konturlara uygun ekim yapmak

Cevap : E) Konturlara uygun ekim yapmak

9) Aşağıdakilerden hangisi zonal toprakların bir alt grubunu oluşturan pedalfer topraklardan biri değildir?

A) Esmer kahverengi podsolik orman toprakları
B) Kırmızı-sarı lateritik topraklar
C) Preri toprakları
D) Lateritler
E) Podzollar

Cevap : C) Preri toprakları

10) “Toprak parçacıklarının bir araya gelerek oluşturduğu sıralanma ve bunların duruş şeklini ifade eden kümelenme olayıdır.” ifadesiyle aşağıdaki hangi coğrafi olay tarif edilmiştir?

A) Çözünme
B) Ayrışma
C) Erozyon
D) Agregatlaşma
E) Birikme

Cevap : D) Agregatlaşma

Toprak Coğrafyası Final 2020 Soruları

11) Aşağıdaki omurgalı hayvanlardan hangisi toprağı karıştırmakta çok usta oldukları bilinen ve toprak altında yuva yapan veya toprak içinde yiyecek arayan hayvanlardan biri değildir?

A) Hiçbiri
B) Tarla faresi
C) Tavşan
D) Köstebek
E) Çakal

Cevap : E) Çakal

12) “Tarım sisteminin bozukluğu toprak ve iklim şartlarına uygun bir rotasyon sisteminin kurulmayışı sebebiyle tarımsal üretimimizde rüzgâr erozyonu her yıl büyük maddi kayıplara sebep olmaktadır. Ülkemizde yaygın olan rotasyon şekli 4K sistemidir. Bu sistemde rotasyon bitkileri aynı tarlaya 4 yılda bir ekilerek toprak bir tür dinlendirilir.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen 4K sisteminde ekilen ürünlerden biri değildir?

A) Buğday
B) Pancar
C) Baklagil
D) Yonca
E) Maydanoz

Cevap : E) Maydanoz

Toprak Coğrafyası Final 2020 Soruları

13) Aşağıdaki hayvan türlerinden hangisi toprak oluşumunda  ( pedojenez ) doğrudan etki eden faktörler içinde sayılır?

A) Mikroorganizmalar
B) Sürüngenler
C) Omurgalılar
D) Böcekler
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

14) Aşağıdakilerden hangisi su erozyonu tiplerinden biri değildir?

A) Yağmur damlası erozyonu
B) Yüzey erozyonu
C) Oluk erozyonu
D) Oyuntu erozyonu
E) Balçık erozyonu

Cevap : E) Balçık erozyonu

15) Değerleri 0 14 arasında ölçülen ve bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini belirleyen ölçü birimine ne ad verilir?

A) SIVI
B) Nötr
C) pH
D) Tuz
E) Hiçbiri

Cevap : C) pH

16) Toprak korumasında en güvenilir yöntem olan taraçalamada kullanılan basamaklı tip taraçalama aşağıdakilerden hangisi hedeflenmemiştir?

A) Su ekonomisini arttırmak
B) Toprak kaybını azaltmak
C) Dik eğimli sahalarda tarımı uygun hale getirmek
D) Dik eğimli sahalarda tarımı kolaylaştırmak
E) Hendek açarak genç fidanlar dikmek

Cevap : E) Hendek açarak genç fidanlar dikmek

17) “Suyun toprak minerallerine bağlanmasına ya da minerallerin bileşimine su moleküllerinin katılmasıyla oluşan kimyasal reaksiyona ………. denir.” ifadesinde aşağıdaki süreçlerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

A) Çelasyon
B) Karbonasyon
C) Baz değişimi
D) Hidratasyon
E) Oksidasyon

Cevap : D) Hidratasyon

18) “Toprak coğrafyası literatüründe ‘sol’, İngilizce karşılığı soil’ kelimesinden gelir ve ‘toprak’ anlamında kullanılır.

Yeni toprak tiplerinde de bu, ek taki olarak kullanılır. Buradan hareketle; turba, bataklık gibi sahaların özel drenaj koşullarında oluşan topraklara ‘histosol’ denilir.” Buna göre histosolun kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni
B) Kurak
C) Yumuşak
D) Doku
E) Başlangıç

Cevap : D) Doku

19) Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr erozyonunun oluşumuna etki eden beşerî faktörlerden biri değildir?

A) Yanlış arazi kullanımı
B) Yakacak olarak otların ve çalıların sökülmesi
C) Tahıl tarımı
E) Aşırı otlatma
D) Yanlış tarım sistemi ve rotasyon

Cevap : C) Tahıl tarımı

20) “Belli bir arazi parçası üzerinde ekilebilir tarım alanları ile devamlı ormanlık alanlar arasında çayır sahaları ve topraklar otlaklar hâline getirildiğinde, iyi kullanılış şekli ve erozyonu önleyici bir tedbirdir. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli şey erozyonu önleyici bir tedbir olarak oluşturulan çayır ve otlakların aşırı otlanmayla bozulmamasıdır. Aksi takdirde bölgede toprak kaybı bu nedenle büyük boyutlara erişebilir. Bu alanlar oluşturulurken özellikle eğimlerin fazla olduğu yamaçlarda taraçalarla takviye edilmesi gerekir. Ayrıca aşırı otlatma ile bu alanlarının tahribini önlemek için hayvanların devamlı aynı otlaklarda dolaşmasını önlemek gerekmektedir.
Bir başka deyişle, hayvan otlatmada da bir rotasyon uygulanması şarttır. Aksi takdirde, hızla tahrip olan vejetasyon sonucu, toprak kaybı ve dolayısıyla erozyon süratle artar.” ifadesinde aşağıda erozyon kontrolünde uygulanan metotlardan hangisinin özellikleri açıklanmıştır?

A) Şerit hâlinde ekim yapmak
B) Devamlı çayır alanları oluşturmak
C) Hiçbiri
D) Devamlı ormanlık alanlar oluşturmak
E) Konturlara uygun ekim yapmak

Cevap : B) Devamlı çayır alanları oluşturmak

Toprak Coğrafyası Final 2020 Soruları

21) aşağıdaki hayvan türlerinden hangisi toprak oluşumunda (pedojenez) doğrudan etki eden faktörler içinde sayılır?

A) Böcekler
B) Mikroorganizmalar
C) Hepsi
D) Omurgalılar
E) Sürüngenler

Cevap : C) Hepsi

Toprak Coğrafyası Final 2020 Soruları

22) Aşağıdakilerden hangisi topraklarda değişik tipte oluşan toprak strüktürlerinden biri değildir?

A) Levhamsı strüktür
B) İğsi strüktür
C) Granüler strüktür
D) Prizmatik strüktür
E) Kırıntı strüktür

Cevap : B) İğsi strüktür

23) Aşağıdakilerden hangisi toprakta kimyasal ayrışmayı oluşturan kimyasal süreçlerden biri değildir?

A) Karbonasyon
B) Redüksiyon
C) Çelasyon
D) Baz değişimi
E) Salinizasyon

Cevap : E) Salinizasyon

24) Aşağıdakilerden hangisi topraklarda değişik tipte oluşan toprak strüktürlerinden biridir?

A) İğsi strüktür
B) Yassı strüktür
C) Sütun şekilli strüktür
D) Yuvarlak strüktür
E) Geometrik strüktür

Cevap :

25) Aşağıdakilerden hangisi insanın neden olduğu anropojenik erozyonun ait türlerinden biri değildir?

A) Yangın erozyonu
B) Tarımsal erozyon
C) Yol erozyon
D) Kar-çığ erozyonu
E) Silvikültürel erozyon

Cevap : D) Kar-çığ erozyonu

26) Aktif faktörlere göre erozyonun sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi etkin bir faktör sayılmaz?

A) Yağış
B) İnsan
C) Zemin
D) Rüzgâr
E) Gübreleme

Cevap : E) Gübreleme

27) Türkiye’de ilk toprak araştırmalarını yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Irmak
B) Giesecke
C) Mater
D) Atalay
E) Erinç

Cevap : B) Giesecke

28) Aşağıdakilerden hangisi 1965’de yazdığı “Türkiye Toprakları” makalesinde Sırrı ERİNÇ’in vardığı sonuçlardan biri değildir?

A) Topraklarımızın bazıları jeolojik geçmişe ait bazı izler taşırlar.
B) Topraklarımızın oluşumunda en önemli rolü yer şekleri oynamıştır.
C) Türkiye’de düşey doğrultuda farklı toprak kuşakları oluşmuştur.
D) Türkiye toprak tipleri bakımından çok çeşitli bir ülkedir.
E) Türkiye’de intrazonal topraklar sınırlı sahalar kaplar.

Cevap : B) Topraklarımızın oluşumunda en önemli rolü yer şekleri oynamıştır.

29) Horizonlarınte tekstür (doku) özelliğine göre; toprak biliminde en çok kullanılan veya en yaygın sistem U.S.D. A. (United State Department of Agriculture – ABD Tarım Departmanı) tarafından ortaya konan sınıflandırmaya dayanarak toprak parçacıklarının çapları 1.00 – 0,50 mm arasında olanlara ne ad verilir?

A) çok iri kum
B) ince kum
C) çok ince kum
D) iri kum
E) Orta kum

Cevap : D) iri kum

30) “Toprak coğrafyası literatüründe ‘sol’, İngilizce karşılığı soil’ kelimesinden gelir ve ‘toprak’ anlamında kullanılır.

Yeni toprak tiplerinde de bu, ek taki olarak kullanılır. Buradan hareketle; turba, bataklık gibi sahaların özel drenaj koşullarında oluşan topraklara ‘aridisol” denilir.” Buna göre histosolun kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni
B) Kurak
C) Yumuşak
D) Doku
E) Başlangıç

Cevap : B) Kurak

Toprak Coğrafyası Final 2020 Soruları

31)Aşağıdakilerden hangis toprakta kimyasal ayrışmayı oluşturan kimyasal süreçlerden biridir?

A) Oksidasyon
B)Kalsifikasyon
C) Gleyleşme
D) Agregatlaşma
E) Salinizasyon

Cevap : A) Oksidasyon

32)Aşşağıdakilerden hangisi toprak oluşum süreci içinde,toprak genetiğinde son derece önemli rol oynayan olaylartdan biridir?

A) nitratlaşma
B) Azot fiksasyonu
C) Podzelleşme
D) Minerallizasyon
E) Humuslaşma

Cevap : C) Podzelleşme

Toprak Coğrafyası Final 2020 Soruları

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

facebook coğrafya
Auzef Coğrafya

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: