Türkiye Beşeri Coğrafyası

Türkiye Beşeri Coğrafyası

Vize Final
Çıkmış Vize Soruları Çıkmış Final Soruları
2021 Vize Soruları

Türkiye Beşeri Coğrafyası Ders Kitabı

Auzef Türkiye Beşeri Coğrafyası Auzef Türkiye Beşeri Coğrafyası Ders Kitabı PDF

Türkiye Beşeri Coğrafyası

Ders Hakkında

Coğrafya biliminin iki ana kolundan biri olan Beşeri Coğrafya dinamik yapısıyla sürekli değişim ve gelişim içindedir. Bu bağlamda Türkiye’nin gelişmesinde ve kalkınmasında etkili olan pek çok faaliyet Beşeri Coğrafya’nın araştırma konusu olmaktadır.

Üniteler

1. Türkiye’nin Beşeri Coğrafyasına Etki Eden Doğal Faktörler
2. Türkiye Nüfus Dağılımını Etkileyen Doğal Ve Beşeri Faktörler
3. Türkiye’de Nüfusun Dağılımı 1927- 2016
4. Türkiye’de Nüfus Hareketleri/ Göçler
5. Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları
6. Kırsal Ve Şehirsel Yerleşmeler
7. Türkiye Ekonomik Coğrafyası – Genel Özellikler
8. Tarımsal Faaliyetler
9. Sanayi Faaliyetleri
10. Ticaret Faaliyetleri
11. Turizm Faaliyetleri
12. Madencilik Faaliyetleri
13. Ulaşım Faaliyetleri
14. Çevresel Sorunlar Ve Kalkınma

Türkiye Beşeri Coğrafyası

Ünite -1

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Beşeri Coğrafyasına etki eden doğal faktörler arasında yer almaz?

A) Topografya

B) İklim

C) Hidrografya

D) Sanayi

E) Coğrafi konum

Cevap : D) Sanayi

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de görülen yaygın toprak türleri arasında yer almaz?

A) Kahverengi orman toprağı

B) Kolüvyal

C) Kireçsiz kahverengi topraklar

D) Alüvyal

E) Lateritik

Cevap : E) Lateritik

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de görülen yaygın iklim türleri arasında yer almaz?

A) Karadeniz iklimi

B) Akdeniz İklimi

C) Karasal iklim

D) Tropikal iklim

E) Marmara geçiş iklimi

Cevap : D) Tropikal iklim

4. Ülkemiz sınır komşularından ………….. güney sınırımızda bulunurken; …………… doğu sınırımızı teşkil eden ülkelerdendir?

A) İngiltere/Yunanistan

B) İran/Yunanistan

C) Azerbaycan/Suriye

D) Mısır/Fas

E) Irak/İran

Cevap : E) Irak/İran

5. Karadeniz kıyısı boyunca uzanan sıradağların kapladığı alan aşağıdakilerden hangisini teşkil etmektedir?

A) Kuzey Anadolu Dağları

B) Güney Anadolu Dağları

C) İç Anadolu Dağları

D) Alp Dağları

E) Kayalık Dağları

Cevap : A) Kuzey Anadolu Dağları

6. Yeraltı suları, yüzeysel suların yeraltına sızmasıyla oluşur. Yeraltına sızan sular geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikerek yeraltı sularını oluşturur. Yeraltı suyunun bulunduğu tabakalara ne ad verilir?

A) Flüvyal

B) Lateral planasyon

C) Vadi tabanı

D) Akifer

E) Taban seviyesi

Cevap : D) Akifer

7. Dördüncü Zamandaki buzul devrinde yaşayabilen iklimlerin ısınmasıyla günümüzde dağların yüksek kesimlerindeki soğuk alanlarda yaşamını sürdüren eski devre ait bitkilere ne ad verilir?

A) Endemik

B) Maki

C) Garig

D) Tayga

E) Relikt

Cevap : E) Relikt

8. Aşağıdakilerden hangisi karma rejimli akarsulardandır?

A) Aras

B) Arpaçay

C) Kızılırmak

D) Kura

E) Ceyhan

Cevap : C) Kızılırmak

9. Aşağıdakilerden hangisi intrazonal topraklar içerisinde ele alınmaz?

A) Kumlu çakıllı topraklar

B) Terra rossa topraklar

C) Halomorfik topraklar

D) Hidromorfik topraklar

E) Kalsimorfik topraklar

Cevap : B) Terra rossa topraklar

10. Yurdumuz 5 deprem bölgesine ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden biri olan I. dereceden deprem bölgelerinin içerisinde yer alan yerlere tekabül etmez?

A) Kuzey Anadolu fay kuşakları boyunca uzanan sıradağlar

B) Güneydoğu Anadolu fay kuşakları boyunca uzanan sıradağlar

C) Tuz gölü ile Akdeniz kıyısı arasındaki saha

D) Ege bölgesi

E) Göller yöresi

Cevap : C) Tuz gölü ile Akdeniz kıyısı arasındaki saha

Türkiye Beşeri Coğrafyası Vize Soruları

Ünite-2

1. Türkiye’de nüfusun alansal dağılışına baktığımızda dikkati çeken ilk özellik ………… bir yapıda olmadığıdır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Homojen

B) Heterojen

C) Neojen

D) Östatik

E) Klimatik

Cevap : A) Homojen

2. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılımında etkili olan doğal faktörlerden değildir?

A) Topografya

B) Bulut tipleri

C) İklim

D) Su kaynakları

E) Bitki örtüsü

Cevap : B) Bulut tipleri

3. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda kırsal alanlarda nüfusun dağılımı ve dağılımında etkili olan faktörlerden biri değildir?

A) Topografik şartlar

B) Ziraat alanlarının dağılışı

C) Ulaşım-Eğitim

D) Ziraat yapmaya elverişli tarımsal alanların dağılışı

E) Su kaynaklarının varlığı

Cevap : C) Ulaşım-Eğitim

4. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda şehirsel alanlarda nüfusun dağılımı ve dağılımında etkili olan faktörlerden biri değildir?

A) Sanayi

B) Ticaret

C) Ulaşım

D) Yer şekilleri

E) Eğitim

Cevap : D) Yer şekilleri

5. Aşağıdakilerden hangisi nüfus dağılımı üzerinde etkili fiziki coğrafya etmenlerindendir?

A) Ekonomi

B) Bağımlı nüfus

C) Cinsiyetlere göre dağılım

D) İşsizlik oranları

E) Topografya

Cevap : E) Topografya

6. Aşağıdakilerden hangisi nüfus ve yerleşmenin az olduğu alanlardır?

A) Topografyanın yüksek ve engebeli olduğu alanlar

B) Alçak düzlükler

C) Kıyı ovaları

D) Sade bir görünüm arz eden sahalar

E) Vadi tabanları

Cevap : A) Topografyanın yüksek ve engebeli olduğu alanlar

7. Topografyanın yüksek ve engebeli olduğu alanların yerleşme alanı olarak tercih edilmemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarıma elverişli olması

B) Ekonomik faaliyet imkanlarının kısıtlı olması

C) Ziraat yapmaya elverişli tarımsal alanların bulunması

D) Su kaynaklarının yoğun olması

E) Bitki örtüsünün seyrekleşmesi

Cevap : B) Ekonomik faaliyet imkanlarının kısıtlı olması

8. ……………… bölümü, yurdumuzun en yüksek ve engebeli kısımlarını oluşturmaktadır. Boşluğu tamamlayınız.

A) Batı Anadolu

B) Doğu Marmara

C) Kuzeydoğu Anadolu

D) Doğu Mamara

E) Akdeniz

Cevap : C) Kuzeydoğu Anadolu

9. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda devamlı yerleşmeler için en fazla tercih edilen ve nüfus bakımından yoğun alanlardan biri değildir?

A) Ergene havzası

B) Seyhan

C) Yeşilırmak

D) Nemrut Dağı

E) Van Gölü havzası

Cevap : D) Nemrut Dağı

10. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu bölgesinde toplu yerleşme şekillerinin gelişmesinde etkili temel faktördür?

A) Topoğrafya

B) İklim

C) Toprak

D) Doğal bitki örtüsü

E) Su kaynakları

Cevap : E) Su kaynakları

Türkiye Beşeri Coğrafyası Vize Soruları

Ünite-3

1. Genel itibariyle bakıldığında sınırları belirli bir sahada yaşayan insan topluluğuna ………..denir. Boşluğa gelmesi gereken kelime hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Nüfus

B) Cinsiyet

C) Neanderthal

D) Cro Magnon

E) Millet

Cevap : A) Nüfus

2. Türkiye’de 1950’li yıllar itibariyle sadece nüfus miktarında değil, pek çok alanda gelişme ve artış yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelere örnek teşkil eder?

A) I. Dünya Savaşının yaşanması

B) Hızlı kentleşme

C) II.Dünya Savaşının yaşanması

D) Yeşil devrimin yaşanması

E) Buzulların çekilmesi

Cevap : B) Hızlı kentleşme

3. ………………….. sosyo- ekonomik yapının daha kapsamlı geliştiği, çeşitli branşlarda uzmanlaşmanın daha da ileri gittiği, eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerinin hızla geliştiği, sanayi ve teknolojik imkanlar bakımından önde olan merkezlerdir. Boşluğu tamamlayınız.

A) Kırsal alanlar

B) İlçeler

C) Kentler

D) Bucaklar

E) Nahiyeler

Cevap : C) Kentler

Türkiye Beşeri Coğrafyası Vize Soruları

Ünite-4

1. İnsanların çeşitli nedenlerle, kendi istekleri doğrultusunda, sürekli yaşamak için başka ülke veya kıtalara gitmesiyle oluşan göç hangisidir?

A) Zorunlu Göç

B) Mübadele

C) Yer Değiştirme

D) Gönüllü Göler

E) İşgücü Göçü

Cevap : D) Gönüllü Göler

2. Avrupalılar’ın Amerika kıtasına göçü ne türden göçtür?

A) Mübadele

B) İşgücü Göçü

C) Zorunlu Göç

D) Yer Değiştirme

E) Gönüllü Göç

Cevap : E) Gönüllü Göç

3. İşgücü göçü II. Dünya Savaşı’ndan sonra yıkılan Avrupa ekonomisini yeniden kurmak amacıyla Batı Avrupa ülkeleri, işgücünü karşılamak için dış ülkelerden işçi talebini kaç yılında talep etmişlerdir ?

A) 1960

B) 1970

C) 1980

D) 1950

E) 1990

Cevap : A) 1960

4. İyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçe ne denir?

A) İşgücü Göçü

B) Beyin Göçü

C) Mübadele

D) Zorunlu Göç

E) Gönüllü Göç

Cevap : B) Beyin Göçü

5. Aşağıdakilerden hangisi dışarıya verilen göç nedenleri arasında değildir?

A) Uluslararası Anlaşmalarla Sağlanan Nüfus Değişimi (Mübadele)

B) Savaşlar,

C) Kişi Başına Düşen Gelirin Fazla Olması

D) Uluslararası Sınırların Değişmesi,

E) Ekonomik Nedenlerle Çalışmaya Gidilmesi.

Cevap : C) Kişi Başına Düşen Gelirin Fazla Olması

6. Aşağıdakilerden hangisi dış göç sonuçları arasında değildir?

A) Ülke tanıtımları artmış ve böylece turizminin gelişmesi sağlanmıştır.

B) Artan nüfusun işsizlik sorununa kısmen çözüm bulunmuştur.

C) Göç veren ülkede aritmetik nüfus yoğunluğu azalırken göç alan ülkede aritmetik nüfus yoğunluğu artmaktadır.

D) Göçe açılan ülke ekonomik kayba uğrar

E) Göç alan ülkede zamanla göçmenlerin çoğalması sosyo- ekonomik bakımdan dengesizliklerin yaşanmasına sebep olabilir

Cevap : D) Göçe açılan ülke ekonomik kayba uğrar

7. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize en fazla göç eden ülkedir?

A) Tacikistan

B) Bangladeş

C) Hindistan

D) Bosna-Hersek

E) Almanya

Cevap : E) Almanya

8. En fazla göç alan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul

B) Bursa

C) Konya

D) Diyarbakır

E) Van

Cevap : A) İstanbul

9. Aşağıdakilerden hangisi en fazla göç alan illerimizden değildir?

A) Bursa

B) Şırnak

C Ankara

D) İstanbul

E) Adana

Cevap : B) Şırnak

10. Ülkelerin ekonomik yapısı göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi daha çok göç alır?

A) Mısır

B) Bangladeş

C) İngiltere

D) İran

E) Afganistan

Cevap : C) İngiltere

11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iç göç hareketlerinin başlamasında etkili olan faktörlerdendir?

A) Kırsal alanların kalkındırılması

B) Sanayi faaliyetlerindeki gelişmeler

C) Gecekondulaşma

D) Ahır ve besi hayvancılığının geliştirilmesi

E) Sulama imkânlarının artması

Cevap : B) Sanayi faaliyetlerindeki gelişmeler

12. Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente göçün sonuçları arasında yer almaz?

A) Kırsal ve şehirsel alanlarda yatırımlar dengesiz dağılır.

B) Sanayi tesisleri zamanla kent içinde kalır.

C) Alt yapı hizmetlerinde eksiklikler, aksamalar oluşur.

D) İşsizlik sorunu artar.

E) Ülke genelinde aritmetik nüfus yoğunluğu değişir.

Cevap : E) Ülke genelinde aritmetik nüfus yoğunluğu değişir.

13. Türkiye’de iç göçler yoğun olarak hangi dönemde başlamıştır?

A) 1927- 1935

B) 1940- 1945

C) 1950- 1960

D) 1990-1995

E) 2000- 2011

Cevap : C) 1950- 1960

14. ‘Kırsal bölgelerde ve ekonomik açıdan nispeten geri kalmış sahalarda artan nüfusun ekonomik bakımdan geçim sıkıntısı çekmesi ve yoksulluk oranının artması göçe sebep olur.’

Yukarıda belirtilen ifade için aşağıdakilerden hangisi söylene bilir?

A) Doğru

B) Yanlış

Cevap : A) Doğru

15. ‘Ülke içerisinde yer değiştiren insanların, göç ettikleri yerlere kalıcı bir şekilde yerleşmesiyle gerçekleşen daimi göçler iç göçler kapsamında değerlendirilmektedir.’

Yukarıda belirtilen ifade için aşağıdakilerden hangisi söylene bilir?

A) Doğru

B) Yanlış

Cevap : A) Doğru

16. Petersen, “göç etme nedeni” bağlamında dört değişik tipte göçten bahsetmektedir. Bunlardan biri …………….göçlerdir.

A) İlkel

B) Modern

C) İsteğe bağlı

D) Geçici

E) Radikal

Cevap : A) İlkel

17. Petersen, “göç etme nedeni” bağlamında dört değişik tipte göçten bahsetmektedir. Bunlardan biri …………….göçlerdir.

A) Geçici

B) Modern

C) İsteğe bağlı

D) Zoraki

E) Radikal

Cevap : D) Zoraki

18. Petersen, “göç etme nedeni” bağlamında dört değişik tipte göçten bahsetmektedir. Bunlardan biri …………….göçlerdir.

A) Daimi

B) Zorlayıcı

C) İsteğe bağlı

D) Modern

E) Radikal

Cevap : B) Zorlayıcı

19. Petersen, “göç etme nedeni” bağlamında dört değişik tipte göçten bahsetmektedir. Bunlardan biri …………….göçlerdir.

A) Geçici

B) Serbest

C) İsteğe bağlı

D) Modern

E) Radikal

Cevap : B) Serbest

20. ‘Göçler; kırdan kente, kırdan kıra, kentten kente ve kentten kıra doğru olabilmektedir.’ İfadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Doğru

B) Yanlış

Cevap : A) Doğru

Türkiye Beşeri Coğrafyası Vize Soruları

Ünite-5

1. Ülkemizde uygulanan nüfus azaltıcı politikalar nedeniyle………… ’li yıllardan itibaren doğum oranları azalmaya başlamıştır. Boşluğu tamamlayınız.

A) 1980

B) 1970

C) 1960

D) 1950

E) 1940

Cevap : A) 1980

2. Sayımlar esas alınırsa, 1960-1985 arasındaki dönem bir önceki dönemden farklı özellikler göstermektedir ve ikinci bir aşama oluşturmaktadır. Bu devrenin en önemli vasıflarından biri hangi seçenekte verilmiştir?

A) Savaşların olmaması

B) Nüfus artış hızının yüksek seviyede olmasına rağmen, hemen tüm sayım dönemlerinde aynı hızı koruması

C) Sağlık koşullarının artması

D) Eğitimin artması

E) Ticaretin canlanması

Cevap : B) Nüfus artış hızının yüksek seviyede olmasına rağmen, hemen tüm sayım dönemlerinde aynı hızı koruması

3. Bu yıllarda artık ülke nüfusunu dinamik bir hale geldiği açıkça görülmekteydi. Ortaya çıkan problemler nedeniyle nüfus fazlalığından çok nüfusun kalitesi ilkesi benimsenmeye başlanmıştır. Bahsedilen dönem hangisidir?

A) 1990

B) 1970

C) 1980

D) 1960

E) 1950

Cevap : C) 1980

4. yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde ……………………………kurulmuştur. Boşluğu tamamlayınız.

A) Karayolları genel müdürlüğü

B) Devlet su işleri

C) PTT

D) Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü

E) TCDD

Cevap : D) Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü

5. Cumhuriyet döneminde sıkıntı içinde; yaşamaya, gelişmeye ve büyümeye ihtiyacı olan devletimiz çok çeşitli alanlarda geliştirdiği politikalar içinde nüfus politikalarına da oldukça önem vermiş ve nüfusu arttırmaya yönelik özendirici politikalar izlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik değildir?

A) Anne ve çocuk sağlığı konusunda koruyucu önlemler alınması

B) Çocuklu ailelerden yol vergisinin alınmaması

C) Evli ve çocuklu memurların maaşlarında iyileştirme yapılması

D) Dış göçle ülkemize gelenlere vergi muafiyeti tanınması

E) Doğum kontrol ilaçlarının ücretsiz dağıtılması

Cevap : E) Doğum kontrol ilaçlarının ücretsiz dağıtılması

6. Cumhuriyet sonrası hızlı nüfus artışını hedef alan Türkiye’nin ilk nüfus politikası öncelikle hangi yönleriyle düşünülmüştür?

A) Ekonomik-siyasal

B) Askeri-siyasal

C) Siyasal-dini

D) Sosyalist-pronatalist

E) Liberal-sosyalist

Cevap : A) Ekonomik-siyasal

7. Hızlı nüfus artışını hedef alan Türkiye’nin ilk nüfus politikası bu amacını hangi iki ekonomik nedene dayandırılıyordu?

A) Eğitim seviyesini geliştirmek bir üniversite ülkesi özelliği kazanmak-bilimsel konularda ilerlemek

B) Türkiye’nin boş duran tabii kaynaklarını işletmek- ikincisi ise, hızlı çoğalma ile ülkedeki sosyal işbölümü ve ihtisaslaşmayı sağlamak

C) Tarımda seracılığı yaygınlaştırmak-makineleşmek

D) İç ticaret hacmini artırmak-uluslar arası limanlar oluşturmak

E) Turizm gelirlerini artırmak-kış olimpiyatlarını başlamak

Cevap : B) Türkiye’nin boş duran tabii kaynaklarını işletmek- ikincisi ise, hızlı çoğalma ile ülkedeki sosyal işbölümü ve ihtisaslaşmayı sağlamak

8. Dokuzuncu 5 yıllık kalkınma dönemi hangi yılları kapsamaktadır?

A) 2005-2010

B) 1985-1990

C) 2007-2013

D) 1967-1972

E) 1980-1985

Cevap : C) 2007-2013

9. Dengeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefi ile uyumlu bir nüfus yapısına ulaşmak amacıyla nüfusun eğitim, sağlık ve insan gücü yönünden niteliklerinin iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve bu alanlarda bölgeler ve yerleşim yerleri arasındaki farklılıkların giderilmesi temel ilkedir. Bu ilke hangi plan döneminde benimsenmiştir?

A) I. 5 yıllık Kalkınma planı

B) II. 5 yıllık Kalkınma planı

C) III. 5 yıllık Kalkınma planı

D) VIII. 5 yıllık Kalkınma planı

E) X. 5 yıllık Kalkınma planı

Cevap : D) VIII. 5 yıllık Kalkınma planı

10. Temel ilkenin nüfus kalitesinin yükseltilmesi olduğu plan dönemi hangisidir?

A) I. 5. yıllık Kalkınma planı

A) X. 5. yıllık Kalkınma planı

A) IV. 5. yıllık Kalkınma planı

A) XI. 5. yıllık Kalkınma planı

A) V. 5. yıllık Kalkınma planı

Cevap : A) V. 5. yıllık Kalkınma planı

Türkiye Beşeri Coğrafyası Vize Soruları

Ünite-6

1. Aşağıdakilerden hangisi kentsel dönüşümün sosyal hedefleri arasında değildir?

A) Eğitim seviyesini yükseltmek

B) Toplumsal sorunlara yol açan nedenleri ortadan kaldırmak

C) İnsan ve toplum bünyesine zarar veren alışkanlıkları engelleyebilmek

D) Komşuluk ilişkilerini geliştirmek alanda yaşayanları

E) Alanda yaşayanları bütünleştirebilmek

Cevap : A) Eğitim seviyesini yükseltmek

2. Aşağıdakilerden hangisi kentsel dönüşümün en önemli ekonomik hedefleri arasındadır?

A) Komşuluk ilişkilerini geliştirmek

B) Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırmayı

C) Toplumsal sorunlara yol açan nedenleri ortadan kaldırmak

D) Toplum yapısına zarar veren kötü alışkanlıkları ortadan kaldırmak

E) Alt yapı sorunlarını gidermek

Cevap : B) Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırmayı

3. Ülkemizde yoğun bir şekilde göç alan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edirne

B) Diyarbakır

C) İstanbul

D) Urfa

E) Bursa

Cevap : C) İstanbul

4. Kentsel dönüşüm ihtiyacı aşağıdakilerden hangisiyle orya çıkmamıştır?

A) Yitirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden geliştirilmesi

B) Yitirilen ekonominin yeniden canlandırılması

C) İşlemeyen bir toplumsal işlevin isler hale getirilmesi

D) Çarpık kentleşmenin arttırılması isteği

E) Toplumsal dışlanma olan alanlarda bütünleşmenin sağlanması

Cevap : D) Çarpık kentleşmenin arttırılması isteği

5. Ülkemizde hangi yıldan sonra büyük şehirlere göç başlamıştır?

A) 1980

B) 1975

C) 1990

D) 1960

E) 1950

Cevap : E) 1950

6. Pronatalist politika ile birlikte aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Nüfus iyileşmeye başlamış ve artmıştır

B) Nüfus hızla azalmıştır

C) Bebek ölümleri artmıştır

D) Doğumlar azalmıştır

E) Ekonomik kalkınma azalmıştır

Cevap : A) Nüfus iyileşmeye başlamış ve artmıştır

7. Şehirleşmeye etki eden üniversitelerin kuruldukları bölgelerde aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?

A) Geniş çerçevede bir değişim ve gelişme göstermişlerdir

B) Çevre kirliliğine yol açmıştır

C) Eğitim seviyesi yükselmiştir

D) Ekonomik ve sosyal değişimlere yol açmıştır

E) Kültürel seviyeyi yükseltmiştir

Cevap : B) Çevre kirliliğine yol açmıştır

8. Aşağıdakilerden hangisi şehirleşme sonucunda ortaya çıkan olumsuz durumlardan biri değildir?

A) Alt yapı sorunlarının ortaya çıkması

B) Çevre kirliliği

C) İş imkânlarının çeşitlenmesi

D) Konut yetersizliği

E) Gecekondulaşma

Cevap : C) İş imkânlarının çeşitlenmesi

9. Eğitim seviyesinin yükselmesiyle birlikte şehirlerde aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmaz?

A) Evlilik yaşının yükselmesi

B) Kadınların iş hayatına erken atılması

C) Erkek-kadın ayrımı gözetmeksizin eğitime önem verilmesi

D) Sağlık sorunlarına önem verilmemesi

E) Kültür seviyesinin yükselmesi

Cevap : D) Sağlık sorunlarına önem verilmemesi

10. Sanayileşen bir bölgede aşağıdaki faktörlerden hangisi görülmez?

A) Sosyal-kültürel faaliyetlerin artması

B) Ulaşım imkânlarının iyileşmesi

C) İş imkânlarının çeşitlenmesi

D) Ekonomik yapının iyileşmesi

E) Dışarıya göç verilmesi

Cevap : E) Dışarıya göç verilmesi

11. ………………tarımsal faaliyetlerin; bitkisel ürün yetiştiriciliği ve hayvancılık faaliyetlerinin birlikte yapıldığı ya da ön plana çıktığı yerleşmelerdir” bu tanımlamada boşluktaki yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi doğrudur?

A) Köy Yerleşmeleri

B) Ova Yerleşmeleri

C) Kır Yerleşmeleri

D) Yayla Yerleşmeleri

E) Alüvyal saha Yerleşmeleri

Cevap : C) Kır Yerleşmeleri

12. Kır Yerleşmeleri dokularına göre kaç gruba ayrılarak incelenmektedir?

A) Dağınık -Yerleşik

B) Yerleşik-Sedanter

C) Toplu-Geçici

D) Toplu-Yerleşik

E) Toplu-Dağınık

Cevap : E) Toplu-Dağınık

13. “Suyun az olduğu yerlerde ve arazinin düz olduğu ovalık alanlarda insanlar ……… olarak yerleşmişlerdir” bu tanımlamada noktalı yere hangisi gelmelidir?

A) Toplu

B) Geçici

C) Dağınık

D) Sedanter

E) Parçalı

Cevap : A) Toplu

14. Aşağıdakilerden hangisi Daimi yerleşmelerden değildir?

A) köy

B) Bağ evi-Dam

C) mezra

D) mahalle

E) divan

Cevap : B) Bağ evi-Dam

15. “Suyun (yağışların) bol olduğu yerlerde ve eğimli bölgelerde, evlerin birbirinden uzak olduğu yerleşmeler …………… dir” boş olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Toplu

B) geçici

C) Dağınık

D) Parçalı

E) Sedanter

Cevap : C) Dağınık

16. Yurdumuzda Dağınık yerleşmenin en belirgin olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marmara Bölgesi

B) Doğu Anadolu Bölgesi

C) İç Anadolu Bölgesi

D) Karadeniz Bölgesi

E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Cevap : D) Karadeniz Bölgesi

17. “Ali Tanoğlu’nun (1966) “yarı göçebe yerleşme şekli” olarak tanımladığı,………., ilk ortaya çıktıklarında dönemlik yerleşmelerdir” aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir?

A) Kom

B) Yayla

C) Oba

D) Ağıl

E) Bağ evi

Cevap : A) Kom

18. ” Köy Kanunu’na göre nüfusu 2000′den az olan yerleşme birimleri ………………..olarak tanımlanır” aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir?

A) Dağınık Yerleşme

B) Kırsal Yerleşme

C) Geçici Yerleşme

D) Toplu Yerleşme

E) Sedanter Yerleşme

Cevap : B) Kırsal Yerleşme

19. Aşağıdakilerden hangisi kır yerleşmelerinin ortak özelliklerinden değildir?

A) Nüfus sayıları ve yoğunlukları azdır.

B) Her türlü ekonomik faaliyetin geliştiği merkezlerdir.

C) Ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanır.

D) Sosyal dayanışma ve işbirliği kuvvetlidir.

E) Sınırları ve ortak malları vardır.

Cevap : B) Her türlü ekonomik faaliyetin geliştiği merkezlerdir.

20. Köy Kanunu’na göre nüfusu …………′den az olan yerleşme birimleri kırsal yerleşmeler olarak tanımlanır. Boşluğu tamamlayınız.

A) 5000

A) 1000

C) 2000

D) 6000

E) 500

Cevap : C) 2000

Türkiye Beşeri Coğrafyası Vize Soruları

Ünite-7

1. Aşağıdakilerden hangisi Bakırçay havzasını beşeri coğrafya açısından cazip kılan faktörlerden değildir?

A) Çok çeşitli ürünlerin yetişebilmesi

B) Demografik özellikleri

C) Doğal güzelliklerinin çekiciliği

D) Sanayi hayatının faal olması

E) Ticaret hayatının gelişmiş olması

Cevap : B) Demografik özellikleri

2. Bakırçay havzasında Yörük köyleri olarak bilinen köylerde özellikle ……… ve ………… dokumacılığı oldukça önemli iktisadi faaliyetlerdendir. Bu köylerde aşağı yukarı her evde bir halı dokuma tezgahı vardır. Tamamen bayanlar tarafından yapılan bu faaliyet önemli bir ekonomik gelir sağlamaktadır. Noktalı alanlara sırasıyla aşağıdakilerden hangi ikisi gelmelidir?

A) yün/çetik

B) perde/kumaş

C) halı/kilim

D) battaniye/perde

E) halı/masa örtüsü

Cevap : C) halı/kilim

3. Genel olarak bakıldığında Bakırçay havzasındaki şehirlerden gelişmelere oldukça kapalı kalmış, altyapı imkanları zayıf, su ihtiyacı kuyulardan sondajla sağlanan, dışarıdan gelen memurlar dışında yabancı kimsenin bulunmadığı ve havzadaki en içe dönük şehir olarak tanımlayabileceğimiz şehir hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Savaştepe

B) Soma

C) Bergama

D) Kırkağaç

E) Dikili

Cevap : A) Savaştepe

4. Bergama için en önemli ekonomik faaliyet kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arıcılık

B) Pamuk ziraatine dayalı dokuma sanayi

C) Hizmet sektörü

D) Turizm

E) Toplayıcılık

Cevap : B) Pamuk ziraatine dayalı dokuma sanayi

5. Bakırçay havzasında endüstri ve sanayinin nispeten gelişmiş olduğu saha aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bergama çevresi

B) Savaştepe çevresi

C) Soma ve çevresi

D) Dikili çevresi

E) Kınık çevresi

Cevap : C) Soma ve çevresi

6. Günümüzde Soma, Deniş ve Eğnez Bölge Müdürlükleri olarak üç bölgeye ayrılmış olan Bakırçay Havzasının en büyük sanayi tesisi…………………… aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Özkan demir çelik

B) Karabük demir çelik

C) JTI tütün ürünleri

D) Ege linyit işletmeleri

E) İzmir demir çelik

Cevap : D) Ege linyit işletmeleri

7. Elektrik enerjisi, ekonominin ve sosyal yaşamımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Özelikle yurdumuz gibi hızla gelişmekte olan ülkelerde sanayi ve teknolojik gelişmelerin temel taşı elektriktir. Bu çerçevede ……………………… hem bölgesel hem de ulusal bazda yurdumuzun kalkınmasına hizmet eden tesislerdendir. Boş alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ege linyit işletmeleri

B) Karabük demir çelik

C) İzmir demir çelik

D) Özkan demir çelik

E) Soma termik santrali

Cevap : E) Soma termik santrali

8. İklim; yerşekilleri, su kaynakları, toprak tipleri ve bitki örtüsü gibi doğal çevre özelliklerinin oluşumunda etkili faktörlerden biri olmakla birlikte nüfus dağılışı, nüfus yoğunluğu, yerleşme şekilleri, mesken tipleri, tarım, sanayi, ulaşım, turizm gibi beşeri ve ekonomik faaliyetleri de doğrudan etkilemektedir.’ İfadesi için aşağıdakilerden hangisi uygundur?

A) Doğru

B) Yanlış

Cevap : A) Doğru

9. ‘Kocaeli, Avrupa’yı Anadolu’ya ve Ortadoğu’ya bağlayan önemli kara, deniz ve demiryolu ulaşım ağlarına uzak bir mevkide bulunmaktadır.’ İfadesi için aşağıdakilerden hangisi uygundur?

A) Doğru

B) Yanlış

Cevap : B) Yanlış

10. ‘Bakırçay Havzasında sanayinin temelini tarıma dayalı sanayi tesisleri ve madenciliğe dayalı sanayi tesisleri oluşturmaktadır.’ İfadesi için aşağıdakilerden hangisi uygundur?

A) Doğru

B) Yanlış

Cevap : A) Doğru

Auzef Coğrafya

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: