Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Vize Final
2020 Vize Soruları 2021 Final Soruları
Çalışma Soruları

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri Ders Kitabı

Auzef Türkiye'nin Ekolojik Bölgeleri Auzef Türkiye nin Ekolojik Bölgeleri Ders Kitabı PDF

 

 

1. Ekoloji sözcüğünü ilk defa 1866’da kullanan araştırıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dioskorides

B) Aristoteles

C) Haeckel

D) Hippocrates

E) Theophrastus

Cevap: C) Haeckel

2. Aşağıdakilerden hangi araştırıcı günümüzde ekologların mikrohabitatlar olarak tanımladıkları yerel yaşam ortamlarına değinmiştir?

A) Dioskorides

B) Aristoteles

C) Haeckel

D) Hippocrates

E) Theophrastus

Cevap: E) Theophrastus

3. Ortaçağda ekolojik görüşü temsil eden İslam bilim adamlarına aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?

A) Dioskorides

B) Aristoteles

C) Haeckel

D) İbni Sina

E) Theophrastus

Cevap: D) İbni Sina

4. 1864 yılında yayınlanan “İnsan ve Doğa veya İnsan Tarafından Değiştirilen Fiziki Coğrafya” isimli kitap, ekoloji konusundaki ilk yayınlar arasında kabul edilir. Bu kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) David Lowenthal

B) Alexander von Humboldt

C) Carl Ludwig Willdenow

D) Carl Ritter

E) George Perkins Marsh

Cevap: E) George Perkins Marsh

5. Topluluk ekolojisi terimi aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

A) Sinekoloji

B) Biyom

C) Fizyosistem

D) Niş

E) Ekotop

Cevap: A) Sinekoloji

6. Biyosenoz nedir?

Cevap: Biyosenoz bir ekosistemin çevre ile uyum hâlindeki unsurlarını ifade eder

7. Fizyotop nedir?

Cevap: Fizyotop, fiziksel özellikleri bakımından benzerlik gösteren mekân birimleridir

8. Türkiye’nin coğrafî bölgeleri hangi tarihte tanımlanmıştır?

Cevap: 1941

9. İç Anadolu coğrafî bölgesinde kaç tane coğrafî bölüm vardır?

Cevap: 4

10. Erçek gölü, Nazik gölü, Çıldır gölü gibi göller oluşum özelliklerine göre hangi göl tipine girer?

Cevap: Volkanik set gölü

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Ünite-2

1. Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklıkların en yüksek olduğu alanlara aşağıdakilerden hangisi bir örnek teşkil etmez?

A) Adana

B) Mersin

C) İskenderun

D) Cizre

E) Yozgat

Cevap: E) Yozgat

2. Aşağıdakilerden hangisinde vejetasyon devresi daha erken başlar?

A) Van

B) Mersin

C) Konya

D) Zonguldak

E) Balıkesir

Cevap: B) Mersin

3. Türkiye’de Temmuz ayında gerçek sıcaklıkların dağılışı göz önüne alındığında en fazla ısınan yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Aydın

B) Çanakkale

C) Kars

D) Şanlıurfa

E) Tekirdağ

Cevap: C) Kars

4. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olarak tanımlanan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karasal iklim

B) Karadeniz iklimi

C) İç Anadolu yarıkurak iklimi

D) Akdeniz iklimi

E) Güneydoğu Anadolu step iklim

Cevap: D) Akdeniz iklimi

5. Türkiye’de vejetasyon devresinin en erken bittiği yerlere aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?

A) Tekirdağ

B) Isparta

C) Erzurum

D) Trabzon

E) Konya

Cevap: C) Erzurum

6. Türkiye’de en fazla yağış alan meteoroloji istasyonu neresidir?

Cevap: Rize

7. Türkiye’de kar yağışının nadir görüldüğü yerlere nereleri örnek gösterilebilir?

Cevap: İzmir, Antalya, Adana, Mersin

8. Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışlı gün sayısı ne kadardır?

Cevap: 50 günü geçer

9. Türkiye’de yıllık ortalama nisbi nemliliğin en yüksek olduğu yerler nereleridir?

Cevap: Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyıları

10. Karadeniz kıyılarında fön daha çok nerelerde ortaya çıkar?

Cevap: Doğu Karadeniz kıyıları

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Ünite-3

1. Aşağıdakilerden hangisi Jenny’nin belirttiği toprak oluşumunda rol oynayan faktörlerden biri değildir?

A) Anakaya
B) İklim
C) Topoğrafya
D) Organizma
E) Tektonizma

Cevap: E) Tektonizma

2. Türkiye’nin toprak haritasında zonal topraklar içinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A) Kırmızı Akdeniz toprakları
B) Rendzinalar
C) Regosoller
D) Alüvyal topraklar
E) Vertisoller

Cevap: A) Kırmızı Akdeniz toprakları

3. Türkiye’de yayılış gösteren azonal topraklara aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?

A) Alüvyal topraklar
B) Kolüvyal topraklar
C) Hidromorfik alüvyal topraklar
D) Regosoller
E) Kestanerengi topraklar

Cevap: E) Kestanerengi topraklar

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin intrazonal toprak tiplerine bir örnek verilebilir?

A) Kahverengi topraklar
B) Kireçsiz kahverengi topraklar
C) Rendzinalar
D) Kırmızı Akdeniz toprakları
E) Kırmızımsı kahverengi topraklar

Cevap: C) Rendzinalar

5. Ege bölgesinde alüvyal toprakların yayılış gösterdiği yerlere aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?

A) Gediz vadisi
B) Muğla polyesi
C) Büyük Menderes vadisi
D) Küçük Menderes vadisi
E) Bakırçay vadisi

Cevap: B) Muğla polyesi

6. Ege bölgesinde volkanik litosollerin ortaya çıktığı alanlara aşağıdakilerden hangisi bir örnek oluşturur?

Cevap: Kula

7. Akdeniz kıyılarında Seyhan ve Ceyhan vadilerinde görülebilecek toprak tipi hangisidir?

Cevap: Alüvyal topraklar

8. Güneydoğu Anadolu bölgesinde volkanik litosollerin yayılışına bir örnek veriniz?

Cevap: Karacadağ

9. Tuz gölü çevresinde taban suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde ortaya çıkan toprak tipi hangisidir?

Cevap: Hidromorfik alüvyal topraklar

10. Güneydoğu Anadolu bölgesinde kırmızı Akdeniz topraklarının yayılış alanı bulduğu sahalar nereleridir?

Cevap: Gaziantep batısı

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Ünite-4

1. İç Anadolu Bölgesindeki volkanik dağlara aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?

A) Nemrut dağı
B) Hasan dağı
C) Süphan dağı
D) Ağrı dağı
E) Tendürek dağı

Cevap: B) Hasan dağı

2. Aşağıdakilerden hangisi Batı Karadeniz Bölümü’ndeki kıyı dağlarından birisidir?

A) Samanlı dağları
B) Köroğlu dağları
C) İsfendiyar dağları
D) Zigana dağları
E) Soğanlı dağları

Cevap:  C) İsfendiyar dağları

3. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan iki dağ sırası arasına yerleşmiş akarsulardan birisidir?

A) Çoruh
B) Filyos çayı
C) Mudurnu çayı
D) Gökırmak
E) Devrez çayı

Cevap:  A) Çoruh

4. Aşağıdaki ovalardan hangisi İç Anadolu Bölgesi’ndeki ovalara örnektir?

A) Akhisar ovası
B) Turgutlu ovası
C) Malazgirt ovası
D) Iğdır ovası
E) Ereğli ovası

Cevap:  E) Ereğli ovası

5. Gazipaşa ovası hangi bölge içinde yer alır?

A) Akdeniz bölgesi
B) Doğu Anadolu bölgesi
C) Güneydoğu Anadolu bölgesi
D) İç Anadolu bölgesi
E) Karadeniz bölgesi

Cevap:  A) Akdeniz bölgesi

6. Doğu Toroslar ile Güneydoğu Toroslar hangi havza ile iki kola ayrılır?

Cevap: Afşin-Elbistan havzası

7. Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü’nün temelini oluşturan hangi masiftir?

Cevap: Menderes masifi

8. Anadolu’nun güneyinde yer alan Toros dağları üzerinde tanımlanan bölümler hangileridir?

Cevap: Batı Toroslar, Orta Toroslar, Doğu Toroslar ve Güneydoğu Toroslar

9. Gördes-Uşak platosu hangi coğrafî bölgede yer alır?

Cevap: Ege bölgesi

10. Strabon’un Katakekaumene-Yanık Yöre olarak nitelediği yer neresidir?

Cevap: Kula volkanik yöresi

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Ünite-5

1. İklim değişimleri sırasında bitkilerin sığındıkları yerler arasında sayılabilecek alanlara aşağıdakilerden hangisi bir örnek oluşturabilir?

A) Ergene ovası
B) Konya ovası
C) Toros dağlarında Göksu çayı vadisi
D) Büyük Menderes deltası
E) Seyhan deltası

Cevap:  C) Toros dağlarında Göksu çayı vadisi

2. Türkiye’de kömürlü Karbonifer arazileri içinde bitki kalıntıları aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkar?

A) Muğla
B) İzmir
C) Zonguldak
D) Mersin
E) Trabzon

Cevap:  C) Zonguldak

3. Alt Kretase bitkileri gelişim süreçleri bakımından aşağıdakilerden hangisi için önem taşır?

A) Kayın gibi yayvan yapraklı ağaçların ortaya çıktığı dönemdir
B) Kayın gibi yayvan yapraklı ağaçların ortadan kalktığı dönemdir
C) Bu dönemde bütün bitkiler ortadan kalkmıştır
D) Bu dönemde otsu bitkiler ortadan kalkmıştır
E) Bu dönemde otsu bitkiler çoğalmıştır

Cevap:  A) Kayın gibi yayvan yapraklı ağaçların ortaya çıktığı dönemdir

4. Son buzul çağında Türkiye’de Plüvyal göllerin ortaya çıktığı alanlara aşağıdakilerden hangisi örnektir?

A) Trakya
B) Asıl Ege Bölümü
C) Taşeli platosu
D) Konya Bölümü
E) Biga yarımadası

Cevap:  D) Konya Bölümü

5. Aşağıdakilerden hangisinde günümüzde daimi kar sınırı daha yüksekten geçer?

A) Palandöken dağı
B) Uludağ
C) Antalya-Bey dağları
D) Bolkar dağları
E) Ilgaz dağları

Cevap:  A) Palandöken dağı

6. Günümüzde Afrika’da yayılış gösteren ejder ağaçlarının fosilleri Türkiye’de nerelerde ortaya çıkar?

Cevap: Batı Anadolu Miosen havzaları

7. Günümüzde Karadenizli bazı bitki türlerinin Toros dağlarında ortaya çıkışı nasıl açıklanabilir?

Cevap: İklim değişimleri

8. Türkiye’de Holosen’e ait araştırmalar insanla ilgili hangi önemli sonucu ortaya çıkarmaktadır?

Cevap: İnsanın doğal bitki örtüsü üzerinde etkisi

9. Orta ve Batı Karadeniz Bölümlerinde hangi göknar türü yayılış gösterir?

Cevap: Uludağ/Batı Karadeniz göknarı

10. Türkiye’de doğu ladinin yayılış alanı neresidir?

Cevap: Doğu Karadeniz

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Ünite-6

1. Karadeniz ekolojik bölgesinde Kuvaterner arazileri için aşağıdakilerden hangisi bir örnek teşkil etmez?

A) Kızılırmak deltası
B) Yeşilırmak deltası
C) Ilgaz masifi
D) Adapazarı ovası
E) Filyos nehri taşkın ovası

Cevap:  C) Ilgaz masifi

2. Aşağıdakilerden hangisi podsolik toprakların yayılış alanlarına bir örnek teşkil eder?

A) Ilgaz dağlarının yüksek kesimleri
B) Kızılırmak deltası
C) Yeşilırmak deltası
D) Adapazarı ovası
E) Bayburt ovası

Cevap:  A) Ilgaz dağlarının yüksek kesimleri

3. Karadeniz kıyı bölgesinde ortaya çıkan psödomaki formasyonu içinde aşağıdaki bitkilerden hangisi görülmez?

A) Kızılcık
B) Fındık
C) Akçakesme
D) Kocayemiş
E) Sarıçam

Cevap:  E) Sarıçam

4. Karadeniz ekolojik bölgesinde aşağıdaki bitkilerden hangisi alpin bitkiler kuşağında yer alır?

A) Kızılcık
B) Ormangülü
C) Saplı meşe
D) Kocayemiş
E) Kayın

Cevap:  B) Ormangülü

5. Karadeniz ekolojik bölgesinde doğal olarak yayılış gösteren iğne yapraklı ağaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ladin
B) Göknar
C) Sarıçam
D) Kızılçam
E) Halep çamı

Cevap:  E) Halep çamı

6. Kretase dağları nereyi tanımlamaktadır?

Cevap: Kuzey Anadolu dağları

7. Karadeniz ardı bölgede bitki toplulukları iklim özelliklerinde ortaya çıkan değişimler nedeniyle farklılaşır. Bu ormanların hakim elemanları arasında hangi çam türü görülür?

Cevap: Sarıçam

8. Cüce ardıç (Juniperus communis ssp. nana) Karadeniz ekolojik bölgesinde hangi bitki formasyonu içinde ortaya çıkar?

Cevap: Alpin bitkiler kuşağı

9. Karadeniz kıyı dağlarında Istranca dağlarından başlayıp Hopa’ya kadar geniş yayılış gösteren ve bu ekolojik bölgenin karakteristik ağacı olan yayvan yapraklı ağaç türü hangisidir?

Cevap: Doğu kayını

10. Karadeniz kıyı kuşağında yaygın olan nemcil ağaç türlerine iki örnek veriniz?

Cevap: Kestane ve ıhlamur

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Ünite-7

1. Aşağıdakilerden hangisi Marmara Geçiş Bölgesi içinde yer alan göllerden biri değildir?

A) İznik gölü
B) Ulubat gölü
C) Eber gölü
D) Manyas gölü
E) Sapanca gölü

Cevap:  C) Eber gölü

2. Aşağıdakilerden hangisi Samanlı dağlarının güneyindeki alçak alanlar içinde yer almaz?

A) Gemlik körfezi
B) İzmit körfezi
C) Garsak boğazı
D) İznik depresyonu
E) Pamukova depresyonu

Cevap:  B) İzmit körfezi

3. Marmara Geçiş Bölgesinde çeşitli vejetasyon kuşaklarının en iyi izlenebildiği alan hangisidir?

A) Uludağ
B) Samanlı dağları
C) Kapıdağ yarımadası
D) Ganos dağı
E) Eğrigöz dağı

Cevap:  A) Uludağ

4. Marmara Geçiş Bölgesinde kar yağışlı ve karla örtülü gün sayılarının en fazla olduğu alanın aşağıdakilerden hangisi olması beklenilir?

A) İstanbul
B) Bandırma
C) Tekirdağ
D) Yalova
E) Kütahya

Cevap:  E) Kütahya

5. Aşağıdakilerden hangisi Ergene havzasında yayılış gösteren topraklar arasındadır?

A) Vertisoller
B) Kahverengi orman toprakları
C) Kireçsiz kahverengi orman toprakları
D) Rendzinalar
E) Podsoller

Cevap:  A) Vertisoller

6. Uludağ’da yayılış gösteren iğne yapraklı ağaçlardan hangisi endemiktir?

Cevap: Uludağ göknarı/Batı Karadeniz göknarı

7. Ganos dağlarında nemli ormanlar içinde yayılış alanı bulan ve nemcil olan yayvan yapraklı ağaçlara üç örnek veriniz?

Cevap: Macar meşesi, ıhlamur ve kestane

8. Trakya’da odun kömürü elde etmek için en fazla hangi ağaçlar kullanılır?

Cevap: Meşeler

9. Samanlı dağlarının kuzeyindeki nemli orman sahalarında yayılış gösteren hangi kayın türüdür?

Cevap: Doğu kayını

10. Kapıdağ yarımadasının kuzey yamaçlarında hakim olan orman formasyonu nemli ormanlardır. Bu ormanlar içinde yayılış gösteren nemcil bitkilere üç örnek veriniz?

Cevap: Muşmula, taflan ve fındık

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Ünite-8

1. Akdeniz ekolojik bölgesinin kıyı kesimlerinde vejetasyon devresinin süresi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 150 gün
B) 170 gün
C) 240 gün
D) 100 gün
E) Yılın tamamı

Cevap:  E) Yılın tamamı

2. Akdeniz ekolojik bölgesinde maki formasyonu içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Keçiboynuzu
B) Mersin
C) Akçakesme
D) Muşmula
E) Kocayemiş

Cevap:  D) Muşmula

3. Akdeniz ekolojik bölgesinde garig formasyonu içinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Kızılcık
B) Kermez meşesi
C) Ayakyakan
D) Akçakesme
E) Laden

Cevap:  A) Kızılcık

4. Akdeniz ekolojik bölgesinde garig formasyonunun görülebileceği yükselti hangi seçenekte daha doğru olarak gösterilmiştir?

A) 0-500 m
B) 1000-1500 m
C) 2000-2250 m
D) 1500-1750 m
E) 2500-3000 m

Cevap:  A) 0-500 m

5. Akdeniz ekolojik bölgesinde alpin bitkiler kuşağının ortaya çıktığı yükselti hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 1000-1250 m
B) 1500-1750 m
C) 1000-1500 m
D) 2000-2100 m
E) 3500 m’den sonra

Cevap:  D) 2000-2100 m

6. Akdeniz ekolojik bölgesinde alpin bitkiler içindeki bitkilerin büyük kısmı hangi flora bölgesine aittir?

Cevap: İran-Turan flora bölgesi

7. Akdeniz ekolojik bölgesinde ekonomik değer ifade eden maki elemanlarına iki örnek veriniz?

Cevap: Defne ve keçiboynuzu

8. Akdeniz ekolojik bölgesinde alpin katta ortaya çıkan bitkilere iki örnek veriniz?

Cevap: Geven ve çobanyastığı

9. Akdeniz ekolojik bölgesinde bitkilerin bazılarının uçucu yağlara sahip olmasının, iklim özellikleri ile ilişkisi nedir?

Cevap: Bitkiler kurak dönemde bu yağları salgılayarak bünyelerinden su kaybını önlerler

10. Akdeniz ekolojik bölgesinde Göksu ve kollarının yardığı karstik plato hangisidir?

Cevap: Taşeli platosu

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Ünite-9

1. Ege ekolojik bölgesinin temelini oluşturan kayaçlar hangi döneme aittir?

A) Kuvaterner
B) Neojen
C) Prekambriyen-Paleozoyik
D) Tersiyer-Kuvaterner
E) Mesozoyik-Tersiyer

Cevap:  C) Prekambriyen-Paleozoyik

2. Ege ekolojik bölgesinde Yund dağı ile Bozdağ arasındaki grabene yerleşen akarsuyun adı hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?

A) Küçük Menderes
B) Büyük Menderes
C) Bakırçay
D) Havran çayı
E) Gediz

Cevap:  E) Gediz

3. Havran çayı Ege ekolojik bölgesindeki hangi horstun kuzeyinde yer alır?

A) Yund dağı
B) Bozdağlar
C) Aydın dağları
D) Madra dağı
E) Menteşe dağları

Cevap:  D) Madra dağı

4. Ege ekolojik bölgesinde kar yağışlı ve karla örtülü gün sayısının en fazla olması beklenilen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A) Aydın
B) İzmir
C) Uşak
D) Manisa
E) Muğla

Cevap:  C) Uşak

5. Ege ekolojik bölgesinde ekonomik değer ifade eden ve Madra-Kozak kütlesinde yayılış alanı olan kozalaklı ağaç hangisidir?

A) Fıstıkçamı
B) Göknar
C) Ladin
D) Sarıçam
E) Ardıç

Cevap:  A) Fıstıkçamı

6. Ege ekolojik bölgesinde kuru orman sahalarında yayılış gösteren meşelere iki örnek veriniz?

Cevap: Palamut meşesi ve tüylü meşe

7. Bozdağlar ve Aydın dağlarının güney yamaçlarında hangi orman formasyonu yayılış gösterir?

Cevap: Kuru ormanlar

8. Ege ekolojik bölgesinde kuru ormanlar içinde yayılış gösteren ardıçlara iki örnek veriniz?

Cevap: Boylu ardıç ve kokar ardıç

9. Ege ekolojik bölgesinde yarı nemli orman sahalarında yayılış alanı bulan nemcil ağaçların başında hangisi gelir?

Cevap: Kestane

10. Ege ekolojik bölgesinde yayılış gösteren relikt ağaçlara bir örnek veriniz?

Cevap: Sığla/günlük ağacı

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Ünite-10

1-Davras dağının güneyindeki sahalarda olduğu gibi dolin ve polye tabanlarında hangi toprak tipi gelişmiştir?

A) Kırmızı Akdeniz toprakları
B) Kırmızımsı-gri podzolik topraklar
C) Tuzlu-alkali topraklar
D) Kireçsiz kahverengi topraklar
E) Kireçsiz kahverengi orman toprakları

Cevap:  A) Kırmızı Akdeniz toprakları

2. Aşağıdaki dağlardan hangisi Akdeniz geçiş bölgesinde yer almaz?

A) Barla dağı
B) Davras dağı
C) Dedegöl dağı
D) Anamas dağları
E) Bolkar dağları

Cevap:  E) Bolkar dağları

3. Aşağıdaki göllerden hangisi Akdeniz geçiş bölgesinde yer almaz?

A) Burdur gölü
B) Seyfe gölü
C) Eğirdir gölü
D) Salda gölü
E) Acıgöl

Cevap:  B) Seyfe gölü

4. Aşağıdaki göllerden hangisi Akdeniz geçiş bölgesinde yer alır?

A) Eber gölü
B) Marmara gölü
C) Bafa gölü
D) Beyşehir gölü
E) Manyas gölü

Cevap:  D) Beyşehir gölü

5. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz geçiş bölgesinin yarı nemli orman sahalarında ortaya çıkan bitkilere örnek oluşturabilir?

A) Kermez meşesi
B) Tesbih
C) Fındık
D) Menengiç
E) Akçakesme

Cevap:  C) Fındık

6. Akdeniz geçiş bölgesinde kar yağışlı gün sayıları ne kadardır?

Cevap: Genellikle 12-30 gün arasındadır

7. Akdeniz geçiş bölgesinde hakim toprak tipi hangisidir?

Cevap: Kahverengi orman toprakları

8. Akdeniz geçiş bölgesinde orman formasyonunu hangi orman formasyonu/formasyonları temsil eder?

Cevap: Kuru orman formasyonu ve yarı nemli orman formasyonu

9. Akdeniz geçiş bölgesinde antropojen step alanlarına iki örnek veriniz?

Cevap: Acıgöl ve Burdur depresyonu çevresi

10. Akdeniz geçiş bölgesinde yarı nemli orman sahalarında hangi göknar türü yayılış gösterir?

Cevap: Toros göknarı

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Ünite-11

1. Aşağıdaki ovalardan hangisi Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde yer almaz?

A) Suruç ovası
B) Harran ovası
C) Ceylanpınar ovası
D) Nusaybin ovası
E) Ereğli ovası

Cevap:  E) Ereğli ovası

2. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde Temmuz ayı sıcaklık ortalamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 27-30 °C
B) 15-20°C
C) 35-45°C
D) 5-10°C
E) 10-12°C

Cevap:  A) 27-30 °C

3. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde temsil edilen bitki formasyonları arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A) Kuru orman-doğal step
B) Nemli orman-kuru orman
C) Doğal step-nemli orman
D) Antropojen step-nemli orman
E) Antropojen step-yarı nemli orman

Cevap:  A) Kuru orman-doğal step

4. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde orman formasyonunun hakim elemanları batıdan doğuya doğru gidildikçe değişime uğrar. Bölgenin doğusunda yaygın olan orman ağaçları hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?

A) Sarıçam
B) Kızılçam
C) Meşe
D) Göknar
E) Ladin

Cevap:  C) Meşe

5. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde yayılış gösteren meşeler içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Lübnan meşesi
B) İran palamut meşesi
C) Saçlı meşe
D) Mazı meşesi
E) Kasnak meşesi

Cevap:  E) Kasnak meşesi

6. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinin batısında İran-Turan flora bölgesi dışında hangi floristik bölgenin etkisi görülür?

Cevap: Akdeniz flora bölgesi

7. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinin batısında en yaygın maki türleri hangileridir?

Cevap: Kermez meşesi ve menengiç

8.

Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde özellikle Akdeniz iklimini yansıtan ve aşılanarak ziraati yapılan delice ve menengiç, hangi bitki formasyonu içinde yaygındır?

Cevap: Maki formasyonu

9. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde halk arasında yenilen ve sakız eldesinde kullanılan otsu bitkilere bir örnek veriniz?

Cevap: Kenger (Gundelia tournefortii)

10. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde hayvan yemi olarak kullanılan ve doğadan bu amaçla sökülen yaygın bitkilerin başında gelenlere bir örnek veriniz?

Cevap: Geven

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Ünite-12

1. Aşağıdakilerden hangisi karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesindeki volkanik dağlardan biri değildir?

A) Nemrut dağı
B) Melendiz dağı
C) Süphan dağı
D) Ağrı dağı
E) Tendürek dağı

Cevap:  B) Melendiz dağı

2. Van gölünün güneyinde uzanan dağların adı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Bingöl dağları
B) Karasu-Aras dağları
C) İhtiyarşahap dağları
D) Munzur dağları

Cevap:  C) İhtiyarşahap dağları

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesinde sıcaklıkların en az olduğu yer bulunmaktadır?

A) Malatya çevresi
B) Tunceli çevresi
C) Erzincan çevresi
D) Sarıkamış çevresi
E) Van gölü çevresi

Cevap:  D) Sarıkamış çevresi

4. Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesinde volkanik sahalar üzerinde hangi topraklar gelişmiştir?

A) Vertisoller
B) Kahverengi orman toprakları
C) Alüvyal topraklar
D) Hidromorfik topraklar
E) Litosoller

Cevap:  E) Litosoller

5. Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesinde aşağıdaki bitki formasyonlarından hangisi yer almaz?

A) Kuru orman-doğal step
B) Doğal step-antropojen step
C) Kuru orman-antropojen step
D) Nemli orman-maki
E) Kuru orman-alpin bitkiler

Cevap:  D) Nemli orman-maki

6. Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesindeki sert kış koşullarına uyum gösteren ve kışın yapraklarını döken ağaçlara bir örnek veriniz?

Cevap: Huş

7. Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesindeki önemli bitki alanlarından iki tanesinin ismini yazınız?

Cevap: Tohma vadisi ve Nemrut dağı

8. Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesi ormanlarının tanıtıcı özelliği nedir?

Cevap: Çok şiddetli ve uzun kışlara ve fazla olmayan yağışlara uyum gösteren bir orman formasyonu

9. Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesinin en alçak yeri neresidir?

Cevap: Iğdır ovası

10. Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesinin topoğrafyasına hangi masif kalıp vazifesi görmüştür?

Cevap: Bitlis masifi

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Ünite-13

1. Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi karasal İç Anadolu bölgesinde hakimdir?

A) Kahverengi orman toprakları
B) Kireçsiz kahverengi topraklar
C) Kahverengi topraklar
D) Alüvyal topraklar
E) Kırmızı kestanerengi topraklar

Cevap:  C) Kahverengi topraklar

2. Aşağıdakilerden hangisi karasal İç Anadolu bölgesinde yer alan platolardan biri değildir?

A) Obruk platosu
B) Bozok platosu
C) Haymana platosu
D) Cihanbeyli platosu
E) Kayseri platosu

Cevap:  E) Kayseri platosu

3. Karasal İç Anadolu bölgesinde etrafında Alidağı, Lifos tepesi, Küçük ve Büyük Kızıltepe gibi parazit konilerin yer aldığı volkanik dağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karacadağ
B) Erciyes dağı
C) Melendiz dağı
D) Hasan dağı
E) Nemrut dağı

Cevap:  B) Erciyes dağı

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hidromorfik alüvyal topraklara rastlanmaz?

A) Tuz gölü civarı
B) Hortu bataklığı
C) Hotamış bataklığı
D) Ürgüp-Göreme çevresi
E) Sultan sazlığı

Cevap:  D) Ürgüp-Göreme çevresi

5. Karasal İç Anadolu bölgesinde günümüzde de doğal olarak yayılış gösteren ve yenilebilen meyvelerinin Neolitik’te de toplandığı bilinen bitkilere aşağıdakilerden hangisi örnektir?

A) Göknar
B) Alıç
C) Kayın
D) Huş
E) Sarıçam

Cevap:  B) Alıç

6. Karasal İç Anadolu bölgesinde hakim yağış rejimi nedir?

Cevap: İç Anadolu geçiş tipi yağış rejimi

7. Karasal İç Anadolu bölgesinde yıllık sıcaklık farkları ne kadardır?

Cevap: 25°C

8. Halofit bitkiler karasal İç Anadolu bölgesinde nerede geniş yayılış gösterirler?

Cevap: Tuz gölü çevresinde

9. Karasal İç Anadolu bölgesinde ormanın üst sınırı kaç metredir?

Cevap: 2500 m

10. Karasal İç Anadolu bölgesinde geniş yer kaplayan antropojen steplerin oluşmasında etkili olduğu düşülen Neolitik yerleşmelerden ikisinin adını yazınız?

Cevap: Çatalhöyük ve Aşıklıhöyük

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Ünite-14

1. Akdeniz kıyı kumullarından bazıları Özel Çevre Koruma Bölgesidir. Akdeniz kıyı kumullarından Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne sahip olanlara aşağıdakilerden hangisi örnektir?

A) Çatalzeytin kumulları
B) İnebolu kumulları
C) Göksu deltası kumulları
D) Kemer kumulları
E) Samandağ kumulları

Cevap:  C) Göksu deltası kumulları

2. Kumulların sabitlenmesi amacıyla yapılan ağaçlandırmalarda kullanılan ve Türkiye’de doğal olarak yetişmeyen ağaçlara aşağıdakilerden hangisi örnektir?

A) Sarıçam
B) Fıstık çamı
C) Karaçam
D) Sahil çamı
E) Göknar

Cevap:  D) Sahil çamı

3. Aşağıdakilerden hangisi Terkos kumullarının ağaçlandırılmasında kullanılan ve Türkiye’de doğal olarak yetişmeyen ağaçlara bir örnektir?

A) Saplı meşe
B) Yalancı akasya
C) Kızılçam
D) Fıstıkçamı
E) Göknar

Cevap:  B) Yalancı akasya

4. Türkiye’nin kuzey kıyılarındaki hangi kıyı kumulları gerideki Acarlar longosu ile bir bütünlük oluşturur?

A) Kefken-Karasu kumulları
B) Terkos-Kasatura kumulları
C) Şile-Sahilköy kumulları
D) Filyos kumulları
E) İğneada kumulları

Cevap:  A) Kefken-Karasu kumulları

5. Akdeniz kıyılarındaki kumul alanlarından Patara kumullarındaki sabit kumullarda yayılış alanı bulan bitkilerin, aşağıdakilerden hangisi olması beklenilir?

A) Sarıçam-garig elemanları
B) Göknar-garig elemanları
C) Kayın-psödomaki elemanları
D) Kayın-maki elemanları
E) Kızılçam-maki elemanları

Cevap:  E) Kızılçam-maki elemanları

6. Akdeniz kumullarının sabit kumul özelliği kazandığı yerlerde hakim bitki türlerini daha çok hangi bitkiler oluşturur, neden?

Cevap: Kızılçam ve maki oluşturur. Çünkü bunlar Akdeniz ikliminin karakteristik bitkileridir

7.  Kıyı kumullarında kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe, kumulların özelliklerinde bazı değişimler ortaya çıkar (Tuz serpintisi azalır, organik madde miktarı artar vb gibi). Bu durumun bitkilere nasıl bir yansıması olur?

Cevap: Kıyıdan iç kesimlere doğru kumul bitkilerinde değişiklik görülür

8. Türkiye’de kıyı kumullarının üzerinde beşerî faaliyetlerin etkisine iki örnek veriniz?

Cevap: Turizm faaliyetleri ve sanayi tesislerinin kurulması

9. Kıyı kumullarının bitki örtüsü üzerinde bu alanlarda doğal olmayan ve sonradan bu sahalara sokulan yabancı türlerin olumsuz etkilerine örnek veriniz?

Cevap: Bu bitkilerden bazıları istilacı bitkiler olabilir ve doğal türlere zarar verebilirler

10. Türkiye’de en yaygın kumul bitkilerine iki örnek veriniz?

Cevap: Kum zambağı ve hasır otu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: