Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Pazarlama

Vize Final
2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları

Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Pazarlama 2021 Final

1) I. Karmaşıklık
II. Zorluk
III. Çeşitlilik
Uluslararası pazarlamayı diğer disiplinlerden ayıran özellikler yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileridir?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) I ve II
D) I-II ve III
E) II ve III

Cevap : B) I ve III

2)Aşağıdakilerden hangisi pazara girişte önemli olan dışsal faktörlerden biri değildir?

A) Rekabet çevresi
B) Kültürel uzaklıklar
C) Pazar hacmi
D) Risk
E) Kontrol ihtiyacı

Cevap : E) Kontrol ihtiyacı

3) I. Bir ülke
II. Birkaç ülkeden oluşan grup ülke
III. Belli bir ülkedeki tüketicilerin bir bölümü
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uluslararası pazarı tanımlamaktadır?

A) I ve II
B) Yalnız I
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

4)_____________, toplumculuk, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan düşünce sistemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sosyalizm
B) Neo- Merkantalizm
C) Komünizm
D) Merkantalizm
E) Kapitalizm

Cevap : A) Sosyalizm

5) I. Tekrarlanan araştırmalar
II. Periyodik tekrarlanan bilgiler
III. İstihbarata dayalı bilgiler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazarlama bilgi sisteminin bilgi türlerindendir?

A) II ve III
B) I ve II
C) Yalnız I
D) I ve III
E) I, II ve III

Cevap : A) II ve III

6)______, bir toplumda neyin doğru, neyin yanlış, neyin güzel, neyin çirkin neyin önemli neyin önemsiz olduğunu gösteren unsurlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Din ve normlar
B) Eğitim ve değerler
C) Etik ve normlar
D) Dil ve değerler
E) Değer ve normlar

Cevap : E) Değer ve normlar

7)Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlamanın bir özelliğidir?

A) Bölgelere uygun pazarlama karması
B) Ülkelere göre pazarlama karması
C) Yerel düşün küresel hareket et
D) Yerel pazarın uzantısı şeklinde ilerleme
E) Ürünlerin başka ülkelerde üretilme zorunluluğu

Cevap : C) Yerel düşün küresel hareket et

Uluslararası Pazarlama 2021 Final

8)Destekleyici programlı ve donanımlı, bu program ve donanım ile bir kurum iş dünyasından ve çevreden ilgili bilgiyi toplamakta ve yorumlamaktadır ve onu pazarlama faaliyetleri için bir temel olarak kullanan, araç ve tekniklerin koleksiyonundan oluşmaktadır.
Yukarıda sözü edilen pazarlama bilgi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazarlama karar destek sistemi
B) Pazarlama istihbarat sistemi
C) Pazarlama araştırma sistemi
D) İç raporlama sistemi
E) Dış raporlama sistemi

Cevap : A) Pazarlama karar destek sistemi

9)_________________, dış pazarlara girişte endüstriyel ya da ticari uzmanlığın belli bir bedel karşılığında kiralanması ya da satın alınmasını sağlayacak bir anlaşmadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yönetim sözleşmesi
B) Franchising
C) Anahtar teslim projeler
D) Montaj operasyonları
E) Lisans anlaşması

Cevap : E) Lisans anlaşması

10) I. Kontrol kaybı
II. Sınırlı pazar bilgisi
III. Kaynakların küçük bir kısmının kullanılması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dolaylı ihracatın dezavantajlarındandır?

A) I ve II
B) Yalnız I
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I ve III

Cevap : A) I ve II

11)__________________, işletmenin satışlarının büyük bir yüzdesini oluşturur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mevsimsel ürün
B) Ana ürün
C) Potansiyel ürün
D) Niş ürün
E) Dolduran ürün

Cevap : B) Ana ürün

12)Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası pazarlamada ürün kararlarında “standartlaştırma” stratejisinin uygulanmasının daha uygun olduğu koşullar/durumlar arasında yer almaz?

A) İlgili pazarların yaşam tarzı ve kültürel özellikler açısından farklılıkları çoktur.
B) Ürünlerin evrensel özellikleri vardır.
C) Tüketiciler benzer ürünler aramaktadır.
D) Endüstriyel müşterilerin beklentileri birbirlerine yakındır.
E) Ülkeler arasında benzer pazar bölümleri vardır

Cevap : A) İlgili pazarların yaşam tarzı ve kültürel özellikler açısından farklılıkları çoktur.

13)_______________ fiyatlandırmada, birim başına sabit maliyetlerden düşen paya, birim başına değişken maliyet eklenerek birim başına toplam maliyet bulunur. Sonra buna belirli bir kâr yüzdesi eklenerek malın iç pazar fiyatı bulunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tam maliyet esasına göre
B) Değişken maliyet esasına göre
C) Standart
D) Talebe göre
E) Rekabet esasına göre

Cevap : A) Tam maliyet esasına göre

14)____________, ürünlerin hammadde aşamasından üretim ortamına oradan da tüketim merkezlerine dağıtımına kadar olan bütün faaliyetler dizisinin gerçekleştirilmesinde stratejik rol oynayan ara noktalardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Depolar
B) Lojistik
C) Sipariş işleme
D) Talepler
E) Taşıma araçları

Cevap : A) Depolar

15)Whirlpool, Philips markasının beyaz eşya bölümünü satın aldığında ürünlerde bir süre daha
Philips’in adını kullanmış ve “Whirlpool- Philips” şeklinde markalama yapmıştır.
Yukarıdaki durum, uluslararası pazarlamada kullanılan Ürün yeni olduğu için sık sık bakıma ihtiyacın vardır.stratejilerinden hangisine örnektir?

A) Güçlendirmek/zayıflatmak
B) İkili markalama
C) Jenerik markalama
D) Azaltma
E) Şeffaf önceden uyarma

Cevap : B) İkili markalama

16) Uluslararası bir pazarda enflasyon ortamında fiyatlandırmaya yönelik aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Endüstriyel pazarlarda yapılan uzun vadeli sözleşmelerde enflasyona ilişkin koruyucu maddeler konulmalıdır.
B) Ödeme zamanlarının uzatılması daha sık para girişi sağlayacağından aradaki zamanda para yatırım amaçlı kullanılabilir.
C) Fiyatlar sabit bir para cinsine endekslenmelidir.
D) Ürünün içindekilerin, bileşenlerinin, ambalajının, enflasyondan daha az etkilenen şekilde değiştirilmesi uygundur.
E) Düşük enflasyona sahip ülkelerdeki temin kaynakları kullanılabilir.

Cevap : B) Ödeme zamanlarının uzatılması daha sık para girişi sağlayacağından aradaki zamanda para yatırım amaçlı kullanılabilir.

Uluslararası Pazarlama 2021 Final

17)Aşağıdakilerden hangisi kullanım amaçlarına göre “üretim stokları” kapsamında ele alınamaz?

A) Üretimdeki mamuller
B) Hammaddeler
C) Altmontajı yapılmış mamuller
D) Taşımadaki mamuller
E) Yarımamuller

Cevap : D) Taşımadaki mamuller

18)Aşağıdakilerden hangisi “uluslararası pazarlamada yeniden markalama stratejileri” arasında yer almaz?

A) Azaltma
B) Jenerik markalama
C) İkili markalama
D) Güçlendirmek / zayıflatmak
E) Şeffaf önceden uyarma

Cevap : B) Jenerik markalama

19)____________, tüm ürün hattında kurumsal marka adının kullanılmasıdır. Bu uygulama bütünleşik bir marka imajı yaratılmasına olanak vermekte her pazarda marka imajı çalışmaları için ek maliyete katlanılmasını önlemekte ve işletmelerin ürün ekleme ve çıkartma yapmasını kolaylaştırmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Uluslararası marka
B) Şemsiye markalama
C) Özel-üretim (private label)
D) Jenerik marka
E) Yerel marka

Cevap : B) Şemsiye markalama

20) I. Firmanın amaçları

II. Müşteriler

III. Potansiyel kârlılık

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ürün hattı kararını etkileyen iç faktörlerdendir?

A) I, II ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) Yalnız I

Cevap : D) I ve III

21)Japonlar özel günlerde pastanelerden pasta almayı tercih etmekte, kendileri pişirmemektedir.
“General Mills” hazır kek karışımı Japonya’da başarısız olmuştur.
Yukarıdaki örnekte yer alan durum; kültürel çevre için uygulanan hangi pazarlama politikasının yanlış uygulanması sonucu ortaya çıkmıştır?

A) Fiyat politikası
B) Dağıtım politikası
C) Müşteri memnuniyeti politikası
D) Tutundurma politikası
E) Ürün politikası

Cevap : E) Ürün politikası

22) I. Yatırıma ilişkin düzenlemeler
II. Ticari yasalar
III. Makroekonomik politikalar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uluslararası pazarlamaya ilişkin hükümet uygulamalarındandır?

A) I, II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) Yalnız III
E) Yalnız I

Cevap : A) I, II ve III

23)Dünyanın birçok ülkesinde standart bir ürün olarak piyasaya sunulan Mini Cooper, Türkiye’de yapılan reklam filminde Beyoğlu’nun en geleneksel taşıma aracı tramvaya rakip oluyor, tramvayın yerini alıyor. Taksim-Tünel hattı boyunca tramvay formatına sokulup üzerine “Ücretsiz Mini’niz, çekinmeden bininiz” yazılan Mini Cooper’lar kalabalık yerlerde “Mini” olmanın avantajını Türk tüketicisine özgü bir şekilde gözler önüne seriyor.
Yukarıdaki örnekte bahsi geçen alternatif uluslararası ürün stratejisi hangisidir?

A) Standart Ürün Standart Tutundurma
B) Farklı Ürün Standart Tutundurma
C) Standart Ürün Farklı Tutundurma
D) Yeni Ürün Geliştirme
E) Farklı Ürün Farklı Tutundurma

Cevap : C) Standart Ürün Farklı Tutundurma

24) I. Medya
II. Dil
III. Bütçe olanakları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iletişimi olumsuz yönde etkileyen etmenlerdendir?

A) I, II ve III
B) Yalnız I
C) I ve III
D) II ve III
E) I ve I

Cevap : A) I, II ve III

25)__________________ işletmenin hitap etmek istediği ve çekmek istediği müşteri gruplarıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Pazarlama kanalı
B) Konumlandırma
C) Odaklanma
D) Hedef Pazar
E) Pazar bölümlendirme

Cevap : D) Hedef Pazar

26)___________; konumlandırması, reklam stratejileri, kişiliği, görünümü ve yarattığı duygu açısından büyük ölçüde ülkeden ülkeye benzerlik gösteren markalardır. Dünyayı tek bir pazar olarak görürler ve ulusal sınırların ötesinde benzer pazarlama karması stratejileri uygularlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Markalı ürün
B) Uluslararası marka
C) Jenerik marka
D) Yerel marka
E) Küresel marka

Cevap : E) Küresel marka

27)Otomobil üreticileri standart modellerinden, bazı aksesuarlar ilave ederek, motor gücünde değişiklik yaparak, yeni lüks modeller türetirler. Tersine, pazara sürülmüş bir modelde sadeleştirmeye giderek daha düşük fiyatlı olanlar elde edilir. Her iki halde de amaç, farklılaştırılmış mallar aracılığı ile farklı fiyatlar uygulayabilmek, tek bir malla ulaşılabilecek bir satış hacmi ve kârlılığı arttırabilmektir.
Yukarıda verilen örnek, uluslararası pazarda hangi tür fiyat farklılaştırmasına örnek gösterilebilir?

A) Enflasyon ortamında fiyatlandırma
B) Mal Temeline Göre Fiyat Farklılaştırması
C) Mekân Temeline Göre Fiyat Farklılaştırması
D) Zaman Temeline Göre Fiyat Farklılaştırması
E) Müşteri Temeline Göre Fiyat Farklılaştırması

Cevap : B) Mal Temeline Göre Fiyat Farklılaştırması

28)_________, tek bir ulusal pazarda faaliyetlerini sürdüren markalara denir. Bu markanın sahibi ulusal bir firma olabileceği gibi, küresel arenada faaliyet gösteren bir firma da olabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Uluslararası marka
B) Yerel marka
C) Markalı ürün
D) Küresel marka
E) Jenerik marka

Cevap : B) Yerel marka

29)Aşağıdakilerden hangisi uluslararası fiyatlandırmada kullanılan alternatif stratejilerden olan “barter”in tercih edilme nedenler arasında gösterilemez?

A) Satışı artırmak
B) Maliyetleri yüksek tutmak
C) Döviz kuru değişimini kontrol etmek
D) Yeni/ zor pazarlara girmek
E) Düşük ülke kredisinin üstünden gelmek

Cevap : B) Maliyetleri yüksek tutmak

Uluslararası Pazarlama 2021 Final

30) I. Reklama odaklanır.
II. Hızlı tüketim firmaları tarafından tercih edilir.
III. Ürünün basit olduğu durumlarda önerilir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çekme tipi strateji için doğrudur?

A) II ve III
B) I, II ve III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) I ve III

Cevap : C) I ve II

31) I. İç doygunluk
II. İnternetin gelişimi
III. Küresel iş birliği ihtiyacı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri küresel pazarlamanın gelişim nedenlerindendir?

A) I, II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) Yalnız II
E) II ve III

Cevap : A) I, II ve III

32) Zeytinyağı damak tadının farklı olması nedeni ile farklı ülkelerde farklı asit derecesinde ve aromalarda tercih edilmekte farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Zeytinyağı, Ortadoğu ülkelerinde yemeklerde kullanılmakta ve yüksek asitli tercih edilmektedir. Kuzey Avrupa ülkeleri ise zeytinyağını salatalarda kullanmakta ve çok hafif, düşük asitli yağı tercih etmektedir.
Yukarıdaki örnekte bahsi geçen alternatif uluslararası ürün stratejisi hangisidir?

A) Standart Ürün Farklı Tutundurma
B) Farklı Ürün Standart Tutundurma
C) Standart Ürün Standart Tutundurma
D) Farklı Ürün Farklı Tutundurma
E) Yeni Ürün Geliştirme

Cevap : D) Farklı Ürün Farklı Tutundurma

33) I. Reklama odaklanır.
II. Kişisel satışa odaklanır.
III. Kısa kanal yapılı firmalar için uygundur.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri itme tip strateji için doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız II

Cevap : B) II ve III

34)Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslararası pazarda garanti politikasını belirlerken değerlendirmesi gereken öncelikli hususlar arasında yer almaz?

A) Pazarın niteliği
B) Ürünün niteliği
C) Uluslararası pazardaki rekabet durumu
D) Yerel pazarın büyüklüğü
E) Ürünün kullanım koşulları

Cevap : D) Yerel pazarın büyüklüğü

35)Aşağıdakilerin hangisi uluslararası lojistik sistemlerinin temel faaliyetlerinin tümünü gösterir?

A) Sipariş ve bilgi işleme – Satın alma – Stok yönetimi – Talep yönetimi – Depolama – Malzeme yönetimi – Taşıma
B) Sipariş ve bilgi işleme – Stok yönetimi – Satış tahmini – Depolama – Malzeme yönetimi
C) Sipariş ve bilgi işleme – Müşteri ilişkileri yönetimi – e-pazarlama – Talep yönetimi – Depolama –
Malzeme yönetimi
D) Sipariş ve bilgi işleme – Satın alma – e-pazarlama – Talep yönetimi – Depolama – Malzeme yönetimi
E) Halkla ilişkiler – Satın alma – Stok yönetimi – Talep yönetimi – Depolama – Malzeme yönetimi – Taşıma

Cevap : A) Sipariş ve bilgi işleme – Satın alma – Stok yönetimi – Talep yönetimi – Depolama – Malzeme yönetimi – Taşıma

36)Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlamada ürün kararlarında “uyarlama” kararlarını etkileyen unsurlardan birisi olan “ihraç pazarının özellikleri” arasında gösterilemez?

A) Rekabet
B) Hukuki ve hukuki olmayan düzenlemeler
C) Kültür
D) Ürün kalitesi
E) İklim ve coğrafya

Cevap : D) Ürün kalitesi

37)Franchise veren firma franchise alan firmaya aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?

A) Danışma ve yardım
B) Eğitim
C) Yer seçimi
D) Finansal yardım
E) İş gücü

Cevap : E) İş gücü

38) I. Gelişmekte olan ülkelerde başlar.
II. Gelir düzeyi yüksek tüketiciler yeterli sayıdadır.
III. Ürün yeni olduğu için sık sık bakıma ihtiyacı vardır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir ürünün giriş dönemi için doğrudur?

A) II ve III
B) I, II ve III
C) Yalnız I
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : A) II ve III

39) I. İlaç sektörü reklamları
II. Karşılaştırmalı reklam
III. Gençleri hedef alan reklam
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri medya kullanımına ilişkin yasal düzenlemeye tabiidir?

A) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III
E) II ve III

Cevap : C) I ve II

Uluslararası Pazarlama 2021 Final

40)Stok maliyetleri üzerine aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Risk maliyeti; stoktaki malların bozulması, kırılması veya modasının geçmesi gibi nedenlerden kaynaklanan maliyetlerdir.
B) Hizmet maliyeti, stok yönetimi ve sigortadan kaynaklanan maliyetlerdir.
C) Kapital maliyeti, stoktaki malların maddi maliyetidir.
D) Saklama maliyeti; depolama, elleçleme ve alternatif maliyetlerden oluşan maliyettir.
E) Kapital maliyeti, stok yönetimi ve sigortadan kaynaklanır

Cevap : E) Kapital maliyeti, stok yönetimi ve sigortadan kaynaklanır

41) I. İşletmenin ana ülkesindeki (home country) reklam ajansı ile çalışmak
II. Yerel bir reklam ajansı bulmak
III. Uluslararası bir reklam ajansının yerel şubesini seçmek
IV. Küresel hizmet veren uluslararası bir reklam ajansları ağı seçmek
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uluslararası işletmenin reklam ajansı seçerken kullanacağı seçeneklerdendir?

A) I, II, III ve IV
B) I ve II
C) I ve IV
D) III ve IV
E) I, II ve III

Cevap : A) I, II, III ve IV

42)Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlamada ürün kararlarında “uyarlama” stratejisinin firmalar/markalar açısından üstünlükleri arasında gösterilemez?

A) Firma kârlılığının azalması
B) Tüketici direncine karşı koymada daha fazla başarı
C) Tüketici ihtiyaçlarını daha doğru ve uygun şekilde karşılayabilmek
D) Markanın benzersiz çekiciliğe sahip olması
E) Devlet düzenlemelerine uyum

Cevap : A) Firma kârlılığının azalması

43)Uluslararası pazarlama faaliyetlerine katılan bir firma, eğer çeşitli fiyatlar karşısında tüketicilerin tepkilerini yani satın alma oranlarını deneyerek kendisi için en uygun olanı belirlemeye çalışıyorsa bu yöntem ________________ fiyatlandırma olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Rekabet esasına göre
B) Talebe göre
C) Değişken maliyet esasına göre
D) Tam maliyet esasına göre
E) Standart

Cevap : B) Talebe göre

44)Hedef tüketicilerin sayısı, tüketicilerin belli bir yerde toplanıp toplanmadıkları, kullanılacak tutundurma araçlarının belirlenmesinde çok önemlidir.
Yukarıda bahsi geçen tutundurma karması oluşturulurken dikkat edilecek faktör aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Mamul yaşam dönemi
B) Pazarın yoğunluğu
C) Pazarın yapısı
D) Malın özelliği
E) Pazarın coğrafi büyüklüğü

Cevap : B) Pazarın yoğunluğu

45) _______________, ithal edilen ürünün piyasayı bozacak şekilde oldukça düşük bir fiyattan satılmasıdır. Bu bağlamda yerel üreticilere zarar veren bir fiyatlandırma stratejisidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Damping
B) Enflasyon
C) Barter
D) Anti-damping
E) Fiyatlandırma koridoru

Cevap : D) Anti-damping

46)Ürün hayat eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Olgunluk ve düşüş aşamalarında ürünleri üreten işletmelerin ihracat şansı çok yüksektir.
B) Her zaman üretim maliyeti düşmeyebilir (İlaç, kimya vb).
C) Kapital yoğun malların genellikle gelişmiş ülkelerde, iş gücü yoğun malların gelişmekte olan
ülkelerde ortaya çıkacağını varsaymak her zaman geçerli değildir.
D) Yeniliğin nerede ortaya çıkacağı ürünün niteliğine ve ortaya çıktığı pazarın özelliklerine bağlıdır.
E) Modelin geçerli olabilmesi için ürünün değişen her üretim noktasında kitlesel olarak üretilmesi gerekir

Cevap : A) Olgunluk ve düşüş aşamalarında ürünleri üreten işletmelerin ihracat şansı çok yüksektir.

Uluslararası Pazarlama

Auzef İşletme
telegram işletme

Uluslararası Pazarlama 2021 Final

 

ULUSLARARASI PAZARLAMA Auzef Uluslararası Pazarlama Ders Kitabı PDF

Uluslararası Pazarlamaya Auzef Ders Kitabı

Auzef İşletme telegram işletme

 

%d blogcu bunu beğendi: