Yaşlı Hizmetleri ve Aile Danışmanlığı

Yaşlı Hizmetleri ve Aile Danışmanlığı

Vize Final
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
2021 Final Soruları

Yaşlı Hizmetleri ve Aile Danışmanlığı

Yaşlı Hizmetleri ve Aile Danışmanlığı 2021 Final

1-Modern aile danışmanlığı hangi yaklaşımla dinamik bir döneme girmiştir?

A) Hümanistik yaklaşım
B) Çözüm odaklı yaklaşım
C) Psikianalitik model
D) Bireysel psikoloji
E) Genel sistemler kuramı

Cevap : E) Genel sistemler kuramı

2-Çiftler hangi dönemde birbirine yaklaşmakta ve beraberlikleri yoğunlaşmaktadır?

A) Çocuğu evden ayrılan aile
B) Yaşlılık ve emeklilik
C) Evlilik
D) Çocuğun evden ayrılması
E) Yetişkinlik

Cevap : B) Yaşlılık ve emeklilik

3-Kuralların değişen koşullarla başa çıkamayınca yeni kurallara ihtiyaç duyulmasına ne ad verilir?

A) Eş sonluluk
B) Morfogenesis ilkesi
C) Homeostasis
D) Yatay uzaklık düzenlemesi
E) Dikey mesafe düzenlemesi

Cevap : B) Morfogenesis ilkesi

4-Aileyi “evlilik, kan bağı ve evlat edinme yoluyla birbirine bağlanmış ve birbiriyle ailevi rollerine göre ilişki kurmuş grup” olarak tanımlayan terapist aşağıdakilerden hangisidir.?

A) Adler
B) Molinowski
C) V. Satir
D) Ackerman
E) Bowen

Cevap : B) Molinowski

5-Sistemik yaklaşım yoğun beş aşamalı bir yapıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu tekniğin bir aşaması değildir?

A) Seans öncesi
B) Seans
C) Seans arası
D) Ölçek uygulama
E) Müdahale

Cevap : D) Ölçek uygulama

6-Psikoanalitik danışma süreci genellikle kaç aşamadan oluşur?

A) 3
B) 2
C) 5
D) 6
E) 4

Cevap : E) 4

7- Aile, bireylerin aşağıdaki ihtiyaçlarından hangisini karşılamaz?

A) psikolojik gelişim
B) sağlıklı zeka gelişimi
C) mesleki gelişim
D) bakım
E) sevgi

Cevap : C) mesleki gelişim

8- Aşağıdakilerden hangisi aile danışmanlığını gerektiren nedenler arasında yer almaz?

A) Aile içi boş zamanlarını değerlendirme ile ilgili sorunlar
B) Çocuk bakımı ile ilgili sorunlar
C) Çocuğun okul dönemi ile ilgili sorunlar
D) Ev işlkerinin paylaşılması ile ilgili sorunlar
E) Evin geçimi ile ilgili sorunlar

Cevap : A) Aile içi boş zamanlarını değerlendirme ile ilgili sorunlar

9- Aile ile sistemik görüşmeler sırasında terapist hangi seçenekle ilgilenmez?

A) tartışmaları sınırlar
B) aile üyelerinin rollerini belirler.
C) direktifler veriri
D) oldukça etkindir.
E) iletişim becerileri geliştirir.

Cevap : B) aile üyelerinin rollerini belirler.

10- Aşağıdakilerden hangi danışma ekolünde transaksiyonel kalıplara önem verilir?

A) Stratejik aile danışması
B) Yaşantısal aile danışması
C) Virginia Satir
D) Yapısal aile danışması
E) Bilişsel davranışsal aile danışması

Cevap : D) Yapısal aile danışması

Yaşlı Hizmetleri ve Aile Danışmanlığı 2021 Final

11- Aşağıdakilerden hangisi yeniden çerçevelemenin tekniklerinden değildir?

A) Sağlamlaştırma
B) İletişim Duruşu
C) Pantomim
D) Ben İletiler
E) Adlandırma

Cevap : C) Pantomim

12- Aile üyelerinde biliş, davranış ve duyguların etkileşimi ve istikrarsızlıkla sonuçlanması 4 şekilde gelişir.Aşağıda verilenlerden hangisi bu süreçte yer almaz?

A) Bireyin aile içi etkileşim ile ilgili kendi biliş, davranış ve duyguları
B) Her bir aile üyesinin sorunlu bireye yönelik eylemleri
C) Sorunlu üyeye karşı tüm ailenin ortak tutum belirlemesi
D) Birkaç aile üyesinin bu bireye gösterdiği ortak tepki
E) Diğer aile üyelerinin arasında ilişkilerin karakteristik özellikleri

Cevap : C) Sorunlu üyeye karşı tüm ailenin ortak tutum belirlemesi

13- Erikson semptomları yok etmek için hangi tekniği kullanmıştır?

A) Odaklanma yöntemi
B) Öyküsel yöntem
C) hipnotik yöntem
D) sibernetik yöntem
E) sistemik yöntem

Cevap : C) hipnotik yöntem

14- Aşağıdakilerden hangisi psikoanalitik danışma süresinde kullanılan tekniklerden biri değildir?

A) Transferans
B) Yüzleştirme
C) Yaşam hikayesi
D) Tek yönlü ayna
E) Güce odaklanma

Cevap : D) Tek yönlü ayna

15- Aşağıdakilerden hangisi C. Rogers için uygun ortamın temel şartlarından biri değildir?

A) Samimiyet
B) Pozitif düşünce
C) Kabul etme
D) Olumlu saygı
E) Duygudaşlık

Cevap : B) Pozitif düşünce

16- Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddet türlerinden değildir?

A) fiziksel şiddet
B) psikolojik şiddet
C) ekonomik şiddet
D) cinsel
E) mobbing

Cevap : E) mobbing

17- Yeniden çerçeveleme yöntemini kullanan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arcerman
B) Haley
C) V.Satir
D) Wiener
E) Minuchin

Cevap : C) V.Satir

18- Stratejik aile danışmasına yeni boyutlar kazandıran kimdir?

A) Whiteaker
B) Jay Haley
C) Palo Alto grubu
D) Minuchin
E) Bowen

Cevap : B) Jay Haley

19- Yapısal aile terapisinin temelleri aşağıdakilerden hangisi tarafından atılmıştır?

A) Freud
B) Minuchin
C) Bobly
D) Ackerman
E) Bowen

Cevap : B) Minuchin

20- Çiftler ortaya çıkan çatışmayı çözümleyebilmek ve sağlıklı iletişim kurmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini geliştirir?

A) Hiçbiri
B) Güvengenlik içinde empati
C) iletişim
D) içgörü
E) Güvengenlik

Cevap : D) içgörü

Yaşlı Hizmetleri ve Aile Danışmanlığı 2021 Final

21- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi eşler arası sağlıklı iletişim teknikleri içinde yer almaz?

A) duygularını ifade edebilmek
B) anlamaya çalışmak
C) dinleme becerisi
D) yorumlardan kaçmamak
E) açık iletişim kurmak

Cevap : D) yorumlardan kaçmamak

22-
I. dahil olma
II. aile işlem kalıplarını harekete geçirme
III. aile işlem hareketlerini yeniden yapılandırma
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ailede değişikliği sağlayabilmek için müdahale tekniği olarak kullanılır?

A) yalnızca I
B) II ve III
C) I,II ve III
D) I ve II
E) I ve II

Cevap : C) I,II ve III

23- Yaşantısal aile danışmanlığı aşağıdakilerden hangisi ile psikodinamik ekolden ayrılmaktadır?

A) aile menşeilerini incelemesi
B) duyguların ifadesine yoğunlaşması
C) geçmişte değil şimdi ve burada olana odaklanması
D) aile yapısını olduğu gibi kabul etmesi
E) aile üyelerine iç görü kazandırması

Cevap : C) geçmişte değil şimdi ve burada olana odaklanması

24- Aile danışmanlığı tarihi kaç kuşağa ayrılabilir?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) Hepsi

Cevap : C) 3

25-Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik çatışma ve şiddet tutumlarını içermez?

A) kocanın kadını küçümsemesi
B) kocanın kadının özgüvenini yitrmesine yol açması
C) kadının içe kapanması
D) kocanın kadını terk etme tehdidi
E) kocanın kadına aşağılayıcı sözler söylemesi

Cevap : C) kadının içe kapanması

26- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı aile içi iletişim özellikleri arasında yer almaz?

A) aile içi iletişim sen ve ben sistemine göre düzenlenmelidir.
B) iletişim güven saygı ve karşılıklı anlayışa dayanmalıdır.
C) iletişim sevgi temeli üzerine kurulmalıdır.
D) çocuğun bireyselliğini ve bağımsızlığını desteklemek gerekir.
E) çocukla fiziksel temas kurmak beden diline dikkat etmek gerekir.

Cevap : A) aile içi iletişim sen ve ben sistemine göre düzenlenmelidir.

27- Aşağıdakilerden hangisi çocuk bakımı ile ilgili bir soruna neden olmaktadır?

A) evlilikte bozulma
B) her iki eşin çalışması
C) tek ebeveynli aileler
D) depresyonlu eş
E) geniş aile ile iletişim çalışmaları

Cevap : B) her iki eşin çalışması

28- Aşağıdakilerden hangisi satir kuramının güçlü yanlarından değildir?

A) rüya analizlerinin yapılması
B) danışmanın iyi yetişmiş bir teknisyen olması
C) danışmanın kişiliğine önem verilmesi
D) sıcak ve duygudaş(empatik) olması
E) iletişim becerilerinin önemsenmesi

Cevap : A) rüya analizlerinin yapılması

29-Aşağıdakilerden hangisi Gestalt yönelimli aile danışması özelliklerinden değildir?

A) iç motivasyonu sağlama
B) danışanın kend kaynaklarını nasıl etkisiz kullandığını fark etmesine yardımcı olma
C) başka insanlarla da daha yaşamsal iletişim kurma
D) danışanın maksimum düzeyde bireyselliğini kazanmasına yardım etme
E) şimdi ve burada odaklanma

Cevap : A) iç motivasyonu sağlama

30- Aşağıdaki seçeneklede verilenlerden hangisi yaşantısal aile danışması kavramlarından biri değildir?

A) doğallık
B) süreç
C) karşılıklı beklenti
D) etkileşim
E) büyüme

Cevap : C) karşılıklı beklenti

Yaşlı Hizmetleri ve Aile Danışmanlığı 2021 Final

31- Yaşantısal aile danışmasının danışma sürecinde yer almayan özellik hangisidir?

A) etrafında dolaşma
B) olumsuz duyguları paylaşma
C) şimdi ve buradaki duyguları ifade etme
D) aile menşei üzerinde çalışma
E) geçmiş hakkında konuşma

Cevap : D) aile menşei üzerinde çalışma

32- Kadına yönelik şiddet ne içerir?

A) psikolojik baskıdır
B) öfke kontrolsüzlüğüdür.
C) geçimsizliktir
D) iletişim kesilmesidir.
E) fiziksel psikolojik sosyal ekonomik cinsel baskı ve zorlamalardır.

Cevap : E) fiziksel psikolojik sosyal ekonomik cinsel baskı ve zorlamalardır.

33- Aşağıdakilerden hangisi danışma süreci aşamalarından değildir?

A) başarılabilecek açık ve somut bir değişim belirleme
B) değişim için strateji planlama ve yerine getirme
C) açıkça ve kısaca problemi belirleme
D) aile üyelerini yüzleştirme
E) son zamanlarda denenmiş bütün çözüm yollarını inceleme

Cevap : D) aile üyelerini yüzleştirme

34- Aşağıdakilerden hangisi çiftlerin evlilik ilişkilerinde öncelikli bir faktör değildir?

A) kişisel ilgi alanları
B) kuşaklardan aktarılan değerler
C) eğitim düzeyi
D) davranışsal inançlar
E) sosyal kültürel düzey

Cevap : A) kişisel ilgi alanları

35- Aşağıda verilen hangi yönteme aile alt sistemlerine danışma ekolünde önem verilir?

A) gestalt yönelimli
B) aktarım odaklı
C) danışan odaklı terapi
D) transaksiyonel kalıplar
E) bilişsel davranışsal aile danışması

Cevap : D) transaksiyonel kalıplar

36- Erkin babada yada erkekte toplandığı aile biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ataerkil
B) anaerkil
C) geniş aile
D) sağlıklı aile
E) çekirdek aile

Cevap : A) ataerkil

37- Aşağıdakilerden hangisi yaşantısal aile danışmasında teknik olarak kullanılmaz?

A) görüşmede çocuklarla oynama
B) semptomları yeniden açıklama
C) sevgi ve nefreti eş duygular olarak görme
D) hipnoz yapma
E) eğer ulaşırlarsa birincil sürecin önerilerini anlık (spontan) paylaşma

Cevap : D) hipnoz yapma

38- Aşağıdakilerden hangisi aile haritalarını oluşturan içeriklerden değildir?

A) dokunma
B) oyunlaştırma
C) bağlama
D) drama
E) eğretileme

Cevap : B) oyunlaştırma

39-Davranışın ortaya çıkması ve kontrol edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) uyarı
B) olumlu pekiştireç
C) etiketleme
D) ödül
E) cezalandırma

Cevap : C) etiketleme

40-Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi çatışma çözme becerileri arasında yer alır?

A) net sınırlar oluşturmamak
B) iyi bir dinleyici olmamak
C) çiftlerin birbirlerine seslerini duyuramaması
D) eşlerin kişilik özelliklerini tanıma çabaları
E) duyguları açıkça ifade edememek

Cevap : B) iyi bir dinleyici olmamak

Yaşlı Hizmetleri ve Aile Danışmanlığı 2021 Final

41- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi bilişsel davranışçı aile terapisinin öncülerinden biri değildir?

A) V.satir
B) Petterson
C) Beck
D) Skinner
E) Stuart

Cevap : A) V.satir

42- Bir davranışçı terapistin hedefi ne olmalıdır?

A) uyumsuz davranışı tespit etmek
B) eş davranışlarına karşı eşlere uyum yolu göstermek
C) eşlere bilişsel şemaları tanıtmak
D) davranış sebeplerini eşlere aktarmak
E) bireyin davranışını değiştirmek

Cevap : E) bireyin davranışını değiştirmek

43- Bilişsel davranışçı aile terapisinde, hedef davranış işlemsel bakımdan kesin olarak belirlendikten sonra aşağıdakilerden hangisi süreçte yer almaz?

A) değişimi sağlamak için edimsel şartlanmadan yararlanma
B) sosyal öğrenme kuramından yararlanma
C) klasik koşullanmadan yararlanma
D) yeniden çevreleme
E) bilişsel stratejiden yararlanma

Cevap : D) yeniden çevreleme

44- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel-davranışçı terapinin amacı değildir?

A) problemle daha etkili başa çıkma yöntemlerinin kazandırılmasıdır
B) aile üyelerinin ilişkileri hakkında direktifler vermektedir.
C) bir öğrenme süreci olarak yeni becerilerin oluşturulması ve uygulanmasıdır.
D) psiko-eğitsel bir yaklaşımdır.
E) yeni düşünme biçimlerinin geliştirilmesidir.

Cevap : B) aile üyelerinin ilişkileri hakkında direktifler vermektedir.

45-Aşağıdakilerden hangisi ile işlem hareketlerinin yeniden yapılandırılma aşamasında yer almaz?

A) yapısal değişiklik
B) hipnoterapi
C) değişim için kullanılan teknikler
D) semptoma odaklanma
E) sistemi yeniden kompoze etme

Cevap : B) hipnoterapi

46- Aşağıdakilerden hangisi “ carl whitaker modeli danışma sürecinde öngörülen aile rollerini en iyi tanımlar?

A) güçlüdür.
B) esnektir
C) sistemiktir.
D) Etkindir.
E) yapısaldır.

Cevap : B) esnektir

Ders Kitabı

YAŞLI HİZMETLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞI Auzef Ders Kitabı PDF

Yaşlı Hizmetleri ve Aile Danışmanlığı

Auzef Yaşlı Bakımı Telegram Yaşlı Bakımı

Yaşlı Hizmetleri ve Aile Danışmanlığı

%d blogcu bunu beğendi: