Yaşlılarda Fiziksel Sağlık Sorunları ve Rehabilitasyon

Yaşlılarda Fiziksel Sağlık Sorunları ve Rehabilitasyon

Vize Final
Vize Soruları Final Soruları

Yaşlılarda Fiziksel Sağlık Sorunları ve Rehabilitasyon Vize

Yaşlılıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
I- Kas-iskelet sisteminde patolojiler ortaya çıkabilir.
II- Fiziksel performans azalır.
III- Mental performans artar.
IV- Organların birçoğunda patolojiler ortaya çıkabilir.

a) I ve II
b) III ve IV
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : d) I, II ve IV

Yaşlı hastalarda tedavi sürecinde ağrı şiddetinin takibi, tedavi etkinliğini belirlemede önemli bir göstergedir. Yaşlı hastalarda kullanılan Fonksiyonel Ağrı Skalası için aşağıdaki söylenilenlerden hangisi yanlıştır?

a) 0- Ağrı Yok
b) 2- Ağrı çok şiddetli tolere edilemez düzeydedir. Hiçbir aktiviteyi yapamaz.
c) 3- Ağrı şiddetli tolere edilemez düzeydedir. Bazı aktiviteleri yapabilir.
d) 1- Ağrı çok hafif tolere edilebilir. Aktiviteye engel değil.
e) 5- Ağrı dayanılmaz şiddette ve hasta ile sözel ilişki kurulamıyor.

Cevap : b) 2- Ağrı çok şiddetli tolere edilemez düzeydedir. Hiçbir aktiviteyi yapamaz.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri başlama sürecine göre sınıflandırılan ağrılardan değildir?

I- Yansıyan Ağrı
II- Mekanik Ağrı
III- Akut Ağrı
IV- Kronik Ağrı

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : c) I ve II

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yaşlılıkla gelişen genel değişikliklerden değildir?
I- Yaşla birlikte boy kısalır, sırtta kamburlaşma artar.
II- Vücut ağırlığı ortalama 60 yaşından sonra artmaya başlar.
III- Çeşitli organlarda kütle ve hacim kaybı olarak nitelendirilen hipertrofi meydana gelir.
IV- Refleksler artar ve ısı değişikliklerine adaptasyon kolaylaşır.

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) III ve IV
e) II, III ve IV

Cevap : e) II, III ve IV

Literatürde 65-75 arası yaşlı gurubu hangi sınıfın içinde değerlendirilir?

a) Çok yaşlı
b) Yaşlı
c) Genç yaşlı
d) Orta yaş
e) Çok ileri yaşlı

Cevap : c) Genç yaşlı

Yaşlılıkla birlikte vücutta meydana gelen değişikliliklerden olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Görme keskinliği azalma
b) İşitme duyusunda azalma
c) Dokunma duyusunda azalma
d) Algılamanın stabil kalması
e) Hareket ve davranış biçimlerinde değişiklik

Cevap : d) Algılamanın stabil kalması

Huzurevlerinde veya bakımevlerinde kalan yaşlılar açısından da ağrı önemli bir problemdir ve tam olarak tedavi edilemeyen ağrıya rastlanma oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) % 45-80
b) % 5-15
c) % 95-100
d) % 15-20
e) % 85-90

Cevap Cevap : a) % 45-80

Algolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hormon tedavisi
b) Obezite tedavisi
c) Akciğer tedavisi
d) Ağrı tedavisi
e) Kulak tedavisi

Cevap : d) Ağrı tedavisi

Birdenbire ortaya çıkar ve kısa süreli ağrı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Akut Ağrı
b) Subakut ağrı
c) Kronik ağrı
d) Çok uzun süreli ağrı
e) Altı ayı aşan ağrı

Cevap : a) Akut Ağrı

85 yaş ve üstündeki yaşlılarda eklem yakınmaları yaklaşık yüzde kaçtır?

a) % 54
b) % 14
c) % 4
d) % 1
e) % 94

Cevap : a) % 54

Yaşlılarda Fiziksel Sağlık Sorunları ve Rehabilitasyon

Osteoporoz için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Hastaneye yatış sürecinin uzaması ve uzun dönem bakım, hastanın yaşam kalitesinin artmasını ve işlevsel durumunun düzelmesini sağlar.
b) Yaşlı bireyler arasında menapozda olan kadınlar en çok etkilenen bireyler arasındadır.
c) Hem erkek hem de kadınlarda görülebilir.
d) Hastalık ilerledikçe hastalarda kırık riski artmaktadır.
e) Yaşam süresinin artması ile önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir.

Cevap : a) Hastaneye yatış sürecinin uzaması ve uzun dönem bakım, hastanın yaşam

Osteoporoz etiolojik, klinik ve patolojik olarak değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi etiolijik sınıflandırmaya dahildir?

a) Post menapozal
b) Senil
c) Jüvenil
d) Postpartum
e) Primer osteoporoz

Cevap : e) Primer osteoporoz

Osteoporoz tedavisinin amaçlarından olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kırıkların önlenmesi
b) Kemik mineral yoğunluğunun korunması ve arttırılması
c) Kırık ve iskelet deformitelerine bağlı belirtilerin iyileştirilmesi
d) Yaşam kalitesinin arttırılması
e) Hastaneye yatış oranının artırılması

Cevap : e) Hastaneye yatış oranının artırılması

Osteoporoz tedavisi bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Medikal tedavi rehabilitasyon ile birlikte devam etmelidir. Osteoporozlu hastalara uygulanan rehabilitasyonun hedefleri için aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
i. Sadece kemik kütlesini arttırmak
ii. Sadece kemik kaybını azaltmak
iii. Kas kuvvetini, denge ve koordinasyonu geliştirmek
iv. Yaşam kalitesini arttırmak
v. Akut ve kronik ağrının kontrolü

a) I ve II
b) III ve IV
c) IV ve V
d) Hepsi
e) Hiçbiri

Cevap : a) I ve II

Aşağıdakilerden hangisi osteoporoz sonucu ortaya çıkan akut ağrının tedavisinde kullanılan yöntemlerden değildir?

a) Ağrı kesici özelliği olan elektrik akımları
b) Kas spazmını çözmeye yönelik ısı ajanları
c) Derin masaj
d) Yatak istirahatı
e) Hafif masaj

Cevap : c) Derin masaj

“Kadınlarda hormonal faktörlere bağlı olarak kemik kaybı hızı erkeklere oranla birkaç kat daha fazladır. Bir kadın …………….. sonrası ilk birkaç ayda taşıyıcı kemik kütlesinin % ………. sini kolaylıkla kaybedebilir.”
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Yaşlanma, 5-10
b) Yaşlanma, 10-15
c) Menapoz, 15-20
d) Menapoz, 50-60
e) Menapoz, 70-80

Cevap : c) Menapoz, 15-20

“Osteoporoz için risk altındaki kişi sayısı toplumun yaşlanmasıyla birlikte artmaktadır. Ulusal sağlık ve beslenme araştırması (NHA- NES) sonuçlarına göre kalçadaki kemik mineral yoğunluğundaki azalma göz önünde bulundurulduğunda osteoporoz 50-59 yaş arası %4 oranında görülürken; ……. yaş üzerinde …….. oranında görülmektedir.”
Yukarıda verilen paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) 30, %20
b) 80, %44
c) 60, %5
d) 20, %10
e) 10, %15

Cevap : b) 80, %44

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri osteoporozun etiyolojik olarak sınıflandırılmasında ki osteoporoz çeşitleridir?
I- Primer Osteoporoz
II- Tip I Osteoporoz
III- Sekonder Osteoporoz
IV- Tip II Osteoporoz

a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) II, III ve IV

Cevap : c) II ve III

Aşağıdakilerden hangisi osteoporozun yaşam biçimi ve beslenme risk faktörlerindendir?

a) Genetik yatkınlık (ailede Osteoporoz varlığı)
b) İnaktif ve hareketsiz yaşam
c) Narin yapı
d) Düşük kemik kitlesi
e) Yaşlanma

Cevap : b) İnaktif ve hareketsiz yaşam

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri düşmenin genel risk faktörlerindendir?
I- Postür kontrolünün azalmış olması
II- Yürüyüş bozulması
III- Serebrovasküler hastalıklar
IV- Parkinson hastalığı

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) III ve IV

Cevap : c) I ve II

Yaşlılarda Fiziksel Sağlık Sorunları ve Rehabilitasyon

Eklem kılıfı ve eklem kıkırdak yapısında aşınma ve eklem çevresindeki kemik doku harabiyeti ile karakterize olan dejeneratif hastalığa ne ad verilir?

a) Demans
b) Osteoartrit
c) Alzheimer Hastalığı
d) Parkinson
e) Amiyotrofik Lateral Skleroz

Cevap : b) Osteoartrit

Osteoartritin vücutta en sık etkilediği eklemler aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?
I- Dirsek Eklemi
II- Ayak bileği eklemi
III- Diz Eklemi
IV- Kalça Eklemi

a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : c) III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Diz osteoartritinin belirtilerinden değildir?
I- Dizin aktif hareketi sırasında diz ağrısı bulunması.
II- Dizlerde en az 30 dakika süren sabah tutukluğu.
III- Dizlerde Ağrı olmaksızın radyolojik osteofit.
IV- Dizlerde yansıyan ağrı oluşması.

a) I ve II
b) Yalnız II
c) III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : c) III ve IV

“Diz ve kalça osteoartriti olan hastalara, hastalığın ileri dönemlerinde eklemler üzerindeki yükün azaltılması amacıyla tek taraflı baston ya da kanadyen tipi bir koltuk değneği verilir. Tek taraflı bir baston ile vücut ağırlığı % ….., koltuk değneği ile %…….. oranında azaltılabilir.”
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) 5, 10
b) 10, 10
c) 15, 20
d) 25, 30-35
e) 20, 25-30

Cevap : d) 25, 30-35

“Tedavi amacıyla bir eklemin cerrahi olarak hareketsiz kılınması, dondurulması girişimidir. Özellikle genç aktif ve izole tek eklem tutuluşlu olgularda, sonucunun sürekliliği bakımından yeğlenen bir girişimdir.”
Yukarıda tanımı verilen dejeneratif eklem rahatsızlıklarında uygulanan cerrahi yöntemin adı nedir?

a) Artroplasti
b) Osteotomi
c) Sinovektomi
d) Artrodez
e) Gastrik bypass

Cevap : d) Artrodez

Osteoartrite yol açan etkenlerden olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Obezite
b) Genetik
c) Genç yaş
d) Travma
e) Geçirilmiş İltihabi hastalıklar

Cevap : c) Genç yaş

Krepitasyon ne demektir?

a) İki yüzeyin birbirine sürtünmesiyle ortaya çıkan çıtırtı sesi
b) Kemiğin kırılması
c) Kas kültesinin hacim olarak büyümesi
d) Kaslarda atrofi oluşması
e) Kas zayıflığı

Cevap : a) İki yüzeyin birbirine sürtünmesiyle ortaya çıkan çıtırtı sesi

Kalça Osteoartritinde kalçada kaç dakikadan uzun süren sabah tutukluğu varsa teşhis koymaya yardımcı olur?

a) 15 dakika
b) 25 dakika
c) 60 dakika
d) 120 dakika
e) 180 dakika

Cevap : c) 60 dakika

Tek taraflı bir baston ile vücut ağırlığı yaklaşık yüzde kaç azaltılır?

a) % 25
b) % 65
c) % 80
d) % 5
e) % 95

Cevap : a) % 25

Artroplasti hangi durumlar için kullanılmaz?

a) Ciddi özürlülüğe yol açan ağrı
b) Ağrı için uygulanan diğer tedavilerin başarısız olması
c) Günlük aktiviteleri yerine getirmede bir sıkıntı olmaması
d) Standart yöntemlerle eski haline getirilemeyecek kırıklarda
e) Hareketlerde kısıtlılık ve fonksiyonlarda azalma

Cevap : c) Günlük aktiviteleri yerine getirmede bir sıkıntı olmaması

Yaşlılarda Fiziksel Sağlık Sorunları ve Rehabilitasyon

Omurganın görevleri olarak verilen aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
I- Omurga, baş, boyun ve gövdenin ağırlığını taşır. Bu ağırlığı kalça kemiği aracılığıyla alt yanlara( bacaklara) iletir.
II- Başın ve gövdenin hareketini sağlar.
III- Omurga kanalında bulunan omuriliği darbelere karşı korumasıdır.
IV- Gövdede bulunan iç organların darbelere karşı korunmasını sağlar.

a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : c) I, II ve III

“Birinci boyun omurudur. Gövdesi ve dikensi çıkıntısı yoktur. Kafa kemiklerinden art kafa kemiği ile eklem meydana getirir.”
Yukarıda tanımı yapılan omur aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eksen
b) Atlas
c) Göğüs Omuru
d) Bel Omuru
e) Kuyruk Kemiği

Cevap : b) Atlas

“Omurganın en son bölgesidir. 4-5 omurun kaynaşıp birleşmesiyle oluşmuş tek kemiktir. Üstte kuyruk sokumu kemiği ile eklem meydana getirir. Alt ucu serbest, küçük bir üçgen şeklindedir.”
Yukarıda tanımı yapılan omur aşağıdakilerden hangisidir?

a) Atlas
b) Eksen
c) Göğüs Omuru
d) Bel Omuru
e) Kuyruk Kemiği

Cevap : e) Kuyruk Kemiği

“Daralma demektir. Omurga kanalının daralmasıdır.”
Yukarıda tanımı verilen omurga dejenerasyonun adı nedir?

a) Bel Fıtığı
b) Spondiloz
c) Spinal stenoz
d) Spondilolistezis
e) Osteoporoza

Cevap : c) Spinal stenoz

5) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Spinal Stenoz sonrası oluşabilen durumlardır?
I- Sinir kökünün sıkışması meydana gelir.
II- Kas güçsüzlüğü meydana gelir.
III- Yayılan bacak veya kol ağrısı meydana gelir.
IV- Etkilenen seviye deri yüzeyinde uyuşukluk ve his kaybına neden olabilir.

a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : e) I, II, III ve IV

6) Omurga önde ve arkadan bakıldığında düz bir sütun şeklindedir. Yandan bakıldığında ise birtakım eğrilikler görülür. Omurganın çukur olan eğriliklerinin adı aşağıda verilenlerden hangisidir?

a) Kifoz
b) Lordoz
c) Lomber
d) Servikal
e) Torasik

Cevap : b) Lordoz

7) Merkezi sinir sitemi organı olan omuriliği içeren aynı zamanda omuriliği koruma görevi de olan omurilik yapısının adı aşağıda verilenlerden hangisidir?

a) Omur kemeri
b) Omurga kanalı
c) Eklem çıkıntısı
d) Dikensi çıkıntı
e) Disk

Cevap : b) Omurga kanalı

8) Boyun (servikal) omurlara dair verilenlerden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Boyun bölgesinde 12 omur bulunur.
b) Hareketli omurların en küçükleridir.
c) Atlas; birinci boyun omurudur.
d) Eksen; ikinci boyun omurudur.
e) atlasla eksen arasındaki eklem sayesinde başın sağa-sola dönme hareketi yapılır.

Cevap : a) Boyun bölgesinde 12 omur bulunur.

9) Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) Spondilolisteziz -Omur kayması
b) Spondiloz -Omurga dejenerasyonu
c) Spinal stenoz-Kanal daralması
d) Osteoporoz -Kemik erimesi
e) Spondilolisteziz-Boyun kireçlenmesi

Cevap : e) Spondilolisteziz-Boyun kireçlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi omurga sağlığının korumak için yapılması gerekenlerden değildir?

a) Düzenli olarak spor yapmak
b) Gerginlik ve stresten uzak durmak
c) Dik durmak
d) Derin, sakin ve yavaş nefes almak
e) Bilgisayar başında uzun süre kalmak

Cevap : e) Bilgisayar başında uzun süre kalmak

Yaşlılarda Fiziksel Sağlık Sorunları ve Rehabilitasyon

Bu kırıklarda kemik bütünlüğü kısmi olarak bozulmuştur ama kemik hala tek parçadır. Yarım kırık ya da çatlak olarak da adlandırılabilir. Bu kırıklarda çevre yumuşak dokular minimal düzeyde zarar görür.”
Yukarıda tanımı yapılan kırık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kısmi kemik kırıkları
b) Basit kemik kırıkları
c) Açık kemik kırıkları
d) Parçalı kemik kırıkları
e) Segmental kırıklar

Cevap : a) Kısmi kemik kırıkları

Kırık açısı kemiğin uzunlamasına dik şekilde oluşan kırıklara ne ad verilir?

a) Enine doğru kırıklar
b) Avülsiyon kırıklar
c) Spiral kırıklar
d) Eğik kırıklar
e) Segmental kırıklar

Cevap : a) Enine doğru kırıklar

“İlerleyen yaşlarda kemik zayıflıklarının yanı sıra düşme riskleri artar. 65 yaş üzeri popülasyonun %…….’u her yıl düşme riski taşır. Bu oran 80 yaş ve üstünde %……’nin üzerine çıkar.” Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) 10, 20
b) 15, 30
c) 40, 60
d) 30, 50
e) 60, 80

Cevap : d) 30, 50

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kırık belirtilerinden değildir?
I- Kırık bölgesinde temasa bağlı hassasiyet artar ve hasta acı hisseder elle muayene sırasında kırık anlaşılabilir.
II- El ve parmaklar gibi hareketli eklemlerde hareket kabiliyeti ciddi şekilde azalır ve ağrılı olur.
III- Küçük eklemlerdeki kırıklarda eklemin simetrisi bozulur.
IV- Vücut ısısı hızla düşer.

a) I ve II
b) III ve IV
c) I, II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : c) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kırık iyileşmesinin Tepkisel aşama(inflamasyon fazı) bölümündendir?
I- Kırık ve inflamatuar aşaması
II- Granülasyon dokusu oluşumu
III- Kıkırdak kalus oluşumu
IV- Orijinal kemik konturuna yeniden şekillenme

a) I ve II
b) III ve IV
c) II, III ve IV
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV

Cevap : a) I ve II

Vücudumuzu oluşturan kemik yapı bütünlüğünün fiziksel veya fizyolojik etmenlere bağlı olarak bozulmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kırık
b) Atrofi
c) Siyatalji
d) Miyalji
e) Nevralji

Cevap a) Kırık

Kapalı kırık nedir?

a) Deri bütünlüğü bozulmuştur ve kırık uçları dışarı çıkmıştır.
b) Kemik bütünlüğü bozulmuştur fakat deri sağlamdır.
c) Tamamen parçalanmış ve dışarıdan gözüken kırık
d) Kemiğin kopması ve kanama ile eşlik eden kırık
e) Kırılan kemiğin deri üzerinde gözüktüğü ve baskı yaptığı kırık

Cevap : b) Kemik bütünlüğü bozulmuştur fakat deri sağlamdır.

Kırıkların iyileşmesini etkileyen faktörlerden olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kemiğin tipi
b) Kırığın sınıflaması
c) Kan dolaşımı
d) Yaşın genç ve yaşlı olması önemli değildir
e) Fiksasyon

Cevap : d) Yaşın genç ve yaşlı olması önemli değildir

Kemik kırıklarının teşhisine yardımcı olmayan durum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kırık bölgesinde kanamaya bağlı morarma oluşur.
b) Kırık kapalı ise kırık bölgesinde şişme meydana gelir.
c) Kırık bölgesinde deformiteye bağlı şekil bozukluğu oluşur.
d) El ve parmaklar gibi hareketli eklemlerde hareket kabiliyeti ciddi şekilde azalır
e) Ağrı hissi azalır ve hasta ağrı ve acı duymaz

Cevap : e) Ağrı hissi azalır ve hasta ağrı ve acı duymaz

Refleks sempatik distrofi, kompleks bölgesel ağrı sendromu adlarıylanda anılan kırık komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sudeck atrofisi
b) Lomber disk herni
c) Ankilozon spondilit
d) Mekanik ağrı
e) Tendinit

Cevap : a) Sudeck atrofisi

Yaşlılarda Fiziksel Sağlık Sorunları ve Rehabilitasyon

“Ana rahminde oluşumu (gebeliğin ilk 5. haftasında) ilk gerçekleşen kemiklerden biridir. Aynı zamanda oluşumu geç süren en geç kemik olma özelliğine de sahiptir. 21 yaşına kadar gelişimi sürer. Bununla birlikte kırılması en kolay kemiktir. Vücudun ön yüzünde, dış tarafta kürek kemiği ile iç tarafta göğüs kemiği ile eklem yapmaktadır. Ve bunlara çok sayıda kas yapışır.”
Yukarıda tanımı ve yeri ile ilgili bilgi verilen kemiğin adı nedir?

a) Scapula (Kürek Kemiği)
b) Clavicula (Köprücük kemiği)
c) Humerus (Kol Kemiği)
d) Ulna (Dirsek kemiği)
e) Radius (Önkol kemiği)

Cevap : b) Clavicula (Köprücük kemiği)

 “Uzun kemik tipine örnektir. Üst tarafta kürek kemiği ile alt tarafta ise ulna ile direkt olarak eklem yapmaktadır. Üzerinde çok fazla kas barındırır.”
Yukarıda tanımı ve yeri ile ilgili bilgi verilen kemiğin adı nedir?

a) Scapula (Kürek Kemiği)
b) Radius (Önkol kemiği)
c) Humerus (Kol Kemiği)
d) Clavicula (Köprücük kemiği)
e) Ulna (Dirsek kemiği)

Cevap : c) Humerus (Kol Kemiği)

“Göğüs kemiği ile köprücük kemiği arasında bulunur. Göğüs ile omuz arasındaki bütünlüğe katkıda bulunmaktadır. Kemik uç tarafları kıkırdak bir yapıya sahiptir.”
Yukarıda tanımı ve yeri ile ilgili bilgi verilen eklemin adı nedir?

a) Art. Sternum Clavicular
b) Art. Scapula Torasik
c) Art. Glenohumeral
d) Art. Radioulnaris
e) Art. Acromion Clavicular

Cevap : a) Art. Sternum Clavicular

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri en çok karşılaşılan omuz problemleridir?
I- Sıkışma sendromu
II- Donuk omuz
III- Kalsifik tendinitler
IV- Miyofasyal ağrı sendromu

a) I ve II
b) III ve IV
c) I, II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : e) I, II, III ve IV

 “Tanısı sık konulmasına rağmen tek başına görülme olasılığı azdır ve çoğunlukla rotator kılıf tendiniti, sıkışma sendromu ya da omuz eklemi instabilitesi ile birlikte görülür. Genellikle aşırı kullanım ve zorlama ile oluşur. Sıklıkla ileri yaşlarda ortaya çıkar. Kişi yaşlandıkça tendon yapısı incelir ve kuvvet kaybı oluşur. Yüzme, tenis, baskebol gibi tekrarlayıcı aktiviteler ve aşırı zorlamalar yıpranmayı tetiklemektedir. Omuzun ön kısmında ağrı ve hassasiyet özellikle ağrı başüstü aktivitelerde kötüleşir. Ağrı dirseğe doğru yayılabilir.”
Yukarıda tanımı verilen hastalığın adı nedir?

a) Kalsifik tendinit
b) Bisipital tendinit
c) Lateral Epikondilit
d) Medial epikondilit
e) Adhesiv kapsülit

Cevap : b) Bisipital tendinit

Doğrudan kolun üzerine düşme veya ağır bir şeyler kaldırma sonucu ani olarak yırtık oluşumuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dejeneratif Yırtıklar
b) Akut yırtık
c) Kronik yırtık
d) Subakut yırtık
e) Kalsifik tendinit

Cevap : b) Akut yırtık

Ağrının şiddetli olduğu ve omuz hareketlerinde kısıtlılığın yavaş yavaş başladığı evredir. İstirahatta ve gece ağrı artar. Kas spazmı gelişir ve bu fazın sonuna doğru hareket kısıtlılığı belirginleşir. Yaklaşık olarak 3-8 ay süren Adhesiv kapsülitin hangi evresidir?

a) Evre 5
b) Evre 4
c) Evre 3
d) Evre2
e) Evre 1

Cevap : e) Evre 1

Lateral epikondilitde tedavinin amacından olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnflamasyonu gidermek
b) Kaslara fazla yük bindirmek
c) İyileşmeyi hızlandırmak
d) Üst ekstremitedeki gücün artırılması
e) Esnekliğin arttırılması

Cevap : b) Kaslara fazla yük bindirmek

Metakarpallar hangi tür kemiktir?

a) Tarak kemiği
b) Diz kemiği
c) Kafa kemikleri
d) Kaburga kemikleri
e) Kalça kemiği

Cevap : a) Tarak kemiği

Karpal tünel sendromu orta yaşlı kadınların yüzde kaçında gözükür?

a) % 20
b) % 50
c) % 80
d) % 95
e) % 100

Cevap : c) % 80

Yaşlılarda Fiziksel Sağlık Sorunları ve Rehabilitasyon

“Midenin arkasında karın içine yerleşmiş bir organ olup vücut için önemli enzimleri ve hormonları üretir. İnsülin de bunlardan biridir.”
Yukarıda yeri ve görevi hakkında bilgi verilen organımız aşağıdakilerden hangisidir?

a) Böbrek
b) Mide
c) Pankreas
d) İnce Bağırsak
e) Kalp

Cevap : c) Pankreas

“Vücutta enerji dengesini kontrol eden bir hormondur. Görevi kandaki şekerin hücre içine girmesini sağlamaktır. Hücre içine giren glukoz, enerji kaynağı olarak kullanılır. Böylece kanda şekerin yükselmesi de önlenir.”
Vücudumuz tarafından salgılanan ve yukarıda bilgisi verilen hormonun adı nedir?

a) Östrojen
b) Progesteron
c) Antidiüretik hormon
d) İnsülin
e) Oksitosin

Cevap : d) İnsülin

“Yemeğe başladıktan 2 saat sonra bakılan kan şekerine tokluk kan şekeri denir ve
…….mg/dl’nin altında olması gerekir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) 50
b) 80
c) 200
d) 220
e) 140

Cevap : e) 140

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Diyabet hastalığının belirtilerinden değildir?
I- Çok fazla su içme ve içme isteği.
II- İştahın açılması ve fazla yemek yeme.
III- Çok sık idrara çıkmak ve geceleri bunun için sık sık uyanmak.
IV- Yaraların çabuk iyileşmesi.

a) I ve II
b) III ve IV
c) I, II ve III
d) Yalnız IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : d) Yalnız IV

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri diyabet Tedavisinin bileşenleridir?
I- Sağlıklı beslenmek gereklidir.
II- İdeal vücut ağırlığının korunması gereklidir.
III- Fiziksel aktivitenin azaltılması gereklidir.
IV- Sigara ve alkol tüketiminin diyabete bir etkisi yoktur.

a) I ve II
b) II ve III
c) II ve IV
d) I, II ve III
e) II, III ve IV

Cevap : a) I ve II

Glikoz insan vücudunda glikojen olarak depolanır. Başlıca glikojen deposu olan yerler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) Beyin,böbrek
b) Beyin, karaciğer
c) Karaciğer, böbrek
d) Karaciğer, kas dokusu
e) Kas Dokusu, beyin

Cevap : d) Karaciğer, kas dokusu

Tip 1 diyabet için hangisi yanlıştır?

a) Pankreasta insülin yapan beta hücreleri hasarı kaynaklı hasta insülin üretemez veya az üretir.
b) Hasta aşırı kilo alır.
c) Karaciğerde enerji ve kolesterol yapımı için yağ kullanımı artar.
d) Vücut proteinleri azalır
e) Başlama yaşı 20 den küçüktür.

Cevap : b) Hasta aşırı kilo alır.

 ………………….; vücutta kas hareketinin olduğu her hangi bir aktiviteyi tanımlar. ……………………; bir amaca uygun olarak planlanmış, tekrarlı olarak yapılan fiziksel aktivitedir.
Yukarıda verilen ifadelerdeki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken kelimeler hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) Rijidite- Tremor
b) Bradikinezi-Hipokinezi
c) Spastisite-Tremor
d) Fiziksel aktivite- Egzersiz
e) kontraktür-sarkopeni

Cevap : d) Fiziksel aktivite- Egzersiz

Aşağıda verilenlerden hangisi şeker hastası olan bir bireyin yapması gerekenlerden değildir?

a) Yılda en az bir kez göz ve böbrek muayenesine gitmelidir.
b) Sigara ve alkolden sakınmalıdır.
c) Sıkıntı ve stresten uzak durmalıdır.
d) Sadece karbonhidrat içerikli besinler tüketmelidir.
e) Ayak bakımına dikkat etmelidir.

Cevap : d) Sadece karbonhidrat içerikli besinler tüketmelidir.

Diyabetik bir hastada egzersiz öncesi kan şekeri hangi sınırlarda arasında olmalıdır?

a) 70-90 mg/dl
b) 90-110 mg/dl
c) 100-250 mg/dl
d) 200-350 mg/dl
e) > 350 mg/dl

Cevap : c) 100-250 mg/dl

 

Yaşlılarda Fiziksel Sağlık Sorunları ve Rehabilitasyon Auzef Yaşlılarda Fiziksel Sağlık Sorunları ve Rehabilitasyon Ders Kitabı PDF

Yaşlılarda Fiziksel Sağlık Sorunları ve Rehabilitasyon Auzef Kitabı

Telegram Yaşlı Bakımı facebook Yaşlı Bakımı

Auzef Yaşlı Bakımı

%d blogcu bunu beğendi: