Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyon

Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyon

Vize Final
Vize Soruları Final Soruları

Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyon

“Vücudu oluşturan kalp, akciğer, kas, böbrek, mide gibi organlar ile bazı organların oluşturduğu dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim gibi sistemlerin birbirine bağlı, koordineli ve ahenkli çalışmasını sağlayan, yöneten sistem hangisidir”

a) Dolaşım Sistemi
b) Boşaltım Sistemi
c) Sinir Sistemi
d) Solunum Sistemi
e) Sindirim Sistemi

Cevap : c) Sinir Sistemi

Aşağıdakilerden hangileri Sinir Sisteminin görevlerindendir?
I- Hormonal sistem ile birlikte vücut sistemlerinin denge halinde devam etmesini sağlar.
II- Zeka, akıl, konuşma, denge, düşünme ve yorumlama gibi yetenekleri kontrol eder ve yönetir.
III- Vücut fonksiyonlarını koordine eder.
IV- Değişen şartlara organizmanın adaptasyonunu sağlar.

a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) I, II, III
e) I, II, III ve IV

Cevap : e) I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yaşlanma ile sinir sisteminde meydana gelen değişikliklerdendir?
I. Yaşlandıkça yerine konulması mümkün olmayan sinir hücresi kayıpları oluşması nedeniyle hareketler yavaşlar, reaksiyon zamanı uzar.
II. Reaksiyon ve hareket zamanlarındaki düşüş, kişilerin bazı günlük aktivitelerini yapmada olumsuz etkilere neden olur.
III. Beyin ağırlığı erkeklerde %40, kadınlarda %20 azalır.
IV. Beyin metabolizma hızında ve kan akımında minimal azalma olur.

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve IV

Cevap : e) I, II ve IV

“Merkezi Sinir Sistemi iki bölümden oluşur. 1. Tüm beyin (Encephalon) ve 2. Omurilik ( Medulla Spinalis). Tüm beyin, genelde beyin olarak da ifade edilir. Beyin, ……………………………. içerisinde, Omurilik (medulla spinalis) ise omurga kanalının içinde bulunur ve boyundan başlayarak …………………………….. kadar uzanır.”
Yukarıda boşluk bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden uygun olanı işaretleyiniz?

a) Gövde- kalbe
b) Kafatası kemik sistemi -kuyruk sokumuna
c) Kafatası kemik sistemi – gövdeye
d) Gövde-kuyruk sokumuna
e) Kafatası kemik sistemi – omuzlara

Cevap : b) Kafatası kemik sistemi -kuyruk sokumuna

“Beynin bu lobu üzerinde öğrenme (okuma-yazma) ve hafıza gibi merkezler ile ısı, ağrı ve dokunma gibi duyu merkezleri bulunur.”
Yukarıda işlevi ile ilgili bilgi verilen beynin lobu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yan duvar lobu (Parietal Lob)
b) Şakak lobu (Temporal Lob)
c) Artkafa lobu (Occipital Lob)
d) Alın lobu (Frontal Lob)
e) Diencephalon

Cevap : a) Yan duvar lobu (Parietal Lob)

Beyincik’i hasar gören bir insanda aşağıdakilerden hangisi/hangilerinde sorun oluşur?
I- Denge problemleri yaşar.
II- Planlama yapmakta sorun yaşar.
III- Yaratıcı olma ve dili kullanma becerilerinde de sorun yaşar.
IV- Hatırlamada sorun yaşar.

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II, III ve IV

Cevap : e) I, II, III ve IV

“Merkezi sinir sisteminin omurga kanalı içinde bulunan bölümüdür. Beyinin alt kısmından başlar 1 ve 2’nci bel omurları arasına kadar uzanır. Beyin ve vücut arasında ara bağlantı rolü üstlenir.”
Yukarıda yeri ve fonksiyonu hakkında bilgi verilen Merkezi Sinir Sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Omurilik
b) Thalamus
c) Hypothalamus
d) Beyincik
e) Pons

Cevap : a) Omurilik

Aşağıda farklı cihaz adları verilmiştir. (orta)
I. Baston
II. Kanedyen
III. Üç ayaklı baston
IV. Yürüteç
Yukarıdakilerden hangileri ortezleme tanımı için kullanılabilinir?

a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : e) I, II, III ve IV

Parasempatik sistemin hücre gövdeleri kafatası içinde ve omuriliğin sakral parçasında bulunur. Vücut içindeki sindirim, üreme, dolaşımı ve boşaltım gibi işlevlerin düzenli olarak devamı yönünde çalışır ve vücut için gerekli …….. elde edilmesini sağlar
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) enerjinin
b) duyuların
c) duyguların
d) hareketlerin
e) dengenin

Cevap : a) enerjinin

Hangisi elektroterapinin nörolojik hastalıklarda uygulama amaçlarındandır?

a) Hücre sayısını arttırmak
b) Kaslara germe yapmak
c) Sindirim sistemini uyarmak
d) Kas gücünü ve fonksiyonu arttırmak
e) Görme ve işitme duyusunu arttırmak

Cevap : d) Kas gücünü ve fonksiyonu arttırmak

Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyon

Geriatrik rehabilitasyon nedir?

a) Yaşlının hastalık, özürlülük ve sakatlık tedavisinde işlevsel durumunu en üst düzeye ulaştırmak için yapılan yeniden oluşturma çabalarının bütünüdür.
b) Çocukların hastalık, özürlülük ve sakatlık tedavisinde işlevsel durumunu en üst düzeye ulaştırmak için yapılan yeniden oluşturma çabalarının bütünüdür.
c) Geçlerin hastalık, özürlülük ve sakatlık tedavisinde işlevsel durumunu en üst düzeye ulaştırmak için yapılan yeniden oluşturma çabalarının bütünüdür.
d) Adolesanların , özürlülük ve sakatlık tedavisinde işlevsel durumunu en üst düzeye ulaştırmak için yapılan yeniden oluşturma çabalarının bütünüdür.
e) Hiçbiri

Cevap : a) Yaşlının hastalık, özürlülük ve sakatlık tedavisinde işlevsel durumunu en üst düzeye ulaştırmak için yapılan yeniden oluşturma çabalarının bütünüdür.

Kas gerginliğinde anormal bir artış ve kasın esneme yeteneğinde bir azalmayla tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hipotoni
b)Hipertoni
c) Afazi
d) Migren
e) Depresyon

Cevap : b)Hipertoni

Dünyada yaşlı nüfus artışının nedenlerinden olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal şartların düzelmesi
b) Tıbbi Bakım
c) Teknolojinin gerilemesi
d) Eğitim olanaklarının artması
e) Barınma koşullarının iyileşmesi

Cevap : c) Teknolojinin gerilemesi

Yaşlanma……………..yaşlardan başlayarak hayat boyu devam eden bir süreçtir. Kronolojik açıdan ………………………yaşlılık sınırı olarak kabul edilmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Yirmili, 30 yaş
b) Ellili, 40 yaş
c) Otuzlu, 65 yaş
d) Küçük, 35 yaş
e) Altmışlı, 80 yaş

Cevap : c) Otuzlu, 65 yaş

Nöronlar doğumdan sonra sayıları artmayan hücreler olarak bilinmektedir. Bununla birlikte tüm yaşam boyunca devam etmekte olan nöron kaybı, beyni besleyen damarların dejenerasyonunun da eşlik etmesiyle klasik yaşlılık bulgularının ortaya çıkmasını sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi nöron sayısının azalması ile birlikte yaşlılıkta görülen durumlardan değildir?

a) Plan yapmada ve işlem yapma hızında artış olur.
b) Reaksiyonları yavaşlar.
c) Kelime hazinesi azalabilir.
d) Yeni materyalleri öğrenmekte zorluk yaşanabilir.
e) Bazı mental fonksiyonların azalması görülebilir.

Cevap : a) Plan yapmada ve işlem yapma hızında artış olur.

Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmada, yaşla beraber hücre hasarı olmadan da görülen durumlardandır?
I- Monoaminerjik ve dopaminerjik transmisyonda belirgin bir yükseliş görülür.
II- Nöroendokrin sistem üzerinde glukokortikoid düzeyinde artış olur.
III- Yaşlanma ile birlikte hafızada, plan yapmada ve işlem yapma hızında azalma görülür.
IV- Öğrenme performansında azalma görülür.

a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I, II, III ve IV
d) I, II ve III
e) II, III ve IV

Cevap : e) II, III ve IV

Myastenia gravis (MG) daha çok ………… hastalığı olarak bilinmekle birlikte, MG kadınlarda en sık 20-30 yaş arası veya 50 yaş üzerinde olmak üzere bimodal, erkeklerde ise en sık ………. yaş üstünde başlar.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Yaşlı, 30
b) Çocuk, 40
c) Genç, 30
d) Genç, 50
e) Yaşlı, 50

Cevap : c) Genç, 30

Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon ekibinde bulunan doktor grubundan değildir?

a) Fizyoterapist
b) Nörolog
c) Ortopedist
d) Genel cerrah
d) Ürolog

Cevap : a) Fizyoterapist

Aşağıdakilerden hangisi MSA(multisistem atrofi) belirtilerindendir?
I. Hareketlerde yavaşlık, katılık ve /veya sallantı ve titreme
II. Denge ve koordinasyon problemleri
III. Ayağa kalkınca sersemlik ve baş dönmesi
IV. Burun akıntısı

a) Yalnız I
b) II ve III
c) Yalnız IV
d) I ve IV
e) I, II, III

Cevap : e) I, II, III

Hangisi parkinson hastalığının sebebi olan kimyasaldır?

a) Seratonin
b) Testesteron
c) Kortizol
d) Leptin
e) Dopamin

Cevap : e) Dopamin

Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyon

İnmelerin yaklaşık olara % 20’sini oluşturan inme çeşidi hangisidir?

a) Hemorajik İnme
b) Tromboz
c) Emboli
d) İskemik İnme
e) Amiyotrofik Lateral Skleroz

Cevap : a) Hemorajik İnme

Aşağıdakilerden hangisi inme sonrası görülen iletişim bozukluklarındandır?

a) Afazi
b) Spastisite
c) Bası Yaraları
d) Düşme
e) Nistagmus

Cevap : a) Afazi

İnme geçirenlerin ……………’nün 1yıl içinde öldüğü ……………….’ünde sekkelli olarak ve diğer 1/3’nün ise kısmen iyileşebildikleri saptanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) 1/2 ve 1/4
b) 2/4 ve 1/3
c) 1/3 ve 1/3
d) %40 ve % 40
e) %60 ve % 20

Cevap : c) 1/3 ve 1/3

SVO rehabilitasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I. İyileşme süreci 6-12 ay devam etmektedir
II. Bilişsel ve lisan fonksiyonlarındaki iyileşme daha uzun zaman almaktadır
III. Alt ekstremite fonksiyonları daha erken düzelir
IV. Gövdeye yakın uzuvların kontrolü, uzak olandan daha önce gelişir.

a) I-III
b) I-II-III
c) II-III-IV
d) I-IV
e) I, II, III, IV

Cevap : e) I, II, III, IV

Ayrıca erken mobilize edilen hastaların erken yürüme olasılıkları daha ……., immobiliteye bağlı komplikasyon gelişme olasılıkları ise daha ……. bulunmuştur.

a) düşük/yüksek
b) az/çok
c) muhtemel/olasılıksız
d) kötü/iyi
e) yüksek/düşük

Cevap : e) yüksek/düşük

Spasitisitesi günlük aktivitelerini etkileyen hastalarda rehabilitasyonla birlikte ……………. veya EMG biyofeedback ile birlikte elektriksel uyarı yöntemi uygulanabilir?

a) Botollinum toksin A
b) Beslenme tedavisi
c) Spor
d) Yüzme
e) Elektrik stimülasyonu

Cevap : a) Botollinum toksin A

Aşağıdakilerden hangisi beynin vasküler hastalıklarının 4 temel kriterinden biri değildir?

a) Trombotik
b) Embolik
c) Laküner
d) Hemorojik
e) Frontal

Cevap : e) Frontal

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri İnme geçiren kişilerde düşmeye neden olan olası faktörlerdendir?
I- Kognitif bozukluklar
II- Depresyon
III-Polifarmasi
IV- Duysal bozukluklar

a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : e) I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri inmenin tanısı koymak için muayenede hastadan istenilen durum ve duruşlardandır?
I- Kişiden gülümsemesini isteyin. Yüzün bir tarafı düşüyor mu?
II-Her iki kolunu kaldırmasını isteyin. Bir kolu aşağı düşüyor mu?
III-Basit bir cümleyi tekrar etmesini isteyin. Konuşmaları saçma veya tuhaf mı?
IV-Her iki kolunu kaldırmasını isteyin. Her iki kolunda da titremeler var mı?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV

Cevap : d) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri inmede değiştirilebilir risk faktörlerindendir?
I- Asemptomatik Karotis Arter Stenozu
II- Orak Hücreli Anemi
III-Postmenopozal Hormon Tedavisi
IV-Fiziksel İnaktivite ve Obozite

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) II ve III
d) III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : e) I, II, III ve IV

Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyon

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Demans belirtilerindendir?
I.Bellek bozukluğu
II. Dikkat eksikliği
III.Algılama bozukluğu
IV.Psikiyatrik semptomlar
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I , II ve III
d) I ,II, III ve IV
e) II ve IV

Cevap : d) I ,II, III ve IV

Demans tedavisine ilişkin verilen bilgilerden yanlış olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a)Davranışsal ve psikolojik belirtilerin yönetiminde non-farmakolojik yaklaşımların farmakolojik tedaviden önce kullanılması önerilmektedir.
b) Bakım verenin yükünü azaltmak amaçlanır
c) Bakımevi ve hastaneye yatışı mümkün olduğunca erkene almak amaçlanır
d) Güncel olarak kullanılabilen tedavilerde hastalığın ilerleme sürecini yavaşlatmak ve semptomları yönetmek amaçlanır
e) Psikolojik ve fizyolojik olarak hastaya destek olunması gerekir

Cevap : c) Bakımevi ve hastaneye yatışı mümkün olduğunca erkene almak amaçlanır

Aşağıdakilerden hangisi kognitif fonksiyonlardan olan unutkanlıklardan değildir?

a) Normal
b) Basit Unutkanlık
c) Erken Evre Demans
d) Tinnitus
e) Orta Evre Demans

Cevap : d) Tinnitus

Aşağıdakilerden hangisi sürekli bakım gerektiren, tümüyle bağımlı bir durumu ifade eden demans evresidir?

a) Erken evre
b) Başlangıç evresi
c) Orta evre
d) Belirti vermeyen evre
e) Ağır evre

Cevap : e) Ağır evre

Demans tanımı için hastanın önceki durumuna göre aşağıdaki durumlardan hangisi/hangilerinin olması gerekmektedir?
I- Önceki durumuna göre kognitif fonksiyonda düşüş olmalıdır.
II- Hafıza bozukluğunun yanı sıra Afazi Bozukluğu olmalıdır.
III- Hafıza bozukluğunun yanı sıra Agnozi Bozukluğu olmalıdır.
IV- Hafıza bozukluğunun yanı sıra yürütücü işlev bozukluğu olmalıdır.

a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : e) I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Alzheimer Hastalığı (AH) için söylenebilir?
I- AH, en sık bilinen ve en sık görülen demanstır.
II- Tüm demansların %59-70’i AH’dir.
III-Gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üzeri her 10 kişiden beşinde görülür.
IV-Erkeklerde daha sık görülmektedir.

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : c) I ve II

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Alzheimer Hastalığında uyarıcı belirtilerden değildir?
I- Görsel imgeleri ve mekansal ilişkileri anlamada zorlanma.
II- Konuşma ve yazmada kelime problemleri.
III- Karar vermede zorlanma – Sosyal aktivitelerden uzaklaşma.
IV-İdrar yolları efeksiyonları.

a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) II, III ve IV
e) Yalnız IV

Cevap : e) Yalnız IV

“Frontal ve temporal yapılardaki nöronal dejenerasyon ile karakterize olup, kişilik,
davranış ve dil bozuklukları ile gider. Başlangıç yaşı genellikle 65 yaşından öncedir.” Tanımı aşağıdaki hangi demans çeşidinin tanımıdır?

a) Lewy Cisimcikli Demans.
b) Frontotemporal Demans.
c) Alzheimer Hastalığı.
d) Vasküler Demans.
e) Kas Atrofisi.

Cevap : b) Frontotemporal Demans.

Demansla ilgili aşağıdakilerden hangisi veya ahangileri doğru değildir?
I- Demans kronik beyin hastalıkları veya ensefalopati sonucu gelişen kognitif ve davranışsal bozuklukları içeren tablodur.
II-Demans Sendromları kronik beyin hastalıkları ve vasküler hastalıklar sonucu oluşmaktadır.
III-Demansta bilinç bozukluğu olmalıdır.
IV-Demans tanımı için hastanın önceki durumuna göre kognitif fonksiyonlarda düşüş olmalıdır.

a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I, II ve III
d) I, II ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : b) Yalnız III

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Demansın davranışsal ve psikiyatrik belirtilerindendir?
I- Delüzyon
II-Halüsinasyon
III-Yanlış Tanımlamalar
IV-Ajitasyon
V-Apati

a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) II, III ve IV
e) I, II, III, IV ve V

Cevap : e) I, II, III, IV ve V

Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyon

Merkezi sinir sisteminin (MSS) çeşitli kısımlarında nöron ve sinaps kayıpları nedeni ile ortaya çıkan; bilişsel işlevlerde azalma, öz bakım yetersizlikleri, çeşitli nöropsikiyatrik ve davranışsal bozukluklar ile karakterize progresif nörodejeneratif hastalığa ………………………… denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Myastenia Gravis
b) Parkinson Hastalığı
c) Amiyotrofik Lateral Skleroz
d) Kas Atrofisi
e) Alzheimer Hastalığı

Cevap : e) Alzheimer Hastalığı

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Alzheimer Hastalığı’nın (AH) olası risk faktörlerinden değildir?
I- Hipertirodizim
II- Genetik Faktörler
III- Beyinde ak madde lezyonları
IV- Hipotansiyon

a) Yalnız I
b) I ve IV
c) II ve III
d) III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : b) I ve IV

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Alzheimer hastalığının klinik belirtilerinden değildir?
I- Bellek bozukluğu
II- Dikkat ve yürütücü işlevlerde bozukluk
III- Düşünce ve davranış işlev bozuklukları
IV- Tekrar eden orta kulak iltihabı

a) Yalnız IV
b) I ve II
c) II ve III
d) I, II ve III
e) II, III ve IV

Cevap : a) Yalnız IV

Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer Hastalığı ile beraber görülebilen davranış değişikliği ve psikiyatrik belirtilerden değildir?

a) Depresyon
b) Anksiyete
c) Yalnız Kalma Fobisi
d) Sarkopeni
e) Uyku düzensizlikleri

Cevap : d) Sarkopeni

Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer Hastalığı’nın tanısını koymak için faydalanılan görüntüleme yöntemlerinden değildir?

a) Bilgisayarlı Tomografi (BT)
b) Manyetik Rezonans (MR)
c) Pozitron Emisyon Tomografi (PET)
d) Tek Foton Emisyon Tomografi (SPECT)
e) Röntgen

Cevap : e) Röntgen

“(Orta-şiddetli bilişsel zayıflık / Erken dönem demans) Hastalar yer ve zaman kavramları ile ilişkili olarak zihinsel karışıklık yaşamaktadırlar. Adresleri, telefon numaraları, mezun oldukları okulların isimleri gibi önemli detayları hatırlamakta güçlük çekmektedirler. Diş fırçası gibi nesneleri tanımada zorlanmaktadırlar (agnozi). Sonradan öğrenilen ve motor beceri gerektiren hareketleri uygulama becerileri bozulmaktadır (apraksi). Bu evredeki hastalar banyo yapma, giyinme, tuvalete gitme, beslenme gibi günlük aktiviteler için yardıma ihtiyaç duymaktadırlar.”
Yukarıda açıklaması yapılan evre Alzheimer Hastalığının hangi evresidir?

a) Evre 2
b) Evre 3
c) Evre 4
d) Evre 5
e) Evre 7

Cevap : d) Evre 5

Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer Hastalığı’nda görülen davranış değişikliklerinden değildir?

a) Depresyon
b) Öfori
c) Anksiyete
d) Apati
e) Ajitasyon

Cevap : b) Öfori

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Alzheimer Hastalığı ile görülebilen kognitif bozukluklardandır?
I- Afazi
II- Apraksi
III- Agnozi
IV- Sarkopeni
V- Yönetsel İşlevlerde bozukluk

a) I ve II
b) II ve III
c) II, III ve IV
d) I, II, III ve V
e) I, II, III, IV ve V

Cevap : d) I, II, III ve V

Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer Hastalığı’nın klinik belirtilerinden değildir?

a) Bellek Bozukluğu
b) Apraksi
c) Agnozi
d) Afazi
e) Hemofili

Cevap : e) Hemofili

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Alzheimer Hastalığına karşı koruyucu rol oynadığı bilinen non-genetik faktörlerdendir?
I- Erken menapoza giren kadınların aldıkları östrojen.
II- Non-steroid antiinflamatuar bileşikleri.
III- Hipotansiyon
IV- Hipertirodizm

a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : b) I ve II

Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyon

Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyon Auzef Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyon Ders Kitabı PDF

Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyon Auzef Kitabı

Telegram Yaşlı Bakımı facebook Yaşlı Bakımı

Auzef Yaşlı Bakımı

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: