Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 ve 2

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi

İnkılap Tarihi-1  İnkılap Tarihi-2
İnkılap Tarihi I-Soru Cevap-1 İnkılap Tarihi 2 2020 Final Soruları
İnkılap Tarihi I- Vize Soruları İnkılap Tarihi 2 Final Soruları
İnkılap Tarihi I-Soru Cevap-1 (Final), İnkılap Tarihi 2 Ünite 1
İnkılap Tarihi-I Soru Cevap-2 (Final) İnkılap Tarihi 2 Ünite 2
İnkılap Tarihi – Final Soruları İnkılap Tarihi 2 Ünite 3
İnkılap Tarihi 2 ünite 4
İnkılap Tarihi 2 Ünite 5
İnkılap Tarihi 2 Ünite 6
İnkılap Tarihi 2 Ünite 7
İnkılap Tarihi 2 Ünite 8
İnkılap Tarihi 2 Ünite 9
İnkılap Tarihi 2 Ünite 10
İnkılap Tarihi 2 Ünite 11
İnkılap Tarihi 2 Ünite 12
İnkılap Tarihi 2 Ünite 13
İnkılap Tarihi 2 Ünite 14
lolonolo

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ders Kitabı

Ders notları

Bu derste Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne
geçiş sürecinden detaylı olarak bahsedilmiştir.

Üniteler

1. Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi Ve Yenileşme Çabaları
2. Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Osmanlı Devleti (1839-1876)
3. I. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri
4. Iı. Meşrutiyet Dönemi
5. Avrupa’daki Gelişmeler Ve Osmanlı Devleti
6. Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye
7. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ermeni Meselesi
8. Türk Milletinin Uluslararası Camia İle İmtihanı:
Mondros Mütarekesi Ve Uygulaması
9. Milli Teşkilatlanma Ve Kongreler
10. İhsan-I Şahane’den Savaş Yöneten Meclise:
I. Tbmm’nin Yapısı Ve Çalışmaları
11. Milli Mücadele’de Savaşlar Ve Anlaşmalar
12. Osmanlı’nın Son Döneminden Cumhuriyete Ekonomi:
Mali Sıkıntılar Ve Çözüm Amaçlı İktisadi Uygulamalar
13. Lozan Antlaşması Ve Türkiye’nin Sınırları
14. Iı. Tbmm’nin Oluşumu Ve Cumhuriyetin İlanı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ders Kitabı

Ders notları

Türk tarihinin en uzun ömürlü siyasi kurumu olan
Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra uzun süren
mütareke ve savaşlar sonrasında kurulan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti pek çok alanda köklü
değişikliklere sahne olmuştur.

Üniteler

1. Devlet Ve Toplumda Yeniden Yapılanma
2. Yeni Türkiye’nin Oluşumu
3. Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti (1923-1938)
4. Tek Parti Dönemi (1923-1950 Yılları Arası) İktisat Politikaları
5. Atatürk İlkeleri
6. Atatürk Dönemi Kültür Politikaları
7. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları
8. Kuruluş Dönemi Türk Dış Politikası
9. 1950’den Günümüze Türkiye Ekonomisi Ve Türk İktisat Politikaları
10. Türk Dış Politikası (1945-1960)
11. 1960-2000 Dönemi Türk Dış Politikası
12. Atatürk’ten Sonra Türkiye’de İç Politika
13. Darbeler Kıskacında Türk Siyasi Hayatı (1960-2002)
14. 1938 Sonrası Kültürel Gelişmeler

lolonolo

Yabancılar için
Ders Notları
İnkılap Tarihi 1 final soruları

Soru-1) Mondros Mütarekesi’ni  Osmanlı hükümeti adına kabul eden sadrazam ve temsilci kimdir?

Cevap: Ahmet İzzet Paşa, Rauf Orbay Bey

Soru-2) Osmanlı Devletinin borçlarını düzenli bir şekilde ödemesini sağlamak için 1881’de kurulan müessese hangisidir?

Cevap: Düyun-ı Umumiye İdaresi

Soru-3) Antalya ve civarı İtalya’ya ayrılmış, Libya ve On İki Ada üzerindeki İtalyan hakimiyetinin kabul edildiği antlaşma hangisidir?

Cevap: Londra Antlaşması

Soru-4) 1923 seçimlerinde seçim beyannamesi olarak ilan edilen 9 umde hangi siyasi oluşuma aittir?

Cevap: I. Grup

Soru-5) Lozan’ın azınlıklar yükümüne göre hangi madde geçerli değildir?

Cevap: Müslüman olmayan Türk yurttaşları mahkemelerde kendi dillerini kullanamayacaklardır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

Soru-6) Osmanlı’da ilk matbaa hangi dönemde açılmıştır?

Cevap: Lale Devri

Soru-7) Mustafa Kemal Paşa milli bir kongre toplayacağını nerede bildirmiştir?

Cevap: Amasya

Soru-8) 8 Ağustos 1909 düzenlemelerinden sonra meclisin ön plana çıkması hangi gerekçeyle eleştirilmiştir?

Cevap: Meşruti Monarşiyi getirdiği için

Soru-9) TBMM ordularının kaybettiği Kütahya, Eskişehir savaşından sonra ordunun lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere hangi kanun çıkarılmıştır?

Cevap: Tekalif-i Milliye Emirleri

Soru-10) İcra vekilleri heyetinin I.dönem çalışmaları sırasında kabul edilen 104 kanundan 83’ü teklif etmesi hangi gerekçe için söylenemez?

Cevap: Meclis ve Hükümet birbirinden kopuk çalışmışlardır.

Soru-11) XX. Yüzyılı ilk yarısında Osmanlı Devleti’nin devlet haysiyetini ortadan kaldıran, kağıt üzerinde olmasa da pratikte Osmanlı Devleti’ni fiilen bitiren antlaşma ikilisi nedir?

Cevap: Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması

Soru-12) Tanzimat reformlarını hayata geçiren iki Osmanlı Padişahı kimdir?

Cevap: Abdulmecid, Abdülaziz
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

Soru-13) 1606-1609 yılları arasında Anadoluda’ki Celal-i İsyanlarını bastıran sadrazam kimdir?

Cevap: Kuyucu Murat Paşa

Soru-14) Kırım Savaşı’nda Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan devletler kimlerdir?

Cevap: İngiltere, Fransa

Soru-15) Darülaceze hangi padişah döneminde kurulmuştur?

Cevap: II. Abdulhamit

Soru-16) Tanzimat’ın hedeflediği yenilikler arasında yer almayan konu nedir?

Cevap: Can ve mal güvenliği
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

Soru-17) Mısır Valisi Kavalı Mehmet Ali Paşa’ya bağlı orduların İstanbul’a doğru ilerlemesi üzerine, çaresiz kalan II. Mahmut hangi devletin askerlerini başkenti savunma amacıyla İstanbul’un Anadolu Yakasına çıkmalarına izin vermek zorunda kalmıştır?

Cevap: Rusya

Soru-18) 31 Mart isyanının amacı nedir?

Cevap: II. Abdulhamit’i tahttan uzaklaştırmak

Soru-19) İlk Türkçe Osmanlı gazetesi hangi isimle ve hangi yılda yayınlanmaya başlamıştır?

Cevap: Takvim-i Vakayi, 1831

Soru-20) I. Dünya Savaşı’nın ardından Almanya ile galip devletler arasında imzalanan antlaşma hangisidir?

Cevap: Versailles Antlaşması

Soru-21) Hicaz demiryolu hangi padişah döneminde kullanıma açılmıştır?

Cevap: II. Abdülhamid

Soru-22) “Sopalı Seçimler” olarak adlandırılan seçimler hangi yıl gerçekleşmiştir?

Cevap: 1912

Soru-23) Fransız İhtilali hangi yıl gerçekleşmiştir?

Cevap: 1789
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

Soru-24) II. Abdülhamit hangi olaydan sonra tahttan indirilmiştir?

Cevap: 31 Mart vakası

Soru-25) Trablusgarp Savaşında Osmanlı Devleti hangi ülkeyle karşı karşıya gelmiştir?

Cevap: İtalya

Soru-26) Berlin Antlaşması hangi yılda gerçekleşmiştir?

Cevap: 1878

Soru-27) Kafkas İslam ordusunun 15 Eylül 1918 kontrolüne geçen toprak neresidir?

Cevap: Bakü

Soru-28) II. Abdülhamit’ten sonra tahta kim getirilmiştir?

Cevap: V. Mehmed Reşad

Soru-29) I.Dünya savaşının son yılı içerisinde Osmanlı Devleti’nin toprak kazanımları elde ettiği cephe hangisidir?

Cevap: Kafkasya Cephesi

Soru-30) Wilson Prensipleri arasında yer almayan madde hangisidir?

Cevap: Tüm sömürgecilik savları manda ve himaye yönetimleri kapsamında yeniden yapılacak düzenlemelere tabi tutulmalıdır.

Soru-31) İtilaf kuvvetleri işgal, teslim, denetim ya da kontrol ibarelerinin geçtiği mütareke hükümlerini gerekçe göstererek haksız bir şekilde nereleri işgal etmek istemişlerdir?

Cevap: Musul-İstanbul

Soru-32) 9 Kasım 1918 tarihinde Osmanlı kuvvetleri tarafından tahliye edilen İskenderun hangi ülkeye teslim edilmiştir?

Cevap: İngiltere

Soru-33) İtalyanlar 24/25 Nisan 1919 gecesi nereyi işgal etmişlerdir?

Cevap: Konya

Soru-34) 15 Eylül 1919 tarihinde Suriye İtilafnamesi kimler arasında imzalanmıştır?

Cevap: İngiltere-Fransa

Soru-35) Hangisi İtilaf devletlerinin İstanbul’da kurdukları müttefikler arası işgal müesseselerinin doğrudan ilgilendikleri alanlardan biri değildir?

Cevap: Eğitim

Soru-36) Mondros Mütarekesinde yer almayan hüküm nedir?

Cevap: Bütün demiryolları hatları itilaf devletleri denetim subayları tarafından idare edilecektir.

Soru-37) Mondros Mütarekesi hangisinin işgaline müsaade etmektedir?

Cevap: Batum

Soru-38) İstanbul’un işgal işgal altında olduğu dönemlerde İstanbul’a sığınan Beyaz Ruslar hakkındaki yargılardan değildir?

Cevap: Rus mülteciler itilaf ordularında istihdam edilerek Milli Mücadele hareketini durdurmaya çalışmışlardır.

Soru-39) Mondros Mütarekesinin ardından Hatay, Dörtyol, Mersin ve Adana hangi ülke tarafından işgal edilmiştir?

Cevap: Fransa

Soru-40) Mondros Mütarekesinin ardından İtilaf kuvvetlerine karşı ilk silahlı direniş nerede gerçekleştirilmiştir?

Cevap: Hatay-Dörtyol

Soru-41) 2 Aralık 1918’de Merkezi Edirne olmak üzere Trakya bölgesinde vatansever Türkler tarafından kurulan Trakya-Paşa eli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti’nin amacı nedir?

Cevap: Trakya’da yaşayan Türkleri örgütleyerek işgallere karşı koymak.

Soru-42) Erzurum Kongresinde alınan kararların yürütülmesi için seçilen Temsil Heyetinin başına kim getirilmiştir?

Cevap: Damat Ferit Paşa

Soru-43)”Müslüman olmayan unsurlara imtiya/ayrıcalık verilmeyecektir.” Kararı nerede alınmıştır?

Cevap: Amasya Genelgesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

Soru-44) I.Dünya Savaşının sonunda Osmanlı Devletinin ateşkes istemesinin nedenleri arasında yer alan madde nedir?

Cevap: Bulgaristan’ın teslim olması

Soru-45) Mondros Mütarekesinin İtilaf devletleri adına imzalayan İngiliz delegesi kimdir?

Cevap: Amiral Calthorpe

Soru-46) Amasya genelgesinde belirtilen esaslar arasında hangisi yer alır?

Cevap: Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Soru-47) Havza Genelgesi ile istenilen madde nedir?

Cevap: İzmir’in işgalinin protesto edilmesi

Soru-48) Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümetince Samsun’a gönderilmesinin sebeplerinden biri hangisidir?

Cevap: Samsun bölgesindeki asayişsizliğin sebeplerini incelemek

Soru-49) İstanbul Hükümetince Samsun’a gönderilen Mustafa Kemal Paşa’nın daha sonra neden yakalanarak İstanbul’a gönderilmesi istenmiştir?

Cevap: Hükümet karalarına aykırı hareket ettiği için
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

Soru-50) Milli bir kongrenin Sivas’ta toplanmak istenmesinin nedeni nedir?

Cevap: Güvenli bir yer olması

Soru-51) Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul’da görüşen ve Doğu Anadolu’dan bir hareket başlatılması gerektiğini söyleyen arkadaşı kimdir?

Cevap: Kazım Karabekir

Soru-52) Manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceği kararı nerede alınmıştır?

Cevap: Kanuni esasi

Soru-53) Temsil heyeti ilk olarak hangi kongrede oluşturulmuştur?

Cevap: Erzurum Kongresinde

Soru-54) Anayasa Hukukçuları tarafından meclis provası olarak tanımlanan Şura-yı Büyük Devlet hangi tarihte kuruldu?

Cevap: 1868
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Final Soruları

Soru-55) Şura’nın açılışında devletin halka hizmet için kurulmuş bir yapı olduğuna, buna mukabil halkın hak ve hürriyetlerinin de sınırsız olmadığına dikkat çekerek aydın ve bürokrat kesimlerin beklentilerini telif etmeye çalışan dönemin sultanı kimdir?

Cevap: Abdülaziz

Soru-56) “Baltalimanı Antlaşması” ve sonuçlarına dair söylenenler arasında hangisi doğrudur?

Cevap: İngiltere’ye kapitülasyonlarınçok üzerinde ticari ayrıcalıklar verilmiştir.

Soru-57) 1876 Anayasası için geçerli olmayan durum nedir?

Cevap: Meclisteki mebusların kanun teklif etme yetkileri vardır.

Soru-58) Büyük Millet Meclisi Ankara’da Ulus meydanında yer alan binada en yaşlı üye olarak kimin başkanlığında açılmıştır?

Cevap: Şerif Bey

Soru-59) Mustafa Kemal Paşa’nın 24 Nisan 1920 tarihli konuşması ile belirlenen TBMM’nin hedefleri arasında bulunmamaktadır?

Cevap: Meclisin hedefi mutlakiyet rejimini devam ettirmektir.

Soru-60) Amasya genelgesi hangi tarihte ilan edilmiştir?

Cevap: 22 Haziran 1919
lolonolo
lolonolo
sosyoloji facebook grubu Çocuk Gelişimi - facebook
https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/ https://www.facebook.com/groups/SosyalHizmetAuzef/
FACEBOOK ADALET GRUBU facebook coğrafya
Psikoloji - facebook Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook
Facebook Felsefe Grubu
siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
facebook iş sağlığı ve güvenliği
Facebook ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Auzef

Auzef 2019-2020
AUZEF Ders Muafiyeti
AUZEF kayıt Ücretleri
AUZEF 1.80 Kuralı ve Mezuniyet
AUZEF kayıt Yenileme
lolonolo
toefl grammar
lolonolo
https://www.youtube.com/watch?v=VtFBm7vESrw/
lolonolo
lolonolo

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 ve 2” için 2 yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.