Çağdaş Sosyoloji Teorileri

Ad

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

Çağdaş Sosyoloji Teorileri Ünite Soruları
Vize Final
2020 Vize Soruları
2019 Vize  Soruları
2017 Vize Soruları

Çağdaş Sosyoloji Teorileri Ders Kitabı

Ders notları

Ders Hakkında

Sosyolojik teorilerin gelişmesine katkıda bulunan en önemli meselelerden birisi, doğal gerçeklik ile toplumsal gerçeklik arasındaki yapısal fark meselesidir. Ders kapsamında bu konu irdelenecektir.

Üniteler

1. Sosyolojik Teori
2. Yapısal İşlevselcilik
3. Çatışmacılık
4. Sembolik Etkileşimcilik
5. Dramaturji
6. Toplumsal Fenomenoloji Ve Etnometodoloji
7. Gerçekliğin Toplumsal İnşası
8. Toplumsal Alışveriş Ve Rasyonel Tercih Teorileri
9. Yeni İşlevselcilik Ve Sistem Teorileri
10. Frankfurt Okulu Ve Eleştirel Teori
11. Jürgen Habermas Ve İletişimsel Eylem Teorisi
12. Anthony Giddens Ve Yapılaşma Teorisi
13. Pierre Bourdieu: Habitus, Alan Ve Sermaye
14. Postmodern Toplum Teorisi

Çağdaş Sosyolojisi Teorileri Vize 2020 Soruları

1 ) Yapısal işlevselciliğin temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Toplum ticari ve siyasi bir örgütlenmedir.
b ) İşlevler değişmezdir.
c ) Toplum organizmaya benzetilebilir.
d ) Toplumsal değişme zorunlu bir süreçtir.
e ) Toplum, düzenlilik halinde bir gerçekliktir.

Cevap : e ) Toplum, düzenlilik halinde bir gerçekliktir.

2 ) Yapısal işlevselciliğin toplumdaki her unsurun statik ya da hareketli denge durumuna karşı, çatışmacılık aşağıdakilerden hangi unsura vurgu yapmaktadır?

a ) Değişme
b ) Güç
c ) Eşitsizlik
d ) Çözülme
e ) Tabakalaşma

Cevap : a ) Değişme

3 ) Etnometodolojide ihlal etme deneyleri hangi araştırma tekniğinde uygulanmaktadır?

a ) Anket
b ) Derinlemesine mülakat
c ) İstatistik
d ) Odak grup çalışması
e ) Karşılıklı konuşma

Cevap : e ) Karşılıklı konuşma

4 ) “Dramaturjide bireyin belli bir gözlemci kümesi önünde sürekli bulunduğu bir süre boyunca gerçekleştirdiği ve gözlemciler üzerinde biraz da olsa etkisi olan tüm faaliyetlere ……………… denir.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi uygun olur?

a ) Performans
b ) Rol
c ) Takım
d ) Etkileşim
e ) Sahne

Cevap : a ) Performans

5 ) İki kişinin arkadaş olmaları, zamanla arkadaşlık ilişkilerinde “biz” gerçekliğinin oluşması ve bu iki kişinin arkadaşlığın ilkelerine göre birbirlerine davranmaya başlamaları toplumsal gerçekliğin üretiminde hangi sürece karşılık gelmektedir?

a ) Nesnelleştirme
b ) Tali toplumsallaşma
c ) Asli toplumsallaşma
d ) İçselleştirme
e ) Dışsallaştırma

Cevap : a ) Nesnelleştirme

6 ) Sembolik etkileşimcilerin sosyolojinin ve psikolojinin ortak kavramı olarak ele aldığı ve analiz etmeye çalıştığı temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Kurum
b ) Grup
c ) Toplumsallık
d ) Özne
e ) Benlik

Cevap : e ) Benlik

7 ) “Dramaturjide bir rutinin sahnelenmesinde iş birliğinde bulunan bireyler…………..…olarak adlandırılır.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi uygun olur?

a ) Oyuncu
b ) Takım
c ) Kurum
d ) Performans
e ) Rol icracısı

Cevap : b ) Takım

8 ) Yorumlama şemalarıyla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a ) Davranışlara anlam yüklemeyi mümkün kılmaktadır.
b ) Bilgi stoklarına bağlıdırlar.
c ) Tipleştirme yorumlama şemalarından bağımsızda gerçekleşebilir.
d ) Anlam etkileşimin zorunlu şartlarıdır.
e ) Özneler arasılığın üretilmesini sağlamaktadır.

Cevap : c ) Tipleştirme yorumlama şemalarından bağımsızda gerçekleşebilir.

9 ) Sembolik etkileşimciliğe özellikle etkileşim konusunda katkı yapan klasik sosyolog ve açıkladığı kavram hangi seçeneklerde doğru verilmiştir?

a ) M.Weber- Toplumsal eylem
b ) G.Simmel- Toplumlaşma
c ) K.Marx- Praksis
d ) E.Durkheim- Toplumsal olgu
e ) F.Tönnies- Cemiyet

Cevap : b ) G.Simmel- Toplumlaşma

10 ) Toplumsal etkileşimde bireylerin iç sesleri benliğin …………….…yönüdür. Davranışı gerçekleştiren yöne ise daima………………..
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi uygun olur?

a ) Benlik- Ben
b ) Ben – Genelleştirilmiş öteki
c ) Genelleştirilmiş öteki- Ben
d ) Ben- Beni/bana
e ) Beni/bana -Ben

Cevap : e ) Beni/bana -Ben

11 ) Sembolik etkileşimciliğin en önemli kavramlarından birisi olan “insan haline gelme” ve benliğin gelişmesi süreçlerini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Toplumsallaşma
b ) Kültürlenme
c ) Bütünleşme
d ) Toplumsal Benlik
e ) Diğer

Cevap : a ) Toplumsallaşma

12 ) “Mead’e göre ‘ben’ toplumsal benliğin ………………..yönüne karşılık gelirken, ‘beni/bana’ toplumsal benliğin ……………….. yönüdür.”
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
yerleştirilmelidir?

a ) Sosyolojik -Zihinsel
b ) Sosyolojik – Psikolojik
c ) Zihinsel -Psikolojik
d ) Psikolojik -Zihinsel
e ) Psikolojik -Sosyolojik

Cevap : e ) Psikolojik -Sosyolojik

13 ) Dramaturji, aşağıdaki isimleri verilmiş olan ekollerden hangisinin genel kabullerine daha yakındır?

a ) Toplumsal Fenomenoloji
b ) Sembolik Etkileşimcilik
c ) Yapısal İşlevselcilik
d ) Etnometodoloji
e ) Çatışmacılık

Cevap : b ) Sembolik Etkileşimcilik

14 ) Lewis Coser’ın, görüşlerini takip ettiği klasik sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Karl Marx
b ) George Simmel
c ) Max Weber
d ) Emile Durkheim
e ) Talcott Parsons

Cevap : b ) George Simmel

Çağdaş Sosyolojisi Teorileri Vize 2020 Soruları

15 ) Gündelik hayat gerçekliğini bir tiyatro sahnesine benzeten çağdaş sosyolog aşağıdaki isimlerden hangisidir?

a ) Harold Garfinkel
b ) Erving Goffman
c ) George H.Mead
d ) Alfred Schutz
e ) Herbert Blumer

Cevap : b ) Erving Goffman

16 ) “Sembolik etkileşimi sürdürmek için insanların birbirlerini anlamaları ve süregiden iletişimde her birinin ötekinin “yerine geçmesi” gerekmektedir.”
Yukarıdaki tanım sembolik etkileşimcilikte hangi kavrama karşılık gelmektedir?

a ) Yorum
b ) Genelleştirilmiş Öteki
c ) Ben
d ) Beni bana
e ) Rol alma

Cevap : e ) Rol alma

17 ) Fenomenolojinin en önemli temsilcisi filozof ve bu felsefi yaklaşımı sosyolojiye uyarlayan sosyolog hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a ) E. Husserl- A.Schutz
b ) I.Kant- H.Garfinkel
c ) W. Hegel- P.Berger
d ) E. Husserl-E. Goffman
e ) M.Heidegger- H.Blumer

Cevap : a ) E. Husserl- A.Schutz

18 ) Dramaturjide toplumsal rollere bağlı olarak etkileşimin gerçekleştiği ve muhatapların karşılıklı etkileşimlerinin geliştiği mekanları ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Alan
b ) Rol mesafesi
c ) Sahne önü
d ) Takım
e ) Sahne arkası

Cevap : c ) Sahne önü

19 ) Aşağıdakilerden hangisi çatışmacılığın ilgilendiği esas konulardan birisi değildir?

a ) Tabakalaşma
b ) Rekabet
c ) Toplumsal düzen
d ) Eşitsizlik
e ) Güç

Cevap : c ) Toplumsal düzen

20 ) Çağdaş sosyoloji teorilerine önemli bir katkıda bulunan ‘’Damga’’ adlı eser hangi sosyoloğa aittir?

a ) Blumer
b ) Berger
c ) Mead
d ) Goffman
e ) Parsons

Cevap : d ) Goffman

21 ) Mead’e göre benliğin gelişim aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

a ) Genelleştirilmiş öteki – Taklit- Oyun
b ) Taklit- Oyun – Genelleştirilmiş öteki
c ) Oyun – Taklit – Genelleştirilmiş öteki
d ) Oynama- Oyun – taklit
e ) Taklit-oynama – Genelleştirilmiş öteki

Cevap : b ) Taklit- Oyun – Genelleştirilmiş öteki

22 ) “Total kurumların en önemli özelliklerinden biri benlik etkileşimlerinde ………….ve………… olmamasıdır.” Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi uygun olur?

a ) Performansın- Uyumun
b ) Sahne arkasının- Performansın
c ) Sahne önünün – Sahne arkasının
d ) Rol mesafesinin- Rutinin
e ) Sahne önünün- Rol mesafesinin

Cevap : c ) Sahne önünün – Sahne arkasının

23 ) “Dahrendorf’a göre………………., toplumsal düzenden kaynaklanmaz.Güç ve güç sahiplerinin çıkarları çerçevesinde anlaşılabilir.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi uygun olur?

a ) Çatışma
b ) Norm
c ) Sınıf
d ) İktidar
e ) Otorite

Cevap : b ) Norm

24 ) Aşağıdakilerden hangisi total kurum olarak kabul edilmez?

a ) Hapishane
b ) Yatılı okul
c ) Üniversite öğrenci yurdu
d ) Huzurevi
e ) Toplama kampı

Cevap : c ) Üniversite öğrenci yurdu

25 ) Gündelik hayatı yaşayan insanların düzenli toplumsal işlerde gerçekleştirdikleri teknikleri sistematik olarak inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Sembolik Etkileşimcilik
b ) Gerçekliğin Toplumsal İnşası
c ) Dramaturji
d ) Davranışçı Sosyoloji
e ) Etnometodoloji

Cevap : e ) Etnometodoloji

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

sosyoloji facebook grubu
Auzef Sosyoloji Lisans
Ad

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.