Çağdaş Sosyoloji Teorileri

lolonolo

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

Sosyolojik teorilerin gelişmesine katkıda bulunan en önemli meselelerden birisi, doğal gerçeklik ile toplumsal gerçeklik arasındaki yapısal fark meselesidir. Ders kapsamında bu konu irdelenecektir.

lolonolo
Vize
Final
Vize 2019 Soruları Online
Vize 2017 Soruları
Ünite Soruları

Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Ders Kitabı

AUZEF
AUZEF Anasayfa
lolonolo

Çağdaş Sosyoloji Teorileri Ünite Soruları

Çağdaş Sosyoloji Teorileri Ünite Soruları

Ünite-1
1-Aşağıdaki ifadelerden hangisi teori için söylenemez?
A) Bilgiye ulaşmada yöntemleri ve teknikleri belirlemektedir.
B) Fenomenler arası ilişkileri açıklar.
C) Bir kavramın açıklanması zorunlu olarak belli bir teoriye bağlıdır.
D) Soyut bilgi dizeleridir.
E) Bilimsel modellerdir.

lolonolo
Cevap: C) Bir kavramın açıklanması zorunlu olarak belli bir teoriye bağlıdır.

2-Sosyoloji tarihinde sosyolojik teori için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Genel perspektif ve dünya görüşüdür.
B) Sosyologların eserlerinin ve izleyicilerinin çalışılmasıdır.
C) Belirli toplumsal fenomenlerin açıklanmasıdır.
D) Değişkenler arası ilişkileri oluşturan genel sistemdir.
E) Toplumsalın bilgisine ulaştıran yol ve araçlardır.

Cevap: E) Toplumsalın bilgisine ulaştıran yol ve araçlardır.

3-Sosyal bilimlerde teori kavramına en yakın kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epistemoloji
B) Yapı
C) Metodoloji
D) Ontoloji
E) İdeoloji

Cevap: E) İdeoloji

4-“Sosyal bilimlerin nesne alanı olarak doğa bilimlerinden farklı olarak ……bir yapıdadır.” Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi uygun olur?
A) Sistematik
B) Sadece olgusal
C) Düzenli
D) Karmaşık
E) Zorunlu

Cevap: D) Karmaşık

5-……….. teoriler toplumsal gerçekliği bireylerin dışında; ………. teoriler ise bireyler arası ilişkilerle üretilen bir gerçeklik olarak kabul etmektedirler. Boş bırakılan yerlere en uygun kavramlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Yapısal-Pozitivist
B) Makro-Mikro
C) Mikro-Makro
D) Pozitivist-Uzlaşmacı
E) Hümanistik-Mikro

Cevap: B) Makro-Mikro
lolonolo

6-İşlevselcilik ve çatışmacılık gibi yaklaşımlar……….sembolik etkileşimcilik ve toplumsal fenomenoloji gibi yaklaşımlar ………. teorilerdir. Boş bırakılan yerlere en uygun kavramlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Yapısal-Pozitivist
B) Makro-Mikro
C) Mikro-Makro
D) Pozitivist-Uzlaşmacı
E) Hümanistik-Mikro

Cevap: B) Makro-Mikro

7-Aşağıdaki sosyologlardan hangisi çağdaş sosyoloji teorilerine en çok etkide bulunmuş klasik sosyologlardan birisi değildir?
A) Emilé Durkheim
B) Georg Simmel
C) Auguste Comte
D) Karl Marx
E) Max Weber

Cevap: C) Auguste Comte

8-İş bölümü ve dayanışma gibi kavramların yanında açıklamacı metodoloji ile kendisinden sonra devam eden makro sosyolojik teorilere katkıda bulunan klasik sosyolog hangisidir?
A) Durkheim
B) Simmel
C) Marx
D) Weber
E) Spencer

Cevap: A) Durkheim

9-Genel olarak çatışmacı teoriye katkıda bulunan iki klasik sosyolog aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Georg Simmel – Max Weber
B) Karl Marx – Emile Durkheim
C) Karl Marx – Max Weber
D) Georg Simmel – Karl Marx
E) Emile Durkheim – Georg Simmel

Cevap: D) Georg Simmel – Karl Marx

10-Fikirleriyle özellikle mikro sosyolojik teorilerin gelişmesine katkıda bulunmuş iki klasik sosyolog hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Karl Marx ve Emile Durkheim
B) Max Weber ve Georg Simmel
C) Emile Durkheim ve Georg Simmel
D) Karl Marx ve Herbert Spencer
E) Karl Marx ve Georg Simmel

Cevap: B) Max Weber ve Georg Simmel

11-Aşağıdakilerden hangisi Robert Merton’a göre sosyoloji teorileri literatürüyle ilgili değildir?
A) Gözleme dayanan genellemeler
B) Metodoloji
C) Sosyolojik eğilimler
D) Toplumsal kurumların analizi
E) Sosyolojik kavramların analizi

Cevap: D) Toplumsal kurumların analizi
lolonolo
Çağdaş Sosyoloji Teorileri Ünite Soruları
Ünite-2
1-Yapısal işlevselciliğin temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplum ticari ve siyasi bir örgütlenmedir.
B) İşlevler değişmezdir.
C) Toplum organizmaya benzetilebilir.
D) Toplumsal değişme zorunlu bir süreçtir.
E) Toplum, düzenlilik halinde bir gerçekliktir.

Cevap: E) Toplum, düzenlilik halinde bir gerçekliktir.

2-Yapısal işlevselciliğin genel kabulleri açısından düşünüldüğünde “işlev” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Diğer işlevlere etki eder.
B) Beklenmedik durumlara kaynaklık edebilir.
C) Diğer işlevlerle ilişkilidir.
D) Olumludur.
E) Açıktır.

Cevap: B) Beklenmedik durumlara kaynaklık edebilir.

3-İşlevselciliğin toplumsal düzenin kendisini oluşturan alt sistemlerin işleyişine bağlı bir üst sistem olduğu kabulüne en çok etki eden sosyolog hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Karl Marx – M.Weber
B) H.Spencer – E.Durkheim
C) E.Durkheim – M.Weber
D) G.Simmel – E.Durkheim
E) H.Spencer – M.Weber

Cevap: B) H.Spencer – E.Durkheim

4-Parsons’ın sistem teorisinde sosyolojinin açıklamaya çalıştığı esas konusu olarak belirlediği sistem hangisidir?
A) Toplumsal sistem
B) Organik sistem
C) Kültürel sistem
D) Kişilik sistemi
E) Fizyolojik sistem

Cevap: A) Toplumsal sistem

5-“T. Parson eylem teorisinde …..; sistem teorisinde ise ……… etkilemiştir.” Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yerleştirilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) M. Weber’den – E. Durkheim’dan
B) M. Weber’den- G. Simmel’den
C) E. Durkheim’dan- H.Spencer’dan
D) E. Durkheim’dan- M. Weber’den
E) K.Marx’dan- M. Weber’den

Cevap: A) M. Weber’den – E. Durkheim’dan
lolonolo

6-Sistem içindeki unsurlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi Parsons’ın sistem teorisinde hangi işlevsel zorunluluğun sonucudur?
A) Uyum
B) Amaca erişme
C) Gizil kalıp koruması
D) Bütünleşme
E) Gerilim yönetimi

Cevap: D) Bütünleşme

7-Talcott Parsons’ın yaklaşımları dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylemin temel bileşenlerinden değildir?
A) Aktör
B) Durum
C) Hedef
D) İşlev
E) Norm

Cevap: D) İşlev

8-“Geleneksel topluluklarda insanlar soylarına göre statü elde ederlerken; modern toplumlarda insanlar aldıkları eğitimlerle ve kendi çabalarıyla statü elde etmektedirler.” Yukarıdaki önerme Parsons’ın hangi kalıp değişkenine örnek olarak verilebilir?
A) Birliktelik – benlik yönetimi
B) Özellik – evrensellik
C) Yaygınlık – özgüllük
D) Doğuştan getirilmiş nitelik – başarı
E) Duygusallık – tarafsızlık

Cevap: D) Doğuştan getirilmiş nitelik – başarı

9-“Bir amaca ulaşmak için kullanılan araçların ve yolların meşru olmaması durumudur.” R. Merton’ın yukarıdaki cümle ile tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gizli İşlev
B) Anomi
C) Açık işlev
D) Çatışma
E) Bozuk İşlev

Cevap: B) Anomi
lolonolo
Çağdaş Sosyoloji Teorileri Ünite Soruları
Ünite-3
1-Yapısal işlevselciliğin toplumdaki her unsurun statik ya da hareketli denge durumuna karşı çatışmacılık aşağıdakilerden hangi unsura vurgu yapmaktadır?
A) Değişme
B) Güç
C) Eşitsizlik
D) Çözülme
E) Tabakalaşma

Cevap: A) Değişme

2-L.Coser’ın takip ettiği klasik sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karl Marx
B) Georg Simmel
C) Max Weber
D) Emile Durkheim
E) Talcott Parsons

Cevap: B) Georg Simmel

3-Çatışmacılığın yirminci yüzyıldaki tartışmalarına en çok katkıda bulunan on dokuzuncu yüzyıl ideolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milliyetçilik
B) Sosyal Darwinizm
C) Liberalizm
D) Pozitivizm
E) Marxizm

Cevap: E) Marxizm

4-Aşağıdakilerden hangisi çatışmacılığın ilerlendiği esas konulardan birisi değildir?
A) Tabakalaşma
B) Rekabet
C) Toplumsal düzen
D) Eşitsizlik
E) Güç

Cevap: C) Toplumsal düzen

5-Aşağıdakilerden hangisi R. Dahrendorf’un yirminci yüzyıl modern toplumlarına verdiği isimdir?
A) Refah toplumu
B) Liberal toplum
C) Sosyalist toplum
D) Post kapitalist toplum
E) Kapitalist toplum

Cevap: D) Post kapitalist toplum
lolonolo

6-“Dahrendorf , Marx’ın………………….. kurumunu temel alan çatışma anlayışına karşı kendi teorisinde ………………………….kurumunu temel almıştır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelebilecek en uygun ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Sınıf-siyaset
B) Ekonomi-siyaset
C) Devlet-ekonomi
D) Çatışma – ekonomi
E) Sınıf –hukuk

Cevap: B) Ekonomi-siyaset

7-Aşağıdakilerden hangisi Dahrendorf’un Marx’a getirdiği eleştirilerden birisi değildir?
A) Marx’ın devrimi sınıf çatışmasının zorunlu sonucu olarak görmesi
B) Marx’ın her çatışmayı sınıf çatışması olarak yorumlaması
C) Marx’ın toplumsal sınıfları sadece mülkiyet ilişkilerine göre açıklaması
D) Marx’ın sınıfların birbirlerini kesin olarak reddettiği kabulü
E) Marx’ın pozitivist yöntem anlayışına sahip olması

Cevap: E) Marx’ın pozitivist yöntem anlayışına sahip olması

8-“Dahrendorf’a göre……………., toplumsal düzenden kaynaklanmaz: güç ve güç sahiplerinin çıkarları çerçevesinde anlaşılabilir.” Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi uygun olur?
A) Çatışma
B) Norm
C) Sınıf
D) İktidar
E) Otorite

Cevap: B) Norm

9-
I-Devlet
II-Siyasi partiler
III-Sendikalar
IV-Sivil toplum kuruluşları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri emniyet supabı kurum değildir?
A) III, IV
B) I.II
C) I
D) I, II, III, IV
E) II

Cevap:C) I
lolonolo
Çağdaş Sosyoloji Teorileri Ünite Soruları
Ünite-4
1-Sembolik etkileşimcilerin sosyolojinin ve psikolojinin ortak kavramı olarak ele aldığı ve analiz etmeye çalıştığı temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurum
B) Grup
C) Toplumsallık
D) Özne
E) Benlik

Cevap: E) Benlik

2-Sembolik etkileşimciliğin en önemli kavramlarından birisi olan “insan haline gelme” ve benliğin gelişmesi süreçlerini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsallaşma
B) Kültürlenme
C) Bütünleşme
D) Toplumsal Benlik
E) Diğer

Cevap: A) Toplumsallaşma

3-Sembolik etkileşimciliğe özellikle etkileşim konusunda katkı yapan klasik sosyolog ve açıkladığı kavram hangi seçeneklerde doğru verilmiştir?
A) M. Weber- Toplumsal Eylem
B) G. Simmel-Toplumlaşma
C) K. Marx-Praksis
D) E. Durkheim-Toplumsal Olgu
E) F. Tönnies-Cemiyet

Cevap: B) G. Simmel-Toplumlaşma

4-“Ayna benlik” kavramıyla sembolik etkileşimciliğe katkıda bulunan psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) J. Dewey
B) G.H. Mead
C) H. Blumer
D) C. H. Cooley
E) G. Simmel

Cevap: D) C. H. Cooley

5-Aşağıdakilerden hangisi G. H. Mead’in sembolik etkileşimciliğe önemli katkılarda bulunduğu kavramlardan birisi değildir?
A) Benlik
B) Nesneler
C) Toplu davranış
D) Davranış
A) Yapı

Cevap: A) Yapı
lolonolo

6-Mead’e göre benliğin gelişim aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A) Genelleştirilmiş öteki – Taklit-oyun
B) Taklit-oyun – Genelleştirilmiş öteki
C) Oyun-taklit – Genelleştirilmiş öteki
D) Oynama-oyun – taklit
E) Taklit-oynama – Genelleştirilmiş öteki

Cevap: B) Taklit-oyun – Genelleştirilmiş öteki

7-Mead’ın benliğin gelişim sürecinde dikkat çektiği özellikle gelişen iki insan unsuru hangileridir?
A) Zihin ve toplumsallık
B) Toplumsallık ve rasyonelite
C) Dil ve zihin
D) Dil ve toplumsallık
E) Dil ve beden

Cevap: C) Dil ve zihin

8-“Mead’e göre ‘ben’ toplumsal benliğin ……………….. yönüne karşılık gelirken, ‘beni/bana’ toplumsal benliğin ……………….. yönüdür.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelebilecek en uygun kavram çifti, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırasıyla birlikte verilmiştir?
A) Sosyolojik – zihinsel
B) Sosyolojik – psikolojik
C) Zihinsel – psikolojik
D) Psikolojik – zihinsel
E) Psikolojik – sosyolojik

Cevap: E) Psikolojik – sosyolojik

9-Toplumsal etkileşimde bireylerin iç sesleri benliğin ………… yönüdür. Davranışı gerçekleştiren yöne ise daima………………. . Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi uygun olur?
A) Benlik-Ben
B) Ben- Genelleştirilmiş Öteki
C) Genelleştirilmiş Öteki- Ben
D) Ben- Beni/Bana
E) Beni/Bana- Ben

Cevap: E) Beni/Bana- Ben

10-“Sembolik etkileşimi sürdürmek için insanların birbirlerini anlamaları süre giden iletişimde her birinin ötekinin “yerine geçmesi” gerekmektedir.” Yukarıdaki tanım sembolik etkileşimcilikte hangi kavrama karşılık gelmektedir?
A) Yorum
B) Genelleştirilmiş öteki
C) Ben
D) Beni bana
E) Rol alma

Cevap: E) Rol alma
lolonolo
Çağdaş Sosyoloji Teorileri Ünite Soruları
Ünite-5
1-Gündelik hayat gerçeklerini bir tiyatro sahnesine benzeten çağdaş sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) Garfinkel
B) Goffman
C) Mead
D) Schutz
E) Blumer

Cevap: B) Goffman

2-“Dramaturjide bireyin belli bir gözlemci kümesi önünde sürekli bulunduğu bir süre boyunca gerçekleştirdiği ve gözlemciler üzerinde biraz da olsa etkisi olan tüm faaliyetlere ……….. denir.” Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi uygun olur?
A) Performans
B) Rol
C) Takım
D) Etkileşim
E) Sahne

Cevap: A) Performans

3-Dramaturji hangi ekolün genel kabullerine daha yakındır?
A) Toplumsal fenomenoloji
B) Sembolik etkileşimcilik
C) Yapısal işlevselcilik
D) Etnometodoloji
E) Çatışmacılık

Cevap: B) Sembolik etkileşimcilik

4-“Dramaturjide bir rutinin sahnelenmesinde iş birliğinde bulunan bireyler…………olarak adlandırılır.” Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi uygun olur?
A) Takım
B) Kurum
C) Performans
D) Rol icracısı
E) İzlenim

Cevap: A) Takım

5-Erving Goffman statü kavramını aşağıdaki kavramlardan hangisine referansla açıklamaktadır?
A) Rol Mesafesi
B) Performans
C) İzlenim denetimi
D) Rutin
E) Rol

Cevap: A) Rol Mesafesi
lolonolo

6-Dramaturjide toplumsal rollere bağlı olarak etkileşimin gerçekleştiği ve muhatapların karşılıklı etkileşimlerinin geliştiği mekan hangisinde verilmektedir?
A) Alan
B) Sahne önü
C) Rol mesafesi
D) Takım
E) Sahne arkası

Cevap: B) Sahne önü

7-“Total kurumların en önemli özelliklerinden biri benlik etkileşimlerinde …….. ve ………olmamasıdır.” Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi uygun olur?
A) Performansın-uyumun
B) Sahne arkasının-performansın
C) Rol mesafesinin-rutinin
D) Sahne önünün-rol mesafesinin
E) Sahne önünün-sahne arkasının

Cevap: E) Sahne önünün-sahne arkasının

8-Aşağıdakilerden hangisi total kurum olarak kabul edilmez?
A) Hapishane
B) Üniversite öğrenci yurdu
C) Yatılı okul
D) Huzurevi
E) Toplama kampı

Cevap: B) Üniversite öğrenci yurdu

9-Aşağıdakilerden hangisi etnometodolojik damgaya bir örnek olarak verilebilir?
A) Fiziki deformasyon (yara)
B) Ahlaksızlık olarak kabul edilen davranış
C) Fiziki engel
D) Toplumun genelinin sapmış kabul ettiği inanç
E) Radikal siyasi davranış

Cevap: D) Toplumun genelinin sapmış kabul ettiği inanç

10-“Damga” isimli eser aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
A) Blumer
B) Berger
C) Mead
D) Goffman
E) Parsons

Cevap: D) Goffman
lolonolo
Çağdaş Sosyoloji Teorileri Ünite Soruları
Ünite-6
1-Schutz öncelikle klasik sosyologlardan …….…….anlayışının eksikliklerini tespit ederek kendi teorisini geliştirmiştir. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisinin gelmesi uygun olur?
A) Marx – yabancılaşma
B) Weber – toplumsal eylem
C) Simmel – toplumsallaşma
D) Weber – anlama
E) Durkheim – toplumsal olgu

Cevap: B) Weber – toplumsal eylem

2-Yorumlama şemalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Davranışlara anlam yüklemeyi mümkün kılmaktadır.
B) Bilgi stoklarına bağlıdırlar.
C) Tipleştirme yorumlama şemalarından bağımsız da gerçekleşebilir.
D) Anlam etkileşimin zorunlu şartlarıdır.
E) Özneler arasılığın üretilmesini sağlamaktadır.

Cevap: C) Tipleştirme yorumlama şemalarından bağımsız da gerçekleşebilir.

3-Fenomenolojinin en önemli temsilcisi filozof ve bu felsefi yaklaşımı sosyolojiye uyarlayan sosyolog hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) E. Husserl – A.Schutz
B) Kant – H.Garfinkel
C) W. Hegel – P. Berger
D) E. Husserl – E. Goffman
E) M. Heidegger – H.Blumer

Cevap: A) E. Husserl – A.Schutz

4-Gündelik hayatı yaşayan insanların düzenli toplumsal işlerde gerçekleştirdikleri teknikleri sistematik olarak inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolik etkileşimcilik
B) Gerçekliğin toplumsal inşası
C) Dramaturji
D) Davranışçı sosyoloji
E) Etnometodoloji

Cevap: E) Etnometodoloji

5-Etnometodolojide “Toplumsal Düzen” kavramıyla aşağıdakilerden hangisine daha çok vurgu yapılmaktadır?
A) Gelenek
B) Gündelik hayat
C) Yorumlama şemaları
D) Nesnel toplumsal gerçeklik
E) Özneler arasılık

Cevap: B) Gündelik hayat
lolonolo

6-Etnometodolojide gündelik hayatta yaşama bilgisine ve becerisine sahip insanları tanımlamak için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pratik sosyolog
B) Aktör
C) Yorumcu
D) Özne
E) Oyuncu

Cevap: A) Pratik sosyolog

7-Toplumsal gerçekliğin aynı zamanda bireylerin zihninde bir kurgu olarak var olması, toplumsal fenomenolojide hangi kavramla açıklanmaktadır?
A) Tipleştirme
B) Özneler-arasılık
C) Perspektiflerin karşılıklılığı
D) Yorumlama şemaları
E) Bilgi stokları

Cevap: A) Tipleştirme

8-Aynı şeyin ismini bir kültürde “sevimli”, başka bir kültürde “hakaret” anlamları içermesi etnometodolojik hangi kavrama referansla açıklanır?
A) Refleksivite
B) Lokalilik
C) Perspektiflerin karşılıklılığı
D) Etnosantrizm
E) Bağlama gönderimlik

Cevap: E) Bağlama gönderimlik

9-Etnometolojide konuşmanın anlamının her zaman lokal, zaman ve mekanla sınırlı olması – bir kelime hakkında genelleme yapmanın imkansız olduğunu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yorumlama şemaları
B) Refleksivite
C) Rutin
D) Bağlama gönderimlik
E) Tipleştirme

Cevap: D) Bağlama gönderimlik

10-Etnometodolojide ihlal etme deneyleri aşağıdaki hangi araştırma tekniğinde uygulanmaktadır?
A) Anket
B) Derinlemesine mülakat
C) İstatistik
D) Odak grup çalışması
E) Karşılıklı konuşma

Cevap: E) Karşılıklı konuşma
lolonolo
Çağdaş Sosyoloji Teorileri Ünite Soruları
Ünite-7
1-Peter Berger ve Thomas Luckmann’ın birlikte yazdıkları “Gerçekliğin Toplumsal İnşası” adlı kitap, teorik olarak hangi sosyoloji alt disiplinine vurgu yapmaktadır?
A) Bilgi sosyolojisi
B) Sosyal Psikoloji
C) Kurumlar sosyolojisi
D) Tabakalaşma
E) Siyaset sosyolojisi

Cevap: A) Bilgi sosyolojisi

2-“Gerçekliğin Toplumsal İnşası Yaklaşımı” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumsal gerçekliğin temelinin bilgi olduğunu kabul eder.
B) Toplumun olgusal ve nesnel bir gerçeklik olduğunu kabul eder.
C) Makro ve mikro sosyolojiler arasında bir sentez yapmaya çalışır
D) İnsan ve toplum gerçekliği arasındaki ilişkiyi açıklamak için toplumsallaşmayı kullanır.
E) Toplumsal gerçekliğin bireyleri kontrol eden ve onlara baskı yapan yapısını kabul eder.

Cevap: E) Toplumsal gerçekliğin bireyleri kontrol eden ve onlara baskı yapan yapısını kabul eder.

3-
I-Mikro ve makro arasında sentez yapma girişimidir.
II-Birey ile toplumu birbirinden ayrı gerçeklikler olarak kabul etmiştir.
III- Bir toplumda tek bir toplumsal gerçeklik olmayacağını, toplumun çoklu gerçeklikler alanı olduğunu kabul etmiştir.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri Gerçekliğin Toplumsal İnşası Yaklaşımı için geçerlidir?
A) II
B) I,II
C) III
D) I,III
E) I

Cevap: D) I,III

4-Gerçekliğin Toplumsal İnşası Yaklaşımında birey ile toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal gerçeklik bireyler arasıdır.
B) Her ikisi de birbirinden bağımsızdır.
C) Nesnel olan öznel olanı belirler.
D) Bireysel olan yapısal olandan, yapısal olan bireysel olandan ayrılamaz; daima bir aradadırlar.
E) Toplumun nesnel bir gerçeklik olduğu kabul edilemez.

Cevap: E) Toplumun nesnel bir gerçeklik olduğu kabul edilemez.

5-Gerçekliğin Toplumsal İnşası Yaklaşımında toplumsal gerçekliği bireylerin icrasıyla mümkün kılan en temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşma
B) Birey
C) İletişim
D) Bilgi
E) Semboller

Cevap: D) Bilgi
lolonolo

6-Gerçekliğin Toplumsal İnşası Yaklaşımında toplumsallığın en güçlü şekilde yapılandığı, bebeklik ve çocukluk döneminde yoğun bir şekilde tecrübe edilen toplumsallaşma sürecinin adı nedir?
A) Asli toplumsallaşma
B) Tali toplumsallaşma
C) Nesnelleştirme
D) İçselleştirme
E) İkincil toplumsallaşma

Cevap: A) Asli toplumsallaşma

7-Zaten toplumsallaşmış bireyin hayatı boyunca tecrübe ettiği yeni toplumsallaşmaları ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tali toplumsallaşma
B) Birincil toplumsallaşma
C) Beklenen toplumsallaşma
D) Gençlik toplumsallaşması
E) Asli toplumsallaşma

Cevap: A) Tali toplumsallaşma

8-Asli toplumsallaşma süreci ilk çevreyi oluşturan ve bağlanılan bireyleri ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsallaşma aracıları
B) Anlamlı ötekiler
C) Rol modelleri
D) Toplumsallaşma ajanları
E) Genelleştirilmiş ötekiler

Cevap: B) Anlamlı ötekiler

9-İki kişinin arkadaş olmaları, zamanla arkadaşlık ilişkilerinde “biz” gerçekliğinin oluşması ve bu iki kişinin arkadaşlığın ilkelerine göre birbirlerine davranmaya başlamaları toplumsal gerçekliğin üretiminde hangi sürece karşılık gelmektedir?
A) Nesnelleştirme
B) Tali toplumsallaşma
C) Asli toplumsallaşma
D) İçselleştirme
E) Dışsallaştırma

Cevap: A) Nesnelleştirme

10-Aşağıdaki hangisi temel toplumsallaşma aracılarından birisi değildir?
A) Devlet
B) Kitle iletişim araçları
C) Aile
D) Okul
E) Akran ve arkadaş grupları

Cevap: A) Devlet
lolonolo
 • ingilizce Ünite-1
  İngilizce (2019-2020)

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
İnkılap Tarihi Anasayfa
Türk Sosyoloji Tarihi
TOEFL
TOEFL GRAMERİ

Sosyoloji
Sosyoloji ANASAYFA
 • Aile Sosyolojisi Ünite-1
  Aile Sosyolojisi Ünite-1
lolonolo
Facebook
SOSYOLOGİ GERUBU
lolonolo

 

Felsefe lisans
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Çağdaş Sosyoloji Teorileri Kitabı

Sosyolojik teorilerin gelişmesine
katkıda bulunan en önemli
meselelerden birisi, doğal gerçeklik
ile toplumsal gerçeklik arasındaki
yapısal fark meselesidir. Ders
kapsamında bu konu irdelenecektir.

 

Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
lolonolo
 • Psikoloji Test-1
  Psikoloji Test-1
 • ingilizce Ünite-1
  İngilizce (2019-2020)
lolonolo
TOEFL GRAMMAR

 

lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.