Değişim Sosyolojisi

Ad

Değişim Sosyolojisi

Vize Final
Vize Soruları 2019
Auzef Ders Kitabı PDF

Ders Hakkında

Bu derste ana konu olan toplumsal değişimle ilgilenmek demek hemen hemen sosyolojinin tüm kavramlarını, alt başlıklarını ve ilgi alanlarını çalışmaya dâhil etmek anlamına gelmektedir.

Üniteler

1. Toplumsal Değişmeyi Anlamak: Temel Kavramlar
2. Toplumsal Değişmenin Unsurları I
3. Toplumsal Değişmenin Unsurları Iı
4. Aydınlanma Düşüncesi: Toplumun Ve Değişimin Doğuşu
5. Modern Toplumun Doğuşu Ve Evrimci Değişim Teorileri
6. Karl Marx’ın Toplumsal Değişme Teorisi
7. Emile Durkheim’in Değişim Kuramı
8. Max Weber’in Değişim Kuramı
9. Çağdaş Sosyolojide Toplumsal Değişim
10. Modernleşme Ve Ötesi
11. Toplumsal Değişmeyle İlgili Güncel Gelişmeler Ve Tartışmalar
12. Türkiye Sosyolojisinde Toplumsal Değişim I
13. Türkiye Sosyolojisinde Toplumsal Değişim Iı
14. Sonuç: Sosyolojide Toplumsal Değişme

Değişim Sosyolojisi Vize Soruları 2019

1- İnsanlık tarihinde büyük değişimlere yol açan kapsamlı nüfus hareketlerine ne denir ?

Cevap: Demografik Devrim

2- Klasik sosyoloji içinde din ile toplumsal değişim arasında ilişkiyi, dinlerin iktisadi etiğini kapsamlı bir biçimde ele alan isim hangisidir?

CEVAP: Weber

3- Kuramsal değişimleri kapsayan toplumsal değişim hangi düzeyde tekabül etmektedir?

CEVAP: Orta

4- George Ritzer dünya toplumlarının tüketim kalıpları üzerinden gittikçe birbirine benzemeye başlamalarını ne olarak adlandırmaktadır?

CEVAP: Toplumun Mc Donalds’laşması

5- Aşağıdaki hareketlerden hangisi sanayi sonrası neoliberal küreselleşme dünyasında ortaya çıkan yeni toplumsal hareketlerden birisi olamaz?

CEVAP: Sendikal hareketler

6- S.Simon’un sosyal düzenin temeli olarak iktisadi yapıyı görmesinin temelinde hangi düşünce bulunmaktadır?

CEVAP: İngiliz liberal ekonomi politikçileri

7- Gelecek Şoku” isimli eserinde iletişimin ve bilginin değişen yapısına bağlı olarak hızlı bir biçimde değişen iş ilişkilerini çevreleyen toplumsal yapının eskiye bağlılığının oluşturacağı şoku ele alan isim kimdir?

CEVAP: Alvin Toffler

8- Spencer sosyal evrimin ilkesini ne olarak açıklar?

CEVAP: En uygun olanın yaşaması

9- Aydınlamacılardan insanın bilgisinin gelişmesi doğanın keşfedilmesiyle gerçekleşen toplumsal değişimi ne olarak adlandırmaktır?

CEVAP: İlerlemeci

10- Marx’a göre sınıf çatışmasının kaynağı nedir? (2016 vizede çıktı)

CEVAP: Üretim araçlarının özel mülkiyette olması

11- Comte göre sosyolojinin toplumsal değişimini inceleyen alt dalı hangisidir?

CEVAP: Sosyal dinamik

Değişim Sosyolojisi Vize Soruları 2019

12- Comte biliminin toplumsal değişim yasalarının keşfinde temel rol oynadığı şekli teorisine ne ad verilmektedir? (2016 vizede çıktı)

CEVAP: Pozitivizm

13- Marx’ın toplumsal değişmeyi kavramlaştırırken kullandığı diyalektik metodun kaynağı hangi düşünürdür? (2016 vizede çıktı)

CEVAP: Hegel

14- Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ilk defa toplumsal değişimin yasalarından bahsetmiştir?

CEVAP: Montesquieu

15- Saiınt-Simon toplumsal değişmeyi izleyerek modern toplumu ne olarak adlandırmaktadır?

CEVAP: Sanayi Toplumu

16- Marx’ın toplumsal değişimde ekonominin belirleyici olduğu yönündeki fikrine ne denmektedir?

CEVAP: İktisadi Determinizm

17- Marx’ın “Komünist Manifesto”da doğa güçlerine egemen olarak daha önceki kuşakların tümünün yaratmış olduklarından daha yoğun ve çok daha büyük üretici güç oluşturduğunu düşündüğü sınıf hangisidir?

CEVAP: Burjuvazi

18- Aşağıdaki Sosyologlardan hangisi yapının eylemden ve eylemi yapan aktörden önce geldiğini iddia edenlerden değildir?

Cevap: Weber

19- “Su değirmeni size feodal beyli toplumu verir, buharlı değirmen ise, sınai kapitalistli toplumu” sözü hangi sosyoloğa aittir?

Cevap: Marx

20- Hangi dönemden itibaren toplum kavramı kolektif insan varlığının temel biçimi olarak daha genel anlama seyrilmiştir? (2016 vizede çıktı)

CEVAP: Aydınlanma dönemi

Telegram Sosyoloji
Auzef Sosyoloji Lisans , Değişim Sosyolojisi
Ad

Değişim Sosyolojisi” için bir yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.