Halkla İlişkiler

lolonolo

Halkla İlişkiler

Vize

Final

Halkla İlişkiler Final Soruları

Halkla ilişkiler  Çalışma Soruları

Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler

AUZEF
AUZEF Anasayfa

Halkla ilişkiler  Çalışma Soruları

Halkla ilişkiler
1) Aşağıdakilerden hangisi hedef kitleyi belirlememenin sonuçları arasında bulunmamaktadır?A) Çalışma saatleri, materyaller ve ekipmanın en etkin biçimde kullanımını sağlamak için gereken çalışma ayarlanamayacaktır.

B) Hedeflere ulaşılamayacaktır.
C) Yönetim veya müşteri, sonuçların eksikliğinde memnun olmayacak ve halkla ilişkiler uygulayıcısının yetersiz olduğunu, gereksiz yere para harcandığını düşünecek, halkla ilişkiler danışmanı işini veya yaptığı anlaşmaya kaybedebilecektir.
D) Çok fazla hedef kitleye ulaşma çabasında rastgele mali kaynak ve çabalar dağıtılacaktır.
E) Aynı mesaj, farklı gruptaki insanlara verilerek maddi olarak tasarruf sağlanacaktır

lolonolo
Cevap:   E) Aynı mesaj, farklı gruptaki insanlara verilerek maddi olarak tasarruf sağlanacaktır
2) Olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları, müzik turneleri gibi uluslar arası organizasyonların çeşitli kurumlar tarafından desteklenmesi durumunda ortaya çıkan uluslar arası halkla ilişkiler çabası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslar arası reklamcılık
B) Uluslar arası sponsorluk
C) Uluslar arası lobicilik
D) Uluslar arası propaganda
E) Uluslar arası kriz halkla ilişkileri

lolonolo
Cevap:   B) Uluslar arası sponsorluk
3- Ivy Lee hangi halkla ilişkiler uygulaması kapsamında “İlkeler Deklerasyonu”nu yayınlamıştır?

A) Antrasit Kömür Grevi
B) Pennslyvania Demiryolları
C) Fijili Deniz Kızı
D) Colorado Kömür Grevi
E) Yaşlı Hizmetçi Heth olayı

lolonolo
Cevap:   A) Antrasit Kömür Grevi
4- Aşağıdakilerden hangisi Bogner’in halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini açıklarken bahsettiği beş evrede yer almamaktadır?

A) Çevreye uyum
B) Kısıt algısı
C) Manipülasyon
D) Enformasyon
E) İletişim

lolonolo
Cevap:  B) Kısıt algısı
5- “………………….., baskı gruplarının, kişilerin ya da özel çıkar gruplarının siyasal karar alma sürecini etkileme amacına yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerdir.”Yukarıda cümlede boş bırakılan yere hangisi  gelmelidir.A) Reklam
B) Propaganda
C) Halkla ilişkiler
D) Lobicilik
E) Pazarlama

lolonolo
Cevap:  D) Lobicilik
Halkla ilişkiler  Çalışma Soruları
6- Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü simetrik anlayışın koşulları arasında yer almamaktadır?

lolonolo

A) Bütünselleme
B) Karşılıklı bağımlılık
C) Tutuculuk
D) Sistemlerin açık olması
E) Akış dengesi

Cevap:   C) Tutuculuk
7- Basın ajansı modelinin temel amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde yer almaktadır?

A) Çevresel adaptasyon
B) Kamunun kazanılması
C) Kamunun ilgisini çekmek
D) İşbirliği geliştirme
E) Kamuoyu ile uyum

lolonolo
Cevap:   C) Kamunun ilgisini çekmek
8) “………………….., bir kuruluşun amaçlarını ve misyonunu başarma yeteneğini sınırlayan stratejik gruplardır” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?A) Bilinçli gruplar
B) Eylemci gruplar
C) Pasif gruplar
D) Dahili gruplar
E) Harici gruplar

Cevap:   B) Eylemci gruplar
9) Bir halkla ilişkiler ajansıyla birlikte çalışmaya karar verdiğinde kurum için ortaya çıkabilecek avantaj ve dezavantaj alanları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlar arasında yer almamaktadır?A) Profesyonellik
B) Çalışma yükü ve esneklik
C) Çatışma ve kriz yönetimi
D) Güven ve gizlilik
E) Objektiflik ve yaratıcılık

lolonolo
Cevap:   C) Çatışma ve kriz yönetimi
10-İki yönlü asimetrik modelin yaygın olarak kullanıldığı dönemin başlangıcı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru biçimde verilmektedir?A) 1850
B) 1820
C) 1950
D) 1920
E) 1900

lolonolo
Cevap:   D) 1920
Halkla ilişkiler  Çalışma Soruları
11) Aşağıdakilerden hangisi planlama süreci kapsamında yer alan 3. safhada yanıt aranan sorudur?

A) Söz konusu olan nedir?
B) Neye ulaşmak istiyoruz?
C) Hedef gruplara ulaşıldı mı?
D) Nasıl ulaşmak istiyoruz?
E) Kampanya başarılı oldu mu?

lolonolo
Cevap:   D) Nasıl ulaşmak istiyoruz?
12) Halkla ilişkiler kampanya yönetim sürecini oluşturan dört adım esas alındığında kampanya yönetimi açısından altı safhadan oluşan bir süreç ortaya çıkmaktadır. Bu sürecin dördüncü safhası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hedef saptama
B) Uygulama
C) Strateji
D) Kontrol
E) Taktik

lolonolo
Cevap:   E) Taktik
13) Aşağıdakilerden hangisinde anket uygulaması ile cevaplayıcı katılımı arasındaki ilişki doğru biçimde sunulmaktadır?

A) Yüzyüze anket – cevaplayıcı katılımı düşük
B) Telefon – cevaplayıcı katılımı düşük
C) İnternet – cevaplayıcının isteğine kalmış / orta katılım
D) Yüzyüze anket – cevaplayıcı katılımı orta

E)Posta – cevaplayıcı katılımı en yüksek

Cevap:   C) İnternet – cevaplayıcının isteğine kalmış / orta katılım
14) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanya stratejilerinin belirlenmesi aşamaları arasında yer almamaktadır?

A) Hedef gruplar
B) Tedbirler
C) Bütçeleme
D) Medya
E) Araştırma

Cevap:  E) Araştırma
15) Aşağıdakilerden hangisinde kurum içi iletişim aracılığıyla çalışanlara yönelik iletişimin gerçekleştirmesi gereken işlevler doğru olarak verilmektedir?A) Eğlendirmeli, yönetebilmeli, uyumu sağlamalı
B) Bilgilendirmeli, aidiyet geliştirmeli, yönetebilmeli
C) Sadakat oluşturmalı, uyumu sağlamalı, bilgilendirmeli
D) Bilgilendirmeli, motive etmeli, yönetebilmeli
E) Uyumu sağlamalı, desteklemeli, aidiyet geliştirmeli

Cevap:  D) Bilgilendirmeli, motive etmeli, yönetebilmeli
Halkla ilişkiler  Çalışma Soruları
16) “Coğrafi, kültürel veya dil farklılıkları veya aynı zamanda bunların hepsi arasında köprü kurularak, karşılıklı anlayışı sağlamak için yapılan planlı çalışmalardır” şeklinde tanımlanabilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazarlama halkla ilişkileri
B) Uluslar arası halkla ilişkiler
C) Global reklamcılık
D) Kurumsal iletişim
E) Lobicilik

Cevap:  B) Uluslar arası halkla ilişkiler
17) Aşağıdaki tezlerden hangisi bir devletin halkla ilişkilere ihtiyaç duyup duymadığı veya bunu isteyip istemediğine yönelik yaklaşımlar kapsamında bulunmamaktadır?A) Galtung ve Ruge’nin gerçekleştirdikleri bir hipoteze dayanılarak, bir devlet yapısal nedenli haber

bariyerlerinden dolayı dengeli ve pozitif haber bildirimine ne kadar az konu olmuşsa, halkla ilişkiler

kampanyalarını da o kadar önce uygulayacağı tahmin edilmektedir.

B) Serbest ekonomi politikası uygulayan ve ithalata açık olan bir ülke, bu ülkeyle ticaret yapmak isteyen kuruluşların halkla ilişkiler faaliyetlerinin objesi haline gelebilmektedir.
C) Bir ülke ihracata ne kadar bağımlıysa, ekonomisi için dış gelir ne kadar çok önem taşıyorsa, imajının iyileştirilmesine / korunmasına yönelik çalışmalar da o oranda artacaktır.
D) Medya sistemi halkla ilişkiler faaliyetlerinin uygulanmasına izin veren bir devlet, ekonomik anlamı ne kadar büyükse o kadar çok halkla ilişkiler faaliyetlerine konu olurlar.
E) Bir ülkenin medya haber bildiriminde negatif imaja sahip olan devletler (veya kuruluşlar), ilk önce o ülkeninhaber bildiriminden çıkmaya çalışacaklar ve daha sonra da yavaşça yeni bir pozitif imaj oluşturma çabalarına girişeceklerdir.

Cevap:   B) Serbest ekonomi politikası uygulayan ve ithalata açık olan bir ülke, bu ülkeyle ticaret yapmak isteyen kuruluşların halkla ilişkiler faaliyetlerinin objesi haline gelebilmektedir.
18) “Bir sponsorluk faaliyetinin ülke dışında yapılması durumunda ………………. Söz etmek mümkündür” ifadesindeki boş kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?

A) Uluslar arası pazarlama
B) Uluslar arası tanıtım
C) Uluslar arası reklam
D) Uluslar arası propaganda
E) Uluslar arası sponsorluk

Cevap:   E) Uluslar arası sponsorluk
19) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planın sahip olması gereken özelliklerden değildir?A) Planlama ve uygulama aşamalarına en az masraf yüklemek
B) Açık, seçik, kesin ve kabul edilebilir bir amaca sahip olmak
C) Eski yetki, mevki ve araçlardan yararlanmaktansa her koşulda yeni yetki, mevki ve araçlar yaratmak
D) Kurumun değişen iç ve dış koşullarına sürekli olarak uymak
E) Kurumun kabul etmiş olduğu her tür standart ve optimal durumlara uygun olmak

Cevap:   C) Eski yetki, mevki ve araçlardan yararlanmaktansa her koşulda yeni yetki, mevki ve araçlar yaratmak
20- Aşağıdaki halkla ilişkiler uygulayıcılarından hangisinin tüm halkla ilişkiler modellerine uygun uygulamaları hayata geçirdiği söylenebilmektedir?A) P. T. Barnum
B) Ivy Lee
C) Allen Center
D) Frank Jefkins
E) Edward Bernays

Cevap:   E) Edward Bernays
Halkla ilişkiler  Çalışma Soruları
Halkla İlişkiler
21)Selam verme ve karşısındaki kişiye saygı
gösterme şekilleri, toplumsal ve dini törenler
gibi davranışlar kültürün temel öğelerinden
hangisine uyar?
a) İnançlar
b) Dini davranışlar
c) Ritüel
d) Semboller
e)İdeoloji

Cevap: c) Ritüel
22)Sembolik kavramlarla ifade edilen, kutsallık
niteliği taşıyan kurgusal hikayelerdir veya bir
toplumun yaşadığı olayların ya da toplumun
düzen ve ilişkilerini temellendiren yapıların
düşselleştirilerek anlatımıdır.Yukarıda verilen
tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kahramanlık
b) Mit
c) Sembol
d) Tören
e) Eğitim

Cevap: b) Mit
23)James Gurninge Göre İlk Halkla İlişkiler
Modeli nedir?

Cevap: Basın Ajansı Modeli
24) Planlamanın sağladığı yararlardan hangisi
yanlıştır?
a) Çabalara odaklanır
b) Etkinliği geliştirir
c) Paranın değerinin anlaşılmasını sağlar
d) Aksilikleri minimize eder
e) Kısa vadeli görüş açısı geliştirmeyi teşvik
eder

Cevap: e) Kısa vadeli görüş açısı geliştirmeyi teşvik
eder (Uzun vadeli olacak)
25)Sorun Yönetim Süreci Adımlarımdan yanlış
olan hangisidir?
a) Değerlendirme
b) Strateji seçeneği
c) Sorunun uygulanması
d) Sorunun tespiti
e) Eylem planı

Cevap: c) Sorunun uygulanması

26)1990 yılında yazılan “The Fifth Disipline” adlı
kitabın yazarı kimdir?
a) James Grunig
b) Larissa Grunig
c) Peter Senge
d) David Dozier
e) Glen Broom

Cevap: c) Peter Senge
27)Devletin Baskı unsurları aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sendika b) Özel kurumlar
c) Öğrenciler d) Aile
e) Hükümet

Cevap: e) Hükümet
28)Aşağıdakilerden hangisi etkili ve ciddi bir
halkla ilişkilerin gerçekleştirilmesi sonucu imaj
oluşturmaya katkı sağlayacak şu
kazanımlardandır?
a) Tanınmışlık derecesinin artırılması
b) Kurumun kamuoyunda ya da hedef kitlede
yer alması
c) Güven ve inandırıcılığın oluşturulması
d) Fiziksel ortamın iyileştirilmesinin sağlanması
e) Hepsi

Cevap: e) Hepsi

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
 • Sosyal Psikoloji Ünite-7
  Sosyal Hizmetler ünite-7
 • ingilizce Ünite-1
  İngilizce (2019-2020)
 • Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
  Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
 • Sosyoloji Test-1
  Sosyoloji Test-1

Facebook
TIBBİ DÖKÜMANTASYON GRUBU
TOEFL GRAMMAR
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.