Hukukun Temel Kavramları

Ad

Hukukun Temel Kavramları

Vize Soruları Final Soruları
Vize Soruları
Hukukun Temel Kavramları 2020 Vize Soruları
Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar
Hukukun Temel Kavramları Ders Kitabı
Ders notları

Ders Hakkında

Dersin amacı öğrencilerin hem eğitim – öğretim hayatlarında hem de sonraki iş hayatlarında karşılaşacakları hukuksal sorunları anlamalarına katkı sağlamaktır. Bundan dolayı günlük iş hayatında, günlük hayatta daha fazla karşılaştığımız hukuksal sorunlara ışık tutan konulara (ceza hukuku, vergi hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk) daha fazla yer verilmiştir.

Üniteler

1. Toplumsal Düzen, Davranış Ve Hukuk Kuralları
2. Hukukta Yaptırım
3. Hukukunun Kaynakları
4. Hukuk Kurallarının Yer, Zaman Ve Anlam Bakımından Uygulanması
5. Hukukta Kişi Kavramı, Kişi Türleri, Kişilerin Ehliyetleri
6. Hak Kavramı Ve Hakkın Türleri
7. Hukiki Olay, Hukuki Fiil, Hukuki İşlem, Hakların Kazanılması Ve Kaybedilmesi
8. Dava Çeşitleri Ve Hakların Korunması
9. Kamu Hukukun Dalları – 1
10. Kamu Hukukunun Dalları – 2
11. Özel Hukukun Dalları – 1
12. Özel Hukukukun Dalları – 2
13. Yargı Teşkilatı – 1
14. Yargı Teşkilatı – 2

FACEBOOK ADALET GRUBU
adalet

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

1 ) Aşağıdakilerden hangisi nafaka alacaklısı konumunda olan kişilerden değildir ?

A ) Dede
B ) Baba
C ) Torun
D ) Teyze
E ) Evlat

Cevap : D
2 ) Türk Ceza Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarının hukuk kuralı haline dönmesine bir örnek teşkil etmez ?

a ) Irza Geçme
b ) Hırsızlık
c ) Adam öldürme
d ) Dolandırıcılık
e ) Konkordato

Cevap : E
3 ) Aşağıdakilerin hangisi hakkın mahiyetini açıklayan görüşlerden biri değildir ?

A ) İrade nazariyesi
B ) Menfaat nazariyesi
C ) Kamu çıkarı nazariyesi
D ) Hürriyet nazariye
E ) Karma nazariyesi

Cevap : C
4 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından olan kişisel hak ve hürriyetlerinden değildir ?

A ) Kişi dokunulmazlığı
B ) Kişi Özgürlüğü
C ) Çalışma hakkı
D ) Mülkiyet hakkı
E ) Düşünce Özgürlüğü

Cevap : C
5 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir ?

A ) Kara sigortası
B ) Deniz Sigortası
C ) Mal sigortası
D ) Can Sigortası
E ) Hastalık sigortası

Cevap : E
6 ) Aşağıdakilerin hangisi devletler umumi hukukunun kaynaklarından birisi değildir ?

A ) Andlaşmalar
B ) Vatandaşlık Kanunu
C ) Milletler arası teamüller
D ) İçtihatlar
E ) Doktrin

Cevap : B
7 )

1. Sağ doğum
2. Tam Doğum
3. Reşit olmak
4. Ayırt etme gücü
5. Kısıtlı olmamak
Gerçek kişilerde hak ehliyetinin kazanılması için yukarıdakilerden hangisi gereklidir ?

Cevap : 1 ve 2
8 ) Sınırlı ehliyetsizler aşağıdakilerden hangisini bizzat yapabilirler?

A ) Satım akdi
B ) Vakıf kurma
C ) Alım – satım
D ) Bağışlama
E ) Vekâlet

Cevap: B
9 ) Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki bir olaydır ?

A ) kira
B ) Vakıf kurma
C ) Alım – Satım
D ) Bağışlama
E ) Vekalet

Cevap : B
10 ) Aşağıdakilerden hangisi eğrin sayılmanın yollarından bir değildir ?

A ) Eğrin kılınmayı isteme
B ) İdari yoldan ergin olma
C ) Normal ergenlik
D ) Evlenme ile erginlik
E ) Mahkeme kararı ile erginlik .

Cevap : B
11 ) Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücü ortadan kalkmaz ?

A ) Akıl hastalığı
B ) Sarhoşluk
C ) Akıl hastalığı
D ) Yaş küçüklüğü
E ) Sabıka

Cevap : E
12 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?

A ) Ayırt etme gücü
B ) Kısıtlı olmamak
C ) Ergin olmak
D ) Vücut bütünlüğü
E ) Sağ doğmuş olmak

Cevap : D
13 ) Aşağıdakilerin hangisi dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder ?

A ) suç
B ) Kusur
C ) Kabahat
D ) Meşru müdafaa
E ) Hakkın kötüye kullanılması

Cevap : E
14 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallarından birisi değildir?

a ) Borçlar hukuku
b ) İş hukuku
c ) İdare hukuku
d ) Anayasa Hukuku
e ) Vergi hukuku

Cevap : A
15 ) Aşağıdakilerden hangisi “ Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan bir değildir ?

A ) Telif hakkı
B ) Boşanma davası açma hakkı
C ) Nişan bozma hakkı
D ) Soy bağının reddi hakkı
E ) Eğrin kılmayı talep etme hakkı

Cevap : A
16 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarında değildir ?

A ) Fikri hakları
B ) Siyasi haklar
C ) Velayet hakkı
D ) Mutlak haklar
E ) Vesayet hakkı

Cevap : B
17 ) Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan değildir ?

A ) Mülkiyet hakkı
B ) İrtifak hakkı
C ) Rehin hakkı
D ) Alacak hakkı
E ) Oturma hakkı

Cevap : D
18) Aşağıdakilerin hangisi kanunun özellikeri arasında gösterilmez ?

a ) Genel olması
b ) Soyut olması
c ) Sürekli olması
d ) Yardımcı – tali kaynak olması
e ) Yazılı olması

Cevap : D
19 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır ?

a ) Ölüm
b ) Bir meslek ve sanatının icrasını geçici olarak durdurulması
c ) Ağır hapis cezası
d ) Ağır para cezası
e ) Müebbet hapis cezası

Cevap : B

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

20 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından değildir ?

A ) Konut hakkı
B ) Fikri haklar
C ) Özel hayatın gizliliği
D ) Sosyal ve ekonomik haklar
E ) Kamu hakları .

Cevap : C
21 ) Aşağıdakilerin hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz ?

a ) Kanunlar
b ) Bilimsel Görüşler
c ) Tüzükler
d ) Yönetmelikler
e ) Kanun Hükmünde kararnameler .

Cevap : B
22 ) Aşağıdakilerden hangisi vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir ?

a ) Vergide eşitlik ,
b ) Vergide genellik ,
c ) Vergide nisbilik
d ) Vergide kanunilik ,
e ) Vergide adalet ,

Cevap : C
23 ) Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden değildir?

a ) Emlak vergisi
b ) Kurumlar vergisi
c ) Taşıt-alım vergisi
d ) Motorlu taşıtlar vergisi
e ) Veraset ve intikal vergisi

Cevap : B
24 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir?

a ) Trenler
b ) Gerçek kişiler
c ) Tüzel kişiler
d ) Gemiler
e ) Uçaklar

Cevap : A
25 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk ticaret kanununda düzenlenen şirketlerden biri değildir ?

a ) Anonim şirket
b ) Limitet şirket
c ) Kolektif şirket
d ) Komandit şirket
e ) Adi şirket

Cevap : E
26 ) Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanununun bölümlerinden değildir?

a ) Ticaret şirketleri
b ) Eşya Hukuku
c ) Tahvil
d ) Sigorta Hukuku
e ) Deniz ticareti Hukuku

Cevap : B
27 ) aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından değildir ?

a ) Eşya hukuku
b ) Miras hukuku
c ) İş hukuku
d ) Ticaret Hukuku
e ) Aile Hukuku

Cevap : C
28 ) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konularından biri değildir?

a ) Grev ve lokavt
b ) Sendikalar
c ) Hizmet akdi
d ) Şirketler
e ) Toplu iş sözleşmeleri

Cevap : D
29 ) Taşra teşkilatındaki kademelerin hangisinde her bakanlığın temsilcisi olarak birer müdür bulunur

Cevap : İl
30 ) Ceza yargılama hukukunun temel kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Türk Ceza Kanunu
31 ) Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev aşağıdakilerden hangisine yol açar ?

Cevap : Grevin kanun dışı olarak nitelendirmesine ,
32 ) Ailenin korunmasına ilişkin hükümler Anayasanın hangi temel ilkesi kapsamındadır ?

Cevap : Sosyal devlet ilkesi
33 ) Vatandaşlar arasında herhangi bir fark yapılmaksızın herkesin vergi vermekle yükümlü olması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Genellik
34 ) Seçimlerin serbest , eşit , gizli , tek dereceli , genel oy , açık sayım ve döküm esaslarına göre , Yargı yönetim ve denetimi altında yapılmasına ilişkin hükümler anayasanın hangi temel ilkesinin gereğidir ?

Cevap : Demokratik devlet ilkesi
35 ) Şahısları temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Anayasa Hukuku
36 ) Şahısların kamu yönetimi ile olan ilişkilerini ve anlaşmazlıklarını düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer ?

Cevap : İdare Hukuku

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

37 ) Kanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek haraketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek yapmaya ne ad verilir ?

Cevap : Kast
38 ) Devletler Genel Hukukuna hakim ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Eşitlik
39 ) Herkesin mali gücüne göre vergiye tabi tutulmasına ne ad verilir ?

Cevap : Vergide adalet
40 ) Sendikalar hangi esasa göre düzenlenmiştir ?

Cevap : iş kolu
41 ) Vatandaşlara insan haysiyetine yakışır bir yaşam düzeyi sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir ?

Cevap : Sosyal Devlet
42 ) Bir fiilin ceza kanununda yazılı olmasına ne ad verilir ?

Cevap : Tipiklik
43 ) Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evraktır?

Cevap : Tahvil , kambiyo senetleri , bono , poliçe , çek , hisse senedi , konşimento , makbuz senedi , varant …
44 ) Bir Türk ile evlenen yabancı bir kadının Türk vatandaşlığını nasıl kazanmıştır ?

Cevap : Müktesep .
45 ) Anonim şirketi en az kaç kişi ile kurulur ?

Cevap : 5
46 ) Sigorta hukukunun kolları aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap :
-Sosyal
-Özel sigorta
47 ) Aynı uyrukluktan olmayan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerine , hangi devletin kanunlarının uygulanacağını gösteren hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Devletler özel hukuku
48 ) Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının toplanmasına ne ad verilir ?

Cevap : Miras

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

49 ) aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargının alanına girer ?

Cevap : Vakıfların mahkeme siciline tesciline karar vermesi
50 ) Hak sahibinin ismen belirtildiği , üzerinde emre veya havalesine kayıtlı bulunmayan kıymetli evraklara ne ad verilir ?

Cevap : Nama yazılı senetler
51 ) Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete ne ad verilir ?

Cevap : Navlun
52 ) limitet şirketler hangi faaliyet konuları ile uğraşamaz ?

Cevap :
-Bankacılık
-sigortacılık
53 ) Doğum ile kazanılan uyrukluğa ne ad verilir ?

Cevap : Asli uyrukluk
54 ) Bir Türk ile evlenen yabancı devlet vatandaşı kadının Türk vatandaşlığını kazanması hangi tür uyrukluktur ?

Cevap : Kazanılmış ( müktesep ) uyrukluk .
55 ) Bir anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne ad verilir ?

Cevap : Hisse senedi
56 ) Tarafların karşılıklı hak ve borçlarını gösteren ve sigortacı tarafından sigorta ettirene verilen yazılı belgeye ne ad verilir ?

Cevap : Sigorta poliçesi
57 ) Sonradan kazanılmış uyrukluğa ne ad verilir ?

Cevap : Müktesep uyrukluk .
58 ) Aşağıdakilerden hangisi denetim mahkemesidir ?

Cevap : Yargıtay
59 ) Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrete ne ad verilir ?

Cevap : Sigorta primi
60 ) Kişiler veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa ne ad verilir ?

Cevap : Uyrukluk
61 ) korumaya muhtaç kişilerin koruma altına alınmasına ne ad verilir?

Cevap : Vesayet
62 ) A.Ş. sermaye unsuru en az kaç TL dir ?

Cevap : 50 Milyar
53 ) Limitet şirketinin sermayesi en az kaç TL dir ?

Cevap : 5 Milyar
54 ) Ülkemizdeki yabancıların sınırlama olmaksızın tamamen yararlanabildiği hak grubu aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Özel haklar

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

55 ) Aşağıdaki gruplardan hangisine hiçbir surette ceza verilmez ?

Cevap :  0- 11 yaş
56 ) Aşağıdakilerden hangisi Ceza Hukukunun ilkelerinden biridir ?

Cevap : Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
57 ) Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar hangi mahkemeye açılır ?
Cevap : Danıştay
58 ) Aşağıdakilerden hangisinde örf ve adet hukukunun uygulanması olanaksızdır ?

Cevap : Ceza Hukuku
59 ) Paftos nasıl bir hukuk kuralıdır ?

Cevap : Özel ve adet hukuku
60 ) Milletvekilleri tarafından TBMM ye sunulan kanun projelerine ne denir ?

Cevap : Kanun Teklifi
61 ) Bir kanun kendi metininde yürürlülük tarihini göstermemişse yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer ?

Cevap : 45
62 ) Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi kime aittir ?

Cevap : Bakanlar kuruluna
63 ) Bir kuralın örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken manevi unsur nedir ?

Cevap : Genel inanış
64 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olması halinde bunların iptali için hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?

Cevap : Danıştay
65 ) Yetkili bir merci tarafından olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne uygulamada ne ad verilir ?

Cevap : Mevzuat
66 ) Olağan hallerde aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenmez ?

Cevap : Temel Haklar
67 ) Metninde yürürlük tarihi gösterilmeyen bir kanun resmi gazetede yayınlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer ?

Cevap : 45
68 ) Yargısal kararlar , hukukun hangi tür kaynaklarındandır ?

Cevap : Yardımcı
69 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olmaları halinde bunların iptali işlemi hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?

Cevap : Danıştay
70 ) Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi aşağıdaki organlardan hangisi yapar ?

Cevap : Anayasa Mahkemesi
71 ) Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş , düşünce ve kanaatlerden oluşan kaynaklara ne ad verilir ?

Cevap : Bilimsel görüş
72 ) Örf ve adet hukukunun maddi unsuru aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Örf ve adetin devamlılığı ve tekrarlanması
73 ) Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır ?

Cevap : Bakanlar kurulu
74 ) Bir örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken manevi unsur nedir ?

Cevap : Genel inanış
75 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olması halinde bunların iptal işlemleri hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?

Cevap : Danıştay

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

76 ) Yargıtay da iki farklı dairesinin belirli bir konuda farklı intihabatların bulunması halinde gidilecek yol aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : İçtihadı birleştirme yoluna gidilir .
77 ) Adli yargı alanında içtihatları birleştirme kararlarını aşağıdakilerden hangisi verir ?

Cevap : Danıştay
78 ) Alıcının ayıplı bir malı değiştirmesini satıcıdan isteme hakkı , ne tür bir haktır ?

Cevap : Değiştirici yenilik doğuran haktır
79 ) Çalışma hakkı nasıl bir haktır ?

Cevap : Ekonomik ve sosyal
80 ) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne ad verilir ?

Cevap : Ayni haklar
81 ) Memur olma hakkı ne tür bir haktır ?

Cevap : Kamu hakkı
82 ) Aşağıdakilerden hangisi başkalarının üzerindeki mutlak haklara bir örnektir ?

Cevap : Velayet hakkı
83 ) Konularına göre özel haklar ikiye ayrılır . Bunlardan biri mal varlığı haklarıdır . Diğeri aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Kişilik hakları
84 ) Anne ve babanın çocuklar üzerindeki tedip hakkını kullanmaları halinde yeni bir hukuki durumun meydana gelmemesi tedip hakkının hangi özelliğini ifade eder ?

Cevap : Alelade hak olması
85 ) Sahibine bir evde oturmak veya onun bir kısmını işgal etmek konusunda yetki veren sınırlı ayni haklara ne ad verilir ?

Cevap : Oturma hakkı
86 ) Ekonomik ve sosyal haklar hangi hak kategorisinde yer alır ?

Cevap : Kamu hakları
87 ) Maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklara örnek veriniz ?

Cevap : Kamu hakkı
88 ) Vesayet hakkı aşağıdakilerden hangisini kapsamına girer ?

Cevap : Kişinin başkalarının kişiliği üzerindeki mutlak hakkı .
89 ) Aşağıdakilerin hangisi maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklardır ?

Cevap : Telif hakkı
90 ) Aşağıdakilerden hangisi özel hakların gayelerine göre ayrımlanmasıdır ?

Cevap :
-Yenilik doğuran haklar
– Alalede haklar
91 ) Suçun maddi unsuruna ne ad verilir ?

Cevap : Hareket

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

92 ) Bakanlar kim tarafından seçilir ?

Cevap : başbakan tarafından
93 ) Anayasamıza göre yasama yetkisi kimindir ?

Cevap : TBMM nin
94 ) Haberleşme hürriyeti hakkı hangi haklara girer ?

Cevap : Kişisel haklar
95 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar ?

Cevap : Bireylere asgari bir hayat düzeyi sağlamayı amaç edinen devlet .
96 ) Hangi hakkın kullanılması mevcut durumu tamamen ortadan
kaldırır ?

Cevap : Bozucu yenilik doğuran haklar
97 ) Vatandaşlık hakkı nasıl bir haktır ?

Cevap : Siyasi bir haktır ?
98 ) Aşağıdakilerden hangisi kişinin manavı haklarından biridir ?

Cevap : İnançları
99 ) Doğun nasıl bir hukuki oğludur ?

Cevap : Hukuki olay
100 ) Bir kimse denizde tuttuğu balık üzerindeki mülkiyet hakkını nasıl kazanmıştır?

Cevap : Aslen
101 ) Aşağıdakilerden hangisinde iyi niyet rol oynar ?

Cevap : Kaybedilmiş para
102 ) Kendisini vahşi bir hayvandan kurtarmak için , başkasının camını kırıp , evine girmek eylemi ne teşkil eder ?

Cevap : Zaruret hali
103 ) Davalının , kefalet sözleşmesinin hükümsüz olduğunu ileri sürmesine ne ad verilir ?

Cevap : İtiraz
104 ) İyi niyet hangi durumda rol oynar ?

Cevap : Hakların kazanılmasında .
105) Hukuk niçin gereklidir?

Cevap : Sosyal hayatı düzenlediği için
106 ) Sahipsiz bir taşınmazın aslen kazanılmasına ne denir ?

Cevap : işgal
107 ) Bir kişinin hakkına saygı gösterilmesini isteme yetkisi nedir ?

Cevap : Talep hakkı .
108 ) Başkasına ait keresteleri kullanmak suretiyle evine mobilya yaparak mobilyalar üzerinde kanunun aradığı şartlarda mülkiyet hakkını elde etmek ne teşkil eder ?

Cevap : Hukuki fiil
109 ) Sahipsiz taşınır mallar üzerindeki aslen kazanılmasına ne ad verilir ?

Cevap : Sahiplenme

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

110 ) Deprem sebebi ile balkondan atlayıp aşağıdaki otomobile önemli ölçüde zarar veren kimsenin içinde bulunduğu hukuki durum nasıl açıklanabilir ?

Cevap : Zaruret hali
111 ) Bir kimsenin Devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına başvurarak hakkın elde edilmesini isteme yetkisine ne ad verilir ?

Cevap : Fava hakkı
112 ) Zina yapan eşini affetmek suretiyle dava hakkını yitiren kişinin , bu hak kaydı hangi sebebe dayanmaktadır ?

Cevap : Hukuki fiille
113 ) Gerçekte hak sahibi olmayan bir kimseden satın alınan bir taşınır eşya üzerinde hakkın kazanılması sonucu doğuran müessese hangisidir ?

Cevap : İyi niyet
114 ) Ana ve Babanın ergin olmaya çocukları üzerindeki velayet hakkını kötüye kullanmaları halinde hakim onlara hangi yaptırımı uygular ?

Cevap : Velayetin kaldırılması .
115 ) Begüm çantasını çaldırmıştır . Hırsız , çantanın çalıntı olduğunu bilmeyen Alev’e satıp teslim etmiştir . Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

Cevap : Alev mülkiyet hakkı kazanamaz .
116 ) Bir kişinin kendi fiiliyle haklar ve borçlar yaratabilmesi iktidarına ne denir ?

Cevap : Fiil ehliyeti.
117 ) Bir kimsenin davacı ve davalı olabilme ehliyetine ne ad verilir ?

Cevap : Taraf ehliyeti
118 ) Akıl hastası fiil ehliyeti bakımından nerede yer alır ?

Cevap : Tam ehliyetsizler
119 ) Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri yasal davranışlarının  rızasıyla yapabilirler ?

Cevap : Kendilerine borç altına sokan muameleleri
120 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?

Cevap : Vücut bütünlüğü
121 ) Aşağıdakilerden hangisi sübjektif ahlak kurallarındandır ?

Cevap : Kimseye yalan söylememek
123 ) Aşağıdakilerden hangisinde müeyyide ayıplamalı değildir ?

Cevap : Hukuk kuralı
123 ) Başkalarına karşı dürüst davranmayı emreden ahlak kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Objektif ahlak kuralları

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

124 ) Evlenme ile ergin olma yaşı kaçtır ?

17 – 17
125 ) Cebri icra aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?

Cevap : Hukuk kuralları
126 ) Hak ehliyetine sahip olma bakımından kişiler arasındaki ayırım yapılmaması hangi ilkelerin gereğidir?

Cevap : Eşitlik
128 ) Zengin bir akıl hastasının, yoksul bir kimseye, bir haksız fiil ile zarar vermesi halinde bu zararı ödemekle kim yükümlü olacaktır ?

Cevap : Akıl hastasının kendisi
129 ) Ayırt etme gücüne sahip bir küçüğün ana ve abasının muvafakatiyle mahkemece ergin kılınabilmesi için kaç yaşını bitirmiş olması gerekir ?

Cevap : 15
130 ) Aşağıdaki hukuki muamelelerden hangisi kendilerine yasal danışman atanmış olanlar tarafından hiçbir şekilde yapılmayacak muameledir?

Cevap : Kefalet
131 ) Pek önemli sebeplerle hakim tarafından izin verilen olağanüstü evlenme yaşı kadınlar için kaçtır ?

Cevap : 16
132 ) 15 yaşını doldurmuş bir küçüğün ana ve babasının muvafakatiyle yargısal erginliğine hangi makam karar verir?

Cevap : Asliye hukuk mahkemesi
133 ) Gerçek kişilik hangi anda başlar ?

Cevap : Çocuğun tam ve sağ doğumuyla .
134 ) Kendisinden uzun sure haber alınamayan bir kimsenin gerçek kişiliğini sona erdiren mahkeme kararına ne ad verilir ?

Cevap : Gaiplik
135 ) Görgü kuralı ne ile ilgilidir?

Cevap : Toplumda çoğunluğun benimsediği davranışlarla.
136 ) Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolan gaibin mirası kaç yıl sonra mirasçılarına kesin olarak geçer ?

Cevap : 5 Yıl
137 ) Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolmuş kimsenin ölmüş sayılabilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır ?

Cevap : Ölüm karinesi
138 ) Bir kişi hakkında verilmiş gaiplik kararı , hangi andan itibaren hüküm ifade eder ?

Cevap : Gaip olan kimseden son haber alındığı tarihten itibaren .
139 ) Aşağıdakilerin hangisinin yaptırımı küçük görmedir ?

Cevap : Ahlak kurallarının
140 ) Başkalarına karşı dürüst davranmayı emreden ahlak kuralı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Objektif ahlak kuralı
141 ) Kirasını ödemeyen Ali’ye karşı ev sahibinin yargı yoluna başvurarak alacağını zorla alması ne tür yaptırımdır ?

Cevap : Cebri icra
142 ) Bir kimseyi hukuk kurallarının emrini yerine getirmeye zorlayan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Cebri icra
143 ) Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı dışı denetimine girmektedir ?

Cevap : Sayıştay’ın mali alanındaki kontrol rolü
144 ) Seçimlerin serbest , eşit , gizli , tek dereceli , genel oy , açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapmasına ilişkin hükümler Anayasanın hangi temel ilkesinin gereğidir ?

Cevap : Demokratik devler ilkesi
145 ) Verilmiş söze sadık kalmayı emreden ahlak kurallı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Objektif ahlak kuralı
146 ) Din kuralının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan kimselerin karşılaşacakları tepki nedir?

Cevap : Günahkâr sayma

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

147 ) Yönetmelikler ne tür bir hukuk kuralıdır ?

Cevap : Yazılı
148 ) Bilim adamlarının belli konulardaki görüş ve kanaatlerine ne ad verilir ?

Cevap : Bilimsel görüşler
149 ) Kişilerin kendi nefislerine karşı davranış biçimlerini hangi kurallar belirler?

Cevap : Sübjektif ahlak kuralları
150 ) Tüzüğün işlevi nedir ?

Cevap : Bir kanunun uygulanmasını göstermek ya da emrettiği işleri belirtmektir .
151 ) Nisbi hakların ayırıcı özelliği nedir ?

Cevap : Belli kişilere karşı ileri sürülebilmesi
152 ) Velayet hakkı nedir ?

Cevap : Ana-babanın henüz ergin olmayan çocuğu üzerindeki sahip oldukları haktır .
153 ) İyi niyet aşağıdaki hallerden hangisinde rol oynar ?

Cevap : Hakkın kazanılmasında
154 ) Kişi ( şahıs ) nedir ?

Cevap : Hak ve borçlara sahip olabilen varlıktır .
155 ) Gerçek kişilik ne zaman başlar ?

Cevap : Sağ ve tam doğumla
156 ) Ölümüne muhtemel gözü ile bakılan bir durum içinde kaybolan kişi hakkından ne kadar zaman sonra gaiplik kararı verilir ?

Cevap : 1 yıl
157 ) Sınırlı ehliyetsizler , hangi işlemleri yasal danışmanın razısıyla yapabilirler ?

Cevap : Kendilerini borç altına sokan muamelelerde
158 ) Aşağıdakilerden hangisi kişinin kişilik hakları kapsamına girer ?

Cevap : Bedensel bütünlük üzerindeki haklar ,
159 ) Medeni kanuna göre normal ergenlik kaç yaşının doldurulması ile kazanılır ?

Cevap : 18
160 ) Sahibi tarafından hukuki bir işlem ile başkasına belli bir süre için verilen mallara ne ad verilir ?

Cevap : Bırakılmış mallar
161 ) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne denir ?

Cevap : Ayni haklar
162 ) Tereke mirasçıya ne zaman geçer ?

Cevap : Murisin ölümü ile
163 ) Aşağıdakilerden hangisi sadece hukuk kurallarının bir özelliğidir?

Cevap : Kamu kudreti ile desteklenmiş olması

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

164 ) Aşağıdakilerin hangisi “ müflis kavramını tanımlamaktadır ?

Cevap : İflasın açılması ile birlikte borçlunun aldığı addır
165 ) Türk Karı – Kocanın İngiltere de boşanmak istemesi sonucu ortaya çıkan sorunları hangi kurallar düzenler ?

Cevap : Kanunlar ihtilafı
166 ) Bir malın sahibinin isteği dışında bilerek veya bilmeyerek başka bir kişi tarafından başka birine satılması durumunda malın asıl sahibi mülkiyet hakkını geri almak için aşağıdakilerden hangisini açar ?

Cevap : İstihkak Davası
167 ) Bir örf-adet kuralının , örf-adet hukuku haline dönüşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir ?

Cevap : Manevi yaptırım
168 ) Bir düğüne hediye götürmeyi gerektiren kural hangisidir?

Cevap : Görgü kuralları
169 ) Ahmet , mümessili olduğu , Ali’ye mümessillikten istifa ettiğini bildirmiştir. Ahmet’in kullandığı hak , aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Bozucu yenilik doğuran haklar
170 ) Uzun zamandan beri haber alınamayan bir kişinin mirası mirasçılara ne zaman kesin olarak geçer ?

Cevap : 15 yıl sonra

Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

FACEBOOK ADALET GRUBU
adalet

 

DGS Puanını Hesapla

Auzef Adale 2020 çıkmış sorular

Auzef çıkmış sorular , vize soruları ,final soruları , bütünleme soruları , Auzef adalet final 2020 çıkan sorular

Ad

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.