İletişim Sosyolojisi

Ad

İletişim Sosyolojisi

İletişim Sosyolojisi Vize Final Soruları

Vize
Final
İletişim Sosyolojisi Çıkmış Sorular Vize
İletişim Sosyolojisi Çıkmış Final Soruları
Auzef Sosyoloji
Auzef Sosyoloji

 

İletişim Sosyolojisi Ders Kitabı

İletişim SosyolojisiDers Kitabı

Ders içeriğinde incelenen iletişim sosyolojisinin temelleri, propaganda, sinemanın etkileri, kitle iletişim araçlarının toplumsal değişimdeki rolleri gibi konular üzerinde çalışmalar yapan sosyologlar ve siyaset bilimciler tarafından atılmıştır.

Üniteler

1. İletişim Bilimi Ve Sosyolojisinin Temel Kavramları
2. İletişim Süreçleri
3. İletişim Türleri Ve Kitle İletişim Araçları
4. Toplumsallaşma Ve İletişim
5. Medya Ve Kamuoyu Oluşumu
6. Medya Ve İletişim Araştırmaları
7. Medya Ve İletişim Araştırmaları
8. Eleştirel Kitle İletişim Kuramları
9. Frankfurt Okulu Ve Kültür Endüstrisi
10. Uluslararası İletişim Ve Ajanslar
11. Basın Ve İletişim Özgürlüğü
12. Medya Ve Etik
13. İnternet Ve Yeni Medya
14. Sosyal Medya Tartışmaları

İletişim Sosyolojisi Çıkmış Sorular Vize

İletişim Sosyolojisi Çıkmış Soruar

1.İnsanoğlunun Hayatında kullandığı ilk iletişim türü hangisidir?

Cevap : Sözsüz İletişim
2.Jest mimik ve bedenin duruşu gibi unsurlarla kurulan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yüz yüze iletişim
3.’’Medya sektörü kamusal hizmet veren bir sektördür. Dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetlerde kamu yararı gözetmek durumundadır.’’ Buna göre aşağıdakilerden hangisi medyanın kamu yararına gördüğü işlevler arasında sayılmaz?

Cevap : Medyayı denetleme gücünü elinde bulunduranlara ve/veya kendi sahiplerine siyasi ve ekonomik destek sağlamaktır.
4.Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?

Cevap : Dış iletişim
5.1941’de yayımlanan ‘’ Yönetimsel ve eleştirel iletişim araştırması üzerine düşünceler’’ makalesi ile iletişim alanında liberal ve eleştirel ayrımının ilk temellerini atan aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Paul Felix Lazarsfeld
6. Kamuoyunun yeterince dikkatini çekmemiş bir konuyu gündeme getirmek ve bu konuda kamuoyu oluşturmak için ‘’zorlama’’ ve ‘’ ikna‘’ olmak üzere iki farklı yöntem bulunmaktadır. Hangisi ‘’ikna‘’ yolu ile kamuoyu oluşturma sayılabilir?

Cevap : Gazetelere ilan verilmesi veya haber yapılması
7.Ekonomik ve sosyal göstergeleri tanımlamak ve onların bütünlüğünü sağlamak için ‘’Kültürel Göstergeler projesi’’ adı altında oluşturulan yetiştirme kuramı (Cultivation Theory) kim tarafından geliştirilmiştir?

Cevap : George Gerbner
8.Aşağıdakilerden hangisi. iletişim ve medya konusunda sosyal bilimcileri bilimsel çalışma yapmaya sevkeden faktörlerden biri sayılmaz?

Cevap : Üç boyutlu televizyon teknolojilerinin geliştirilmesi
9. Aşağıdakilerden hangisi ‘’birincil grup’’ olarak nitelenemez?

Cevap : Bir sendikanın üyelerinin oluşturduğu grup
10. ‘’Referans çerçevesi’’ ni aşağıdakilerden hangi cümle tanımlamaktadır?

Cevap :
Kaynak ve hedefin sosyalleşme sürecinde öğrendikleri ve hayat tecrübeleridir.
11. 1927’de yayımlanan ve iletişim tarihi açısından önemli eserlerden biri olan ‘’Dünya Savaşında Propaganda Teknikleri’’ kitabı aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

Cevap : Harold Lasswell
İletişim Sosyolojisi Çıkmış Sorular
12. ‘’Bireyi, kendisinin de içinde bulunduğu toplumsal çerçeveye uyacak şekilde toplumsallaştıran gruplara toplumsallaştırmanın aracısı denilmektedir.’’ Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel toplumsallaşma araçlarından biri değildir?

Cevap : Ekonomik Gruplar
13.‘’ Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu halk tarafından rıza gösterilmesidir. Demokrasilerde, halk iktidarı çeşitli yöntemlerle denetler ve rızası olup olmadığını gösterir.’’ Aşağıdakilerden hangisi siyasal iktidarı denetleme araçlarından biri sayılmaz.

Cevap : İkinci sektör ( ticari kuruluşlar )
14.Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biri değildir?

Cevap : Gürültü
15. İletişim sürecini engelleyen veya aksatan şeylere genel olarak ne ad verilir?

Cevap : Gürültü
16. Kitle iletişim araçlarının iki aşamada kitleyi etkilediğini savunan İki Aşamalı Akış Modeli’nde yer alan ‘’Kanaat Önderi’’ nasıl tanımlanabilir?

Cevap : Kitle iletişim araçlarından aldığı iletiyi önderi oldu grubun dünya görüşüne göre biçimlendirerek aktaran güvenilir kaynaktır.
17. Türkiye’de 1948’de açılan ilk gazetecilik ve/ veya basın yayın okulu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İstanbul Özel Gazetecilik Okulu
18. 1774 yılında bugünkü anlamda ‘’ kamuoyu’’ (Puplic Opinion) kavramını ilk kez kullanan kimdir?

Cevap : J.J.Rousseau
19. İletişim Sosyolojisi ve/veya Medya Sosyolojisi disiplinlerinin ilgi alanlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : İletişim Sosyolojisi, medya sosyolojisini de içine alan iletişimin her türü ile ilgilenen geniş bir disiplindir.
20. ‘’Kitle iletişim araçları (medya) denilince akla gazete, radyo, televizyon ve son yıllarda bunlara ek olarak ‘’Sosyal Medya’’ gelmektedir.’’ Aşağıdakilerden hangisi bir teknolojik araç aracılığı ile gerçekleşen kitle iletişiminin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Kaynak tarafından bilinen ve tanınan bir hedef kitlesi vardır.
21.‘’Suskunluk Sarmalı’’ Aşağıdaki kavramlardan hangisi ile yakından ilişkilendirilebilir?

Cevap : Kamuoyu
22. Bir toplumun kültürünün bir kuşaktan diğerine geçtiği ve bireylerin örgütlenmiş sosyal yaşamın kabul edilmiş yollarına uyarlandığı toplumsallaşma süreci aşağıdaki hangi kavram ile açıklanabilir?

Cevap : Nesnel Toplumsallaşma
23.Türkiye’de son yıllarda iletişim araştırmalarında artış görülmesinin nedenlerinden biri olarak sayılmaz?

Cevap : Türkiye’nin bilgi üretimindeki öncü ve özgün pozisyonu
24.Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşmanın temel fonksiyonlarından biri değildir?

Cevap : Küçük
yaştan itibaren bireyin yetişkin eylemlerine katılma yeteneklerini geliştirmek.
İletişim Sosyolojisi Çıkmış Sorular
25. İlk iletişim araştırmaları hangi kitle iletişim araçları üzerine yapılmıştır?

Cevap : Gazeteeee
26. Kitle iletişiminin de diğer toplumsal sistemler gibi değerlendirilmesi ve toplumsal yapıyı
etkileyen ve ondan etkilenen bir süreç olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunan ‘’Sosyolojik İletişim Modeli’’ aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Riley ve Riley Modeli
27. İkinci Dünya Savaşı sonlarına kadar olan dönemde iletişim araştırmalarında hakim olan temel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Uyaran-Tepki Modeli
28. Kaynak ve hedefin eşzamanlı ve aynı mekanda olmasını gerektiren iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yüz yüze İletişim
29. Belli bir coğrafyada yaşayıp belli bir kültürü paylaşan, aralarında anlamlı bir etkileşim bulunan iletişim süreçleri ile kurulmuş iletişim ağı ile birbirine bağlı çok sayıda insanın oluşturduğu yapılara ne ad verilir?

Cevap : Toplum
30. Medya etkileri odaklı yaklaşımlardan biri olan ‘kamuoyu oluşturma’ yaklaşımına göre kamuoyunu oluşturan doğrudan ve dolaylı araçlar vardır. Buna göre hangisi kamuoyunu oluşturan dolaylı araçlardan sayılmaz?

Cevap : Politik araçlar ( Siyasi partiler ve baskı grupları)
31. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin sözlü iletişimden üstün yönleri arasında sayılmaz?

Cevap :
Kaynağın beden dilini kullanmaz.
32. Sosyoloji ve sosyal psikoloji alanlarında ilk iletişim araştırmalarını başlatan nedenler arasında hangisi sayılmaz?

Cevap : Avrupa’da faşizmin yükselmesi
33. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, Batı toplumlarındaki modernleşme ile paraleldir. Kitle toplumunun oluşuma başlamasıyla toplumsal ilişkilerde de bir dönüşüm yaşanmaya başlanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyıldan itibaren kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmaya başlamasıyla yaşanan toplumsal süreçlerden biri sayılmaz?

Cevap : Matbaanın bulunmasıyla bilgi ve haberleşmede belli bir standart sağlanmıştır.
34. Kitle toplumunun pasif, çaresiz ve atomize bireyleri üzerinde medya mesajlarının alıcıları anında ve istenen yönde etkilediği anlayışıyla Lasswell tarafından geliştirilen model hangisidir?

Cevap : Hipodermik şırınga veya sihirli mermi.
35. Beden dilinin iletişim sürecindeki yaklaşık ağırlığı (oranı) yüze kaçtır?

Cevap : %60
36. Toplumun bir konu hakkındaki genel kanaati, bir sorun ile ilgili genel yaklaşımı gibi tanımlanabilen, kitlesel algı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile karşılanabilir?

Cevap : Kamuoyu
İletişim Sosyolojisi Çıkmış Sorular
37. 2. Dünya Savaşı yıllarında en temel haber alma ve propaganda aracı olarak sembolleşen kitle iletişim aracı hangisidir?

Cevap : Radyo
38. Aşağıdakilerden hangisi etkili ve güzel konuşma için olması gereken şartlardan biri sayılamaz?

Cevap : Mikrofon Kullanılması
39. İletişim sürecinde kaynak tarafından alıcıya ulaştırılmak üzere kodlanmış duygu, düşünce veya fikir aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : İleti veya mesaj.
40. Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşma aracısı olarak medyanın üstlendiği rollerden biri değildir?

Cevap : Ticari ve kültürel ürünlerin pazarlanmasında önemli bir araç olması
41.Medyanın insanlara ne hakkında düşünmeleri gerektiğini söylemesi ve benimsetmesi aşağıdaki hangi yaklaşım ile açıklanabilir?

Cevap : Gündem oluşturma.
42.İletişim sürecinde kaynak tarafından gönderilen mesaja hedef tarafından verilen cevaba ne ad verilir?

Cevap : Geribildirim/ Feedback
43. 1910 yılında basın sosyolojisi üzerine giriş niteliğinde bir rapor yazarak çağdaş toplumlarda medyanın yükselişiyle ortaya çıkan sorunları işleyen sosyolojinin öncü ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Max Weber
45. Tek yönlü çizgisel modellerden biri olan Shannon ve Weaver’in ‘ Matematiksel İletişim Modeli’nde iletişim öğelerinden hangisi bulunmaz?

Cevap : Geridönüş / Feedback
47. 20. yy.ın başlarında ilk iletişim araştırmaları hangi ülkede başlamıştır?

Cevap : Amerika Birleşik Devletleri
48. İletişim sürecindeki öğelerden biri olan ‘ kodlama ‘ aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : Kaynak kişinin (veya kurumun) iletmek istediği duygu, düşünce ve fikirleri belli bir sembollere dönüştürerek bir nevi şifrelemesidir.
İletişim Sosyolojisi Çıkmış Sorular
49. Kitle iletişim araçlarına çok iyimser yaklaşarak ‘ araç iletidir’ ve ‘ araç insanın uzantısıdır’ teorilerini geliştiren kimdir?

Cevap : Marshall Mcluhan
50. Toplumun birçok konuda aynı anda baş edememesi nedeniyle, kamuoyunun işlevinin konuları tartışmaya açarak ‘ konulaştırma’ olduğunu söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Niklas Luhmann
52. İletişim kavramının Latince kökeni olan ‘commun’ kelimesi ne anlama gelmektedir?

Cevap : Paylaşmak
53. ‘Gruplarda iletişim bir grup olarak hareket etme özelliği kazanmış kişiler arasında gerçekleşmektedir. Gruplar iletişimlerini yüz yüze kurabilecekleri gibi iletişim teknolojileri aracılığı ile de kurabilirler.’ Hangisi grubun üyeleri hakkında söylenemez?

Cevap : İletişim teknolojileri ile değil, yüz yüze iletişim kurmaktadır.
54. İletişimin sosyal hayattaki rolünü araştıran ilk modern araştırma ve çalışmalar hangi okulun çabası altında yapılmıştır?

Cevap : Chicago Okulu
55. Tüm bilim alanları için “iletişimin bir araç olması” ne anlama gelmektedir?

Cevap : İletişim; gelişmek, yaygınlaşmak ve öğretilebilmek için tüm bilim alanlarının kullanmak zorunda olduğu bir araçtır.
56. Trafikte kırmızı ışık herkes için “dur” anlamına gelir. Herkesin üzerinde uzlaştığı iletişim kodları olan, durum ya da kavramın yerine geçen ve onu işaret eden resim, yazı veya görüntüye ne denir?

Cevap : Gösterge
57. Kitlelerin yönlendirilebileceği ve manipüle edilebileceği gerçeğine dayanarak medyayı bir savaş ve mücadele aracı olarak kullanan iletişim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Propaganda
58. Kişinin düşünmesi, kendini sorgulaması, kendisini dinlemesi, zihin dünyasında yolculuğa çıkması gibi dışa vurmadığı iletişim biçimi “iç iletişim” veya “öz iletişim” olarak adlandırılır. Hangisi iç iletişimin bireye sağladığı faydalar arasında sayılamaz?

Cevap : Bireyin, kendi ihtiyaçlarının farkına vararak egosantrik düşünmesini sağlar.
59. 1940’lardan sonra yapılan medya ve iletişim çalışmaları (örnek olarak Lasswell’in 1948 yılındaki çalışması) sosyoloji disiplininin hangi yaklaşımından etkilenmiştir?

Cevap : Yapısal İşlevselci Yaklaşım
60. Kaynak tarafından gönderilen mesajların teknolojik bir araç kullanılarak niteliği tam olarak bilinmeyen çok sayıda kişiden oluşan hedef kitleye ulaşmasıyla kurulan iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kitle iletişimi
İletişim Sosyolojisi Çıkmış Sorular
61. Aralarında birlik veya belli bir düzen olan veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Süreç
62. Hedefin kaynak tarafından gönderilen iletileri alma, yorumlama ve çözümleme sürecini hangi kavram açıklar?

Cevap : Kod Açma.
63. Aşağıdakilerden hangisi bireyler arası iletişimin olmazsa olmaz şartlarından biridir?

Cevap : Kaynak ve hedef olmak üzere en az iki kişinin olması.
64.’ Bir toplumda olağan karşılanan bir el veya vücut hareketi bir başka toplumda tamamen yanlış anlaşılabilir.’ Bu durum sözsüz iletişimin (Beden dili) hangi özelliğinden kaynaklanır?

Cevap : Kodlanan mesajlardan çıkarılan anlamların kültürden kültüre değişmesi
66. Birey, belli bir toplumun içinde dünyaya gelir ve o toplumun kurallarını aşamalı olarak benimser ve toplumun bir parçası hâline gelir. Buna göre, bireyin topluma uyum sağladığı bu süreç nasıl adlandırılır?

Cevap : Toplumsallaşma.
67. Toplumsallaşma için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Cevap : Toplumsallaşma süreci bireyin ergenliği ile sona erer.
69.Döngüsel/dairesel iletişimin Çizgisel/doğrusal iletişimden temel farkı nedir?

Cevap : Geridönüş/Feedback olması.
70. Sosyolojik düşünmek ne demektir?

Cevap : Bireysel olanda sosyal olanı, tikel olanda genel olanı görebilmektir.
71. Açık bir biçimde kamuoyu ve toplumsal kuralları güçlendirme işlevi gören medya ile ilgili olarak “toplumsal denetim” yaklaşımını geliştiren iletişim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap :
P. Felix Lazarsfeld
Gündelik Hayatın Sosyolojisi Ünite Soruları Final
Gündelik Hayatın Sosyolojisi Final ( 2020 – YENİ)
Gündelik Hayatın Sosyolojisi vize ( 2020 – YENİ )
Gündelik Hayatın Sosyolojisi Vize Soruları ( 2020 – YENİ )
Gündelik Hayatın Sosyolojisi Ünite Soruları Final
Önceki Yıllar
Gündelik Hayatın Sosyolojisi Vize 2018 Sorular
Gündelik Hayatın Sosyolojisi Sorular – Vize
Gündelik Hayatın Sosyolojisi Vize 2017
Eğitim Sosyolojisi Soruları
Vise
Final
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-1
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-2
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-3
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-4
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-5
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-6
Eğitim Sosyolojisi Vize Soruları-7
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları
Vize
Final
Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize 2017 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları

 

AUZEF Gündelik Hayatın Sosyolojisi
AUZEF Gündelik Hayatın Sosyolojisi
register
register
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
ANASAYFA
Endüstri Sosyolojisi
Endüstri Sosyolojisi ANASAYFA
Facebook
SOSYOLOJİ FACEBOOK GRUBU

Gündelik Hayatın Sosyolojisi Vize

AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

TOEFL
Ad

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.