Kalem Mevzuatı

Kalem Mevzuatı

Kalem Mevzuatı 2020 3 Ders ( Mezuniyet ) Sınav Soruları
Kalem Mevzuatı Ders Kitabı
Ders notları

Ders Hakkında

Ülkemizdeki yargı kolları dikkate alındığında her bir yargı kolunun kendi mahkemeler teşkilatı, bu mahkemelerin kendilerine ait kalemleri ve o yargı koluna özgü yargılama kurallarına göre düzenlenmiş olan kalem mevzuatı bulunmaktadır. Biz bu dersimizde adli yargı ilk derece mahkemelerinin ve bölge adliye mahkemelerinin kalem teşkilatını ve bu kalem teşkilatının uymakla yükümlü olduğu hukuk kurallarını inceledik.

Üniteler

1. Adli Kalem
2. Resmi Yazışma, Dosya Düzeni Ve Uyap Kullanımı
3. Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Kalem Personeli
4. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Personeli
5. Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Yargılama Süreci
6. Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemelerinde Dava Dosyası Ve Tutanak
7. Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemelerinde Tutulacak Kayıtlar Ve Yargılama Giderleri
8. Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemelerinde Tahkikat Aşamasına İlişkin İşlemler
9. Adli Yargı İlk Derece Hukuk Mahkemelerinde Çekişmesiz Yargı İşleri, Hüküm Ve Kanun Yolları
10. Ceza Yargılaması Süreci
11. Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Hizmetleri
12. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Ve Hâkimlikleri Yazı İşleri Hizmetleri
13. Bölge Adliye Mahkemesi Yazı İşleri Personeli Ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı Yazı İşleri Hizmetleri
14. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Daireleri Ve Hukuk Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri

 

Kalem Mevzuatı 2020 3 Ders Sınav Soruları

1-
I. Yazı işleri müdürlüğü
II. İdari işler müdürlüğü
III. Bilgi işlem müdürlüğü
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı kurulan müdürlüklerdendir.

a) I-II
b) I-II-III
c) Yalnız I
d) II-III
e) I-III

Cevap : b) I-II-III

2- Tutuklu sanığa duruşma günü, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda cezaevi katibi veya bu işle görevlendirilen personel aracılığıyla tebliğ edilirken hazırlanan tutanakta aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Sanığa tebliğ edilen iddia namenin tarih ve numarası
b) Sanığın savunma için diğer savunma delillerinin toplanması talepleri
c) Sanığın savunma için varsa tanık veya bilirkişi daveti talepleri
d) Duruşma tarihi ve saati
e) Sanığın iddianamede ileri sürülen hususlara karşı beyanları

Cevap : e) Sanığın iddianamede ileri sürülen hususlara karşı beyanları

3- Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı işleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın işlendiği kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

a) Muhabere kaydı
b) İnfaz kaydı
c) İstinaf kaydı
d) Zimmet kaydı
e) İstinabe kaydı

Cevap : d) Zimmet kaydı

4-
I. Feri müdahil
II. Taraflar
III. Vekaletnamesi olmayan avukat
Yukarıda sayılanlardan hangisi/Hangileri adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinde hakimin izni olmaksızın dava dosyasını inceleyebilir.

a) Yalnız II
b) I-II-III
c) I-II
d) II-III
e) I-III

Cevap : b) I-II-III

5- UYAP bilirkişi bilgi sistemi üzerinden görevlendirilmiş olan ve bilirkişi listesinde yer alan bilirkişi, tespit ve teslim tutanağını, dosyanın iş listesine düşmesinden itibaren en geç hangi süre içinde güvenli elektronik imza ile imzalayarak mahkemeye göndermek zorundadır.

a) 1 ay
b) 10 gün
c) 2 hafta
d) 15 gün
e) 1 hafta

Cevap : e) 1 hafta

6- I. Duruşma sırasında fotoğraf çekilemez ve hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydı yapılamaz. Ancak, dava dosyasında saklı kalmak kaydıyla, yargılamanın zorunlu kıldığı hallerde, mahkemece çekim yapılabilir ve kayıt alınabilir.
II. Adli yargılama hakkının bir gereği olarak duruşma ve kararların bildirilmesi alenidir.
III. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut resen mahkemece karar verilebilir.
IV. Tarafların gizlilik talebi ön sorunlar hakkındaki hükümler çerçevesinde gizli duruşmada incelenir ve karara bağlanır. Hakim, bu kararının gerekçelerini duruşmalarının gizli olarak yapılmasına ara kararında açıklar
V. Hakim, Gizli yargılama işlemleri sırasında hazır bulunanları o yargılamayla ilgili edindikleri bilgileri açıklamamaları hususunda uyarır ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun gizliliğinin ihlaline ilişkin hükmünün uygulanacağına ihtar ederek bu hususu tutanağa geçirir. Duruşmalarda aleniyet ile kayıt ve yayın yasağına ilişkin olarak yukarıdaki
numaralandırılmış cümlelerden hangisi yanlıştır.?

a) IV
b) III
c) II
d) V
e) I

Cevap : a) IV

7- Hükümlüye, Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenerek verilen, hükümlünün ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği tarih ile ceza süresini ve cezanın hangi hükme ilişkin olduğunu belirten belgeye ne ad verilir.

a) Alındı belgesi
b) İnfaz belgesi
c) Ceza belgesi
d) İlam belgesi
e) Süre belgesi

Cevap : e) Süre belgesi

8- 3402 sayılı kadastro kanunu’nun 36. Maddesinin 3. Fıkrası uarınca kadastro mahkemelerinde harç tahsil müzekkereleri hükmün kesinleştiği tarihten itibaren hangi süre içinde yazılır?

a) 7 gün
b) 15 gün
c) 1 ay 15 gün
d) 2 ay
e) 1 ay

Cevap : b) 15 gün

9-
I. Alacak davası
II. Boşanma davası
III. İflas davası
Yukarıdaki davalardan hangisi veya hangileri sonucunda verilen karar taraflara re’sen tebliğ edilir?

a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) II-III
d) I-II-III
e) I-II

Cevap : b) Yalnız III

10-
I. Cumhuriyet savcılarının Yargısal görevleri yanında idari görevleri de vardır.
II. Cumhuriyet savcıları, ağır ceza mahkemelerinde duruşmaya katılırlar; Yokluklarında duşuma yapılmaz
III. Cumhuriyet savcıları yargısal görevleri açısından yalnız ceza davalarında görevlidirler Cumhuriyet savcılarına ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) II-III
b) Yalnız II
c) I-III
d) I-II-III
e) I-II

Cevap : e) I-II

Kalem Mevzuatı 2020 3 Ders ( Mezuniyet ) Sınav Soruları

11-
I. Danıştay
II. Bölge İdare mahkemeleri
III. İdare mahkemeleri
IV. Vergi mahkemeleri
Yukarıda yer verilen idari mahkemelerden hangisi / hangileri idari yargı alanında ilk derece mahkemesi olarak uyuşmazlıkları çözmez?

a) II-III-IV
b) Yalnız I
c) I-II
d) Yalnız II
e) I-III-IV

Cevap : d) Yalnız II

12-
I. Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı numarası
II. Standart dosya planı kodu
III. Belge kayıt numarası
Resmi yazının bölümlerinden biri olan “ Sayı” yukarıda verilenlerden hangisinden / hangilerinden oluşur?

a) II-III
b) Yalnız I
c) Yalnız III
d) I-III
e) I-II-III

Cevap : e) I-II-III

13- Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıkları idari ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine. dair yönetmelik uyarınca adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri yazı işleri hizmetlerinde tutulan
tercüman kaydında aşağıdaki sütunlardan hangisi bulunmaz?

a) Tercümanın mesleği ve görevi
b) Mahkeme adı ve esas numarası
c) Tercümanın mesleki yeterlilik belgesi ve numarası
d) Tercümenin yapıldığı dil
e) Tercümanın kimlik bilgileri

Cevap : c) Tercümanın mesleki yeterlilik belgesi ve numarası

14- Basit yargılama usulünde dilekçeler teatisi aşamasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Basit yargılama usulünde cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır.
b) Basit yargılama usulünde cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi söz konusu değildir.
c) Basit yargılama usulünde dava dilekçe ile açılır.
d) Basit yargılama usulünde, dava dilekçesi, UYAP bilgi sistemlerinde yer alan dava dilekçesi formu durdurulmak suretiyle de verilebilir.
e) Durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin kanunda öngörülen süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir

Cevap : e) Durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin kanunda öngörülen süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir

15-
I. Mağdur
II. Katılan Vekili
III. Suçtan zarar gören Adli yargı ilk derece ceza mahkemelerinde, kovuşturma aşamasında, yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin kovuşturma dosyasında bütün tutanakların ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilme yetkisi vardır?

a) Yalnız I
b) II-III
c) I-II
d) I-III
e) I-II-III

Cevap : e) I-II-III

16-
I. Dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı
II. Dinlenilmesi istenen tanıkların tebliğe elverişli adresleri
III. Tanık dinletilmek istenilen vakıa
IV. Tanığın dinleneceği yer, gün ve saat
Mahkemeye sunulan tanık listesinde yukarıdakilerden hangileri yer

alır?a) I-II-III-IV
b) I-II-IV
c) I-II-III
d) II-III-IV
e) I-II

Cevap : c) I-II-III

17- Bölge Adliye ve Adli yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıkları idari ve Yazı işleri Hizmetlerinin yürütülmesine Dair Yönetmelik uyarınca, Aşağıdakilerden hangisi bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılığında, adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri tarafından verilen kararların istinaf başvurusunu üzerine cumhuriyet başsavcılığınca yapılacak inceleme sonucu daire tarafından verilebilecek karar ile ilgili düşünceyi içeren ve bu düşünce yazısının hazırlanması sırasında yapılan işlemlerin tutulduğu kayıttır.

a) İstinabe kaydı
b) Tebliğname kaydı
c) Esas kaydı
d) İddianame kaydı
e) Muhabere kaydı

Cevap : b) Tebliğname kaydı

18-
I. Posta Masraflarının aylık kontrolünü yapmak
II. Birim internet sitelerinin güncellenmesini ve kontrolünün yapılmasını sağlamak
III. Kütüphanenin sevk ve idaresini yapmak
Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları idari ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmelik uyarınca yukarıdakilerden hangisi veya hangileri idari işler müdürlüğünün görev ve
sorumluluklarındandır?

a) I-II
b) I-III
c) Yalnız III
d) I-II-III
e) II-III

Cevap : b) I-III

19-
I. Hakimin talimatı doğrultusunda dosyadan evrak örneği verilmesini sağlamak
II. Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek
III. Soruşturma ve kovuşturması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Bölge Adliye ve Adli yargı ilk derece mahkemeleri ile cumhuriyet başsavcılıkları idari ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair Yönetmelik’e göre adli yargı ilk derece ceza mahkemesinde çalışan mübaşirin görevlerindendir?

a) II-III
b) I-II
c) I-II-III
d) I-III
e) Yalnız II

Cevap : b) I-II

20- Adli yargı ilk derece ceza mahkemesi aşağıdaki hallerden hangisinde beraat kararı veremeyecektir.

a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması
b) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması
c) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olması
d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması
e) Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle işlenmesi

Cevap : e) Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle işlenmesi

Kalem Mevzuatı 2020 3 Ders ( Mezuniyet ) Sınav Soruları

21-
I. Sanığın daha önce vasisi olarak görev aldıysa
II. Sanığın boşandığı eşinin kardeşiyse
III. Sanık dedesiyse
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yukarıda sayılan hallerden hangisinde veya hangilerinde zabıt katibi önüne gelen davada yer alamaz.?

a) II-III
b) I-II-III
c) I-II
d) Yalnız I
e) I-III

Cevap : b) I-II-III

22- İhtiyati tedbir kararının icrası için ihtiyati tedbir kararı veren mahkeme tarafından yazı işleri müdürü görevlendirilmediği takdirde, tedbir kararı talep üzerine hangi merci tarafından icra edilecektir?

a) Kararı veren mahkemeyle aynı yerde bulunan icra mahkemesi
b) Kararı veren mahkemenin yargı çevresinde bulunan veya tedbir konusu
mal ya da hakkın bulunduğu yer icra dairesi
c) Tedbir konusu mal ya da hakkın bulunduğu yer icra mahkemesi
d) Tedbir konusu mal ya da hakkın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesi
e) Kararı veren mahkemeyle aynı yerde bulunan veya tedbir konusu mal ya
da hakkın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesi

Cevap : c) Tedbir konusu mal ya da hakkın bulunduğu yer icra mahkemesi

23- Hakimin yapmış olduğu usuli işlemlerden kararlara ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Esasa ilişkin nihai karara hüküm adı verilir. Her Hüküm bir karardır ancak her karar bir hüküm değildir.
b) Hakimin yapmış olduğu usuli işlemlerden kararlar ikiye ayrılır. Bunlar ara karar ve nihai karardır.
c) Ara karar, yargılamayı sona erdirmeyen aksine bir sonraki aşamaya geçiren karar türüdür.
d) Ara karara ve nihai kararlara karşı tek başına kanun yoluna gidilmez
e) Nihai kararlar ise hakimin dosyadan el çekmesi sonucunu doğuran kararlardır.

Cevap : d) Ara karara ve nihai kararlara karşı tek başına kanun yoluna gidilmez

24- Bölge adliye ve adli yargı ilk derece mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıkları idari ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmelik uyarınca adli yargı ilk derece ceza mahkemelerinde zorunlu nedenlerden dolayı
fiziki olarak da tutulan dosyalarda esas numarası nereye yazılır?

a) Dosyanın sol alt köşesine yazılır.
b) Dosyanın sağ üst köşesine yazılır.
c) Dosyanın ortasına yazılır
d) Dosyanın sol üst köşesine yazılır
e) Dosyanın sağ alt köşesine yazılır

Cevap : d) Dosyanın sol üst köşesine yazılır

25- İsticvap olunacak kişi, mahkemenin bulunduğu il dışında oturuyor ve bulunduğu yerde aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yolu ile isticvap olunması mümkün değil ise hangi yol izlenecektir?

a) Mahkeme vermiş olduğu isticvap kararından dönerek isticvap olmaksızın yargılamaya devam edecektir.
b) Davanın görüldüğü mahkemenin hakim, isticvap olunacak kişinin oturduğu yere giderek isticvap işlemini yerine getirecektir.
c) İsticvap olunacak kişi istinabe yoluyla isticvap olunacaktır.
d) İsticvap olunacak kişi, davanın görüldüğü mahkemeye gelmek suretiyle isticvap olunacaktır.
e) İsticvap olunacak kişinin yerine vekili, isticvap olunacaktır.

Cevap : c) İsticvap olunacak kişi istinabe yoluyla isticvap olunacaktır.

Kalem Mevzuatı 2020 3 Ders ( Mezuniyet ) Sınav Soruları

26-
I. Tevzi bürosu
II. Ön büro
III. Yazı işlerinde görevli personel
Bölge Adliye ve Adli yargı ilk derece mahkemeleri ile cumhuriyet başsavcılıkları idari ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmeliğe göre adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinde verilen karar üzerine kanun yoluna başvurmak isteyen taraf kanun yoluna başvuru dilekçesini yukarıdakilerden hangisine veya hangilerine teslim edebilir.

a) II-III
b) I-II
c) Yalnız I
d) I-II-III
e) I-III

Cevap : a) II-III

27- Bölge Adliye ve adli yargı ilk derece mahkemeleri ile cumhuriyet başsavcılıkları idari ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmelik uyarınca adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri yazı işleri hizmetlerinde tutuklama veya adli kontrol kararlarına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıt aşağıdakilerden hangisidir.

a) Tutuklama kaydı
b) Sorgu kaydı
c) Yakalama kaydı
d) Karar kaydı
e) Değişik işler kaydı

Cevap : b) Sorgu kaydı

28-
I. Posta masraflarının aylık kontrolünü yapmak
II. Birim internet sitelerinin güncellenmesini ve kontrolünü yapılmasını sağlamak
III. Kütüphanelerin sevk ve idaresini yapmak
Bölge Adliye ve Adli yargı ilk derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları idari ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine yukarıdakilerden hangisi veya hangileri idari işler müdürünün görev ve sorumluluklarındandır?

a) II-III
b) I-III
c) I-II-III
d) Yalnız III
e) I-II

Cevap : b) I-III

29-Suçtan zarar gören, Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bu karara karşı kaç gün içinde hangi mercie itiraz edebilir.

a) 7 gün/Sulh ceza hakimliği
b) 30 gün/Ağır ceza mahkemesi
c) 7 gün/Ağır ceza mahkemesi
d) 15 gün/Ağır ceza mahkemesi
e) 15 gün/sulh ceza hakimliği

Cevap : e) 15 gün/sulh ceza hakimliği

30-
I. Başlık
II. Konu
III. Satır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri resmi yazının bölümlerindendir.

a) II-III
b) I-II
c) I-II-III
d) I-III
e) Yalnız II

Cevap : b) I-II

Kalem Mevzuatı 2020 3 Ders ( Mezuniyet ) Sınav Soruları

31-Bölge adliye ve adli yargı ilk derece mahkemeleri ile cumhuriyet başsavcılıkları idari ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmelik uyarınca aşağıdakilerden hangisi bölge adliye mahkemesi personelinden bilgisayar işletmeninin görev ve sorumluluklarından değildir?

a) Birimlerde tüm işlerin UYAP üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamak

b) UYAP ekranları ile ilgili sorunların çözümünü sağlamak, gerekli müdahaleleri yapmak, bu konularla ilgili olarak bilgi işlem dairesi başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak
c) UYAP ekranları ile ilgili yeni önerileri tespit etmek ve bilgi işlem dairesi başkanlığına iletilmesini sağlamak
d) UYAP bilişim sistemi, SEGBİS ve diğer alt uygulamaların çalışmasını sağlamak
e) Yüklenici firmalarca yılda en az bir defa yapılması gereken periyodik bakımları yaptırmak

Cevap : e) Yüklenici firmalarca yılda en az bir defa yapılması gereken periyodik bakımları yaptırmak

32- Adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinde ön büroya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri açısından dava dosyasına sunulmak istenen veya davaya dosyasından talep edilen evraka ilişkin işlemlerin yapıldığı yer ön bürodur.
b) Ön büro personeli dosyaya sunulmak istenen bir evrak teslim aldığında dosyadan talep edilen bir evrak için dilekçe ibraz edildiğinde her hangi bir inceleme yapmaksızın derhal bu evrakı veya dilekçeyi UYAP’a kaydeder.
c) Başvuru sahibine evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı zamanda havale yerine Alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
d) Evrak UYAP’tan zabit katibinin iş listesi ekranına gönderilir.
e) Fiziki evrak ilgili personel tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edilir.

Cevap : b) Ön büro personeli dosyaya sunulmak istenen bir evrak teslim
aldığında dosyadan talep edilen bir evrak için dilekçe ibraz edildiğinde
her hangi bir inceleme yapmaksızın derhal bu evrakı veya dilekçeyi
UYAP’a kaydeder.

33- Adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri yazı işlerinde tutulan keşif günleri kaydında aşağıdakilerden hangi sütun bulunmaz

a) Dosya esas sıra numarası
b) Sıra numarası
c) Dosyanın türü
d) Keşif gün ve saati
e) Duruşmanın bırakıldığı tarih

Cevap : e) Duruşmanın bırakıldığı tarih

34-
I. Bölge Adliye Mahkemesi hukuk Daireleri başkanlık kurulu
II. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı
III. Bölge Adliye Mahkemesi adalet komisyonu Bölge adliye mahkemesi başkanı, yukarıdakilerden hangisine veya hangilerine başkanlık eder?

a) II-III
b) I-II-III
c) Yalnız I
d) I-II
e) I-III

Cevap : b) I-II-III

Kalem Mevzuatı 2020 3 Ders ( Mezuniyet ) Sınav Soruları

35- Adli yargı ilk derece hukuk mahkemesinin görevlendirmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda aşağıdakilerden hangisi yer alamaz?

a) Gözlem ve inceleme konusu yapılan maddi vakıalar
b) Gerekçe ve varılan sonuçlar
c) Bilirkişinin imzası
d) Bilirkişinin görevlendirildiği hususlar
e) Hukuki nitelendirme ve değerlendirmeler

Cevap : e) Hukuki nitelendirme ve değerlendirmeler

36- Adli yargı ilk derece ceza mahkemesi ölüm, Zaman aşımı ve af hallerinde ne şekilde bir karar verecektir?

a) Beraat
b) Davanın durması
c) Ceza verilmesine yer olmadığı
d) Davanın düşmesi
e) Davanın reddi

Cevap : d) Davanın düşmesi

37- Hakim huzurunda yemin etmeleri gereken kamu görevlileri, bilirkişiler ve diğer kişilerin yapacakları yemine ilişkin düzenlenen yemin tutanağında hangisi yer almaz?

a) Mahkemenin adı
b) Mahkemenin aleni yada gizli yapıldığı
c) yemin eden kişinin adı ve soyadı
d) Yeminin yapıldığı yer, tarih ve saat
e) Yeminin metni

Cevap : b) Mahkemenin aleni yada gizli yapıldığı

 

FACEBOOK ADALET GRUBU
adalet

lolonolo
lolonolo