Modern Mantık

Modern Mantık

Modern Mantık

Modern Ders Kitabı

AUZEF

AUZEF

Vize

Final

Modern Mantık Sorular Cevap(Vize)-1
Modern Mantık Soru Cevap-Final
Modern Mantık Sorular Cevap(Vize)-2
Modern Mantık Vize Soruları 2019

Çıkmış Sorulardan Deneme Sınavları

Modern Mantık Testi-1
Modern Mantık Testi-2
Modern Mantık Testi-3

Auzef Felsefe
SOSYOLOJİ  GRUBU

Auzef Felsefe
FELSEFE GRUBU
  • Sosyal Psikoloji Ünite-7
    Sosyal Hizmetler ünite-7
  • Sosyoloji Test-1
    Sosyoloji Test-1

Modern Mantık Soru Cevap(Vize)

Çıkmış Sorular
Modern Mantık

1- Geleneksel (Klasik) Mantık açısından kategoriler kaç temel türe sahiptir?
a) Bir
b) İki
c) Üç
d) Dört
e) Beş
Cevap: d) Dört

Çıkmış Sorular

2- Mantık açısından çıkarım kuralları aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaktadır?
a) Önermelerin genel geçerliğini sağlamak
b) Geçerli akıl yürütmeleri tespit etmek
c) Bilgi türlerini ayırt etmek
d) Önerme çeşitlerini göstermek
e) Doğal dile dönüşü sağlamak
Cevap: b) Geçerli akıl yürütmeleri tespit etmek

Çıkmış Sorular

3- Önermenin geleneksel tanımı göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru bir önermedir?
a) Bazı ağaçlar uçar.
b) Bütün sürüngenler dört ayaklıdır.
c) Balıklar suda yaşar.
d) Güneşte yaşayan bazı canlılar oksijen üretir.
e) Bütün kuşlar otçuldur.
Cevap: c) Balıklar suda yaşar.

Çıkmış Sorular

4- Temel mantık ilkelerinin üçü de doğru kabul edildiğinde, önermelerin aşağıdaki hangi iki değerden birini almasının kaçınılmaz olduğu kabul edilmektedir?
a) Doğru, Yanlış
b) Belirli, Belirsiz
c) Şüpheli, Mümkün
d) Zorunlu, Olası
e) Süreli, Süresiz
Cevap: a) Doğru, Yanlış

Çıkmış Sorular

5- Özdeşlik ilkesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
a) Bazı şeyler bazen doğru bazen yanlıştır.
b) Bazı şeyler başka şeylere dönüşür.
c) Bir şey ya doğrudur ya da yanlıştır.
d) Bir şey sadece kendisidir, kendisi olmayan olamaz.
e) Bir şey ne ise o’dur.
Cevap: e) Bir şey ne ise o’dur.

Çıkmış Sorular

6- Çelişmezlik ilkesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
a) Bazı şeyler bazen doğru bazen yanlıştır.
b) Bazı şeyler başka şeylere dönüşür.
c) Bir şey ya doğrudur ya da yanlıştır.
d) Bir şey sadece kendisidir, kendisi olmayan olamaz.
e) Bir şey ne ise o’dur.
Cevap: d) Bir şey sadece kendisidir, kendisi olmayan olamaz.

Çıkmış Sorular

7- Üçüncü halin imkansızlığı ilkesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
a) Bazı şeyler bazen doğru bazen yanlıştır.
b) Bazı şeyler başka şeylere dönüşür.
c) Bir konuşma evreni sadece “a olan” ve “a olmayan”ın birleşiminden ibarettir.
d) Bir şey sadece kendisidir, kendisi olmayan olamaz.
e) Bir şey ne ise o’dur.
Cevap: c) Bir konuşma evreni sadece “a olan” ve “a olmayan”ın birleşiminden ibarettir.

Modern Mantık
Çıkmış Sorular

8- “Kategorik bir önermenin temel unsurları ………. , ………. ve ……….’ tır.” önermesine sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
a) Özne, yüklem, koşaç
b) Nesne, tümleç, yargı
c) Yargı, belirtili nesne, tikel
d) Tümel, mümkün, özne
e) Tikel, yüklem, belirtisiz nesne
Cevap: a) Özne, yüklem, koşaç

Çıkmış Sorular

9- Kategorik önermelerin gösterileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tümel-olumlu: SaP
b) Tümel-olumsuz: SeP
c) Tikel-olumlu: SıP
d) Tikel-olumsuz: Sop
e) Tikel-olumsuz: Sup
Cevap: e) Tikel-olumsuz: Sup

Çıkmış Sorular

10- Birlikte evetleme ilişkisi içindeki üç önermenin sonucunun doğru olması için, önermelerin almaları gereken doğruluk değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) I. Önerme: Doğru II. Önerme: Yanlış III. Önerme: Yanlış
b) I. Önerme: Doğru II. Önerme: Doğru III. Önerme: Yanlış
c) I. Önerme: Doğru II. Önerme: Doğru III. Önerme: Doğru
d) I. Önerme: Yanlış II. Önerme: Yanlış III. Önerme: Doğru
e) I. Önerme: Yanlış II. Önerme: Yanlış III. Önerme: Yanlış
Cevap: c) I. Önerme: Doğru II. Önerme: Doğru III. Önerme: Doğru

Çıkmış Sorular

11- Doğruluk tablosu yöntemiyle aşağıdakilerden hangisi denetlenebilmektedir?
I. Geçerlilik II. Tutarlılık III. Özdeşlik
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
Cevap: e) I, II ve III

Çıkmış Sorular

12- “Bir çıkarımda öncül adını verdiğimiz önermeler ile sonuç önermesi arasındaki ilişkinin denetlenmesi için öncüller birbirine ….. eklemiyle, sonuç önermesi öncüller kısmına …….. eklemiyle bağlanır.” önermesinde boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
a) ve – veya
b) ve – ise
c) ise – ancak ve ancak
d) veya – veya
e) ise – ise
Cevap: b) ve – ise

Çıkmış Sorular

13- İki öncül ve bir sonuçtan oluşan bir çıkarım doğruluk tablosu yöntemiyle denetlenmektedir. Bu çıkarımın sonuç satırının tamamı “doğru” değerlerinden oluşmuşsa, söz konusu çıkarım için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
a) Geçerli
b) Geçersiz
c) Tutarsız
d) Eşdeğer
e) Belirsiz
Cevap: a) Geçerli

Modern Mantık
Çıkmış Sorular

14- Üç öncül ve bir sonuçtan oluşan bir çıkarım doğruluk tablosu yöntemiyle denetlenmektedir. Bu çıkarımın sonuç satırı en az bir “yanlış” değeri içeriyorsa, söz konusu çıkarım için aşağıdakilerden hangisi doğrudan söylenebilir?
a) Geçerli
b) Geçersiz
c) Tutarlı
d) Eşdeğer
e) Belirsiz
Cevap: b) Geçersiz

Çıkmış Sorular

15- Dört öncül ve bir sonuçtan oluşan bir çıkarım doğruluk tablosu yöntemiyle denetlenmektedir. Bu çıkarımın sonuç satırı en az bir “doğru” değeri içeriyorsa, söz konusu çıkarım için aşağıdakilerden hangisi doğrudan söylenebilir?
a) Geçerli
b) Geçersiz
c) Tutarlı
d) Eşdeğer
e) Belirsiz
Cevap: c) Tutarlı

Çıkmış Sorular

16- Beş öncül ve bir sonuçtan oluşan bir çıkarım doğruluk tablosu yöntemiyle denetlenmektedir. Bu çıkarımın sonuç satırının tamamı “yanlış” değeri içeriyorsa, söz konusu çıkarım için aşağıdakilerden hangisi doğrudan söylenebilir?
a) Geçerli
b) Negatif
c) Tutarlı
d) Tutarsız
e) Belirsiz
Cevap: d) Tutarsız

Çıkmış Sorular

17- İki önermenin “ancak ve ancak” eklemiyle bağlanıp doğruluk değerleri incelenmektedir. Ortaya çıkan bileşik önermenin ana eklemi olan bu (ancak ve ancak)’ın doğruluk sütunu bütün satırlarda “doğru” değeri alıyorsa söz konusu önermeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudan söylenebilir?
a) Geçerli
b) Geçersiz
c) Tutarlı
d) Tutarsız
e) Eşdeğer
Cevap: e) Eşdeğer

Çıkmış Sorular

18- Aşağıdakilerden hangisi aynı anda bir çıkarımın sonucu olamaz?
a) Tutarlılık ve tutarsızlık
b) Geçerlilik ve tutarlılık
c) Geçerlilik ve tutarsızlık
d) Geçersizlik ve tutarlılık
e) Geçersizlik ve tutarsızlık
Cevap: a) Tutarlılık ve tutarsızlık

Çıkmış Sorular

19- İki önermenin eşdeğer olup olmadıklarını incelemek için önermeler arasında aşağıdaki hangi eklem konularak işlem yapılmalıdır?
a) ise
b) ve
c) veya
d) ancak ve ancak
e) değil
Cevap: d) ancak ve ancak

Çıkmış Sorular

20- İki önerme ve bir sonuçtan oluşan bir çıkarım doğruluk tablosu aracılığıyla denetlenecektir. Bu işlem için önermelerin hangi eklem ile bir araya getirilerek doğruluk değerlerinin incelenmesi gerekir?
a) ise
b) ve
c) veya
d) ancak ve ancak
e) değil
Cevap: b) ve

Çıkmış Sorular

21- “Quine yöntemi” olarak bilinen ve Amerikalı filozof Willard Van Orman Quine’nın (1908–2000) geliştirdiği yöntem aşağıdaki kitaplardan hangisinde aktarılmıştır?
a) Methods of Logic
b) Methods of Mathematics
c) Methods of Physics
d) Methods of Arithmetic
e) Methods of Transformation
Cevap: a) Methods of Logic

Çıkmış Sorular

22- Quine yöntemi hangi denetleme yöntemiyle bir arada iş görmektedir?
a) Saçmaya İndirgeme
b) Doğruluk Tablosu
c) Tam Normal Biçime İndirgeme
d) Lukasiewicz- Tarski Notasyonu
e) Çok Değerli Mantık
Cevap: b) Doğruluk Tablosu

Çıkmış Sorular

23- Quine yöntemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) A ? D = A
b) D ? A = A
c) A ? Y = Y
d) Y ? A = Y
e) Y ? Y = D
Cevap: e) Y ? Y = D

Çıkmış Sorular

24- Quine yöntemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) D ? D = Y
b) A ? D = D
c) A ? Y = A
d) D ? A = D
e) Y ? A = A
Cevap: a) D ? D = Y

Çıkmış Sorular

25- Quine yöntemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) A – D = A
b) D – A = A
c) A – Y = A’
d) Y – A = A’
e) Y ? Y = D
Cevap: e) Y ? Y = D

Çıkmış Sorular

26- Quine yöntemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) A – D = D
b) A › D = D
c) D › A = A
d) A › Y = A’
e) Y › A = D
Cevap: a) A – D = D

Modern Mantık
Çıkmış Sorular

27- [(p ? q) › r] ? [~(p – p) (s ? t)] ifadesi Quine yöntemi ile denetlenecektir. “Doğru” değeri alacak ilk önerme hangisi olmalıdır?
a) p
b) q
c) r
d) s
e) t
Cevap: a) p

Çıkmış Sorular

28- [(p ? q) › r] ? [~(p – p) (s ? t)] ifadesi Quine yöntemi ile denetlenecektir. “Yanlış” değeri alacak ilk önerme hangisi olmalıdır?
a) p
b) q
c) r
d) s
e) t
Cevap: a) p

Çıkmış Sorular

29- [(p ? q) › (r ? t) ] ? [~(p – p) (s ? t)] ifadesi Quine yöntemi ile denetlenecektir. “Yanlış” değeri alacak ikinci önerme hangisi olmalıdır?
a) p
b) q
c) r
d) s
e) t
Cevap: e) t

Çıkmış Sorular

30- [(p ? q) › (r ? t) ] ? [~(p – p) (s ? t)] ifadesi Quine yöntemi ile denetlenecektir. “Doğru” değeri alacak ikinci önerme hangisi olmalıdır?
a) p
b) q
c) r
d) s
e) t
Cevap: e) t

TOEFL GRAMMAR

 

Modern mantık Final Soruları

lolonolo
lolonolo

Modern Mantık” için bir yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.