Sağlık Hizmetlerinde Yönetim

lolonolo

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim

sağlık Hizmetlerinde Yönetim

Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları

lolonolo
Vize Final
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Çalışma Soruları
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim

Ders notları

Bu ders hem genel alanda yönetim hem de özel alanda sağlık hizmetlerinde yönetim konusunu kapsamaktadır.Sadece sağlık hizmetlerinde yönetim değil kısa bir kamu yönetimi bilgisinin de edinilmesi mesleğinizi uygularken yararlı olacaktır.

Üniteler
1. Yönetim Ve Yönetim İle İlgili Kavramlar
2. Devlet Ve Devletin Yönetim Organları
3. Yönetim Özellikleri, Fonksiyonları Ve Yönetim Kademeleri
4. Sağlık Bakanlığının Tarihçesi
5. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı
6. İl Sağlık Müdürlüklerinin Teşkilatlanması Ve Görevleri
7. Halk Sağlığı Kurumunun Taşra Teşkilatlanması Ve Görevleri
8. Toplum Sağlığı Merkezlerinin Teşkilatlanması Ve Görevleri
9. Toplum Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Personelin Görevleri
10. Aile Sağlığı Merkezleri Kuruluşları Ve Çalışan Personelin Görevleri
11. Yataklı Tedavi Kurumları Kuruluş Ve Yönetim Özellikleri
12. Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Ve Basamaklandırılmış Sağlık Hizmetleri
13. Sağlık Hizmetlerinde Finansman Modelleri
14. Sağlık Hizmetlerini Ve Sağlık Kurumlarını Diğer Hizmetlerden Ve İşletmelerden Ayıran Özellikler

Sağlık Hizmetlerinde Yönetimi

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Çalışma Soruları

lolonolo
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim
1) İl Sağlık Müdürlüğünde kara ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak hangi şube müdürlüğünün görevidir?
a) Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
b) Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü
c) Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
d) Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
e) Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Cevap: c) Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
2) Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerinden değildir?
a) İşbirliği Özelliği
b) Yetki Özelliği
c) Bireysel Özellik
d) Grup Özelliği
e) Koordinasyon Özelliği

Cevap: c) Bireysel Özellik
3) Aşağıdakilerden hangisi yönetim döngüsü içinde yer almaz?
a) Planlama
b) Koordinasyon
c) Denetim
d) Yönetilme
e) Teşkilatlanma

Cevap: e) Teşkilatlanma
4) Aşağıdakilerden hangisi toplum sağlığı merkezleri yapılanması için yanlıştır?
a) Her ilçede en az 1 tane olması istenen bu yapı daha sonraları her ilçede sadece 1 tane kurulması olarak kararlaştırılmıştır.
b) İdari görevleri vardır.
c) Hizmet görevleri vardır.
d) Halk Sağlığı Kurumu teşkilatı içinde çalışmaktadır.
e) Mahalle düzeyinde kurulurlar.

Cevap: e) Mahalle düzeyinde kurulurlar.
5) Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı kurumunun il düzeyinde taşra teşkilat yapılanması içindedir?
a) Eğitim araştırma hastaneleri
b) Aile sağlığı merkezleri
c) Devlet hastaneleri
d) Semt poliklinikleri
e) 112 acil istasyonları

Cevap: b) Aile sağlığı merkezleri

lolonolo
6) Aşağıdaki Halk Sağlığı Müdürlüğü şubelerinden hangisi Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamaktan görevlidir?
a) Ruh Sağlığı Programları Şube Müdürlüğü
b) Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Şube Müdürlüğü
c) Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
d) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Şube Müdürlüğü
e) Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

Cevap: b) Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Şube Müdürlüğü
7) İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak hangi şube müdürlüğünün görevidir?
a) Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü
b) Disiplin ve Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
c) Yatırımlar Şube Müdürlüğü
d) İdari İşler Şube Müdürlüğü
e) Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Cevap: c) Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim
8) Hakkaniyet, personel istihdam istikrarı, takım ruhu gibi ilkeler aşağıdaki yönetim yaklaşımlarından hangisine aittir?
a) Genel Yönetim Yaklaşımı
b) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
c) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
d) Neoklasik Yönetim Düşüncesi
e) Modern Yönetim Düşüncesi

Cevap: a) Genel Yönetim Yaklaşımı
9) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama yetkisi kime aittir?
a) Başbakan
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi
c) Bakanlar Kurulu
d) Cumhurbaşkanı
e) Adalet Bakanlığı

Cevap: b) Türkiye Büyük Millet Meclisi
10) Aşağıdakilerden hangisi genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen, inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir?
a) Yüce Divan
b) Yargıtay
c) Danıştay
d) Sayıştay
e) Anayasa Mahkemesi

Cevap: d) Sayıştay

lolonolo
11) Aşağıdakilerden hangisi 3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ardından 16 Kasım 2002 tarihinde açıklanan 58. Hükümetin Acil Eylem Planında “Herkese Sağlık” başlığı altında sağlık alanında yürütülmesi öngörülen temel hedeflerden biri değildir?
a) Sağlık Bakanlığının idari ve fonksiyonel açıdan yeniden yapılandırılması
b) Tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamı altına alınması
c) Sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanması
d) Deprem sigortasının zorunlu hâle getirilmesi
e) Hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması

Cevap: d) Deprem sigortasının zorunlu hâle getirilmesi
12) İl Sağlık Müdürlüğünde temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak hangi şube müdürlüğünün görevidir?
a) İdari İşler Şube Müdürlüğü
b) Disiplin ve Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
c) Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
d) Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü
e) Yatırımlar Şube Müdürlüğü

Cevap: a) İdari İşler Şube Müdürlüğü
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Çalışma Soruları
13) Otorite: Yöneticiler emir verebilmelidir. Otorite onlara bu hakkı tanır.
Disiplin: Çalışanlar organizasyonda belirlenen kurallara uymalı ve saygı göstermelidir.
Emirlerin tekliği: Her çalışanın emir aldığı bir amiri olmalıdır.
Yukarıda verilen ilkeleri savunan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sistem Yaklaşımı
b) Genel Yönetim Yaklaşımı
c) Durumsallık Yaklaşımı
d) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
e) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı

Cevap: b) Genel Yönetim Yaklaşımı
14) Sağlık Politikaları kurul üyeleri en az kaç yıllık iş tecrübesine sahip olmalıdır?
a) 8
b) 9
c) 10
d) 6
e) 7

Cevap: a) 8
15) Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
a) Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek
b) Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulanıp uygulanmadığını takip ve kontrol etmek
c) Bakanlık Aile Hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek
d) İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak
e) Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek

Cevap: a) Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek

lolonolo
16) Halk Sağlığı Müdürlüğü yapısı içerisinde İ8 ve İ9 grubu illerde kaç şube bulunur?
a) 2
b) 4
c) 3
d) 1
e) 5

Cevap: b) 4
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim
17) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden değildir?
a) Para basılmasına, savaş ilan edilmesine karar vermek
b) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp karara bağlamak
c) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
d) Genelkurmay Başkanını atamak
e) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek

Cevap: d) Genelkurmay Başkanını atamak
18)Aşağıdaki Halk Sağlığı Müdürlüğü şubelerinden hangisi zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamakla görevlidir?
a) Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü
b) Tüberküloz Şube Müdürlüğü
c) Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
d) Ruh Sağlığı Programları Şube Müdürlüğü
e) Aşı Programları Şube Müdürlüğü

Cevap: a) Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü
19) Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşavirliğinin görevlerinden biri değildir?
a) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşlarının performans denetimini yapar.
b) Anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.
c) Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukukî uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlar.
e) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.

Cevap: a) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşlarının performans denetimini yapar.
20) Tümden gelimci bir yöntemle tepeden aşağıya bütün faaliyetleri kapsayan bir yönetim yaklaşımına sahip olan Henri Fayol’un yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Durumsallık Yaklaşımı
b) Genel Yönetim Yaklaşımı
c) Sistem Yaklaşımı
d) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
e) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı

Cevap: b) Genel Yönetim Yaklaşımı

lolonolo
21) İlçe düzeyindeki müdürlük örgütlenmesinde 750.000 ve üzeri nüfus hangi ilçe grubunda yer almaktadır?
a) A1
b) A3
c) B1
d) A2
e) A4

Cevap: a) A1
22) Aşağıdakilerden hangisi Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin özelliklerinden biri değildir?
a) Laik devlet olması
b) Federal devlet olması
c) Hukuk devleti olması
d) Demokratik devlet anlayışının olması
e) Sosyal devlet olması

Cevap: b) Federal devlet olması
23)Aşağıdakilerden hangisi kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İç Tüzüğü’nün Anayasa’ya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler?
a) Danıştay
b) Sayıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Yüce Divan
e) Yargıtay

Cevap: c) Anayasa Mahkemesi
24)Ana fikri organizasyon yapıları içinde çalışan insanı tanımak ve anlamak, onun beceri ve potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmak, çalışanların organizasyon amaçlarını gerçekleştirmek için katkılarını sağlamak, onları motive etmek yollarını aramak olan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Genel Yönetim Yaklaşımı
b) Modern Yönetim Düşüncesi
c) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
d) Neoklasik Yönetim Düşüncesi
e) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı

Cevap: d) Neoklasik Yönetim Düşüncesi
25)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
a) Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek
b) Ülke sınırlarında bulaşıcı hastalıkları kontrol etmek
c) Sağlık kurum ve kuruluşları ile hizmetten faydalananlar arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usûlleri belirlemek
d) Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
e) Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini planlamak ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak

Cevap: b) Ülke sınırlarında bulaşıcı hastalıkları kontrol etmek

lolonolo
26) Demokratik planlar hangi plan türü içinde sınıflandırılabilir?
a) Orta vadeli (dönemli) planlar
b) Kullanımlarına göre
c) Biçim yönünden
d) Uygulama biçimine göre
e) Sürelerine göre planlar

Cevap: d) Uygulama biçimine göre
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Çalışma Soruları
27)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun görevlerinden değildir?
a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi
b) Ulusal referans laboratuvarı kurmak ve işletmek
c) Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde müeyyide uygulamak
d) İçme suları, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek
e) Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak

Cevap: e) Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak
28)“Geniş bölgede tek yönlü hizmet” ilkesinin alternatifi olan “dar bölgede çok yönlü hizmet” anlayışına geçilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1923-1946
b) 1946-1960
c) 1980-2002
d) 1920-1923
e) 1960-1980

Cevap: e) 1960-1980
29)Çalışanların üretimde uyguladıkları çalışma biçimlerine ve yöntemlerine odaklanan Frederick W. Taylor’ın geliştirdiği yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sistem Yaklaşımı
b) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
c) Durumsallık Yaklaşımı
d) Genel Yönetim Yaklaşımı
e) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı

Cevap: e) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
30)İdarenin tasarruflarının Danıştay tarafından denetimi hangi tip denetimdir?
a) Ombudsman (kamu denetçisi) denetimi
b) Dış denetim
c) Yargı denetimi
d) İç denetim
e) Uluslararası denetim

Cevap: c) Yargı denetimi

lolonolo
31)Aşağıdakilerden hangisi acil sağlık hizmetlerinin görevlerinden değildir?
a) Toplumun ilk yardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek
b) Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak
c) Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek
d) Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak
e) Sağlık alanında geliştirilen bilişim projelerini e-devlet uygulamaları ile bütünleştirmek

Cevap: e) Sağlık alanında geliştirilen bilişim projelerini e-devlet uygulamaları ile bütünleştirmek
32) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
a) Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi ve bununla ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesi
b) Uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak
c) Ülke sağlık istatistiklerinin kalite ve güvenilirlik standartları dahilinde üretilmesi ve hem ulusal hem de uluslar arası kurum ve kuruluşlarla paylaşılması
d) Uzaktan ve yüz yüze eğitim programlarının planlanması, koordinasyonu
e) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek

Cevap: e) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek
33) Aşağıdakilerden hangisi adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir?
a) Anayasa Mahkemesi
b) Yüce Divan
c) Sayıştay
d) Yargıtay
e) Danıştay

Cevap: d) Yargıtay
34) Aşağıdakilerden hangisi idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir?
a) Danıştay
b) Yüce Divan
c) Sayıştay
d) Yargıtay
e) Anayasa Mahkemesi

Cevap: a) Danıştay
35) Aşağıdakilerden hangisi TBMM Milletvekilliği adayı olabilmek için gereken şartlardan biri değildir?
a) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
b) Belirli suçları işlememiş olmak
c) Askerlik görevini yapmış olmak
d) Yirmi beş yaşını doldurmuş olmak
e) En az lisans mezunu olmak

Cevap: e) En az lisans mezunu olmak

lolonolo
36) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir örgütün (teşkilatın) özellikleri arasında yer almaz?
a) Ast ancak bir üstten emir alır.
b) Örgütün amaçları ile iş görenin beklentilerinin farklı olması gerekir.
c) Yöneticilerin görev, yetki ve sorumlulukları arasında kesin bir ayırım yapılmalıdır.
d) İş, yetki, sorumluluk ve ücretler açık ve kesin olarak belirlenir.
e) Belirlenen görevlere göre yetki, verilen yetkiye göre de sorumluk belirlenir.

Cevap: b) Örgütün amaçları ile iş görenin beklentilerinin farklı olması gerekir.
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Çalışma Soruları
37) Aşağıdakilerden hangisi Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarından biri değildir?
a) Nüfusun çok olduğu yerlerden başlayarak 1924’te 150 ve 1936’da 20 ilçe merkezinde muayene ve tedavi evleri açılmış, koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin maaşları artırılmış ancak serbest çalışmaları yasaklanmıştır.
b) Yasal düzenlemelerle, koruyucu hekimlik kavramı geliştirilmiş, yerel yönetimlerin hastane açmaları teşvik edilmiş, her ilçede hükümet tabibi olması hedeflenmiştir.
c) Sağlık hizmetleri, “geniş bölgede tek amaçlı hizmet”/ “dikey örgütlenme” modeli ile yürütülmüştür.
d) Aile hekimliği uygulanmaya başlanmıştır.
e) İllere rehber olmak üzere ilk olarak 1924’te Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Sivas Numune Hastaneleri ve 1936’da Haydarpaşa Numune Hastanesi açılmıştır.

Cevap: d) Aile hekimliği uygulanmaya başlanmıştır.
38) Yönetimde ulaşılacak olan amaçlar ve hedefler ile bunları gerçekleştirmeye yarayacak tüm faaliyetlerin belirlendiği görüşüne sahip Max Weber’in yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Genel Yönetim Yaklaşımı
b) Durumsallık Yaklaşımı
c) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
d) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
e) Sistem Yaklaşımı

Cevap: d) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
39) Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programında yer alan temalardan biri değildir?
a) Etkili, kademeli sevk zinciri
b) Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı
c) Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği
d) Bütün okullarda akıllı tahta uygulamasına başlanması
e) Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası

Cevap: d) Bütün okullarda akıllı tahta uygulamasına başlanması
40) Demokratik planlar hangi plan türü içinde sınıflandırılabilir?
a) Sürelerine göre planlar
b) Uygulama biçimine göre
c) Biçim yönünden
d) Kullanımlarına göre
e) Orta vadeli (dönemli) planlar

Cevap: b) Uygulama biçimine göre

lolonolo
41) Hangi gruptaki ilçelerde şube müdürlükleri ihdas edilemez?
a) A3
b) A4
c) B
d) A1
e) A2

Cevap: c) B
42) Aşağıdakilerden hangisi Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğünün görevlerinden biridir?
a) Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek
b) Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, denetlemek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek
c) Tıp merkezleri bünyelerinde açılmak istenen cerrahi müdahale birimlerinin kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek
d) Özel teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek ve takip etmek
e) Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak

Cevap: a) Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek
43) Yönetim kademeleri içinde stratejik düzey olarak da adlandırılan kademe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Son kademe yönetim
b) Alt kademe yönetim
c) Ara kademe yönetim
d) Orta kademe yönetim
e) Üst kademe yönetim

Cevap: e) Üst kademe yönetim
44) İyi bir örgütlenme aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?
a) Tüm unsurların amaçlar doğrultusunda çalışmasını
b) Örgüt üyeleri arasında iyi ilişkiler kurularak etkili ve verimli bir çalışma imkânı ve ortamı sağlanmasını
c) Örgütlerin büyütülmesi ve küçültülmesinin kolaylaşmasını
d) Sosyo-ekonomik/teknolojik gelişmelerden uzak durulmasını
e) Kimin kimden emir alıp vereceğinin belirlenmesini (böylece yönetimin ve işlerin kolaylaşmasını)

Cevap: d) Sosyo-ekonomik/teknolojik gelişmelerden uzak durulmasını
45) Aşağıdaki Halk Sağlığı Müdürlüğü şubelerinden hangisi toplum sağlığı merkezlerinin il’de izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmekle görevlidir?
a) Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Şube Müdürlüğü
b) Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
c) Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü
d) Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
e) Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

Cevap: d) Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

lolonolo
46) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden değildir?
a) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
b) Para basılmasına, savaş ilan edilmesine karar vermek
c) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp karara bağlamak
d) Genelkurmay Başkanını atamak
e) Bakanlar Kurumları denetleme ve Bakanları

Cevap: d) Genelkurmay Başkanını atamak
47) Aşağıdakilerden hangisi adli, idari ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkili kurumdur?
a) TBMM Adalet Komisyonu
b) Anayasa Mahkemesi
c) Uyuşmazlık Mahkemesi
d) TBMM Genel Kurulu
e) Yüce Divan

Cevap: c) Uyuşmazlık Mahkemesi
48) Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesi içinde personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmekten sorumlu şube hangisidir?
a) İdari İşler Şube Müdürlüğü
b) Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
c) Mali İşler Şube Müdürlüğü
d) İstatistik ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
e) Özlük İşleri Şube Müdürlüğü

Cevap: c) Mali İşler Şube Müdürlüğü
49) İl Sağlık Müdürlüğünde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek hangi şube müdürlüğünün görevidir?
a) Disiplin ve Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
b) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
c) Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
d) Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü
e) Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

Cevap: b) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
50) Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken özelliklerden değildir?
a) Karar verme yetenekleri
b) Empati göstermek
c) Belirsiz hedefler tanımlamak
d) İkna yeteneklerini kullanabilmek
e) İşi delege etmek

Cevap: c) Belirsiz hedefler tanımlamak
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Çalışma Soruları

lolonolo
51) İyi bir planda olması gereken bazı nitelik ve özellikler vardır. Bu özellikler plan hazırlayıcılarının dikkat etmesi gereken özelliklerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellik ve ilkeler içinde yer almaz?
a) Planlamada görev alacakların insani yönlerinin, çıkar ve davranışlarının da dikkate alınması gerekir.
b) Planda, örgüt amaçlarının yanı sıra, görevlilerin beklentilerine de yer verilmelidir.
c) İyi bir plan eldeki kaynakların optimum kullanımı gözetilerek hazırlanmalıdır.
d) Planda, zamanlama dikkatli yapılmalı, gerekmedikçe değişikliğe izin verilmemelidir.
e) İyi bir plan bürokratik hayalciliğin ürünü olmalı, örgütsel gerçeklikle bağlarını devam ettirmemelidir.

Cevap: e) İyi bir plan bürokratik hayalciliğin ürünü olmalı, örgütsel gerçeklikle bağlarını devam ettirmemelidir.
52) Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
a) Bakanlık Aile Hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek
b) Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek
c) İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak
d) Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek
e) Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulanıp uygulanmadığını takip ve kontrol etmek

Cevap: d) Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek
53) İnsan ilişkileri yaklaşımının “örgütsel davranışa” dönüştüğü yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
b) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
c) Neoklasik Yönetim Düşüncesi
d) Modern Yönetim Düşüncesi
e) Genel Yönetim Yaklaşımı

Cevap: d) Modern Yönetim Düşüncesi
54) Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
a) Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak
b) Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek
c) Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak denetlemek ve takip etmek
d) Psiko-teknik merkezlerinin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek
e) Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik planlama yapmak ve gereken tedbirleri almak

Cevap: d) Psiko-teknik merkezlerinin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek
55) İdari teftiş hangi denetim türü içinde yer alır?
a) Kamuoyu ve baskı gruplarıyla yapılan denetim
b) Yargı denetimi
c) İç denetim
d) Ombudsman denetimi
e) Uluslararası denetim

Cevap: c) İç denetim

lolonolo
56) Aşağıdakilerden hangisi Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarında gözetilen dört ilkeden biri değildir?
a) Sağlık hizmetlerinin planlanması ve programlanması ile yönetiminin tek elden yürütülmesi
b) Koruyucu hekimliğin merkezi yönetime, tedavi edici hekimliğin ise yerel yönetimlere bırakılması
c) Sıtma, frengi, trahom, verem, cüzzam gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele programlarının başlatılması
d) Atatürk inkılaplarının korunması
e) Sağlık insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere tıp fakültelerinin cazibesinin artırılması, tıp fakültesi mezunlarına mecburi hizmet uygulanması

Cevap: d) Atatürk inkılaplarının korunması
57) İnsan öğesini, inceleme ve araştırmalarında ön plana çıkaran yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Genel Yönetim Yaklaşımı
b) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
c) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
d) Neoklasik Yönetim Düşüncesi
e) Modern Yönetim Düşüncesi

Cevap: d) Neoklasik Yönetim Düşüncesi
58) Halk Sağlığı Müdürlüğü şubelerinden hangisi verem hastalarının Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir?
a) Tüberküloz Şube Müdürlüğü
b) Aşı Programları Şube Müdürlüğü
c) Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
d) Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü
e) Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

Cevap: a) Tüberküloz Şube Müdürlüğü
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Çalışma Soruları
59) Aşağıdakilerden hangisi Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğünün görevlerinden biridir?
a) Tıp merkezleri bünyelerinde açılmak istenen cerrahi müdahale birimlerinin kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek
b) Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, denetlemek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek
c) Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek
d) Özel teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek ve takip etmek
e) Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak

Cevap: c) Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikayetleri değerlendirmek
60) “Pro-natalist” (nüfusu artırıcı) politikadan “anti-natalist” (nüfus artış hızını sınırlayıcı) politikaya geçilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1946-1960
b) 1923-1946
c) 1960-1980
d) 1920-1923
e) 1980-2002

Cevap: c) 1960-1980

lolonolo
61) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kamu Hastaneler Kurumunun görevlerinden biri değildir?
a) Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek
b) Ulusal ve uluslararası sularda seyir eden gemilere uzaktan sağlık yardımı ve desteği vermek
c) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek
d) Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak
e) Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak

Cevap: b) Ulusal ve uluslararası sularda seyir eden gemilere uzaktan sağlık yardımı ve desteği vermek
62) Standartlaştırma, hareket ve zaman etüdü, sistematik seçim ve eğitim, parça başı ücret sistemi, fonksiyonel ustabaşılık önerileri hangi yönetim yaklaşımına aittir?
a) Durumsallık Yaklaşımı
b) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
c) Sistem Yaklaşımı
d) Genel Yönetim Yaklaşımı
e) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı

Cevap: e) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
63) Temel ilkelerinden biri örgütü sosyal bir yapı olarak ele alan ve bu sosyal yapının insan merkezli olarak düzenlenmesi durumunda başarılı olunacağı temel varsayımına dayanması olan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
b) Modern Yönetim Düşüncesi
c) Genel Yönetim Yaklaşımı
d) Neoklasik Yönetim Düşüncesi
e) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı

Cevap: d) Neoklasik Yönetim Düşüncesi
64) Hangi tip halk sağlığı laboratuvarları bazı özellikli analizler bakımından gerektiğinde diğer illere de hizmet vermek üzere kurulur?
a) L3
b) L2
c) L1
d) L5
e) L4

Cevap: c) L1
66) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Cumhurbaşkanı seçilebilmek için kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış olmak gerekir.
b) Cumhurbaşkanına TBMM dışından aday gösterilebilir.
c) Eğer varsa parti ile ilişiği devam edebilir.
d) Eğer varsa TBMM üyeliği sona erer.
e) Cumhurbaşkanlığı görev süresi beş yıldır.

Cevap: c) Eğer varsa parti ile ilişiği devam edebilir.
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Çalışma Soruları

lolonolo
67) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
a) Uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya seyahat gibi toplu nüfus hareketlerinde gerekli sağlık tedbirlerini almak veya aldırmak, riskli cenazelerin yurda girişine izin vermek.
b) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı riski olan ülkelere giden insanlara seyahat sağlığı hizmeti vermek.
c) Uluslararası giriş noktalarında yapılması gereken tüm sağlık hizmetleri, sağlık denetimleri ve çevre sağlığı işlemlerini yürütmek, usul ve esaslarını belirlemek.
d) Ülkeye ithal edilen ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere ilişkin düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek.
e) Malî yılbaşında, sağlık resmi tarifesini belirlemek, bu gelirler ve diğer sağlık gelirleri ile para cezalarının tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, gelirlerinden ülke sağlık hizmetlerine katkı sağlamak

Cevap: d) Ülkeye ithal edilen ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere ilişkin düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek.
68) Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programında yer alan temalardan biri değildir?
a) Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma
b) Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları
c) Orta öğretim müfredatının eğitim alanındaki yeni gelişmelere göre düzenlenmesi
d) Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon
e) Karar sürecinde etkili bilgiye erişim: Sağlık bilgi sistemi

Cevap: c) Orta öğretim müfredatının eğitim alanındaki yeni gelişmelere göre düzenlenmesi
69) Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yıllarda yürütülen sağlık reformu çalışmalarının ana bileşenlerinden biri değildir?
a) AİDS ile mücadelenin planlanması
b) Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veren sağlık hizmetlerini planlayıp denetleyen bir yapıya kavuşturulması
c) Hastanelerin özerk sağlık işletmelerine dönüştürülmesi
d) Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği çerçevesinde geliştirilmesi
e) Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanarak Genel Sağlık Sigortasının kurulması

Cevap: a) AİDS ile mücadelenin planlanması
70) Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?
a) 4
b) 5
c) 3
d) 2
e) 1

Cevap: b) 5
71) Aşağıdaki Halk Sağlığı Müdürlüğü şubelerinden hangisi KETEM hizmetlerinin organizasyonundan sorumludur?
a) Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
b) Kanser Şube Müdürlüğü
c) Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
d) Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü
e) Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Şube Müdürlüğü

Cevap: b) Kanser Şube Müdürlüğü

lolonolo
72) Aşağıdakilerden hangisi Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
a) Yetkisiz olarak dişçilik yapan ve işyeri açan kişilerle mücadele etmek.
b) Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla mevcut hizmet birimlerini yönlendirmek. Hizmetleri izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihazların kaydını tutmak, açılması planlanan hastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçları planlamak, Bakanlığa göndermek.
c) Koruyucu diş hekimliği hizmetlerini Bakanlık direktifleri doğrultusunda yönlendirmek, izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihaz kayıtları ile istatistik bilgileri toplamak, ilgili şubelerle işbirliği yapmak
d) Toplum sağlığını etkileyen diş ve diş etlerine ait hastalıklarla ilgili epidemiyolojik araştırma çalışmaları yapmak, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak uygulanmasını sağlamak, değerlendirmek.
e) Hayati önemi haiz ilaç ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak.

Cevap: e) Hayati önemi haiz ilaç ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak.
73) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın görevlerinden değildir?
a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi
b) Sadece tedavi edici sağlık hizmetlerin yürütülmesi
c) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması
d) İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması
e) Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi

Cevap: b) Sadece tedavi edici sağlık hizmetlerin yürütülmesi
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim
lolonolo
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ANASAYFA
 • ingilizce Ünite-1
  İngilizce (2019-2020)
 • Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
  Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
 • DGS sayısal 2019
  DGS sayısal 2019
lolonolo
Facebook TIBBİ DÖKÜMANTASTON VE SEKRETERLİK GRUBU
lolonolo

 

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim

 

lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim” için bir yorum

 1. Aşağıdaki Halk Sağlığı Müdürlüğü şubelerinden hangisi KETEM hizmetlerinin organizasyonundan sorumludur?
  a) Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
  b) Kanser Şube Müdürlüğü
  c) Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
  d) Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü
  e) Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Şube Müdürlüğü

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.