Siyasal Düşünceler Tarihi

lolonolo

Siyasal Düşünceler Tarihi

Siyasal Düşünceler Tarihi
Ders Notları
Ders Kitabı
VİZE
FİNAL
Siyasal Düşünceler Tarihi Ünite Soruları (1-7)
Siyasal Düşünceler Tarihi Soru Cevap(Vize)-1
lolonolo
Siyasal Düşünceler Tarihi Vize Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi siyasal düşünceler tarihinin ilgi alanları arasında yer almaz?
a) Devletin doğuşu Antik Çağ’da polis düzeni
b) Siyasi iktidarın kaynağına ilişkin tartışmalar
c) Dillerin ortaya çıkışı ve gelişimi
d) Feodal düzenin ortaya çıkışı

Cevap: c) Dillerin ortaya çıkışı ve gelişimi
2- Siyasal düşünceler tarihini, sosyo-ekonomik, siyasal ve kurumsal özellikleriyle birbirinden farklılaşan dört farklı dönem içinde incelemek mümkündür.Aşağıdakilerden hangisi bu dönemler arasında sayılamaz?
a) İlk Çağ
b) Buzul Çağı
c) Orta Çağ
d) Yeni Çağ
e) Yakın Çağ
Cevcap: b) Buzul Çağı
3- Demokrasiyle yönetilen Yunan sitelerinde vatandaşlar yönetime doğrudan katılır, yasaların hazırlanmasında ve siyasi kararlarda söz sahibi olurlardı.
Yukarıdaki açıklamaya göre Yunan sitelerinde uygulanan demokrasi hakkında aşağıdaki nitelemelerden hangisi doğrudur?
a) Yunan sitelerinde adil bir demokratik yönetim uygulanmaktaydı.
b) Polis düzeninde yöneticiler halk tarafından seçilmekteydi.
c) Yunan demokrasisi doğrudan ve mutlak bir demokrasiydi.
d)Yunan demokrasisinin günümüzdeki çağdaş demokrasilerden farkı yoktu.
e) Yunan sitelerinde iktidarın kaynağı tanrısaldı.

Cevap: c) Yunan demokrasisi doğrudan ve mutlak bir demokrasiydi.

lolonolo
4- I. Her sitenin kendine özgü tanrıları vardı.
II. Demokrasi tüm sitelerin ortak yönetim şekliydi.
III. Sitelerde köleci bir ekonomik düzen hâkimdi.
IV. Vatandaşlar yönetime temsilcileri aracılığıyla katılırlardı.
V. Dinî ve millî bayram ayrımı yoktu.
Yunan siteleri hakkında yukarıda verilen açıklamalardan hangisi/hangileri doğru değildir?
a) I ve III
b) I ve V
c) II ve V
d) II ve IV
e) Yalnız II

Cevap: d) II ve IV
Siyasal Düşünceler Tarihi Vize Soruları
5- Aşağıdakilerden hangisi Yunan site devletlerinin özelliklerinden değildir?
a) Kendi kendine yeterliliğe önem veriyorlardı.
b) Her site-devlet tek bir şehirden oluşmaktaydı.
c) Köleci bir ekonomik düzen vardı.
d) Siyasal katılım erkeklerle sınırlandırılmıştı.
e) Siyasal açıdan bağımsızdılar.

Cevap: b) Her site-devlet tek bir şehirden oluşmaktaydı.

6- Yunan sitelerindeki dini yaşamla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Din, Yunanları siteye bağlayan önemli bir bağdı.
b) Tüm Yunan siteleri aynı Tanrılara inanmaktaydı.
c) Site siyasi olduğu kadar dinî bir birlikti.
d)Dinî bayramlar aynı zamanda millî bayramlardı.
e) Sitelerde çok tanrılı bir dinî anlayış hâkimdi.

Cevap: b) Tüm Yunan siteleri aynı Tanrılara inanmaktaydı.
7- Yunan demokrasisi ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Demokrasi sadece vatandaşlar içindir.
b) Kadınlar ve erkekler aynı siyasi haklara sahiptir.
c) Yunan demokrasisi doğrudan bir demokrasidir.
d) Yabancılar sitenin yönetimine katılamazlar.
e) Vatandaşlar arasında mutlak bir eşitlik vardır.

Cevap: b) Kadınlar ve erkekler aynı siyasi haklara sahiptir.
8- Eski Yunan düşünürlerine göre monarşi ile tirani arasındaki ilişki aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisinde mevcuttur?
a) Demokrasi – oligarşi
b) Monarşi – demokrasi
c) Cumhuriyet – vatandaşlık
d) Demokrasi – cumhuriyet
e) Demokrasi – anarşi

Cevap: e) Demokrasi – anarşi

lolonolo
9- İlk çağ aşağıdaki tarihi olaylardan hangisi ile sona ermiştir?
a) Roma imparatorluğunun kurulması
b) Yunan site devletinin çöküşü
c) Hristiyanlığın doğuşu
d) İstanbul un fethi
e) Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı

Cevap: e) Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı
10- Aşağıdakilerden hangisi Antik Çağ düşüncesine yön veren düşünürlerden değildir?
a) Sokrates
b) Platon
c) Aristo
d) Aquinolu Thomas
e) Herakleitos

Cevap: d) Aquinolu Thomas

11- Antik dönemin önemli düşünürlerinden Ksenofon ‘a göre Atina ‘nın gücü aşağıdaki meslek gruplarından hangisine dayanmaktadır?
a) Denizciler ve gemi yapımcıları
b) Yöneticiler
c) Çiftçiler
d) Zanaatkârlar
e) Filozoflar

Cevap: a) Denizciler ve gemi yapımcıları
12- Antik dönemde Atina’da denizciler ile site vatandaşların toprak aristokrasine karşı yürüttükleri ortak mücadele ile aşağıdaki tarihi olaylardan hangisi arasında bir benzerlik kurulabilir?

Cevap: 1789 Fransız Devrimi sürecinde feodaliteye karşı burjuvazi ile ezilen köylü sınıfının dayanışması
13- 19. yüzyılda önce Hegel, daha sonra Marx tarafından geliştirilen diyalektik(eytişim) yönteminin kökenleri ilk kez aşağıdaki filozoflardan hangisinin düşüncelerinde karşımıza çıkmaktadır?
a) Herakleitos
b) Aristo
c) Eflatun
d) Ksenofon
e) Kallikles

Cevap: a) Herakleitos
Siyasal Düşünceler Tarihi Vize Soruları

lolonolo
14- I. Eşitliğe ve demokrasiye inanmaz.
II. Halkın kolayca kandırılan bir yığın olduğunu ileri sürer.
III. Yönetimin vatandaşlara bırakılmaması gereken bir iş olduğunu savunur.
Herakleitos ’un yukarıda belirtilen düşünceleri için en uygun niteleme aşağıdakilerden hangisidir?
a) İdealist
b) Materyalist (özdekçi)
c) Elitist (seçkinci)
d) Romantik
e) Devletçi

Cevap: c) Elitist (seçkinci)
15- Sofistler herkes için geçerli olan genel ve kesin bir bilginin olanaksızlığını göstermeye çalışmışlardır.
Yukarıdaki tespit Sofist düşüncenin hangi özelliğini ifade etmektedir?
a) Rasyonalist
b) Rölativist
c) Hümanist
d) İdealist

Cevap: b) Rölativist
16- Aşağıdakilerden hangisi sofist düşünürlerden değildir?
a) Kallikles
b) Thrasymachos
c) Protagoras
d) Antiphon
e) Zenon

Cevap: e) Zenon
17- I. İnsanın genel eğilimi ve temel içgüdüsü kendi iradesini başkalarına kabul ettirmektir.
II. Devlet, insanların toplu yaşama ve iş bölümü yapma zorunluluğundan doğmuştur.
III. İnsanlar, güçlüler ve zayıflar olmak üzere ikiye ayrılır; yasalar güçlülerin zayıflara kendi iradelerini zorla kabul ettirmelerine hizmet eder.
IV. Adalet ve ahlak gibi kavramlar, acizlerin uydurduğu şeylerdir.
V. Doğadaki diğer canlılara göre çok daha korunaksız ve aciz bir durumda olan insanlar yaşamlarını ve türlerini idame ettirebilmek için topluluk hâlinde yaşamak ve karşılıklı yardımlaşmak zorundadırlar.
Yukarıdaki açıklamalardan hangisi/hangileri devletin doğuşunu “kuvvet” kuramıyla açıklayan Sofistlerin düşünceleri arasında sayılabilir?
a) IV ve V
b) I ve II
c) I,III,IV
d) III,IV ve V
e) Yalnız III

Cevap: c) I,III,IV
18- Devletin ortaya çıkışını “sözleşme” ve “kuvvet” kavramlarıyla açıklayan ve çağdaş devlet kuramlarına kaynak teşkil eden felsefi akım hangisidir?
a) Stoacılık
b) Sinizm
c) Epikürcülük
d) Platonizm
e) Sofizm

Cevap: e) Sofizm

19- Sofistlere göre demokrasi düzeninde insanların sahip olmaları gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adalet
b) Hitabet
c) Eşitlik
d) Tek tanrı inancı
e) Paylaşma

Cevap: b) Hitabet
20- Tanrıların varlığı veya yokluğu konusunda kesin bir hükümde bulunmanın imkânsız olduğunu savunan Sofistler bu düşünceleriyle hangi teolojik/felsefi akımın öncülüğünü yapmışlardır?
a) Teslis
b) Agnostisizm
c) Tevhit
d) Ateizm
e) Deizm

Cevap: b) Agnostisizm

lolonolo
21-Eflatun’un savunduğu idealist felsefe, aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin karşıtı sayılır?
a) Materyalizm (özdekçilik)
b) Romantizm
c) Hedonizm (hazcılık)
d) Sofizm
e) Pozitivizm

Cevap: a) Materyalizm (özdekçilik)
Siyasal Düşünceler Tarihi Vize Soruları
22-) Eflatun ’un Atina da kurduğu ve ders verdiği okulun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akademia
b) Üniversite
c) Lise
d) Panteon
e) Akropolis

Cevap: a) Akademia
23- I. Toplumsal düzen, yasalara gerek kalmadan eğitim ve felsefeyle sağlanacaktır.
II. Bireyin çıkarları sitenin çıkarlarından daha önemlidir.
III. Çiftçi, zanaatkâr ve tüccarların mülk edinme ve aile kurmaları yasaklanmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Eflatun’un savunduğu fikirler arasında yer alır?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) Yalnız II
d) II ve III
e) Yalnız III

Cevap: a) Yalnız I
24- Eflatun’un savunduğu düzende, toplumsal sınıfların üstten alta doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I- Çiftçi, zanaatkâr ve tüccarlar II- Filozof-Krallar III-Muhafızlar(askerler)
a) I, II
b) III, II, I
c) II, III, I
d) II, I, III
e) I, III,

Cevap: c) II, III, I

25- Aşağıdakilerden hangisi Eflatun un eseridir?
a) Politika
b) Leviathan
c) Demokrasi Üzerine
d) Doğa Üzerine
e) Devlet

Cevap: e) Devlet
26- Eflatun’a göre iyi bir yönetimin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eşitlikçi olması
b) Özgürlükçü olması
c) Kamu çıkarını gözetmesi
d) Uzlaştırıcı olması
e) Kendi koyduğu kurallara uyması

Cevap: e) Kendi koyduğu kurallara uyması

27- I- Zenginliği aileyi, vatandaşlığı ve ünü önemsemezler,
II- Erdem sahibi olmak için dünyevi hazlardan vazgeçmek gerektiğine inanırlar.
III- Toplumsal ayrıcalıklara karşı çıkarlar.
Yukarıdaki düşünceler MO V. yüzyılda Anthisthenes ’in öncülüğünü yaptığı hangi grubun temel görüşleridir?
a) Stoacılar
b) Platoncular
c) Epikürcüler
d) Sofistler
e) Sinikler

Cevap: e) Sinikler
28- Aristo’nun Atina yakınlarında kurduğu ve ders verdiği okulun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akademia
b) Üniversite
c) Lise
d) Atina Okulu
e) Kolej

Cevap: c) Lise
29-Aşağıdakilerden hangisi Aristo için söylenemez?
a) Gözlem yöntemine önem vermiştir.
b) Eflatun’a göre daha somut bir düşünce geliştirmeye gayret etmiştir.
c) Yunan sitelerinin anayasalarını incelemiş ve ideal devletin nasıl olması gerektiğine bu metinlerden hareket ederek cevap aramıştır.
d) Eflatun gibi o da devletin birliğini sağlayabilmek için yönetici sınıfa özel mülkiyet ve aile kurma yasağı getirilmesini savunmuştur.

Cevap: d) Eflatun gibi o da devletin birliğini sağlayabilmek için yönetici sınıfa özel mülkiyet ve aile kurma yasağı getirilmesini savunmuştur.
30- Aristo’ya göre iyi bir yönetimin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eşitlikçi olması
b) Özgürlükçü olması
c) Kamu çıkarını gözetmesi
d) İktidarı Tanrı’dan alması
e) Köleliğe karşı olması

Cevap: c) Kamu çıkarını gözetmesi
31- Aşağıdaki sözlerden hangisi Sinizm felsefesini savunan Sinoplu Diyojen’e aittir?
a) “İnsan siyasi bir hayvandır.” (Aristo)
b) “Bir nehirde iki kez yıkanılmaz.” (Herakleitos)
c) “Gölge etme başka ihsan istemem.”
d) “Düşünüyorum öyleyse varım.” (Sokrates )
e) “Sezar’ın olanı Sezar’a verin, Tanrı’nın olanı da Tanrı’ya”. (Markos İncili)

Cevap: c) “Gölge etme başka ihsan istemem.”
32- Tanrı’nın koyduğu, insan tabiatına uygun ve değişmez “doğal yasaların” bulunduğunu savunan ve bunların devletin koyduğu yasalardan üstün olduğunu ileri süren düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stoacılık
b) Epikürcülük
c) Sofizm
d) Sinizm
e) Hıristiyanlık

Cevap: a) Stoacılık
Siyasal Düşünceler Tarihi Vize Soruları
33- Stoacılık hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Aristo sonrası Helenistik dönemin en önemli düşünce sistemidir.
b) Hıristiyan felsefesini etkilemiştir.
c) Kurucusu Kıbrıslı Zenon dur.
d) Tek bir dünya devletinin olması gerektiğini savunur.
e)Devlet, mülkiyet ve köleliğin doğal kurumlar olduğunu savunur.

Cevap: e)Devlet, mülkiyet ve köleliğin doğal kurumlar olduğunu savunur.
34- Aşağıdakilerden hangisi stoacıların özelliklerinden değildir?
a) İnsanları yönetime katılmaları için teşvik etmişlerdir. ***
b) Aristo sonrası Helenistik dönemin en önemli düşünce sistemini geliştirmişler ve Hristiyan felsefesini etkilemişlerdir.
c) Doğaya uygun yaşamayı benimsemişlerdir.
d) İnsanların evrene hâkim olan logosun (Tanrı) çocukları olduğuna inandıkları için tek bir dünya devletinin olması gerektiğini savunmuşlardır.
e) Epikür felsefesine idealist bir içerik kazandırmışlardır.

Cevap: a) İnsanları yönetime katılmaları için teşvik etmişlerdir.
35- Aşağıdakilerden hangisi Roma dönemi düşünürlerindendir?
a) Platon
b) Çiçeron
c) Epikür
d) Kıbrıslı Zenon
e) Aristo

Cevap: b) Çiçeron

36- Çiçeron ’un siyasi düşünceleri hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
a) Roma İmparatorluğu için en uygun yönetim şeklinin demokrasi olduğunu savunmuştur.
b) İktidarın mutlak olarak yalnızca krala ait olması gerektiğini ileri sürmüştür.
c) İktidarın ancak kral, seçkinler ve halk arasında paylaşıldığı takdirde dengeli bir yönetimin mümkün olabileceğini ileri sürer.
d) Monarşi, aristokrasi ve demokrasi bir arada uygulanırsa yönetim yozlaşır.
e) İktidarın kaynağının tanrısal olması gerektiğini savunur.

Cevap: c) İktidarın ancak kral, seçkinler ve halk arasında paylaşıldığı takdirde dengeli bir yönetimin mümkün olabileceğini ileri sürer.
37- Roma siyasi düşüncesinde “Pax Romana” (Roma Barışı) ne anlama gelmekteydi?
a) Edebi bir akım
b) Roma İmparatorluğu’nun girdiği savaşları konu alan tarihi bir roman
c) Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyet kurduğu bölgelerde kurmayı hedeflediği barış düzeni
d) Roma İmparatorluğu’nun hukuk sistemine verilen ad
e) Roma imparatorlarının ortak unvanı

Cevap: c) Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyet kurduğu bölgelerde kurmayı hedeflediği barış düzeni
38- Aşağıdakilerden hangisi Roma imparatorluğu için geçerli değildir?
a) Merkezi bir yönetim ve güçlü bir bürokrasi
b) İktidarını tanrıdan alan güçlü bir yönetim
c) Sağlam bir vergi sistemi
d) Gelişmiş bir özel hukuk
e) Kamu gücüne dayanan bir kamu hukuku

Cevap: b) İktidarını tanrıdan alan güçlü bir yönetim

39- Roma İmparatorluğu’nda kamu gücünün, halkın verdiği vekâletle imparatora devredilmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
a) Roma imparatorlarının otoriter bir yönetim sergilemeleri ile
b) Cumhuriyetin ardından kurulan imparatorluğun, önceki dönemden etkilenmesi ile
c) Roma imparatorlarının halkın huzur ve refahına önem vermeleri ile
d) Romalıların dinsel inançları ile
e) Roma İmparatorluğu’nun coğrafi ve beşerî özellikleri ile

Cevap: b) Cumhuriyetin ardından kurulan imparatorluğun, önceki dönemden etkilenmesi ile
40-“ Sezar’ın olanı Sezar’a verin. Tanrı’nın olanı da Tanrı’ya.” Hz. İsa ‘ya atfedilen yukarıdaki söz, Batı siyasi düşüncesinde aşağıdaki ilkelerden hangisinin doğuşuna kaynaklık etmiştir?
a) Özgürlük
b) Sezarizm
c) Eşitlik
d) Laiklik
e) Kardeşlik

Cevap: d) Laiklik

41- Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’da yaşanan olaylardan değildir?
a) Devlet-kilise çatışması
b) Millî devletin doğuşu
c) Feodal düzenin ortaya çıkışı
d) Sanayi Devrimi
e) İslamiyet’in doğuşu

Cevap: d) Sanayi Devrimi
Siyasal Düşünceler Tarihi Vize Soruları
42- I. Parçalanmış bir iktidar söz konusudur.
II. Halk, doğrudan devlete değil toprakların sahibi olan senyörlere tabidir.
III. Egemenlik ve mülkiyet kavramları birbirinden tamamen ayrılmıştır.
IV. Feodal düzenin ortaya çıkışında, Akdeniz in doğu ve batı kıyılarının Müslümanların hâkimiyeti altına girmesinin katkısı vardır.
Feodal düzenle ilgili yukarıdaki açıklamalardan hangisi/hangileri doğrudur?
a) I, II
b) III, IV
c) I,II, III
d) I,II, IV
e) Yalnız IV

Cevap: d) I,II, IV
43- Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’ın feodal yapısını oluşturan toplumsal sınıflardan değildir?
a) Soylular (senyörler)
b) Din adamları (rahipler)
c) Hür köylüler
d) Serfler
e) Burjuvalar

Cevap: e) Burjuvalar

lolonolo
44- Aşağıdakilerden hangisi feodalite için geçerli bir değerlendirmedir?
a) Parçalanmış bir iktidar söz konusudur.
b) Halk, doğrudan devlete değil toprakların sahibi olan senyörlere tabidir.
c) Feodalite, egemenlik ve mülkiyet kavramlarını birbirine yaklaştırmıştır.
d) Avrupa’da feodal düzenin ortaya çıkmasında, Akdeniz’in doğu ve batı kıyılarının Müslümanların hâkimiyeti altına girmesinin de payı vardır.
e) Hepsi

Cevap: e) Hepsi
45- Aşağıdakilerden hangisi serf in tanımıdır?

Cevap: Derebeylerin arazilerinde çalışan köylüler
46- I. Krala vergi vermekle yükümlüydüler.
II. Üzerinde yaşadıkları ve işledikleri toprakla birlikte alınıp satıla bilirlerdi.
III. Siyasal haklara ve istedikleri zaman başka topraklara göç etme hakkına sahip değildiler.
IV. Hıristiyan olmaları durumunda özgürlüklerine kavuşurlardı.
Serflerin statüleriyle ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
a) I, II
b) I, III
c) I, IV
d) II, III
e) II, IV

Cevap: d) II, III

47- Aşağıdakilerden hangisi fief in tanımıdır?
a) Derebeylerin arazilerinde çalışan ve onların mülkü sayılan köylüler
b) Orta Çağ’da bir toprağa bağlı olmayan hür köylüler
c) Orta Çağ’da senyörün vassalına geçimlik olarak verdiği toprak
d) Orta Çağ’da vassalın senyöre ödediği vergi
e) Feodal dönemde, Kilise hiyerarşisinin en altında bulunan din adamlarına verilen ad.

Cevap: c) Orta Çağ’da senyörün vassalına geçimlik olarak verdiği toprak

lolonolo
48- I. İnsanların yaptığı “pozitif yasalar”
II. Tanrı’nın üstün aklının ürünü olan “ölümsüz yasa”
III. Tanrı’nın aklının yansıması olan ve insanın kalbinde yer alan “doğal yasa”
Aquinolu Thomas ’ın yasalar kuramına göre, yasaların yukarıdan aşağıya hiyerarşik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) I, II, III
b) III, II, I
c) II, III, I
d) III, I, II

Cevap: c) II, III, I
Siyasal Düşünceler Tarihi Vize Soruları
49- Aquinolu Thomas için aşağıda yapılan değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?
a) Geliştirdiği yasa kuramıyla dünyevi iktidarın sınırlarını çizmeyi amaçlamıştır.
b) Aristo felsefesiyle Hristiyan düşüncesinin bir sentezini yapmayı amaçlamıştır.
c) Yasaları hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutmuş, en üstte insanların yaptığı yasaların bulunduğunu ileri sürmüştür.
d) Monarşi, aristokrasi ve demokrasi karması bir hükûmeti savunmuştur.
e) Anayasacılık düşüncesinin tohumlarını atan düşünürler arasındadır.

Cevap: c) Yasaları hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutmuş, en üstte insanların yaptığı yasaların bulunduğunu ileri sürmüştür.

50- Aquinolu Thomas’nın düşüncelerinden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?
a) İyi bir hükümet ancak monarşi, aristokrasi ve demokrasinin bir arada uygulanmasıyla mümkündür.
b) Yöneticinin seçilmesinde yalnızca seçkinler söz sahibi olmalıdır.
c) Tanrı ile insan arasında yukarıdan aşağıya bir ilişki olmalıdır.
d) En iyi yönetim şekli Eski Yunan’dakine benzer bir demokrasidir.
e) Yeryüzünde iktidarı ellerinde bulunduranların yetkileri Tanrısal ve doğal yasalarla sınırlandırılmalıdır.

Cevap: d) En iyi yönetim şekli Eski Yunan’dakine benzer bir demokrasidir.
lolonolo
 • Sosyoloji Test-1
  Sosyoloji Test-1
 • ingilizce Ünite-1
  İngilizce (2019-2020)
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

Siyasal Düşünceler Tarihi” için bir yorum

 1. Aquinolu Thomas için aşağıda yapılan değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?
  a) Geliştirdiği yasa kuramıyla dünyevi iktidarın sınırlarını çizmeyi amaçlamıştır.
  b) Aristo felsefesiyle Hristiyan düşüncesinin bir sentezini yapmayı amaçlamıştır.
  c) Yasaları hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutmuş, en üstte insanların yaptığı yasaların bulunduğunu ileri sürmüştür.
  d) Monarşi, aristokrasi ve demokrasi karması bir hükûmeti savunmuştur.
  e) Anayasacılık düşüncesinin tohumlarını atan düşünürler arasındadır.
  Cevap: c) Yasaları hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutmuş, en üstte insanların yaptığı yasaların bulunduğunu ileri sürmüştür.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.