Siyaset Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Siyaset Felsefesi Vize Soruları

Ders Kitabı

Ders notları

Ders Hakkında

Politika Yunanca ‘devlet yönetme sanatı’ anlamına gelir ve kökenini ‘polis’ten, yani şehir devletinden alır. Bu ders kapsamında siyaset felsefesinin tanımı ve temel kavramları, siyaset felsefesine dair temel akım ve hareketler ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Üniteler

1. Siyaset Ve Siyaset Felsefesi Nedir?
2. Siyaset Felsefesinin Temel Kavram Ve Problemleri
3. Siyaset Felsefesinin Diğer Disiplinlerle İlişkisi
4. Siyaset Felsefesine Dair Temel Akım Ve Hareketler
5. Sofistler, Sokrates Ve Sonrası
6. Platon’un İdeal Devleti
7. Aristoteles’in Politikası
8. Orta Çağ Felsefesinde Din Ve Siyaset
9. Rönesans Ve Modernitenin Siyasal Ruhu
10. Doğa Durumu Ve Toplum Sözleşmeleri
11. Hegel’in Sisteminde Siyasetin Yeri
12. Marksist Siyaset Felsefesi
13. Frankfurt Okulu Ve Eleştirel Teori
14. Modern Siyasetin Ötesinde

1 ) Epistemoloji bağlamında aşağıdaki felsefe akımlarından hangisinin siyaset felsefesi için önem taşıdığı söylenemez?

a. Pragmatizm
b. Empirizm
c. Realizm
d. Rasyonalizm
e. Pozitivizm

Cevap : c. Realizm

2 ) Aristoteles’de teorik ya da entelektüel erdemler aşağıdakilerden hangisine işaret ederler?

a. İnsanın doğal olarak toplumdan ayrı tek başına da yaşayabileceği ve mutlu olabileceğine işaret ederler.
b. Tarih, sosyoloji ve psikolojide derinleşmeye işaret ederler.
c. Aklın irademizi ve davranışlarımızı etkili ve doğru bir şekilde yönetebilmesine işaret ederler.
d. Toplum içerisinde bireyin mutlu yaşayabilmesini sağlayan deneyimlere işaret ederler.
e. Felsefe, bilim ve sanatta derinleşme ve verimlilik çabasına işaret ederler.

Cevap : e. Felsefe, bilim ve sanatta derinleşme ve verimlilik çabasına işaret ederler.

3 ) Platon’da göreli bireysel gerçeklik ile zorunlu kavramsal gerçeklik arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

a. Göreli bireysel gerçeklik maddi, zorunlu kavramsal gerçeklik idealdir.
b. Göreli bireysel gerçeklik öznel, zorunlu kavramsal gerçeklik özneler arasıdır.
c. Göreli bireysel gerçeklik etkin, zorunlu kavramsal gerçeklik edilgindir.
d. Göreli bireysel gerçeklik evrensel, zorunlu kavramsal gerçeklik tikeldir.
e. Göreli bireysel gerçeklik ideal, zorunlu kavramsal gerçeklik tikeldir.

Cevap : Göreli bireysel gerçeklik maddi, zorunlu kavramsal gerçeklik idealdir.

4 ) Aşağıda Platon ile öğrencisi Aristoteles’in ortak siyasal anlayışına ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a. Platon ve öğrencisi Aristoteles, insanın mutlu ve erdemli yaşayabilmesinin koşulu olarak siyasal yaşamdan bağımsızlığı gösterirler.
b. Hem Platon hem de Aristoteles, kozmopolit dünya görüşlerine uygun olarak dünya yurttaşlığı fikrini savunurlar.
c. Platon ve Aristoteles’in siyasal anlayışlarındaki ortak yanlardan biri de en iyi yönetim biçiminin demokrasi olduğunu savunmalarıdır.
d. Platon ile öğrencisi Aristoteles, toplumsal yaşam bağlamında erdem ve mutluluğun ancak devletsiz bir ortamda mümkün olabileceğini savunur.
e. Platon öğrencisi Aristoteles ile birlikte, insan için erdem ve mutluluğun ancak toplum içinde mümkün olabileceğine inanır.

Cevap : e. Platon öğrencisi Aristoteles ile birlikte, insan için erdem ve mutluluğun ancak toplum içinde mümkün olabileceğine inanır.

5 ) Aristoteles’in siyasal anlayışına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a. Aristoteles insanı politik bir hayvan olarak tanımlar.
b. Aristoteles’e göre bir egemenlik biçiminin olumlu ve iyi olarak nitelenmesi; yöneticilerin, toplum genelinin ve tüm yurttaşların çıkarlarını gözetmesine dayanır.
c. Aristoteles hocası Platon’dan farklı olarak insanlar için genel bir eşitlik düşüncesi benimser.
d. Aristoteles’e göre politik yaşamda ölçünün ve doğru ortanın bulunması açısından, orta sınıf önemli bir konuma ve role sahiptir.
e. Aristoteles olumlu ve olumsuz olmak üzere altı egemenlik biçiminden bahseder.

Cevap : c. Aristoteles hocası Platon’dan farklı olarak insanlar için genel bir eşitlik düşüncesi benimser.

6 ) Modern toplum ve siyasetin genel özelliği aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Egemenlik biçimi olarak mutlak monarşinin benimsenmiş olması
b. Doğayı temel alarak her insanın eşit olmadığı görüşünü savunması
c. Orta Çağ’dan farklı olarak devlet otoritesinin zeminini Tanrı’ya dayandırması
d. İnsanın potansiyellerini ancak kendisini toplumdan ayırarak gerçekleştirebileceğini öne sürmesi
e. Hukuki olarak özgür ve eşit oldukları kabul edilen bireysel öznelerden oluşması

Cevap : e. Hukuki olarak özgür ve eşit oldukları kabul edilen bireysel öznelerden oluşması

7 ) Hazcılığın ilk aşamasını ve ikinci aşamasını hangi iki düşünce okulu oluşturur?

a. İlk aşamayı Stoacılık, ikinci aşamayı da Kinizm oluşturur.
b. İlk aşamayı Epikurosçuluk, ikinci aşamayı da Kireneliler oluşturur.
c. İlk aşamayı Epikurosçuluk, ikinci aşamayı da Kinizm oluşturur.
d. İlk aşamayı Kinizm, ikinci aşamayı da Stoacılık oluşturur.
e. İlk aşamayı Kireneliler, ikinci aşamayı da Epikurosçuluk oluşturur.

Cevap : e. İlk aşamayı Kireneliler, ikinci aşamayı da Epikurosçuluk oluşturur.

8 ) Aristoteles’de aklın saptadığı iyilik ve erdemleri pratik yaşama uygulama becerisi başka ne şekilde adlandırılabilir?

a. Neden ve sonuç ilişkisini çıkarma becerisi
b. Toplum hakkında nesnel düşünebilme becerisi
c. Töz ve ilinek ilişkisini dolayımsız düşünebilme becerisi
d. Ölçü ve doğru ortayı bulma becerisi
e. Soyut ve somut gerçekleri ayırma becerisi

Cevap : d. Ölçü ve doğru ortayı bulma becerisi

9 ) Platon’un ahlaki ve politik sorunları çözmek için başvurduğu yol aşağıdakilerden hangisidir?

a. Dünya yurttaşlığını savunmak
b. Siyasal yaşamdan bağımsızlığı savunmak
c. Her türlü ahlaki ve politik değerin tieklliğini ve göreliliğini ortaya koymak
d. Bilgiyle erdemi özdeş kılmak
e. Doğaya uygun yaşamak

Cevap : d. Bilgiyle erdemi özdeş kılmak

10 ) Platon’a göre toplumu ve devleti yönetecek kişiye karar verme süreci ne zaman gerçekleşmelidir?

a. Demokratik oylamanın belirsizliği durumunda
b. Eğitim sürecinin sonunda
c. Bir devletle savaşa girmeden önce
d. Eğitim sürecinden ve onun doruğu olan felsefe eğitiminden sonra
e. Toplumda huzursuzluk baş gösterdiğinde

Cevap : d. Eğitim sürecinden ve onun doruğu olan felsefe eğitiminden sonra

11 ) Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in hocası Platon’a yaptığı eleştirilerden biridir?

a. Platon’un insanı politik bir hayvan olarak tanımlamasına eleştirel yaklaşır.
b. Platon’un insanın erdemli ve mutlu bir yaşam sürebilmesi için toplum ve siyaset yaşamından uzak kalması gerektiği düşüncesine eleştirel yaklaşır.
c. Platon’un görünür dünyayı biçimlendiren ideaların içkin özlere işaret ettiğini ileri sürmesine eleştirel yaklaşır.
d. Platon’un devlete ilişkin en iyi yönetim biçiminin demokrasi olduğunu ileri sürmesine eleştirel yaklaşır.
e. Platon’un maddi ve ideal gerçekliği radikal bir tarzda ayıran dualist ontolojisine eleştirel yaklaşır.

Cevap : e. Platon’un maddi ve ideal gerçekliği radikal bir tarzda ayıran dualist ontolojisine eleştirel yaklaşır.

12 ) Çoğunluğun vazgeçilmez insan hakları bağlamında azınlığı mağdur etmesini engelleyen yönetim biçimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sosyal demokrasi
b. Meşruti demokrasi
c. Parlamenter demokrasi
d. Mutlak demokrasi
e. Anayasal demokrasi

Cevap : e. Anayasal demokrasi

13 ) Devlete ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi doğru değildir?

a. Tikel bir toplum olarak devlette söz konusu siyasal örgütlenmeye dahil olan insanlar yani halk, etnik ve dinsel açılardan çeşitlilik gösterebilir.
b. Devlet, genel olarak coğrafi bir sınırlama içinde siyasal olarak örgütlenmiş tikel bir topluma işaret eder.
c. Kendi içerisinde çeşitliliğe sahip olmayıp sadece coğrafi ve etnik açıdan diğer toplumlardan ayrışmış olan tikel topluma devlet denir.
d. Tikel bir toplumun politik açıdan bütünsel bir örgütlenme içinde yaşaması olarak devlet, siyaset felsefesinin öncelikli ve temel ilgi alanıdır.
e. Devlet açısından belirleyici olan şey tüm tarihsel ve toplumsal ortaklıklar yanında, tikel bir topluma özgü siyasal ortaklık ve bütünsel örgütlenmedir.

Cevap : c. Kendi içerisinde çeşitliliğe sahip olmayıp sadece coğrafi ve etnik açıdan diğer toplumlardan ayrışmış olan tikel topluma devlet denir.

14 ) Siyasal bir tavır olarak liberalizmin en çok beslendiği gelenekler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Empirik ve pragmatist
b. Pluralist ve romantik
c. Monist ve sensualist
d. Rasyonalist ve realist
e. Pozitivist ve idealist

Cevap : Empirik ve pragmatist

Siyaset Felsefesi Vize Soruları

15 ) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Platon’un Sokratik Diyaloglar’da konu edindiklerinden biridir?

a. Doğa
b. Mutlak
c. Hak
d. Doğruluk
e. İktidar

Cevap : d. Doğruluk

16 ) Ahlak ile siyaset birbirlerinden farklı olarak hangi norm ve ilkelere işaret ederler?

a. Ahlak olması gereken ile olan arasındaki ilişkiyi, siyaset ise yapılması gereken ve yapılan arasındaki ilişkiyi düzenleyen norm ve ilkelere işaret eder.
b. Ahlak toplumlar arasındaki ilişkileri, siyaset ise bilgi ve iktidar arasındaki ilişkiyi düzenleyen norm ve ilkelere işaret eder.
c. Ahlak tikel bir toplumdaki insan ilişkilerini, siyaset ise doğa ve insan arasındaki ilişkileri düzenleyen norm ve ilkelere işaret eder.
d. Ahlak tikel bir toplumdaki insan ilişkilerini, siyaset ise özel olarak toplumsal iktidar ve yönetim mekanizmalarını düzenleyen norm ve ilkelere işaret eder.
e. Ahlak birey ile toplum arasındaki ilişkileri, siyaset ise toplum ile doğa arasındaki ilişkileri düzenleyen norm ve ilkelere işaret eder.

Cevap : d. Ahlak tikel bir toplumdaki insan ilişkilerini, siyaset ise özel olarak toplumsal iktidar ve yönetim mekanizmalarını düzenleyen norm ve ilkelere işaret eder.

17 ) Aşağıdakilerden hangisi siyaset olgusunu anlamak için zorunlu bir başlangıç zeminidir?

a. Epistemolojik bağlamda evrenin sonlu ya da sonsuz olduğunu bilmek
b. Etik bağlamda, olması gereken ile olan arasındaki ayrımı diyalektik açıdan yorumlamak
c. Hukuk felsefesi açısından insanın uyması gereken evrensel doğru, iyi, güzel gibi kavramların dayanağını belirlemek
d. Ontolojik açıdan, insanı ve onun tarihsel varoluşunu anlamak
e. Estetik açıdan insanın duyum ve duygu durumunu inceltmek

Cevap : d. Ontolojik açıdan, insanı ve onun tarihsel varoluşunu anlamak

18 ) Aristoteles de hocası Platon’a benzer olarak insanın ne şekilde kendi özünü ve potansiyellerini gerçekleştirebileceğini düşünür?

a. Toplum ve devlet içerisinde
b. Herkesin sanat eğitimi alması ile
c. Demokratik yönetim biçimi altında
d. Monarşik yönetim biçimi altında
e. Toplumdan bağımsız bir şekilde

Cevap : Toplum ve devlet içerisinde

19 ) Aşağıdakilerden hangisi oligarşiye dair alt sınıflandırmalardan biri değildir?

a. Teknokrasi
b. Bürokratik oligarşi
c. Teokrasi
d. Aristokrasi
e. Cunta

Cevap : c. Teokrasi

20 ) Egemenin gücünü ve iktidarını sınırlayacak başka bir gücün olmadığı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Meşruti monarşi
b. Sosyal demokrasi
c. Mutlak monarşi
d. Mutlak demokrasi
e. Oligarşi

Cevap : c. Mutlak monarşi

21 ) Liberalizm ve sosyalizm arasındaki tartışmanın temel ekseninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

a. Tikel irade ve bütünsel iradenin diyalektiği
b. Özel mülkiyet
c. Birey ve toplum diyalektiği
d. Eğitim hakkı
e. Köle-efendi diyalektiği

Cevap : b. Özel mülkiyet

22 ) Aşağıda sofistlerin siyaset anlayışına ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a. Toplumsal ve politik yaşamdan uzak ve sade bir yaşam, en anlamlı ve erdemli yaşamdır.
b. Politik yargı ve kararlar, evrensel ve zorunlu bir tarzda belirleyicidir.
c. Tikellik ve görelilik, yalnızca ontolojik ve epistemolojik değil aynı zamanda etik ve politik gerçekliğin temel özelliğidir.
d. Devlete dayalı bir güven ve konfor arayışı, bireyin erdemli ve mutlu bir yaşam için gereksinim duyacağı bağımsızlık ve kendine güven duygusunu yok eder.
e. Diyalektik, özgür bireylerin politik karar süreçlerine etkin olarak katılabilmesinin en işlevsel yoludur.

Cevap : c. Tikellik ve görelilik, yalnızca ontolojik ve epistemolojik değil aynı zamanda etik ve politik gerçekliğin temel özelliğidir.

23 ) Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in iki aşırı uç arasında doğru orta olarak gördüğü erdemli davranışlardan biri değildir?

a. Cesaret
b. Cömertlik
c. Dostluk
d. Gözükaralık
e. Yüce gönüllülük

Cevap : d. Gözükaralık

24 ) Kinizmin siyasal anlayışına göre hakiki anlamda iyi ve erdemli yaşamın vazgeçilmez koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kişinin iyi ve erdemli yaşam sürdürebilmesinin koşulu, kendisini geliştirmekten önce dünyayı dönüştürmesidir.
b. Toplumsal ilişkilerden ve sağlayabileceği konfordan ve bu bağlamda politik iktidardan bağımsızlık iyi ve erdemli yaşamın vazgeçilmez koşuludur.
c. Her türden haz ve acıya, güçlü istek ve tutkuya mesafeli yaklaşmak kaydıyla toplumsal ve politik ilişkilere dahil olmak iyi ve erdemli yaşamanın koşuludur.
d. İyi ve erdemli yaşamın vazgeçilmez koşulu, toplumsal ve politik yaşama kayıtsızlıktır.
e. Toplumsal ve politik yaşama bağımlılık iyi ve erdemli yaşamın vazgeçilmez koşuludur.

Cevap : b. Toplumsal ilişkilerden ve sağlayabileceği konfordan ve bu bağlamda politik iktidardan bağımsızlık iyi ve erdemli yaşamın vazgeçilmez koşuludur.

25 ) Platon’a göre algılarımızın içeriğini oluşturan deneyimler ile düşüncelerimizin içeriğini oluşturan kavramlar arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

a. Deneyimler evrensel ve nesnel gerçekliği, kavramlar ise öznel ve göreli gerçekliği verir.
b. Deneyimler tikel ve zorunlu gerçekliği, kavramlar ise evrensel ve olumsal gerçekliği verir.
c. Deneyimler olana, kavramlar olması gerekene ilişkindir.
d. Deneyimler tikel ve göreli bireysel gerçekliği, kavramlar ise evrensel ve zorunlu gerçekliği verir.
e. Deneyimler toplumsal gerçekliği, kavramlar bireysel gerçekliği verir.

Cevap : d. Deneyimler tikel ve göreli bireysel gerçekliği, kavramlar ise evrensel ve zorunlu gerçekliği verir.

26 ) Siyaset felsefesinin içeriğine ilişkin iki yaklaşım biçiminin farkı nedir?

a. Biri ideal modele odaklanırken, diğeri reel yaşamın kendisini kavramaya çalışır.
b. Biri toplumlar arasındaki ilişkiler, diğeri tikel toplumları oluşturan bireyler üzerine odaklanır.
c. Biri iyi-kötü ayrımının, diğeri ise doğru-yanlış ayrımının toplum için önemi üzerine odaklanır.
d. Biri toplumlar arasındaki, diğeri ise doğa ve insan arasındaki ilişkiyi dengeleyen evrensel yasalara odaklanır.
e. Biri ideal olarak iyiye odaklanırken, diğeri gerçeklikte olduğu şekliyle iyiyi anlamaya çalışır

Cevap : a. Biri ideal modele odaklanırken, diğeri reel yaşamın kendisini kavramaya çalışır.

27 ) Siyaset olgusunun insan yaşamı için önemi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

a. İnsanın ahlaki ve bireysel bir varlık olmasıyla ilgilidir.
b. İnsanın doğa varlığı olmasıyla ilgilidir.
c. İnsanın evrensel ve zorunlu doğasıyla ilgilidir.
d. İnsanın bireysel ve akılsal bir varlık olmasıyla ilgilidir.
e. İnsanın toplumsal ve politik bir hayvan olmasıyla ilgilidir.

Cevap : e. İnsanın toplumsal ve politik bir hayvan olmasıyla ilgilidir.

28 ) “Milliyetçilik …. ve …. bir ilkeden önce, reel politik bir sorundan, …. ve …. bir milletin olgusal gerçekliğinden güç alır.” ifadesinde boş bırakılan yerlere gelecek kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Tikel-göreli-evrensel-zorunlu
b. İdeal-evrensel-tikel-göreli
c. Rasyonel-zorunlu-ideal-olumsal
d. İdeal-nesnel-tikel-zorunlu
e. Nesnel-zorunlu-ideal-evrensel

Cevap : b. İdeal-evrensel-tikel-göreli

Siyaset Felsefesi Vize Soruları

29 ) Aşağıdaki şıklardan hangisinde klasik sosyalist anlayışın vurgusu doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Toplumsal mülkiyet – toplumsal eşitlik – toplumsal adalet

30) Siyasal anlayışlardan biri olarak anarşizm hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a. Anarşizm otoritenin, hiyerarşinin ve devletin olmadığı bir toplum özlemini dile getirir.
b. Anarşizm için önemli olan kavramlar özel mülkiyet, iktidar ve bireysel özgürlüktür.
c. Anarşizme göre siyasal iktidar bireyleri yalnızca biçimlendirmemekte, ayrıca yaşam enerjilerini emmektedir.
d. Anarşizm bireyin tikel devlet karşısındaki vazgeçilmez haklarına odaklanır.
e. Anarşizm otoritelerin özel ve kamusal alandaki olası olumsuz etkilerine odaklanan bir perspektifi derinlemesine işlemeye çalışmıştır.

Cevap : b. Anarşizm için önemli olan kavramlar özel mülkiyet, iktidar ve bireysel özgürlüktür.

31 ) Siyaset felsefesi hangi bakımdan önem taşımaktadır?

a. Siyaset felsefesi insanın bireysel potansiyelini sınırsız özgürlük idealiyle gerçekleştirebilmesi için önem taşır.
b. Siyaset felsefesi içeriksiz biçimsel yönetim ile bireyselliğin değerinin yitirilmemesi için önem taşır.
c. Siyaset felsefesi sonlu ile sonsuz arasındaki uzlaşmaz ayrılığı kapatma çabası açısından önem taşır.
d. Siyaset felsefesi reel siyasetin tikel ve bireysel ilgilere boğulmuş düzleminde yolumuzu kaybetmemek için önem taşır.
e. Siyaset felsefesi ideal siyasetin zorunlu ve göreli ilgilere boğulmuş düzleminde körleşmemek için önem taşır.

Cevap : d. Siyaset felsefesi reel siyasetin tikel ve bireysel ilgilere boğulmuş düzleminde yolumuzu kaybetmemek için önem taşır.

32) Siyaset felsefesi ile siyaset bilimi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

a. Siyaset felsefesi konusuna en genel ve kapsayıcı kavramlardan hareketle yaklaşırken, siyaset bilimi analitik ve olguları saptayıcı bir düzlemde iş görür.
b. Siyaset felsefesi birey ve toplum arasında varolan öznel ve zorunlu yasalara, siyaset bilimi ise birey ve toplum arasında varolan nesnel ve olumsal yasalara odaklanır.
c. Siyaset felsefesi siyaset olgusuna açıklamaya, siyaset bilimi ise yorumlamaya çalışır.
d. Siyaset felsefesi tikel toplumlardan yola çıkarak siyaset olgusunu anlamaya çalışırken, siyaset bilimi toplumlar arasındaki organik ilişkiye yönelir.
e. Siyaset felsefesi için önemli olan genel kavramlar insan, doğa ve iktidardır, siyaset bilimi için ise toplum, birey ve ahlaktır.

Cevap : a. Siyaset felsefesi konusuna en genel ve kapsayıcı kavramlardan hareketle yaklaşırken, siyaset bilimi analitik ve olguları saptayıcı bir düzlemde iş görür.
33 ) Ahlak felsefesi ile siyaset felsefesinin ilişkisi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : İnsan iradesi ve davranışları açısından iyi ve kötüyü anlaşılır kılmaya çalışan ahlak felsefesi, siyasal irade ve davranışları konu edinen siyaset felsefesinin dolaysız zeminidir.

34 ) Aşağıda Sokrates’in siyasal anlayışına ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a. Sokrates’e göre her türlü tikel ve göreli ilgi ve çıkarın hizmetine sunulabilecek retorik değil, felsefe yaşamı anlamlandırabilir.
b. Sokrates devlet dahil tüm politik örgütlenmelere eleştirel yaklaşır ve insanların doğaya uygun yaşamaları gerektiğini savunur.
c. Sokrates ahlaki ve politik düşünce ve davranışları radikal ve keskin ayrımların gölgesinde biçimlendirmiştir.
d. Sokrates hiçbir kararın ve yargının yalnızca çoğunluğun onayına sunulduğu için doğru olamayacağını dile getirmekteydi.
e. Sokrates evensel ve zorunlu tanım arayışlarıyla, tikel ve göreli kanı ve yargıları ve bu yargılar üzerinde biçimlenen bir politik dünyayı rahatsız etmiştir.

Cevap : b. Sokrates devlet dahil tüm politik örgütlenmelere eleştirel yaklaşır ve insanların doğaya uygun yaşamaları gerektiğini savunur.
35) Platon’a göre gerçek erdemin ve dolayısıyla politik yaşamın zemini aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Platon’a göre erdemin ve politik yaşamın zemini, kavramları evrensel içerikleriyle tanımlayan felsefi sorgulama ve araştırma sonrasında edinilen bilgidir.

36) Aşağıdakilerden hangisi hem siyaset felsefesinin hem de siyaset biliminin uğraşılarından biridir?

a. Devletler arasındaki ilişkileri düzenleyecek evrensel ve olumsal yasaları ortaya koymak.
b. Mülkiyet ve üretim ilişkilerini ideal eşitlik, özgürlük ilkeleri açısından değerlendirmek.
c. Modern bireyin toplumla diyalektik ilişkisini tarihsel bakış açısından yorumlamak.
d. Tikel egemenlik biçimlerine göre oluşan siyasal düzen ya da sistemleri sınıflandırmak.
e. Özgürlük, doğruluk ve soyluluk ilkeleri ışığında reel siyasal düzenleri eleştirmek.

Cevap : d. Tikel egemenlik biçimlerine göre oluşan siyasal düzen ya da sistemleri sınıflandırmak.

37) İdealist geleneğin devlet dahil tüm politik gerçekliğe yaklaşımı nasıldır?

a. İdealist gelenek devlet dahil tüm politik gerçekliğe göreli ve tarihsel bazı kavramlarla yaklaşır.
b. İdealist gelenek devlet dahil tüm politik gerçekliği tikel ve olumsal bir düzlemden hareketle yorumlar.
c. İdealist gelenek devlet dahil tüm politik gerçekliği insanın mutlu olmak için kendisini dışarısında tutması gereken bir yapı olarak görür.
d. İdealist gelenek devlet dahil tüm politik gerçekliğe evrensel ve zorunlu bazı ilke ve kavramlar ışığında yaklaşır.
e. İdealist gelenek devlet dahil tüm politik gerçekliği Mutlak Özne’de temellendirir.

Cevap : d. İdealist gelenek devlet dahil tüm politik gerçekliğe evrensel ve zorunlu bazı ilke ve kavramlar ışığında yaklaşır.

38) Sofistler arasında kişisel kanı ve görüşleri tüm ahlaki ve politik yargı ve davranışların nedeni olarak konumlandıran ve Antik Demokrasi’yle uyumlu bir söyleme sahip olan düşünür hangisidir?

a. Thrasymakhos
b. Epikuros
c. Protagoras
d. Antisthenes
e. Aristippos

Cevap : c. Protagoras

Siyaset Felsefesi Vize Soruları

39) Empirik bakış açısıyla siyaset nasıl konumlandırılır?

a. Rasyonalist ve idealist bir olgu olarak konumlandırılır.
b. Öznel ve zorunlu bir olgu olarak konumlandırılır.
c. Toplumsal ve ideal bir olgu olarak konumlandırılır.
d. Kültürel ve diyalektik bir olgu olarak konumlandırılır.
e. Tikel ve göreli bir tarihsel olgu olarak konumlandırılır.

Cevap : e. Tikel ve göreli bir tarihsel olgu olarak konumlandırılır.

40) Stoacıların toplumsal ve politik yaşama ilişkin vurguları hangi yöndedir?

a. Stoacılar toplumsal ve politik yaşama karşı kayıtsızlık vurgusu yaparlar.
b. Stoacılar toplumsal ve politik yaşamın tamamen kişiyi pasif bıraktığını düşünürler.
c. Stoacılar toplumsal ve politik yaşama kayıtsız ya da bağımsız kalmamayı savunurlar.
d. Stoacılar bireyin ancak toplumsal ve politik yaşam içerisinde mutlu olabileceğini savunurlar.
e. Stoacılar iyi ve erdemli bir yaşam için toplumsal ve politik yaşama karşı bağımsızlığı savunurlar.

Cevap : a. Stoacılar toplumsal ve politik yaşama karşı kayıtsızlık vurgusu yaparlar.

41) “Bir siyasal sistemin değeri, insanları ne oranda …., …. ve …. ilişkilere yöneltebildiğiyle ölçülebilir” ifadesinde boş bırakılan yerlere gelecek kelimeler hangi şıkta doğru verilmiştir?

a. Kültürlü, dürüst ve soylu
b. Dogmatik, anlayışlı ve samimi
c. Özgür, eşit ve kardeşçe
d. Ayrımcı, baskıcı ve gelişime kapalı
e. Eşit, bireysel ve bencil

Cevap : c. Özgür, eşit ve kardeşçe

42) Kozmopolit bir politik anlayışa uygun olarak, dünya vatandaşlığı ilkesini savunan filozof ya da felsefe okulu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kirene Okulu
b. Sokrates
c. Epikurosçuluk
d. Stoacılık
e. Protagoras

Cevap : d. Stoacılık

Siyaset Felsefesi Vize Soruları

43) Epistemolojik bakış açısına uygun olarak pozitivizmin toplumsal siyaset için iddiası nedir?

a. Toplumsal siyasetin temelinde bireyin sadece devlet için var olan bir araç olduğunu ve asıl olanın devletin kendini gerçekleştirmesi olduğu iddiasındadır.
b. Toplumsal siyasete idealist bakış açısıyla yaklaşarak görünüşün ardında bir öz olduğunu ve bu öze göre toplumun yapılanması gerektiğini iddia eder.
c. Toplumsal siyasetin altında evrensel ve zorunlu ilkelerin olduğunu ortaya koyma iddiasındadır.
d. Toplumsal siyaseti tüm teolojik ve metafizik öğelerden arındırma iddiasındadır.
e. Toplumsal siyasetin zeminini yarar ilkesine bağlama iddiasındadır.

Cevap : d. Toplumsal siyaseti tüm teolojik ve metafizik ögelerden arındırma iddiasındadır.

44) Platon’a göre devletin toplumu ve onu oluşturan bireyleri erdemli ve mutlu kılması neye bağlıdır?

a. Bireylerin doğaya uygun şekilde yaşayacakları bir toplum düzeni oluşturmaya bağlıdır.
b. Toplumu oluşturan bireylerden sadece bellirli bir kısmını eğitmeye bağlıdır.
c. Devlet yönetiminde eğitilmiş kişiler olarak aristokratların bulunmasına bağlıdır.
d. Bireylerin gelişimi için onlara sınırsız özgürlük alanı açmasına bağlıdır.
e. Bireyleri eğitmesine ve bu eğitim için gerekli koşulları oluşturmasına bağlıdır.

Cevap : e. Bireyleri eğitmesine ve bu eğitim için gerekli koşulları oluşturmasına bağlıdır.

45) Oligarşinin bir alt sınıfı olarak plütokrasi hangi grubun yönetim biçimine verilen addır?

a. Plütokrasi soylu azınlığın yönetimine verilen addır.
b. Plütokrasi zengin bir grubun yönetimine verilen addır.
c. Plütokrasi filozofların oluşturduğu grubun yönetimine verilen addır.
d. Plütokrasi askeri azınlığın yönetimine verilen addır.
e. Plütokrasi teknik becerilere sahip olduğu düşünülen bir grubun yönetimine verilen addır.

Cevap : b. Plütokrasi zengin bir grubun yönetimine verilen addır.

46) Aşağıda siyaset felsefesi ve ilişkili olduğu felsefe disiplini hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a. Estetik genek olarak güzele ve özel olarak da insan için güzelliğe dair terminolojisiyle, siyasetin anlaşılmasında etkindir.
b. Hukuk felsefesi siyasal iktidarın ahlaki ilke ve normlar çerçevesinde düzenlenmesine işaret ederek, siyaset felsefesi için önemli bir referans noktası oluşturur.
c. Tüm beşeri ve insani bilimler de, genel olarak varlığın varlık olarak neliğini inceledikleri için, siyaset felsefesiyle ilişkilidirler.
d. Tarih felsefesi de toplumların birbirleriyle ilişkilerini diyalektik bağlamda ortaya koyarak, siyaset felsefesine katkıda bulunur.
e. Genel olarak insan iradesi ve davranışları açısından iyi ve kötüyü saptamaya çalışan varlık felsefesi, siyasal irade için öenmli bir referans noktasıdır.

Cevap : b. Hukuk felsefesi siyasal iktidarın ahlaki ilke ve normlar çerçevesinde düzenlenmesine işaret ederek, siyaset felsefesi için önemli bir referans noktası oluşturur.

47) Normatif değerler insan ilişkileri bağlamında neye odaklanır?

a. İnsanın kökeni üzerine
b. Amaçların neliği üzerine
c. Olması gereken değil olan üzerine
d. Doğru ve gerçek ayrımı üzerine
e. İnsan ile doğa arasındaki ilişki üzerine

Cevap : b. Amaçların neliği üzerine

48) Aristippos’un toplumsal ve siyasal yaşama yaklaşımı nasıldır?

a. Aristippos’un toplumsal ve siyasal yaşama yaklaşım ilkesi kayıtsızlıktır.
b. Aristippos için toplumsal ve siyasal yaşam erdemli ve mutlu yaşamın vazgeçilmez koşuludur.
c. Aristippos toplumsal ve siyasal yaşama konfor ve çıkar beklentileriyle yaklaşmaktadır.
d. Aristippos’a göre birey toplumsal ve siyasal yaşamdan uzak kalmalıdır.
e. Aristippos toplumsal ve siyasal yaşama bilgi ve erdem ilkeleriyle yaklaşır

Cevap : c. Aristippos toplumsal ve siyasal yaşama konfor ve çıkar beklentileriyle yaklaşmaktadır.

49) Aristoteles’i Platon’un radikal idealizminden farklı yerlere taşıyan ilkenin aşağıdakilerden hangisi olduğunu söyleyebiliriz?

a. Özdeşlik ve çelişki ilkesi
b. Evrensellik ve tikellik ilkesi
c. Ölçülülük ve doğru orta ilkesi
d. Diyalektik ve çelişki ilkesi
e. Özdeşlik ve ayrım ilkesi

Cevap : c. Ölçülülük ve doğru orta ilkesi

50) Aşağıdakilerden hangisinin politik analizlerde yönlendirici olduğu söylenemez?

a. Tarihsel yaklaşım
b. Ahlaksal duruş
c. Ontolojik kavrayış
d. Epistemolojik yaklaşım
e. Estetik bakış

Cevap : e. Estetik bakış

51) Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesiyle ilgilenen filozofların en belirgin özelliğidir?

a. Bireyin ne olduğundan hareketle siyaset gerçeğinin anlaşılmaya çalışılması
b. Toplumlar arasındaki eşitsizliğin nedeni üzerine odaklanarak, siyasetin anlaşılmaya çalışılması
c. Doğa bakımından tarihin ve toplumun tanımlanmaya çalışılması ve bu tanım çerçevesinde siyasetin anlaşılması
d. İnsanın ne olduğundan hareketle tarihin ve toplumun tanımlanmaya çalışılması ve bu tanım çerçevesinde siyasetin anlaşılmaya çalışılması
e. İyi-kötü doğru- yanlış gibi değer ikiliklerinin temelinde yatan sebepleri ortaya koyarak siyasetin anlaşılmaya çalışılması
Cevap:D (kesin sayfa16)

Cevap : d. İnsanın ne olduğundan hareketle tarihin ve toplumun tanımlanmaya çalışılması ve bu tanım çerçevesinde siyasetin anlaşılmaya çalışılması

52) Siyasal anlayışlardan biri olarak muhafazakarlık hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğunu söyleyebiliriz?

a. Muhafazakarlık otoritenin, hiyerarşinin ve devletin olmadığı bir toplum özlemini dile getirir
b. Muhafazakarlık Fransız Devrimi’yle belirginleşip ortaya çıkmış olan politik bir anlayıştır
c.Muhafazakarlık geçmişten bu yana gelen maddi ve manevi toplumsal değerleri koruma ve sürdürme çabası olarak anlaşılabilir.
d. Muhafazakarlık maddi ve manevi toplumsal değerlerin diyalektik gelişime uygun olarak her daim değiştiğini savunur.
e. Muhafazakarlık toplumsal yaşam ve ilişkilerde radikal değişimlerin gerekliliğini savunur.

Cevap : c.Muhafazakarlık geçmişten bu yana gelen maddi ve manevi toplumsal değerleri koruma ve sürdürme çabası olarak anlaşılabilir.

Siyaset Felsefesi Vize Soruları

53) Milliyetçiliğin üzerinde biçimlendiği iki farklı dinamik aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

a. Bir millet içerisindeki çeşitli grupların vazgeçilmez haklarının olduğu ve bu hakların her grup için eşit olduğu savunusu.
b. Bir toplumdaki bireylerin özel mülkiyete sahip olabilecekleri ve toplumun da bu sayede zenginleşebileceği savunusu.
c. Bir milletin vazgeçilmez haklarının olduğu savunusu ve bir milletin üstünlüğünün diğer milletler üzerindeki egemenliğinin savunusu.
d. Bir sınıfın kendi vazgeçilmez haklarının olduğu savunusu ve bir sınıfın diğer sınıflar üzerindeki egemenliği savunusu
e. Bir bireyin kendi vazgeçilmez haklarının olduğu savunusu ve bireyin toplumdan önce gelmesi gerektiği savunusu

Cevap : c. Bir milletin vazgeçilmez haklarının olduğu savunusu ve bir milletin üstünlüğünün diğer milletler üzerindeki egemenliğinin savunusu.

54) Aşağıdaki şıklardan hangisinde iki temel siyasal anlayış ve yönelim doğru verilmiştir?

a.Liberalizm- sosyalizm
b.Devrimcilik- idealizm
c.Anarşizm-Empirizm
d.Skeptisizim-Milliyetçilik
e.Rasyonalizm- Muhafazakarlık

Cevap : a.Liberalizm- sosyalizm

Siyaset Felsefesi Vize Soruları

55) Fransız Devrimi’ni sembolize eden ilkelerden hangi ikisi modern ve aydınlanmacı ruhun da temel değerlerindendir?

a.Bireysellik-Görelilik
b.Kardeşlik-Toplumsallık
c.Doğruluk-Eşitlik
d.Özgürlük-Eşitlik
e.Bütünlük-Özgürlük

Cevap : d.Özgürlük-Eşitlik

56) Aristoteles açısından insani bir etkinlik olarak siyasetin ve dolayısıyla devletin işlevi nedir?

a. İnsanın erdemli ve mutlu yaşayabilmesi için iktidarın otoritesine kayıtsız şartsız boyun eğmesini sağlamaktır.
b. İnsanın potansiyellerini eksiksiz gerçekleştirebilmesi için sınırsız imkân sağlamaktır.
c. İnsanın mutlu olabilmesi için diğer hayvanlar gibi doğaya uygun bir biçimde yaşamasını sağlamaktır.
d. İnsanın her ne kadar doğal değil yapay olsa da bir toplum içerisinde mutlu yaşayabilmesini sağlamaktır.
e. İnsanın kendi özüne uygun bir tarzda yaşayabilmesine, kendi potansiyellerini gerçekleştirmesine hizmet etmektir.

Cevap : e. İnsanın kendi özüne uygun bir tarzda yaşayabilmesine, kendi potansiyellerini gerçekleştirmesine hizmet etmektir.

57) Egemenlik biçimlerinden monarşinin tanımı hangi şıkta doğru verilmiştir?

a. Monarşi hükümdarın seçimle işbaşına geldiği yönetim biçimidir.
b. Monarşide yönetimdeki grup soylulardan oluşan bir azınlıktır.
c. Monarşi tanrı egemenliği zemininde hükümdarın seçimle iktidarda olduğu yönetim biçimidir.
d. Monarşi bir grubun ya da azınlığın yönetimidir.
e. Monarşi siyasal iktidar ve egemenliğin tek kişiye ait olduğu yönetim biçimidir.

Cevap : e. Monarşi siyasal iktidar ve egemenliğin tek kişiye ait olduğu yönetim biçimidir.

58) Aşağıdakilerden hangisi için siyaset felsefesinin içeriğini oluşturan temel konulardan biri olduğunu söyleyemeyiz?

a. Hiyerarşi
b. İşbölümü
c. Sanatsal etkinlik
d. Toplumsal iktidar
e. Üretim ve tüketim düzenlemesi

Cevap : c. Sanatsal etkinlik

Siyaset Felsefesi Vize Soruları

59) Aşağıdaki şıklardan hangisinde siyasal bir anlayış olarak liberalizm hakkında verilen bilgi doğrudur?

a. Liberalizm tikel ve bireysel ilgileri aşan evrensel bir politik duruşu benimser.
b. Liberalizm sosyalist anlayışın bir savunusu ve ideolojisi olarak görülebilir.
c. Liberalizmin asıl vurgusu toplumsal mülkiyet ve toplumsal eşitlik üzerinedir.
d. Liberalizm genel olarak modern toplumsal kültüre özgü siyasal bir anlayıştır.
e. Liberalizm devletin ve siyaset kurumunun zorunlu olup olmadığı konusunda son kertede devlet kurumunu olumsuzlar.

Cevap :
d. Liberalizm genel olarak modern toplumsal kültüre özgü siyasal bir anlayıştır.

60) Siyasal anlayış bakımından sosyalizmin liberalizmden farkı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmemiştir?

a. Toplumsal eşitlik ve bu bağlamda gelir dağılımında gözetilen adalet sosyalizmin temel ilkelerindendir.
b. Sosyalizmde liberalizmden farklı olarak özel mülkiyet toplumsal özgürlüğün ve dinamik rekabetin zemini olarak görülmez.
c. Liberalizmin toplum dizaynında ve politik duruşunda etkin olan kavram bireysel özgürlükken, sosyalist anlayışta vurgu toplumsal özgürlük üzerinedir.
d. Sosyalizm liberalizmden farklı olarak özel mülkiyetin vazgeçilmez bir hak olarak toplumsal yaşamı ayakta tutup canlandıran yönüne işaret etmektedir.
e. Sosyalizm liberalizmin aksine siyasal yaşamın rasyonel ve meşru zemini açısından önceliği toplumsal açıdan genel ilgiler ve eşitliğe verir.

Cevap :
d. Sosyalizm liberalizmden farklı olarak özel mülkiyetin vazgeçilmez bir hak olarak toplumsal yaşamı ayakta tutup canlandıran yönüne işaret etmektedir.

61) Aristoteles’in belirlediği iki erdem sınıfından biri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

a. Etik erdemler
b. Siyasi erdemler
c. Evrensel erdemler
d. Estetik erdemler
e. Tarihsel erdemler

Cevap : a. Etik erdemler

62) Toplumsal yaşamın ve dolayısıyla belli bir güç ve iktidar çerçevesinde örgütlenmiş siyasal yaşamın hangi irade ve güçlerin çokluğunu dışlayarak var olması olanaklı değildir?

a. Zorunlu-Göreli-Tarihsel
b. Dogmatik-Empirik-Skeptik
c. Ontolojik-Epistemolojik-Ahlaki
d. Öznel-Nesnel-Bütünsel
e. Evrensel-Tikel-Tekil

Cevap : e. Evrensel-Tikel-Tekil

63) Platon’a göre devlet yönetimi neye dayanmalıdır?

a. Zenginlerin otoritesine
b. Öznel gerçekliğe
c. Demokratik oylamaya
d. Akademik ciddiyete
e. Ruhban sınıfına

Cevap :
d. Akademik ciddiyete

64) “….. bir bakış açısıyla siyaset ve tüm siyasi örgütlenmelerin bütünsel yapılanışı olarak devlet, tıpkı ….. gelenekte olduğu üzere evrensel ve zorunlu belirlenimleriyle yakalanmaya çalışılır.” ifadesinde boş bırakılan yerlere gelecek kelimeler hangi şıkta doğru verilmiştir?

a. Materyalist – Realist
b. Pozitivist – Yararcı
c. Rasyonalist – İdealist
d. Pragmatist – Realist
e. Empirist – Materyalist

Cevap : c. Rasyonalist – İdealist

Siyaset Felsefesi Vize Soruları

65) İnsanın tabi olduğu temel iki yasa nedir?

a-Doğa ve Toplum
b-Devlet ve aile
c-Beden ve ruh
d-Fizik ve doğa
e-Hukuk ve töre

Cevap : a-Doğa ve Toplum

66) Aristoteles’in belirlediği olumlu egemenlik biçimleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a-Tiranlık-Aristokrasi-Politi
b-Monarşi-Aristokrasi-Politi
c-Demokrasi-Politi-Oligarşi
d-Monarşi-Demokrasi-Oligarşi
e-Aristokrasi-Tiranlık-Demokrasi

Cevap : b-Monarşi-Aristokrasi-Politi

67) Siyaset bilimcinin bilimsel bir zeminden felsefi bir zemine geçişi neye bağlıdır?

a. Birey ve toplum arasındaki ilişkiyi mekanik değil organik açıdan açıklamasına bağlıdır.
b. Ahlak ve siyaset arasındaki ilişkinin temelini açıklamada evrensel tanımlamadan göreli tanımlamaya geçmesine bağlıdır.
c. Teori ile pratik arasındaki tutarlılığı dilsel açıdan değil dışsal gözleme dayalı olarak sınamasına bağlıdır.
d. Siyaset olgusunu, yorumlama yöntemi ile değil de açıklama yöntemi ile anlamaya çalışmasına bağlıdır.
e. Belli norm ve değer yargılarını temellendirme ve ideal politik sistemi önermesine bağlıdır.

Cevap : e. Belli norm ve değer yargılarını temellendirme ve ideal politik sistemi önermesine bağlıdır.

Siyaset Felsefesi Vize Soruları

68) Sofistlerin toplumsal bir olgu olarak siyasete iki ayrı yaklaşım biçimleri hangi şıkta doğru verilmiştir?

a. Sofistlerin toplumsal bir olgu olarak siyasete yaklaşım biçimlerinde bir grup bireyin toplumdan uzak olduğunda, diğer grup ise bireyin ancak toplum içerisinde mutlu olabileceğini savunur.
b. Sofistlerden bir grup devletin zeminini evrensel ve zorunlu bir ilkede bulurken, diğer bir grubu ise devletin tikel ve göreli bir oluşum olduğunu savunurlar.
c. Sofistlerden bazıları siyasete ilişkin ilkelerin kaynağını aşkın bir gerçeklikte bulurken, diğerleri ise bu ilkelerin kaynağını doğada içkin olarak bulurlar.
d. Sofistlerden bir grup olması gerekene diğer bir grubu ise olana göre siyaset anlayışlarını belirlerler.
e. Sofistlerden bazıları insanların normatif ve yapay yasalara ve kurumlara göre, bazıları da doğaya uygun olarak yaşamaları gerektiğini savunur

Cevap : e. Sofistlerden bazıları insanların normatif ve yapay yasalara ve kurumlara göre, bazıları da doğaya uygun olarak yaşamaları gerektiğini savunur

69) Sofistlere göre özgür bireylerin politik karar süreçlerine etkin olarak katılabilmesinin en işlevsel yolu nedir?

a. Edebiyat
b. Retorik ( kesin doğru )
c. Diyalektik
d. Felsefe
e. Sanat

Cevap : b. Retorik ( kesin doğru )

70) Platon’un devleti verdiği eğitimle insanları hangi üç ideal ile donatmayı hedefler?

a. Şüphecilik – Eleştirelllik – Sorgulayıcılık
b. Doğruluk – İyilik – Güzellik
c. Gerçeklik – Dürüstlük – Soyluluk
d. Milliyetçilik – Yücelik – Soyluluk
e. Somutluk – Kayıtsızlık – Bağımsızlık

Cevap : b. Doğruluk – İyilik – Güzellik

Siyaset Felsefesi Vize Soruları

Facebook Felsefe Grubu
Felsefe
sosyoloji facebook grubu
Auzef Sosyoloji Lisans

Siyaset Felsefesi Vize Soruları

lolonolo
lolonolo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.