Sosyoloji Tarihi ( 1 ve 2 )

Sosyoloji Tarihi

sosyoloji tarihi 1 - 2

Çıkmış Soruları görmek için tablodaki linkleri tıklayın
Sosyoloji Tarihi-1 Soruları-100 tane
Sosyoloji Tarihi-1
Sosyoloji Tarihi-2
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Soruları-1 Sosyoloji Tarihi 2 Vize 2017
Sosyoloji Tarihi-I Final Çıkmış Sorular Sorular Sosyoloji Tarihi 2 FİNAL 2017
lolonolo

Sosyoloji Tarihi 1 DERS KİTABI

Sosyoloji Tarihi - 1
Ders Hakkında
Bu ders kapsamında, on dokuzuncu yüzyıla
gelen kadar toplumsal tahlilleriyle öne çıkan
düşünürlerin belli başlılarına ( Aristo, İbn Haldun,
Hobbes, Rousseau vb. ) temas edilecektir.
Esas olarak ise sosyolojinin öncüleri kabul
edilen Vico ve Montesquieu’nün katkıları
değerlendirilecek ve Comte, Marx ve
Tocqueville’in düşünce ve toplumsal kuramları ayrıntılı

bir şekilde incelenecektir.
Üniteler
1. Sosyolojinin Kökenleri
2. Vıco: Yeni Bilim
3. Montesquıeu (1689-1755)
4. Montesquıeu: Sosyolojinin Habercisi
5. Montesquıeu: Siyasetin Sosyolojisi
6. Auguste Comte (1798-1857)
7. Auguste Comte: İlerleme Düşüncesi
8. Auguste Comte: Bilim, Felsefe Ve Din
9. Karl Marx (1818-1883)
10. Karl Marx’ın Genel Düşüncesi Ve Ekonomi Kuramı
11. Karl Marx: Sınıf, Yabancılaşma Ve Bilgi Sosyolojisi
12. Marx Sonrası Marksizm
13. Alexıs De Tocquevılle (1805-1859)
14. Alexıs De Tocquevılle: Demokrasi Ve Devrim Kuramları

Sosyoloji tarihi 2 DERS KİTABI

Sosyoloji Tarihi - 2

Ders Hakkında
Bu derste, sosyolojide toplum düşüncesinin ana
hatları çizilecek ve alandaki sosyologların sosyoloji
literatürüne ne tür kavramsal ve kuramsal katkılarının
olduğu ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.
Üniteler
1. Émile Durkheim (1858-1917)
2. Sosyolojinin Akademik Kurumsallaşma Süreci Ve Durkheim
3. Durkheim Sosyolojisi’nin Temel Varsayım Ve Kavramları
4. Durkheim Sosyolojisi: Din, Toplum Ve İşlevselcilik
5. Vilfredo Pareto: Düşünsel Kaynakları
6. Vilfredo Pareto’nun Sosyolojisi
7. Max Weber: Biyografisi Ve Düşünsel Kaynakları
8. Max Weber’in Sosyolojisi
9. Weber’in Egemenlik Ve Tabakalaşma Analizi
10. Weber: Rasyonelleşme Ve Kapitalizm
11. Georg Simmel: Düşüncesinin Kaynakları Ve Bağlamı
12. Simmel: Çatışma Sosyolojisi Ve Para Felsefesi
13. George Herbert Mead: Entelektüel Biyografisi Ve Düşüncesinin Kaynakları
14. George Herbert Mead’in Sosyolojisi

 

 

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

1- İbn Haldun’u bilimsel tarihçiliğe ve sosyolojiye yaklaştıran neden hangileridir?
a) Kuzey Afrika’daki kısa ömürlü küçük devletlerin gelişme çöküş dönemlerine şahit olmasıyla başlamıştır.
b) Nakledilen bilgilerin ve olayların bir mantık süzgecinden geçirilip gerçeğe uygun olmadığını düşündüğü için
c) Uygarlık ve toplulukların çeşitleri zaman içindeki değişimleri ve bu değişimlerin nedenlerinin incelenmesi üzerine “ümran ilmi” adını verdiği ilmi kurarak yaklaşmıştır.
d) İlk kez somut tarihsel olaylar arasındaki nedensellikten bahsetmesi ile yaklaşmıştır.
e) Toplumların sürekli bir değişim ve çatışma içinde olduklarını ileri sürerek yaklaşmıştır.
Cevap: c) Uygarlık ve toplulukların çeşitleri zaman içindeki değişimleri ve bu değişimlerin nedenlerinin incelenmesi üzerine “ümran ilmi” adını verdiği ilmi kurarak yaklaşmıştır

2- Aristo’ya göre toplumun ortaya çıkışında etken olan nedenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
a) Gereklilik,iyi yaşama ve ortak yaşam arzusu
b) İyi yaşama,ortak yaşam,sadelik
c) Bireysellik,orta yaşam,zorunlu yaşama
d) Kaliteli yaşam, gereklilik,ortak yaşam
e) Mecburilik,tek başına yaşama arzusu,iyi yaşama
Cevap: a) Gereklilik,iyi yaşama ve ortak yaşam arzusu
3- Kendine özgü bir inceleme nesnesi ve metodolojisi olan, özgün bir disiplin olarak sosyoloji, hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?
a) XX.YÜZYIL
b) XV.YÜZYIL
c) X.YÜZYIL
d) XIX.YÜZYIL
e) XI.YÜZYIL
Cevap: d) XIX.YÜZYIL
4- Aristo’ya göre sosyal ve siyasal ilerlemenin üç aşaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
a)Aile-Cemaat-Siyeset
b)Toplum-Aile-Cemaat
c)Site- Aile- Cemaat
d)Aile-Cemaat-Site
e)Aile-Site-Cemaat
Cevap: d)Aile-Cemaat-Site
lolonolo
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

5- Aşağıdaki eserlerden hangisi İbn Haldun’a aittir?
a)Mukaddime
b)Asabiye
c)Acem mektupları
d)Yeni bilim
e)Aşk ve gurur
Cevap: a)Mukaddime

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular
6- Aşağıdakilerden hangisi Thomes Hobbes hakkında verilen yanlış bir bilgidir?
a) Burjuva devrimlerinin hazırlık çağında yaşamış bir İngiliz düşünürdür.
b) Hobbes’un en meşhur eseri 1651’de Londra’da basılan Leviathan’dır.
c) Leviathan yeryüzünde kimsenin güç yetiremeyeceği bir canavarın adıdır.
d) Hobbes burjuvazinin tarafında yer almıştır.
e) Hobbes’a göre mutlak iktidar kralın Tanrı’dan aldığı yetkiye değil, bireylerin çıkarlarına dayanmalıdır.
Cevap: d) Hobbes burjuvazinin tarafında yer almıştır.
7- Hobbes, Locke, Rousseau’nun geliştirdiği “Toplum Sözleşmesi” kuramı içerdiği hangi ilkelerle sosyolojinin doğuşunu hazırlamıştır?
a) Özgürlük-eşitlik
b) Eşitlik-egemenlik
c) Politik yapı-eşitlik
d) Ekonomik yapı-eşitlik
e) Kültürel yapı-özgürlük
Cevap: a) Özgürlük-eşitlik
8- Sosyolojinin doğuşunu hazırlayan iki devrim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir arada verilmiştir?
a)Fransız devrimi-çağ devrimi
b)Sanayi devrimi –orta çağ
c)Fransız devrimi- Sanayi devrimi
d)İngiliz devrimi –sanayi devrimi
e)Sanayi devrimi-ticaret devrimi
Cevap: c)Fransız devrimi- Sanayi devrimi
9- Aristotelesin toplumsal yaşamın kökenleri ve toplumsal değişim meselesine değindiği eser aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şehir devleti
b) Toplum ve değişim
c) Toplum ve sözleşme
d) Politika
e) Devlet
Cevap: d) Politika
lolonolo
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

10- Montesquieu’ye göre toplumsal süreçlere etki eden fiziki nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)Siyaset
b)Aile
c)Doğa
d)Din
e)Tarih
Cevap: d)Din

11- İbn Haldun hangi özelliğiyle sosyolojik düşünceye yakın bir düşünür olarak kabul edilir?
a)Gözleme dayanan ampirik analizler yapması
b)deneme yanılma yöntemini kullanması
c)Tarihsel deneyime dayalı analizler yapması
d)Geleneklere bağlı analizler yapması
e)Hiç biri
Cevap: a)Gözleme dayanan ampirik analizler yapması
12- Aşağıdaki düşünürlerden hangisi “sosyoloji” kavramı ortaya çıktıktan sonra yaşamıştır?
a)Durkheim
b)Comte
c)Hobbes
d)Marx
e)Simon
Cevap: a)Durkheim

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular
13- Aşağıdaki “eser – yazar” eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır?
a)Leviathan-Hobbes
b)Mülkiyet Nedir?-Proudhan
c)Kanunların Ruhu-Montesqieu
d)Hükümet Üzerine İki Deneme-Leibniz
e)Pozitif Felsefe Dersleri-Comte
Cevap: d)Hükümet Üzerine İki Deneme-Leibniz
14- İbn Haldun’un savunduğu tarih anlayışını nitelemeye en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tarihsel
b)Döngüsel
c)Fiziksel
d)Siyasal
e)Toplumsal
Cevap: b)Döngüsel
15- Aşağıdaki eserlerden hangisi Aziz Augustinus’a aittir?
a)Tanrı Devleti
b)Yeni Bilim
c)Politika
d)Doğal yaşam
e)Yardımlaşma
Cevap: a)Tanrı Devleti
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

16- Aşağıdakilerden hangisi, İbn Haldun’un kurduğu Ümran İlmi’nin araştırma konuları arasında yer almaz?
a) Geçmiş çağlarda yaşamış kavimlerin durumları ve yaşayışlarında meydana gelen değişiklikler
b) Okyanuslar ve onlarla ilişkili eko sistemler
c) insan topluluklarının tabiatları, yerleşik veya göçebe hayat, göçler ve nüfus hareketleri
d) devletlerin kuruluşu, kuvvet kazanmaları ve çökmeleri
e) üretim ve tüketim; bilim, sanat, ticaret
Cevap: b) Okyanuslar ve onlarla ilişkili eko sistemler

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular
17- Vico’nun tarih kuramına göre toplumların geçeceği üç aşama sırasıyla hangileridir?
a) İlk çağ- orta çağ –yeni çağ
b) Tanrılar çağı-kahramanlar çağı- insanlar çağı
c) Kahramanlar çaği-orta çağ-kahramanar çağı
d) Tanrılar- İnsanlar çağı-yeni çağ
e) kahramanlar çağı-insanlar çağı-tanrılar çağı
Cevap: b) Tanrılar çağı-kahramanlar çağı- insanlar çağı
18- Giambattista Vico hangi bilim dalının öncüleri arasında sayılır?
a)Felsefe
b)Psikoloji
c)Tarih
d)Sosyal Bilimler
e)Siyasal bilimler
Cevap: d)Sosyal Bilimler
19- Vico’nun ortaya koyduğu verum factum ilkesi nedir?
a) Tanrı evreni yarattığı için onu bilir. Tanrı insan geometrik kavramların yaratıcısıdır.
b) toplumların doğmaları, gelişmeleri, yok olmaları ve yeniden doğmaları sürecini belirten ilkedir.
c) Toplum insan eyleminin ve insani ilişkilerin bir ürünü olduğudur.
d) Toplumun değişmeyen bir insan doğasının ifadesi olduğunu varsayan toplumsal sözleşme kuramıdır.
e) Örf adetlerin zenginliği ve çeşitliliği geçmişin bugün üzerine etkisi ve şimdiki zamana nasıl intikal ettiğini açıklayan ilkedir.
Cevap: a) Tanrı evreni yarattığı için onu bilir. Tanrı insan geometrik kavramların yaratıcısıdır.
lolonolo
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

20- Aşağıdakilerden hangisi Vico’nun düşüncesinin ana temalarındandır?
a) Metafizik-Doğru
b)Metafizik-Nedensellik
c) Nedensellik-Olgu
d) Doğru-Nedensellik
e) Doğru-Olgu
Cevap: e) Doğru-Olgu

21- Vico’nun kurduğu “yeni bilim”in temelinde yer alan verum-factum (doğru-olgu) ilke………….boşluğa ne gelirse tamamlanır?
a) Gerçek ile hayal eşdeğerdir
b) Ölüm ile hastalık eş değerdir
c) Doğru ile Olgu eş değerdir
d) Sanat ile kültür eş değerdir
e) Deniz ile Mavi eş değerdir
Cevap: c) Doğru ile Olgu eş değerdir
22- Giambattista Vico’nun sosyal bilimlerin temellerini attığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
a)Yeni Bilim
b)Politika
c)Mülkiyet Nedir
d)Leviathan
e) Tanrı Devleti
Cevap: a)Yeni Bilim

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular
23- Vico’nun tarih kuramı için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
a) İki aşamalı bir döngü sonsuza dek sürer
b) Doğru ile olgu eşdeğerdir
c) Şeylerin doğası oluş süreçlerinde aranmalıdır
d) Eksiksiz ve tam bilgi Tanrı’nın aksine insan kimsi ve eksiksiz bir bilgiye sahiptir
e) Bilinmeyen bir şeyi bilinen bir şeyden harekette tehayyül eder
Cevap: a) İki aşamalı bir döngü sonsuza dek sürer
24- I- Toplum, insan eyleminin ve insani ilişkilerin ürünüdür.
II- İnsan, tabiat hakkında hiçbir bilgi sahibi olamaz.
III- İnsan aklı, toplumu şekillendiren ve dönüştüren ilkeleri keşfedebilir.
IV- Filozoflar, toplumsal âlem hakkında düşünmeyi terk etmelidirler.
V- İnsanlarca yaratılan toplumsal âlem, beşeri bilim tarafından tanınabilir ve açıklanabilir.
Yukarıdaki düşüncelerden hangileri Vico tarafından savunulmuştur?
a)I,II,III
b)II,III,V
c)II,IV,V
d)I,III,V
e)I,III, IV
Cevap: d)I,III,V
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

25- Kanunların Ruhu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Aristo’nun en önemli eseridir.
b) Yaklaşık yirmi yıllık bir çalışmanın ürünüdür.
c) Yasaların ve genel olarak halkın yaşam tarzı ve kültürünün oluşumun da iklimin rolüne büyük önem atfeder.
d) İki cilt halinde yayınlamıştır.
e) Sansür ve baskı nedeniyle Cenevre’de anonim olarak yayınlanmıştır
Cevap: a) Aristo’nun en önemli eseridir.

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular
26- Aşağıdaki önermelerden hangisi Montesquieu’nün, Romalılar üzerine yazdığı eserle alakalıdır?
a) Canlı organizma yaratılışından itibaren ölümün mikroplarını içinde barındırır
b) Yeni dönemde yani eşitlik çağında eşitlikçi toplumun fertleri bencildir
c) Yıkılma bir kaza değil kaçınılmaz bir sondur
d) Soğuk ülkelerde zevke düşkünlük azdır ılımlı ülkelerde bu düşkünlük artar sıcak ülkelerde ise aşırı hal alır
e) Bir ülkenin kaderi yöneticilerinin kişisel becerilerine bağlıdır
Cevap: e)Bir ülkenin kaderi yöneticilerinin kişisel becerilerine bağlıdır
27- I.Kanunların Ruhu Üzerine
II.Yeni Bilim
III. Romalıların Büyüklük ve Çöküş 2.Nedenleri Üzerine Düşünceler
IV. Acem Mektuplar
V. Hükümet Üzerine İki Deneme
Yukarıdaki eserlerinden hangileri Montesquieu’ye aittir?
a)I,III,IV
b)I,II,III
c)II,III,IV
d)III,IV,V
e)HEPSİ
Cevap: a)I,III,IV
lolonolo
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

28- I. İklim; insan mizacı, örf ve adetler, kanunlar ve hükümet biçimlerinin oluşumunda etkilidir.
II. Kıta sakinleri, adalılara göre özgürlüklerine daha düşkündürler.
III. Soğuk iklimlerden sıcak iklimlere gidildikçe insanların zevk konusundaki duyarlılıkları azalır.
IV. Soğuk iklimlerde insanlar daha gayretlidir. V. Sıcak iklimlerde kölelik akla pek aykırı gelmez.
Yukarıdaki açıklamalardan hangileri Montesquieu’ye ait olamaz?
a) I
b) II
c) II-III
d) IV
e) V
Cevap: c) II-III

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular
29- “Montesquieu’nün Toplumsal Bilimin Oluşumuna Katkısı” başlıklı tez hangi sosyoloğa aittir?
a) EMİLE DURKHEİM
b) COMTE
c) MARX
d) TOCQUEVİLLE
e) HOBBES
Cevap: a) EMİLE DURKHEİM
30- Romalılar üzerine yazdığı eserde Montesquieu, İmparatorluğun çöküşünü hangi temel nedene bağlar?
a) Tarihsel bir krizi sosyolojik olarak yorumlamaya çalışması
b) Devrim-Somut-Fransız vatandaşın hak ve görevlerinden olmaması
c) Dünyaya hükmeden talih değildir
d) Kanunların ruhunda iklim ve coğrafyanın insan ve toplum etkileri
e) Merkeziyetçi bir idarenin benimsenmesi
Cevap: e) Merkeziyetçi bir idarenin benimsenmesi
31- Montesquieu hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
a) İki aşamalı bir döngü sonsuza dek sürer.
b) Kilise olmak üzere yaşadığı toplumun kurumlarını edebi bir üsluptan da taviz vermeden eleştirmiştir.
c) Fransız toplum ve siyasetine yönelik ağır eleştiriler yapmaktadır.
d) Fransa Dışında Eserler Yayımlatmıştır.
e) Hepsi
Cevap: a) İki aşamalı bir döngü sonsuza dek sürer.
32- Montesquieu’nün eserlerini Fransa dışında ve anonim olarak yayımlatmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fransada Anonim Olarak Yayımlatmanın Yasak Olması
b) Fransada Eserlerin Basımlarını Pahalı Olması
c) Fransada Eserlerin Basımlarının Uzun Sürmesi
d) Fransada İktidar Sorunları Yüzünden
e) Fransa’da iktidarın basım ve yayıma sansür uygulaması
Cevap: e) Fransa’da iktidarın basım ve yayıma sansür uygulaması
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

33- Montesquieu’nün eseri Acem Mektupları hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Kitap yazar ismi belirtilmeden yayımlanmıştır.
b) Fransız toplumu ve siyasal kurumları hakkında iki Hollandalının gözlemleri aktarılmaktadır.
c) 1721’de Amsterdam’da yayımlanmıştır.
d) Romanda Kilise’ye yönelik ağır eleştiriler bulunmaktadır.
e) Yazarına büyük bir şöhret getirmiş, kısa zamanda birçok baskı yapmıştır.
Cevap: b) Fransız toplumu ve siyasal kurumları hakkında iki Hollandalının gözlemleri aktarılmaktadır.

34- Dünyaya hükmeden, …………… değildir. Bu, kendilerini belirli bir planda yönettiklerinde refaha kavuşan, başka bir planda yönettiklerinde yenilgiye uğrayan Romalılara sorulabilir. Her monarşide onu yükselten, sürdüren ya da çökerten hem ………….., hem …………… genel nedenler vardır. Bütün tesadüfler [aslında] bu nedenlere bağlıdır. Eğer bir savaşın sonucu olarak, yani özel bir nedenle, bir devlet ortadan kalkmışsa, bu devletin tek bir savaşla ortadan yok olmasını gerektirecek …………… vardır”. Montesquieu’ye ait yukarıdaki paragrafta boşlukları doğru bir şekilde tamamlayan kavramlar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde uygun sırayla verilmiştir?
a) Tarih-ahlaki-fiziki-genel bir neden
b) Ahlak-Genel Bir Neden-Fiziki- Tarih
c) Genel Bir Neden-Fiziki-Tarih-Ahlak
d) Tarih-Genel Bir Neden-Ahlaki-Fiziki
e) Hiçbiri
Cevap: a) Tarih-ahlaki-fiziki-genel bir neden

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular
35- Montesquieu hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Ayrıntılı bir toplumsal değişim kuramı geliştirmiştir.
b) Siyasal olandan hareketle toplumsal olanı anlamaya yönelmiştir.
c) Bütüncül bir toplum anlayışına sahiptir.
d) Sayısız çeşitlilikteki tarihsel veriyi bir düzene koyarak anlaşılır kılmayı amaçlamıştır.
e) Hükûmet biçimleri hakkında bir tipoloji geliştirmiştir.
Cevap: a) Ayrıntılı bir toplumsal değişim kuramı geliştirmiştir.
36- “Ada sakinleri, kıtalılara göre ……. daha düşkündürler.” Montesquieu’ye göre yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ailelerine
b) Özgürlüklerine
c) Mallarına
d) Çocuklarına
e) Hepsi
Cevap: b) Özgürlüklerine
lolonolo
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

37- Aşağıdakilerden hangisi hükümet türleriyle ilgili verilen yanlış bir bilgidir?
a) Cumhuriyet; halkın bir kısmının veya tamamının egemen olduğu hükümet şeklidir.
b) Monarşi; egemenliğin tek bir kişiye ait olduğu fakat yönetimin kanunlar çerçevesinde yürütüldüğü hükümet şeklidir.
c) Despotizm; egemenliğin birden çok kişiye ait olduğu ve yönetimin hükümdarların arzu ve kaprislerine göre yürütüldüğü hükümet şeklidir.
d) Monarşi; eşitsizlik ve farklılık üzerine kurulu olan rejimin ilkesi şereftir.
e) Cumhuriyet yönetiminin egemen oduğu toplumlarda insanlar birer vatandaş olarak eşittirler.
Cevap: c) Despotizm; egemenliğin birden çok kişiye ait olduğu ve yönetimin hükümdarların arzu ve kaprislerine göre yürütüldüğü hükümet şeklidir.

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular
38- Montesguieu’nun tabiat kuramı ne anlama gelir?
a) Kökenin efendisine olduğu efendinin de hükümdarına karşı gevşek davranması
b) Sivil köleliğin yanı sıra siyasi köleliğin de ortaya çıkması sonucunu doğurması
c) Köleliğin akla aykırı görünmemesi
d) Egemenliği elinde bulunduranların sayısı
e) Kölelik ile iklim arasında oldukça basit ve doğrudan bir ilişki kurması
Cevap: d) Egemenliği elinde bulunduranların sayısı
39- “Ben ilkelerimi, kendi ön yargılarımdan değil ……. çıkardım”. Montesquieu’nün yukarıdaki sözünü doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahlaki nedenlerden
b) Geleneklerden
c) Önyargılarımdan
d) Fiziksel nedenlerden
e) Şeylerin doğasından
Cevap: e) Şeylerin doğasından
40- “Analitik bir ………… olan ………… , sosyolojinin başlıca analiz araçlarında… Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yerleri doğru şekilde tamamlayan kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
a) Teolojik tip-ahlak
b) Olgu –ahlak
c) Kurgu-ahlak
d) Kurgu – ideal tip
e) Teolojik –ideal tip
Cevap: d) Kurgu – ideal tip
lolonolo
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

41- Montesquieu’nün siyaset kuramına göre hükümetin “ilkesi” hangi anlama gelir?
a) Hükûmetin varlığının devamı için yöneticilerin sahip olması gereken duygu
b) Hükûmetin varlığının devamı için yöneticilerin dinî hükümlere bağlı kalmaları
c) Hükûmetin varlığının devamı için yönetilenlerin sahip olması gereken duygu
d) Hükûmetin varlığının devamı için yöneticilerin uluslararası antlaşmalara sadık kalması
e) Hükûmetin varlığının devamı için yöneticilerin laiklik ilkesinden ayrılmamaları
Cevap: c) Hükûmetin varlığının devamı için yönetilenlerin sahip olması gereken duygu

42- Montesquieu’nün siyaset kuramına göre hükümetin “tabiatı” ne anlama gelir?
a) İnsanlar birçok şeyden etkilenir
b) Sosyal tiplerle yönetim biçimleri
c) Siyasal rejimlerle toplumların boyutu
d) Egemenliği elinde bulundurulanların sayısı
e) Siyasalların toplum üzerinde etkisini incelemek
Cevap: d) Egemenliği elinde bulundurulanların sayısı
43- Montesquieu’nün toplum anlayışı hakkında aşağıdaki nitelemelerden hangisi doğrudur?
a) Holist
b) Radikal
c) Fenomen
d) Atomist
e) Kaotik
Cevap: a) Holist
44- Montesquieu’ye göre cumhuriyet, monarşi ve despotizmin ilkeleri sırasıyla hangileridir?
a) Şeref-korku- erdem
b) Erdem- korku- şeref
c) Korku-şeref-erdem
d) Erdem-şeref-korku
e) Şeref –erdem- korku
Cevap: d) Erdem-şeref-korku
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

45- Montesquieu’nün hükümet kuramına göre despotizm için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Egemenlik tek bir kişiye aittir.
b) Asya imparatorlukları gibi büyük toplumlara uygun bir hükümet şeklidir.
c) Temelinde toplumsal eşitsizlik vardır.
d) O Varlığını sürdürebilmesi için korkunun topluma nüfuz etmesi gerekir.
e) Ilımlı bir hükümet şekli değildir.
Cevap: c) Temelinde toplumsal eşitsizlik vardır.

46- Acem Mektupları aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
a) Montensguieu
b) Vico
c) Aristo
d) İbn Haldun
e) Locke
Cevap: a) Montensguieu
47- Montesquieu’nun siyaset kuramına göre hükümetin “tabiatı” ne anlama gelir?
a) Egemenliğin uygulanma biçimi
b) Egemenliği elinde bulunduranların sayısı
c) Hükümetin iktidara geliş şekli
d) Egemenliğin kaynağı
e) İktidarın meşruiyet
Cevap: b) Egemenliği elinde bulunduranların sayısı
48- Montesquieu İngiliz siyaset sistemini esas alarak hükümet ve kuvvetler ayrılığı kuramlarını geliştirirken kendi ülkesi olan Fransa’da gözettiği toplumsal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
a) Köylüler
b) İşçi sınıfı
c) Burjuvazi
d) Aristokrasi
e) Küçük burjuvazi
Cevap: d) Aristokrasi
lolonolo
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

49- Montesquie’ya göre toplumsal süreçlere etki eden fiziki nedenler arasında hangisi yoktur?
a) Coğrafya
b) Din
c) İklim
d) Toprak yapısı
e) Arazi yapısı
Cevap: b) Din

50- Sosyoloji tarihçileri tarafından Montesguieu sosyolog değil sosyolojinin öncüsü olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Sosyoloji sözcüğünün Montesguieu’nun yaşadığı dönemde henüz ortaya çıkmamış olması
b) Montesguieu’nun modern toplumu incelemesi
c) Montesguieu’nun düşüncesinde ilerleme fikrinin bulunmaması
d) Bu kelimenin mucidi Auguste Comte’dur.
e) Montesguieu’nun modern toplum üzerine düşünmemiş olmasıdır.
Cevap: b) Montesguieu’nun modern toplumu incelemesi
51- Montesguieu hükümet tiplerini hangi ölçütlere göre belirler?
a) Tabiat ilke
b) Düşünce-ilke
c) Tabiat- düşünce
d) Nedensellik-düşünce
e) İlke-nedensellik
Cevap: a) Tabiat ilke
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

52- Montesquieu, toplum ve siyaseti belirleyen nedenleri genel olarak nasıl ayırır?
a) politik nedenler-cografi nedenler
b) fiziki nedenler- ahlaki nedenler
c) politik nedenler- ahlaki nedenler
d) cografi nedenler-ailevi nedenler
e) siyasi nedenler-ahlaki nedenler
Cevap: b) fiziki nedenler- ahlaki nedenler

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular
53- “………….. ilişkilerinin, onları ortaya koyan pozitif kanunlardan önce var olduğunu itiraf etmek gerekir” Montesquieu’nün yukarıdaki sözünü doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eşitlik
b) Saygınlık
c) Hakkaniyet
d) Doğa
e) Sınıf
Cevap: c) Hakkaniyet
54- Montesquieu toplumu esas olarak hangi alandan hareketle çözümlemeye çalışır?
a) Siyaset
b) Bireysel
c) Toplumsal
d) Fiziksel
e) Sosyal
Cevap: a) Siyaset
55- Devlet aygıtını oluşturan üç kuvvet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir arada verilmiştir?
a) Yürütme- Yasama-Yargı
b) Yürütme- Yargı
c) Yasama-Yargı-Yürütme
d) Yasama – Yargı
e) Yargı-yürütme –yasama
Cevap: a) Yürütme- Yasama-Yargı
56- Montesquieu’ye göre İngiliz siyaset sisteminin iki temel unsuru nelerdir?
a) Modern toplum-Pozitivist İlmihal
b) Siyasal özgürlük-Siyasal temsil
c) Modern toplum-Pozitivist ilmihal
d) Siyasal özgürlük-Modern toplum
e) Siyasal temsil-Pozitif Siyaset
Cevap: b) Siyasal özgürlük-Siyasal temsil
lolonolo
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

57- Montesquieu İngiliz siyaset sistemini esas alarak hükümet ve kuvvetler ayrılığı kuramlarını geliştirirken kendi ülkesi olan Fransa’da gözettiği toplumsal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
a) Monarşi
b) Aristokrasi
c) Demokrasi
d) Özgürlük
e) Otorite
Cevap: b) Aristokrasi

58- Aşağıdakilerden hangisi Doğa bilimlerinden esinlenerek toplumsal olayları incelemek üzere “sosyoloji” adını verdiği yeni bir bilim dalının temellerini atmıştır?
a) Hobbes
b) Vico
c) Montesguieu
d) Aristo
e) Comte
Cevap: e) Comte
59- Comte kurmaya çalıştığı yeni toplum bilimine önce hangi adı vermiştir?
a) Toplumsal dinamik
b) Toplumsal statik
c) Toplumsal fizik
d) Sosyoloji
e) Pazitif felsefe
Cevap: c) Toplumsal fizik
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

60- Aşağıdakilerden hangisi Comte’un genel düşüncelerinden biri değildir?
a) Toplum düşüncesinin hareket noktası insan ve toplumların temelde birliğidir.
b) Toplum denilen kategorinin evrensel bir nitelik arz ettiğine inanır.
c) Comte’a göre insan toplum ve tarih, tektir/birdir.
d) Pozitivizmin kurucusu tek bir insan toplum ve tarihe sahip olduğunu savunmuştur.
e) Comte’un toplum düşüncesi temkinli, mütevazı ve analiktir
Cevap: e) Comte’un toplum düşüncesi temkinli, mütevazı ve analiktir

61- Comte’a göre bilimsel araştırmanın yöntemleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Gözlem; olguların hiçbir kuramsal zemine dayanmadan araştırılması anlamına gelmez.
b) Deney; sosyal bilimler alanında kısmen uygulanabilir.
c) Fen bilimlerindeki anlamıyla bir deneyin insanlar aleminde uygulanması mümkündür.
d) Karşılaştırma sosyolog için asıl önemli olan temel bilimsel araştırma yöntemidir.
e) Comte, bilimin bu üç geleneksel yönteminin sosyolojide de kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu iddia eder.
Cevap: c) Fen bilimlerindeki anlamıyla bir deneyin insanlar aleminde uygulanması mümkündür.
62- Toplumun maddi gücünü sanayicilere, manevi gücünü bilim adamlarına atıf yapan kimdir?
a) Augustinus
b) Aristo
c) Hobbes
d) Saint Simon
e) Locke
Cevap: d) Saint Simon
lolonolo
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

63- Sosyoloji kavramını ilk defa 1839’da yayımladığı eserinde kullanan düşünür kimdir?
a) Vico
b) İbn Haldun
c) Comte
d) Durkheim
e) Weber
Cevap: c) Comte

64- Auguste Comte’un pozitivist düşünceye dini bir form verdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pozitif felsefe dersleri
b) İnsanlık tarihi
c) Yeni Bilim
d) Pozitif Siyaset Sistemi
e) kanunların ruhu
Cevap: d) Pozitif Siyaset Sistemi
65- “Matematik ve astronomide düşünce özgürlüğü olmadığı gibi sosyolojide de olamaz” diyen düşünür kimdir?
a) Montesquieu
b) Saint Simon
c) Marx
d) Hobbes
e) Comte
Cevap: e) Comte
66-“Öngörmek için bilgi, iktidar için öngörmek” sözü hangi düşünüre aittir?
a) Hobbes
b) Comte
c) Simon
d) Proudhan
e) Marx
Cevap: b) Comte
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

67- Comte’a göre aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın yöntemlerinden değildir?
a) Gözlem
b) Deney
c) Karşılaştırma
d) Tarihsel yöntem
e) Mistik tecrübe
Cevap: e) Mistik tecrübe

68- Comte’a göre pozitif düşünce en son hangi bilim dalında gelişmiştir?
a) Sosyoloji
b) Felsefe
c) Biyoloji
d) Psikoloji
e) Sosyal Bilimler
Cevap: a) Sosyoloji
69- Auguste Comte “sosyoloji” sözcüğünü ilk olarak hangi eserinde kullanmıştır?
a) Pozitif Felsefe Dersleri
b) Kanunların ruhu
c) Yeni bilim
d) Mukaddime
e) Hiçbiri
Cevap: a) Pozitif Felsefe Dersleri
70- Auguste Comte’un eşitlikçi ve özgürlükçü görüşlerinden vazgeçip, seçkinci bir toplum ve siyaset görüşünü savunmaya başlaması hangi düşünürün etkisiyle olmuştur?
a) MARX
b) ARİSTO
c) HOBBES
d) PROUDHAN
e) SAİNT-SİMON
Cevap: e) SAİNT-SİMON
lolonolo

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular
71- Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Saint-Simon’a ait değildir?
a) Toplum için en hayati olan meslek askerliktir.
b) Toplumun maddi gücünü devlete Borçludur.
c) Toplum manevi gücünü halka Borçludur.
d) Hiçbiri
Cevap: a) Toplum için en hayati olan meslek askerliktir.
72- Comte’un sosyoloji içinde yaptığı “toplumsal statik – toplumsal dinamik” ayrımı, aşağıda verilen kavram çiftlerinden hangisine karşılık gelir?
a) Kanun
b) Din
c) Bilim
d) Tabiat İlkesi
e) Düzen ve İlerleme
Cevap: e) Düzen ve İlerleme
73- Saint-Simon ile Auguste Comte hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Comte, bilimsel doktrinin temellerini güçlendirmenin reform etkinliklerinden daha önemli ve gerekli olduğunu savunur.
b) Her iki düşünüre göre de devlet yönetimi uzmanlara bırakılmalıdır.
c) Saint-Simon’a göre toplumu besleyen ve ayakta tutan ana sınıf, çalışan sınıftır.
d) Saint-Simon, acil reform ihtiyacını vurgular, toplumun sanayici ve bankacılar önderliğinde bir an önce yeniden örgütlenmesi gerektiğini savunur.
e) Her iki düşünür de mutlak toplumsal eşitliği ve genel oy hakkını savunur.
Cevap: e) Her iki düşünür de mutlak toplumsal eşitliği ve genel oy hakkını savunur.
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

74- Emile Littré ve John Stuart Mill gibi düşünürlerin, Auguste Comte’u takip etmekten vazgeçmelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Comte’un pozitivizmi dinselleştirmesi.
b) Comte’un psikolojik rahatsızlığı.
c) Comte’un seçkinci bir toplum ve siyaset anlayışını savunması.
d) Comte’un akademik alanda iş bulamaması.
e) Comte’un sınıfsal olarak toplumun alt tabakalarından gelmesi.
Cevap: a) Comte’un pozitivizmi dinselleştirmesi.

75- Fransız devriminin hangi özelliği dinsel değildir?
a) Şiddet içermesi
b) rahiplerin ayrıcalıkları kaldırılması
c) kilisenin hegomanyasının kaldırılması
d) kilisenin yetkililerinin yetkisinin kaldırılması
e) hiçbiri
Cevap: a) Şiddet içermesi
76- Auguste Comte’a göre pozitivizmin ülküsü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kanun
b) Din
c) Bilim
d) Tabiat İlkesi
e) Düzen ve İlerleme
Cevap: e) Düzen ve İlerleme

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular
77- Comte’ye göre pozitif evreye hakim genel anlayış?
a) Bilim
b) Din
c) Sosyoloji
d) Fizik
e) Hiçbiri
Cevap: b) Din
lolonolo
78- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Auguste Comte’un keşfettiği üç hal kanunu için verilmiş yanlış bir bilgidir?
a) Teolojik evrede insan aklı fenomenleri kendine benzeyen varlık veya kuvvetlere atfeder.
b) Metafizik evrede insanlar tabiat gibi soyut şeylere sığınırlar.
c) Pozitif evrede ise insanlar fenomenleri gözlemler.
d) Teolojik aşamada din adamları egemendir ve askerler yönetimdedir.
e) Pozitif aşamada liberaller ve hukukçular egemendir.
Cevap: e) Pozitif aşamada liberaller ve hukukçular egemendir.
79- Auguste Comte keşfettiği üç hal kanunu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Üç hal kanunu, teolojik, metafizik ve pozitif evrelerden geçer.
b) Birincisi insan düşüncesinin gerekli hareket noktasıdır, ikincisi bir geçiş aşamasıdır, üçüncüsü sabit ve kesin son durumdur.
c) Teolojik aşamada liberaller ve hukukçular egemendir. Metafizik aşamada din adamları egemendir ve askerler yönetimdedir.
d) İlk aşamada toplumsal birim ailedir. İkincide devlet önem kazanır. Üçüncüde ise bütün insan ırkı etkin toplumsal birim halini alır.
e) Pozitif aşamada sanayiciler ve bilim adamlarının üstünlüğü söz konusudur.
Cevap: c) Teolojik aşamada liberaller ve hukukçular egemendir. Metafizik aşamada din adamları egemendir ve askerler yönetimdedir.
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

80- Matematik ve astronomide düşünce özgürlüğü olmadığı gibi sosyolojide de olamaz diyen kimdir?
a) Aristo
b) Comte
c) Durkheim
d) Hobbes
e) Locke
Cevap: b) Comte

81- Comte’un eşitlikçi ve özgürlükçü görüşlerinden vazgeçip, seçkinci bir toplum ve siyaset görüşünü savunmaya başlaması hangi düşünürün etkisiyle olmuştur?
a) Montesquieu
b) Saint-Simon
c) Napoléon Bonaparte
d) Emmanuel-Joseph Sieyès
e) Maximilen Robespierre
Cevap: b) Saint-Simon

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular
82- Comte’a göre toplumu bir arada tutan bağlar nelerdir?
a) Dil, din, iş bölümü
b) Dil, din, ortak düşünce
c) Ortak düşünce, ortak yaşam, dil
d) Dil, iş bölümü, ortak yaşam
e) Ortak yaşam, din, iş bölümü
Cevap: a) Dil, din, iş bölümü
83- Comte’un sosyoloji kurarken model aldığı bilim dalı nedir?
a)Fizik
b) Kimya
c) Biyoloji
d) Matematik
e) Tıp
Cevap: c) Biyoloji
84- Comte’a göre sosyolojinin gerçek inceleme nesnesi nedir?
a) İnsanlık tarihi
b) Tabiat olayları
c) Toplusal olaylar
d) Hepsi
e) Hiçbiri
Cevap: a) İnsanlık tarihi
85- Auguste Comte’un “Üç Hal Kanunu”’na göre, insanlığın geçeceği aşamalar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
a) Teolojik dönem-metafizik dönem-pozitif dönem
b) Bilimler hiyerarşisi-toplumsal statik-toplumsal dinamik
c) Metafizik dönem-teolojik dönem-toplumsal dinamik
d) Pozitif dönem-metafizik dönem -teoloji dönem
e) Teolojik dönem- pozitif dönem-metafizik dönem
Cevap: a) Teolojik dönem-metafizik dönem-pozitif dönem
86- İngiliz siyaset sisteminde yasama hangi meclislerden oluşur?
a) Askerler kamarası ve siviller kamarası
b) Lordlar kamarası ve Avam kamarası
c) Güçlüler kamarası ve zayıflar kamarası
d) Yasalar ve gelenekler
e) Sadece Avam kamarası
Cevap: b) Lordlar kamarası ve Avam kamarası
lolonolo
Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular

 

87- Auguste Comte’un “Üç Hal Kanunu”’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İnsanlık sırasıyla ‘Metafizik’ve ‘Teolojik’ aşamalardan geçerek ’pozitif ‘ aşamaya varacaktır
b) İnsanlık sırasıyla ‘Teolojik,metafizik,pozitif aşamalardan geçecektir.
c) Üç hal kanunu, teolojik, metafizik ve pozitif evrelerden geçer
d) Pozitif aşamada sanayiciler ve bilim adamlarının üstünlüğü söz konusudur
e) Hiçbiri
Cevap: a) İnsanlık sırasıyla ‘Metafizik’ve ‘Teolojik’ aşamalardan geçerek ’pozitif ‘ aşamaya varacaktır

88- Comte’a göre biyoloji ile sosyoloji arasındaki temel benzerlik nedir?
a) Her iki bilim dalıda bütünü değil,parçaları inceler
b) Her iki bilim dalıda insanı inceler
c) Her iki bilim dalıda parçaları değil,bütünü inceler
d) Her iki bilim dalıda tarihi inceler
e) Hiçbiri
Cevap: c) Her iki bilim dalıda parçaları değil,bütünü inceler
89- Comte’a göre “pozitif” evrede egemen gruplar hangileridir?
a) Sanayiciler ve Tüccarlar
b) Çiftçiler ve siyasetçiler
c) Bilim adamları ve sanayiciler
d) Bilim adamları ve siyasetçiler
e) Hepsi
Cevap: c) Bilim adamları ve sanayiciler

Sosyoloji Tarihi-1 Vize Sorular
90- Aşağıdakilerden hangisi Comte hakkında verilen yanlış bir bilgidir?
a) Pozitif siyaset sistemi adlı eserinde pozitif felsefeye dini bir form kazandırır.
b) Hislerin düşünceden, duygunun da akıldan daha öncelikli olduğunu savunmaya başlar.
c) Pozitivist felsefenin kurucusudur.
d) Comte esas olarak insanlığın hem geçmişteki gelişimini açıklayacak hem de gelecekteki seyrini ön görecek bir bilim kurmayı amaçlamıştı.
e) Ona göre, havada bırakılan bir cismin yere düşmesinden, gezegenlerin hareketine kadar hiçbirşeyin tesadüfi olduğunu ileri sürmüştür.
Cevap: e) Ona göre, havada bırakılan bir cismin yere düşmesinden, gezegenlerin hareketine kadar hiçbirşeyin tesadüfi olduğunu ileri sürmüştür.
91- Aşağıdakilerden hangisi Auguste Comte’un savunduğu temel prensiplerinden değildir?
a) Devrim
b) Metafizik
c) Teolojik
d) Pozitif
e) Hiçbiri
Cevap: a) Devrim
92- Comte’a göre “pozitif” evrenin temel özelliği nedir?
a) İnsanlar fenomenlerin anlamlarını aramayı terk edip onları yöneten kanunları bulmaya çalışırlar.
b) İnsanlar, tabiat gibi soyut şeylere sığınırlar.
c) İnsanlar, davranışlarını din ve örfe göre tanzim ederler.
d) İnsanlar hukuka sarsılmaz bir güven duyarlar.
e) İnsanlar, fenomenleri kendilerine benzeyen varlık veya kuvvetlere atfederler.
Cevap: a) İnsanlar fenomenlerin anlamlarını aramayı terk edip onları yöneten kanunları bulmaya çalışırlar.
lolonolo
lolonolo
  • Sosyoloji Test-1
    Sosyoloji Test-1
  • Psikoloji Test-1
    Psikoloji Test-1
lolonolo
lolonolo

auzef online

lolonolo
lolonolo

Sosyoloji Tarihi ( 1 ve 2 )” için bir yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.