Türk Sosyoloji Tarihi

lolonolo

Türk Sosyoloji Tarihi

 

Vize
Final
Türk Sosyoloji Tarihi Final 2017 Soruları
Türk Sosyoloji Tarihi

Türk Sosyoloji Tarihi

Bu derste, sosyolojinin genel özelliklerini kısaca değerlendirdikten sonra, Türkiye’de sosyolojinin gördüğü ilginin sebeplerine ilişkin kısa bir tartışmada bulunmaya çalışacağız.

1. Sosyolojinin Bilim Olarak Kuruluşu
2. Türkiye’de Sosyolojinin Gelişimi
3. Türkiye’de Sosyolojinin Akademi Öncesi Tarihi
4. “sultanzade” Sabahaddin Bey, Science Social Ekolü Ve Adem-İ Merkeziyetçilik
5. Ziya Gökalp Ve Sosyolojisi
6. Gökalp Sonrasında Türkiye’de Sosyoloji
7. Niyazi Berkes Ve Türk Sosyolojisindeki Yeri
8. Hilmi Ziya Ülken’in Sosyoloji Anlayışı
9. Gerhard Kessler Ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
10. Mübeccel Belik Kıray: ‘değişmenin Sosyoloğu’
11. Şerif Mardin: Eserleri Ve Düşünceleri Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
12. Baykan Sezer Ve Türk Sosyolojisi
13. Nilüfer Göle Ve Sosyolojisi
14. 1980’lerden Günümüze Türk Sosyolojisi

lolonolo

 

1) Hangisi Mübeccel Kıray’ın temel çalışma alanlarından değildir?BÜT-2015/2016, FİNAL-2017

a) Kırsal kalkınmada dini yaşayışlar

b) Toplumsal Değişme

c) Kırsal kalkınma

d) Kalkınma

e) Kırsal kalkınmada değerler

Cevap :  a) Kırsal kalkınmada dini yaşayışlar
2. Hangisi Şerif Mardin’in eserlerinden değildir?

a) Yeni Osmanlı düşüncesinin doğuşu

b) Din ve ideoloji

c) Jöhn Türklerin siyasi fikirleri

d) Türkiye’de çağdaş düşünce tarihi

e) Bediuzzaman Said – i Nursi olayı / modern Türkiye’de din ve toplumsal değişim

Cevap :  d) Türkiye’de çağdaş düşünce tarihi
3 – “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?” başlıklı çalışma aşağıdaki sosyal bilimcilerimizden hangisine aittir? FİNAL-2017

a) Ahmet Ağaoğlu

b) Yusuf Akçura

c) Ahmed Şuayb

d) Prens Sabahaddin

e) Ziya Gökalp

Cevap :    d) Prens Sabahaddin
4 – Gökalp’in milliyetçilik konusundaki görüşlerini sistematik olarak toplayan eseri aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2017

a) Türk Medeniyeti Tarihi

b) Kızılelma

c) Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak

d) Türk Töresi

e) Türkçülüğün Esasları

Cevap :  e) Türkçülüğün Esasları
5. “Meslek-i İçtimaî” derneğini kuran ve yayın organı olarak “Meslekî İçtimai Dergisi”ni çıkaran sosyal bilimcimiz aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2017

a) Hilmi Ziya Ülken

b) Ziya Gökalp

c) Mehmet İzzet

d) Mehmet Ali Şevki [ Sevündük ] Bey

e) Nurettin Şazi Kösemihal

Cevap :  d) Mehmet Ali Şevki [ Sevündük ] Bey
6 – Niyazi Berkes’in Türkiye’nin toplumsal yapısı tartışmaları bağlamında kaleme aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? FİNAL-2017

a) Toplumsal Yapı Tartışmaları

b) Türk Düşününde Batı Sorunu

c) Türkiye’de Çağdaşlaşma

d) Türkiye İktisat Tarihi

e) 200 Yıldır Neden Bocalıyoruz?

Cevap :  d) Türkiye İktisat Tarihi
7. Hangisi Hilmi Ziya Ülken’in kitaplarından değildir? FİNAL-2014, FİNAL-2017

a) Aşk Ahlakı b) Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi

c) Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat

d) Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü

e) Millet ve Tarih Şuuru

Cevap :  c) Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat
8. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu hangi üniversitede akademik çalışmalarını yürütmüştür? FİNAL-2014, FİNAL-2017

a) Ankara Üniversitesi

b) ODTÜ

c) İstanbul Üniversitesi

d) Akdeniz Üniversitesi

e) Gazi Üniversitesi

Cevap :  c) İstanbul Üniversitesi
9) Ziyaeddin Fındıkoğlu hangisinden etkilenmiştir? FİNAL-2017

a) Herbert Spenser

b) A.Simith

c) Werner Sombart

d) Giddens

e) Bergson

Cevap :  c) Werner Sombart
10 – “Üç Hâl Kanunu” aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir? FİNAL-2017

a) Auguste Comte

b) Georges Gurvitch

c) Ferdinand Tönnies

d) Emile Durkheim

e) Karl Marx

Cevap :  a) Auguste Comte
11. Şerif Mardin “İdeoloji” adlı çalışmasında kimden etkilenmiştir? FİNAL-2014, FİNAL-2017

a) Ernst Cassirer

b) Weber

c) Kant

d) Prens Sabahattin

e) Le Play

Cevap :  a) Ernst Cassirer
12. Hangisi Şerif Mardin’in etkilendiği düşünürlerden değildir? FİNAL-2017

a) Doğan Avcıoğlu

b) Ahmet Hamdi Tanpınar

c) Hilmi Ziya Ülken

d) Halil İnalcık

e) Fahir İz

Cevap :  a) Doğan Avcıoğlu
13. Baykan Sezer’in çalışmalarında merkeze koyduğu konu nedir? FİNAL-2014, BÜT-2014/2016, FİNAL-2017

a) Dünyada sosyolojinin gelişimi

b) Türkiye’de sosyolojinin gelişimi

c) Dünya tarihinde Doğu – Batı çatışması

d) Dinlerin gelişimi

e) Medeniyetlerin incelenmesi

Cevap :  c) Dünya tarihinde Doğu – Batı çatışması
14- Aşağıdaki dergilerden hangisi Abdullah Cevdet tarafından yayınlanmıştır? FİNAL-2017

a) Ulum-ı İktisadiye ve İctimaiye Mecmuası

b) Servet-i Fünun

c) İçtihad

d) Donanma

e) Say ve Tetebbu

Cevap :  c) İçtihad
15. Nilüfer Göle’nin Batı-dışı toplumlarda modernleşme sürecini açıkladığı kavram hangisidir? FİNAL-2017

a) Modern mahrem medeniyet ve örtünme

B) iç içe girişler; islam ve Avrupa

c) toplumun merkezine yolculukta islamın yeni kamusal yüzleri

d) Batı dışı modernleşme

e) Mühendisler ve ideoloji öncü devrimcilerden yenilikçi seçkinlere

Cevap :  a) Modern mahrem medeniyet ve örtünme
16. Hilmi Ziya Ülken’e göre ayrı ayrı medeniyetleri açar gibi görünen büyük uyanışlar hakikatta, gittikçe genişleyen sürekli tefekkürle birbirine bağlıdır. Bu sürekli tefekkürü temin eden ise aşağıdakilerden hangisidir. Büt 2014-2016

a) Bilim

b) Tarih araştırmaları

c) Din

d) Tercüme

e) Felsefe

Cevap :  d) Tercüme
17 – Ahmed Şuayb ile ilgili aşağıda sunulan ifadelerden hangisi yanlıştır? FİNAL-2017

a) Ahmed Şuayb “Hayat ve Kitaplar”da en fazla yeri üstadı Taine’e ve eserlerine ayırmıştı.

b) Ahmet Şuayb’ın Servet-i Fünun döneminde yazdıklarından pozitivist düşünceye bağlı ve Taine’nin etkisinde bir kişi olduğu söylenebilir.

c) Ahmed Şuayb, ilk sayısı Aralık 1908’de çıkan Ulum-ı İktisadiye ve İctimaiye Mecmuası’nı Tevfik Fikret, Mehmed Cavid ve Ahmet Rıza ile birlikte yayınladı.

d) Ahmet Şuayb, terimin Anglo – Sakson dünyadaki yaygın kullanımını çağrıştırır tarzda, evrimci bir ilerlemeyi de içerecek şekilde tek bir uygarlıktan bahseder.

e) Ahmet Şuayb, Spencer’in etkilerini görebileceğimiz şekilde, toplumu canlı bir organizmaya benzeterek açıklamaya çalışır.

Cevap :  c) Ahmed Şuayb, ilk sayısı Aralık 1908’de çıkan Ulum-ı İktisadiye ve İctimaiye Mecmuası’nı Tevfik Fikret, Mehmed Cavid ve Ahmet Rıza ile birlikte yayınladı.
19. Hangisi 1980 sonrası Türk Sosyolojisinin özellikleri arasında sayılamaz?

a) Küreselleşmenin de etkisiyle bireyi önemseyici yaklaşımlar savunulmaya başlandı, tepeden inmeci yaklaşımlara karşı toplumsal düzlemden hareket eden daha özgürlükçü yaklaşımlar öne çıkarıldı.

b) ağır sanayiye dayalı ekonominin toplumsal etkilerinin araştırılmasına önem verildi.

c) Adorno, Horkheimer, Foucault, Lyotard, Kuhn, Popper İlliç, Weber gibi bilim felsefesi tarih, siyaset bilimi felsefe ve sosyoloji disiplinlerinin önemli düşünürlerinin eserleri ve düşünceleri belirleyici etkide bulunurlar.

d) 1980’ler ile birlikte eski katı kimliklerin ve yapıların pek çok noktadan ve pek çok disiplinin imkanlarından hareketle eleştirildiği, yerlerine yenilerinin ya da yeni bakış açılarının önerilmeye çalışıldığı bir akademik ve entelektüel hayatla karşılaşmaktadır.

e) Toplumsal olaylar yöneticilerin ya da egemenlerin ve egemen siyasetin gözünden anlaşılmaya ve yorumlanmaya çalışıldı.

Cevap :  b) ağır sanayiye dayalı ekonominin toplumsal etkilerinin araştırılmasına önem verildi.
20. Baykan Sezerin Eserlerinin ve düşünce yapyısının temelinde 1960 lı yıllardaki gelişmeler bulunmaktadır. Hangisi 1960 yılların tartışmalarından değildir.

a) Pozitivizme karşı eleştiriler

b) Post- Müdernizm, yeni sol, yeni emperyalizm söylemleri,

c) Avrupa merkezcilik eleştirisi

d) Modernleşme tartışmaları

e) Sömürgesizleştirme

Cevap :  d) Modernleşme tartışmaları
sosyoloji facebook grubu

Auzef Sosyoloji Lisans

 

  • ingilizce Ünite-1
    İngilizce (2019-2020)
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
İnkılap Tarihi Anasayfa

TOEFL

TOEFL GRAMERİ
Sosyoloji
Sosyoloji ANASAYFA
  • Aile Sosyolojisi Ünite-1
    Aile Sosyolojisi Ünite-1
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.