Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

lolonolo

Yoksulluk Ve Sosyal Hizmet

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

Çıkmış Sorular için aşağıda tablodaki linkleri tıklayın

lolonolo
Vize
Final
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2019 Final Soruları
Online Test-Vize 2018
Online Test
Yoksulluk Ve Sosyal Hizmet Vize-Final Soruları

Yoksulluk Ve Sosyal Hizmet Vize – Final Soruları

Online Deneme Sınavları
Yoksulluk Ve Sosyal Hizmet Deneme Sınavı – 1
Yoksulluk Ve Sosyal Hizmet Deneme Sınavı – 2
Yoksulluk Ve Sosyal Hizmet Deneme Sınavı – 3
Yoksulluk Ve Sosyal Hizmet Deneme Sınavı – 4
Yoksulluk Ve Sosyal Hizmet Deneme Sınavı – 5

lolonolo
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Ders Kitabı

Ders notları

Ders Hakkında
Bu derste, kavramsal ve tarihsel birikim sonrasında var
olan sosyal yardım uygulamalarına, sosyal yardımın sosyal politika ve sosyal güvenlik ile ilişkisine değinilecektir.
Üniteler
1. Sosyal Politika
2. Sosyal Güvenlik
3. Sosyal Sigorta
4. Sosyal Hizmet
5. Sosyal Yardımın Kavramsal Çerçevesi
6. Sosyal Yardımın Gerekçeleri
7. Sosyal Yardımın Özellikleri
8. 20. Yüzyıla Kadar Sosyal Yardım Süreci
9. Sosyal Yardım Tarihinde Orijinal Bir Uygulama: Sadaka Taşları
10. Refah Devletlerinde Sosyal Yardımlar
11. Türkiye’de Sosyal Yardım Aktörleri
12. Türkiye’de 1923-1980 Dönemi Sosyal Yardımlar
13. Türkiye’de 1980 Sonrası Sosyal Yardımlar
14. Sosyal Yardımların Yeni Bir Biçimi: Asgari Gelir Desteği

 

Sosyal Hizmetler

 

lolonolo

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet-Online

Üntite-8

1) 1530 tarihli Devlet Polis/Şehir Tüzüğü hangi ülkede/devlette çıkarılmıştır?
A) İngltere
B) İtalya
C) Almanya
D) Osmanlı
E) Avusturya

lolonolo
Cevap: C) Almanya
2) 1601 tarihli Yoksulluk Kanunu hangi ülkeye aittir?
A) Almanya
B) İngiltere
C) Osmanlı
D) Avusturya
E) İtalya

Cevap: B) İngiltere
3) Osmanlı’da esnafların kurdukları ve içinde birbirlerine ve topluma yardım işlevinin de olduğu birimin adı nedir?
A) Tekke
B) Dergah
C) Camii
D) Ahilik
E) Vakıflar

Cevap:D) Ahilik
4) Mahallenin halkı tarafından bir fon etrafında biriktirilen ve “akça” sıfatı ile de ifade edilen, ihtyaç halinde mahallenin hasta ve fakirlerine yardım edilmesi mümkün olan vakıf türü nedir?
A) Mebani-i medeniyye
B) Müessesat-ı hayriyye
C) Avarız
D) Miskinler tekkesi
E) Köprü Vakıfları

Cevap: C) Avarız
5) Sosyal Yardım Okulu’nun açıldığı ülke hangisidir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Almanya
D) ABD
E) İsveç

Cevap:D) ABD

lolonolo
Üntite-9

1) Sadaka taşının ilk uygulamaları hangi dönemlerde görülmüştür?
A) Bizans
B) Mezopotamya
C) Selçuklu
D) Osmanlı
E) Karahanlılar

Cevap: C
2) Bilinen kayıtlara göre en çok sadaka taşının olduğu Osmanlı şehirdir?
A) Kastamonu
B) Edirne
C) Bilecik
D) İstanbul
E) Kayseri

Cevap: D
3) Sadaka taşları mantığıyla kurulan ama farklı bir kesime hitap eden kurumun adı nedir?
A) Miskinler Tekkesi
B) Erenler Dergahı
C) Medrese
D) Ahi Teşkilatı
E) Vakıflar

Cevap: A
4) Sadaka taşlarına kimler para bırakamazdı?
A) Zenginler
B) Fakirler
C) Esnaflar
D) Dervişler
E) Hiçbiri

Cevap: E
5) Sadaka taşına verilen isimlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Zekattaşı
B) Hacettaşı
C) Biley taşı
D) İhtiyaçgah
E) Fukara taşı

Cevap: C

lolonolo
Üntite-10

1) Refah devletini “kalıntı”, “endüstriyel” ve “kurumsal” olmak üzere üçlü bir sınıflandırmaya tabii tutan kişi kimdir?
A) T.H. Marshall
B) G.Esping-Andersen
C) R. Titmuss
D) M. Ferrera
E) I. Holliday

Cevap: C
2) Piyasa mantığını merkeze alan refah devlet tipolojisi hangisidir?
A) Liberal
B) İskandinav
C) Muhafazakar
D) Güney Avrupa
E) Güney Doğru Asya

Cevap: A
3) Sosyal yardımlardan “son çare” ilkesi hangi refah model için geçerlidir?
A) Liberal
B) İskandinav
C) Muhafazakar
D) Güney Avrupa
E) Güney Doğru Asya

Cevap: A
4) “Kurumsal refah rejimleri” ismi hangi refah model için kullanılmaktadır?
A) Liberal
B) İskandinav
C) Muhafazakar
D) Güney Avrupa
E) Güney Doğru Asya

Cevap: C
5) “Evrensel refah rejimleri” ismi hangi refah devlet için kullanılmaktadır?
A) Liberal
B) İskandinav
C) Muhafazakar
D) Güney Avrupa
E) Güney Doğru Asya

Cevap: B

lolonolo
Üntite -11

1) Aşağıdakilerden hangisi kamu sosyal yardım aktörlerinden biri değildir?
A) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
B) Hayır İşleri Dair Başkanlığı
C) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Kamu İktisadi Teşekküller
E) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Cevap: D
2) Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde bulunmamaktadır?
A) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
B) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
C) Hayır İşleri Dair Başkanlığı
D) Gaziler ve Şehit Yakınları Daire Başkanlığı
E) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Cevap: C
3) Hangisi Türkiye’de yerel yönetimlerin sosyal yardım ile ilgili sorumlu oldukları kanunlardan biri değildir?
A) 1530 Sayılı Kanun
B) 4109 Sayılı Kanun
C) 2464 Sayılı Kanun
D) 1593 Sayılı Kanun
E) 2022 Sayılı Kanun

Cevap: E
4) “İşletmeyi sadece teknik ve ekonomik anlamda değerlendiren görüşün temelinde, işletmenin sadece mal ve hizmet üreten ve bunun karşılığında da kâr elde eden kurum olduğu algısı” etrafından sosyal sorumluluk reddin dillendiren kişi kimdir?
A) M. Friedman
B) R. Owen
C) M. Weber
D) E. Durkheim
E) İ. Haldun

Cevap: A
5) Türkiye’deki din sosyal yardımlar dendiğinde en düşük seviyede olması beklenen hangisidir?
A) İslami vakıflar
B) Hıristiyan vakıflar
C) Musevi vakıflar
D) Ermeni Vakıflar
E) Hindu Vakıflar

Cevap: E

lolonolo
Üntite-12

1. Türkiye’nin tek partili dönemde kamu sosyal yardımlarının neredeyse yok gibi olmasının neden ne olabilir?
A) Savaş sonrası yeni kurulan devlet olunması
B) Devletçilik ilkesine inanılmaması
C) Sosyal yardımların önemsenmemesi
D) Yoksulların insan yerine konmaması
E) Hiçbir kamu kurumunun bulunmaması

Cevap: A) Savaş sonrası yeni kurulan devlet olunması
2. Tek partili dönemde sosyal yardım işleri 1920 yılında TBMM Hükümeti tarafından hangi bakanlığa verilmiştir?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Sosyal Yardım Bakanlığı
C) Vakıf Bakanlığı
D) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
E) Hayır İşleri Bakanlığı

Cevap: D) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
3. Himaye- Etfal Cemiyeti hangi yıl Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır?
A) 1930
B) 1935
C) 1940
D) 1945
E) 1950

Cevap: B) 1935
4. Sosyal yardım açısından dolaylı da olsa bir işlevi olan 3008 sayılı İş Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
A) 1933
B) 1935
C) 1937
D) 1940
E) 1943

Cevap: C) 1937
5. Muhtaç çocukların korunmasının “devlet işi” olduğunu kabul eden 5387 sayılı Kanun hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
A) 1940
B) 1942
C) 1945
D) 1947
E) 1949

Cevap: E) 1949

lolonolo
Üntite-13

1. Sosyal vaatler devlet” ifadesi kamusal sosyal yardımların hangi yönü için kullanılmıştır?
A) Dalgalanma
B) Süreklilik
C) Zayıflık
D) Değişim
E) Dönüşüm

Cevap: A) Dalgalanma
2- “Devamlı olarak vergi gelirleri” ile finanse edilen bir sistemin varlığı, kamusal sosyal yardımların hangi özelliğine işarettir?
A) Dalgalanma
B) Süreklilik
C) Zayıflık
D) Değişim
E) Etkileşim

Cevap: B) Süreklilik
3- “Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarısı Taslağı”nın varlığı, kamusal sosyal yardımların hangi özelliğin çağrıştırmaktadır?
A) Dalgalanma
B) Süreklilik
C) Zayıflık
D) Değişim
E) Başkalaşım

Cevap: D) Değişim>
4- Türkiye’de yerel sosyal yardımlarda 1990’lı yıllarda görülen bazı problemlere istinaden verilen “klientalist/kayırmacı/patronaj” sıfatları, Türkiye’nin hangi refah sistemi içinde olabileceğine işarettir?
A) Liberal refah sistemi
B) Muhafazakar refah sistemi
C) Güney Avrupa refah sistemi
D) İskandinav refah sistemi
E) Güney Doğru Asya refah sistemi

Cevap: C) Güney Avrupa refah sistemi
5- Aşağıdaki olaylardan hangisi sivil toplum kuruluşlarının sosyal yardım alanındaki varlıkları için bir milât kabul edilmektedir?
A) Simav Deprem
B) Van Deprem
C) 17 Ağustos Marmara Deprem
D) Erzincan Deprem
E) Dinar Deprem

Cevap:C) 17 Ağustos Marmara Deprem

lolonolo
Üntite-14

1- Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık gelirinin şartlı modelidir?
A) Temel gelir
B) Artan oranlı destek
C) Negatif gelir vergisi
D) Vatandaşlık kâr payı
E) Asgari gelir desteği

Cevap:E) Asgari gelir desteği
2- Esasında sosyal güvenlik sisteminin bir unsuru olarak görülmeyen vatandaşlık gelir modeli hangisidir?
A) Temel gelir
B) Artan oranlı destek
C) Negatif gelir vergisi
D) Vatandaşlık kâr payı
E) Asgari gelir desteği

Cevap: A) Temel gelir
3- Devletin elde etmiş olduğu kârlardan vatandaşlara da dağıtmasına dayanan vatandaşlık gelir model hangisidir?
A) Temel gelir
B) Artan oranlı destek
C) Negatif gelir vergisi
D) Vatandaşlık kâr payı
E) Asgari gelir desteği

Cevap :D) Vatandaşlık kâr payı
4- Asgari gelir desteği uygulamalarında 18 yaş sınırı olan ülkelerden bir hangisi değildir?
A) Belçika
B) Hollanda
C) Fransa
D) Romanya
E) Slovenya

Cevap:C) Fransa
5- Asgari gelir desteği için “olağan ve mutad ikamet”, “oturma hakkı”, “yurt dışından gelen” ve “bulunma” gibi birçok ikamet türü kullanılan ülke hangisidir?
A) Almanya
B) Hollanda
C) Fransa
D) İngiltere
E) İsveç

Cevap:D) İngiltere
lolonolo
lolonolo
lolonolo

 

lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.