Yaşlılık Ve Sosyal Hizmet

lolonolo

Yaşlılık Ve Sosyal Hizmet

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2020 Vize Sorular

 

Vize
Final
Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2018 Vize Soruları Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Final 2017 Soruları
Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2017 Vize Soruları Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2019 Final Soruları
Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2019 Vize Soruları
Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Ünite-1
Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Ünite-2
Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Ünite-3
Yaşlılık Ve Sosyal Hizmet Ünite-4
Yaşlılık ve Sosyal Hizmet Ünite-5
Yaşlılık Ve Sosyal Hizmet Ders Kitabı

Yaşlılık Ve Sosyal Hizmet

Ders Hakkında

Bu ders, Yaşlılık ve sosyal hizmet kavramlarını tanıtmayı ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet müdahalesinin mikro, mezzo ve makro yöntemler kapsamında nasıl yapılması gerektiğini aktarmayı hedeflemektedir.

Üniteler

1. Yaşlılık Nedir? Yaşlılığa Genel Bakış
2. Yaşlılık Kuramları
3. Tarihsel Süreçte Yaşlılık
4. Yaşlılık Sorunları
5. Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamalarında; Ülke Örnekleri
6. Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Hizmetler
7. Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmette Değerler Ve Etik İlkeler
8. Yaşlılara Yönelik İstismar Ve İhmal
9. Yaşlılarla Sosyal Hizmette Mesleki İşlevsellik
10. Yaşlılıkta Görülen Önemli Hastalıklar
11. Yaşlılıkta Din / Maneviyat Ve Sosyal Hizmet
12. Yaşlılara Bakım Planlaması
13. Yaşlılarla Bireysel Çalışma
14. Yaşlıya Yönelik Aile Ve Grup Çalışması

Sosyal Hizmetler
lolonolo

https://www.facebook.com/groups/SosyalHizmetAuzef/
Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2017 Vize Soruları

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2017 Vize Soruları

1- Yaşlılıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İnsanların yerleşik hayata geçmeye başlamasıyla birlikte Helenistik döneme kadar yaşam sürelerinde artışlar meydana
gelmiştir.
b) İnsanların farklı yüzyıllarda, farklı yaşam koşullarında ve çevresel faktörlere bağlı olarak ortalama yaşam sürelerinde
değişimler yaşandığı gözlemlenmiştir.
c) Dünyada 2050 yılında yaşlı nüfusun 1,2 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir.
d) Roma, Orta Çağ ve 19 yüzyılda yaşam sürelerinde düşmeler yaşandığı tespit edilmiştir.
e) Daha önceleri dünya nüfusunun artış hızı bir yüzyılda %0.001’iken, tarımsal yaşamın etkisiyle bir yüzyılda % 2.6’ya yükselmiştir.

Cevap: c) Dünyada 2050 yılında yaşlı nüfusun 1,2 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir.
2- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşlılara sunulan hizmetlerle ilgili söylenemez?
a) Türkiye’de yaşlı bireyler için sunulan hizmetler daha çok kurumsal bakım etrafında çevrelenmektedir.
b) 2013 yılında yaşlı hizmet merkezleri kapatılmış ve görevleri sosyal hizmet merkezlerine devredilmiştir.
c) Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir.
d) Türkiye’de henüz yaşlılara yönelik tam anlamıyla organize olmuş bir sosyal hizmetler sistemi bulunmamaktadır.
e) Türkiye’de bakım hizmetleri; Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yerel yönetimler ve özel kuruluşlar tarafından verilmektedir.

Cevap: c) Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir.
3- Aşağıdakilerden hangisi yaşlısına karşı kötü davranan toplumlardan birisidir?
a) Yaghanlar
b) Aleutlar
c) Arandalar
d) Leleler
e) Dinkalar

Cevap: e) Dinkalar
4- Aşağıdaki kişilerden hangisi Rol Bırakma Kuramının kurucusudur?
a) Atchley
b) Foster ve Taylor
c) Cowgil ve Holmes
d) Z. S. Blau
e) James J. Dowd

Cevap: d) Z. S. Blau

lolonolo
5- Sanayileşme öncesi tarım toplumlarında yaşlıların saygın ve değer gören kişiler olarak kabul gördüklerini, modern dönemde ise bunun
tam tersi olarak işe yaramaz, atıl ve bağımlı kişiler olarak görüldüklerini savunmaktadır.” Bu önerme aşağıdaki kuramlardan hangisine aittir?
a) Sosyal Alışveriş Kuramı
b) Aktivite Kuramı
c) Süreklilik Kuramı
d) Modernleşme Kuramı
e) Rol Bırakma Kuramı

Cevap: d) Modernleşme Kuramı
6- Aşağıdakilerden hangisi yaşlının yeterli derecede maddi gelire sahip olmaması ile doğrudan ilişkili bir risk unsuru değildir?
a) Sağlık sorunları
b) Konut
c) Unutkanlık
d) Engellilik
e) Beslenme

Cevap: c) Unutkanlık
7- Aşağıdaki kuramlardan hangisi Birinci Dünya Savaşı’nda Amerikan ordusuna yeni subaylar almak amaçlı bir çalışma sonucu
ortaya çıkmıştır?
a) Modernleşme Kuramı
b) Rol Bırakma Kuramı
c) Eksiklik Kuramı
d) Yaşamdan Geri Çekilme Kuramı
e) Süreklilik Kuramı

Cevap: c) Eksiklik Kuramı

lolonolo
8- Yaşlılara davranışla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Güney Amerika yerlilerinden olan Arawakslar tarafından çok yaşlı kişilerin terk edildiği bilinmektedir.
b) Japonya’da ilkel bir topluluk olan Ainulara göre yaşlı kadınlar değersiz yaratıklar olarak kabul edilmekteydi.
c) Eskimolar, gruba uyum sağlamakta zorluk çeken ve katkısı sınırlı olan yaşlıları yanına bir miktar yiyecek bırakarak bulunduğu yere terk
ediyorlardı.
d) Hopi gibi göçebe kabilelerde yaşlı saygın kabul edilirdi.
e) Kuzey Avrupa’daki Lappsler hasta ve yaşlı kişileri terk etmekteydi.

lolonolo
lolonolo
Cevap: d) Hopi gibi göçebe kabilelerde yaşlı saygın kabul edilirdi.
9- Aşağıdakilerden hangisi yaşlının yaşam kalitesini, dolayısıyla psikolojisini olumsuz yönde etkileyen unsurlar arasında yer almaz?
a) Sosyal rollerin kaybı
b) Dul kalmak
c) Çocukların evden ayrılması
d) Çalışmaya devam etmek
e) Maddi zorluklar

Cevap: d) Çalışmaya devam etmek
10- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının farklı birimlere karşı etik sorumluluk alanlarından birisi değildir?
a) Hizmet alanlara karşı sorumluluk
b) Mesleğe karşı sorumluluklar
c) Çalışılan kuruma karşı sorumluluklar
d) Topluma karşı sorumluluklar
e) Ailesine karşı sorumluluklar

Cevap: e) Ailesine karşı sorumluluklar
lolonolo
Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2017 Vize Soruları
11- Aşağıdaki hangi yaşlı hizmet modeli, 2013 yılında çıkarılan “Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği” ile kaldırılmıştır?
a) Yaşlı Hizmet Merkezi
b) Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
c) Huzurevi
d) Evde Bakım Hizmeti
e) Yaşlı Aylığı

Cevap: a) Yaşlı Hizmet Merkezi
12- “Bireyin sosyalizasyon sürecinin önemine dikkat çekerek, çocukluktan itibaren tüm öğrenmeleri bireyin yaşamına pozitif ya da
negatif yönde etki edici oluşumlar olarak değerlendirir. Başarılı yaşlanma ise bireyin sağlığını koruyucu önlemler almasını, moral
desteği ve sosyal ilişki ağlarının genişliğini ifade eder.” Bu önerme aşağıdaki kuramlardan hangisine aittir?
a) Rol Bırakma Kuramı
b) Süreklilik Kuramı
c) Sosyal Alışveriş Kuramı
d) Aktivite
e) Modernleşme Kuramı

Cevap: b) Süreklilik Kuramı
13- Aşağıdakilerden hangisi Eric Erikson’un psiko-sosyal açıdan gelişim süreçleri içerisinde yer almaz?
a) Bebeklik
b) Yaşlılık
c) Ergenlik
d) Yetişkinlik
e) Çocukluk

Cevap: b) Yaşlılık

lolonolo
14- Aşağıdakilerden hangisi Hollanda’daki yasal mevzuata göre “Evde Bakım” hizmetine başvuru başlıkları altında yer almaz?
a) Eğitim ve öğretim hizmetleri
b) Psikolojik problemler, mental gerilik veya duyu organlarında sınırlılık durumlarında kişisel bakımda yönlendirme veya destek hizmetleri
c) Evde temizlik işleri
d) Günlük yaşamda yönlendirme
e) Tedavi ve kişisel bakım (fiziksel hastalık ya da engellilik ve demans)

Cevap: a) Eğitim ve öğretim hizmetleri
15- Aşağıdaki kuramlardan hangisi Birinci Dünya Savaşı’nda Amerikan ordusuna yeni subaylar almak amaçlı bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır?
a) Yaşamdan Geri Çekilme Kuramı
b) Rol Bırakma Kuramı
c) Sosyal Değiş Tokuş Kuramı
d) Süreklilik Kuramı
e) Eksiklik Kuramı

Cevap: e) Eksiklik Kuramı
16- ………………….yaşlanma: “Kişinin doğduğu yıl esas alınarak yapılan yaşlılık tanımını kapsamaktadır.”
Yuakarıdaki boşluğu tamamlayınız?
Cevap: Kronolojik
17- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sürecinde uyum sağlamayı kolaylaştıran beş psikolojik görevden birisi değildir?
a) Yaşlılığı kabullenme ve sınırlarını tanımlama
b) Toplumsal ve fiziksel yaşamı eski haliyle tanımlama
c) Doyum sağlayıcı ihtiyaç kaynaklarının sıra ile değişmesini kabullenme
d) Kişisel değişimini değerlendirme
e) Yaşamın amacını ve değerleri yeniden bütünleştirme

Cevap: b) Toplumsal ve fiziksel yaşamı eski haliyle tanımlama
18- Aşağıdakilerden hangisi Süreklilik Kuramının içsel yapılarından birisi değildir?
a) Sabır
b) Etkinlikler
c) Tecrübe
d) Seçimler
e) Duygu

Cevap: b) Etkinlikler
lolonolo
Yaşlılık ve Sosyal Hizmet
lolonolo

 

lolonolo
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
 • Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
  Anatomi Deneme Sınavı Ünite -1 Test-1
 • Sosyoloji Test-1
  Sosyoloji Test-1
 • Psikoloji Test-1
  Psikoloji Test-1
 • DGS sayısal 2019
  DGS sayısal 2019

 

TOEFL GRAMMAR

lolonolo
Auzef Online Demeöe Sınavları , 2020 bahar

 

lolonolo
lolonolo
lolonolo
lolonolo

Yaşlılık Ve Sosyal Hizmet” için bir yorum

 1. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sürecinde uyum sağlamayı kolaylaştıran beş psikolojik görevden birisi değildir?
  a) Yaşlılığı kabullenme ve sınırlarını tanımlama
  b) Toplumsal ve fiziksel yaşamı eski haliyle tanımlama
  c) Doyum sağlayıcı ihtiyaç kaynaklarının sıra ile değişmesini kabullenme
  d) Kişisel değişimini değerlendirme
  e) Yaşamın amacını ve değerleri yeniden bütünleştirme

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.