Segem Soruları Online Test-1

Segem soruları

Segem Soruları Online Test-1

Çıkmış Sorulardan  oluşan 50 soruluk 1. SEGEM deneme sınavı

#1. Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?

#2. Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?

#3. Levha nedir?

#4. Aşağıdaki kurumlardan hangisi acentelik faaliyeti dışında başka bir işle iştigal edebilir?

#5. Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

b) Eksedan, Kotpar

 

Segem 2023 Hazira sorusu

Segem 2023 Eylül sorusu

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Aşağıdaki durumlardan hangisinde malik (sahip) olmaksızın da sigortalanabilir menfaatten söz edilebilir?

#7. Brokerlik yapabilmek için sahip olunması gereken belge hangisidir?

#8. . Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?

#9. Farklı genel şartlara tabi risklerin bir poliçede güvence altına alınmasına ne ad verilir?

a) Paket poliçe

#10. Halefiyet prensibinde aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

#12. Riskin, belli bir prim karşılığında, aynı riske maruz çok sayıda kişi arasında dağıtılarak belirli şartlar dahilinde teminat altına alınmasına ne ad verilir?

#13. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

#14. . 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda, getirilen düzenlemelere aykırı hareket etmenin cezai yaptırımları da düzenlenmektedir. Acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmemektedir?

#15. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi hangi kurum bünyesinde oluşturulmuştur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

#17. Aşağıdakilerden hangisi sigortalanabilir risklerin özelliklerinden değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#19. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

Aşkın Sigorta; poliçede belirtilen bedelin, sigortalı malın gerçek değerinin üzerinde olması durumudur.

ge_title - under_page_title -->

Hasar olması durumunda, poliçede belirtilen yükse teminat değil; sigortalı malın gerçek değeri üzerinden tazminat ödenir, aradaki prim farkı sigora ettirene iade edilir.

Örnek: Yangın olması durumunda evdeki tüm eşyaların gerçek değerinin 50.000 TL, poliçede gösterilen değer 100.000 TL, tüm eşyaların yanması durumunda, 100.000 değil 50.000 TL hasar ödenir,

Poliçedeki 100.000 TL üzerinden hesaplanan prim, 50.000 TL üzerinden tekrar hesaplanıp aradaki prim farkı sigorta ettirene bir zeyilname ile iade edilir.

#20. Sigorta poliçesiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

#22. Yardımcı teknik personelin teknik personel unvanını kazanmak için doldurması gereken çalışma süresi ne kadardır?

#23. Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açiklama hangi şıkta verilmiştir?

#24. Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

Cevap : c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

 

Segem 2022 Kasım sorusu

2023 Haziran Sorusu

#25. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Acenteler için Levha kayıt ücretini tespite kim yetkilidir?

#27. Acentelere verilecek teknik personel eğitimini yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#28. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

#29. Sigortacılık uygulamasında tehlike ve tehlike olasılığının karşılığı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

#30. Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

c) Halefiyet

 

Hakların devri, “c) Halefiyet” prensibi altında söz konusudur. Halefiyet prensibi, bir kişinin başka bir kişinin hakkını de

vralabileceği ve bu hakkı kullanabileceği bir ilkeyi ifade eder. Başka bir deyişle, bir kişi bir sözleşmenin veya bir hakkın yerine getirilmesi veya kullanılmasını devralabilir.

Diğer seçeneklere kısaca bakalım:

a) Hasara katılım: Hasara katılım, zarara uğrayan bir kişinin zararı paylaşma ilkesini ifade eder.

b) Tazminat: Tazminat, bir kişinin diğer bir kişiye veya kuruluşa verdiği zararın telafi edilmesi gerektiği ilkesini ifade eder.

d) Yakın sebep: Yakın sebep, bir zararın meydana gelmesine yol açan neden veya faktörü ifade eder.

Dolayısıyla, hakların devri “c) Halefiyet” prensibi altında ele alınır.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. İhtiyari deprem sigortaları ile ilgili yanlış bilgi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

#32. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#33. Aşağıdakilerden hangisini sigortanın rolleri arasında sayabiliriz?

#34. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#35. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerdendir?

#37. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

#38. Yabancı acentelerin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir?

#39. Eksik sigorta nedir?

#40. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisini kim seçer?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

#42. Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta acenteliği yapabilmek için gerekli olan Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütür?

#43. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyelerinin sayısı kaçtır?

#44. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

#45. Sigortacılık sektöründe özellik taşıyan mesleki nitelikteki konular için gerekli sınavların tarafsız bir şekilde yapılması ve eğitim taleplerinin eşgüdümünün sağlanması amacıyla tesis edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. . Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#47. Risk primini, sigorta şirketinin tüm giderlerini, beklenen kârı, vergileri kapsayan prim hangi primdir?

#48. Aşağıdakilerden hangisi özel sigortacılığın işlevlerinden değildir?

#49. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehtar kimdir?

#50. Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Tebrikler 60 üzeri aldınız. Geçtiniz

Tekrar dene

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Youtube Kanalımıza Abone Olun

Segem soruları
SEGEM Online Deneme Sınavları:
Deneme Sınavı-1
Deneme Sınavı-2
Deneme Sınavı-3
Deneme Sınavı-4
Segem Soruları Test-1
Segem Soruları-Test-2
Segem Soruları-Test-3
Segem Soruları-Test-4
Segem Soruları-Test-5
Segem Soruları-Test-6
Segem Soruları-Test-7
Segem Soruları-Test-8
Segem SorularıTest-9
Segem Soruları-Test-10
Facebook Segem soruları
SEGEM FACEBOOK GRUBU
error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: