Segem Soruları Online Test-1

Segem soruları

Segem Soruları Online Test-1

Çıkmış Sorulardan  oluşan 50 soruluk 1. SEGEM deneme sınavı

#1. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi hangi kurum bünyesinde oluşturulmuştur?

#2. Levha nedir?

#3. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

#4. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

Aşkın Sigorta; poliçede belirtilen bedelin, sigortalı malın gerçek değerinin üzerinde olması durumudur.

Hasar olması durumunda, poliçede belirtilen yükse teminat değil; sigortalı malın gerçek değeri üzerinden tazminat ödenir, aradaki prim farkı sigora ettirene iade edilir.

Örnek: Yangın olması durumunda evdeki tüm eşyaların gerçek değerinin 50.000 TL, poliçede gösterilen değer 100.000 TL, tüm eşyaların yanması durumunda, 100.000 değil 50.000 TL hasar ödenir,

Poliçedeki 100.000 TL üzerinden hesaplanan prim, 50.000 TL üzerinden tekrar hesaplanıp aradaki prim farkı sigorta ettirene bir zeyilname ile iade edilir.

#5. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

#6. Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?

#7. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

#8. İhtiyari deprem sigortaları ile ilgili yanlış bilgi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

#9. Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

#10. Aşağıdaki durumlardan hangisinde malik (sahip) olmaksızın da sigortalanabilir menfaatten söz edilebilir?

#11. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

#12. Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?

#13. Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta acenteliği yapabilmek için gerekli olan Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütür?

#14. Riskin, belli bir prim karşılığında, aynı riske maruz çok sayıda kişi arasında dağıtılarak belirli şartlar dahilinde teminat altına alınmasına ne ad verilir?

#15. Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#16. Sigortacılık uygulamasında tehlike ve tehlike olasılığının karşılığı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Acentelere verilecek teknik personel eğitimini yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Yabancı acentelerin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi özel sigortacılığın işlevlerinden değildir?

#20. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisini kim seçer?

#21. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

#22. Aşağıdakilerden hangisi sigortalanabilir risklerin özelliklerinden değildir?

#23. Aşağıdakilerden hangisini sigortanın rolleri arasında sayabiliriz?

#24. Farklı genel şartlara tabi risklerin bir poliçede güvence altına alınmasına ne ad verilir?

#25. . Teknik personel olmak için sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?

#26. Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açiklama hangi şıkta verilmiştir?

#27. Sigorta poliçesiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#28. . Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#30. Aşağıdaki kurumlardan hangisi acentelik faaliyeti dışında başka bir işle iştigal edebilir?

#31. Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

#32. . 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda, getirilen düzenlemelere aykırı hareket etmenin cezai yaptırımları da düzenlenmektedir. Acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmemektedir?

#33. Halefiyet prensibinde aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?

#34. Acenteler için Levha kayıt ücretini tespite kim yetkilidir?

#35. Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

#36. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

#37. Eksik sigorta nedir?

#38. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyelerinin sayısı kaçtır?

#39. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

#40. Risk primini, sigorta şirketinin tüm giderlerini, beklenen kârı, vergileri kapsayan prim hangi primdir?

#41. Sigortacılık sektöründe özellik taşıyan mesleki nitelikteki konular için gerekli sınavların tarafsız bir şekilde yapılması ve eğitim taleplerinin eşgüdümünün sağlanması amacıyla tesis edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#42. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#43. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

#44. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

#45. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#46. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

#47. Brokerlik yapabilmek için sahip olunması gereken belge hangisidir?

#48. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerdendir?

#49. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehtar kimdir?

#50. Yardımcı teknik personelin teknik personel unvanını kazanmak için doldurması gereken çalışma süresi ne kadardır?

TESTi BiTiR

Results

Tebrikler 60 üzeri aldınız. Geçtiniz

Tekrar dene

HD Quiz powered by harmonic design

Youtube Kanalımıza Abone Olun

Segem soruları
SEGEM Online Deneme Sınavları:
Deneme Sınavı-1
Deneme Sınavı-2
Deneme Sınavı-3
Deneme Sınavı-4
Segem Soruları Test-1
Segem Soruları-Test-2
Segem Soruları-Test-3
Segem Soruları-Test-4
Segem Soruları-Test-5
Segem Soruları-Test-6
Segem Soruları-Test-7
Segem Soruları-Test-8
Segem SorularıTest-9
Segem Soruları-Test-10
Facebook Segem soruları
SEGEM FACEBOOK GRUBU

2 thoughts on “Segem Soruları Online Test-1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: