İş Sağlığı ve Güvenliği 2020 Final Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği 2020 Final Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği 2020 Final Online

1. İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar.................... olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Risk değerlendirmesi

2. Ülkemizde hangi sayılı iş kanunu ile risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale gelmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) 4857

3. Aşağıdakilerden hangisi kalitatif risk değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) İş hukuku analizi

4. Biyolojik etkenler, enfeksiyon riskine göre sınıflandırıldığında Grup 4’e giren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Ebola

5. Karmaşık doğrusal modellerden olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Mesleki modeller

6. İş kazalarının.......’i tehlikeli hareketlerden, ..... si/u tehlikeli durumlardan kaynaklanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) %88 - %10

7. Heinrich’in Beş Faktör Teorisi ile ilgili olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Hastalık

8. Biyolojik etkenin sağlıklı çalışanda hastalığa yol açmasında aşağıdakilerden hangisi rol oynar?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Patojenitesi etkiler.

9. I. Şiddeti II. Açısı III. Frekansı IV. Yönü V. Akımı Titreşim açısından yapılan değerlendirmede kullanılacak parametreler yukarıdakilerden hangileridir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) I, III, IV

10. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde ortaya çıkabilecek yeni risklerin, iş yerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmesine gerek yoktur?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi

11. Bir radyoaktif maddenin başlangıçta mevcut atom sayısının yarıya inmesi için geçen zamana ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Yarı ömür

12. Sekiz saatlik bir sürede tüm vücut titreşimi için günlük maruziyet sınır ve eylem değeri kaç m/s2 olmalıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : B) 1.15 - 0.5

13. Aşağıdakilerden hangisi ergonomide iş hevesi konusuna ücret yaklaşımını öngören ilk araştırmacıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Taylor

14. Aşağıdakilerden hangisi Heinrich’in geliştirdiği kaza teorilerinden biridir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Domino

15. Bir kazaya neden olan nedensel faktör gelişiminin temsilini ilk olarak hangi model oluşturulmuştur?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Doğrusal

16. 1920’lerden günümüze kadar iş kazalarının nedenleri kaç farklı aşamada değerlendirilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) 3

17. İnsanın, kas ve iskelet sisteminin günlük hayattaki faaliyetleri sırasında gösterdiği mekanik özellikleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Biyomekanik

18. İyonize olmayan elektromanyetik radyasyonla ilgili en önemli halk sağlığı sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Mobil telefonların yaygın kullanımı

19. Toplum üyesi kişiler için etkin doz yılda ...... mSv’yi geçemez. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) 1

20. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanımıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Meslek hastalığı bir kişinin çalışma hayatında karşılaştığı etkenler nedeniyle meydana gelen hastalığıdır.

21. Aşağıdakilerden hangisi el-kol titreşimi sonucu meydana gelen sağlık problemlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Kardiyolojik rahatsızlıkları

22. Yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini ifade eden kavram hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Kabul edilebilir risk seviyesi

23. Aşağıdakilerden hangisi yorgunluğa sebep olmaz?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Spor

24. Shackel on yılların tanımında: ......’ler/lar tüketici ergonomisinin on yılıydı. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) 1970

25. Aşağıdakilerden hangisi en sık görülen mesleki akciğer hastalığıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Pnömokonyoz

26. I. Sesin basıncı II. Sesin frekansı III. sesin gücü IV. ses düzeyi Yukarıdakilerden hangileri işitme kayıplarına neden olabilecek özellikler arasındadır?

Correct! Wrong!

Cevap : B) I, II

27. I- Mazuriyetin sonlandırılması II- hastalık tanımlanıncaya kadar üretimin durdurulması III- gerekiyorsa spesifik tedavi uygulanması IV- gerekiyorsa semptomatik destekleyici tedavi uygulanması Yukarıdakilerden hangileri meslek hastalığının tedavisindeki başlıca ilkelerdendir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) I-III-IV

28. Ses gücünün birim zamanda birim alana düşen miktarı hangi sembol ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) W/m2

29. Hafta sonu tatilinden sonra pazartesi sabahları işe başlandığında belirtiler en şiddetli şekildedir. Bu özellikten dolayı pazartesi hastalığı olarak da adlandırılan bu meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Bisinozis

30. Biyolojik etkenler, enfeksiyon riskine göre sınıflandırıldığında Grup 2’ye giren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Herpes simpleks

31. Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırıldığında “İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunan, tedavisi ve korunması mümkün olan ve topluma yayılabilen biyolojik etkenler” hangi grupta yer alır?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Grup 3

32. Uluslararası Ergonomi Derneği’nin kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) IEA

33. Risk yönetim sürecinde tehlikelerin tanımlanması önemlidir. Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve iş yerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak bilgiler toplanır. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Çalışanların medeni durumu

34. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemlerinden biridir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Risk analizi

35. Aşağıdakilerden hangisine uzun süreli maruz kalma lösemiye neden olur?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Benzen

36. İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Tehlike

37. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği’nin altıncı maddesine göre risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibi aşağıdaki kişilerden hangileri tarafından gerçekleştirilmez?

Correct! Wrong!

Cevap : E) İş yerine gereken ziyaretçiler

38. I-İnsan II-Teknik III-Organizasyon IV-Meslek hastalığı Kazaya sebep olan faktörler yukarıdakilerden hangileridir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) I, II, III

39. Aşağıdakilerden hangisi risk kontrol adımlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler

İş Sağlığı ve Güvenliği 2020 Final Soruları

1. İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar……………….. olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sistemli çalışma
B) Analitik düşünme
C) Bilimsel çalışma
D) Durum analizi
E) Risk değerlendirmesi

Cevap : E) Risk değerlendirmesi
2. Ülkemizde hangi sayılı iş kanunu ile risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale gelmiştir?

A) 4855
B) 6431
C) 3762
D) 4857
E) 3721

Cevap : D) 4857
3. Aşağıdakilerden hangisi kalitatif risk değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

A) Ön tehlike analizi metodu
B) İş güvenlik analizi
C) İş hukuku analizi
D) Tehlike ve işletilebilme çalışması analizi
E) Olursa ne olur analizi

Cevap : C) İş hukuku analizi
4. Biyolojik etkenler, enfeksiyon riskine göre sınıflandırıldığında Grup 4’e giren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebola
B) Tetanos
C) Herpes
D) Tüberküloz
E) Hepatit A

Cevap : A) Ebola
5. İş kazalarının…….’i tehlikeli hareketlerden, ….. si/u tehlikeli durumlardan kaynaklanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) %85 – %10
B) %88 – %2
C) %85 – %2
D) %80 – %10
E) %88 – %10

Cevap : E) %88 – %10
6. Heinrich’in Beş Faktör Teorisi ile ilgili olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hata
B) Tehlikeli hareketler
C) Hastalık
D) Zarar
E) Soy

Cevap : C) Hastalık
7. Biyolojik etkenin sağlıklı çalışanda hastalığa yol açmasında aşağıdakilerden hangisi rol oynar?

A) Bulaşma yollarıyla ilgisizdir.
B) Patojenitesi etkiler.
C) Konakçının duyarlılığı etkilemez.
D) Hava sıcaklığı rol oynamaz.
E) Etkenin hasta etme yetisine bağlı değildir.

Cevap : B) Patojenitesi etkiler.
8. I. Şiddeti
II. Açısı
III. Frekansı
IV. Yönü
V. Akımı
Titreşim açısından yapılan değerlendirmede kullanılacak parametreler yukarıdakilerden hangileridir?

A) IV, V, II
B) I, II
C) I, III, IV
D) I, IV, V
E) I, III, IV, V

Cevap : C) I, III, IV
9. Karmaşık doğrusal modellerden olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesleki modeller
B) Sistemik modeller
C) Epidemiyolojik modeller
D) Enerji hasar modeli
E) Zaman sırası

Cevap : A) Mesleki modeller
10. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde ortaya çıkabilecek yeni risklerin, iş yerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmesine gerek yoktur?

A) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi
B) İş yerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi
C) Üretim yönteminde değişiklikler olması
D) İş yerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
E) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi

Cevap : E) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi
11. Bir radyoaktif maddenin başlangıçta mevcut atom sayısının yarıya inmesi için geçen zamana ne ad verilir?

A) Ömür oranı
B) İndirgenmiş zaman
C) Efektif ömür
D) Kısmi zaman
E) Yarı ömür

Cevap : E) Yarı ömür
12. Sekiz saatlik bir sürede tüm vücut titreşimi için günlük maruziyet sınır ve eylem değeri kaç m/s2 olmalıdır?

A) 1.6 – 1
B) 1.15 – 0.5
C) 1.25 – 0.7
D) 1.6 – 0.8
E) 2 – 3

Cevap : B) 1.15 – 0.5
13. Aşağıdakilerden hangisi ergonomide iş hevesi konusuna ücret yaklaşımını öngören ilk araştırmacıdır?

A) Douglas
B) Gilberth
C) Henry
D) Taylor
E) Murrell

Cevap : D) Taylor
14. Aşağıdakilerden hangisi Heinrich’in geliştirdiği kaza teorilerinden biridir?

A) Zarar yaklaşımı
B) Domino
C) Çevre faktörü
D) Sistem yaklaşımı
E) Kaza faktörü

Cevap : B) Domino
15. Bir kazaya neden olan nedensel faktör gelişiminin temsilini ilk olarak hangi model oluşturulmuştur?

A) Sonsuz
B) Doğrusal
C) Doğrusal olmayan
D) Uzay
E) Satır

Cevap : B) Doğrusal
16. 1920’lerden günümüze kadar iş kazalarının nedenleri kaç farklı aşamada değerlendirilmektedir?

A) 7
B) 4
C) 3
D) 2
E) 5

Cevap : C) 3
17. İnsanın, kas ve iskelet sisteminin günlük hayattaki faaliyetleri sırasında gösterdiği mekanik özellikleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antropometri
B) Biyomekanik
C) Fizyoloji
D) Bilişsel ergonomi
E) Anatomi

Cevap : B) Biyomekanik
18. İyonize olmayan elektromanyetik radyasyonla ilgili en önemli halk sağlığı sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücre büyümesindeki değişiklikler
B) Bilgisayar kullanımı
C) DNA da tek ve çift sarmallı kırılmalar
D) Mobil telefonların yaygın kullanımı
E) İndiksiyon akımları

Cevap : D) Mobil telefonların yaygın kullanımı
19. Toplum üyesi kişiler için etkin doz yılda …… mSv’yi geçemez. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 2,5
B) 15
C) 0,5
D) 5
E) 1

Cevap : E) 1
20. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanımıdır?

A) Belli meslek sahiplerinde sıklkla görülen hastalıklardır.
B) Çalışanlarda ortaya çıkan önlenemez ve tedavi edilemez hastalıkların tümüdür.
C) İş hayatındaki stres nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardır.
D) Meslek hastalığı bir kişinin çalışma hayatında karşılaştığı etkenler nedeniyle meydana gelen hastalığıdır.
E) Meslek değişikliği sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır.

Cevap : D) Meslek hastalığı bir kişinin çalışma hayatında karşılaştığı etkenler nedeniyle meydana gelen hastalığıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği 2020 Final

21. Aşağıdakilerden hangisi el-kol titreşimi sonucu meydana gelen sağlık problemlerinden biri değildir?

A) El bileği eklem dejenerasyonu
B) Kardiyolojik rahatsızlıkları
C) El-kol damar bozukluklar
D) El bileği sinir ve kas bozuklukları
E) Kemik dejenerasyonu

Cevap : B) Kardiyolojik rahatsızlıkları
22. Yasal yükümlülüklere ve iş yerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini ifade eden kavram hangisidir?

A) Bilinçli taksir
B) Olası kast
C) Ramak kala olay
D) Kabul edilebilir risk seviyesi
E) Önleme

Cevap : D) Kabul edilebilir risk seviyesi
23. Aşağıdakilerden hangisi yorgunluğa sebep olmaz?

A) Spor
B) Düşük motivasyon
C) İşin ilginç gelmemesi
D) Yavaş çalışma hızı
E) Donuk iş ortamı

Cevap : A) Spor
24. Shackel on yılların tanımında: ……’ler/lar tüketici ergonomisinin on yılıydı. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1950
B) 1980
C) 1960
D) 1940
E) 1970

Cevap : E) 1970
25. Aşağıdakilerden hangisi en sık görülen mesleki akciğer hastalığıdır?

A) Akciğer absesi
B) Pulmoner hipertansiyon
C) Pnömoni
D) Pnömokonyoz
E) Akciğer ödemi

Cevap : D) Pnömokonyoz
26. I. Sesin basıncı
II. Sesin frekansı
III. sesin gücü
IV. ses düzeyi
Yukarıdakilerden hangileri işitme kayıplarına neden olabilecek özellikler arasındadır?

A) II, III
B) I, II
C) I, IV
D) I, III
E) III, IV

Cevap : B) I, II
27. I- Mazuriyetin sonlandırılması
II- hastalık tanımlanıncaya kadar üretimin durdurulması
III- gerekiyorsa spesifik tedavi uygulanması
IV- gerekiyorsa semptomatik destekleyici tedavi uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri meslek hastalığının tedavisindeki başlıca ilkelerdendir?

A) I-II-III-IV
B) I-III
C) III-IV
D) I-II
E) I-III-IV

Cevap : E) I-III-IV
28. Ses gücünün birim zamanda birim alana düşen miktarı hangi sembol ile ifade edilir?

A) Hz
B) DB
C) W/m2
D) Watt
E) Pa

Cevap : C) W/m2
29. Hafta sonu tatilinden sonra pazartesi sabahları işe başlandığında belirtiler en şiddetli şekildedir. Bu özellikten dolayı pazartesi hastalığı olarak da adlandırılan bu meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadmiyum maruziyeti
B) Bisinozis
C) Silikozis
D) Kurşun zehirlenmesi
E) Asbetozis

Cevap : B) Bisinozis
30. Biyolojik etkenler, enfeksiyon riskine göre sınıflandırıldığında Grup 2’ye giren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüberküloz
B) Veba
C) Marburg
D) Tetanos
E) Herpes simpleks

Cevap : E) Herpes simpleks
31. Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırıldığında “İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunan, tedavisi ve korunması mümkün olan ve topluma yayılabilen biyolojik etkenler” hangi grupta yer alır?

A) Grup 3
B) Grup 4
C) Grup 1
D) Grup 5
E) Grup 2

Cevap : A) Grup 3
32. Uluslararası Ergonomi Derneği’nin kısa adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) UEA
B) EEA
C) A-OSHA
D) OSHA
E) IEA

Cevap : E) IEA
33. Risk yönetim sürecinde tehlikelerin tanımlanması önemlidir. Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve iş yerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak bilgiler toplanır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden biri değildir?

A) İş ekipmanları
B) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar
C) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri
D) Artık ve atıklarla ilgili işlemler
E) Çalışanların medeni durumu

Cevap : E) Çalışanların medeni durumu
34. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemlerinden biridir?

A) Risk
B) Risk analizi
C) Tehlike
D) Fine kinney analizi
E) Önleme

Cevap : B) Risk analizi
35. Aşağıdakilerden hangisine uzun süreli maruz kalma lösemiye neden olur?

A) Benzen
B) Kadmiyum
C) Nikel
D) Demir
E) Kurşun

Cevap : A) Benzen
36. İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tehlike
B) Zarar
C) Risk
D) Doğal afet
E) Önem

Cevap : A) Tehlike
37. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği’nin altıncı maddesine göre risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Oluşturulacak
risk değerlendirmesi ekibi aşağıdaki kişilerden hangileri tarafından gerçekleştirilmez?

A) İşveren veya işveren vekili
B) İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri
C) İş yerindeki destek elemanları
D) İş yerindeki çalışan temsilcileri
E) İş yerine gereken ziyaretçiler

Cevap : E) İş yerine gereken ziyaretçiler
38. I-İnsan
II-Teknik
III-Organizasyon
IV-Meslek hastalığı
Kazaya sebep olan faktörler yukarıdakilerden hangileridir?

A) II, III, IV
B) I, II
C) II, III
D) I, IV
E) I, II, III

Cevap : E) I, II, III
39. Aşağıdakilerden hangisi risk kontrol adımlarından biri değildir?

A) Uygulamaların izlenmesi
B) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler
C) Risk Kontrol tedbirlerinin uygulanması
D) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
E) Planlama

Cevap : B) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler
40. Aşağıdakilerden hangisi İşyeri hemşiresi ve sağlık memurunun görevi değildir?

Cevap : iş yerindeki kimyasalların analizlerini ölçümlerini havalandırma gürültü radyasyon gibi faktörler

İş Sağlığı ve Güvenliği 2020 Final

41. İş yerlerinde Kişiye Yönelik Koruma uygulaması olarak alınacak tedbirler başında işe ……. gelir?

Cevap : Uygun kişisel koruyucu donanımlar alınması veya uygun personel istihdamı
42. Aşağıdaki verilen yasal düzenlemelerin hangisi Cumhuriyet öncesi dönemde uygulamaya konmamıştır?

Cevap : Umumi hıfzıssıhha kanunu (1930)
43. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında korunmak için tehlikenin kaynağına yönelik koruma tekniklerinden biridir?

Cevap : İkame etme
44. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası nedenlerinde en önemli faktördür?

Cevap : İnsan faktörü
45. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirilmesinin tekrarlanmasını gerektiren durumlardan biri değildir?

Cevap : İş sağlığı ve güvenliği uzmanının değişmesi
46. Ülkemizde 10dan az çalışan olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına yılda en az ne kadar süre isg uzmanı görevlendirilmesi gerekmektedir?

Cevap : 60
47. Aşağıdaki kadınların çalışma hayatında korunmasına yönelik uygulanan politikalara ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Gece çalışmasında işveren gidiş gelişlerden sorumlu değildir.
48. İş kazası ‘iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaydır ‘ tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : 6331. sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu
49. .Aşağıdakilerden hangisi ‘iş yerinde meydana gelen çalışanı, iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde uğratmayan olay?

Cevap : Ramak kala olay
50. Uluslararası çalışma örgütü hangi yıl faaliyete başlamıştır?

Cevap : 1919
51. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimi sonrası isg alanında düzenleyici hükümler içeren ‘fabrika yasası kapsamı içinde yer almaktadır?

Cevap : 9 yaşın altındaki çocukların çalışma saatleri azalmaktadır
52. İş kazası nedeni olarak ‘iş yeri ortamının kaygan ya da engebeli zemin olması’ aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Güvensiz durum
53. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi koruyucularından değildir?

Cevap : Kaynak maskesi
54. Aşağıdakilerden hangisi kaza sebep teorisi değildir?

Cevap : Mekanik
55. Aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekimlerinin görevlerinden değildir?

Cevap : İşyerlerinde kimyasal analizleri ölçümleri havalandırma gürültü radyasyon gibi faktörleri ölçümle saptayacak durumda olmaları beklenir
56. İlk sıralı iş kazası modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Domino etkisi
57. Çalışma hayatında ayrımcılığın önlenmesi için çıkarılan ve Türkiye’nin de taraf olduğu İLO sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 111 numaralı sözleşme
58. Aşağıda cumhuriyet dönemi öncesi çalışma hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Osmanlı imp. iş sağlığı ve güvenliği ilk olarak çıkarılan yasalardan en önemlisi umumi hıfzıssıhha kanunu
59. İş yerindeki tüm iş kazalarının kayıtlarını tutmak ve gereken incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporları düzenlemek aşağıdakilerden hangisinin yükümlülüğüdür?

Cevap : işveren
60. Kadın çalışanlar işletmelerde gece postalarında kaç saatten fazla çalıştırılamaz?

Cevap : 7,5
61. Aşağıdakilerden hangisi özel politika gerektiren gruplar arasında yer almaz?

Cevap : Gaziler
62. Aşağıdakilerden hangisi karmaşık doğrusal olmayan kaza modellerinden biridir?

Cevap : Stamp
63. Aşağıdakilerden hangisi delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları giyen işlerden biri değildir?

Cevap : Çatı işleri
64. Aşağıdakilerden hangisi iş kazasına neden olan güvensiz davranışlardan biridir?

Cevap : Kişisel koruyucu kullanmamak
65. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sürecinin aşamalarından biri değildir?

Cevap : Risklerin ortadan kaldırılması
66. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risklerden biri değildir?

Cevap : Potansiyel riskler
67. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası nedenlerinde ilk sırayı almaktadır?

Cevap : Güvensiz hareketler
68. Aşağıdaki iş yeri hekimleriyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İşyeri hekimliğine aday hekimlerin hemen her ülkede belli bir eğitimden geçmeleri ve yetkili makamlarca akredite edilmiş bir sertifikaya sahip olmaları.
69. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarından korunmada kişiye yönelik uygulanan önlemler arasında gösterilemez?

Cevap : İş yeri uyarı işaret ve levhaların konulması

İş Sağlığı ve Güvenliği 2020 Final

iş sağlığı ve güvenliği dersi https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

İş Sağlığı ve Güvenliği 2020 Final

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 2020 Final

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik , Auzef çıkmış sorular , final soruları, bütünleme soruları

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

Ünite – 8
8. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kapsamındaki Hukuki Sorunlar
Özet

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Riskli yapıların ve alanlarda kamu hizmetlerinin kısıtlanması hakkında mevzuat hükümleri
uyarınca genel bilgiler verilmiştir. Uygulama sırasında Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından
talep edilmesi hâlinde, hak sahiplerinin de görüşü alınarak, riskli alanlardaki yapılar ile riskli
yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmez ve verilen hizmetler kurum ve kuruluşlar tarafından
durdurulur. 6306 sayılı Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden
itibaren 30 gün içinde İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir

Ünite Testleri
1- I- Kanun gereği hiçbir tasarruf kısıtlanamaz.
II- Uygulama sırasında Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından talep edilmesi hâlinde, hak
sahiplerinin de görüşü alınarak, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğal
gaz verilmez ve verilen hizmetler kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulur.
III-Kanun gereği sadece ulaşım hizmetinin kısıtlanması katiyen yasaktır.
IV- Kanun gereği sadece sosyal alan hizmetlerinin kısıtlanması katiyen yasaktır.
V- Kanun gereği sadece iletişim hizmetlerinin kısıtlanması katiyen yasaktır.
Riskli alanlara ve yapılara ulaştırılan temel kamu hizmetlerinin kesilmesi konusunda yukarıdaki
cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur ?A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II-III
D) III-IV-V
E) I-II

Cevap : B) Yalnız II
2- 6306 sayılı Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren kaç
gün içinde İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir ?A) 7
B)10
C)15
D)30
E) 60

Cevap : D)30
3-
I-6306 sayılı Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu
uyarınca dava açılabilir.”
II- Dava süresi tebliğ tarihinden itibaren 20 gün içinde olmalıdır.
III- Bu davalarda da yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.
3- 6306 sayılı Kanun uyarınca yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-III
E) I-II-III

Cevap : B) Yalnız II
4- Aşağıda verilen cümledeki boşluk hangi şıkta doğru olarak verilmiştir ?
“2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda uygulamada bulunulması
hâlinde alanın sit statüsü de gözetilerek …………… Bakanlığının görüşü alınır.”A) Kültür ve Turizm Bakanlığı
B) Orman ve Su İşleri Bakanlığı
89
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
D) Adalet Bakanlığı
E) Maliye Bakanlığı

Cevap : A) Kültür ve Turizm Bakanlığı
5-I-6306 sayılı kanuna göre tasarruflar kısıtlanabilir.
II- Uygulama sırasında Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından talep edilmesi hâlinde, hak
sahiplerinin görüşü alınmaz.
III-Riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmez ve verilen
hizmetler kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) I-III
E) I-II-III

Cevap : B) Yalnız II

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

6-“6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un
6.maddesinin 9.fıkrasında; bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden
itibaren otuz gün içinde 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca
dava açılabileceği ve bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceği hükmü
düzenlenmiştir.” Sözkonusu madde hangi mahkeme tarafından iptal edilmiştir ?
A) İdare Mahkemesi
B) Bölge Adliye Mahkemeleri
C) Anayasa Mahkemesi
D) Kadastro Mahkemesi
E) İş Mahkemesi

Cevap : C) Anayasa Mahkemesi

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

Ünite – 9
9. Afet Ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Teşkılatı Ve Görevleri
Özet

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Türkiye’de Afet Yönetimin Tarihçesi hakkında genel bilgi sahibi olunduktan sonra AFAD
Başkanlığı teşkilatı ve görevleri detaylı olarak irdelenmiştir. AFAD Kapsamındaki Kurullar;
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, .Deprem
Danışma Kuruludur.Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu , yılda en az dört kez toplanır
AFAD Kapsamındaki Hizmet Birimleri irdelenip neler olduğu ortaya konulmuştur.

Buna göre;

Afet ve acil durum haberinin duyurulması, ön değerlendirme, haberleşme, güvenlik ve trafik,
arama-kurtarma, Tahliye, yangın söndürme ve ikincil afetler, altyapı, ulaşım altyapısı, enerji,
sağlık, defin, Barınma, beslenme, enkaz kaldırma, hasar ve zarar tespit, Ayni ve nakdi bağış
yönetimi, uluslararası destek ve işbirliği, satın alma, kiralama, gıda, tarım ve hayvancılık,
tehlikeli maddelerle ilgili arındırma faaliyetleri ve psiko – sosyal destek, afet ve acil durum
hizmetlerindendir. Başkanlık tarafından bakanlık, kurum ve kuruluşların katılımıyla afet ve acil
durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon
birimlerine ait görev ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla afet-öncesi, sırası ve sonrasına ait
müdahale planlamasının temel prensiplerini içeren planın adı Türkiye Afet Müdahale Planıdır.
Afet ve acil durumlarda mülki amirlerin sorumluluğu hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Bu KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince
yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler
ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürmektedir.

Ünite Testleri
1-
I-İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
II-Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü
III- Bayındırlık Bakanlığına Bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü
IV- Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
Yukarıdaki idarelerden hangisi veya hangileri şu an aktif bir kuruluş değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
E) I-II-III

Cevap : E) I-II-III
2- AFAD Başkanlığı Teşkilatı ve Görevleri hakkında aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?A)Kurum doğrudan Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmaktadır.
B) Kurum İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmaktadır.
C) Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet
sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun
temel görevi değildir.
D) Her ilde, il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
bulunmamaktadır.
E) Bazı illerde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, AFAD’a bağlı
olarak çalışmalarını sürdürmektedirler, tümü kaldırılmıştır.

Cevap : B) Kurum İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmaktadır.
3-
I AFAD Kapsamındaki Kurullar; Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum
Koordinasyon Kurulu, Deprem Danışma Kuruludur.
II- AFAD Kapsamındaki Kurul sadece ; Afet ve Acil Durum Danışma Kuruludur.
III- Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu yılda 4 kere toplanır.
AFAD Kapsamındaki Kurullar hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri
doğrudur ?A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
E) I-III

Cevap : B) Yalnız II
4- Afet ve acil durumlardan korunmak, afet ve acil durum risklerini azaltmak, afet ve acil durum
sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak, politikaları ve öncelikleri belirlemek
amacıyla Başkan veya belirleyeceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı,İçişleri Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü,
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,
Türkiye Kızılay Derneğinden daire başkanı düzeyindeki birer temsilci ile afet ve acil durumlar
konusunda çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on
üniversite öğretim üyesi arasından
Başkan tarafından belirlenecek beş üye ile akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşlarından
Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden oluşan birim aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

A) Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
B) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
C) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü
D) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı
E) Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığı

Cevap : A) Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
5- Aşağıdakilerden hangisi AFAD Kapsamındaki Hizmet birimlerinden değildir ?A) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı
B)Müdahale Dairesi Başkanlığı
C)İyileştirme Dairesi Başkanlığı
D)Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı
E) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

Cevap : E) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

6- “Başkanlık tarafından bakanlık, kurum ve kuruluşların katılımıyla afet ve acil durumlara
ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait
görev ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla afet-öncesi, sırası ve sonrasına ait müdahale
planlamasının temel prensiplerini içeren planın adı nedir ?A) 5 yıllık Kalkınma Planı
B) Nazım İmar Planı
C) Türkiye Afet Müdahale Planı
D) Revize İmar Planı
E) Amenajman Planı

Cevap : C) Türkiye Afet Müdahale Planı
7- I- Ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile destek çözüm ortakları tarafından
birlikte hazırlanır.
II-Ulusal düzey hizmet grubu planlarının birbirleri arasındaki uyum ve standartların
sağlanabilmesi için Başkanlık tarafından incelenerek onay aşamasına getirilir.
III- Başbakan veya Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.
IV_Ulusal düzey hizmet grubu planları Türkiye Afet Müdahale Planında öngörülen veya
hizmet grubunun niteliğine göre Başkanlıkça belirlenecek formata uygun ve ayrıntılı olarak
hazırlanır.
V- Ulusal düzey hizmet grubu planlarında müdahale hizmetlerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm
kaynakların mevcut durumu bölge düzeyinde tespit edilir.Ulusal düzey hizmet grubu planları ile yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri
doğrudur?

A) I- II
B) I-II-III
C) III-IV
D) I-II-III-IV
E) II-III-IV

Cevap : D) I-II-III-IV
8- Afet türleri için olay türü planı hazırlayan kurum/kuruluşun/Kurul adı aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?A) Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
B) İller Bankası
C) Merkez Bankası
D) Üniversiteler
E) Özel Planlama Şirketleri

Cevap : A) Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
9- AFAD kaç yılında kurulmuştur ?A) 2008
B)2007
C) 2009
D) 2010
E) 2006

Cevap : C) 2009
10- I-Afet ve acil durum haberinin duyurulması, ön değerlendirme, haberleşme, güvenlik ve
trafik, arama-kurtarma,
II-Tahliye, yangın söndürme ve ikincil afetler, altyapı, ulaşım altyapısı, enerji, sağlık, defin,
III-Barınma, beslenme, enkaz kaldırma, hasar ve zarar tespit,
IV-Ayni ve nakdi bağış yönetimi, uluslararası destek ve işbirliği, satın alma, kiralama, gıda,
tarım ve hayvancılık, tehlikeli maddelerle ilgili arındırma faaliyetleri ve psiko-sosyal destek
V-Kütüphane sağlama
Afet ve acil durum hizmetleri yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir ?
A) I- II
B) I-II-III
C) III-IV
D) I-II-III-IV
E) II-III-IV

Cevap : D) I-II-III-IV

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

Ünite – 10
10. Sivil Savunma Ve Afet Hukuku İlişkisi
Özet

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Sivil Savunmanın tanımı yapılarak düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az
seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması
ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk
tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi, halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her
türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerinin sivil savunma faaliyetleti içinde
olduğu anlatılmıştır. Sivil savunma ile ilgili mevzuat detaylı olarak irdelenerek afet hukuku ile
ilişkisi kurulmuştur.

Ünite Testleri
1- I)Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi
II)Hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin
devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması
III-Savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi
IV- Halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir
ve faaliyetleri
V-Tarım ve ormancılık faaliyetlerini teşvik etmek
Yukarıdaki faaliyetlerden hangisi veya hangileri sivil savunmanın faaliyetleri arasında
sayılamaz?A) Yalnız I
B) Yalnız V
C) I-V
D) II-V
E) II-III-IV

Cevap : B) Yalnız V
2- Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa Ve Muhafazası Talimnamesi ile ülkemizdeki Sivil
Savunma Hizmetleri düzenlenmiştir. Sözkonusu düzenleme hangi yıl yapılmıştır ?A) 1905
B) 1928
C) 1942
D) 1982
E) 2012

Cevap : B) 1928
3- “Pasif Korunma Kanunu” yürürlüğe konulduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?A) 1910
B)1940
C) 1938
D)1950
E)1985

Cevap : C) 1938
4- Verilen şıklardan hangisi illerde seferberlik müdürlükleri kurulup sivil savunma hizmetleri
yürütülmesini sağlamıştır?A) 3502 sayılı Pasif Korunma Kanunu
B) 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
c) 66 sayılı istiklal MADALYASI KANUNU
D) 442 sayılı Köy Kanunu
E) 5272 Sayılı Belediye Kanunu

Cevap : A) 3502 sayılı Pasif Korunma Kanunu
5- 1959 tarihinde yürürlüğe konulan 7126 sayılı “Sivil Müdafaa Kanunu’nun adı değişikliğe
uğramıştır. Aşağıdaki şıklarsan hangisi değişiklik sonrası kanunun adıdır?A) 3502 sayılı Pasif Korunma Kanunu
B) 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
C) 442 sayılı Köy Kanunu
D) Sivil Savunma Kanunu
E) 5272 Sayılı Belediye Kanunu

Cevap : D) Sivil Savunma Kanunu

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

6- Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile il/ilçe sivil savunma müdürlükleri kaç yılında
kaldırılmıştır ?A) 2009
D) 2010
C)2002
D)2005
E)1999

Cevap : A) 2009
7- Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile il/ilçe sivil savunma müdürlükleri hangi kanunla
kaldırılmıştır?A) 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
B) 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin
Yürütülmesine Dair Kanun
C) 5902 sayılı “Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun
D)6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu
E) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Cevap : C) 5902 sayılı “Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun
8- Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
kurulan kurumlar aşağıdaki şıklardan hangisidir?A) Sadece il afet ve acil durum müdürlükleri
B) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı
C) Sadece Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
D) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile il afet ve acil durum müdürlükleri
E) Belediye hizmet birimleri

Cevap : D) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile il afet ve acil durum müdürlükleri
9-
I- Sivil savunma hizmetleri
II- Eğitim hizmetleri
III-Sağlık hizmetleri
IV-Ulaşım hizmetleri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Başkanlık bünyesinde bulunan Sivil Savunma Dairesi
Başkanlığı ve il afet ve acil durum müdürlüklerince yürütülen hizmetlerdendir?A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) III-IV
E) II-III-IV

Cevap : A) Yalnız I
10- Tabii afetlere maruz kalması muhtemel bölgeler hassas bölge olarak; hangi kanuna göree
tespit ve ilan olunur?
A) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun
B) 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin
Yürütülmesine Dair Kanun
C)7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
D)6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu
E) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Cevap : A) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

Ünite – 11
11. Uluslararası Afet Müdahale Hukuku
Özet

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Uluslararası afet koordinasyon birimleri ve afet müdahale hukukuna ilişkin uluslararası
antlaşmalar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Türk afet yönetim sisteminin uluslararası afet
müdahale hukukuna uyumlandırılmasının detayları anlatılmıştır. Uluslararası afet müdahale
hukukuna dair düzenlemeler hem ulusal hem de uluslararası hukuk sistemlerinde yer
almaktadır. Ulusal Afet yönetim mevzuatı başta olmak üzere ülkenin hukuk sistemi içindeki
ilgili yasal düzenlemelerde uluslararası afet müdahale hukukuna ilişkin hükümler
bulunabilmektedir. Afetlerle ilgili mevcut yasal düzenleme içinde uluslararası afet ile ilgili tek
bir yasal çerçeve bulunmamakla beraber konuyla ilgili antlaşmalar, deklerasyonlar
bulunmaktadır.

Ünite Testleri
1- Uluslararası afet müdahalesinde koordinasyonu sağlamak için kurulmuş olan birim hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir?A) Birleşmiş Milletler – OCHA
B) IFSA- OCHA
C) Unisef- OCHA
D) Dünya Bankası – OCHA
E) Nato- OCHA

Cevap : A) Birleşmiş Milletler – OCHA
2- I-İnsani Yardımın Koordinasyonu
II-İnsani Yardım Politikaları Geliştirme
III- İnsani Yardıma İhtiyaç Duyan Bireylerin Avrupa Ülkelerine Yerleştirilmesi
IV-İnsani Yardım Gereken Alanlarda Bilgi Yönetimi
V-İnsani Yardım Gereken Konularda Finansman Sağlama Ve Finansman Yönetimi
Uluslararası afet müdahalesinde koordinasyonu sağlamak için kurulmuş olan birimin
yukarıdakilerden hangisi veya hangileri görevleri arasındadır?A) I-II-V
B) I-II-IV-V
C) I-II-III-IV-V
D) Yalnız V
E) Yalnız III

Cevap : B) I-II-IV-V
3-I-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),
II-HABITAT (Birleşmiş Milletler’e Bağlı),
III-Dünya Bankası – Afet Azaltımı ve İyileştirme için Küresel Hizmet Birimi (WB-GFDRR),
IV-Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu (IFRCRCS)
V-FAO-Uluslararası Ormancılık Örgütü
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uluslararası afet yönetiminde etkilidir?A) I-II-V
B) I-II-IV-V
C) I-II-III-IV
D) Yalnız V
E) Yalnız III

Cevap : C) I-II-III-IV
4- Afetin etkilerinin ortadan kaldırılmasını ve kurtarma operasyonlarında iletişim kaynaklarının
teminini amaçlayan ve kabul eden devletler için bağlayıcı olan sözleşme aaşağıdakilerden
hangisidir?A) Sivil Savunma Yardımı Konusunda Çerçeve sözleşme
B) Kyoto Sözleşmesi
C) Tampare Sözleşmesi
D)Nükleer Kaza ve Radyolojik Acil Durum Dahlinde Yardım Sözleşmesi
E)Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi

Cevap : C) Tampare Sözleşmesi
5- Ülkemizdeki afet yönetim sisteminin uluslararası afet müdahale hukukuna
uyumlandırılmasındaki ilk aşama nedir?A) Yardım çağrısına gerek duyulmamaktadır.
B) Öncelikle yardım çağrısı ve teklifi yapılmaktadır.

C) Yardımların ülkeye sokulma aşamasıdır.
D) Yardımcı personele görev dağılımı yapılmaktadır.
E) Yardımların ülkede dağıtımı sağlanmaktadır.

Cevap : B) Öncelikle yardım çağrısı ve teklifi yapılmaktadır.

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

6- Yardım malzemesinin ülkeye girişinin sağlanmasında yetkili birim hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?A) Sağlık Bakanlığı-Hastaneler
B) Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı
C) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Hastaneler
D) Sağlık Bakanlığı-Gümrük Müsteşarlığı
E) İçişleri Bakanlığı- Gümrük Müsteşarlığı

Cevap : B) Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı
7- Personel ve malzemenin taşınması ve nakli ile ilgili öncelik hangi bakanlık tarafından
tanınmaktadır?A) İçişleri Bakanlığı
B) Dış İşleri Bakanlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı
E) Sağlık Bakanlığı

Cevap : D) Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı
8- Uluslararası yardım çağrısı ve teklifi yapmak hangi bakanlığın yetkileri arasındadır ?A) İçişleri Bakanlığı
B) Sağlık Bakanlığı
C) Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı
D) Maliye Bakanlığı
E) Dış İşleri Bakanlığı

Cevap : E) Dış İşleri Bakanlığı
9- Antlaşmalara bağlı olarak uluslararası yardıma ilişkin kalite ve sorumluluk ve bilgi paylaşımı
hangi kurum/kuruluş koordinasyonunda yürütülür?A) Muhtarlıklar
B) Belediyeler
C) Valilikler
D) Kaymakamlıklar
E) Bakanlıklar

Cevap : E) Bakanlıklar
10- Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?
I-Gelen yardım malzemesine vergi uygulaması yapılmaktadır.
II Yardım için gelen yabancı personel için ülke mevzuatları ile uyumlu bir sigortalama sistemi
mevcuttur.
III- Afetlerle ilgili mevcut yasal düzenleme içinde uluslararası afet ile ilgili tek bir yasal çerçeve
bulunmamakla beraber konuyla ilgili antlaşmalar, deklerasyonlar bulunmaktadır.A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III

Cevap : A) Yalnız I

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

Ünite – 12
12. Afetler Dolayısıyla İdarenin Hukuki Sorumluluğu
Özet

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Hukuki anlamda sorumluluk kavramı anlatılarak idarenin hukuki sorumluluğu irdelenmiştir.
İdarenin afetler üzerindeki sorumluluğunu belirlerken o eylemin neden sonuç ilişkisine bakmak
yerinde olacaktır. “Bir doğal afet önceden sezilebiliyor mu, sezilebiliyorsa önlemi alındığı
takdirde aynı etkiyi gösterecek mi, doğal afetin sezilmesi ve beklentisinin anlaşılması ile doğal
afetin meydana gelmesi arasında geçen zaman önlem almaya yetiyor mu, İdarenin yaptığı ya
da yapmadığı eylem ile meydana çıkan zarar arasında nedensellik bağı var mı” sorularına
verilecek yanıtlar idarenin sorumluluğu ve derecesini açıklamaya yetecektir.

Ünite Testleri
1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur ?
I-Cezai sorumluluk, ceza hukukundan kaynaklanan sorumluluğa denilmektedir.
II- Kişinin suç işlemesi halinde cezai sorumluluk ortaya çıkar.
III- Tüzel kişilerin de cezai sorumluluğu bulunmaktadır.A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III

Cevap : D) I-II
2- Zararı tazmin etme yükümlülüğü hangi sorumluluktur ?A) Olağan sorumluluk
B) İdari Sorumluluk
C) Hukuki sorumluluk
D) Olağanüstü sorumluluk
E) Cezai Sorumluluk

Cevap : C) Hukuki sorumluluk
3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?
I-İdari sorumluluk i idari faaliyetler sırasında verilmiş olan zararların idarece karşılanması
demektir
II-İdare hukukunda idari sorumluluğun iki alt başlığı bulunmaktadır.
III- İdare hukukunda içeriğini sadece kusursuz sorumluluk oluşturmaktadırA) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III

Cevap : C) Yalnız III
4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?
I-Kusurlu sorumluluk, “hizmet kusuru” kavramına dayanılarak açıklanmaz.
II-Hizmet kusuru “idarenin kuruluşunda, düzenlenmesinde ve işleyişinde ortaya çıkan bir
‘bozukluk’, ‘aksaklık’ veya ‘boşluk’ olarak tarif edilmektedir.
III-Hukukumuzda hizmetin “hiç işlememesi”, “geç işlemesi” veya “kötü işlemesi” hizmet
kusuru olarak değerlendirilmekte idarenin ortaya çıkan zararı tazmin etmesi gerekmektedir.A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III

Cevap : A) Yalnız I
5- Boş bırakılan yere gelmesi en uygun ifade aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
“İdarenin herhangi bir kusuru olmasa bile idari faaliyetlerle zarar arasında nedensellik bağı
kurulabildiği hallerde idarenin oluşan zararı tazmin etme yükümlülüğü
………………………….. adlandırılır.”A) Kusurlu Sorumluluk
B) Kusursuz sorumluluk
C) Sorumsuzluk
D) Görev
E) Yetki

Cevap : B) Kusursuz sorumluluk

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

6- İdare hukuku kapsamında kusursuz sorumluluğun dayandığı ilkeler hangi şıkta doğru
verilmiştir?
A) Tehlike- Kamu külfeti karşısında eşitlik
B) Görev- Yetki
C) Yetki- Temsil
D) Temsil- Tehlike
E) Tehlike- Görev

Cevap : A) Tehlike- Kamu külfeti karşısında eşitlik
7- I- Mücbir sebep
II-Beklenmeyen haller
III-Zarara uğrayan kişinin davranışı
IV-Üçüncü kişinin davranışı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hangisi idarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran veya
azaltan hallerdendir?A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II-III
D) I-II
E) I-II-III-IV

Cevap : E) I-II-III-IV
8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?
I- İdare afetler konusunda gerekli çalışmaları, araştırmaları, kontrolleri, denetlemeleri
yapmakla mükelleftir.
II-İdarenin sorumluluğu teknik ve mali gücüyle sınırlı değildir.
III-İdare sahip olduğu imkanlar çerçevesinde sorumlu olduğu zararları karşılayacaktır.A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III

Cevap : B) Yalnız II
9- İdarenin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?
I-İdare, mevzuatta yer almayan görev ve yetkileri de kullanabilir.
II-İdarenin, mevzuatın gereklerini yerine getirmiş olduğu takdirde herhangi bir sorumluluğu
söz konusu olmayacaktır.
III-İlliyet bağının kesilmesi ya da zayıflaması ile doğru orantılı olarak idarenin sorumluluğu ya
tamamen ortadan kalkmakta ya da azalmaktadır.A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II-III
E) I-II

Cevap : A) Yalnız I
10-
I- Hizmetin “hiç işlememesi”
II-Hizmetin “geç işlemesi”
III- Hizmetin “kötü işlemesi”
Hukukumuzda hizmet kusuru olarak değerlendirilen haller hangi şıkta tam olarak verilmiştir?A)I- II
B) II-III
C) I-III
D)I-II
E) I-II-III

Cevap : E) I-II-III

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

Ünite – 13
13. Afet Hukukunda Sorumluluk Kavramına İstinaden Açılabilecek Davalar
Özet

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Anayasa’da idarenin mali sorumluluğunu 1982 Anayasasının 125. Maddesi düzenlemektedir.
Buna istinaden bu bölümde 6098 sayılı Borçlar Kanununa dayalı hukuki sorumluluk kavramına
aykırılık hallerinde ilgili adli makamlar, devletin doğal afetlerdeki sorumluluğu ile ilgili özel
yasa düzenlemelerine aykırılık halinde ilgili adli makamlar, doğal afetlerde idarenin
sorumluluğu ile ilgili adli makamlar, doğal afetlerde cezai sorumluluk halleri detaylı olarak
irdelenmiştir.

Ünite Testleri
1- Anayasa’da idarenin mali sorumluluğunu düzenleyen madde hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?A) 1982 Anayasası 100. Madde
B)1961 Anayasası 125. Madde
C) 1982 Anayasası 125. Madde
D)1691 Anayasası 100. Madde
E) 1982 Anayasası 95. Madde

Cevap : C) 1982 Anayasası 125. Madde
2- Karayolları Trafik Kanunun uyarınca idarenin motorlu taşıtlarının yapmış olduğu kazalardan
sorumluluğu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?A) olağan sorumluluktur
B)idare hukuku sorumluluğudur
C) özel hukuk sorumluluğudur
D) olağanüstü sorumluluktur
E) sorumsuzluktur.

Cevap : C) özel hukuk sorumluluğudur
3-İcra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan zararlardan dolayı idare aleyhine
açılacak davaları ne davasıdır?A) Tazminat
B) İptal
C) Ceza
D) Hükümsüzlük
E) Tam yargı

Cevap : A) Tazminat
4- İcra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan zararlardan dolayı idare aleyhine
açılacak davalar hangi kanuna göre değerlendirilir?A) İcra İflas Kanununun 5. maddesi
B) Ticaret Kanunu 60. Madde
C) İş Kanunu 5. madde
D) Medeni Kanun 150. madde
E) İdari yargılama usulleri kanunu 5. Madde

Cevap : A) İcra İflas Kanununun 5. maddesi
5- Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı kamu
makamları aleyhine açılacak davalarda hangi kanuna göre değerlendirme yapılır?A) Ceza Muhakemesi Kanunu
B) İcra İflas Kanununu
C) Medeni Kanun
D) İdari Yargılama Usulleri Kanunu
E) Ticaret Kanunu

Cevap : A) Ceza Muhakemesi Kanunu

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

6- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken en uygun ifade hangi şıkta doğru
olarak verilmiştir?“Doğal afetler neticesinde meydana gelen kayıpların ağırlaşmasına neden olan insan
davranışlarının ceza hukukundaki görünümü, ……………………………………… başlığı
altında düzenlemektedir.”

A) Şerefe Karşı Suçlar
B) Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Atılması
C) Hürriyete Karşı Suçlar
D) Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
E) Malvarlığına Karşı Suçlar

Cevap : B) Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Atılması
7- Yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına taksirle; neden
olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde
ne ile cezalandırılır ?A) 5 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır
B) 2 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır
C) 3 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır
D) 4 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır
E) ) 6 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır

Cevap : C) 3 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır
8- Türk Ceza Kanunun 171. Maddesi hangi suçu tanımlamaktadır?A) Taksirle; yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden
olmak
B) Çevrenin kasten kirletilmesi
C) Çevrenin taksirle kirletilmesi
D) İmar Kirliliğine neden olma
E) Gürültüye neden olma

Cevap : A) Taksirle; yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden
olmak
9- I- İmar gibi kentsel altyapı
II-Su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı;
III- Zabıta, itfaiye gibi acil yardım,
IV-Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar
Belediye Kanununa göre , belediyelerin görev ve sorumlulukları tayin edilmiştir. Kanuna göre
yukarıdakilerden hangisi belediyelerin sorumluluk alanındadır?A) I-II
B) I-II-III
C) II-III
D) I-II-III- IV
E) II-III-IV

Cevap : D) I-II-III- IV
10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur ?
I-7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun” un 1.maddesinde doğal afet durumunda (deprem, yangın, su baskını,
yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde); bu Kanunun ve (detaylar için) bu
kapsamda çıkarılacak olan yönetmeliğin uygulanacağını öngörmektedir.
II- Deprem Yönetmeliği olarak bilinen, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik, afet bölgelerinde yapılacak yapıların, Türk Standartlarına ve Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı “Genel Teknik Şartnamesi” kurallarına uygun olacağını belirtmektedir (m.1/2).
III-7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, sivil savunma kavramını tanımladıktan sonra, 4.
Maddesinde, “işbu kanunun şümulüne giren bütün hizmet ve faaliyetlerin İçişleri Bakanlığında
planlanması ve icrası sırasında alınacak karar ve tedbirlerde diğer vekaletlerle işbirliği ve
karşılıklı yardım hususları bir nizamname ile tespit olunacağını hükme bağlamaktadır.A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III

Cevap : E) I-II-III

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

Ünite – 14
14. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında, Doğal Afetlerde Mülkiyet Hakkı Bağlamında Devletin Sorumluluğu
Özet

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında devletin sorumluluğu irdelenmiştir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini irdelerken, meydana gelen doğal afetin, devlet tarafından
yürütülen bir faaliyet neticesinde ağırlaşması durumu söz konusu olup; ikincisinde ise devlet
eliyle yürütülen hiçbir faaliyete bağlı olmadan gerçekleşen doğal afetler karşısında devletin
sorumluluğunun tayin edilmesi durumlarının belirlenmesi esastır. Bu bağlamda, doğal afetle
mücadele devreleri beş ana faza/aşamaya ayrılmaktadır:

(1) felaketin meydana gelme
olasılığına işaret eden uyarı ve felaketin askıda olduğu tehdit dönemi aşaması, (2) felaketin
gerçekleşmesi esnasındaki etki aşaması, (3) arama ve kurtarma faaliyetlerinin başlamasıyla
oluşan acil durum aşaması, (4) acil müdahaleyle ilgili zorunlu hizmetlerin geçici olarak
sağlandığı rehabilitasyon aşaması, (5) nihayet, hayatın normale dönmesi için yapılması gereken
yeniden inşa aşaması.

Ünite Testleri
1-
I) felaketin meydana gelme olasılığına işaret eden uyarı ve felaketin askıda olduğu tehdit
dönemi aşaması,
II) felaketin gerçekleşmesi esnasındaki etki aşaması,
III) arama ve kurtarma faaliyetlerinin başlamasıyla oluşan acil durum aşaması,
IV) acil müdahaleyle ilgili zorunlu hizmetlerin geçici olarak sağlandığı rehabilitasyon aşaması,
V) hayatın normale dönmesi için yapılması gereken yeniden inşa aşaması
Aşağıdaki şıklardan hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre doğal afetle
mücadele devrelerinin sıralamasını doğru olarak yansıtmaktadır?

A) II-III-V-IV-I
B) I-II-III-IV-V
C) III-IV-V-I-II
D) IV-V- I-II-III
E) II-I-III-IV-V

Cevap : B) I-II-III-IV-V
2- I- Kanundur.
II- Yönetmeliktir.
III- Tüzüktür.
IV-İçtihattır.
Cümlede boş bırakılan yere yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gelirse anlamlı olur?
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, doğal afetler karşısında devletin yaşam hakkı ve
mülkiyet hakkı bağlamındaki sorumluluğunu açıklığa kavuşturan temel bir …………………”A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
E) I- IV

Cevap : C) Yalnız III
3- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, bütün doğal afet türleri bakımından da devletin
sorumluluğunun belirlenmesindeki ……………………..ortaya koymaktadır?A) Etkileşimleri
B) Etki değerlerini
C) Nüfus yoğunluğunu
D) Etki aşamasını
E) Temel ölçütleri

Cevap : E) Temel ölçütleri
4-
I- Pratikteki uygulama (hem idari hem de yargısal pratik)
II- Pratikteki uygulama ( sadece idari pratik)
III- Pratikteki uygulama (sadece yargısal pratik)
IV- Önemli öğe yoktur.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının
incelenmesinde, devletin sorumluluğunun araştırılması bakımından yasal çerçeve kadar
önemlidir?A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) III-IV
E) Yalnız IV

Cevap : A) Yalnız I
5- Aşağıdaki Avrupa İnsan Hakları kararları ile kıyas yapılan ifadelerden hangisi veya
hangileri yanlıştır ?
I-Yasal mevzuatın aranan kriterlere uygun olması yeterlidir.
II- Yaşam ve mülkiyet haklarının korunması için, uluslararası insan hakları hukukunda aranan
yasal mevzuatın cezai sorumluluk ayağının Türk hukukunda mevcut olduğunu göstermektedir.
III-Yasal mevzuatın aranan kriterlere uygun olması yeterli değildir; bu mevzuatın ilgili merciler
tarafından (özellikle yargı erki tarafından) etkin biçimde uygulanıp uygulanmadığı araştırılarak
bir sonuca varılmaktadır.A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III

Cevap : A) Yalnız I

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

6- Her bir insan hakkı bakımından devletin yükümlülüğü uluslararası insan hakları hukukunda
kaç katmandan oluşmaktadır?A) 5
B)4
C) 2
D)3
E)6

Cevap : D)3
7- I-İlk katman saygı yükümlülüğüdür;
II-İlk katman koruma yükümlülüğüdür.
III-İlk katman genel bir tanımlamanın mevcut olduğu devletlerin, insan haklarının tam olarak
gerçekleştirildiği bir ortamı yaratmak için alması gereken tedbirleri alma yükümlülüğüdür.
IV- İlk katman ilan yükümlülüğüdür.
Her bir insan hakkı bakımından uluslararası insan hakları hukukunda devletin yükümlülüğü ilk
katmanı için yukarıda yazılan ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?A) Yalnız II
B) II-III
C) Yalnız I
D) III-IV
E) Yalnız IV

Cevap : C) Yalnız I
8-I-İkinci katman saygı yükümlülüğüdür;
II-İkinci katman koruma yükümlülüğüdür.
III-ikinci katman genel bir tanımlamanın mevcut olduğu devletlerin, insan haklarının tam
olarak gerçekleştirildiği bir ortamı yaratmak için alması gereken tedbirleri alma
yükümlülüğüdür.
IV- İkinci katman ilan yükümlülüğüdür
Her bir insan hakkı bakımından uluslararası insan hakları hukukunda devletin yükümlülüğü
ikinci katmanı için yukarıda yazılan ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?A) Yalnız II
B) II-III
C) Yalnız I
D) III-IV
E) Yalnız IV

Cevap : A) Yalnız II
9- I-Üçüncü katman saygı yükümlülüğüdür;
II-Üçüncü katman koruma yükümlülüğüdür.
III- Üçüncü katman genel bir tanımlamanın mevcut olduğu devletlerin, insan haklarının tam
olarak gerçekleştirildiği bir ortamı yaratmak için alması gereken tedbirleri alma
yükümlülüğüdür.
IV- Üçüncü katman ilan yükümlülüğüdür
Her bir insan hakkı bakımından uluslararası insan hakları hukukunda devletin yükümlülüğü
ikinci katmanı için yukarıda yazılan ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?A) Yalnız II
B) II-III
C) Yalnız I
D) III-IV
E) Yalnız III

Cevap : E) Yalnız III
10- Aşağıdaki faaliyetlerin hangisi veya hangileri doğrudan devletin sorumluluk alanı
içerisinde yer almaktadır?
Felaketin yol açabileceği zararları ve kayıpları azaltmaya dönük,
I-planlama, güvenlikle ilgili mevzuat, eğitim, erken uyarı sistemleri
II afet esnasında ve sonrasında yapılan –tahliye
III- sağlık hizmetleri, danışmanlık hizmetleri,
IV-yeniden inşa gibi kimi faaliyetler,A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II-III
E) I-II-III-IV

Cevap : E) I-II-III-IV

Afet Hukuku Final Soruları ( 8 – 14 )

 

Afet Hukuku Vize Soruları

Lolonolo - youtube ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Auzef Online deneme sınavları
vize final

Auzef çıkmış soru cevaplar , auzef online deneme sınavları , auzef vize soruları , auzef finalk sorualrı , auzef çan eğrisi

Auzef Online Sınav

Auzef Online Deneme Sınavları
Auzef Vize Final Soruları

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

Ünite – 1
Hukuka Giriş Ve Hukukun Kaynakları
Özet

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Hukukun tanımı, diğer sosyal hayatı düzenleyen kurallardan farkının yaptırımın somut
olmasından kaynaklandığı belirtilerek yapılmıştır. Yaptırımın tanımı ve türleri irdelenmiştir.
Hukukun kaynaklarının yazılı, yazısız ve yardımcı kaynaklar olarak üçe ayrıldığı ortaya
konulup detaylı olarak açıklamalarda bulunulmuştur.

1. Bölüm Sonu Soruları
1- I-Ceza
II-Cebri İcra
III-Hükümsüzlük
IV-Tazminat
V-İptal
1- Aşağıdaki şıklardan hangisinde yaptırım türleri doğru olarak verilmiştir?
A ) I-II-III
B ) I-II-III-IV
C ) I-II-III-IV- V
D ) IV-V
E ) III-IV-V

Cevap : C ) I-II-III-IV- V

2- Yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık şeklinde ortaya çıkan hukuki yaptırım türü
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ceza
B ) Hükümsüzlük
C ) Tazminat
D ) Cebri-İcra
E ) İptal

Cevap : B ) Hükümsüzlük

3- Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk sisteminde yer alan yaptırım türlerinden biri
değildir?

A ) Boşluk
B ) Tazminat
C ) Ceza
D ) İptal
E ) Hükümsüzlük

Cevap : A ) Boşluk

4- Yokluk ve tek taraflı bağlamazlık şeklinde ortaya çıkan hukuki yaptırım türü aşağıdakilerden
hangisidir?

A ) Hükümsüzlük
B ) Cebri icra
C ) Ceza
D ) Tazminat
E ) İptal

Cevap : A ) Hükümsüzlük

5- I- Hukuk; sosyal hayatı düzenleyen yaptırımı maddi olan kurallar bütünüdür.
II- Yaptırım; hukukun yap dediğini yapmama, yapma dediği yapma halinde karşılaşılacak
tepkidir.
III- Hukuk kurallarının yaptırımı manevi( soyut ), diğer sosyal hayatı düzenleyen kuralların
yaptırımı ise maddidir( somut ) .
Yukarıdaki İfadelerden hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I ve II
E ) I, II, III

Cevap : D ) I ve II
Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

6- 1982 Anayasasına göre Aşağıdakilerden hangisi Anayasa değişikliklerini denetleme
yetkisine sahiptir?

A ) Danıştay
B ) Yargıtay
C ) Türkiye Büyük Millet Meclisi
D ) Anayasa Mahkemesi
E ) Bölge İdare Mahkemesi

Cevap : D ) Anayasa Mahkemesi

7- T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi kanun çıkarmaya yetkilidir?

A ) Bakanlıklar
B ) Cumhurbaşkanlığı
19
C ) Valilikler
D ) Genel Müdürlükler
E ) TBMM

Cevap : E ) TBMM

8- Hukukun kaynakları arasında sıralama yapıldığında en üste olan aşağıdakilerden
hangisidir?

A ) Anayasa
B ) Kanunlar
C ) Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
D ) Yönetmelikler
E ) Olağanüstü Dönemde Çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Cevap : A ) Anayasa

9- Normlar hiyerarşisinde yer alan Tüzükler hangi yıl yapılan değişiklikle kaldırılmıştır?

A ) 2017
B ) 2016
C ) 2015
D ) 2014
E ) 2013

Cevap : A ) 2017
10- Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi kime aittir ?

A ) Cumhurbaşkanı
B ) Başbakan
C ) TBMM
D ) İlgili Bakanlık
E ) İlgili Genel Müdürlükler

Cevap : A ) Cumhurbaşkanı

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )
Ünite – 2
Doğal Afet Kavramı Ve Afet Hukukun Kapsamı
Özet

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Afetin tanımı ve afet tanımına dahil olan kavramların irdelemesi yapılmıştır. Afet Hukukunun
kaynaklarının Anayasadan başlayarak, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik,
genelge kapsamında neler olduğu ve içerikleri incelenmiştir. Afet hukuku kapsamında taraf
olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve yürürlüğe konuluşları hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

2. Bölüm Sonu Soruları
1- Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran,
normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya
insan kaynaklı olaylara ne ad verilir ?A ) Doğa olayı
B ) Hukuki olay
C ) Yapay olay
D ) Vaka
E ) Afet

Cevap : E ) Afet

2- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran,
normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya
insan kaynaklı olaylardır.
B ) Toplumun yaşantısını sekteye uğratmayan beklenen olaylardır.
C ) Afetlerde yoğun zarar, ziyan ve yıkıma rastlanır.
D ) Afet sosyal bir olgudur.
E ) Afetlerin mağdurları sadece insanlar değildir.

Cevap : B ) Toplumun yaşantısını sekteye uğratmayan beklenen olaylardır.

3-
I- Can ve mal kaybına neden olurlar.
II-Başladıktan sonra insanlar tarafından engellenmeleri zaman alır.
III-Can ve mal kaybına neden olurlar.
Yukarıdakilerden hangisi afetlerin özelliklerindendir?

A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I ve II
E ) I, II, III

Cevap : E ) I, II, III

4-
I-119
II-120
III-121
IV- 122
V-123
“Ülkemizde afet yönetimine ilişkin genel düzenlemeler, 1982 Anayasasının………… maddeleri
başta olmak üzere diğer kanun ve yasal düzenlemelerle şekillenmektedir.” İfadesinde boş
bulunan alana yukarıdakilerden hangisi uygundur ?
A ) Yalnız I
B ) Yalnız V
C ) I-II-III
D ) I-II-III-IV
E ) ) I-II-III-V

Cevap : A ) Yalnız I

5- Aşağıdaki kanunlardan hangisi afetlerle doğrudan ilgili değildir?

A- 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun
B- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun
C- 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
D-6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
E- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Cevap : E- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

6- “Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve
arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini
teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektedir.” Bu
açıklamanın yasal dayanağı aşağıdaki düzenlemelerden hangisidir ?

A- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
B- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik
C- Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar
Hakkında Yönetmelik
D-Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine
Dair Yönetmelik
E- Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Cevap : A- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

7- I-Uluslararası afet müdahalelerini yönetecek kapsamlı uluslararası yasal tek bir çerçeve
bulunmamaktadır.
II- Uluslararası afet müdahalelerini yönetecek kapsamlı uluslararası yasal tek bir çerçeve
bulunmaktadır.
III-Uluslararası afet müdahalesinde ortak bir hukuki zemine ihtiyaç vardır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I-II
E ) I-III

Cevap : E ) I-III

8- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay hareketinin temel ilkelerine uyumlu olarak kurulan
ülkemizdeki kurumun adı nedir ?
A- Yeşilay
B- Türk Kızılayı
C- Orköy
D- Halk Sağlığı Merkezleri
E- Halk Eğitim Merkezleri

Cevap : B- Türk Kızılayı

9- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, “Savaş Durumunda Sivillerin Korunmasına İlişkin 1949 tarihli
Cenevre Konvansiyonu” nu kaç yılında imzalamıştır?
A ) 1949
B ) 1950
C ) 1952
D ) 1953
E ) 1954

Cevap : E ) 1954

10- Doğal afet olarak görünen kontrolsüz karbon salınımı sonucu ortaya çıkan küresel
ısınmanın dengelenmesi adına imzalanan düzenleneme aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?

A ) Kyto Protokolü
B ) Cenevre Konvansiyonu
C ) Avrupa Birliği Çevresel Yatay Düzenlemeler
D ) Avrupa Birliği Çevresel Dikey Düzenlemeler
E ) Aarhus Sözleşmesi

Cevap : A ) Kyto Protokolü

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )
Ünite – 3
Toplumsal Hayata Etki Eden Afetler Sebebiyle Alınacak Tedbirler
Özet

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Afetlerin genel hayata etkililiğin tespitinde kullanılan kriterler ile afet bölgelerin ilan ve
tespitinde yetkili olan merci veya mercilerin kimler olduğu açıklanmıştır. Ayrıca afet
bölgelerindeki binaların güçlendirilmesinin bağlı olduğu mevzuata detaylı olarak anlatılmıştır.

3. Bölüm Sonu Soruları
1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?
1- Olmuş veya olması muhtemel âfetlerin o yerin genel hayatına etkili olup olmadığı; meydana
gelen bir afetten:I-100 haneye kadar olan köylerde ve bucaklarda mevcut konutlardan en az 1/10 unun.II- 100 haneden fazla olan köylerde ve bucaklarda en az 5 konutun,
III- Nüfusu 5 bine kadar olan ilçe ve illerde en az 10 binanın,
IV-  Nüfusu 50 binden fazla ilçe ve illerde en az 50 binanın
yıkılması veya bir daha oturulamayacak veya kullanılamayacak derecede ağır hasar görmesi
halinde âfet o yerin genel hayatına etkilidir.A- Yalnız I
B- Yalnız II
C-  I-II-III
D-  Yalnız IV
E-  II-III

Cevap : E- II-III

2- Aşağıdaki ifadede için hangi şık doğru olur ?

Afet bölgelerinin ilan ve tespitininde su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler
…………… bakanlığın teklifi ile değerlendirmeye alınır.

A- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
B- Maliye Bakanlığı
C- Orman ve Su İşleri Bakanlığı
D- Sağlık Bakanlığı
E- Milli Eğitim Bakanlığı

Cevap : A- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3- “Afet Bölgelerindeki Binaların Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapımı için İmar planının
değiştirilmesi gereken yerlerde planlar ………….. içinde yaptırılmalıdır”
Boş bırakılan yere gelmesi gereken şık hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) 1 yıl
B ) 3 ay
C ) 5 ay
D ) Derhal
E ) 6 ay

Cevap : C ) 5 ay

4- “Afet bölgelerinde izin verilen geçici baraka inşaatının yıkılması ………. içinde zorunludur”
Boş bırakılan yere gelmesi gereken şık hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) 1 yıl
B ) 2 yıl
C ) 6 ay
D ) 4 ay
E ) 5 ay

Cevap : A ) 1 yıl

5- Afet bölgelerinin ilan ve tespitinde; Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine hangi bakanlıkça tespit edilir?

A ) Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlık
B ) Ulaşım Bakanlığı
C ) Kültür ve Turizm Bakanlığı
D ) Ekonomi Bakanlığı
E ) Avrupa Birliği Bakanlığı

Cevap : A ) Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlık

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

6- Afet bölgelerinin ilan ve tespitinde; yer sarsıntısı, yer kayması, kaya düşmesi ve çığ gibi
afetlere uğramış veya uğrayabilir bölgeler hangi bakanlıkça tespit edebilir?A ) Orman ve Su İşleri Bakanlığı
B ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
C ) Avrupa Birliği Bakanlığı
D ) Adalet Bakanlığı
E ) Sağlık Bakanlığı

Cevap : B ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
7- Afet bölgelerinin ilan ve tespitininin karar merci hangi kurum-kuruluştur ?

A ) Cumhurbaşkanlığı
B ) Başbakanlık
C ) Genel Müdürlükler
D ) Valilikler
E ) Büyükşehir Belediye Başkanlıkları

Cevap : A ) Cumhurbaşkanlığı

8- Afet bölgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isteği üzerine ilgili …………… mahallinde
ilan olunur. Boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Valiliklerce
B ) Büyük Şehir Belediyesinin ilgili birimlerince
C ) Muhtarlıklarca
D ) Kaymakamlıklarca
E ) İl Milli Eğitim Müdürlüklerince

Cevap : A ) Valiliklerce
9- Afet bölgeleri ilan ve tespiti için aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur ?

I- Mahalli şart ve özellikler dolayısiyle yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir ve
kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tespit ve kaymakamların
mütalaası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilan olunur.

II- Yapılacak işlemlere esas olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kurulacak fen
kurulları tarafından, afetin meydana geldiği arazinin durumu ile bütün yapılar ve kamu tesisleri
incelenerek, hasar tespit raporu düzenlenir.

III-  Gereken hallerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isteği üzerine diğer bakanlık, kurum
ve mahalli idareler yeteri kadar teknik personeli hasar tespiti çalışmalarında derhal
görevlendirmekle yükümlüdürler.

A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I-II
E ) I-II-III

Cevap : E ) I-II-III

10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
I-Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması
gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye amirine ayrı bir rapor verilir.
II-Bu makamlarca böyle binalar derhal boşalttırılır.
III-Yıkılması gerekenler için en çok 45 gün süre verilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine
bildirilir.

A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I-II
E ) I-II-III

Cevap : C ) Yalnız III

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

Ünite – 4
Afet Sigortaları
Özet

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Sigorta; bir zarar doğuran bir hadisenin ve tehlikenin sonuçlarının sigorta şirketi tarafından
üstlenilmesi anlamına gelir. Bu tanımdan hareketle sigorta kavramı hakkında detaylı bilgi
verilerek sigorta hukukun kapsamının belirleniş şekilleri anlatılmıştır. Genel olarak sigorta
kavramı irdelendikten sonra afet sigortaları tanımı yapılmış ve söz konusu sigortaların neler
olduğu açıklanmıştır. Son olarak afet sigortalarında yetkili mercii hakkında detaylı bilgi
verilmiştir.

4. Bölüm Sonu Soruları
1- Binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların
karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat
verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu
meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen oluşturulan sigorta
sisteminin genel adı nedir?A ) Afet sigortaları
B ) Hayat Sigortaları
C ) Kasko
D ) Organ Sigortaları
E ) Seyahat Sigortaları

Cevap : A ) Afet sigortaları

2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I- Sigorta hukuku, “Büyük Adetler Kanunu’na’’ dayanır ( The law of large numbers ). Bu
kanuna göre, ne kadar fazla olaylara dayanılırsa, varsayılan olasılığa o kadar yaklaşılır.
II- Sigortacılık, sıradan bir ticari faaliyet değil, ekonomik ve sosyal işlevleri olan bir faaliyettir.
III- Sigortacılığın bu işlevleri yerine getirebilmesi ve amacına ulaşabilmesi, sigortanın
yaygınlaşmasına, yaygınlaşması da sigortaya güven duyulmasına bağlıdır. Bu nedenle,
sigortacılık alanında faaliyette bulunan kişi ve kuruluşların faaliyetlerinin kurallara bağlanması
ve faaliyetlerini bu kurallara uygun olarak yürütüp yürütmediklerini devlet tarafından
denetlenmesi, sigorta ilişkisinin kurulması ve hükümlerine ilişkin temel ilkelerin belirlenmesi
zorunludur.

A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I-II
E ) I-II-III

Cevap : E ) I-II-III

3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
I-Sigorta Hukuku, Türk Ticaret Kanunu (TTK),’nun 5.kitabı olup 1401-1520. maddeler
arasında düzenlenmiştir.
II-Genel hükümler ve sigorta türlerine ilişkin özel hükümler olmak üzere 2 bölümde ele
alınmıştır. [20]
III-01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni TTK ile birçok maddede kapsamlı değişiklik
olmuş ve birçok madde de ilk defa bu kanunla düzenlenmiştir.

A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I-II
E ) I-II-III

Cevap : A ) Yalnız I

4-Sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan
tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç
kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir
para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeye verilen ad nedir ?

A ) Eser Sözleşmesi
B ) Sigorta Sözleşmesi
C ) Vekalet Sözleşmesi
D ) Kredi Sözleşmesi
E ) Çevre Sözleşmesi

Cevap : B ) Sigorta Sözleşmesi

5- Birden çok kişinin birleşerek, içlerinden herhangi birinin, belli bir rizikonun gerçekleşmesi
durumunda doğacak zararlarını tazmin etmeyi borçlanmalarına verilen ad nedir?

A ) Karşılıklı Sigorta
B ) Reasürans
C ) Geçerli olmayan sigorta
D ) Sigorta Primi
E ) Çoklu sigorta

Cevap : A ) Karşılıklı Sigorta

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

6-
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Afet sigortalarının amaçlarındandır ?
I- Binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminden
yaptırılacak zorunlu deprem sigortası belirlenmesi
II-Sigorta şirketlerince teminat verilemeyen çeşitli afetler ve riskler sonucu meydana
gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminden sunulacak sigorta ve ikili
sigorta teminatlarının belirlenmesi
III- Sigorta şirketlerince teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu
meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminden sunulacak sigorta
ve ikili sigorta teminatlarının belirlenmesiA ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I ve II
E ) I,II,III

Cevap : E ) I,II,III
7- Zorunlu deprem sigortası yasal olarak ……………………….. tarafından yaptırılmalıdır.
Boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdaki şıklardan hangisidir?A ) Kiracılar
B ) Malikler ve intifa hakkı sahipleri
C ) Söz konusu binayı kiralayan veya satan emlakçılar
D ) Devlet
E ) Binaya ziyaretçi olarak gelen kişiler

Cevap : B ) Malikler ve intifa hakkı sahipleri
8- Zorunlu deprem sigortası bulunan ve deprem nedeniyle hasar gören binalara ilişkin tazminat,
gerekli bilgi ve belgeler ile hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip en geç kaç gün içinde
ödenir?A ) 7
B ) 15
C ) 10
D ) 45
E ) 30

Cevap : E ) 30

9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

I-Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi
taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve
ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle
Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem
sigortasına tâbidir.

II-Söz konusu binalar ve bağımsız bölümler için devlet tarafından zorunlu deprem sigortası
yaptırılır ve bu sigorta her yıl yenilenir.

III-Malik veya intifa hakkı sahibi, binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak
ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına
karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I-II
E ) I-II-III

Cevap : B ) Yalnız II

10- Deprem Sigorta primlerinin tespitinde aşağıda sayılan hangi unsurlar değerlendirilir?
I-Binanın yüz ölçümü,
II-İnşaat türü ve kalitesi,
III-Binanın üzerinde bulunduğu arazinin zemin özellikleri,
IV-Deprem riski

A- Yalnız I
B-I- II
C- I-II-III
D- Yalnız IV
E- I-II-III- IV

Cevap : E- I-II-III- IV

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

Ünite – 5
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Temel Kavramlar
Özet

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde,
fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek
üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme çalışmaları gereklilik arz etmektedir bu nedenle 2012
yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe
girmiştir. Söz konusu kanuna göre riskli alan, riskli yapı ve rezerv yapı alanı tanımları
yapılmıştır. Riskli alan;

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına
yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine kararlaştırılan alandır.
Riskli yapı; Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da
yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen
yapıdır. Rezerv yapı alanı;

Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim
alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen,
Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanlardır

5. Bölüm Sonu Soruları
1-Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve
arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini
teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme çalışmaları gereklilik arz etmektedir bu
nedenle 2012 yılında hangi kanun yürürlüğe girmiştir? 

A ) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
B ) – 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun
C ) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun
D-)7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
E ) 6831 sayılı Orman Kanunu

Cevap : A ) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

2- Riskli yapıların tespiti, masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle kimler tarafından
yaptırılır?
Boşluklara gelecek ifadeler hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

A ) Yapı malikleri veya kanuni temsilcileri
B ) Kiracılar
C ) Sigorta şirketleri
D ) Bakanlık
E ) İdare

Cevap : A ) Yapı malikleri veya kanuni temsilcileri

3- Riskli alanların tespiti öncelikli kişiler tarafından  verilen süre içinde yaptırılmazsa ilgili
tespitler hangi kurum veya kuruluşça yapılır veya yaptırılır?

A ) Bakanlık veya İdare
B ) İdare
C ) Kiracılar
D ) Bakanlık
E ) Malik

Cevap : A ) Bakanlık veya İdare

4- İdarece; kaç günden günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması
yapı maliklerinden istenilir?

A ) 7
B ) 10
C ) 15
D ) 30
E ) 60

Cevap : E ) 60

5- Riskli yapılarının yıkılması yerine eğer mümkünse aşağıdaki işlemlerden hangisi
uygulanabilir?

A ) Boyama
B ) Tamirat
C ) Tadilat
D ) Güçlendirme
E ) Taşınma

Cevap : D ) Güçlendirme

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

6- Kaç günlük süre içerisinde riskli yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı mahallinde kontrol edilir
?

A ) 10
B ) 60
C ) 7
D ) 15
E ) 15

Cevap : B ) 60

7- Riskli yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı mahallinde kontrol edilmesi esnasında riskli yapılar,
malikleri tarafından yıktırılmamış ise, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek kaç
günden az olmamak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur ?

A ) 20
B ) 60
C ) 15
D ) 45
E ) 30

Cevap : E ) 30

8- Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda riskli yapının
yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak
mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen şekilde güçlendirme kararı alınması, sonrasında hazırlatılması gerekli olan
uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Güçlendirme projesi
B ) Yapı izni
C ) Ruhsat
D ) Plan
E ) İzin

Cevap : A ) Güçlendirme projesi

9- Aşağıda verilen tanımlardan hangisi veya hangileri doğrudur ?
I- Riskli alan; Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma
riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine kararlaştırılan alandır.
II- Riskli yapı; Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da
yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen
yapıdır.
III- Rezerv yapı alanı; Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı
olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye
Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanlardır

A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I-II
E ) I-II-III

Cevap : E ) I-II-III

10- Aşağıdakilerden hangi kanunun ilgili maddesi uyarınca riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve
yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulabilir?

A ) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
B ) 6831 Sayılı Orman Kanunu
C ) 2872 Sayılı Çevre Kanunu
D ) 3194 sayılı İmar Kanunu
E ) 5543 sayılı İskan Kanunu

Cevap : A ) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

Ünite – 6
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Özet

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Riskli yapıların yıkımı ve kamulaştırması hakkında mevzuat hükümleri hakkında genel bilgiler
verilmiştir. Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere
60 günden az olmamak üzere süre verilecektir. Bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp
yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecektir.
Yıkım için süre verilen yapı malikinin öncelikli yükümlülüğü tahliye ve yıkımı
gerçekleştirmektir.

6. Bölüm Sonu Soruları
1- Aşağıdaki ifadelerden ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I-Yıkım konusunda maliklerce karar alınmalı veya anlaşma sağlanmalıdır.
II-Riskli olarak tespit edilen ve itiraz süreci sonunda riskli olduğu kesinleşen binaların
yıktırılması Kanunun emredici hükmüdür.
III- Riskli binanın yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde riskli binayı tahliye
etmeyen malik veya kiracılar Belediyelere bildirilir.A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I ve III
E ) I,II,III

Cevap : B ) Yalnız II
2- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ibare hangi şıkta doğru verilmiştir?
“Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi esnasında riskli yapıların yıktırma işlemleri
maliklerce riskli yapılar yaptırılmaz ise ……………………………….. tarafından
gerçekleştirilir.”A ) Bakanlık
B ) Mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler vasıtasıyla
C ) DSİ
D ) AFAD
E ) OGM

Cevap : B ) Mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler vasıtasıyla
3- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ibare hangi şıkta doğru verilmiştir?
“Riskli binanın yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde riskli binayı tahliye
etmeyen malik veya kiracılar ……………………………….. bildirilir.A ) AFAD
B ) TOKİ
C ) DSİ
D ) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
E ) Belediyeler

Cevap : D ) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
4- I- Bakanlık,
II-TOKİ
III-Belediyeler tarafından hangi halde yapabileceklerdir ?
Acele kamulaştırma işlemini yukarıda verilen hangi kurum veya kuruluşlarca
yapılabilmektedir ?A ) Yalnız II
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I-II
E ) I- II- III

Cevap : E ) I- II- III

 

5- Acele kamulaştırma işlemi hangi halde veya hallerde yapabilecektir ?

A ) Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 10 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma
sağlanamaması halinde
B ) ) Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma
sağlanamaması halinde
C ) ) Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 20 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma
sağlanamaması halinde
D ) ) Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 3/5 çoğunluk ile anlaşma
sağlanamaması halinde
E ) ) Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 10 gün içinde en az 3/5 çoğunluk ile anlaşma
sağlanamaması halinde

Cevap : B ) ) Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma
sağlanamaması halinde

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

6- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ibare hangi şıkta doğru verilmiştir?
“Riskli binanın yıktırılmasından sonra arsa hâline gelen taşınmazların ……………………..
tarafından değerlendirilmesi esastır.”A ) Malikler
B ) Kiracılar
C ) Belediyeler
D ) Bakanlıklar
E ) Bankalar

Cevap : A ) Malikler
7- Anlaşmanın dışında kalan maliklerin arsa paylarının durumu ile ilgili aşağıdaki ibarelerden
hangisi veya hangileri yanlıştır? I-3/5’lik çoğunluk ile alınacak karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları,
rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile
satılır.
II-Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit
edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir.
III-Yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya
Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir.A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I ve II
E ) II,III

Cevap : A ) Yalnız I
8- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ibare hangi şıkta doğru verilmiştir?
“Riskli binaların yıktırılması sonucu arsa halini alan taşınmazın değerlendirilmesinde aranan
çoğunluk oranı …………………. dir”A ) ½
B ) 1/3
C ) 2/3
D ) 2/5
E ) ¼

Cevap : C ) 2/3
9- Riskli binaların yıktırılması sonucu arsa halini alan taşınmazın değerlendirilmesinde
paydaşlara satış gerçekleşmezse bu paylar kim veya kimler adına tapuda resen tescil edilir ?A ) Hazine
B ) Belediyeler
C ) Mahallede kadimden beri yaşayan kişiler
D ) Komşular
E ) Muhtar

Cevap : A ) Hazine
10- I-Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60
günden az olmamak üzere süre verilecektir.
II-Bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30
günden az olmak üzere ek süre verilecektir.
III-Yıkım için süre verilen yapı malikinin öncelikli yükümlülüğü tahliye ve yıkımı
gerçekleştirmektir.
VI-Yapı maliki, maliki olduğu yapıyı kullanan kimselere bildirim yapmakla yükümlü değildir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır ?A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) II-III
D ) II-IV
E ) Yalnız IV

Cevap : E ) Yalnız IV

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

Ünite – 7
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Özet

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Riskli yapıların yıkımı esnası ve sonrasında yapılacak yardımlar hakkında genel bilgi
verilmiştir. Risk raporu sonucunda binanın güçlendirilmesi işlemi için kredi kullanımı; “6306
sayılı kanun kapsamında verilir. Hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere
sağlanacak faiz desteğine ilişkin karar” ile güçlendirilmesi gereken binalara yönelik
güçlendirme kredisinden faydalanılabilir. Yıkım kredisi; yıkım masrafları için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından özel hesaptan kredi verilebilir. Yapılacak olan işlem, sözleşme,
devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, damga vergisi, veraset ve intikal
vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden muaftır. Kullandırılan krediler sebebiyle lehe
alınacak paralardan da banka ve sigorta muameleleri vergisi alınmaz.

7. Bölüm Sonu Soruları
1- Aşağıdaki cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I-Risk raporu sonucunda binanın güçlendirilmesi işlemi için kredi kullanımı; “6306 sayılı kanun
kapsamında verilir.
II-Hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin karar”
ile güçlendirilmesi gereken binalara yönelik güçlendirme kredisinden faydalanılabilir.
III-Yıkım kredisi; yıkım masrafları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel hesaptan
kredi verilebilir.A ) Yalnız II
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I-II
E ) I- II- III

Cevap : D ) I-II
E ) I- II- III
2- Riskli konutu yıktıktan sonra yeni konutu kendi imkânları ile yapmak isteyenler için kredi
dışında sağlanan kolaylıklar aşağıdaki hangi şıkta yanlış olarak ifade edilmiştir?
I- Yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, ,
damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden muaftır.
II- Kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralardan da banka ve sigorta muameleleri
vergisi alınmaz
III- Belediyelerce alınan harçtan muaf değildir ancak indirim alabilir.A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I-II
E ) I-II-III

Cevap : C ) Yalnız III
3- Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli
yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili
kurumca belirlenecek tarihe kadar tanınan kolaylıklar aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir ?A ) Kalıcı konut tahsisi yapabilir.
B ) Civar yerleşim yerlerinde rayiç bedel üzerinden bir konut miktarı kadar para yardımı
yapabilir.
C ) Mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise,
Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir.
D ) Banka kredilerinde faiz oranlarını düşük tutabilir.
E ) Ev ve araba yardımı yapabilir.

Cevap : C ) Mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise,
Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir.
4- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime hangi şıkta doğru verilmiştir?
“Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapılarda Kanun kapsamında uygulamada
öncelik ……………………….. tanınmıştır”A ) Kiracılar
B ) Kullanıcılar
C ) Malikler
D ) Komşular
E ) Bakanlık

Cevap : C ) Malikler
5- Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bazılarının riskli yapı olarak tespit
edilmiş olması halinde uygulanacak prosedürün için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri
yanlıştır?
I-İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapıların değil, sadece riskli olarak
tespit edilen yapıların tapu kütüğüne riskli yapıdır belirtmesi işlenir.
II-Riskli olarak tespit edilen bu yapıların yeniden inşası için düzenlenecek yapı ruhsatı, diğer
maliklerin haklarının menfi olarak etkilenmemesi şartıyla, bütün maliklerin değil, sadece riskli
yapıların maliklerinin talep ve muvafakatine istinaden düzenlenir.III-Riskli olarak tespit edilen bu yapıların birlikte değerlendirilebilmesi için, bu yapıların
bulunduğu alanın risksiz olan yapıların bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise, ifraz, terk, ihdas
ve tapuya tescil işlemleri Müdürlükçe re’sen yapılır veya yaptırılır.
IV-Üzerindeki yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması şartı ile tevhidi
mümkün olan birden fazla parselin tevhid edilmesi ile terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine
üzerindeki riskli yapıların yıktırılmasından sonra, her parselde ayrı ayrı sahip oldukları hisseleri
oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

V-Bu parsel veya parsellerin arasında veya bitişiğinde bulunan yapılaşmamış boş parsellerin,
riskli yapıların bulunduğu parsellerle tevhid edilmek suretiyle birlikte değerlendirilebilmesi
için, boş parsellerdeki bütün maliklerin oybirliği ile karar alması gerekir. Tevhidden sonra
yapılacak uygulamaya tevhid ile oluşan parselde sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin
en az dörtte bir çoğunluğu ile karar verilir.

 

A ) Yalnız I
B ) Yalnız III
C ) Yalnız V
D ) I-V
E ) II-V

Cevap : C ) Yalnız V

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

6- Uygulama alanında zeminden kaynaklanan sebeplerle veya herhangi bir afet riskinden dolayı
veyahut mevzuata göre yapılaşma hakkının olmamasından dolayı yeni yapı yapılması mümkün
değil ise, prosedür nasıl işleyecektir?A ) Yapı hakkı kaybedilir.
B ) Uygulama alanı dışında başka bir parselde yapılaşma yapılabilir.
C ) Menkul inşaat yapılabilir.
D ) Yapı hakkı kaybedilir, hak sahipleri başka bölgelere gönderilir
E ) Menkul inşaatları ile birlikte hak sahipleri ülkenin farklı bölgelerine gönderilir.

Cevap : B ) Uygulama alanı dışında başka bir parselde yapılaşma yapılabilir.
7- Aşağıdaki metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ibare hangi şıkta doğru verilmiştir?
“Yapılar, riskli yapı olarak tespit edildikten sonra bu durum ayni hak ve şahsi hak sahiplerine
bir ‘risk tespit raporu’ sonucu ile bildirilmektedir. Raporun hak sahiplerine tebliğ edildiği
tarihten itibaren …… gün içinde rapora itiraz edebilir.”A ) 7
B ) 10
C ) 15
D ) 30
E ) 45

Cevap : C ) 15
8- Hak sahipleri, itiraz yolunu kullanmayıp dava hakkını kullanmak isterlerse açacakları
davanın adı ve bu konu hakkında görevli ve yetkili mahkeme aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru verilmiştir ?A ) İptal- İl İdare Mahkemesi
B ) Tazminat- Asliye Hukuk Mahkemesi
C ) İptal- Asliye Hukuk Mahkemesi
D ) Tazminat- Kadastro Mahkemesi
E ) Tazminat- İl İdare Mahkemesi

Cevap : A ) İptal- İl İdare Mahkemesi
9- “Riskli Alan kararlarına karşı görevli ve yetkili mahkeme …………….dır / dir.” Boş bırakılan
yere gelmesi gereken mahkeme hangisidir?A ) Yargıtay
B ) Bölge Adliye Mahkemeleri
C ) Anayasa Mahkemesi
D ) Kadastro Mahkemeleri
E ) Danıştay

Cevap : E ) Danıştay
10- “İdare ve TOKİ tarafından …….. sayılı Kanun kapsamında yürütülen uygulamalardan elde
edilen gelir ve hasılatın kaydı ……… uygulamalarında kullanılmak üzere İdare ve TOKİ’nin
hesaplarına gelir olarak kaydedilir ve bu gelirler, kentsel dönüşüm uygulamaları dışındaki işler
için kullanılamaz.”
Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere gelecek ibareler hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?A ) 6306- kentsel dönüşüm
B ) 6309- yeşil alan
C ) 6306- rekreasyon alanı
D ) 6831- orman alanı
E ) 6306- spor alanı

Cevap : A ) 6306- kentsel dönüşüm

Afet Hukuku Vize Soruları ( 1 – 7 )

Afet Hukuku Vize Soruları

Lolonolo - youtube ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Auzef Online deneme sınavları
vize final

Auzef çıkmış soru cevaplar , auzef online deneme sınavları , auzef vize soruları , auzef finalk sorualrı , auzef çan eğrisi

Auzef Online Sınav

Auzef Online Deneme Sınavları
Auzef Vize Final Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

1- İş yerinde meydana gelen, çalışanı, iş yerini ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaya ne denir?

Cevap: Ramak Kala Olay denir
2- WHO açılımı nedir?

Cevap: Dünya Sağlık Örgütü
3- Asbest nedir?

Cevap: Doğal olarak meydana gelmiş olan fibröz yapıdaki mineral silikatların genel adıdır.
4- Ülkemizde hangi sayılı iş kanunu ile risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale gelmiştir?

Cevap: 4857
5- Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet kullanma zorunluluğu yoktur?

Cevap: Mezbaa işlerinde
6- İş kazalarının en önemli nedenlerinden en önemli faktör nedir?

Cevap: İnsan faktörü
7- Fabrikalar yasasına göre hangisi doğrudur?

Cevap: 9 yaş altı çocukların çalıştırılması yasaklanmıştır.
8- Grup 2’ye giren hastalık hangisidir?

Cevap: Herpes simplex

[

9- Kadın çalışanlar gece postalarında kaç saatten az çalıştırılamaz?

Cevap: 7,5
10- Hangisi disk hernisi için tehlikeli olan işlerden değildir?

Cevap: Yük kaldırma
11- Solunduğunda ağız yoluyla, alındığında deri yoluyla, emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeye ne denir?

Cevap: Zararlı madde
12- İyonize olmayan elektro manyetik radyasyonla ilgili en önemli halk sağlığı sorunu hangisidir?

Cevap: Mobil telefon kullanımı
13- Toplum üyesi kişilerin etkin doz kaç msv dir?

Cevap: 1 msv
14- İş sağlığı güvenliği eğitim hakkında hangisi yanlıştır?

Cevap: Çok tehlikeli sınıfta 6 saat eğitim verilir.
15- Üç meslek hastalığından oluşan ilk ILO meslek hastalıkları listesi kaç yılında yayınlanmıştır?

Cevap: 1925
16- Radyasyonun Güvenliği komitesinde yer alan birimler?

Cevap: -Sağlık kurum ve kurulunda nükleer tıp
-Radyasyon onkolojisi
-Radyoterapi
-Radyoloji
17- ILO hangi sözleşme ile kabul edilmiştir?

Cevap: 122 tavsiye kararı
18- Az tehlikeli en az kaç çalışan tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi olur?

Cevap: 2000

 

19- Radyoaktif maddelerin başlangıçta mevcut atom sayısının yarıya inmesinde geçen zamana ne denir?

Cevap: Yarı ömür
20- Kas iskelet sistemi yoluyla küvetlerin transferi ve karşılık gelen dokuların deformasyonu ile hangisi ilgilidir?

Cevap: Biyomekanik

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

 

21- I-Patlayıcılık
II-Oksitleyicilik
III-Alevlenebilirlik
IV-Yapılabilirlik
Yukarıdakilerden hangileri fiziksel veya kimyasal maddelerin zarar verme riski taşıyanlardır?

Cevap: I-II-III
22- Uluslararası Sağlık Örgütü kaç yılında kuruldu?

Cevap: 1919
23- Grup 4 giren meslek hastalıklarındandır?

Cevap: Ebola
24- Heinrich’in beş faktöründen değildir?
a) Tehlikeli hareketler
b) Hata
c) Soy
d) Hastalık
e) Zarar

Cevap: d) Hastalık
25- Türkiye’de müstakil olarak ilk iş sağlığı ve güvenliği yasası kaç yılında kurulmuştur?

Cevap: 2012
26- Tıp biliminin kazaları açıklamada kullandığı teori?

Cevap: Epidemiyoloji
27- Depoların aydınlatma oranı kaçtır?

Cevap: Özel çalışma alanları(depolama yerleri gibi) 100-150
28- Ergonide iş hevesi için ücret yaklaşımını ilk kim atmıştır?

Cevap: Taylor

 

29- Disk hernisi hastalığı hangi başlıkta yer alır?

Cevap: E-5
30- Ofis için aydınlatma oranı kaçtır?

Cevap: Normal ofis işleri, pc işleri, kütüphaneler, manavlar, odalar 500
31- Devlet ve kamuda zorunlu engelli çalıştırma oranı kaçtır?

Cevap: Kamuda %4, Özelde %3
32- Meslek hastalıkları hastanesi ilk olarak hangi yıl ve nerede kuruldu?

Cevap: 1978 Ankara ve İstanbul
33- Bir iş yeri tehlikeli sınıfta 1600 çalışan barındırıyorsa kaç tane iş güvenliği uzmanı olması gerekir?

Cevap: 4
34- Yüz koruyucu kullanma zorunluluğu yoktur?

Cevap: Düz cam ve cam üretimi işletmesi
35- İş kazalarının yüzde kaçı tehlikeli hareketlerden oluşmaktadır?

Cevap: Yüzde 88
36- İş sağlığı stratejisi çevrecisi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Uluslu-ekonomik-küreselleşme-sosyal siyasi üretim
37- Kelime olarak Ergonomi ilk olarak kaç yılında ve kim tarafından kullanıldı?

Cevap: 1857’de Polonya Gazetesi’nde Wojciech Jastrzebowski tarafından
38- Grup 3 giren meslek hastalıklarındandır?

Cevap: Brusella
39- Mobbing alanında ilk çalışma kim tarafından yapılmıştır?

Cevap: Konrad Lorenz
40- Mobbinge neden olan faktörler neler?

Cevap: Yönetsel-örgütsel ve kişisel olarak ikiye ayrılır.
tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik https://lolonolo.com/istanbul_auzef/tibbi-dokumantasyon-ve-sekreterlik/
https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

facebook iş sağlığı ve güvenliği