Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Programlar Vize 2020

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Programlar Vize 2020

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Programlar Vize 2020

1) 2 yaşındaki bir çocuk sorulan sorulara birkaç kelime ile cevap vermektedir. Gelişimsel açıdan uygun programa göre bu çocuğun 3 yaşındayken sorulara detaylı cevap vermesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : çocukların öğrenme ve gelişim süreçleri belirli bir sırayı izler.

2) Ali kendi seçtiği materyalle başarı sağlayana kadar çalışmasının desteklendiği bir anaokulunda eğitim almaktadır. Bu anaokulu çocukların başarılı çocuklar için pekiştirecek olduğu görüşünü de savunmaktadır. Bu
durumda bu anaokulunun benimsediği eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : montessori

3) Aşağıdakilerden programlardan hangisinde erken çocukluk eğitimi açısından en kapsamlı değerlendirme yöntemi olarak kullanılmaktadır?

Cevap : montessori

4) Waldorf yaklaşımına göre seslerin bedensel hareketlerle yorumlanması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Cevap : öritmi

5) İlk bağımsız waldorf okulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : yalnızca ana sınıfı ve ilköğretim bölümü vardır.

6) Antrosofi kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : waldorf eğitiminin temel ilkesidir.

7)

1. Programın kapsamlı olması
2. Programın farklı modeller içermesi
3. Programın kurum merkezli olması
4. Programın öğretmen eğitimi
5. Değerlendirme yöntemi

Head start programının başarısını etkileyen etmenler yukarıdakilerden hangileridir?

Cevap : 3-4

8) Montessori yaklaşımında çocuğun içsel disiplini öğrenmesi için nasıl bir yol izlenmelidir?

Cevap : çocuklara sınırlar içinde özgürlükler sunarak

9) Head start programını diğer programlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bütüncül bir program olması

10) Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı gelişimsel açıdan uygun programa nasıl rehberlik eder?

Cevap : çocuğun olgunlaşmasının önemine dikkat çekerek.

11) ‘’Gelişimsel açıdan uygun program; çocukların hareketli olma, duyusal olarak uyarılma, temiz hava alma, dinlenme, beslenme/boşaltım gibi fizyolojik gereksinimlerine saygılıdır.’’ Bu durum, gelişimsel açıdan uygun
programın hangi kuramdan etkilendiğine bir kanıttır?

Cevap : ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı

12) Sınıfa bir takvim asıp, her hafta düzenli olarak ekmek yaptıkları günleri işaretleyen bir waldorf öğretmeninin bu tutumu, yaklaşımın hangi özelliğiyle örtüşür.

Cevap : rutin ve ritimle çalışma

13) Aşağıdakilerden hangisi waldorf yaklaşımına göre okul öncesi dönemde kullanılacak oyuncakların özelliklerinden biri değildir?

Cevap : özel yapım olması

14) ‘’Gelişimsel açıdan uygun programa göre çocuklar yaparak/yaşayarak öğrenmelidir.’’ Aşağıdaki eğitimcilerden / filozoflardan hangisi gelişimsel açıdan uygun programı bu konuda doğrudan etkilemiştir?

Cevap : JOHN DEWEY
15) Gelişimsel açıdan uygun program, Amerika’da eğitim alanında yaşanan bazı olumsuzluklar neticesinde doğmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuzluklar arasında gösterilemez?

Cevap : düşük gelirli ailelerin temel masraflarını karşılayamaması

16) Duygular ve duyuların bedensel olarak ifade edilmesi arasındaki ilişkiye önem veren ………… hangisidir?

Cevap : viola spolin

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Programlar Vize 2020

17) Aşağıdakilerden hangisinde gelişimsel açıdan uygun programın 3 temel ilkesi doğru olarak verilmiştir?

Cevap : yaşa uygunluk – bireysel uygunluk – sosyal-kültürel

18) ‘’Yetişkinler tarafından yapılandırılmış ortamda, etkin ve çocuk merkezli öğrenme’’ kavramı üzerine vurgu yapan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : high scope

19) Antroposofi kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : waldorf eğitiminin temel ilkesidir.

21) Yaratıcı müfredat dört alanda amaç ve hedefler belirlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

Cevap : cinsel gelişim

22)

1. Kısa sürede çok aileye eğitim verilmesi
2. Eğitime erişim güç olduğu bölgelerde uygulanabilmesi
3. Çocuk ve aile için bireysel planlar yapılmasına olanak sağlaması
4. Ev ziyaretçilerinin kurum çalışanlarından daha yetkin olması
5. Programın bütün aile bireylerini kapsaması
Yukarıdakilerden hangileri ev merkezli eğitimin avantajlarındandır?

Cevap : 2-3-5

23) Gelişimsel açıdan uygun programla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : gelişimsel açıdan uygun program bir müfredattır.

24) Erken çocukluk döneminde aceleci ve rekabetçi eğitim uygulamalarının sonucunda ortaya olumsuz tabloya tepki olarak aşağıdakilerden hangisi doğmuştur?

Cevap : Gelişimsel açıdan uygun program
25) Gelişimsel açıdan uygun programı uygulayan bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?

Cevap : bütün çocuklardan eşit düzeyde performans beklemek

26) Çocukların yalnızca sosyal gelişimlerine yönelik deneyimler sunan bir öğretmen gelişimsel açıdan uygun programın öncelikle hangi özelliğini göz ardı etmiş olur?

Cevap : çocuğu bütüncül olarak hedef alır.

27) Afrika kökenli çocukların bulunduğu bir anasınıfında bütün oyuncak bebeklerin sarışın olması, gelişimsel açıdan uygun programın hangisiyle çelişir?

Cevap : sosyal ve kültürel uygunluk

28) Görsel sanatların çocuklarda görsel düşünmeyi desteklediği görüşünü savunan kuramcı kimdir?

Cevap : gardner

29)
1. Reggio emilia
2. Montessori
3. High scope
4. Head start
‘’ bebeklik döneminde uyarandan yoksun büyüyen çocukların gelecekteki gelişimleri risk altındadır ’’ görüşü
yukarıdaki hangi programların ortaya çıkmasına neden olmuştur?

Cevap : 3-4

30) Aile katılımını sağlamak, gelişimsel açıdan uygun programın öncelikle hangi ilkesiyle ilişkilendirilir?

Cevap : sosyal kültürel uygunluk

31) Aşağıdakilerden hangisi waldorf yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : çocukların çalışmalarını sergilemek

32) ‘’Etkin öğrenme’’ kavramı hangi eğitim yaklaşımının temel felsefesini oluşturmaktadır?

Cevap : high scope

33) Aşağıdaki eğitim program / yaklaşımlarından hangisi insanın ruhani yönüne dikkat çekmektedir?

Cevap : waldorf yaklaşımı

34) Montessori metodunda okul öncesi dönemde çocuklar okuma- yazma öğrenmesine fırsat sağlanması programın hangi özelliği ile açıklanabilir?

Cevap : Bireyselleşmeye önem verir.

35) Montessori eğitiminde öğretmenin amacı ‘’ çocuğun içsel güven geliştirmesidir.’’ Böylece çocukta geliştirilmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : gelişimde daha az müdahaleye ihtiyaç duyulması

36) Aşağıdakilerden hangisi waldorf yaklaşımında çocuklara halk hikayesi, efsane ve peri masalları gibi fantastik öykülerin okumasının amaçlarından biri değildir?

Cevap : Çocukların dil becerilerini desteklemek

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar Ve Prog. Çocuk Gelişimi - facebook

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Bütünleme Soruları

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Bütünleme Soruları
1 ) Okul idarecileri herhangi bir model yaklaşımı seçip uygulamaya karar verirken maddelere yaklaşımla ilgili bazı faktörleri göz önünde bulundurmaları gerekir aşağıdakilerden hangisi bu faktörüden biri değildir?

A ) Modelin, yaklaşımın eğitimcileri çeşitli kaynaklar desteklemeye dayanır.
B ) Modeli yaklaşımın anlaşılması ve uygulanmasındaki kolaylık.
C ) Modelin yaklaşımın bilimsel kanıtlarla değerlendirir olması
D ) Modelin yaklaşımın kültüre ve inançlara uygunluğu.
E ) Modelin yaklaşımın popülerliği

Cevap : E ) Modelin yaklaşımın popülerliği
2 ) Gelişimsel açıdan programın uygulandığı bir anasınıfı ziyaret eden bir kışını aşağıdakilerden hangisiyle karşılaşması beklenemez?

A ) Duvarlara asılan çocuk çalışmaları
B ) Çocuk boyuna uygun masa, sandalye
C ) Çocukların erişemeyeceği raflar
D ) Çocukların bireysel çalışabilecek alanlar.

Cevap : C ) Çocukların erişemeyeceği raflar
3 ) Aşağıdakilerden hangisi Head stard felsefesi arasında sayılamaz?

A ) Aile eğitimi
B ) Bütüncül yaklaşım
C ) Yerle kontrol
D ) Sosyal yeterlik üzerinde odaklanma
E ) Aileye para yardımında bulunma

Cevap : E ) Aileye para yardımında bulunma
4 ) *Motessori, gelişim evrelerinde ( 0-6 yaş ) ve ( 12-18 ) yaş için ortak bir değişimden söz eder. Bu ortak değişim aşağıdakilerden hangisidir?

a ) sosyal -duygusal gelişim ve değişim
b ) psikolojik -sosyal gelişim ve değişim
c ) bilişsel -dil gelişim ve değişim
d ) fiziksel -motor gelişim ve değişim
e ) fiziksel -psikolojik gelişim ve değişim

Cevap : e ) fiziksel -psikolojik gelişim ve değişim
5 ) Aşağıdakilerden hangisi ayrımcılık karşıtı eğitim programını amaçlarımdan biridir?

A ) Çocukların eleştirel düşüncelerini desteklemek
B ) Çocukların kendi kalıp yargılarını oluşturma konusunda desteklemek
C ) her çocuğun güvenli bir kişilik oluşturmasını desteklemek
D ) çocukların kendilerini ve başkası için ön yargı karşısında savunma yapabilmelerini sağlamak
E ) çocukların farklı hayati olan bireyler ile empati kuramını desteklemek

Cevap : B ) Çocukların kendi kalıp yargılarını oluşturma konusunda desteklemek
6 ) Aşağıdakilerden hangisi orman okulu ilkeleriyle örtüşmez?

A ) çocukların risk aşamalarına yardımcı olmak
B ) Çocukların bütüncül gelişimine odaklanmak
C ) Çocuklara tehlike yaratacak durumlarda öğretmen merkezli uygulamalara odaklanmak
D ) Aynı doğal mekana düzenli ziyaretler yapmak
E ) Mera, koy, çayır ve kırlar gibi doğal mekanları öğrenme ortamı olarak kullanmak

Cevap : C ) Çocuklara tehlike yaratacak durumlarda öğretmen merkezli uygulamalara odaklanmak
7 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme kuramı ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A ) Davranışın tekrar edilmesinde ödül ve cezanın önemli bir yeri vardır
B ) Kuramın temeli bireyi,çevre ve davranış ilişkisine dayanmaktadır
C ) Birey beceri ve davranışı yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalıdır
E ) Bireyin davranış ve düşünceleri üzerinde sosyal çevrenin etkisi görülmektedir
E ) Bireylerin çevresindeki rol modeller bireyi önemli ölçüde etkilemektedir

Cevap : C ) Birey beceri ve davranışı yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalıdır
8 ) Head stard aile ortaklığı kavramı aşağıdakilerden hangisini içermez?

A ) tam zamanlı çalışan olarak görev almak.
B ) Sınıflarda gönüllü olarak çalışmak.
C ) Öğretmen yardımcısı olarak çalışmak.
D ) Çocuğun gelişimini değerlendirmek.
E ) Politika konseyinde görev almak.

Cevap : D ) Çocuğun gelişimini değerlendirmek.
8 ) İngiltere de bir grup öğrenci ve ögretmen Danimarka’ya giderek orman okullarını yerinde gözlemlemiştir. Çocukların doğa içinde ne kadar mutlu olduklarına yaparak ve yaşayarak NASIL öğrendiklerine tanık olan İngiliz grup, ülkelerine döndüklerinde bu yaklaşımı kendi şartlarına göre uyarlamaya karar vermişlerdir. yukarıda sözü edilen durum yaklaşım ve programların farklı ülkelere yayılmasıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?

A) Öğretmenlerin iş birliği yapmalarının önemi
B) Uygulamaların ziyaret etmenin ve gözlemenin önemi
C) Yaklaşımların her kültürde uygulanabileceği
D) Farklı kurumların etkileşimi
E)  Çocuk dostu ortam oluşturmanın önemi

Cevap : C: Yaklaşımların her kültürde uygulanabileceği
10 ) Çocukları götüreceği ormanı önceden ziyaret eden bir öğretmen ortamdaki bütün tehlike ve zorlukları önceden belirleyerek tamamen güvenli bir yer bulmayı hedeflemektedir. Bu tutuma sahip olan öğretmenin orman yaklaşımın hangi ilkesini uygulamakta zorlanacağı söylenebilir?

A ) Çocukları araştırma odaklı olmaya teşvik etme
B ) Öğrenci merkezli uygulamalardan yararlanma
C ) Orman yaklaşımı konusunda eğitim almak
D ) Çocukların risk almalarına fırsat tanımak
E ) Çocukların çok yönlü gelişimi desteklemek

Cevap : D ) Çocukların risk almalarına fırsat tanımak

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Bütünleme Soruları

11 ) Stereotip, ön yargı ve ayrımcılık kavramlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A- Bir bireyin başka bir bireye yönelik aşırı genellediği fikrinin bulunması ön yargı olarak
isimlendirilmektedir.
B- ayrımcılık stereotiplerin eyleme dönüşmesi ile oluşmaktadır.
C- Ayrımcılık esas itibarı ile hem pozitif hem de negatif bir anlam taşımaktadır.
D- basmakalıp düşünceler stereotipleri doğurmaktadır.
E- Her üç kavram köklerini İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde dayandırmaktadır.

Cevap : C- Ayrımcılık esas itibarı ile hem pozitif hem de negatif bir anlam taşımaktadır.
12 ) Psikolojik yakınlık ve psikolojik uzaklık kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) çocuğun öğretmenine bağlanması psikolojik yakınlık kapsamına değerlendirilir
B ) Psikolojik uzaklık kapsamında çocuğun az bildiği kavramlardan başlamak önemlidir
C ) Çocuğun içerisinde bulunduğu zamandan uzaklaşması psikolojik uzaklık kapsamında değerlendirilir
D ) Psikolojik yakınlık kavramında Bovly’nin bağlanma kuramından izler görünmektedir
E ) Psikolojik yakınlık kapsamında öğretmen ile çocuk arasındaki ilişkinin önemi vurgulanır

Cevap : B ) Psikolojik uzaklık kapsamında çocuğun az bildiği kavramlardan başlamak önemlidir
13 ) Piramit metodunda yer alan yakınlık ve uzaklık soruları aşağıdaki teorilerden hangisinin yansıması sonucunda oluşturulmuştur?

A bağlanma kuramı
B mesafe teorisi
C dinamik sistemler teorisi
D duygusal zeka kuramı
E çoklu zeka kuramı
Yaklaşımlar ve programlar

Cevap : B mesafe teorisi
14 ) Aşağıdakilerden hangisi orman yaklaşımının avantajları arasında gösterilemez

A ) Öğretmenlerin mesleki sorumluluklarını azaltması
B ) Birden çok duyu organıyla keşif yapmaya fırsat tanıması
C ) Bir müfredatla eş zamanlı olarak uygulanabilmesi
D ) Katı sınıf ortamlarında öğrenmeyi zor bulan çocuklar için motive edici olması
E ) Deneyimleyerek yaparak ve yaşayarak öğrenmeye fırsat tanıması

Cevap : A ) Öğretmenlerin mesleki sorumluluklarını azaltması
15 ) “Piramitin dört köşe taşına” ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) piramit metodunda öğretmen ile çocuk arasındaki ilişkide bir denge durumu bulunmaktadır.
B ) Piramitin dört köşe taşı temeli mesafe teorisine dayanan pedagojik bileşen ile temeli bağlanma teorisine dayanan eğitimsel bileşenin bir araya gelmesi ile oluşmuştur.
C ) psikolojik uzaklık kapsamında somuttan soyuta doğru bir uzaklaşma da gerçekleşmektedir.
D ) çocuğun inisiyatifi ile çocuğun etkin bir katılımcı olması gerektiği vurgulanmaktadır.
E ) öğretmenin inisiyatifi ile öğretmenler yeri geldiğinde çocukların gelişimini desteklemek için etkinlikleri başlatabilmektedir

Cevap : E ) öğretmenin insiyatifi ile öğretmenler yeri geldiğinde çocukların gelişimini desteklemek için etkinlikleri başlatabilmektedir
16 ) Piramit metodunda değerlendirme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Piramit metodunda günlük değerlendirme yapılırken gözlem kayıtlarından faydalanılır
B ) Piramit metodunda değerlendirme çocuk öğretmen ve program açısından yapılır
C ) Piramit metodunda programın dış değerlendirmelerini Cito yapmaktadır
D ) Piramit metodunda çocuklar yılda iki defa yarıyıl değerlendirmesine tabi tutulur
E ) Piramit metodunda öğretmen değerlendirmesi yapılırken piramit uygulamalarını değerlendirme aracı kullanılır

Cevap : C ) Piramit metodunda programın dış değerlendirmelerini Cito yapmaktadır
17 ) I Evcilik merkezi
II Dil ve okuma merkezi
III Fen merkezi
IV Sanat merkezi
V Yapı inşa merkezi
VI Matemetik ve düşünme merkezi
VII Keşif merkezi
VIII Müzik merkezi
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde piramit öğrenme ortamlarında bulunan merkezlerin tamamına yer verilmiştir.

A ) I,II,III.IV,V,VI
B ) II,III,V, VI,VII,VIII
C ) I,II,IV,V,VI,VII
D ) I,II,III,V, VII,VIII
E ) II,III,IV, V, VII,VIII

Cevap : C ) I,II,IV,V,VI,VII
18 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyal yapılandırmacı kavramını en iyi ifade eder?

A ) Çocukla oynayarak öğrenirler.
B ) Çocuklar bildiği ve becerileri bireysel olarak yapılandır.
C ) Çocuklar bilişsel evrelerden geçerek öğrenirler.
D ) Çocuklar sosyal etkileşim içinde öğrenirler.
E ) Çocuklar yaparak ve yaşayarak öğrenirler.

Cevap : D ) Çocuklar sosyal etkileşim içinde öğrenirler.
19 )  Piramit metodunun eğitim programlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A- Her günün kapanış zamanında aileler ebeveyn programı kapsamında çocukları ile sınıfta vakit geçirmektedir.
B- Oyun programı ile çocuklar her gün oyun oynaya zorlanmaktadır.
C- Piramit projelerinde bir eğitim öğretim yılı içinde toplamda 6 proje uygulanmaktadır.
D- Tutor programı çocukların sorunları ortaya çıkmasını önleme konusunda önemlidir.
E- Piramit metodunun bazı projelerinde kısa vadeli döngü yer almaktadır.

Cevap : D- Tutor programı çocukların sorunları ortaya çıkmasını önleme konusunda önemlidir.

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Bütünleme Soruları

20 ) Çok kültürlü eğitim hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A- Çok kültürlü eğitim aracılığı ile kültür farkından kaynaklanan sorunlar tartışma imkanı bulmuştur.
B- Çok kültürlü eğitim eğitimsel eşitliği önemsememektedir.
C- Çok kültürlü eğitim toplumun demokratikleşme sürecini desteklemektedir.
D- Çok kültürlü eğitim benzer etnik kökene sahip olan çocukların aynı sınıfta bulunmasını uygun göstermektedir.
E- Çok kültürlü eğitim ilk kez James Banks’ın makalesinde tanımlanmıştır.

Cevap : D- Çok kültürlü eğitim benzer etnik kökene sahip olan çocukların aynı sınıfta bulunmasını uygun göstermektedir.
21 ) Proje yaklaşımının tarihçesi düşünüldüğünde, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A ) Proje yaklaşımı ilk kez 1910’da bir okulda uygulanmıştır.
B ) Okullara disiplin getirmek üzere geliştirilmiştir..
C ) Dezavantajlı çocukların akademik başarısını artırma hedefinden doğmuştur.
D ) Kavramsal olarak kez Lillian Katz tarafından tanımlanmıştır.
E ) Öncelikle erken çocukluk eğiminde, daha sonra ilköğretimde kullanılmıştır.

Cevap : E ) Öncelikle erken çocukluk eğiminde, daha sonra ilköğretimde kullanılmıştır.
22 ) Çikolata nasıl yapılır projesinin uygulandığı Bir sınıfta aşağıdaki etkinliklerden hangisini gerçekleştirilmesi uygun olur?

A. çikolata konusu ile ilgili çocukların ne bilmek istediklerini belirlemek
B. çikolata yapan bir pastacıya okula davet ederek çocuklarla görüştürmek
C. proje konusunun uygun olup olmadığını aileler ile görüşmek
D. çocukların çizimleri ile çikolatanın yapım aşamasını gösteren bir kitap hazırlamak
E. Çikolata Fabrikası’nı ziyaret etmek

Cevap : B. çikolata yapan bir pastacıya okula davet ederek çocuklarla görüştürmek
23 ) Aşağıdakilerden hangisi önyargı karşıtı eğitim programında öğretmenin rollerinden biri değildir?

A. ailelerin önyargısız bir programın karşısında yer aldığını bilmelidir
B. çocukların kültürel geçmişleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır
C. kendi önyargıları ile mücadele edilmelidir
D. bir insan olarak öğretmen önce kendini tanımalıdır
E. önyargı karşıtı eğitim programı ile çocukların gelişimine paralel şekilde düşünmelidir

Cevap : C. kendi önyargıları ile mücadele edilmelidir
24 ) Aşağıdakilerden hangisi ön yargı karşıtı eğitim programının en aktivist amacıdır?

A- Önyargı karşısında savunma yapabilmesini sağlamak
B- ön yargı hakkında eleştirel düşünmelerine destek olmak
C- Öz farkındalık kazanarak ailesi ile gurur duymasını sağlamak
D- farklı hayatları olan bireylerle empati kurmalarını sağlamak
E- özgüvenli bir kişilik kazanmasını desteklemek

Cevap : A- Önyargı karşısında savunma yapabilmesini sağlamak
25) Aşağıdakilerden hangisi orman yaklaşımının avantajları arasında gösterilemez?

A ) Öğretmenlerin mesleki sorumluluklarını azaltması
B ) Bir müfredatla eş zamanlı olarak uygulanabilmesi
C ) Birden çok duyu organıyla keşif yapmaya fırsat tanıması
D ) Deneyimleyerek. yaparak ve yaşayarak öğrenmeye fırsat tanıması
E ) Kati sınıf ortalarında öğrenmeyi zor bulan çocuklar için motive edici olması

Cevap : A ) Öğretmenlerin mesleki sorumluluklarını azaltması
26 ) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi orman Okulu yaklaşımının ülkeleri ile örtüşmez

A. çocukların bütüncül gelişimine odaklanmak
B. mera koy Çayır ve kır gibi doğal mekanları öğrenme ortamı olarak kullanmak
C. aynı doğal mekana düzenli ziyaretler yapmak
D. orman tehlikeli olabileceğinden öğretmen merkezli uygulamalara odaklanmak
E. çocukların risk almasına yardımcı olmak

Cevap : D. orman tehlikeli olabileceğinden öğretmen merkezli uygulamalara odaklanmak
27 ) Proje yaklaşımda öğretmenlerin projeyi başlatmak konusunda tetikleyici ve teşvik edici rolü yoktur diyen neyi gözardı eder?

A- Öğrenme daveti
B- Beyin fırtınası
C- Dokümantasyon
D- Proje ağı
E- Kavram haritası

Cevap : A- Öğrenme daveti

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Bütünleme Soruları

28- ) Reggio Emilia sınıfları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Sınıf duvarlarında çocukların önceki çalışmalarından fotoğraflar bulanabilir.
B ) Sınıflar geniş ve açık bir alana sahiptir.
O 9 Çocukların küçuk gruplar şeklinde çalışabilmeleri için minderler ve sade mobilyalar kullanılır.
D ) Sınıflarda saksılı ev bitkileri bulunabilir.
E ) Sınıflar fon kartonundan yapılmış şeylerle süslenir.

Cevap : E ) Sınıflar fon kartonundan yapılmış şeylerle süslenir.
29 ) Aşağıdakilerden hangisi ön yargı karşıtı eğitim programının vizyonundan biri değildir?

A ) Eğitim sürecine programın ve okulun tüm paydaşları dahil edilir
B ) Tüm aileler ve çocuklar aidiyet hissine sahiptir.
C ) Tüm aileler ve çocuklar güvenli, sağlıklı,huzurlu evlerde yaşamayı hak ederler
D ) Tüm aileler çocuklarını geliştirebilecekleri kaynaklara sahiptir.
E ) Her çocuk kendi ailesinin kültürel acılarını beraberinde getirmektedir

Cevap : E ) Her çocuk kendi ailesinin kültürel acılarını beraberinde getirmektedir
30 ) Proje yaklaşımının tarihçesi düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A ) Okullara disiplin getirmek üzere geliştirilmiştir
B ) Kavramsal olarak ilk kez lillian katz tarafından tanımlanmıştır
C ) Dezavantajlı çocukların akademik başarısını arttırma hedefinden doğmuştur
D ) Öncelikle erken çocukluk eğitiminde daha sonra ilköğretimde kullanılmıştır
E ) Proje yaklaşımı ilk kez 1910’da bir okulda uygulanmıştır

Cevap : D ) Öncelikle erken çocukluk eğitiminde daha sonra ilköğretimde kullanılmıştır
31 ) Projelerde çocukların ne bildikleri ve ne öğrenmek istediklerine odaklanılır. Bu süreçle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Bu süreç çocukların var olan bilgileri üzerine yenilerini inşa etmelerini kolaylaştırır.
B ) Çocukların ne bildiklerini görmek üzere bir ağ hazırlanır.
C ) Çocukların bildikleri ve öğrenmek istedikleri konusunda ailelerden yardım alınabilir.
D ) Bu süreç projenin ikinci aşamasında yaşanır.
E ) Çocukların ne öğrenmek istediklerini belirlemek için sorulardan yararlanılabilir.

Cevap : B ) Çocukların ne bildiklerini görmek üzere bir ağ hazırlanır.
32 ) Piramit metodunun günlük eğitim akışına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Ardışık etkinlikler günün en başında gerçekleştirilen etkinlikler olup genelde küçük grup etkinliği şeklinde gerçekleştirilmektedir.
B ) Piramit metodunda çocuklar nasıl çalışacaklarını hoş geldiniz programında öğrenir.
C ) Günün kapanışı tüm sınıfın katıldığı bir etkinlikle gerçekleştirilmektedir.
D ) çocuklar grupla keşfetme zamanında proje konusu hakkında keşifte bulunurlar.
E ) Turoring, sınıfta bulunan özel öğretim merkezinde veya sınıf dışı başka bir alanda yapılır.

Cevap : A ) Ardışık etkinlikler günün en başında gerçekleştirilen etkinlikler olup genelde küçük grup etkinliği
şeklinde gerçekleştirilmektedir.
33 ) Aşağıdakilerden hangisi Head stard felsefesi arsında almaz.

Kısa vadeli döngü, hakkında hangisi yanlıştır?
A ) Piramit’in ilk basamağı oryantasyondur.
B ) Piramit metodunda çocuklar kısa vadede döngü aracılığı ile mesafe almaktadır.
C ) Öğretmen genişleme basamağında soru tipi olarak uzaklık soruları kullanılır.
D ) Kısa vadeli döngülerin denaturasyon basamağında anlatılır.
E ) Genişleme basamağında proje konu hakkında bilgileri genişletmektedir.

Cevap : B ) Piramit metodunda çocuklar kısa vadede döngü aracılığı ile mesafe almaktadır.
34 ) Reggio Emilia okullarında görev yapan atölye öğretmenleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Her dönem başka bir okulda görevlendirilirler.
B ) Her sınıftaki iki öğretmenden biri atölye öğretmeni olmalıdır.
C ) Çocukların yüz dilini ortaya çıkaracak deneyimler sunarlar.
D ) Atölyelerin ekipman ve materyaller bakımından geliştirilmesinden sorumludur.
E ) Atölye öğretmeninin sanat üzerine eğitimi vardır

Cevap : A ) Her dönem başka bir okulda görevlendirilirler.
35 ) Tartışma bölümünde soru sormanın önemli noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Çocuğu sorular ile yönlendirerek bekledik cevabı almak
B ) Çocuğun doğru cevabı bulmasını beklemem
C ) İletişimin tek yönlü olmasını sağlamak
D ) Çocuğun aktif olarak yanıt vermesi
E ) Çocukların soru sorma ve cevaplama becerilerini ölçmek

Cevap : E ) Çocukların soru sorma ve cevaplama becerilerini ölçmek

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Bütünleme Soruları

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - 14

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 14

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Final Soruları

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Final Soruları
1. Orman Okulu yaklaşımına göre öğretmenlerin doğadayken tedirgin ve ürkek davranmaları aşağıdakilerden  hangisine neden olur?

A- çocukların yönergeleri takip etmemelerine
B- çocukların sıkılmasına
C- çocukların Risk almaktan endişe duymasına
D- çocukların ortamdan ayrılmasına
E- çocukların konuyla ilgilenmeyip oyun oynamasına

Cevap : C- çocukların Risk almaktan endişe duymasına
2.Aşağıdakilerden hangisi ayrımcılık karşıtı eğitim programlarının amaçlarından biri değildir?

A- Her çocuğun güvenli bir kişilik oluşturmasını desteklemek
B- çocukların kendileri ve başkaları için ön yargı karşısında savunma yapabilmelerini sağlamak
C- çocukların kendi kalıp yargılarını oluşturmaları konusunda desteklemek
D- çocukların eleştirel düşünmelerini desteklemek
E- çocukların farklı hayatı olan bireyler ile empati kurmasını desteklemek

Cevap : C- çocukların kendi kalıp yargılarını oluşturmaları konusunda desteklemek
3. Regio emilia yaklaşımında uygulanan projelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Öğretmenlerin araştırma çabaları sonucu ortaya çıkar
b. Öğretmenlerin sunduğu öğrenme davetleri ile başlayabilir
c. Eğitim programının amaç ve hedeflerine uygun konularda yapılan araştırmalardır
d. Öğretmenlerin öğretmek istediği konuları merkeze alan araştırmalardır
e. Projeler plansızdır ve doğaçlama yoluyla şekillenir

Cevap : b. Öğretmenlerin sunduğu öğrenme davetleri ile başlayabilir
4.”yetişkinler tarafından yapılandırılmış ortamda etkin ve çocuk merkezli öğrenme” kavramı üzerine vurgu yapan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A- reggio Emilia
B-High Scope
C- Waldorf pedagojisi
D- piramit
E- proje Temelli eğitim

Cevap : B-High Scope
5.Piramit metodunda yer alan yakınlık ve uzaklık soruları aşağıdaki teorilerden hangisinin yansıması sonucunda oluşturulmuştur?

A- Dinamik sistemler teorisi
B- bağlanma kuramı
C- mesafe teorisi
D- Duygusal zeka Kuramı
E- çoklu zeka kuramı

Cevap : C- mesafe teorisi
6. Piramit metodunun eğitim programlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A- Piramit projelerinde bir eğitim öğretim yılı içinde toplamda 6 proje uygulanmaktadır.
B- piramit metodunun bazı projelerinde kısa vadeli döngü yer almaktadır.
C-her günün kapanış zamanında aileler ebeveyn programı kapsamında çocukları ile sınıfta vakit geçirmektedir.
D- Oyun programı ile çocuklar her gün oyun oynamaya zorlanmaktadır.
E- Tutor programı çocukların sorunları çıkmasını önleme konusunda önemlidir.

Cevap : E- Tutor programı çocukların sorunları çıkmasını önleme konusunda önemlidir.
?7. I.Reggio Emillia
II. Waldorf Pedagojisi
III. Head Start
IV. high scope
yukarıdakilerden hangilerinde ev ve kurum merkezli program birlikte yürütülmektedir?

A- III, IV
B- III, I
C- II, IV
D-I, II
E- II, III

Cevap : A- III, IV
8. Reggio Emillia yaklaşımında çocukların ve projenin değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A- proje ölçme ve değerlendirme envanteri
B- dökümantasyon
C- çocuk gözlem raporu
D- proje gelişim raporu
E- proje değerlendirme anketi

Cevap : B- dökümantasyon
9.
I. programın kapsamlı olması
II. programın farklı modelleri içermesi
III. programın kurum merkezli olması
IV. programın öğretmen eğitimi
V. değerlendirme yöntemi
Head Start programının başarısını etkileyen etmenler yukarıdakilerden hangileridir?

A-III ve IV
B- II ve IV
C- I ve II
D- I ve IV
E- III ve I

Cevap : C- I ve II

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Final Soruları

10 . Reggio Emilia yaklaşımında çocukların araştırma serüvenini görünür kılacak faaliyetlere ne ad verilir?

A- yüz dille konuşma
B- dokümantasyon
C-progettizone
D-Portfolyo
E- öğrenme daveti

Cevap : B- dokümantasyon
11.
I. Reggio Emillia
II. high scope
III.Piramit
IV. Head Start
Yukarıdaki programlardan hangileri amaçları bakımından benzerdir?

A-II, III
B- III, IV
C- I, II
D- II, IV
E-I, III

Cevap : D- II, IV
12.Aşağıdakilerden hangisi ön yargı karşıtı eğitim programının en aktivist amacıdır?

A- Ön yargı karşısında savunma yapabilmesini sağlamak
B- ön yargı hakkında eleştirel düşünmelerine destek olmak
C- Öz farkındalık kazanarak ailesi ile gurur duymasını sağlamak
D- farklı hayatları olan bireylerle empati kurmalarını sağlamak
E- özgüvenli bir kişilik kazanmasını desteklemek

Cevap : A- Ön yargı karşısında savunma yapabilmesini sağlamak
13.
I. Reggio Emillia
II. Montessori
III. high scope
IV. Head Start
‘bebeklik döneminde uyarandan yoksun büyüyen çocukların gelecekteki gelişimleri risk altındadır” görüşü Yukarıdaki hangi programların ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A- II VE IV
B-III VE IV
C- I VE IV
D- I VE III
E-I VE II

Cevap : B-III VE IV
14.”İngiltere den bir grup öğrenci ve öğretmen Danimarka’ya giderek orman okullarını yerinde gözlemlemişlerdir. Çocukların doğa içinde ne kadar mutlu olduklarına, yaparak ve yaşayarak öğrendiklerine tanık olan İngiliz grup, ülkelerine döndüklerinde bu yaklaşımı kendi şartlarına göre uyarlamaya karar vermişlerdir.”
Yukarıda sözü edilen durum, yaklaşım ve programların farklı ülkelere yayılmasıyla ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?

A- uygulamaları ziyaret etmenin ve gözlemlemenin önemini
B- yaklaşımların her kültürde uygulanabileceği
C- farklı kuramların etkisini
D-çocuk dostu ortam oluşturmanın önemini
E- öğretmenlerin işbirliği yapmalarının önemini

Cevap : B- yaklaşımların her kültürde uygulanabileceği
15. Stereotip, Ön yargı ve ayrımcılık kavramlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A- Bir bireyin başka bir bireye yönelik aşırı genellediği fikrinin bulunması önyargı olarak isimlendirilmektedir.+
B- ayrımcılık stereotiplerin eyleme dönüşmesi ile oluşmaktadır.
C-Ayrımcılık esas itibarı ile hem pozitif hem de negatif bir anlam taşımaktadır. +
D- basmakalıp düşünceler stereotipleri doğurmaktadır.+
E- Her üç kavram köklerini İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde dayandırmaktadır.

Cevap : B- ayrımcılık stereotiplerin eyleme dönüşmesi ile oluşmaktadır
16.
I. kısa sürede çok aileye eğitim verilmesi
II. eğitime erişimin güç olduğu bölgelerde uygulanabilmesi
III. Çocuk ve Aile için bireysel planlar yapılmasına olanak sağlaması
IV. ev ziyaretçilerinin kurum çalışanlarından daha yetkin olması
V. programın bütün aile bireylerini kapsaması
yukarıdakilerden hangileri ev merkezli eğitimin avantajlarındandır?

A- I, III, IV
B- I, IV, V
C- III, IV, V
D- I, II, IV
E- II, III, V

Cevap : E- II, III, V
17.High Scope programının toplumsal yararı aşağıdakilerden hangisidir?

A- erken eğitime yapılan harcamaların azalması
B- suçluluğun azalması
C- okul başarısının artması
D- yoksulluğun azaltılması
E- okul sayısının artması

Cevap :
18.Aşağıda verilen öğretmen davranışlarından hangisi Reggio Emilia öğretmenlerinin ‘partner’ olma rolü ile doğrudan ilişkilidir?

A- Çocukların duraksadıkları noktada neler yaptıklarını ve nerede kaldıklarını hatırlatmak
B- çocuklara yeni fikirler sunmak
C- ÇOCUKLARIN araştırmalarına katılmak ve ortaklık etmek
D- Çocukların nasıl öğrendiğini araştırmak
E- çocuklara kendilerini ifade etmelerini teşvik edecek materyal ve araçlar sunmak

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Final Soruları

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel olarak erken müdahale programlarının ideolojisini yansıtmamaktadır?

A- bireysel farklılıklara duyarlı
B- kapsamlı
C- Eş güdümlü
D- kültürel açıdan hassas
E- Genelleyici

Cevap : E- Genelleyici
20. Eğitim programları ” Saksıdan sökülen çiçek gibi başka topraklara dikilemez” diyen biri Reggio Emilia yaklaşımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmek istemiştir?

A- Reggio Emilia yaklaşımının kopya edilemez olmasına
B-Reggio Emilia yaklaşımının belli bir kültüre ait olmasına
C-Reggio Emilia yaklaşımının tarihsel geçmişine
D- Reggio Emilia yaklaşımının proje tabanlı olmasına
E- Reggio Emilia yaklaşımının İtalyan topraklarında doğmasına

Cevap : A- Reggio Emilia yaklaşımının kopya edilemez olmasına
21.
I. evcilik merkezi
II. dil ve okuma merkezi
III. fen merkezi
IV. sanat merkezi
V. yapı-inşa merkezi
VI. matematik ve düşünme merkezi
VII. keşif merkezi
VII. müzik merkezi
Hangisinde piramit öğrenme ortamlarında bulunan merkezlerin tamamına yer verilmiştir?

Cevap : I,II, IV,V,VI,VII
22.Aş.hangisi önyargı karşıtı program içeriğindeki ön yargı alanlarından biri değildir?

a. Yaş
b. Cinsiyet
c. Aile yapısı
d. Irk-etnik köken
e. Düşünce

Cevap : e. Düşünce
23.Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre çocuğun gelişim durumu ve ailenin öğretim yöntemlerini uygulayabilme becerilerine göre değişiklik yapılabilmektedir.
Yukarıdaki açıklama Portage Erken eğitim programının hangi özelliğini yansıtmaktadır?a. Portage erk. egt. prog. Ulaşılabilir bir programdır
b. Portage erk. egt. Prog Hiçbir çocuğun özel gereksinim derecesini programa katılmasına engel olarak görmemektedir
c. Portage erk. egt. Prog Aileyi çocukların davranışlarını değiştirme konusunda etkin bir öge olarak görmektedir
d. Portage erk. egt. Prog Esnektir
e. Portage erk. egt. Prog Ekonomiktir

Cevap : d. Portage erk. egt. Prog Esnektir
24. Reggio Emilia yaklaşımının etkilendiği kuramlarla ilgili hangisi doğrudur?

a. Etkilendiği kuramlara sıkı sıkıya bağlanmıştır
b. Yalnızca eğitim ve gelişim kuramlarından etkilenmiştir
c. Farklı kuramları sentezleyerek kendi felsefesini oluşturmuştur
d. En çok john dewey in görüşlerini esas almaktadır
e. Piagetin kuramını tamamen doğru kabul etmiştir

Cevap : c. Farklı kuramları sentezleyerek kendi felsefesini oluşturmuştur
25.Aşağıdaki uygulamalardan hangisi orman okulu yaklaşımının ilkeleriyle örtüşmez?

a. Çocukların risk almasına yardımcı olmak
b. Orman tehlikeli olabileceğinden öğretmen merkezli uygulamalara odaklanmak
c. Çocukların bütüncül gelişimine odaklanmak
d. Aynı doğal mekana düzenli ziyaretler yapmak
e. Mera, koy, çayır ve kır gibi doğal mekanları öğrenme ortamı olarak kullanmak

Cevap : b. Orman tehlikeli olabileceğinden öğretmen merkezli uygulamalara odaklanmak
26.Piramit metodunda değerlendirme ile ilgili olarak aş. hangisi yanlıştır?

a. Piramit metodunda programın dış değerlendirmelerini cito yapmaktadır
b. Çocuklar yılda 2 defa yarıyıl değerlendirimesine tabi tutulurlar
c. Değerlendirme çocuk , öğretmen ve program açısından yapılır
d. Öğretmen değerlendirmesi yapılırken piramit uygulamalarını değerlendirme aracı
e. Günlük değerlendirme yapılırken gözlem kayıtlarından faydalanılır

Cevap : Piramit metodunda programın dış değerlendirmelerini cito yapmaktadır
27.Aş. hangisi reggio emilia yaklaşımıyla özdeşleşmiş bir kavramdır?

a. Gelişime uygunluk
b. Dökümantasyon
c. Öritmi
d. Özgürlük
e. Antropozofi

Cevap : b. Dökümantasyon

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Final Soruları

28.Erken müdahale ve erken müdahale prog. İle ilgili hangisi. yanlıştır?

a. Erken müd. prog. dahil edilen çocukların akranlarının gelişim düzeyini geçmesi beklenmektedir
b. Erken müd. Prog. genelde çocukların ve ailelerin bireysel ihtiyaçlarına yanıt vermektedir
c. Erken müd. Prog. Amacı gelişimi risk altında bulunan çocukları desteklemektir
d. 3-6 yaş arasında gelişim geriliği bulunan çocuklar için erken müdahale hizmetleri erken çocukluk özel eğitimi adı altında sürmektedir
e. Erken müdahale fikrinin temeli 1954 yılına kadar uzanmaktadır

Cevap : Erken müd. prog. dahil edilen çocukların akranlarının gelişim düzeyini geçmesi beklenmektedir
29.Portage erken eğitim programının özellikleri göz önüne alındığında aş. hangisi yanlıştır?

a. Portage erken eğitim prog. Bir eğitimci bir hafta içerisinde sınıf ortamında ulaşılabileceğinden daha fazla çocuk ile çalışma imkanı
b. Portage erken eğitim programı özel gereksinimli çocukların profesyonel hizmetlere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır
c. Portage erk. eğt prog aileler çocuklarının davranışlarını değiştirme konusunda etkin birer aktördür
d. Özel gereksiniminin derecesi ne olursa olsun her çocuk portage erken eğitim programında kendine yer bulmaktadır
e. Portage erk. eğt prog. Çocuklar formal eğitimde kendilerine yer bulduktan sonra da okul sonrasında uygulamaya devam etme

Cevap : e. Portage erk. eğt prog. Çocuklar formal eğitimde kendilerine yer bulduktan sonra da okul sonrasında uygulamaya devam etme
30. Aşağıdakilerden hangisi önyargı karşıtı eğitim programlarının özelliklerinden biri değildir?

A- önyargı karşıtı eğitim programı çocukların günlük yaşamlarını göz önüne almaktadır.
B- önyargı karşıtı eğitim programı gelişimsel açıdan uygundur.
C- çocuk ve öğretmen tarafından başlatılan etkinliklerin İkisi de önyargı karşıtı programda kullanılmaktadır.
D- önyargı karşıtı eğitim programı herkes için düzenlenmiştir.
E-Turist müfredat önyargı karşıtı eğitim programında kendine önemli bir yer bulunmaktadır.

Cevap : E-Turist müfredat önyargı karşıtı eğitim programında kendine önemli bir yer bulunmaktadır.
31.Gelişim geriliği ile ilgili olarak aş. hangisi yanlıştır?

a. Gelişim geriliği toplumdaa %1-3 oranında görülmektedir
b. Bir çocuğun gelişim geriliğinin olduğunu söyleyebilmek için değerlendirme aracının normlarına göre ortalamanın en az 1 standart puan altında gelişim göstermesi gerekmektedir
c. Gelişim geriliğinin tespitinde standardizasyonu yapılmış değerlendirme araçları kullanılmaktadır
d. Gelişim geriliği olan çocukların sağlık ve eğitim hizmetleri almasının maliyetleri tüm toplumu etkilemektedir
e. Gelişim geriliği toplumda %2 oranında görülen zihinsel yetersizlik ile paralellik göstermektedir

Cevap : b. Bir çocuğun gelişim geriliğinin olduğunu söyleyebilmek için değerlendirme aracının normlarına göre ortalamanın en az 1 standart puan altında gelişim göstermesi gerekmektedir
32. Sices ( 2007 )’in belirttiğine göre erken müdahale uygulamalarının hangi özel gereksinim türüne sahip olan çocuklar üzerinde en etkili olduğu tespit edilmiştir?

a. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda
b. Görme yetersizliği bulunan çocuklarda
c. Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan çocuklarda
d. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda
e. Gelişim geriliği ve akademik başarısızlık riski yüksek olan çocuklarda

Cevap : e. Gelişim geriliği ve akademik başarısızlık riski yüksek olan çocuklarda
33. Regio emilia yaklaşımını kendi sınıfına uyarladığını anlatan bir öğretmenin aş. hangisi söylemesi uygun olmaz?

Cevap : Her ne olursa olsun planımı değiştirmiyorum
34.İlk orman okullarının ortaya çıkışında aşağıdaki koşullardan hangisi etkili değildir?

a. Çocukların dışarıda yeterince vakit geçirememeleri
b. Anasınıflarının yetersiz donatılması
c. Çocuk bakım hizmeti sunan kurumların azlığı
d. Anasınıfı kurmanın maliyetli olması
e. Çalışan ebeveyn sayısının artmasıyla çocuk bakım hizmetine ihtiyacının artması

Cevap : a. Çocukların dışarıda yeterince vakit geçirememeleri
35.
I. Newsweek dergisinin dünyanın en iyi okul öncesi eğitim uygulamaları arasında reggio emilia yaklaşımını göstermesi
II. Çocuğun 100 dili, erken çocukluk eğitiminde reggio emilia yaklaşımı kitabının yayınlanması
III. Farklı ülkelerde çocuğun 100 dili adlı serginin açılması
IV. Reggio emilia yaklaşımının verimliliğine dair yapılan araştırmalardan olumlu sonuçlar elde edilmesi
Yuk. hangisi/leri reggio emilia yaklaşımının tanınması ve yaygınlaşmasında etkili olmuştur?

Cevap : I,II,III,IV

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar 2020 Final Soruları


Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - 14

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 14

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -14
Önyargı Karşıtı Program
Bölüm Soruları
1) Sosyal bir grubun içinde olup, içinde bulunduğu grubun özelliklerini en iyi şekilde
taşıyan örnek anlamındaki kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

A. Ön yargı
B. Stereotip
C.Ayrımcılık
D. Önüt
E. Peşin hüküm

Cevap : B. Stereotip
2) Ön yargı ve eğitim göz önüne alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A. İnsanoğlu yaratılışı itibari ile ön yargılı olmaya eğilimlidir.
B. İnsan beyni sınıflama yaprak çalıştığı için insanları kolayca bir kategoriye dahil
etmektedir.
C. İnsanoğlunun çalışma belleğinin kapasitesi sınırlıdır.
D. Ön yargıları azaltmak için üstbiliş süreçlerini aktif bir şekilde kullanmak
gerekmektedir.
E. Kendini analiz eden, eleştirel düşünen bir bireyin ön yargılı olma ihtimali daha
yüksektir.

Cevap : E. Kendini analiz eden, eleştirel düşünen bir bireyin ön yargılı olma ihtimali daha
yüksektir.
3) Aşağıdakilerden ilkelerden hangisi ön yargı karşısında savunma yapabilmek
amacının ilkelerinden biri değildir?

A. Çocukların yaşamını etkileyen adaletsiz uygulamalara karşı farkındalığa sahip olmak
B. Farklı bir durum yaşandığında grubun dinamiğinin nasıl olacağını bilmek
C. Ailelerin ön yargılar hakkındaki görüşlerini bilmek
D. Çocukların ön yargılar karşısında neler hissettiklerini ortaya çıkaracakları
diyaloglara davet etmek
E. Turist müfredatın uygulanmasının yararlarını toplum önünde anlatabilmek

Cevap : E. Turist müfredatın uygulanmasının yararlarını toplum önünde anlatabilmek
4) Ön yargı karşıtı eğitim hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Ön yargı karşıtı eğitim en iyi eleştirel pedagoji ortamlarında gerçekleştirilmektedir.
B. Ön yargı karşıtı eğitimde sınıf günlük yaşamın bir parçasıdır.
C. Önyargı karşıtı eğitimde çocukların ev ortamları göz ardı edilmektedir.
D. Ön yargı karşıtı eğitimde çocuğun aktif katılımı desteklenmektedir.
E. Ön yargı karşıtı eğitim çalışmaları bir amaca yöneliktir.

Cevap : C. Önyargı karşıtı eğitimde çocukların ev ortamları göz ardı edilmektedir.
5) Ön yargı karşıtı eğitim erken çocukluk eğitiminde yeni ürün ve fikirlerin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu ürün ya da fikirlerden biri
değildir?

A. Farklı aile yapılarına sırtını dönmek
B. Kültür odaklı uygulamalar yapmak
C. Farklı kültürel gruplara kapıları açmak
D. Çok dilli uygulamalar yapmak
E. Kaynaştırma uygulamasını desteklemek

Cevap : A. Farklı aile yapılarına sırtını dönmek
6) Çocukların ailelerini daha görünür hale getirmek ön yargı karşıtı eğitim programının
hangi amacını daha çok desteklemektedir?

A. Çocukların empatiye dayalı ilişkiler kurmasını desteklemek
B. Her çocuğun özgüvenli bir kişilik ve grup kimliği oluşturmasını desteklemek
C. Çocukların ön yargı hakkında eleştirel düşünmelerini sağlamak
D. Çocukların kavram yanılgıları ile ilgili duygularını değerlendirmek
E. Çocukların kendisi ya da başkaları için savunma yapabilmesini sağlamak

Cevap : B. Her çocuğun özgüvenli bir kişilik ve grup kimliği oluşturmasını desteklemek
7) Aşağıdakilerden hangisi ön yargı karşıtı eğitim programının bileşenlerinden biridir?

A. Eleştiriel düşünme becerilerini desteklemek
B. Yanlış ve doğru düşünceleri nasıl karşılaştıracaklarını öğrenmelerine yardımcı olmak
C. Empati duygusunu desteklemek
D. Sosyal ve proaktif tutumu kolaylaştırmak
E. Çocukların çeşitliliğe dair düşüncelerini genişletmek

Cevap : D. Sosyal ve proaktif tutumu kolaylaştırmak
8) Ön yargı karşıtı eğitim programına göre, çocukların ben merkezci düşünmelerinin,
zaman, mekan, tarih, uzaklık gibi kavramları anlama konusunda henüz gelişimleri
tamamlamamalarının onları ön yargılı olmaya ittiğini bilen bir öğretmen için hangisini
söylemek en doğru olur?

A. Kendini tanımaktadır.
B. Çocuklarının kültürel geçmişini bilmektedir.
C. Ön yargı karşıtı programı ile çocukların gelişimini paralel olarak düşünmektedir.
D. Çocuğun ailesi ile sık sık görüşmektedir.
E. Farklılıklara saygı duymaktadır.

Cevap : C. Ön yargı karşıtı programı ile çocukların gelişimini paralel olarak düşünmektedir.
9) Ön yargı karşıtı eğitim programında aileler ve aile katılımı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Kendi ön yargıları hakkında konuşmak için sınıfa gelebilirler.
B. Karşılaştıkları ön yargılar karşısında kullandıkları stratejileri anlatabilirler.
C. Farklı aile türleri hakkında panolar hazırlanabilir.
D. Sınıflarında özel gereksinimli bir çocuk bulunmasını desteklemeyebilirler.
E. Sınıfta uygulanan program hakkında geribildirim verebilirler.

Cevap : D. Sınıflarında özel gereksinimli bir çocuk bulunmasını desteklemeyebilirler.
10) Sınıfında tüm fakirlerin tembel oldukları için fakir olduklarını söyleyen bir
öğretmen hangi ön yargı alanında görüşünü belirtmektedir?

A. Irk
B. Yaş
C. Cinsiyet
D. Aile yapısı
E. Ekonomik sınıf

Cevap : E. Ekonomik sınıf


Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - 14

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 14


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 14

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -13

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -13
Piramit Yaklaşımı
Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Piramit Metodu’nun dört köşe taşından biri değildir?

A. Çocuğun inisiyatifi
B. Öğretmenin inisiyatifi
C. Eğitimsel bileşen
D. Psikolojik yakınlık
E. Psikolojik uzaklık

Cevap : C. Eğitimsel bileşen
2) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Piramit Metodu’nun geliştirildiği ülke yer
almaktadır?

A. Almanya
B. Belçika
C. Danimarka
D. Hollanda
E. İngiltere

Cevap : D. Hollanda
3) Piramit Metodu aşağıdaki eğitimcilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A. Loris Malaguzzi
B. Rudolf Steiner
C. Jef. J. Van Kuyk
D. Noam Chomsky
E. David P. Weikart

Cevap : C. Jef. J. Van Kuyk
4) Aşağıdakilerden hangisi Piramit Metodu’nun dayandığı kuramlardan biri değildir?

A. Dinamik Sistemler Teorisi
B. Mesafe Teorisi
C. Çoklu Zeka Kuramı
D. Duygusal Zeka Kuramı
E. Zihin Kuramı

Cevap : E. Zihin Kuramı
5) Piramit Metodu’ndaki etkinliklerin temelinde yer alan bilişsel zeka aşağıdaki gelişim
alanlarından hangisini içermemektedir?

A. Algı gelişimi
B. Dil gelişimi
C. Düşünce gelişimi
D. Artistik gelişim
E. Zaman-mekan uyumu

Cevap : D. Artistik gelişim
6) Piramit Metodu’nda “Çocuk tıpkı annesine bağlandığı gibi öğretmenine de
bağlanmaktadır” ifadesini aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?

A. Çocuğun girişimi
B. Psikolojik yakınlık
C. Öğretmenin girişimi
D. Psikolojik uzaklık
E. Yakınlık-uzaklık soruları

Cevap : B. Psikolojik yakınlık
7) Aşağıdakilerden hangisi Piramit Metodu’nda yer alan eğitim programlarından biri
değildir?

A. Hizmet içi eğitim programı
B. Oyun programı
C. Tutor programı
D. Ebeveyn programı
E. Projeler

Cevap : A. Hizmet içi eğitim programı
8) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kısa vadeli döngünün basamakları doğru
sıralanmıştır?

A. Oryantasyon, demonstrayon, derinleşme, genişleme
B. Demonstrayon, oryantasyon, derinleşme, genişleme
C. Derinleşme, genişleme, oryantasyon, demonstrayon,
D. Oryantasyon, demonstrayon, genişleme, derinleşme
E. Demonstrayon, oryantasyon, genişleme, derinleşme

Cevap : D. Oryantasyon, demonstrayon, genişleme, derinleşme
9) Aşağıdakilerden hangisi Piramit Metodu’nu günlük akışında yer almamaktadır?

A. Grupça keşfetme deneyimleri
B. Yemek zamanı
C. Uyku zamanı
D. Ardışık etkinlikler
E. Oyun, öğrenme ve çalışma zamanı

Cevap : C. Uyku zamanı
10) Aşağıdakilerden hangisi Piramit Metodu’nun öğrenme ortamını
yansıtmamaktadır?

A. Piramit Metodu’nda sınıfların kare şeklinde olması tercih edilmektedir.
B. Sınıfta kullanılan materyaller çocukların güvenliğine uygun olmalıdır.
C. Küçük yaş grubuna Piramit Metodu uygulanması durumunda sınıf mevcudu 15’i
geçmemelidir.
D. Sınıfın aydınlatmasında doğal rengi olan ışıklar tercih edilmelidir.
E.Sınıftaki materyeller çocukların rahatlıkla görüp, uzanabilecekleri şekilde
yerleştirilmelidir.

Cevap : A. Piramit Metodu’nda sınıfların kare şeklinde olması tercih edilmektedir.

 

 


Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - 13

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 13


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 13

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -12

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -12
Orman Okulu Yaklaşımı
Bölüm Soruları
1) Coombes yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Orman Okulu Yaklaşımı
B) Waldorf Yaklaşımı
C) Reggio Emilia Yaklaşımı
D) Proje Yaklaşımı
E) Piramit Yaklaşımı

Cevap : A) Orman Okulu Yaklaşımı
2) Orman Okulu Yaklaşımı ilk kez hangi ülkelerde ortaya çıkmıştır?

A) Danimarka ve İsveç
B) Fransa ve İngiltere
C) Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri
D) Avustralya ve Yeni Zelanda
E) İtalya ve Almanya

Cevap : A) Danimarka ve İsveç
3) Coombes Yaklaşımıyla ilgili hangisi yanlıştır?

A) Orman okullarından etkilenmiştir
B) Çocuk-dostu bir program uygulamıştır
C) Çocukların doğa içinde öğrenmeleri gerektiğine inanmıştır
D) Çocuklara doğal yaşam ve dünya hakkında bir şeyler öğretmeyi amaçlar
E) İngiltere’de doğmuştur

Cevap : D) Çocuklara doğal yaşam ve dünya hakkında bir şeyler öğretmeyi amaçlar
4) Merak dolabı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine ait bir uygulamadır?

A) Waldorf Yaklaşımı
B) Orman Okulu Yaklaşımı
C) Reggio Emilia Yaklaşımı
D) Proje Yaklaşımı
E) Piramit Yaklaşımı

Cevap :  B) Orman Okulu Yaklaşımı
5) Orman Okulu yaklaşımının ilgiyle karşılanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili
değildir?

A) Çocukların giderek daha çok evde vakit geçirmeleri
B) Sokakların geçmişteki gibi güvenli olmaması
C) Orman Okulu yaklaşımının katı müfredatlara karşı olması
D) Dışarıda vakit geçiren çocuklarla ilgili olumlu araştırma bulguları
E) Çocukların yaşam becerileri ve bağımsızlık kazanabilmelerine fırsat sunması

Cevap : C) Orman Okulu yaklaşımının katı müfredatlara karşı olması
6) Aşağıdakilerden hangisi orman okulu yaklaşımının amaçları arasında yer almaz?

A) Çocukları bağımsız ve özgür bireyler olarak yetiştirmek
B) Çocukların risk alma ve yaşam becerilerini geliştirmek
C) Çocukların sanatsal yönünü ortaya çıkarmak
D) Çocukların doğa ile birlikte öğrenmelerini sağlamak
E) Çocuklara yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunmak

Cevap : C) Çocukların sanatsal yönünü ortaya çıkarmak
7) Orman Yaklaşımına göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin esas görevlerinden
değildir?

A) Gözlem yapmak
B) Güvende kalmak
C) Bağlantı kurmak
D) Birlikte öğrenmek
E) Bakım sağlamak

Cevap : E) Bakım sağlamak
8) Orman okullarında eğitimcilerin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Çocukların araştırmalarına katılmak
B) Çocukların riskli tüm davranışlarına mani olmak
C) Çocuklarla oyun oynamak
D) Doğal ortamı gezerek risk değerlendirmesi yapmak
E) Çocukları gözlemlemek

Cevap : B) Çocukların riskli tüm davranışlarına mani olmak
9) Orman okulu yaklaşımının uygulandığı okullarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Proje-tabanlı öğrenme faaliyetleri sunarlar
B) Dış mekana ek olarak iç mekanları da bulunabilir
C) Farklı müfredatları kullanabilirler
D) Çocukların doğa içinde öğrenmelerini desteklerler
E) Orman okulu eğitimi almış kişilerle çalışırlar

Cevap : A) Proje-tabanlı öğrenme faaliyetleri sunarlar
10) “Anaokullarının çocukların serpilip büyüyecekleri bahçeler olduğu” fikri Orman
Okulu yaklaşımına ilham vermiştir. Bu fikri ilk kez öne süren isim aşağıdakilerden
hangisidir?

A) John Dewey
B) Maria Montessori
C) Friedrich Froebel
D) Rudolf Steiner
E) Jean Piaget

Cevap : C) Friedrich Froebel

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - 12

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 12


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 12

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -11

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -11
Reggio Emilia Yaklaşımında Fiziksel Ortam, Eğitimciler Ve Değerlendirme
Bölüm Soruları
1) Reggio Emilia okullarında tüm sınıfların açıldığı geniş bir meydan bulunmaktadır.
Bu alan, öncelikle hangi amaç için kullanılmaktadır?

A) Tüm okulu ilgilendiren duyuruların yapılması için
B) Yıl sonu gösterileri için
C) Çocukların buluşup, konuşmaları ve oyun oynamaları için
D) Havanın soğuk olduğu günlerde bahçe yerine içeride spor yapılabilmesi için
E) Drama ve müzik gibi kalabalık etkinlikler için

Cevap : C) Çocukların buluşup, konuşmaları ve oyun oynamaları için
2) Aşağıdakilerden hangisi dokümantasyon hazırlamanın zorluklarından değildir?

A) Zaman içinde biriken dokümantasyon panolarının depolanmasının zor olması
B) Ailelerin dokümantasyona karşı çıkması
C) Çok çaba gerektirmesi
D) Süreç içinde biriken görsel ve yazılı materyalleri daha sonra eşleştirmenin zor
olması
E) Çok zaman gerektirmesi

Cevap : B) Ailelerin dokümantasyona karşı çıkması
3) Aşağıdakilerden hangisi Reggio Emilia yaklaşımına göre eğitim koordinatörlerinin
görevlerindendir?

A) Çocuklar hakkında gelişim raporları hazırlamak
B) Dokümantasyon panolarını sergiye hazırlamak
C) Okuldaki materyal ve ekipman eksiğini gidermek
D) Eğitim sürecinin paydaşları arasında etkili iletişim kurulmasını sağlamak
E) Gelişim geriliği gösteren çocukları rehberlik hizmetlerine yönlendirmek

Cevap : D) Eğitim sürecinin paydaşları arasında etkili iletişim kurulmasını sağlamak
4) Reggio okullarında, İtalyan kültürüne özgü pek çok materyal ve mobilya bulmak
mümkündür. Bu, durum, Reggio Emilia ortamlarını düzenleme ilkelerinden hangisiyle
açıklanabilir?

A) Esneklik
B) Şeffaflık
C) Dış dünyayı yansıtma
D) Estetiklik
E) İlişkili olma

Cevap : C) Dış dünyayı yansıtma
5) Reggio Emilia okulunu ziyaret eden bir kişinin aşağıdakilerden hangisini görmesi
beklenemez?

A) Dokümantasyon panoları
B) Parlak renkli mobilyalar
C) Sanat atölyeleri
D) Farklı boyut ve şekillerde aynalar
E) Canlı bitkiler

Cevap : B) Parlak renkli mobilyalar
6) Aşağıdakilerden hangisi Reggio Emilia yaklaşımının fiziksel ortam tasarlama
ilkelerindendir?

A) Esneklik
B) Ritim ve rutini yansıtma
C) Canlılık
D) Gerçekçilik
E) Oyun-temellilik

Cevap : A) Esneklik
7) Dokümantasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Dokümantasyon proje tamamen bitince hazırlanır
B) Dokümantasyon sonuç-odaklı bir değerlendirme aracıdır
C) Dokümantasyon başarılı ve başarısız çocukları görmeyi kolaylaştırır
D) Bir dokümantasyon başka bir projeye ilham kaynağı olabilir
E) Her çocuk için ayrı bir dokümantasyon hazırlanır

Cevap : D) Bir dokümantasyon başka bir projeye ilham kaynağı olabilir
8) Reggio Emilia öğretmenlerinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Çocuklara hazır planlar ile eğitim vermek
B) Çocukların araştırmalarına katılmak
C) Çocuklarının nasıl öğrendiklerini araştırmak
D) Çocukları gözlemlemek
E) Çocuklarla birlikte dokümantasyon hazırlamak

Cevap : A) Çocuklara hazır planlar ile eğitim vermek
9) Aşağıdakilerden hangisi dokümantasyonun hazırlanmasında yararlanılacak
kaynaklardan değildir?

A) Çocukların birbirleriyle sohbetleri
B) Çocukların çalışma fotoğrafları
C) Çocuklarla ilgili alınan gözlem notları
D) Çocuklarla ilgili öğretmenler tarafından doldurulan anketler
E) Çocukların yaptığı ürünler

Cevap : D) Çocuklarla ilgili öğretmenler tarafından doldurulan anketler
10) Reggio Emilia yaklaşımının fiziki ortam düzenlemesine verdiği önemi gösteren
ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Destekleyici olarak çevre
B) Partner olarak çevre
C) Araştırma odaklı çevre
D) Çocuk merkezli çevre
E) Üçüncü öğretmen olarak çevre

Cevap : E) Üçüncü öğretmen olarak çevre

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - 11

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 11


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 11

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -10

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -10
Reggio Emilia Yaklaşımına Giriş: İlkeler Ve Uygulamalar
Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi John Dewey’in Reggio Emilia yaklaşımına etkileri
arasında gösterilemez?

A. Çocukların öğrenme sürecinde aktif olması
B. Çocukların bilgiyi ezberlemeyip üretmesi
C. Çocukların bilgiyi sosyal etkileşim içinde yapılandırması
D. Çocukların öğrenme sürecinde pasif kalmayıp, katılım göstermesi
E. Çocukların kendi deneyimleriyle öğrenmesi

Cevap : A. Çocukların öğrenme sürecinde aktif olması
2. Reggio Emilia yaklaşımında uygulanan projelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A. Öğretmenlerin araştırma çabaları sonucu ortaya çıkar
B. Projeler plansızdır ve doğaçlama yoluyla şekillenir
C. Eğitim programının amaç ve hedeflerine uygun konularda yapılan araştırmalardır
D. Öğretmenlerin öğretmek istediği konuları merkeze alan araştırmalardır
E. Öğretmenlerin sunduğu öğrenme davetleri ile başlayabilir

Cevap : E. Öğretmenlerin sunduğu öğrenme davetleri ile başlayabilir
3. Reggio Emilia yaklaşımına göre, çocukların farklı araçlar ve yöntemlerle
kendilerini ifade etmelerine ne ad verilir?

A. Çocuğun yüz dili
B. Sembolik yaklaşım
C. Çocuk zenginliği
D. Çocuk yetkinliği
E. Çocuğun iletişim potansiyeli

Cevap : A. Çocuğun yüz dili
4. Reggio Emilia yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Çocuklara açık uçlu materyaller sunar
B. İtalyan kültüründen ve tarihinden etkilenmiştir
C. Dünyanın pek çok ülkesinde ilgiyle karşılanmaktadır
D. Çocukların yetkin ve güçlü olduğunu savunur
E. Eğitim sürecine öğretmenin liderlik etmesini bekler

Cevap : E. Eğitim sürecine öğretmenin liderlik etmesini bekler
5. Aşağıdakilerden hangisi Reggio Emilia yaklaşımının olumlu çocuk algısıyla
ilişkilendirilemez?

A. Çocuklar kendilerini pek çok farklı şekilde ifade edebilecek kapasiteye sahiptir
B. Çocuklar neyi nasıl öğreneceklerine karar verebilirler
C. Çocukların ruhsal varlıklardır ve ruhani yönleri önemlidir
D. Çocuklar iyi iletişimci ve işbirlikçilerdir
E. Çocuklar kendine güvenen ve becerikli bireylerdir

Cevap : C. Çocukların ruhsal varlıklardır ve ruhani yönleri önemlidir
6. Reggio Emilia yaklaşımının doğmasına öncülük eden isim kimdir?

A. Loris Malaguzzi
B. Rudolf Steiner
C. Lillian Katz
D. Lev Vygotsky
E. John Dewey

Cevap : A. Loris Malaguzzi
7. “Üçüncü öğretmen olarak çevre” ilkesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Waldorf yaklaşımına ait bir söylemdir
B. Fiziksel çevrenin önemine dikkat çeker
C. Fiziksel çevreye öğretmen sorumluluğu yükler
D. Fiziksel çevrenin çocuklarla iletişim kurduğuna dikkat çeker
E. Fiziksel çevreyi aktif ve canlı bir varlık olarak kabul eder
I. Reggio Emilia yaklaşımını uygulamak için özel bir eğitimden geçilmesi gerekir
II. Reggio Emilia yaklaşımı çocukların merakını ve ilgilerini temel alır
III. Reggio Emilia Yaklaşımı’nda değerlendirme dokümantasyon ile yapılır

Cevap : A. Waldorf yaklaşımına ait bir söylemdir
8. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve III
D. II ve III
E. I, II ve III

Cevap : D. II ve III
9. Reggio Emilia yaklaşımında öğretmenlerin “besleyici olma” rolü vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu rol ile doğrudan ilişkilidir?

A. Çocukların araştırmalarına ortaklık etmek
B. Proje sürecinde çocukları gözlemlemek
C. Çocukların deneyimlerini analiz etmek
D. Çocukların eksiklerini tamamlamak
E. Projelerde çocuklara yeni fikir ve öğrenme davetleri sunmak

Cevap : E. Projelerde çocuklara yeni fikir ve öğrenme davetleri sunmak
10. Reggio Emilia yaklaşımında projeler çocukların ilgisi ve merakıyla doğar, ancak
süreç içinde projenin ne yöne gideceği belli değildir. Çocuklar araştırmalarını yaptıkça proje
gelişir, zenginleşir ve rotası belirginleşir. Aşağıdakilerden hangisi projelerin bu doğasını
açıklamaya yönelik bir kavramdır?

A. Belirsiz müfredat / program
B. Kendiliğinden gelişen müfredat / program
C. Yaratıcı müfredat / program
D. Üretken müfredat / program
E. Doğal müfredat / program

Cevap : B. Kendiliğinden gelişen müfredat / program

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - 10

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 10


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 10

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -9

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -9
Proje Yaklaşımı
Bölüm Soruları
I. Projeler, çok sayıda çocuğun katıldığı büyük grup çalışmalarıyla yapılabilir
II. Projeler tek bir çocuk tarafından yürütülebilir
III. Projeler belli sayıda çocuğun katıldığı küçük grup çalışmalarıyla yapılabilir
IV. Projelerde çocuklar ve öğretmenler beraber çalışırlar
V. Aileler projelere katkı sağlayabilir
1) Proje yaklaşımıyla ile ilgili yukarıda verilenlerden kaçı doğrudur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Cevap : E) 5
2) Aşağıdakilerden hangisi proje yaklaşımında konu seçerken dikkate alınacak
faktörlerden değildir?

A) Konunun çok kültürlülüğü desteklemesi
B) Çocukların özellikleri
C) Okulun coğrafi ortamı
D) Projeyle ilgili kaynakların olup olmaması
E) Öğretmenin konuyla ilgili bilgi düzeyi

Cevap : A) Konunun çok kültürlülüğü desteklemesi
3) Projede esas araştırmanın yapıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ön hazırlık aşaması
B) 1. Aşama
C) 2. Aşama
D) 3. Aşama
E) 4. Aşama

Cevap : C) 2. Aşama
4)

I. Proje yaklaşımı bir müfredattır
II. Proje yaklaşımı farklı müfredatlarla birlikte, tamamlayıcı olarak kullanılabilir
III. Proje yaklaşımı bir okul yılı boyunca tam zamanlı ya da kısmi süreli olarak
uygulanabilir
Proje Yaklaşımı ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

Cevap : C) II ve III
5) Alan gezisi ve uzmanla görüşme, hangi yaklaşımın/programın öncelikli
etkinliklerindendir?

A) Waldorf Yaklaşımı
B) Proje Yaklaşımı
C) Orman Yaklaşımı
D) Gelişimsel Açıdan Uygun Program
E) Piramit Yaklaşımı

Cevap : B) Proje Yaklaşımı
6) Proje yaklaşımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Proje konularına öğretmenler kendileri karar verir
B) Öğretmenler çocukların projeyi yönlendirmesine fırsat verir
C) Proje yaklaşımı çocuk-merkezli bir yaklaşımdır
D) Çocuklar projeyi başlatan kişilerdir
E) Çocuklar projeyi yönlendiren kişilerdir

Cevap : A) Proje konularına öğretmenler kendileri karar verir
7) Proje Yaklaşımına göre, çocukların öğrenmeyi kolaylaştıran bazı doğal eğilimleri
vardır. Aşağıdakilerden hangisi Proje yaklaşımı ve bu doğal eğilimler arasındaki ilişkiyi
açıklar?

A) Proje yaklaşımı çocukların bu doğal eğilimlerindeki bireysel farklara odaklanır
B) Proje yaklaşımı çocukların doğal eğilimlerini anlamaya odaklanır
C) Proje yaklaşımı çocukların doğal eğilimlerini desteklemeye odaklanır
D) Proje yaklaşımı çocukların doğal eğilimlerinden kaynaklanan sorunları belirlemeye
odaklanır
E) Proje yaklaşımı çocukların doğal eğilimlerini çeşitli testlerle değerlendirmeye
odaklanır

Cevap : C) Proje yaklaşımı çocukların doğal eğilimlerini desteklemeye odaklanır
8) Proje yaklaşımını yeni uygulamaya başlayan bir öğretmen “çocuklara anlamlı ve
gerçek öğrenme ortamları” sunduğunu ifade etmektedir. Buna göre, bu öğretmen proje
yaklaşımıyla ilgili öncelikle hangisine dikkat çekmek istemiş olabilir?

A) Çocukların seveceği öğrenme ortamları sunmaya
B) Çocukların yaşantısıyla bağlantılı öğrenme ortamları sunmaya
C) Çocukların yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri ortamlar sunmaya
D) Çocuklara cazip gelen öğrenme ortamları sunmaya
E) Çocukları motive eden öğrenme ortamları sunmaya

Cevap : C) Çocukların yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri ortamlar sunmaya
9) Aşağıdakilerden hangisi, proje yaklaşımında çocukların başlattığı etkinliklerin
avantajlarından değildir?

A) Öğretmen-merkezliliği azaltır
B) Çocukların merak ettikleri şeyleri öğrenmelerine olanak sağlar
C) Çocukların araştırma yapmalarına olanak sağlar
D) Çocuk-odaklı öğrenme sürecini tetikler
E) Çocukların zeka testinden daha yüksek almalarına yardımcı olur

Cevap : E) Çocukların zeka testinden daha yüksek almalarına yardımcı olur
10) Proje yaklaşımı uygulanan programlarda, projenin yönünün, gidişatının veya
içeriğinin değişmesinde hangi faktör etkilidir?

A) Çocukların proje konusuyla uzaktan bağlantılı yeni sorular sormaları
B) Öğretmenin proje konusunu pratik bulmaması
C) Çocukların projede başarısız olmaları
D) Ailelerin proje konusunu uygun bulmamaları
E) Öğretmenlerin projeyle ilgili uzman bulamaması

Cevap : A) Çocukların proje konusuyla uzaktan bağlantılı yeni sorular sormaları

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - 9

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 4


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 9

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -8

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -8
Portage Programı
Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde çocuklarda gelişim geriliğinin görülme sıklığı
doğru olarak verilmektedir?

A. %5-7
B. %1-3
C. %3-5
D. %8-10
E. %0-0.5

Cevap : B. %1-3
2) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan standardizasyonları yapılmış ölçme
araçlarından biri değildir?

A. DENVER
B. GEÇDA
C. AGTE
D. EGE
E. TRGE

Cevap : E. TRGE
3) “Gelişim geriliğine sahip çocuklara …………… bulunulduğunda sonuçların değiştiği
ve iyileştiği belirtilmektedir.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi en
uygundur?

A. Doğru değerlendirmede
B. Para yardımında
C. Erken müdahalede
D. Sorumlu davranışlarda
E. Servis aracı

Cevap : C. Erken müdahalede
4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ilk Portage projesinin uygulandığı yıl ve eyalet
doğru olarak verilmiştir?

A. 1976-Madison
B. 1969-Wisconsin
C.1976-Virginia
D.1969-Vermont
E.1969-Wyoming

Cevap : B. 1969-Wisconsin
5) Aşağıdakilerden hangisi Portage erken eğitim programının uygulandığı ülkelerden
biri değildir?

A. İngiltere
B. Bangladeş
C. Pakistan
D. Peru
E. Bahreyn

Cevap : E. Bahreyn
6) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırası ile Portage erken eğitim programının
Türkiye’de ilk olarak uygulandığı ve Türkiye’nin Uluslararası Portage zincirine
katıldığı yıllar doğru olarak verilmiştir?

A. 1976-1985
B. 1985-1989
C. 1989-1999
D. 1972-1979
E. 1985-1995

Cevap : C. 1989-1999
7) Aşağıdakilerden hangisi Portage erken eğitim programının özelliklerinden biri
değildir?

A. Ekonomiktir.
B. Erişilebilirdir.
C. Evde öğretimi temel alır.
D. Ev ziyaretleri yolu ile gerçekleştirilir.
E. Bireyselliği göz ardı etmektedir.

Cevap : E. Bireyselliği göz ardı etmektedir.
8) Aşağıdakilerden hangisi Portage erken eğitim programının ilkelerinden biri değildir?

A. Küçük adımlar
B. Başarıyı takdir etme
C. Ortaklık ilişkisi
D. Pozitif olma
E. Toplu öğretim

Cevap : E. Toplu öğretim
9) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Portage eğitimcilerinin katıldığı hizmet öncesi
eğitim değinilen konularının tamamına yer verilmiştir?

A. Çocuk gelişiminde öğretim, değerlendirme yöntemleri, davranış analizi, davranış
değiştirme
B. Değerlendirme yöntemleri, çocuk gelişimi, erken çocukluk döneminde bilim
C. Değerlendirme yöntemleri, yaşam becerileri eğitimi, çocuk gelişimi
D. Davranış analizi, değerlendirme yöntemleri, standart değerlendirme araçları
E. Çocuk gelişimi, özel öğretim yöntemleri, davranış analizi

Cevap : A. Çocuk gelişiminde öğretim, değerlendirme yöntemleri, davranış analizi, davranış
değiştirme
10) Motor, dil, sosyal ve bilişsel gelişim alanlarının yanı sıra öz bakım becerilerinde
kazanılması beklenen davranışların aşamalılık ilişkisine göre sıralı bir şekilde yer aldığı
Portage erken eğitim programı materyali aşağıdakilerden hangisidir?

A. Portage kullanım klavuzu
B. Portage gelişim kontrol listesi
C. Portage etkinlik kartları
D. Portage etkinlik çizelgesi
E. Portage gözlem çizelgesi

Cevap : B. Portage gelişim kontrol listesi

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - 8

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 8


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 8

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.