Sosyal Sorunlar 2021 Final Soruları-2

Sosyal Sorunlar 2021 Final Soruları-2

Sosyal Sorunlar 2021 Final Soruları-2

Sosyal Sorunlar 2021 Final Soruları-1

Sosyal Sorunlar 2021 Final Soruları-2

Osmanlı Döneminde önceliği yetim, öksüz ve kimsesiz olan ve esnaf çıraklarını eğitmek amaçlı ilk parasız okul olma özelliği olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Niş Islahanesi
B) Darülaceze
C) Darüşşafaka
D) Mustafa Bin Ömer Vakfı
E) Umut Islahaneleri

Cevap: C) Darüşşafaka

Aşağıdakilerden hangileri genel anlamda üzerinde uzlaşı sağlanan yoksulluk kıstaslarından biri değildir?

A) Giyim
B) Barınma
C) Su
D) Eğlence
E) Sağlıklı bir yaşam içim temel gıda

Cevap: D) Eğlence

Üst sınıfa çıkmak için uğraşan alt sınıflara mensup üyelerin bu arzularının sınırlandırılması ve engellenmesi ve yasal yollarla bu arzularını elde edemeyince yasa dışı yollara başvurduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal Organizasyonluk Kuramı
B) Sosyal Kontrol Teorisi
C) Rasyonel tercihler ve rutin eylemler teorisi
D) Alt kültür teorisi
E) Gerilim Teorisi

Cevap: E) Gerilim Teorisi

Aşağıdakilerden hangisi ….. toplumlarında göç etmeye neden olan sebeplerden biri değildir?

A) Kıtlık
B) Kuraklık
C) Eğitim
D) Doğal kaynakların yetersizliği
E) Doğa koşulları

Cevap: C) Eğitim

Osmanlı’da Ahi Teşkilatının kuruluşuna kaynaklık eden etken aşağıdakilerden hangisidir?

A- İktisat kuralları
B- Gelenekler
C- Fermanlar
D- Kanunlar
E- Fütüvvetnameler

Cevap: E- Fütüvvetnameler

I. Çalışma hayatı
II. Sağlık
III. Bakıma muhtaçlık
IV. Eğitim
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yaşlılara yapılan sosyal politikaların kapsamına girmektedir?

A) I ve IV
B) Yalnız III
C) II ve III
D) Yalnız I
E) I, II, III ve IV

Cevap: E) I, II, III ve IV

I. Nüfus artış hızının yüksek olması
II. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasındaki zorluklar
III. Daha yüksek ücretli iş bulma isteği
IV. Kariyer yapma isteği
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri göç etmeye yönelten itici faktörlerdendir?

A) III-IV
B) II-IV
C) I-III
D) I
E) I-II

Cevap: E) I-II

Kadınların çalışma hayatında maruz kalmış olduğu olumsuz koşulları kaldırmaya yönelik çalışmalar hangi yüzyılda düzenlenmeye başlamıştır?

A) 17. Yy
B) 21. Yy
C) 18. Yy
D) 20. Yy
E) 19. Yy

Cevap: E) 19. Yy

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi evrelerinden biri değildir?

A) Afet tahmini
B) İyileştirme
C) Yeniden inşa
D) Kurtarma ve ilkyardım
E) Risk azaltma

Cevap: A) Afet tahmini

Aşağıdakilerden hangisi afetlere müdahalede olacak yaklaşımlardan biri değildir?

A) Reaktif davranış
B) Koordineli
C) Planlı
D) Afet sonrası hazırlık
E) Proaktif davranış

Cevap: D) Afet sonrası hazırlık

Bireylerin toplumsal değerlere ve kurallara bağlılığı ne kadar içselleştirdiği ve bu değer ve kuralların birey üzerinde ne kadar denetim kurduğuyla ilgili …. Kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alt kültür teorisi
B) Sosyal organizasyonluk teorisi
C) Sosyal kontrol teorisi
D) Sosyal öğrenme kuramı
E) Damgalama teorisi

Cevap: C) Sosyal kontrol teorisi

Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik nedenleri arasında yer almamaktadır?

A) Sağlık hizmetlerinin yetersizliği
B) Tarımda makineleşme
C) Toprakların miras yoluyla bölünmesi
D) Gelir dengesizliği
E) Geçim sıkıntısı

Cevap: A) Sağlık hizmetlerinin yetersizliği

Toplumsal cinsiyet oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etken?

A) Teknolojik gelişmeler
B) Öğrenmeye dayalı görüşler
C) Medya ve kitle iletişim araçları
D) Çocukluk dönemindeki kız ve erkek rolleri
E) Yanlış dini öğreti

Cevap: A) Teknolojik gelişmeler

Afetlerde sadece bireylerin kendi ihtiyaçlarının değil, başkalarının refahının artışı, sıkıntı ve taleplerinin de göz önünde bulundurup giderilmesi hangi açıdan daha önemli olmaktadır?

A) Kültürel açıdan
B) Ekonomik açıdan
C) Tarihi açıdan
D) Etik ve ahlaki açıdan
E) Sosyal açıdan

Cevap: D) Etik ve ahlaki açıdan

Aşağıdakilerden hangisi sosyal dışlanma için doğru değildir?

A) Kültürel taleplerin karşılanmaması sosyal dışlanmaya yol açar
B) Varlıklı olanlar sosyal olarak dışlanmazlar
C) Yoksulluk sosyal dışlanmaya yol açabilir
D) Fakirlik sosyal dışlanmaya neden olabilir
E) Sağlık hizmetleri eksikliği sosyal dışlanmayı artırır

Cevap: B) Varlıklı olanlar sosyal olarak dışlanmazlar

2000 yılına kadar Türkiye’de kadınların en çok istihdam edilen güçlü ağ sektörleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Tarım

Aşağıdakilerden hangisi tarım toplumlarında göç etmeye neden olan sebeplerden birisi değildir

Cevap: Eğitim

19. Yüzyılda Rusya’nın Kafkas ve sonra Balkan Müslüman halklarını Osmanlı topraklarına göç etmeye zorlaması göç nedenleri içerisinde hangi kategoride yer almaktadır?

A) Ekonomik nedenler
B) Siyasi nedenler
C) Doğal nedenler
D) Sosyal nedenler
E) Kültürel nedenler

Cevap: B) Siyasi nedenler

Aşağıdakilerden hangisi bireyi suça işlemeye iten bireysel etkenler arasında değildir?

A) Öğrenim durumu
B) Medeni durum
C) Ekonomik durum ve işsizlik
D) Cinsiyet
E) Yaş

Cevap: C) Ekonomik durum ve işsizlik

Sosyal Sorunlar 2021 Final Soruları-2

Deneme Sınavları

Sosyal Sorunlar Vize Deneme Sınavı -1
Sosyal Sorunlar FİNAL Deneme Sınavı -1
Sosyal Sorunlar Çıkmış Vize-Final Sorular (2019-2020)
Vize Final
Sosyal Sorunlar Ünite-1 Sosyal Sorunlar Ünite 8 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-2 Sosyal Sorunlar Ünite-9 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-3 Sosyal Sorunlar Ünite10 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-4 Sosyal Sorunlar Ünite-11 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-5 Sosyal Sorunlar Ünite-12 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-6 Sosyal Sorunlar Ünite-13 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-7 Sosyal Sorunlar Ünite-14 Final Çalışma Soruları

Sosyal Sorunlar 2021 Final Soruları-2

Auzef Sosyal Hizmetler
auzef sosyal sorunlar, Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

 

Sosyal Sorunlar 2021 Final Soruları-1

Sosyal Sorunlar 2021 Final Soruları-1

Sosyal Sorunlar 2021 Final Soruları-1

Devamı-2021 Final Soruları-2

Sosyal Sorunlar 2021 Final Soruları-1

1- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin işgücü piyasasının sorunlarından biri değildir?

A) Emek talebinin yetersiz kalması
B) Sendikalaşma ve kurumsallaşmadaki eksikler
C) Güncel teknolojik gereksinimlere ayak uydurmada geç kalma
D) Emek arzının yetersiz kalması
E) Kalifiye çalışan yetersizliği

Cevap: D) Emek arzının yetersiz kalması

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimi öncesi insan servetinin ölçüsünü belirliyordu?

A) Bilgi
B) Toprak
C) Enerji
D) Teknoloji
E) Sanayi

Cevap: B) Toprak

Yoksulluğun kökenlerinin ana hatlarıyla sosyal bir sorun olarak ortaya çıkışı hangi yüzyılda izlenmektedir?

A) 17. yy
B) 19. yy
C) 15. yy
D) 18. yy
E) 16. yy

Cevap: A) 17. yy

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi sokak çocukları sayısının az olmasının en önemli nedenleri arasındadır?

A) Savaşların etkisi
B) Eğitimin etkisi
C) Medyanın etkisi
D) Güçlü aile, komşu ve akrabalık ilişkilerinin olması
E) Politikaların etkisi

Cevap: D) Güçlü aile, komşu ve akrabalık ilişkilerinin olması

Aşağıdakilerden hangisi sosyal olarak dışlanmış gruplardan biri değildir?

A) Zarara uğramış iş adamları
B) Sosyal bağlantıları zarar görmüş ya da bozulmuş olanlar
C) İşsiz ve dezavantajlı gruplar
D) Vatandaş olarak tüm haklarından mahrum olanlar
E) Fakirlikle mücadele edenler, işsiz ve dezavantajlı gruplar

Cevap: A) Zarara uğramış iş adamları

Aşağıdakilerden hangisi sosyal dışlanma ve fakirlikle mücadele amacıyla uygulanacak politikalardan değildir?

A) Aile destekleri
B) Sağlık programları
C) Tüketici kredilerinin artırılması
D) Emek piyasalarının yeniden düzenlenmesi
E) Eğitim seviyesinin artırılması

Cevap: C) Tüketici kredilerinin artırılması

Duygu, düşünce ve davranışlardaki normalden farklı bir görüntü sergilemeleri nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinin tamamlamada sosyal ilişkilerini devam ettirmede güçlük çeken bireylerin sahip olduğu hastalık türü hangisidir?

A) Dil ve konuşma engeli
B) Zihinsel engelli
C) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
D) Süreğen hastalık
E) Ruhsal ve duygusal hastalık

Cevap: E) Ruhsal ve duygusal hastalık

Toplumsal cinsiyetin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etken değildir?

A) Medya ve kitle iletişim araçları
B) Yanlış dini öğreti
C) Çocukluk dönemindeki kız ve erkek rolleri
D) Öğrenmeye dayalı görüşler
E) Teknolojik gelişmeler

Cevap: E) Teknolojik gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi olağandışı durum yönetiminde temel ilkelerden biridir?

A) Kısıtlıklar ve öncelikler belirlenemez
B) Her olağandışı durum birbirinin aynıdır
C) Olağandışı durumlardan korunma olanaklıdır
D) Müdahalede alt birimler oluşturulmamalıdır
E) Sektörler arası işbirliği zorunlu değildir

Cevap: C) Olağandışı durumlardan korunma olanaklıdır

Aşağıda verilen yaşlılara yönelik uygulanan politikalardan hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülmektedir?

A) Özel gün kutlamaları
B) Yaşlılık aylığı
C) Gezi ve seyahat programları
D) Evde bakım hizmeti
E) Kurumsal bakım hizmeti

Cevap: B) Yaşlılık aylığı

Bir ülkenin yaşlı nüfusunun toplam nüfusa oranı, o ülkenin yaşlılık durumunu ifade eder. Yukarıdaki bilgiye göre bir ülkedeki nüfusun yaşlı nüfus olarak nitelendirilmesi için kabul edilen oran yüzde kaçtır?

A) %15 ve üstü
B) %11-%14 arası
C) %4-%6 arası
D) %4 ve altı
E) %7-%10 arası

Cevap: E) %7-%10 arası

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorunlara neden olmamaktadır?

A) Demografik değişim
B) Maliyet baskısı
C) Sağlık sorunları
D) Eğitim eksikliği
E) Vergi gelirlerinde artış

Cevap: E) Vergi gelirlerinde artış

I. Sosyal
II. Ekonomik
III. Kültürel
IV. Politik
Sosyal dışlanma yukarıdaki hangi alan ya da alanlardan dışarıda olma süreci olarak görülür?

A) I, II, III ve VI
B) Sadece I, II ve III
C) Sadece I ve III
D) Sadece III ve VI
E) Sadece I

Cevap: A) I, II, III ve VI

Aşağıdakilerden hangisi kadınların ücretli işçi olarak çalışma yaşamına dahil olmalarının nedenlerinden biri değildir?

A) Eğitim seviyesinin yetersizliği
B) Ekonomik yetersizlikler
C) Teknik gelişmeler ve iş bölümü
D) Vasıflı işgücüne duyulan ihtiyacın ortadan kalkması
E) Savaşlar

Cevap: A) Eğitim seviyesinin yetersizliği

Aşağıda Türkiye’deki nüfusun tarihsel sürecine ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurtuluş Savaşı yıllarındaki ölümlerden dolayı nüfus azalmıştır
B) 1940’larda Dünya Sağlık Örgütünün katkılarına rağmen ölüm oranları artmaya devam etmiştir.
C) 1930’lu yıllarda ölümlerin azalması ve nüfus artış hızında başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
D) Kurtuluş Savaşı yıllarında yetersiz sağlık koşulları nedeni ile salgın ve bulaşıcı hastalıklar artmıştır.
E) Nüfus artış oranı yıllar itibarıyla azalma eğilimindedir ve 2000 yılında binde 18 olarak hesaplanmıştır.

Cevap: B) 1940’larda Dünya Sağlık Örgütünün katkılarına rağmen ölüm oranları artmaya devam etmiştir.

I. Sosyal barış
II. Mesleki eğitim
III. Dini eğitim
IV. Sosyal güvenlik
Osmanlı’da Ahi Teşkilatı yukarıdaki hangi işlev ya da işlevleri yerine getirmiştir?

A) Sadece I
B) I, II, III ve IV
C) Sadece III ve IV
D) Sadece I, II ve III
E) Sadece I ve III

Cevap: B) I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik cinsiyetten farklı olarak erkeğe ve kadına toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları ifade eder?

A) Kadın egemen
B) Toplumsal yük
C) Toplumsal baskı
D) Toplumsal cinsiyet
E) Erkek egemen

Cevap: D) Toplumsal cinsiyet

Aşağıdakilerden hangisi orta işitme kaybı derecesidir?

A) 41-55 dB
B) 16-25 dB
C) 26-40 dB
D) 56-70 dB
E) 71-90 dB

Cevap: A) 41-55 dB

Aşağıdakilerden hangisi kadınların işgücüne katılımını artıran nedenlerden biri değildir?

A) Demografik gelişmeler
B) Toplumun kadın çalışmasına bakış açısının olumlu değişmesi
C) Evlenme oranlarındaki artış
D) Eğitim olanaklarının artması
E) Teknolojik gelişmeler

Cevap: C) Evlenme oranlarındaki artış

Aşağıdakilerden hangisi suçun özelliklerinden biri değildir?

A) Durkheim gibi bazı düşünürlere göre toplumlar suça/sapkınlığa ihtiyaç duyar
B) Kişiye, duruma ve kültüre göre farklılık gösterir
C) Durağan bir olgu değilidir
D) Sadece bireyin kendi kişilik özellikleriyle ve davranışlarıyla ilgilidir
E) Genellikle suçun sonucunda kamusal otoritenin müdahalesiyle meşru cezalar uygulanır

Cevap: D) Sadece bireyin kendi kişilik özellikleriyle ve davranışlarıyla ilgilidir

Sosyal Sorunlar 2021 Final Soruları-1

Deneme Sınavları

Sosyal Sorunlar Vize Deneme Sınavı -1
Sosyal Sorunlar FİNAL Deneme Sınavı -1
Sosyal Sorunlar Çıkmış Vize-Final Sorular (2019-2020)
Vize Final
Sosyal Sorunlar Ünite-1 Sosyal Sorunlar Ünite 8 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-2 Sosyal Sorunlar Ünite-9 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-3 Sosyal Sorunlar Ünite10 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-4 Sosyal Sorunlar Ünite-11 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-5 Sosyal Sorunlar Ünite-12 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-6 Sosyal Sorunlar Ünite-13 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-7 Sosyal Sorunlar Ünite-14 Final Çalışma Soruları

Sosyal Sorunlar 2021 Final Soruları-1

Auzef Sosyal Hizmetler
auzef sosyal sorunlar, Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

 

Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı -3

Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı -3

Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı -3

Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı -3

I. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri
II. Sosyal devlet yaklaşımları
III. Yönetimde bulunan elitlerin düşünceleri
IV. Devletin yetenekleri
Sosyal politikaların oluşmasında yukarıdakilerden hangisi veya hangileri etkin olmaktadır?

a) Sadece I ve III
b) I, II, III ve IV
c) Sadece I, II ve III
d) Sadece I ve IV
e) Sadece I, II ve IV

Cevap: b) I, II, III ve IV

1990’lı yıllarda serbest piyasa yaklaşımı ile sosyal devlet arasında nasıl bir denge ortaya çıkmıştır?

a) Liberal anlayış kuvvetlenmiştir.
b) Sosyal devlet kuvvetlenmiştir.
c) İkisi arasında bir denge kurulmuştur.
d) Sivil topluma yönelim gerçekleşmiştir.
e) Keynesyen politikalar öne çıkmıştır.

Cevap: d) Sivil topluma yönelim gerçekleşmiştir

I. Yerel toplumun katılımının sağlanması
II. Sivil topluma yönelim gerçekleşmiştir
III. Bireyin ve devletin aktif katılımı
IV. Aşağıdan yukarıya işleyen toplumsal dayanışma
Sosyal politikaların yerelleşmesi ile yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sağlanmış olmaktadır?

a) Sadece I ve III
b) I, II, III ve IV
c) Sadece I, II ve III
d) Sadece I ve IV
e) Sadece I, II ve IV

Cevap: b) I, II, III ve IV

I. İslamiyet’ten önce de var olduğu biliniyor
II. Sosyal ve iktisadî hayatın hemen her alanında aktif olmuşlardır
III. Para vakıfları Osmanlı döneminde kurulmuştur.
IV. Osmanlı Devletinde vakıf kuran ilk sultan Osman Gazi’dir.
V. İslamiyet’le birlikte hızla gelişmiştir
Vakıflar için yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Sadece I ve III
b) I, II, III, IV ve V
c) Sadece I, II, III ve V
d) Sadece I ve IV
e) Sadece I, II ve IV

Cevap: c) Sadece I, II, III ve V

I. Yoksulluğu ortadan kaldır
II. Zenginden fakire transfer sağlar
III. Gönülsüz faaliyetler yapar
IV. Sosyal dışlanmayı azaltır
V. Sosyal adaletin gelişimine katkı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri vakıfların sosyal faydalarından kabul edilirler?

a) Sadece I ve III
b) I, II, III, IV ve V
c) Sadece I, II, IV ve V
d) Sadece I ve IV
e) Sadece I, II ve IV

Cevap: c) Sadece I, II, IV ve V

Devlet tarafından mülkiyet haklarının çiğnenmesi engellenmiş; mahalleler maddî bunalıma düşen bir devlet tarafından bindirilen ağır vergi yükünü kaldırabilmiş; yaşlılık ve maluliyet maaşları verilebilmiş; bir kurum olarak sigortanın bilinmediği bir çağda, lonca ya da mahalle üyeleri için bir sigorta güvencesi sağlanmış olması vakıfların hangi boyutunu öne çıkarmaktadır?

a) Ekonomik
b) Sosyal Adalet
c) Eğitim
d) Kültür
e) İstihdam

Cevap: b) Sosyal Adalet

Vakfiyelerde mevcut şartların yerine getirilmesi nesilden nesile bir görev telakki edildiğinden tarih birliği, toplumun tümüne hizmet götürmeyi amaç edindiğinden, sadece bir ailenin ve soyun devamını temin etmek için kurulmadığından soy birliği, toplumda ceşitli nedenlerle mağdur duruma düşenlere, tabii felaketlere uğrayanlara, zengin bir şefkat ile hizmet götürdüğünden toplumda kader birliği vakıflar sayesinde ihdas edilmesi, vakıfların hangi boyutunu öne çıkarmaktadır?

a) Ekonomik
b) Sosyal Adalet
c) Eğitim
d) Kültür
e) İstihdam
Cevap: d) Kültür

I. Yaşam Hakkı ve Özgürlük
II. Toplumun Acil Gereksinimleri
III. İnsan Onuruna Saygı
IV. Sosyal Adalet
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri afetlerde sosyal hizmet etiği ilkelerindendir?

a) IIII ve IV
b) II, III ve IV
c) I, III ve IV
d) I, II, III ve IV
e) I ve III

Cevap: d) I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangi ilke afetlerde sosyal hizmet çalışanlarının her zaman acı çeken ve avantajsız birey, grup ve toplumların yanında ve onların haklarını savunanlar olmalarını ifade etmektedir?

a) Yaşam hakkı ve özgürlük
b) Toplumun acil gereksinimleri
c) Dayanışma ve sosyal sorumluluk
d) Sosyal adalet
e) Eşitlik ve ayrımcı olmama

Cevap: c) Dayanışma ve sosyal sorumluluk

Aşağıdakilerden hangisi afetler sonrasında sağlık çalışanları ve sosyal hizmet çalışmacılarının yapmaması gereken bir yaklaşımdır?

a) İnsanları konuşmak ve olayı anlatmak için zorlayın
b) Empatik olmayan cümleler sarf etmeyin
c) Afet sonrası gösterilen tepkileri bozukluk olarak adlandırmayın
d) Genel bilgiler verirken, zorlayıcı ve anlaşılmaz olmayın
e) Kesinlikle tutamayacağınız sözü vermeyin

Cevap: a) İnsanları konuşmak ve olayı anlatmak için zorlayın

I. Yerel seviyede politik katılım
II. Aile birleşimleri, Vatandaşlık kazanımı
III. Göçmen toplum kültürünün değişmesi
IV. Emek piyasasına erişim
V. Barınma
AB seviyesinde, göçmenler için gerçekleştirilen programlar aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?

a) Sadece I ve III
b) I, II, III, IV ve V
c) Sadece I, II, IV ve V
d) Sadece I ve IV
e) Sadece I, II ve IV

Cevap: c) Sadece I, II, IV ve V

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nde entegrasyon sürecinde benimsenmemektedir?

a) Pozitif rol modellerin varlığı ve önyargı ve basmakalıplar ile mücadele edilmesi
b) Mesleki dil ve uygulama eğitiminin sağlanması
c) Tek dilli eğitimin yaygınlaşması
d) Entegrasyon sürecinde dil ve dinin rolünün kabul edilmesi
e) Entegrasyonun iki boyutlu bir süreç olduğunun kabulü

Cevap: c) Tek dilli eğitimin yaygınlaşması

Suriyeli sığınmacıların en fazla olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) İran
b) Lübnan
c) Almanya
d) Türkiye
e) Ürdün

Cevap: d) Türkiye

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların neden olduğu sorunlardan değildir?

a) Ev fiyatlarında ve kira fiyatlarında artışa neden olma
b) Kaçak ve kayıt dışı istihdam artmaktadır
c) Kaçak istihdam sonucunda işyerleri arasında haksız rekabet oluşmaktadır
d) Yerel halkın işsizlik oranı azalmaktadır
e) Vasıfsız işgücü açığı kapanmaktadır

Cevap: c) Kaçak istihdam sonucunda işyerleri arasında haksız rekabet oluşmaktadır

I. Kendini göstermeyi ve iletişim oluşumunu etkilemek
II. Sosyal ilişkilere saldırılar
III. İtibarınıza saldırılar
IV. Kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırışlar
V. Kişinin sağlığına doğrudan saldırılar
Yukarıdaki davranışlardan hangileri mobbing olarak kabul edilir?

a) Sadece I ve III
b) I, II, III, IV ve V
c) Sadece I, III, IV ve V
d) Sadece I, ve IV
e) Sadece I, II ve IV

Cevap: b) I, II, III, IV ve V

İstihdamı daraltma, kıdemli çalışanları genç iş gücü ile ikame etme veya kurum içinde istenmeyen bir kişiden kurtulma gibi hedeflerle bizzat kurum tarafından yöneltilen taciz türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kurumsal
b) Cinsel
c) Psikolojik
d) Duygusal
e) Fiziksel

Cevap: a) Kurumsal

I. Ruhsal bütünlük sorunu
II. Fiziksel sağlık sorunları
III. İşine devam etme isteği
IV. Kendinden şüphe etme
V. İçe kapanma
Mobbing’in mağdurlar üzerinde sonuçları neler olabilir?

a) Sadece I ve III
b) I, II, III, IV ve V
c) Sadece I, II, IV ve V
d) Sadece I, ve IV
e) Sadece I, II ve IV

Cevap: c) Sadece I, II, IV ve V

I. Kumar bağımlılığı
II. Cinsel bağımlılık
III. Alışveriş, toplama, biriktirme bağımlılığı
IV. Adrenalin bağımlılığı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri davranışsal bağımlılık kabul edilir?

a) Sadece II ve III
b) I, II, III ve IV
c) Sadece I ve III
d) Sadece I ve IV
e) Sadece I, II ve IV

Cevap: b) I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi kan akışının hızlanması, akciğerdeki hava girişlerinin genişlemesi, ciğerlere daha fazla oksijenin dolması ve sonuçta insanın enerjisini artırıp, tepki verme süresini kısaltan bağımlılık halidir?

a) Kumar bağımlılığı
b) Cinsel bağımlılık
c) Davranışsal bağımlılık
d) Adrenalin bağımlılığı
e) Madde bağımlılığı

Cevap: d) Adrenalin bağımlılığı

Davranış tabanlı bağımlılıkların tanı ölçütü aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Dikkat Çekme
b) Duygu Durum Değişikliği
c) Çatışma
d) Nüksetme
e) Uyumluluk

Cevap: e) Uyumluluk

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri toplumsal cinsiyet için söylenemez?
I. Doğaldır
II. Toplumsal cinsiyet sosyo – kültüreldir
III. Toplumsal cinsiyet değişkendir
IV. Biyolojiktir

A. Sadece I ve IV
B. Sadece III ve IV
C. Sadece I
D. I, II, III ve IV
E. I, II ve III

Cevap : A. Sadece I ve IV

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri biyolojik cinsiyet için söylenemez?
I. Doğaldır
II. Sosyo – kültüreldir
III. Değişkendir
IV. Biyolojiktir

A. Sadece I ve IV
B. Sadece II ve III
C. Sadece I
D.I, II, III ve IV
E.I, II ve III

Cevap : B. Sadece II ve III

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri çocuğun kendi cinsiyeti ile özdeşleşmesi sürecini açıklar?
I. Cinsel kimliğin fark edilmesi
II. Cinselliğin devamlılığı
III. Cinselliğin değişebileceği
IV. Cinsiyet tutarlılığı

A. Sadece I ve IV
B. Sadece II ve III
C. Sadece I
D.I, II, III ve IV
E.I, II ve IV

Cevap : E.I, II ve IV

Aşağıdakilerden hangisi çocuğun cinsel kimlik kazanımını etkileyen faktörlerden değildir?

A. Anne ve Baba ile büyüme
B. Çocuklara verilen oyuncaklar
C. Kitap ve medya
D. Annenin çalışmaması
E. Babanın yokluğu

Cevap : D. Annenin çalışmaması

Sosyal Sorunlar Vize Deneme Sınavı -1
Sosyal Sorunlar FİNAL Deneme Sınavı -1
Sosyal Sorunlar Çıkmış Vize-Final Sorular (2019-2020)
Vize Final
Sosyal Sorunlar Ünite-1 Sosyal Sorunlar Ünite 8 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-2 Sosyal Sorunlar Ünite-9 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-3 Sosyal Sorunlar Ünite10 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-4 Sosyal Sorunlar Ünite-11 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-5 Sosyal Sorunlar Ünite-12 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-6 Sosyal Sorunlar Ünite-13 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-7 Sosyal Sorunlar Ünite-14 Final Çalışma Soruları

Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı

Auzef Sosyal Hizmetler
auzef sosyal sorunlar, Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

 

Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı -2

Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı -2

Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı

Güçlendirme yaklaşımında öncül aktör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Birey
b) Sivil toplum
c) Vakıflar
d) Devlet
e) Özel sektör

Cevap: d) Devlet

I.Koruyucu yaklaşımlar
II.Önleyici yaklaşımlar
III.Sosyal yardımlara öncelik vermek
IV.Bireyin olumlu yanlarının değerlendirilmesi
V.Güçlendirici yaklaşımlar
Güçlendirme yaklaşımında öncelikli olarak yukarıdaki hangi yaklaşım veya yaklaşımlar benimsenmektedir?

a) Sadece I ve III
b) I, II, III, IV ve V
c) Sadece I, II, III ve V
d) Sadece I ve IV
e) Sadece I, II ve IV

Cevap: c) Sadece I, II, III ve V

I. Dünya savaşından sonra “Refah devleti” konularına odaklanılmıştır
II. Sosyal politikalar 1850’li yıllarda Keynesyen politikaların etkisinde kalmıştır
III. Sosyal politikalar 1950’li yıllarda liberal politikaların etkisinde kalmıştır
IV. Dünya savaşına kadar işçi-işveren arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalardı
Sosyal politika için yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Sadece I ve III
b) I, II, III ve IV
c) Sadece I, II ve III
d) Sadece I ve IV
e) Sadece I, II ve IV
Cevap: d) Sadece I ve IV

Aşağıdakilerden hangisi sosyal dışlanma için doğru değildir?

a) Fakirlik sosyal dışlanmaya neden olabilir
b) Yoksunluk sosyal dışlanmaya yol açabilir
c) Varlıklı olanlar sosyal olarak dışlanmazlar
d) Sağlık hizmetleri eksikliği sosyal dışlanmayı artırır
e) Kültürel taleplerin karşılanmaması sosyal dışlanmaya yol açar

Cevap: c) Varlıklı olanlar sosyal olarak dışlanmazlar

Osmanlı’da Ahi Teşkilatının kuruluşuna kaynaklık eden etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fermanlar
b) Tüzükler
c) Kanunlar
d) Fütüvvetnameler
e) İktisat kuralları

Cevap: d) Fütüvvetnameler

I. Sosyal yönü olan kuruluşlardır
II. Ekonomik yönü olan kuruluşlardır
III. Kişisel kar yönü olan kuruluşlardır
IV. Kültürel yönü olan kuruluşlarıdır
V. Dini yönü olmayan kuruluşlardır
Vakıflar için yukarıdakilerden hangisi veya hangileri söylenebilir?

a) Sadece I ve III
b) I, II, III, IV ve V
c) Sadece I, II, IV ve V
d) Sadece I ve IV
e) Sadece I, II ve IV

Cevap: e) Sadece I, II ve IV

Doğal ve insan yapımı afetlerin karşılıklı etkisi açısında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Teknolojik afetlerin doğal afetleri tetiklemesi muhtemel olabilmektedir.
b) Doğal afetler beraberinde toksik zehirli maddelere maruz kalınmasına neden olmaz.
c) Hem doğal hem de teknolojik afetler doğal çevreye ve insanlığa tehdit içermiyor
d) Afetler, sağlam olduğu için endüstri alanlarını etkilemez.
e) Afetler, su kaynaklarının zarar görmesine neden olmaz.

Cevap: a) Teknolojik afetlerin doğal afetleri tetiklemesi muhtemel olabilmektedir.

Tıbbi ilişkiler çerçevesinde sağlık profesyonellerinin iyi davranmak adına neleri yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiği
II. Sağlık eylemini düzenleyen kurallarla ve sağlığa özgü değerler dünyası ile ilgilenir
III. Sağlık eylemleri çerçevesinde neyin “iyi” ve neyin “kötü” olduğu, mutlak “iyi”nin ve “kötü”nün olup olmayacağı
IV. Her sağlık eyleminin kendince bir etik boyutu vardır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sağlık etiği konusunda doğru bir ifadedir?

a) I, II, III ve IV
b) III ve IV
c) I, III ve IV
d) II, III ve IV
e) Sadece II

Cevap: a) I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi bir afette veya kitlesel kazalarda, mağdurların hafif orta ve ağır şekilde sınıflandırılması amacıyla kullanılmaktadır?

a) Hipokrat yemini
b) Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri
c) Afet yönetmelikleri
d) Tabip odalarının mesleki kararları
e) Triyaj

Cevap: e) Triyaj

1950’lerin başından 1973’e kadar başta Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler sözleşmeli işçi alımları yapmışlardır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu devletlerin işgüçü açıklarının karşılanmasında noktasında göç vermemiştir?

a) İtalya
b) İspanya
c) Portekiz
d) İrlanda
e) Türkiye

Cevap: d) İrlanda

1970’li yıllarda ortaya atılan merkez-çevre göç kuramında ise göç, modernleşmeyi ve gelişmeyi sağlayan bir mekanizmadan olmaktan öte, göçmen işçi gönderen ülkelerdeki işgücü kaynaklarının gelişmiş ülkeler yararına kullanılmasına yaramaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuramcılar arasında yer almamaktadır?

a) Wallerstein
b) Galtung
c) Massey
d) Kosack
e) Castle

Cevap: c) Massey

I. Ailelerin dağılması, toplumsal bağların kopması
II. Emek piyasalarının etkilenmesi, işgücü göçü
III. Beyin göçü, eğitim ve mesleki gelişim
IV. Ayrımcılık, katılım
V. Dini ve kültürel çatışmalar
Göç ve göçmen ile birlikte ortaya çıkan konular yukarıdakilerden hangisi veya hangileridir?

a) Sadece I ve III
b) I, II, III, IV ve V
c) Sadece I, II, IV ve V
d) Sadece I, ve IV
e) Sadece I, II ve IV

Cevap: b) I, II, III, IV ve V

Aşağılardan hangisi kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlardan biri değildir?

a) Cam Tavan Sendromu
b) Mobbing
c) Cinsel Taciz
d) Pozitif Ayrımcılık
e) İş-Aile Çatışması

Cevap: d) Pozitif Ayrımcılık

Bir davranışın ya da iletişimin iş yerinde psikolojik taciz olarak isimlendirilebilmesi için söz konusu davranışın hangi aralık ve süre ile gerçekleşmesi gerekmektedir?

a) Haftada bir-12 ay süre
b) Onbeş günde bir-12 ay süre
c) Haftada bir-6 ay süre
d) Onbeş günde bir-6 ay süre
e) Onbeş günde bir-10 ay süre

Cevap: c) Haftada bir-6 ay süre

Aşağıdaki davranışların hangileri iş yerindeki mobbinge örnek olarak verilemez?

a) Çalışanı yeterince çaba göstermediği için suçlamak
b) Çalışanı, yaşını temel alarak deneyimsiz olduğu gerekçesi ile aşağılamak
c) Çalışanın, örgütün sunduğu imkânlardan yararlanmasını engellemek
d) Çalışana görev tanımındaki işleri vermek
e) İş arkadaşlarının ya da müşterilerin önünde hakaret etmek, küçük düşürmek

Cevap: d) Çalışana görev tanımındaki işleri vermek

I.Fiziksel sorunlar
II.Sosyal sorunlar
III.Ruhsal sorunlar
IV.Zihinsel sorunlar
V.Finansal sorunlar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bağımlılığın etkilerindendir?

a) Sadece I ve III
b) I, II, III, IV ve V
c) Sadece I
d) Sadece I, ve IV
e) Sadece I, II ve IV

Cevap: b) I, II, III, IV ve V

I. Madde kullanımıyla ilgili güçlü bir istek duyulması
II. Madde kullanım kontrolünün güçleşmesi
III. Zorunluluk hissi olmaması
IV. Zararlı etkilerine rağmen kullanımında ısrar edilmesi
Madde kullanımından sonra yukarıdaki hangi hal veya haller ortaya çıkar?

a) Sadece I ve III
b) I, II, III ve IV
c) Sadece I
d) Sadece I ve IV
e) Sadece I, II ve IV

Cevap: e) Sadece I, II ve IV

Aşağıdakilerden hangisi kadınların kariyer yapmalarını engelleyen başlıca etkenlerden değildir?

A. Cam tavan
B. Kadınların yöneticiliğe bakış açıları
C. Esnek çalışma yöntemleri
D. Aile kaynaklı engeller
E. Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları

Cevap : C. Esnek çalışma yöntemleri

Türkiye’de kadının statüsü konusunda aşağıdaki hangi bakanlık çalışma yapmaktadır?

A. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
B. Çalışma Bakanlığı
C. Kültür Bakanlığı
D. Sağlık Bakanlığı
E. Tarım Bakanlığı

Cevap : A. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Toplumsal cinsiyetin oluşumunda kadınlar mağduriyeti en aşağıdaki hangi dönem veya dönemlerde yaşamaktadırlar?
I. İlk çocukluk dönemleri II. Eğitim hayatlarında III. Anne karnında iken
IV. Evliliklerinde V. Aile hayatlarında

A. Sadece I ve IV
B. Sadece III
C.I ve III
D.I, II, IV ve V
E.I, II ve III

Cevap : D.I, II, IV ve V

Aşağıdakilerden hangisi, birey ve toplulukların çevrelerine daha fazla egemen olabilmeleri ve bireysel veya topluluğa ait hedeflere yönelebilmeleri için ekonomik, sosyal, siyasi ve manevi güçlerini artıracak kaynakları elde etmeleri anlamına gelir?

a) Liberalleşme
b) Güç perspektifi
c) Güçlendirme yaklaşımı
d) Devletleşme
e) Yerelleşme

Cevap: c) Güçlendirme yaklaşımı

Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı

Sosyal Sorunlar Vize Deneme Sınavı -1
Sosyal Sorunlar FİNAL Deneme Sınavı -1
Sosyal Sorunlar Çıkmış Vize-Final Sorular (2019-2020)
Vize Final
Sosyal Sorunlar Ünite-1 Sosyal Sorunlar Ünite 8 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-2 Sosyal Sorunlar Ünite-9 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-3 Sosyal Sorunlar Ünite10 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-4 Sosyal Sorunlar Ünite-11 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-5 Sosyal Sorunlar Ünite-12 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-6 Sosyal Sorunlar Ünite-13 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-7 Sosyal Sorunlar Ünite-14 Final Çalışma Soruları

Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı

Auzef Sosyal Hizmetler
auzef sosyal sorunlar, Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

 

Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı -1

Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı -1

Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı

 Çalışma hayatını merkeze alan modern anlayışta sosyal sorunlara dair aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Sosyal sorunlar azalmıştır
b) İşsizlik azalmıştır
c) Sosyal adalet artmıştır
d) Sosyal sorunlar ölçülebilir olmuştur
e) Sosyal güvenlik önemi azalmıştır

Cevap: d) Sosyal sorunlar ölçülebilir olmuştur

I. Teknoloji
II. Kültür
III. Toplumsal yapı
IV. İş ve aile hayatındaki beklentiler
V. Demografik yapı
Küreselleşme ile birlikte yukarıdaki hangi olgu veya olgular değişime uğramıştır?

a) Sadece I ve III
b) I, II, III, IV ve V
c) Sadece I, II, III ve V
d) Sadece I ve IV
e) Sadece I, II ve IV

Cevap: b) I, II, III, IV ve V

Aşağıdakilerden hangisi güçlendirme yaklaşımı ile hedeflenmemektedir?

a) Yerelde uygulama
b) İnsan odaklı
c) Güçlü birey
d) Güçlü toplum
e) Merkezden kontrol

Cevap: e) Merkezden kontrol

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorunlara neden olmamaktadır?

a) Maliyet baskısı
b) Vergi gelirlerinde artış
c) Demografik değişim
d) Sağlık sorunları
e) Eğitim eksikliği

Cevap: b) Vergi gelirlerinde artış

I.Sosyal barış
II.Mesleki eğitim
III.Dini eğitim
IV.Sosyal güvenlik
Osmanlı’da Ahi Teşkilatı yukarıdaki hangi işlev ya da işlevleri yerine getirmiştir?

a) Sadece I
b) Sadece III ve IV
c) Sadece I ve III
d) Sadece I, II ve III
e) I, II, III ve IV

Cevap: e) I, II, III ve IV

I.Sosyal
II.Ekonomik
III.Kültürel
IV.Politik
Sosyal dışlanma yukarıdaki hangi alan ya da alanlardan dışarıda olma süreci olarak görülür?

a) Sadece I
b) I, II, III ve IV
c) Sadece I ve III
d) Sadece I, II ve III
e) Sadece III ve IV

Cevap: b) I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi evrelerinden değildir?

a) Risk azaltma
b) Yeniden inşa
c) Afet tahmini
d) Kurtarma ve ilk yardım
e) İyileştirme

Cevap: c) Afet tahmini

İnsan yapımı afetler ile doğal afetlerin karşılaştırılmasında en tutarlı bilgi hangisidir?

a) İnsan yapımı afetlerin daha etkili olması
b) Doğal afetlerin daha yaygın olması
c) Doğal afetlerin önceden tahmin edilmesi
d) İnsan kaynaklı afetlerin engellenebilme ihtimali olması
e) Müdahale yöntemlerinin birebir aynı olması

Cevap: d) İnsan kaynaklı afetlerin engellenebilme ihtimali olması

Aşağıdakilerden hangisi afetlere müdahalede olacak yaklaşımlardan değildir?

a) Reaktif davranış
b) Proaktif davranış
c) Planlı
d) Afet sonrası hazırlık
e) Koordineli

Cevap: d) Afet sonrası hazırlık

Afetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Afetler genelde toplumun sosyal fonksiyonlarını işleyemez hale getirmektedir.
b) Depremler, seller, tornadolar afetlerdir.
c) Hem doğal hem de teknolojik afetler doğal çevreye ve insanlığa tehdit içeriyor
d) Afetler bazı durumlarda bir başka afeti de tetikleyebilmektedir
e) Doğal afetlerin tehlike açısından hassas olan teknoloji alanlarını tehdit etmesi mümkün değildir

Cevap: e) Doğal afetlerin tehlike açısından hassas olan teknoloji alanlarını tehdit etmesi mümkün değildir

Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus değişimi uluslararası hukukta zorunlu göçün meşrulaştırılması açısından önemli bir örnektir. Bu nüfus değişimi hangi sözleşme ile hangi tarihte kabul edilmiştir?

a) 30 Ocak 1923 – Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol
b) 1 Mart 1924 – Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol
c) 1 Mayıs 1927 – Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol
d) 1 Temmuz 1923 – Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol
e) 30 Ağustos 1929 – Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol

Cevap:a) 30 Ocak 1923 – Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol

Everett Lee 1966 yılında göçü meydana getiren faktörleri itici ve çekici faktörler olarak ayırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi itici faktörler arasında yer almamaktadır?

a) Güvenlik ihtiyacı
b) Sosyal hizmetlerin yetersizliği
c) Nüfus artış hızının yüksek olması
d) Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar
e) Kişisel ve inanç özgürlüklerini daha iyi yaşama isteği

Cevap: e) Kişisel ve inanç özgürlüklerini daha iyi yaşama isteği

Aşağıdaki ülkelerden hangisi günümüzde göç alan ülke konumunda değildir?

a) ABD
b) Rusya
c) Avustralya
d) Kanada
e) Japonya

Cevap: b) Rusya

İlk kez ve bugünkü anlamı ile ücretli kadın işgücü kavramının ortaya çıkmasında en önemli tarihsel gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fransız İhtilali
b) Sanayi Devrimi
c) I. Dünya Savaşı
d) II. Dünya Savaşı
e) Meşrutiyet Dönemi

Cevap: b) Sanayi Devrimi

Kadın işçilerin çalışma yaşamını düzenleyen yasalar ilk olarak hangi ülke tarafından çıkarılmıştır?

a) ABD
b) Fransa
c) İngiltere
d) Almanya
e) İsviçre

Cevap: c) İngiltere

Cumhuriyet dönemine ait kadın işçilere yönelik ilk önemli sayısal veriler hangi yıl tespit edilmiştir?

a) 1924
b) 1927
c) 1932
d) 1934
e) 1942

Cevap: b) 1927

Aşağıdakilerden hangisi kadınların iş yaşamına katılmalarının sosyal sebeplerinden değildir?

a) Bağımsızlık kazanma duygusu
b) Sosyal statü sağlama
c) Eğitimini değerlendirme fırsatı
d) Erkeklerin evi geçindirmede yetersizliği
e)Kadının kendini kanıtlama isteği

Cevap: d) Erkeklerin evi geçindirmede yetersizliği

Aşağıdakilerden hangisi suçun özelliklerinden değildir?

a) Durağan bir olgu değildir.
b) Kişiye, duruma ve kültüre göre farklılık gösterir.
c) Durkheim gibi bazı düşünürlere göre toplumlar suça/sapkınlığa ihtiyaç duyar.
d) Sadece bireyin kendi kişilik özellikleriyle ve davranışlarıyla ilgilidir.
e) Genellikle suçun sonucunda kamusal otoritenin müdahalesiyle meşru cezalar uygulanır.

Cevap: d) Sadece bireyin kendi kişilik özellikleriyle ve davranışlarıyla ilgilidir.

Aşağıdakilerden hangisi bireyi suçu işlemeye iten bireysel etkenler arasında değildir?

a) Yaş
b) Medeni Durum
c) Öğrenim Durumu
d) Cinsiyet
e) Ekonomik durum ve işsizlik

Cevap: e) Ekonomik durum ve işsizlik

Üst sınıfa çıkmak için uğraşan alt sınıflara mensup üyelerin bu arzularının sınırlandırılması ve engellenmesi ve yasal yollarla bu arzularını elde edemeyince yasa dışı yollara başvurulduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alt-kültür teorisi
b) Gerilim teorisi
c) Sosyal kontrol teorisi
d) Sosyal organizasyonluk kuramı
e) Rasyonel tercihler ve rutin eylemler teorisi
Cevap: b) Gerilim teorisi

1930’lu yıllarda Frank Tannenbaum tarafından tanımlanan, 1960’lı yıllarda suç ve suçluluk ile ilgili araştırmalarda dikkat çeken ve kısa sürede popüler olan suçun aslında bir tanımlama sorunu olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Damgalama teorisi
b) Sosyal organizasyonluk kuramı
c) Sosyal kontrol teorisi
d) Alt-kültür teorisi
e) Sosyal öğrenme kuramı

Cevap: a) Damgalama teorisi

I.Göç ve kentleşme
II.Ekonomik durum ve işsizlik
III.Yanlış din algısı
IV.Medyanın kullandığı dil
Yukarıdakilerden hangisi bireyi suça iten sosyo-ekonomik faktörler arasında yer almaktadır?

a) Sadece I ve II
b) I, II, III, IV ve V
c) I,II,III ve IV
d) Sadece I ve V
e) Sadece III ve V

Cevap: c) I,II,III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik cinsiyetten farklı olarak erkeğe ve kadına toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları ifade eder?

A. Erkek egemen
B. Kadın egemen
C. Toplumsal baskı
D. Toplumsal yük
E. Toplumsal cinsiyet

Cevap : E. Toplumsal cinsiyet

Toplumsal cinsiyetin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etken değildir?

A. Öğrenmeye dayalı görüşler
B. Teknolojik gelişmeler
C. Dini öğreti
D. Medya ve kitle iletişim araçları
E. Çocukluk dönemindeki kız ve erkek rolleri

Cevap : B. Teknolojik gelişmeler

Aşağıdakilerden hangi toplumsal cinsiyet davranışında, çocuklar cinsiyetlerine uygun davranışlar sergilediğinde bu davranışlar anne-babaları ve toplumdaki diğer insanlar tarafından pekiştirilir, cinslerine uymayan davranışları için cezalandırılırlar?

A. Öğrenmeye dayalı görüşler
B. Teknolojik gelişmeler
C. Dini öğreti
D. Medya ve kitle iletişim araçları

E. Çocukluk dönemindeki kız ve erkek rolleri

Cevap : E. Çocukluk dönemindeki kız ve erkek rolleri

Sosyal Sorunlar Vize Deneme Sınavı -1
Sosyal Sorunlar Çıkmış Vize-Final Sorular (2019-2020)
Vize Final
Sosyal Sorunlar Ünite-1 Sosyal Sorunlar Ünite 8 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-2 Sosyal Sorunlar Ünite-9 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-3 Sosyal Sorunlar Ünite10 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-4 Sosyal Sorunlar Ünite-11 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-5 Sosyal Sorunlar Ünite-12 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-6 Sosyal Sorunlar Ünite-13 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-7 Sosyal Sorunlar Ünite-14 Final Çalışma Soruları

Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı

Auzef Sosyal Hizmetler
auzef sosyal sorunlar, Sosyal Sorunlar Final Deneme Sınavı
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

 

Sosyal Sorunlar Vize Deneme Sınavı -2

Sosyal Sorunlar Vize Deneme Sınavı -2
Sosyal Sorunlar Vize Deneme Sınavı -1
Sosyal Sorunlar Çıkmış Vize-Final Sorular (2019-2020)
Vize Final
Sosyal Sorunlar Ünite-1 Sosyal Sorunlar Ünite 8 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-2 Sosyal Sorunlar Ünite-9 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-3 Sosyal Sorunlar Ünite10 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-4 Sosyal Sorunlar Ünite-11 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-5 Sosyal Sorunlar Ünite-12 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-6 Sosyal Sorunlar Ünite-13 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-7 Sosyal Sorunlar Ünite-14 Final Çalışma Soruları

Sosyal Sorunlar Vize Deneme Sınavı -2

Auzef Sosyal Hizmetler
auzef sosyal sorunlar
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

 

Sosyal Sorunlar Vize Deneme Sınavı -1

Sosyal Sorunlar Vize Deneme Sınavı -1
Sosyal Sorunlar Vize Deneme Sınavı -2
Sosyal Sorunlar Çıkmış Vize-Final Sorular (2019-2020)
Vize Final
Sosyal Sorunlar Ünite-1 Sosyal Sorunlar Ünite 8 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-2 Sosyal Sorunlar Ünite-9 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-3 Sosyal Sorunlar Ünite10 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-4 Sosyal Sorunlar Ünite-11 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-5 Sosyal Sorunlar Ünite-12 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-6 Sosyal Sorunlar Ünite-13 Final Çalışma Soruları
Sosyal Sorunlar Ünite-7 Sosyal Sorunlar Ünite-14 Final Çalışma Soruları

Sosyal Sorunlar Vize Deneme Sınavı -1

Auzef Sosyal Hizmetler
auzef sosyal sorunlar
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

 

Sosyal Sorunlar Ünite -7

Sosyal Sorunlar Ünite -7

Sosyal Sorunlar Ünite -7

Toplumsal Cinsiyet

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik cinsiyetten farklı olarak erkeğe ve kadına toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları ifade eder?

A. Erkek egemen
B. Kadın egemen
C. Toplumsal baskı
D. Toplumsal yük
E. Toplumsal cinsiyet

Cevap : E. Toplumsal cinsiyet

2. Toplumsal cinsiyetin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etken değildir?

A. Öğrenmeye dayalı görüşler
B. Teknolojik gelişmeler
C. Dini öğreti
D. Medya ve kitle iletişim araçları
E. Çocukluk dönemindeki kız ve erkek rolleri

Cevap : B. Teknolojik gelişmeler

3. Aşağıdakilerden hangi toplumsal cinsiyet davranışında, çocuklar cinsiyetlerine uygun davranışlar sergilediğinde bu davranışlar anne-babaları ve toplumdaki diğer insanlar tarafından pekiştirilir, cinslerine uymayan davranışları için cezalandırılırlar?

A. Öğrenmeye dayalı görüşler
B. Teknolojik gelişmeler
C. Dini öğreti
D. Medya ve kitle iletişim araçları
E. Çocukluk dönemindeki kız ve erkek rolleri

Cevap : E. Çocukluk dönemindeki kız ve erkek rolleri

4. Aşağıdakilerden hangisi kadınların kariyer yapmalarını engelleyen başlıca etkenlerden değildir?

A. Cam tavan
B. Kadınların yöneticiliğe bakış açıları
C. Esnek çalışma yöntemleri
D. Aile kaynaklı engeller
E. Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları

Cevap : C. Esnek çalışma yöntemleri

5. Türkiye’de kadının statüsü konusunda aşağıdaki hangi bakanlık çalışma yapmaktadır?

A. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
B. Çalışma Bakanlığı
C. Kültür Bakanlığı
D. Sağlık Bakanlığı
E. Tarım Bakanlığı

Cevap : A. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

6. Toplumsal cinsiyetin oluşumunda kadınlar mağduriyeti en aşağıdaki hangi dönem veya dönemlerde yaşamaktadırlar?
I. İlk çocukluk dönemleri II. Eğitim hayatlarında III. Anne karnında iken
IV. Evliliklerinde V. Aile hayatlarında

A. Sadece I ve IV
B. Sadece III
C.I ve III
D.I, II, IV ve V
E.I, II ve III

Cevap : D.I, II, IV ve V

7. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri toplumsal cinsiyet için söylenemez?
I. Doğaldır
II. Toplumsal cinsiyet sosyo – kültüreldir
III. Toplumsal cinsiyet değişkendir
IV. Biyolojiktir

A. Sadece I ve IV
B. Sadece III ve IV
C. Sadece I
D.I, II, III ve IV
E.I, II ve III

Cevap : A.Sadece I ve IV

8. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri biyolojik cinsiyet için söylenemez?
I. Doğaldır
II. Sosyo – kültüreldir
III. Değişkendir
IV. Biyolojiktir

A. Sadece I ve IV
B. Sadece II ve III
C. Sadece I
D.I, II, III ve IV
E.I, II ve III

Cevap : B. Sadece II ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri çocuğun kendi cinsiyeti ile özdeşleşmesi sürecini açıklar?

I. Cinsel kimliğin fark edilmesi
II. Cinselliğin devamlılığı
III. Cinselliğin değişebileceği
IV. Cinsiyet tutarlılığı
A. Sadece I ve IV
B. Sadece II ve III
C. Sadece I
D.I, II, III ve IV
E.I, II ve IV

Cevap : E.I, II ve IV

10. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun cinsel kimlik kazanımını etkileyen faktörlerden değildir?

A. Anne ve Baba ile büyüme
B. Çocuklara verilen oyuncaklar
C. Kitap ve medya
D. Annenin çalışmaması
E. Babanın yokluğu

Cevap : D. Annenin çalışmaması

Toplumsal Cinsiyet

Auzef Sosyal Hizmetler
auzef sosyal sorunlar
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

 

Sosyal Sorunlar Ünite -6

Sosyal Sorunlar Ünite -6

Sosyal Sorunlar Ünite -6

Sokak Çocukları Ve Çocuk İstihdamı

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi çocukları sokağa iten nedenler arasında yer alır?
I. İstismar ve İhmal
II. Göç ve Kentleşme
III. Aşırı ilgi gösterilmesi
IV. Medyanın Etkisi
V. Cinsiyet Ayrımcılığı

A. I ve II
B. I,II, III
C. I,II,III ve IV
D. I, II, IV ve V
E. I, II, III, IV ve V

Cevap : D. I, II, IV ve V

2. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun sokakta yaşamasının getirdiği tehlike ve riskler arasında değildir?

A. Barınma ve Yetersiz Beslenme
B. Eğitimsiz Kalma
C. Kronik, Bulaşıcı ve Tehlikeli Hastalıklar
D. Madde Bağımlılığı
E. Cinsiyet Ayrımcılığı

Cevap : E. Cinsiyet Ayrımcılığı

3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi Sokak çocukları sayısının az olmasının en önemli nedenleri arasındadır?

A. Güçlü aile, komşu ve akrabalık ilişkilerinin olması
B. Medya Etkisi
C. Politikaların Etkisi
D. Savaşların Etkisi
E. Eğitimin Etkisi

Cevap : A. Güçlü aile, komşu ve akrabalık ilişkilerinin olması

4. Osmanlı Döneminde Müslüman ve gayrimüslim muhacir çocuklardan yetim ve öksüz, bakıma muhtaç çocukların bakımı hangi kurum tarafından üstlenilmiştir?

A. Umut Islahhaneleri
B. Niş Islahhaneleri
C. Sokak Çocukları Vakfı
D. İlk Adım İstasyonu
E. Mustafa Bin Ömer Vakfı

Cevap : B. Niş Islahhaneleri

5. Osmanlı Döneminde önceliği yetim, öksüz ve kimsesiz olan ve esnaf çıraklarını eğitmek amaçlı ilk parasız okul olma özelliği olan kurum hangisidir?

A. Darülaceze
B. Niş Islahhanesi
C. Darüşşafaka
D. Mustafa Bin Ömer Vakfı
E. Umut Islahhaneleri

Cevap : C. Darüşşafaka

6. Aşağıdakilerden hangi kanun çocukların çalışmasını yasaklamaktadır?

A. Ticaret kanunu
B. Toplu iş hukuku
C. Borçlar hukuku
D. Bireysel iş hukuku
E. Medeni kanun

Cevap : D. Bireysel iş hukuku

7. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri çocukların çalıştırılmasında ortaya çıkacak
sorunlardandır?
I. Zihinsel gelişim
II. Fiziksel gelişim
III. Ruhsal

A. Sadece I
B. Sadece III
C.I ve III
D.II ve III
E.I, II ve III

Cevap : E.I, II ve III

8. Çocuk istihdamının önemli bir sorun olarak görülmeye başlanması hangi politikalarla olmuştur?

A. Liberal politikalar
B. Neo-Liberal politikalar
C. Sosyal politikalar
D. Ekonomik Politikalar
E. Kültürel politikalar

Cevap : C. Sosyal politikalar

9.Çocuk istihdamı en çok hangi nedenden tercih ediliyor?

A. Sosyal damping
B. Eğitim
C. Staj
D. Sağlık
E. Girişimcilik

Cevap : A. Sosyal damping

10. Aşağıdaki sebeplerden hangisi veya hangileri çocuk işçiliğine neden olmaktadır?
I. Ailelerin parçalanması
II. Hızlı nüfus artışı
III. Düzensiz göç
IV. Çarpık kentleşme

A. Sadece I
B. Sadece III ve IV
C. Sadece I ve III
D. Sadece I, II ve III
E. I, II, III ve IV

Cevap : E. I, II, III ve IV

Çocuk İstihdamı

Auzef Sosyal Hizmetler
auzef sosyal sorunlar
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

Sokak Çocukları Ve Çocuk İstihdamı

Sosyal Sorunlar Ünite -5

Sosyal Sorunlar Ünite -5

Sosyal Sorunlar Ünite -5

Yoksulluk

Gelir yoksulluğu

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangi yoksulluk türü, kişi başına tüketilen kalori miktarına bağlı olup hane ya da kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları asgari gelir ve harcama düzeyine göre hesaplanmaktadır?

A. Gelir yoksulluğu
B. İnsani yoksulluk
C. Göreli yoksulluk
D. Okjektif yoksulluk
E. Mutlak Yoksulluk

Cevap : E. Yoksulluk

2. Aşağıdakilerden hangi yoksulluk türünde, nüfusun düşük gelirli bir oranı yoksul olarak alınmakta ya da ortalama gelir düzeyinde bir sınır saptanarak bu sınırın altında gelire sahip olanlar yoksul olarak tanımlamaktadır?

A. Gelir yoksulluğu
B. İnsani yoksulluk
C. Göreli yoksulluk
D. Okjektif yoksulluk
E. Mutlak Yoksulluk

Cevap : C. Göreli yoksulluk

3. Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun ekonomik nedenlerinden sayılmaz?

A. İşgücü piyasasından kaynaklanan nedenler
B. Sağlık sorunları
C. Ekonomik krizler
D. Enflasyon
E. Gelir dağılımındaki eşitsizlikler

Cevap : B. Sağlık sorunları

4. Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun toplumsal nedenlerinden sayılmaz?

A. Hane halkı özellikleri
B. Eğitim
C. Göç
D. Enflasyon
E. Hızlı nüfus artışı

Cevap : D. Enflasyon

5. Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun siyasal nedenlerinden sayılmaz?

A. Yanlış politikalar
B. Kalkınmaya bütçeden ayrılan payın az olması
C. Yönetimde yozlaşma
D. Küresel nedenler
E. Kamu ihalelerinde kayırmacılık

Cevap : D. Küresel nedenler

6. Aşağıdakilerden hangi bilim dalı yoksulluk ile ilgili çalışmalara en fazla önem vermektedir?

A. Ekonomi
B. Mühendislik
C. Sosyal politika
D. Siyaset bilimi
E. Kamu yönetimi

Cevap : C. Sosyal politika

7. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yoksulluk ile eşanlamlı kullanılmaktadır?
I. Fakirlik, sefalet, açlık
II. Muhtaçlık, hayatla sürekli mücadele içinde olma
III. Temel ve zorunlu ihtiyaçları yeterli ölçüde karşılayamama
IV. Yeterli varlığa sahip olamama, gelirden mahrum olma

A. Sadece I
B. Sadece III
C. I, II, III ve IV
D. Sadece II ve III
E. Sadece II

Cevap : C.I, II, III ve IV

8. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yoksulluğun nedenleri arasındadır?
I. Kentleşme II. Nüfus artışı III. Rekabetin azlığı
IV. Toplumların emperyalist politikalar izlemesi V. Hızla sanayileşme

A. Sadece I ve V
B. Sadece III
C. Sadece I, III ve IV
D. Sadece II ve III
E.I, II, IV ve V

Cevap : E.I, II, IV ve V

9. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası ölçütlerine göre, uluslararası karşılaştırmalarda mutlak yoksulluk, satın alma gücü paritesine göre az gelişmiş\gelişmekte\gelişmiş ülkeler için kişi başı günlük ABD Doları seviyesi olarak
belirlenmiştir?

A.1; 2,15 ve 4,30
B.1; 2,15 ve 3,30
C.1; 3,15 ve 5,30
D.1; 3,15 ve 6,30
E.1; 1,15 ve 4,30

Cevap : A.1; 2,15 ve 4,30

10. Aşağıdakilerden hangi yoksulluk türü Dünya Bankası’na göre; “istihdam olanaklarına ve gelire sınırlı erişim, yetersiz ve güvencesiz barınma ile hizmetler, şiddet, sağlıksız çevre, sosyal koruma mekanizmalarının sınırlılığı veya hiç olmaması, eğitim ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişim” şeklinde tanımlanmaktadır?

A. Mutlak yoksulluk
B. Kent yoksulluğu
C. Objektif yoksulluk
D. Geçici yoksulluk
E. İnsani yoksulluk

Cevap : B. Kent yoksulluğu

Gelir yoksulluğu

Auzef Sosyal Hizmetler
auzef sosyal sorunlar
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

Gelir yoksulluğu