Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Final Deneme -2

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Final Deneme -2

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Final Deneme -2

Sosyoloji Lisans tüm dersler

Auzef Sosyoloji Lisans Toplumsal Cinsiyet Ve Edebiyat

Telegram Sosyoloji
Sosyoloji Facebook Sayfası

sosyoloji facebook grubu

Toplumsal Cinsiyet tüm Üniteler

Auzef Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları , Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Final Deneme -1

Auzef Sosyoloji Final Soruları, deneme sınavları, online test, çıkmış sorular, konu özetleri, ders kitap pdfi, ders videoları, diğer tüm ders materyalları Hepsi lolonolo da

Öğrenci dostu lolonolo

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Final Deneme -1

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Final Deneme -1

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Final Deneme -1

Sosyoloji Lisans tüm dersler

Auzef Sosyoloji Lisans Toplumsal Cinsiyet Ve Edebiyat

Telegram Sosyoloji
Sosyoloji Facebook Sayfası

sosyoloji facebook grubu

Toplumsal Cinsiyet tüm Üniteler

Auzef Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları , Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Final Deneme -1

Auzef Sosyoloji Final Soruları, deneme sınavları, online test, çıkmış sorular, konu özetleri, ders kitap pdfi, ders videoları, diğer tüm ders materyalları Hepsi lolonolo da

Öğrenci dostu lolonolo

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -14

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -14

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -14

Türkiye Feminist Hareket Tarihi

Anahtar Kavramlar

Osmanlı kadın hareketi
Cumhuriyet dönemi kadın hareketi
Kadın kurtuluş hareketi / ikinci dalga feminizm
Bilinç yükseltme
“kişisel olan politiktir”
Feminist hareket
Feminist örgütlenme

Bölüm Soruları

1) Türkiye Feminist Hareketi’nin kamusal alana çıkışı hangi olay ile gerçekleşmiştir?

a) Dayağa Karşı Yürüyüş
b) Kadın Çevresi Yayınevi’nin kurulması
c) Kadınlar Dilekçesi Kampanyası
d) Somut dördüncü sayfa’nın çıkmaya başlaması

Cevap : c) Kadınlar Dilekçesi Kampanyası

2) Aşağıdakilerden hangisi bilinç yükseltmenin ilke ve yöntemlerinden biri değildir?

a) Önyargısız dinlemek
b) Tavsiyelerde bulunmak
c) Kişisel deneyimleri paylaşmak
d) 8-12 arası kişiden oluşmak

Cevap : b) Tavsiyelerde bulunmak

3) Aşağıdakilerden hangisi bilinç yükseltmenin sonuçlarından biri değildir?

a) Kendi sorunlarının, diğer insanların sorunlarının yanında önemsiz olduğunu fark etmek
b) Gerçeğin referans noktasının değiştirmek
c) Toplumsal cinsiyet rollerini sorgulamak
d) Kadın dayanışmasını kurabilmek
I. Feminist Hafta sonu
II. Kadın Kurultayı
III. Kadınlar Dilekçesi Kampanyası
IV. Dayağa Karşı Kampanya

Cevap : a) Kendi sorunlarının, diğer insanların sorunlarının yanında önemsiz olduğunu fark etmek

4) Yukarıdakilerden hangilerini feministler örgütlemiştir?

a) I ve IV
b) III
c) II, III ve IV
d) I,III ve IV

Cevap : d) I,III ve IV

5) Aşağıdakilerden hangisi 90’lı yıllarda kurulmuş olan bir feminist örgüt değildir?

a) Kadın Dayanışma Vakfı
b) Uçan Süpürge
c) Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği
d) Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Cevap : c) Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği

Türkiye Feminist Hareket Tarihi

Sosyoloji Lisans tüm dersler

Auzef Sosyoloji Lisans Toplumsal Cinsiyet Ve Edebiyat

Telegram Sosyoloji
Sosyoloji Facebook Sayfası

sosyoloji facebook grubu

Toplumsal Cinsiyet tüm Üniteler

Auzef Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları , Türkiye Feminist Hareket Tarihi

Auzef Sosyoloji Final Soruları, deneme sınavları, online test, çıkmış sorular, konu özetleri, ders kitap pdfi, ders videoları, diğer tüm ders materyalları Hepsi lolonolo da

Öğrenci dostu lolonolo

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -13

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -13

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -13

Feminist Araştırmalarda Yönetim

Anahtar Kavramlar

Feminist epistemoloji
Toplumsal cinsiyet analizi
Bakış açısı kuramı
Kesişimsel teori
eleştirel erkeklik çalışmaları
Kuir kuramı
Feminist araştırma ve gündelik hayat
Öznellik ve nesnellik
Konumlanmış bilgi
Katılımcı eylem araştırmaları

Bölüm Soruları

1) Aşağıdaki özelliklerden hangisi feminist araştırmaları diğer bilimsel araştırmalardan ayıran özelliklerden biridir?

a) Yalnızca kadınlar hakkında, kadın bakış açısını ortaya çıkaran araştırmalar olması
b) Derinlemesine görüşme tekniklerinin sıklıkla kullanılması
c) Feminist teorinin çerçevelediği araştırmalar olması
d) Yalnızca anlamaya değil, kişisel ve toplumsal düzeyde değişim ve dönüşümü hedeflemesi
e) Eleştirel bir araştırma yaklaşımı olması

Cevap : c) Feminist teorinin çerçevelediği araştırmalar olması

2) Feminist kuram ve siyasete, toplumsal cinsiyet ilişkilerini, ırk / etnisite, sınıf gibi ayrım çizgilerini hesaba katarak ve bunlarla ilişkisel bir biçimde ele alan kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Queer (kuir) kuramı
b) Kesişisimsel düşünce
c) Bakış açısı kuramı
d) Eleştirel kuram
e) Kültürel feminizm

Cevap : b) Kesişisimsel düşünce

3) Aşağıdakilerden hangisi, feminist epistemolojide tartışılan “konumlanmış bilgi” kavrayışının argümanlarından biri kabul edilemez?

a) Araştırmacı, araştırdığı sosyal gerçekliğin bir parçasıdır.
b) Bilimsel bilgi, belli bir zaman, mekân ve tarihsel güç ilişkileri kesişiminde bağlam bağımlı bir bilgidir.
c) Araştırmacı değer yargılarını ve pozisyonunu araştırma sürecinde açık eder.
d) Bilimsel bilgi, nesnel bir gerçekliğin peşindedir.
e) Farklı özne konumlarından üretilen bilgi, gerçekliğe ve objektif bilgiye kısmen ulaşabilir.

Cevap : d) Bilimsel bilgi, nesnel bir gerçekliğin peşindedir.

4) Aşağıdakilerden hangisi feminist araştırma metodolojisi ile yakın kesişim alanları olan yöntemsel yaklaşımlardan biri değlidir.

a) Hermenötik
b) Eleştirel realizm
c) Postyapısalcılık
d) Pozitivizm
e) Postmodernizm

Cevap : d) Pozitivizm

5) Aşağıdakilerden hangisi feminist bakış kuramının özelliklerinden biridir?

a) Araştırmalara kadınların gerçekliklerinin araştırılması, mutlak gerçekliğe ulaşmak için önemlidir.
b) Kadın deneyimleri, gerçekliğe ulaşmada epistemolojik bir ayrıcalığa sahiptir.
c) Kadın deneyimleri araştırma süreci bakımından kritik bir önemdedir.
d) Her türlü bilgi üretiminin konumlanmış özne pozisyonları tarafından üretilmesi ve bağlam bağımlı olması nedeniyle, nesnellik iddiasında bulunmak mümkün değildir.
e) Kadın deneyimleri araştırma süreci için dolaysız bir bilgi kaynağıdır.

Cevap : c) Kadın deneyimleri araştırma süreci bakımından kritik bir önemdedir.

6) Aşağıdakilerden hangisi feminist araştırmalarda sıklıkla kullanılan veri türlerinden biri değildir?

a) Anı, günlük, fotoğraf gibi gündelik yaşamlara ilişkin verilerin kullanılması
b) Derinlemesine görüşmeler
c) Sahada kurulan ilişkiler ve sohbetler için tutulan saha notları
d) Anket
e) Odak grup görüşmeleri

Cevap : d) Anket

7) Aşağıdakilerden hangisi feminist bakış açısı kuramcılarından biri değildir?

a) Sandra Harding
b) Donna Haraway
c) Judith Butler
d) Alison Jagger
e) Dorothy Smith

Cevap : c) Judith Butler

Sosyoloji Lisans tüm dersler

Auzef Sosyoloji Lisans Toplumsal Cinsiyet Ve Edebiyat

Telegram Sosyoloji
Sosyoloji Facebook Sayfası

sosyoloji facebook grubu

Toplumsal Cinsiyet tüm Üniteler

Auzef Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları , Feminist Araştırmalarda Yönetim

Auzef Sosyoloji Final Soruları, deneme sınavları, online test, çıkmış sorular, konu özetleri, ders kitap pdfi, ders videoları, diğer tüm ders materyalları Hepsi lolonolo da

Öğrenci dostu lolonolo

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -12

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -12

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -12

Kadına Yönelik Şiddet

Anahtar Kavramlar

 Toplumsal Cinsiyet
 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eşitsizliği
 Fiziksel Şiddet
 Psikolojik Şiddet
 Cinsel Şiddet
 Ekonomik Şiddet
 Digital Şiddet
 Flört Şiddeti
 Israrlı Takip
 Şiddet Döngüsü

Bölüm Soruları

1) Kadına yönelik şiddet kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Öfke boşaltmak içindir
b) Sevgi/aşk göstergesidir
c) İktidar kurmak içindir
d) Güç göstermek içindir

Cevap : b) Sevgi/aşk göstergesidir

2) Aşağıdakilerden hangileri kadın hareketinin düzenlediği kampanyalardan biri değildir?

a) Pembe bant
b) Bedenimiz bizimdir, cinsel tacize hayır
c) CEDAW imza kampanyası
d) Dayağa Karşı Kampanya

Cevap : a) Pembe bant

3) Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddet biçimlerinden biri değildir?

a) Fiziksel
b) Dijital
c) Flört
d) Biyolojik

Cevap : d) Biyolojik

I. Kader
II. Mor Çatı
III. Kadın Dayanışma Vakfı
IV. Kamer

4) Yukarıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddetle mücadele yürüten kadın örgütlerinden biri değildir?

a) I
b) I ve II
c) II
d) II veIII

Cevap : a) I

5) Türkiye’de şu anda kadınlar için toplam kaç sığınak vardır?

a) 128
b) 131
c) 151
d) 98

Cevap : b) 131

Sosyoloji Lisans tüm dersler

Auzef Sosyoloji Lisans Toplumsal Cinsiyet Ve Edebiyat

Telegram Sosyoloji
Sosyoloji Facebook Sayfası

sosyoloji facebook grubu

Toplumsal Cinsiyet tüm Üniteler

Auzef Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları ,Kadına Yönelik Şiddet

Auzef Sosyoloji Final Soruları, deneme sınavları, online test, çıkmış sorular, konu özetleri, ders kitap pdfi, ders videoları, diğer tüm ders materyalları Hepsi lolonolo da

Öğrenci dostu lolonolo

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -11

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -11

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -11

Erkeklik Çalışmaları

Anahtar Kavramlar

Erkeklik çalışmaları
Erkeklikler
hegemonik erkeklik
Feminizm
Ataerkillik

Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi erkekliğe ilişkin doğru bir ifadedir?

a) Evrensel bir kategoridir.
b) Bir biyolojik cinsiyet rolüdür.
c) Bir toplumsal cinsiyet kategorisidir.
d) Doğuştan gelir.
e) Ezeli ve ebedidir.

Cevap : c) Bir toplumsal cinsiyet kategorisidir.

2) Aşağıdaki kavramlardan hangisi erkeklik çalışmalarında Connell tarafından geliştirilmiştir?

a) Erkeklik normu
b) Sosyalizasyon
c) Erkeklik rolleri
d) Erkeklik kodları
e) Hegemonik erkeklik

Cevap : e) Hegemonik erkeklik

3) Erkeklik çalışmalarının akademik bir alan olarak ortaya çıkışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Akademik bir alan olarak ortaya çıkışı 1980’lerin ortalarından itibaren gerçekleşmiştir.
b) Ortaya çıkışında kadın çalışmalarının önemli bir rolü vardır.
c) LGBTİ çalışmaları ortaya çıkışında önemli bir rol oynamıştır.
d) Feminizm karşıtı bir alan olarak kurulmuştur.
e) (Pro)feminist araştırmacıların öncülüğünde kurulmuştur.

Cevap : d) Feminizm karşıtı bir alan olarak kurulmuştur.

4) Aşağıdakilerden hangisi erkeklerin kendilerine yöneltilen eleştiriler karşısında verdikleri yanıtları temsil eden yaklaşımlardan biri değildir?

a) (Pro) feminist yaklaşım
b) Erkek kurtuluşçu yaklaşım
c) Gey ve Trans ( gender ) odaklı yaklaşımlar
d) Antropolojik yaklaşım
e) Erkeklikçi yaklaşım

Cevap : d) Antropolojik yaklaşım

5) Türkiye’de erkeklikler üzerine ilk tartışmalar hangi yazarın çalışmalarıyla başlatılabilir?

a) Pınar Selek
b) Serpil Sancar
c) Ayşegül Altınay
d) Deniz Kandiyoti
e) Mehmet Bozok

Cevap : d) Deniz Kandiyoti

Ünite Soruları Online

Sosyoloji Lisans tüm dersler

Auzef Sosyoloji Lisans Toplumsal Cinsiyet Ve Edebiyat

Telegram Sosyoloji
Sosyoloji Facebook Sayfası

sosyoloji facebook grubu

Toplumsal Cinsiyet tüm Üniteler

Auzef Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları , Erkeklik Çalışmaları

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -11

Auzef Sosyoloji Final Soruları, deneme sınavları, online test, çıkmış sorular, konu özetleri, ders kitap pdfi, ders videoları, diğer tüm ders materyalları Hepsi lolonolo da

Öğrenci dostu lolonolo

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -10

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -10

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -10

Queer Teori

Ünite Soruları Online

Anahtar Kavramlar

Heteronormativite
Cinsel yönelim
İnterseks
Trans kimlikler

Bölüm Sonu Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi queer teoriyi besleyen düşünsel kaynaklardan biri değildir?

a) Psikanaliz
b) Foucault ve iktidar analizi
c) Bourdieu ve habitus
d) Post-yapısalcılık
e) Butler ve performativite analizi

Cevap : c) Bourdieu ve habitus

2) Queer teoriyle ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğru olabilir?

a) Kimlik siyaseti üzerinden yürütülen hak mücadelelerinden vazgeçilmelidir.
b) Queer teori cinselliği tüm çoğulluğu ve çeşitliliği içinde tanımaya çabalar.
c) Queer politik bir duruş olarak değerlendirilemez.
d) Queer lezbiyen, gey, biseksüel, interseks ve trans kimlikleri içeren şemsiye kavramdır.
e) Queer teorinin ırk ve etnisiteye ilişkin tartışmalarla ilişkisi bulunmamaktadır.

Cevap : b) Queer teori cinselliği tüm çoğulluğu ve çeşitliliği içinde tanımaya çabalar.

3) Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarıyla ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a) Toplumsal cinsiyet biyolojik cinsiyet tarafından belirlenir.
b) Biyolojik cinsiyet toplumsal cinsiyet tarafından belirlenir.
c) Biyolojik cinsiyetle toplumsal cinsiyet arasında doğal ve zorunlu bir ilişki vardır.
d) Kadın, erkek ve interseks olmak üzere üç biyolojik cinsiyet çeşidi vardır.
e) Toplumsal cinsiyet öncesinde ona neden olan doğal bir beden vardır.

Cevap : b) Biyolojik cinsiyet toplumsal cinsiyet tarafından belirlenir.

4) İnterseks bireylerle ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

a) İnterseksüellik bir cinsel yönelimdir.
b) İnterseks bireylerin hepsi aynı beden yapısına sahiptir.
c) İnterseks bireylere yapılan operasyonların çoğunda cinsiyet erkek olarak belirlenir.
d) İnterseks bireylere yapılan operasyonlarda cinsel hazzı engelleyecek hiçbir müdahalede bulunulmaz.
e) İnterseks bireyleri ortaklaştıran tıbbileştirilme deneyimleridir.

Cevap : e) İnterseks bireyleri ortaklaştıran tıbbileştirilme deneyimleridir.

5) Eşcinsel hareket ve queer teori ilişkisi ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

a) Eşcinsel hareketin doksanlı yıllardaki dönüşümü queer teori açısından belirleyici olmuştur.
b) Queer teori eşcinsel hareket merkezli ortaya çıkmıştır.
c) Her iki hareket de heteronormativiteye karşı mücadele verir.
d) Queer teori, eşcinsel hareket gibi kimlik politikasında benzerliğe vurgu yapar.
e) Queer sözcüğü eşcinsel hareket tarafından sahiplenilip dönüştürülmüştür.

Cevap : d) Queer teori, eşcinsel hareket gibi kimlik politikasında benzerliğe vurgu yapar.

Sosyoloji 4 Sınıf Güz Dönemi Final

Sosyoloji Lisans tüm dersler

Auzef Sosyoloji Lisans Toplumsal Cinsiyet Ve Edebiyat

Telegram Sosyoloji
Sosyoloji Facebook Sayfası

sosyoloji facebook grubu

Toplumsal Cinsiyet tüm Üniteler

Auzef Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları ,  Queer Teori

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Ünite -10

Auzef Sosyoloji Final Soruları, deneme sınavları, online test, çıkmış sorular, konu özetleri, ders kitap pdfi, ders videoları, diğer tüm ders materyalları Hepsi lolonolo da

Öğrenci dostu lolonolo

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Vize -2

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Vize -2

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Vize -2

1) “Kadın ve erkeklerin de tek bir sınıf olmadığı; bu kesimler arasında etnik, ekonomik dinsel, kültürel ve başka bölünmeler olduğu ve her bir konumun pek çok eşitsizlik barındırdığını” söyleyen feminist kalkınma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma (GAD)
b) Kalkınma içinde Kadın (WID)
c) Kadın ve Kalkınma (WAD)
d) Kadın, Çevre ve Kalkınma (WED)
e) Kadın ve Ekonomi (WAE)

Cevap : a) Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma (GAD)

2) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet ve kalkınma (GAD) yaklaşımının temel savlarından biridir?
a) Kadınların ücretsiz ev içinde harcadıkları bakım emeği, piyasada çalışan işçilerin ücretlerinin tutabilmesini sağlamaktadır.

b) Pratik kısa vadeli amaçlarla, uzun vadeli dönüşüm gerektiren süreçler arasında ayrım yapılmalı ve devlet politikaları değiştirilmeye çalışılarak kısa vadeli kazanımlar elde edilmelidir.
c) İçme sularının özelleştirilmesi, su ve doğal kaynakların tahribatı sadece olarak bu kaynakları kullanacak kadınları olumsuz etkilemez, gelecek nesilleri de tehdit eder.
d) Politika yapım süreçlerinde kadınların durumu önceliklendirilmeli; bu çerçevede yoksullukla mücadele, kadın sağlığı, eğitimi ve istihdamının iyileştirilmesi gibi konular başta olmak üzere kadınların toplum içindeki statüsü yükseltilmelidir.
e) Kadınların toplumsal statüsü yükseltilirse, eşitsiz gelişme sorunu çözülmüş olacaktır.

Cevap : b) Pratik kısa vadeli amaçlarla, uzun vadeli dönüşüm gerektiren süreçler arasında ayrım yapılmalı ve devlet politikaları değiştirilmeye çalışılarak kısa vadeli kazanımlar elde edilmelidir.

3) Aşağıdakilerden hangisi Kalkınma içinde Kadın (WID) yaklaşımının savunduğu temel noktalardan biridir?

a) Gelecek nesillerin yaşam alanlarını tehdit etmeden, adaletli ve insani bir kalkınmanın ne olması gerektiği, kadınlar ve erkekler için demokratik teknolojik alternatifler, iklim adaleti konularında politika önerisi geliştirmeye çalışır.
b) Kadın erkek eşitsizlikleri kadınların, yani, toplumun önemli bir kaynağının verimli kullanılmasına yol açtığı için, kalkınma stratejileri ve politikaları bu eşitsizlikleri giderecek şekilde tasarlanmalıdır.
c) Modernist Batı felsefesi doğaya hâkim olunmasını ilerleme olarak görürken, bu gelişmeye kadınlar üzerindeki tahakküm de eşlik etmiştir.
d) Kalkınma sadece kadınlarla ilgili etki ve sonuçlarla değil; hem kadınlarla, hem de erkeklerle ilgili etki ve sonuçlarla, ayrıca, bu iki sınıfın etkileşiminin ortaya çıkardığı dinamik
süreçlerle de ilgilenmelidir.
e) Kapitalist sermaye birikimi savaşlar, tecavüzler gibi şiddet ve ataerkil sistemin diğer tahakküm yollarından da yararlanır.

Cevap : b) Kadın erkek eşitsizlikleri kadınların, yani, toplumun önemli bir kaynağının verimli kullanılmasına yol açtığı için, kalkınma stratejileri ve politikaları bu eşitsizlikleri giderecek şekilde tasarlanmalıdır.

4) Modern sosyal politika tarihinin başında yer almaya en uygun görünen olay/gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tarım Devrimi
b) 1929 Dünya Ekonomik Krizi
c) Sanayi Devrimi
d) Enformasyon Devrimi
e) Fransız Devrimi

Cevap : e) Fransız Devrimi

5) Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içinde yer alır?

a) Mor Çatı Kadın Sığınağı danışmanlık hizmetleri
b) MEB okullarında dağıtılan ücretsiz yemek
c) Yaşam kalitesi
d) Gelir dağılımı
e) Firma atıkları nedeniyle oluşan hava kirliliği

Cevap : d) Gelir dağılımı

6) Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içinde yer almaz?

a) Elektrik üretimi
b) Hanenin kendi tüketimi için yapılan yemek, ütü, çamaşır
ve bakım hizmetleri
c) Emlâkçılık
d) Evlerde temizlik ve çocuk bakımı yapan işçilerin
hizmetleri
d) Otelcilik faaliyetleri
e) Özel ders verme

Cevap : b) Hanenin kendi tüketimi için yapılan yemek, ütü, çamaşır

7) Cinsiyetçi bakış açısından aşağıdaki mesleklerden hangisi kadına uygun görülmez?

a) Hemşirelik
b) Hizmetçilik
c) Şoförlük
d) Öğretmenlik
e) Sekreterlik

Cevap : c) Şoförlük

8) Aşağıdakilerden hangisi sosyal politika tanımında kullanılan temel kavramdır?

a) Verimlilik
b) Aile
c) Refah
d) Kalkınma
e) Toplumsal değişme

Cevap : c) Refah

9) Aşağıdakilerden hangisi kadınların ücretlerinin düşük olmasının nedenleri arasında sayılmaz?

a) Emek yoğun sektörlerde talebin yüksek fiyat esnekliği
b) Sermaye hareketliliğindeki kısıtlar
c) Kadınların aileye katkıda bulunan asıl emek değil, ikincil emek sayılması
d) Kadınların daha çok bulunduğu sektörlerin bilgi ve beceri niteliklerinin düşük sayılması
e) Kadınların sendikal örgütlülüğünün genellikle düşük olması

Cevap : b) Sermaye hareketliliğindeki kısıtlar

10) Bakım hizmetleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Sosyal yardımlar ve belli miktarda sosyal gelir desteğiyle öncelikle kadınlar evde bakım hizmetinin sunucusu kılınırlar.
b) Yaşlı ve hastaların kamusal kurumlarda değil evde kadınlar tarafından bakılmaları bakım kalitesini arttırır.
c) Kadınlara yüklenmesi, kısmen kadınların erkeklerle istihdam ve eğitimde eşit olanaklardan
yararlanamamalarının nedenlerindendir. d) İtaatkârlık, sabır ve uysallık gibi genel olarak kadınlara özgü kabul edilen nitelikler dolayısıyla kadınlara yüklenir.
e) Yeni refah yönetişimi bağlamında uygulamasından devletin çekildiği alanlardandır.

Cevap : b) Yaşlı ve hastaların kamusal kurumlarda değil evde kadınlar tarafından bakılmaları bakım kalitesini arttırır.

11) Kadın istihdamının arttığı sektörlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

a) Bu sektörler sermaye yoğun üretim yapar.
b) Bu sektörlerde ulusal iş kanunlarına tabi olmayan, sosyal güvenceden, çeşitli özlük hakları ve yeni haklardan yoksun işler yaygındır.
c) Geçici ve kısmi zamanlı işler kadın istihdamının arttığı alanlardan biridir.
d) Hizmet sektörü kadın istihdamının arttığı alanlardan biri olmuştur.
e) Bakım sektörü kadın istihdamının arttığı diğer alandır.

Cevap : a) Bu sektörler sermaye yoğun üretim yapar.

12) Kadınlar ve erkekler eğitim, ücret açıkları ………………… Yukarıdaki cümle, aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanamaz?

a) Kısa vadede düşük maliyetler nedeniyle doğrudan yabancı yatırımları çeker.
b) Uzun vadede insan sermayesinin, nesillerin gelişmesini olumsuz etkileyeceği için ekonomik kalkınmayı olumsuz etkiler.
c) Kısa vadede gelişmekte olan ülkelere dünya ticaretinde rekabet avantajı sağlar.
d) Uzun vadede sermaye yoğun yarı sanayileşmiş ürün üretimine geçişi sağlar.
e) Bazı gelişmekte olan ülkelerde azalmaktadır ancak farklar tam olarak kapanmamıştır.

Cevap : d) Uzun vadede sermaye yoğun yarı sanayileşmiş ürün üretimine geçişi sağlar.

3) Aşağıdakilerden hangisi kadınların çalışma yaşamında desteklendiğinden söz edebilmek için bir koşul sayılamaz?

a) Kamusal çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaşması
b) Erkeklerin çocuk bakımında etkin rol almasını sağlayacak düzenlemeler
c) Çocuk bakımında devlet, ebeveyn ve işveren üçlüsü arasında daha eşitlikçi olmak
d) Çocuk bakımı için annelerin mesai saatlerinin kısaltılması
e) Ev içi cinsiyetçi rollerde dönüşümün sağlanmış olması

Cevap : d) Çocuk bakımı için annelerin mesai saatlerinin kısaltılması

14) BM milletler aşağıdaki dönemlerden hangisini “Kadın On Yılı” ilan etmiştir?

a) 1945 – 1955
b) 1955 – 1965
c) 1965 – 1975
d) 1975 – 1985
e) 1985 – 1995

Cevap : d) 1975 – 1985

15) İnsani Gelişmişlik Endeksi (HDI) ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (GII) için aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
I. GII, kadın üreme sağlığı ile siyasi katılım, eğitim ve işgücüne katılımla ilgili cinsiyet eşitsizlikleri göstergelerinden oluşturulmuş bir endekstir.
II. HDI tüketim ve gelir gibi maddi gelişmişlik düzeyinin yanı sıra eğitim ve sağlık gibi sosyal ve beşeri göstergeleri de içerir.
III. GII, HDI ölçütünün insani kalkınmışlıkta önemli bir gösterge olan kadın erkek eşitsizliğini yansıtmaması nedeniyle tasarlanmıştır.
IV. HDI anne ölüm oranları ile işgücüne katılım oranlarını kapsar.

a) II ve IV
b) I ve IV
c) II, III ve IV
d) I, II ve III
e) I, II, III ve IV

Cevap : d) I, II ve III

16) Kadın-Erkek istihdamı konusunda aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?

a) İhracata dönük büyüme stratejisi sayesinde 1980 sonrasında ihracata dönük üretim yapan bazı imalat sanayi ve tarım sektörlerinde kadın istihdamı artmıştır.
b) Kadın erkek ücret eşitsizlikleri gelişmekte olan ülkelere dünya ticaretinde uzun vadeli rekabet avantajı sağlar.
c) Ekonomik liberalizasyon (serbestleşme), bu reformları gerçekleştiren tüm ülkelerde kadınların ücretlerinde düşüşe, erkeklerin ücretlerinde ise artışa yol açmıştır.
d) Enformel sektörün büyük olduğu gelişmekte olan ülkelerde erkek istihdamı bu sektörde kadınlardan daha fazla yükselmiştir.
e) Özellikle turizm sektöründe 2000’li yıllarda kadın istihdamında belirgin bir azalma görülür.

Cevap : a) İhracata dönük büyüme stratejisi sayesinde 1980 sonrasında ihracata dönük üretim yapan bazı imalat sanayi ve tarım sektörlerinde kadın istihdamı artmıştır.

17) 2000’li yıllardan itibaren kadınların istihdamında gözlenen azalışlar ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?
I. Sanayileşme süreçlerinin başlarında emek yoğun sektörlerde üretim yapan bazı ülkeler, artık yarı-sanayi mamul üretimine ve sermaye yoğun üretime kaymaktadır.
II. Emek yoğun sektörlerde üretim yapan firmalar, ücretlerin ve maliyetlerin yükselişi ile dünyanın daha yoksul ülkelerine gitmektedir.
III. Emek yoğun sektörlerde üretimin fiyat esnekliği düşüktür.

a) I, II ve III
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) Yalnız III

Cevap : b) I ve II

18) Aşağıdakilerden hangisinin “yeni yoksulluk” olgusunun ortaya çıkışında özgül bir rol oynadığından söz edilemez?

a) Sosyo-ekonomik sistemle bütünleşmesi zorlaşan bir toplumsal tabakanın oluşumu
b) Savaşlar
c) Üretimin esnekleşmesi
d) Neoliberal ekonomi politikaları
e) Sınıflar arası ve kimlikler arası farklılıkların belirginleşmesi

Cevap : b) Savaşlar

19) Türkiye, BM’nin “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ”’ ni hangi yıl imzalamıştır?

a) 2014
b) 1923
c) 1985
d) 2002
e) 1979

Cevap : c) 1985

20) “Yoksulluğun kadınlaşması” ne anlama gelir?

a) Simgesel olarak yoksulluğun kadınlıkla özdeşleştirilmesi
b) Yoksul kabul edilen kesim arasında kadınların oranının yükselmesi ve yoksulların çoğunluğunun kadınlardan oluşmaya başlaması
c) Kadınların ekonomiden aldıkları payın erkeklerinkinin altına düşmesi
d) Kadınların evde harcadıkları emeğin değerinin olmaması
e) Erkeklerin genel ücret düzeylerinin kadınlarınkine göre artış göstermesi

Cevap : b) Yoksul kabul edilen kesim arasında kadınların oranının yükselmesi ve yoksulların çoğunluğunun kadınlardan oluşmaya başlaması

21) Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi kadınların siyasete katılımının düşük olmasının nedenlerinden biri değildir?

a) Siyasetin erkek egemen yapısı
b) Kadınların hakları için mücadele etmesi
c) Kadınların siyasal alanda ayrımcılığa maruz kalması
d) Bakım emeğinin kadınların görevi olduğu düşüncesi
e) Kadınların yerlerinin evleri olduğu düşüncesi

Cevap : b) Kadınların hakları için mücadele etmesi

22) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet kavramının işaret edeceği bir çıkarsama olabilir?

a) İnsanlık, tarihi boyunca çekirdek aileyi tercih etmiştir.
b) Evlilik en kutsal değerdir.
c) Kadınlar özgür olmak için evlenmemelidir.
d) Kadının yeri evidir.
e) Kapitalizmin kurulması ile aile içi ilişkiler yeni bir form almıştır.

Cevap : e) Kapitalizmin kurulması ile aile içi ilişkiler yeni bir form almıştır.

23) İmzacı devletlere kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadele konusunda yükümlülükler getiren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a) New York Antlaşması
b) İstanbul Sözleşmesi
c) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi
d) Beijing Deklarasyonu
e) Osaka Sözleşmesi

Cevap : b) İstanbul Sözleşmesi

24) Sosyal politika tarihinin gelişiminde özellikle etkili olan üç süreç aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

a) Rasyonelleşme, kapitalistleşme, sanayileşme
b) Demokratikleşme, modern devletin gelişimi, sanayileşme.
c) Sekülerleşme, rasyonelleşme, sanayileşme.
d) Sanayileşme, kapitalistleşme, modern devletin gelişimi.
e) Eğitim, gelişim, değişim.

Cevap : d) Sanayileşme, kapitalistleşme, modern devletin gelişimi.

25) Ondokuzuncu Yüzyıl ortalarında liberalizmin sosyal politika anlayışı aşağıdakilerden hangisine dayanmaktaydı?

a) Hayırseverlik
b) Eğitimde eşitlik
c) Fırsat eşitliği
d) Dinin tanımladığı hak ve sorumluluklar
e) Cinsiyet eşitliği

Cevap : a) Hayırseverlik

26) Kadınların hane içinde harcadıkları ancak piyasa koşullarında değerlendirilmeyen emeği tanımlayan temel kavram hangisidir?

a) Görünmeyen emek
b) Kutsal emek
c) Bakım emeği
d) Dişil emek
e) Hizmet

Cevap : a) Görünmeyen emek

27) Devletin sosyal politika ve sağlık birimlerinin kadın sağlığı konusunda çalışmalarının güncel karakteri hangisidir?

a) Kadın sağlık sorunlarının siyasal bir mesele oluşunun üstünü örten gevşek işbirliği
b) Kadın sağlık sorunları konusunda birbirinden bütünüyle ayrışmış uzmanlık alanları
c) Kadın siyasal hareketinin, sivil toplumun ve sendikaların katılımıyla koordine edilen birleşik bir sosyal politika üretimi
d) Kadın sağlık sorunlarının siyasal bir mesele olduğuna ilişkin bir görüye dayanan işbirliği
e) Kadın sağlık sorunlarını uluslararası alana taşıma konusundaki belirsizlik

Cevap : a) Kadın sağlık sorunlarının siyasal bir mesele oluşunun üstünü örten gevşek işbirliği

28) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Sözleşmesi’nin kadına şiddet konusundaki bakış açısını yansıtır?

a) Kadına yönelik şiddet, kadınlar ve erkekler arasındaki tarihsel nitelikteki eşitlikçi olmayan güç ilişkilerinin tezahürüdür. Kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak kalıplaşmış rollerine dayalı önyargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökü kazınmalıdır.
b) Kadınlara uygulanan şiddet gündelik hayat akışının trajik bir parçasıdır ve şiddetin faili olan erkek ve kadınların engellenmesi için hukuki düzenlemelerin ve polisiye tedbirlerin sıkılaştırılması caydırıcılığı etkili kılar.
c) Şiddetin engellenmesi için kadınların da üstlerine düşeni yapmaları ve kendilerini korumak için gerekli önlemleri almaları teşvik edilmelidir. Şiddeti önlemek için aile kurumunun güçlendirilmesi ve erkekleri şiddet uygulamaya iten ekonomik ve kültürel koşullarda düzelme
sağlanmalıdır.
d) Kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapılırken töre ve gelenekler göz ardı edilmemeli.
e) Kadına şiddet uygulayan erkeklere aynı muamele ile cevap verilmeli.

Cevap : a) Kadına yönelik şiddet, kadınlar ve erkekler arasındaki tarihsel nitelikteki eşitlikçi olmayan güç ilişkilerinin tezahürüdür. Kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak kalıplaşmış rollerine dayalı önyargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökü kazınmalıdır.

29) Kadınlarının alanının, ev ve komşuluk birimi olarak şekillenmeye başlaması ve işlerinin üretim etkinliklerinden ayrılarak hane içi işler ve aile bakımı ile sınırlandırılması hangi döneme dayanmaktadır?

a) Sanayi dönemi sonrası
b) Sanayi dönemi öncesi
c) Erken sanayi dönemi
d) İlk çağlar
e) Neoliberal dönem

Cevap : c) Erken sanayi dönemi

30) Planlamanın ataerkil bir meslek alanı olduğu konusundaki iddiaların temelinde hangi sav yatmaktadır?

a) Kadınların talepleri
b) Kamusal çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaşmamış olması
c) Toplumun kadınlara yeniden üretim görevini yüklemiş olması
d) Plancıların ‘’kim için’’ plan yaptığı konusundaki varsayımlarının cins-yanlı olduğu
e) Kadınlara yeterince istihdam olanağının yaratılmayışı

Cevap : d) Plancıların ‘’kim için’’ plan yaptığı konusundaki varsayımlarının cins-yanlı olduğu

31) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Özel patriarkada kadınların istihdama katılımları sınırlıdır ve erkek otoritesini sarsmaz.
b) Özel patriarkada kadının hane dışında çalışıp çalışmayacağına erkek karar verir.
c) Kamusal patriarka, kadınlar kamusal alana ancak tabii konumda katılırlar.
d) Devlet kamusal patriarkanın başlıca temsilcisidir ve özel patriarkanın gücünü korumasını destekler.
e) Kamusal patriarkada kadınlar kamusal alandan dışlanırlar

Cevap : e) Kamusal patriarkada kadınlar kamusal alandan dışlanırlar

32) Planlama kadınları hangi sebeple görmezden gelmektedir?

a) Kadınların eğitim seviyeleri düşük olduğu için
b) Kadınları sevmedikleri için
c) Kadınlar özel alanla ilişkilendirildiği için
d) Kadınlar Sosyo-ekonomik sisteme entegre olmadıkları için
e) Kadınlar iş gücü piyasasında çalışmadıkları için

Cevap : c) Kadınlar özel alanla ilişkilendirildiği için

33) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kadınların günlük yaşamları, onları üretim ve yeniden- üretim sorumlulukları arasında bir denge kurmaya ve çoğu zaman ikisi arasında bir seçim yapmaya zorlamaktadır.
b) “Çalışan” kadınların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
c) Kadınların günlük hareketlilikleri iş ve ev arasıyla sınırlıdır.
d) Görünmeyen emek kadınlar tarafından üstlenilmiştir.
e) Kadınlar aile/ev içindeki yeniden-üretim rollerini sürdürmektedir.

Cevap : b) “Çalışan” kadınların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

34) Aşağıdakilerden hangisi toplum tarafından kadınlara yüklenen görevlerden değildir?

a) Yeniden üretim
b) Üretim
c) Bakım emeği
d) Hane içi işlerin idamesi
e) Ücretsiz işçilik

Cevap : e) Ücretsiz işçilik

35) Kentsel Feminizm hareketi neyi amaçlamamıştır?

a) Kentteki aktörlerin çevre ile kurdukları ilişkilere yeni bir bakış açısı sunmayı
b) Kadınların kentte görülür kılınmasını
c) Toplumsal cinsiyetin mekânsal değişimin bütünleyici bir parametresi olarak kabul edilmesini
d) Kentte yalnızca erkeklerin rahat etmesini
e) Kentte kadınların da olduğunun kabul edilmesini

Cevap : d) Kentte yalnızca erkeklerin rahat etmesini

36) Kadınları gözeten bir planlama anlayışının olması aşağıdakilerden hangisine yol açar?

a) Kadınların kentte görünür olmamasına
b) Kadının yerel yönetime katılamamasına
c) Kadının iş gücüne katılmamasına
d) Kadınların kentte söz hakkı olmasına
e) Kadının eğitime katılmamasına

Cevap : d) Kadınların kentte söz hakkı olmasına

37) Aşağıdaki mekânlardan hangisi kadınlar açısından diğerlerine göre daha güvenli sayılabilir?

a) Kahve
b) Ev
c) Sokak
d) Fabrika
e) Kuaför dükkânı

Cevap : e) Kuaför dükkânı

38) Fiziksel ögelerle kuvvetlendirilen kutsal/kutsal olmayan, temiz/kirli ve kamusal/özel arasındaki ayrım beraberinde mekânla ilgili hangi ikilemi ve karşıtlığı da getirmektedir?

a) Aynı / farklı
b) Çoğunluk / azınlık
c) Az / Çok
d) Büyük/küçük
e) Profesyonel / kişisel

Cevap : d) Büyük / küçük

39) Aşağıdakilerden hangisi Alkan’ın (2005) çalışmasındaki bulgulardan birisi değildir?

a) Kadınların %60 ́i vakitlerini mahalledeki çocuk parkında geçirmektedir.

b) Dışarı çıkan her dört kadından birinin dışarı çıkış amacı yakın akraba ve aile ziyaretidir.
c) Dışarı çıkan her üç kadından birinin dışarı çıkış amacı hane içi işlerin idamesidir.
d) Kadınların yarısının yasam çevresi ev ve mahalledir.
e) Kadınlar iş hayatından çok ev hayatına vakit ayırmaktadırlar.

Cevap : a) Kadınların %60 ́i vakitlerini mahalledeki çocuk parkında geçirmektedir.

40) Jane Jacobs gibi planlama mesleğine büyük katkısı olan kadınlar ne tür bir planlama önermişlerdir?

a) Karma kullanım
b) Ayrıştırılmış konut alanları
c) Yarı özel alanların artırılması
d) Yarı kamusal alanların artırılması
e) Toplumsal alan

Cevap : a) Karma kullanım

41) Her on kadından dokuzunun kentsel ulaşım-dolaşım aktivitelerini toplu taşım aracıyla / yaya olarak gerçekleştirmesi ile aşağıdakilerden hangisi doğrudan ilişkilidir?

a) Kentsel mekânda karşılaşılan problemlerle kadınların daha çok yüz yüze gelme ihtimalinin olması.
b) Kadının işgücüne yeterince katılmıyor olması.
c) Kadınların eğitim olanaklarına erişimde sıkıntı yaşaması.
d) Özel alan ve kamusal alan ayrımının keskin olması.
e) Kadınların kentsel mekanda karşılaşılan problemlerden uzak olması.

Cevap : a) Kentsel mekânda karşılaşılan problemlerle kadınların daha çok yüz yüze gelme ihtimalinin olması.

42) Kadınların kentte karşılaştıkları en önemli sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

a) Kaldırımların araçlar tarafından işgali
b) Kaldırım ve yol yapım çalışmaları
c) Peyzaj düzenlemelerindeki uyumsuzluk
d) Standardı olmayan kaldırımlar
e) Eksik kentsel aydınlatma

Cevap :
c) Peyzaj düzenlemelerindeki uyumsuzluk

43) Kentsel feminizm hareketinin başlama tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1990
b) 1970
c) 1960
d) 1980
e) 1950

Cevap : d) 1980

44) 1904’de Berlin’de bir araya gelen birkaç ülkeden ulusal kadın derneklerinin kurduğu “Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı Uluslararası Birliği” ne Türkiye ne zaman üye olmuştur?

a) 1926
b) 1925
c) 1924
d) 1927
e) 1928

Cevap : a) 1926

45) Heteronormatif düzene göre cinsiyet terimi, kadın ya da erkek olmanın……………..yönünü ifade eder. Oysa erkek kadın olarak farklılığımız ve belirlenmemiz …………….. bir olgudur. Bu da…………………olarak adlandırılır. Yukarıda yer alan boşlukları aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde doldurur?

a) Fiziksel – Toplumsal – Cinsiyetçilik
b) Duygusal – Kavramsal – Feminizm
c) Biyolojik- Sosyo-kültürel – Toplumsal Cinsiyet
d) Psikolojik – Sistematik – Kadın Yönetimi
e) Ruhsal – İşlevsel – Pozitif Ayrımcılık

Cevap : c) Biyolojik- Sosyo-kültürel – Toplumsal Cinsiyet

46) Kadınların sosyal hakları için kurdukları örgütler ve başlattıkları eylemlilik süreci hangi isimle adlandırılır?

a) Feminizm
b) Kültürel feminizm
c) Sufraj hareketi
d) Feminist determinizm
e) Siyasal feminizm

Cevap : c) Sufraj hareketi

47) Kadı siscilleri ve hukuk üzerine yaptıkları araştırmalarda Osmanlı geçmişinde kadınları görünür kılan öncü çalışmalar kim/kimler tarafından gerçekleştirilmiştir?

a) Sandra Gilbeert – Susan Gubar
b) Ronald Jennings – Haim Gerber
c) Halide Edip Adıvar – Afet İnan
d) Necihe Muhittin – Sabiha Sertel
e) Betty Friedan – Virginia Woollf

Cevap : b) Ronald Jennings – Haim Gerber

48) Osmanlı imalat sektörü üzerine yaptıkları araştırmalarla kadınların ekonomik hayatta çok daha aktif rol aldığını ortaya koyan araştırmacı kimdir?

a) Ann Oakley
b) Behice Boran
c) Shulamith Friestone
d) Nezihe Muhittin
e) Donald Quadert

Cevap : e) Donald Quadert

49) Osmanlı döneminde “Kadın Tarihçiliği” yapma amacı taşıyan çalışmalar ne zaman başlamıştır?

a) Lale Devri
b) I. Meşrutiyet öncesi
c) I. Meşrutiyet ile II. Meşrutiyet arası
d) II. Meşrutiyet sonrası
e) Cumhuriyet dönemi

Cevap : d) II. Meşrutiyet sonrası

50) Aşağıda yer alan yazar eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

a) Virginia Woolf – Kendine Ait Bir Oda
b) Simone de Beauvoir – Kadın Bedeni
c) Kate Millett – Cinsel Politika
d) Germaine Greer – İğgiş Edilmiş Kadın
e) Betty Friedon – Kadınlığın Gizemi

Cevap : b) Simone de Beauvoir – Kadın Bedeni

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Vize -2

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 2018 Vize Online

Auzef Sosyoloji Lisans Toplumsal Cinsiyet Ve Edebiyat Telegram Sosyoloji
sosyoloji facebook grubu Auzef Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları ,  Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 2018 Vize Online

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 2018 Vize

Auzef Sosyoloji Vize Soruları, deneme sınavları, online test

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Vize -1

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Vize -1

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Vize -1

1) Joan Scott’un “Cinsler arasında algılanan farklılıklara dayalı toplumsal ilişkilerin kurucu ögesi ve iktidar ilişkilerini göstermenin asli yolu” şeklinde tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Toplumsal yapı
b) Anaerkillik
c) Etnisite
d) Toplumsal Cinsiyet
e) Patriarka

Cevap : d) Toplumsal Cinsiyet

2) Toplumsal cinsiyet aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
a) Biyolojiktir
b) Değişmez
c) İkiliklere dayanmaz
d) Doğaldır
e) Sosyo-kütüreldir

Cevap : e) Sosyo-kütüreldir

3) Aşağıdaki yazar-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a) Betty Friedan, Feminine Mystique
b) Virginia Woolf, Kendine Ait Bir Oda
c) Kate Millett, Cinsel Politika
d) Sandra Gilbert ve Susan Gubar, Literary Women
e) Germaine Greer, Female Eunuch

Cevap : d) Sandra Gilbert ve Susan Gubar, Literary Women

4) 19. yüzyıl feminizm anlayışında öne çıkan tema aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eşitlik mücadelesi
b) “Biyoloji kaderdir”e meydan okumak
c) Patriyarkal sömürünün tanımlanması
d) “Özel olan politiktir” önermesi
e) “Bedenimiz bizimdir” anlayışı

Cevap : a) Eşitlik mücadelesi

5) “Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi” isimli ilk feminist metinlerden sayılan kitap hangi yüzyılda yazılmıştır?

a) 17.yüzyıl
b) 15. Yüzyıl
c) 18. Yüzyıl
d) 16.yüzyıl
e) 20. yüzyıl

Cevap : c) 18. Yüzyıl

6) 1791’de yayımlanan “Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi” kitabıyla dönemin düşünür ve siyasetçilerinin cinsiyetçi bakış açısını eleştirmiş, kadınların eğitim hakkını ve toplumsal yaşamda kadın- erkek eşitliğini savunmuş ve feminizmin öncülerinden kabul edilmiş olan İngiliz yazar ve kadın hakları savunucusu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ann Oakley
b) Olympe de Gougem
c) Mary Wolstonecraft
d) Bessie Rayner Parkes
e) Simone de Beauvoir

Cevap : c) Mary Wolstonecraft

7) “Cinsel Politika” aşağıdaki isimlerden hangisi tarafından kaleme alınmıştır?

a) Mary Wollstonecraft
b) Ann Oakley
c) Shulamith Firestone
d) Kate Millett
e) Simone de Beauvoir

Cevap : d) Kate Millett

8) Aile, aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

a) Toplumsal cinsiyet rollerinin oluşturulmasını
b) Emek gücünün cinsiyet ve yaşa göre dağılımını
c) Emek piyasasına katılım biçimlerini
d) Kadınların toplam emek arzını
e) Erkeklerin hava kararınca eve dönmesini

Cevap : e) Erkeklerin hava kararınca eve dönmesini

9) ) Cinsiyetçi bakış açısından aşağıdakilerden hangisi erkeği tanımlayan özelliklerden bir değildir?

a) Yetenekli
b) Duygusal
c) Rasyonel
d) Güçlü
e) Akıllı

Cevap : b) Duygusal

10) Cinsiyetçi bakış açısından aşağıdakilerden hangisi kadını tanımlayan özelliklerden bir değildir?

a) Güçlü
b) Becerikli
c) Namuslu
d) Güzel
e) Duygusal

Cevap : a) Güçlü

11) Toplumsal cinsiyet yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?

a) Mülkiyet ve diğer ekonomik kaynaklar erkek egemen sistem yapısının denetimindedir.
b) Kadınların kaç çocuk doğuracağı erkek egemen sistem yapısının denetimindedir.
c) Kadınların sokağa ne zaman çıkacağı erkek egemen sistem yapısının denetiminde değildir.
d) Kadınların nasıl ve ne zaman gülmesi ve şarkı söylemesi gerektiği erkek egemen sistem yapısının denetimindedir.
e) Kadınların üretim ya da işgücüne katılması erkek egemen sistem yapısının denetimindedir.

Cevap : c) Kadınların sokağa ne zaman çıkacağı erkek egemen sistem yapısının denetiminde değildir.

12) Toplumsal cinsiyet yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi doğru kullanım şeklidir?

a) Kadın yerine bayan demek
b) Bilim adamı yerine bilim insanı demek
c) Aybaşı olmak yerine hastalanmayı kullanmak
d) Bayan yerine kadın demek
e) Cinsiyet içerikli küfür etmek

Cevap : b) Bilim adamı yerine bilim insanı demek

13) “Kadın doğulmaz kadın olunur” sözü aşağıda yer alan feminist yazarlardan hangisine aittir?

a) Monique Wittig
b) Kate Millet
c) Betty Friedan
d) Mary Wollestonecraft
e) Simone de Beauvoir

Cevap : e) Simone de Beauvoir

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Vize -1

14) 70’li yılların feminizm anlayışında öne çıkan tema aşağıdakilerden hangisiydi?

a) “Özel olan politiktir” önermesi
b) Oy hakkı mücadelesi
c) Eşitlik talebi
d) LGBTI bireylere özgürlük talebi
e) Eğitim hakkı mücadelesi

Cevap : a) “Özel olan politiktir” önermesi

15) Aşağıdakilerden hangisi kadın siyasetçilerin siyasetin ve toplumun erkek egemen yapısı nedeniyle karşı karşıya kaldıkları zorluk ve sıkıntılardan biri değildir?

a) Siyasetin erkek işi olarak görülmesi
b) Parti içi demokrasi azlığı
c) Siyasi rolleri ile annelik ya da ev sorumlulukları arasında sıkışmaları
d) Başarılı olmak için eril siyaset dilini benimsemeye zorlanmaları
e) “Kadınsı” alanlarda siyaset yapmalarının beklenmesi

Cevap : b) Parti içi demokrasi azlığı

16) Fransız Devrimi ile birlikte ortaya çıkan vatandaşlık temelinde eşitlik mücadelesinin sonucu İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi kabul edilmiştir. Bununla ilgili Olympe de Gouges ve Mary Wollstonecraft gibi kadın hakları savunucularının eleştirdikleri temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bildirgede kadınların yurttaşlık haklarının tanınmaması
b) Bildirgede kölelerin eşit yurttaş sayılması
c) Bildirgede insanlar arasındaki eşitliğin savunulması
d) Bildirgede kadınların erkeklerle eşit görülmesi
e) Bildirgede kadınların özgürlük haklarına yeterli vurgu yapılmaması

Cevap : a) Bildirgede kadınların yurttaşlık haklarının tanınmaması

17) İlk olarak İngiltere’de kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden kadınlar arasında ortaya çıkan ve bu mücadelede izlenecek yol ve yöntemlerin neler olması gerektiği konusundaki bir anlaşmazlığın yol açtığı ayrım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Anarşist – Sosyalist ayrımı
b) Sufrajist – Sufrajet ayrımı
c) Sufrajist – Anarşist ayrımı
d) Liberal Feminist- Radikal Feminist ayrımı
e) Sufrajet – Anarşist ayrımı

Cevap : b) Sufrajist – Sufrajet ayrımı

18) 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlayıp 20.yüzyıl başında uluslararası bir mücadeleye dönüşen ve temel amacı kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasını sağlamak olan hareketin üyesi kadınlar hangi isimle anılır?

a) Spartakistler
b) Narodnikler
c) Sufrajistler
d) Feministler
e) Anarşistler

Cevap : c) Sufrajistler

19) Aşağıdakilerden hangisi cinsiyet kotası uygulamasının dayandığı savlardan biri değildir?

a) Siyasette temsil söz konusu olduğunda cinsiyetin önemsiz olduğu düşüncesi
b) Kadınların eşit yurttaşlar olarak eşit temsil hakkına sahip olması
c) Kota uygulamasının temsilde adaletin sağlanmasına yardımcı olması
d) Kadınların hak ve çıkarlarını en iyi kadınların kendilerinin savunacağı
e) Kadınların parlamentoda erkeklerle eşit sayıda yer alma düşüncesi

Cevap : a) Siyasette temsil söz konusu olduğunda cinsiyetin önemsiz olduğu düşüncesi

20) 1913’te kurulan, Osmanlı İmparatorluğu’nda birinci dalga feminizmin temsilcisi olarak kabul edilebilecek kadın örgütlenmelerinden biridir. Kadınlar Dünyası adıyla yayımladığı dergi ile Osmanlı kadınlarının eğitim, toplumsal yaşama katılma ve hukuk önünde eşitlik hakkını savunan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asri Kadın Cemiyeti
b) Türk Kadınlar Birliği
c) Himaye-i Etfal
d) Osmanlı Türk Kadınları Esirgeme Derneği
e) Osmanlı Müdafa-yı Hukuk-u Nisvan Cemiyeti

Cevap : e) Osmanlı Müdafa-yı Hukuk-u Nisvan Cemiyeti

21) Türkiye’de kadınların siyasal haklar mücadelesinin öncülüğünü yapan ve kurucuları arasında Nezihe Muhittin ve Sabiha Sertel gibi kadın hakları savunucuları ve yazarların bulunduğu 1923 yılında kurulan dernek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türk Kadınlar Derneği
b) Türk Kadınlar Birliği
c) Uluslararası Kadın Birliği
d) Türk Kadınları Yardımlaşma Cemiyeti
e) Ulusal Kadın Partisi

Cevap : b) Türk Kadınlar Birliği

22) Amerika’da, 1916’da kurulan Ulusal Kadın Partisi tarafından kadınların seçme ve seçilme hakkı için başlatılan ve Beyaz Saray önünde yapılan ilk eylem olma özelliğini taşıyan protestoya katılan feministler hangi isimle anılır?

a) Sessiz nöbetçiler
b) Sosyalist feministler
c) Anarşist nöbetçiler
d) Liberal feministler
e) Ilımlı feministler

Cevap : a) Sessiz nöbetçiler

23) 1789’da Fransız meclisince kabul edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni kadın haklarını ele almadığı için eleştiren ve yanıt olarak Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni kaleme alan Fransız kadın hakları savunucusu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Olympe de Gouges
b) Pauline Léon
c) Mary Wollstonecraft
d) Simone de Beauvoir
e) Kate Millet

Cevap : a) Olympe de Gouges

24) Türkiye’de siyasal haklar mücadelesinin öncülüğünü yapan Türk Kadınlar Birliği’nin kurucuları arasında yer alan ve onun 1927’ye kadar başkanlığını yürüten feminist yazar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nezihe Muhittin
b) Halide Edip Adıvar
c) Suat Derviş
d) Afet İnan
e) Behice Boran

Cevap : a) Nezihe Muhittin

25) İngiltere’de, kadınların oy hakkı mücadelesinin daha radikal yöntemlerle devam etmesini savunan ve bu amaçla 1903’te Kadınların Sosyal ve Politik Birliği’ni kuran feministler hangi isimle anılır?

a) Ilımlı feministler
b) Sufrajetler
c) Sufrajistler
d) Sessiz Nöbetçiler
e) Anarşist nöbetçiler

Cevap : b) Sufrajetler

26) 1904’de Berlin’de bir araya gelen birkaç ülkeden ulusal kadın derneklerinin oluşturduğu, uluslararası alanda kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden ve 12. kongresini 1935’te İstanbul’da düzenleyen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

a) Barış ve Özgürlük için Kadınların Uluslararası Ligi
b) Kadınlar Halk Fırkası
c) Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı Uluslararası Birliği
d) Ulusal Kadın Partisi
e) Dünya Kadınlar Birliği

Cevap : c) Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı Uluslararası Birliği

27) 1960’larda ortaya çıkan, kamusal alanda kadın-erkek eşitliğinin ötesine geçip özel alanda, ailede, cinsellikte kadınların özgürleşmesini savunan feminist hareketin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Üçüncü dalga feminizm
b) Birinci dalga feminizm
c) İkinci dalga feminizm
d) Ilımlı feminizm
e) Sosyalist feminizm

Cevap : c) İkinci dalga feminizm

28) Aşağıdakilerden hangisi kadın tarihine ilişkin bir çalışmanın konusu olarak düşünülemez?

a) Erkeklerin neden aile reisi olması gerektiği konusu
b) Kadın hareketi tarihi
c) Kadın işçilerin tarihi
d) Osmanlı kadın dergilerinin incelenmesi
e) Edebiyat dünyasındaki kadınlar

Cevap : a) Erkeklerin neden aile reisi olması gerektiği konusu

29) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet kavramının tarihçilikte kullanılmasının getireceği kazanımlardan değildir?

a) Sadece kadınlar ve erkekler arasındaki iktidar ilişkilerinin değil bir toplumda var olan farklı düzeylerdeki iktidar ilişkilerinin sorgulanmasına aracı olması
b) Tarihin sadece erkek bakış açısından yazıldığının sergilenmesi, uzun süre göz ardı edilmiş pek çok konunun incelenmesi
c) Toplumsal cinsiyet tarihçilerinin tarihsel kaynakların kim tarafından hangi amaçla üretildiğini sorgulayıp kaynak kullanımı konusunda yeni ufuklar açması
d) Toplumsal cinsiyet kavramının kullanımı, büyük tarih anlatılarının yeniden yazılması
e) Tarihçiliğin bir kadın mesleği haline getirilmesi

Cevap : e) Tarihçiliğin bir kadın mesleği haline getirilmesi

30) Aşağıdakilerden hangisi kadın tarihçiliğinin aldığı eleştirilerden değildir?

a) Kadınların tarihsel anlatılardan neden uzun bir süre dışlandığı sorusunu cevaplamaması
b) Kadınlar arasındaki farklılıklara yeterince dikkat çekmemesi
c) Kadın olmayı biyolojik bir özelliğe indirgemesi
d) Kadınların hikayelerini görünür kılması
e) Kadınlar ve erkekler arasındaki güç ilişkilerini mutlaklaştırması

Cevap : d) Kadınların hikayelerini görünür kılması

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Vize -1

31) Osmanlı tarihçiliğinde kadınları görünür kılan ilk dönem çalışmalar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Kadın tarihçiler tarafından yapılmıştır.
b) Oryantalist bir yaklaşım taşımaktadır.
c) Feminist veya kadın olmayan tarihçiler tarafından ve böyle bir amaç taşımaksızın yapılmıştır.
d) Feminist tarihçiler tarafından yapılmıştır.
e) Yeterince belge kullanılarak kanıtlandırılmamıştır.

Cevap : c) Feminist veya kadın olmayan tarihçiler tarafından ve böyle bir amaç taşımaksızın yapılmıştır.

32) Aşağıdaki kurumlardan hangisi kadınların tarihini görünür kılma amacıyla kurulmuştur?

a) Atatürk Kitaplığı
b) Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi
c) Mor Çatı Kadın Sığınma Merkezi
d) Çocuk ve Anne Sağlığı Merkezleri
e) KA-DER

Cevap : b) Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi

33) Toplumsal cinsiyet tarihçiliğine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Toplumsal cinsiyet tarihi erkeklikle ilgili konuları araştırmaz.
b) Yeni kaynaklar bulmadan toplumsal cinsiyet tarihi yazılamaz.
c) Toplumsal cinsiyet perspektifi bir konu değil bir yöntemdir.
d) Bir erkek tarihçinin bu konuda çalışması beklenemez.
e) Toplumsal cinsiyet tarihçiliğinin kadınlar, aile, cinsellik gibi sınırlı bir konusu vardır.

Cevap : c) Toplumsal cinsiyet perspektifi bir konu değil bir yöntemdir.

34) Kadın tarihinin bir akademik disiplin hâline gelmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Birinci dalga feminist hareketle aşağı yukarı eş zamanlıdır.
b) İlk dönem çalışmalar büyük ölçüde kadın biyografileriyle ilgilenmiştir.
c) Üniversitelerin kurumsal desteği olmadan gerçekleşemezdi.
d) Kadınların üretmiş oldukları kültürel eserlerin keşfi önemli rol oynamıştır.
e) Ağırlıkla kadın tarihçilerce gerçekleştirilmiştir.

Cevap : c) Üniversitelerin kurumsal desteği olmadan gerçekleşemezdi.

35) Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Toplumsal cinsiyet tarihi erkeklerin tarihiyle ilgilenmez.
b) Özel olarak kadın tarihinden bahsetmek erkeklere karşı ayrımcılıktır.
c) Arşivlerden yeni kaynaklar bulmadıkça kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi yazılamaz.
d) Erkek tarihi diye bir alan olmadığına göre kadın tarihi diye bir alan da olmamalıdır.
e) Toplumsal cinsiyet tarihi çalışmaları kadınlık ve erkekliğe yüklenen anlamların değişmesini inceler.

Cevap : e) Toplumsal cinsiyet tarihi çalışmaları kadınlık ve erkekliğe yüklenen anlamların değişmesini inceler.

36) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet kavramının işaret edeceği bir çıkarsama olamaz?

a) Annelik en kutsal değerdir.
b) Osmanlı tarihindeki aile ilişkilerini incelemek geçerli bir tarih araştırması konusudur.
c) Farklı toplumlar anne ve baba olmaya farklı anlamlar yükleyebilir.
d) Anneliğe yüklenen değerler, Orta Çağ’dan günümüze değişmiştir.
e) Kapitalizmin kurulması ile aile içi ilişkiler yeni bir form almıştır.

Cevap : a) Annelik en kutsal değerdir.

37) I. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi
II. Kadın sicilleri üzerine yapılan çalışmalar
III. Kadın dergilerinin keşfedilmesi
IV. Halide Edip, Nezihe Muhittin gibi kadın öncülerin hikâyelerinin araştırılması Osmanlı tarihçiliğinde kadın ve toplumsal cinsiyet perspektifinin gelişmesinde yukarıdakilerden hangileri rol oynamıştır?

a) I, II, III, IV
b) I, II, III
c) I, II, IV
d) I, III, IV
e) III, IV

Cevap : a) I, II, III, IV

38) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet kavramını kullanan tarihçilerin ilk dönem kadın tarihi çalışmalarına yaptığı eleştirilerden değildir?

a) Kadın olma deneyimi hem tarih içinde hem de bir toplumdan diğerine değişir, dolayısıyla mutlak bir kadın tarihinden bahsedilemez.
b) Kadın tarihiyle ilgilenen çalışmaların dili kuru ve fazla bilimseldir.
c) Kadın tarihini inceleyen çalışmalar kadınlar arasındaki farklılıklara yeterince duyarlı davranmamıştır.
d) Kadınların hikâyelerini yazmak önemli olsa da kadın deneyimlerinin neden ana akım tarihçilik tarafından uzun süre göz ardı edildiği yeterince sorgulanmamıştır
e) Kadın deneyimleri incelenirken kadınlığa yüklenen anlamlar tartışılmamıştır.

Cevap : b) Kadın tarihiyle ilgilenen çalışmaların dili kuru ve fazla bilimseldir.

39) Feminist eleştirinin ilk modern metni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kadınlığın Gizemi
b) Cinsel Politika
c) Kadın: İkinci Cins
d) Kendine Ait Bir Oda
e) Kendilerine Özgü bir Edebiyat

Cevap : d) Kendine Ait Bir Oda

40) Virginia Woolf’un “Kendine Ait Bir Oda” başlıklı yapıtında kadın anlatıcının, çimenleri üzerinde dolaşmasının engellendiği kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Oxford
b) Harvard
c) Princeton
d) Oxbridge
e) Cambridge

Cevap : d) Oxbridge

41) Fransız Feministleri ile ilgili olarak aşağıda yapılan saptamalardan hangisi yanlıştır?

a) Lacan, Derrida gibi kuramcılardan esinlenmişlerdir.
b) Derrida’nın dikkat çektiği dildeki ikili karşıtlıklar sisteminin altını oyan, dil kurallarına uymayarak alışılmış söz dizimi mantığını alt üst eden yenilikçi bir yazınsal dilin Mallerme, Joyce, Artaud gibi erkek yazarlarda da görülebileceğidir.
c) Erkek egemenliğini yaratan ve pekiştiren dilin écriture féminine ile kırılması gerektiğini savunurlar.
d) Erkek yazınındaki kadın imgelerini, kadınların edebi geleneğini ortaya çıkarmayı amaçlarlar.
e) Psikanaliz, dilbilim, yapı sökümcüğün verileriyle kadının ataerkil dille ilişkisini tartışırlar.

Cevap : c) Erkek egemenliğini yaratan ve pekiştiren dilin écriture féminine ile kırılması gerektiğini savunurlar.

42) Fransız feministlerinin dille ilgili görüşlerinin biçimlenmesinde özellikle hangi düşünürün fikirleri belirleyici olmuştur?

a) Edmund Husserl
b) G. W. F. Hegel
c) Jacques Lacan
d) Friedrich Nietzsche
e) Karl Marx

Cevap : c) Jacques Lacan

43) Aşağıdaki eleştirel yaklaşımlardan hangisinin edebi yapıtın tarih ve toplumla ilişkisine yaklaşımı diğerlerinden farklıdır?

a) Yeni eleştiri
b) Yapısalcılık
c) Rus biçimciliği
d) Feminsit eleştiri
e) Yapı sökümcülük

Cevap : d) Feminsit eleştiri

44) Héléne Cixous’la ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Fransız feministlerinin önde gelenlerinden biridir.
II. “The Laugh of The Medusa”Yı ( Medusa’nın Gülüşü ) kaleme almıştır.
III. Kadının kendi benini yazması, metne kendini koyması gerektiğini söyler.

a) I
b) I ve III
c) I ve II
d) I, II ve III
e) III

Cevap : d) I, II ve III

45) Fransız Feministlerinin “écriture féminine’’e örnek alarak adını andığı erkek yazar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Henry Miller
b) Norman Mailer
c) James Joyce
d) Salman Rushdie
e) D. H. Lawrence

Cevap : c) James Joyce

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Vize -1

46) Virginia Woolf, “Kendine Ait Bir Oda” başlıklı yapıtında Shakespeare’in düşsel kız kardeşine hangi ismi verir?

a) Elaine
b) Jane
c) Judith
d) Melanie
e) Emily

Cevap : c) Judith

47) Simone de Beauvoir Kadın İkinci Cins başlıklı yapıtını kaç cilt olarak düzenlemiştir?

a) 1
b) 3
c) 4
d) 2
e) 5

Cevap : b) 3

48) Kate Millett Cinsel Politika’da aşağıdaki erkek yazarlardan hangisini eleştirmez?

a) Henry Miller
b) D. H. Lawrence
c) William Faulkner
d) Norman Mailer
e) Jean Genet

Cevap : c) William Faulkner

49) “Gynocriticism” terimini ortaya atan ve Fransız olmayan feminist ve edebiyat eleştirmeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Julia Kristeva
b) Hélène Cixous
c) Luce Irigaray
d) Elaine Showalter
e) Monique Wittig

Cevap : d) Elaine Showalter

50) Toplumsal Cinsiyeti cinsler arasında algılanan farklılıklara dayalı toplumsal ilişkilerin kurucu ögesi, iktidar ilişkilerini göstermenin asli yolu olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

c) Jacques Lacan
b) Joan Scott
c) Kate Millettd
d) Luce Irigaray
e) Henry Miller

Cevap : b) Joan Scott

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Vize -1

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 2018 Vize Online

Auzef Sosyoloji Lisans Toplumsal Cinsiyet Ve Edebiyat Telegram Sosyoloji
sosyoloji facebook grubu Auzef Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları ,  Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 2018 Vize Online

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 2018 Vize

Auzef Sosyoloji Vize Soruları, deneme sınavları, online test

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 2018 Vize Online

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 2018 Vize Online

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 2018 Vize Online

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 2018 Vize Online

Auzef Sosyoloji Lisans Toplumsal Cinsiyet Ve Edebiyat Telegram Sosyoloji
sosyoloji facebook grubu Auzef Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları ,  Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 2018 Vize Online

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 2018 Vize

Auzef Sosyoloji Vize Soruları, deneme sınavları, online test