Bakım Ve Sosyal Hizmet 2020 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile doğrudan bağlantılı bir kavram değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Bölgesel

2- Aşağıdakilerden hangisi gönüllü kuruluşun zorunlu özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Devletle iş birliği yapması

3- Aşağıdakilerden hangisi formel anlamda yaşlılara ve diğer dezavantajlılara sosyal hizmet sağlayan kurumlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Aile

4- Aşağıdakilerden hangisi İran’da Ulusal Yaşlılar Şurası Kuruluş Kanunu'nda riayet edilmesi hükme bağlanan maddelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Yaşlıların sadece ailelerinde bakılması

5- Aşağıdakilerden hangisi Londra Barnet Belediyesi tarafından uygulanan bakım uygulamalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Çatı metodu

6- Aşağıdakilerden hangisi kültürel yeterlilik modelinin temel varsayımları arasında yer almaz.?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Dünyada saygın olmayan kültürler de bulunmaktadır.

7- Aşağıdakilerden hangisinde kamu sektörü ile özel sektör arasında benzerlik doğru olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Araştırmalardan yararlanma

8- Aşağıdakilerden hangisi doğru olarak ifade edilmiştir ?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Mevzuatta engelli ifadesi geçmektedir.

9- Engellilere ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek ile görevli birim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü

10- Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta ağız ve diş sağlığını etkileyen unsurlardan değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Perine Bakımı

11- Hangisi ihmal örnekleri arasında yer almaz ?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Parasına el koymak

12 - Aşağıdakilerden hangisi inkontinanslı hastalarda meydana gelen sorunlardan değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Ağız mukozasının etrafı

14- Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetinde etkililiği kanıtlanmış psikososyal müdahalelerdendir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Hepsi

14 - Aşağıdakilerden İnsan kaynaklı afetlerden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap:  C) Erozyonlar

15 - Aşağıdakilerden hangisi bakım alan bireylerin yaşam kalitesini etkileyen etmenlerden değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Evde Bakım NOT: Yaşam kalitesini etkileyen pek çok etmen vardır. Bunların başlıcaları; güven duygusu, fiziksel rahatlık, neşe/keyif, anlamlı etkinlik, ilişkilerin varlığı, fonksiyonel yeterlilik, saygınlık, mahremiyet, bireysellik, özerklik, manevi iyi olma halidir. Evde bakım, hizmeti bakıma ihtiyacı olanın ayağına, ikametgâhına getirir. Kişiye özel bir bakım ve kesintisiz, kaliteli ve standart hizmet sağlar. Bakım alan aileyi bir arada tutar. Kişinin kendisi, ailesi ve yakınlarına bakım konusunda eğitimi de içerdiğinden kendisinin ve ailesinin stresinin azaltır. Zamandan tasarruf sağlar ve yaşam kalitesini yükseltir.

16 -Aşağıdakilerden hangisi bakıma muhtaç bireylerin yaşadığı psikososyal sorunlardan değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Günlük işlerini yürütememe

17 - Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım konuları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Malnütrisyon

18- Bakım alan bireylerin ortak özelliklerinden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) İhtiyaçlarının aynı olması

19 - Yaşlıların beslenme, barınma, giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlık bakımından yararlanmak için yeterli gelire sahip olmaları yaşlılık ilkelerinden hangisinin kapsamında yer alır?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Bağımsızlık

20. Aşağıdakilerden yaşlanma türlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap:  A) Tıbbi Yaşlanma

21 - Aşağıdakilerden hangisi hastanın bilgi ihtiyacı duyduğu bir alandır ?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Hepsi NOT:Hastaların çoğu, kullandıkları hastalığa ilişkin veya ilaç, beslenme ve hijyene ilişkin bilgi gereksinimi duymaktadır.En çok bilgi ihtiyacı duyulan konular; tanı, tedavi, testler, cerrahi, hastalığın etkileri, hastalık, prognoz, duygusal ve sosyal konular, fiziksel bakım, bakım alabilecekleri yer ve gelecekteki bakım kararları hakkındaki bilgilerdir.

22- Aşağıdakilerden hangisi bakım ihtiyacı olan kişilerin sosyal ihtiyaçlarından değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Hastalık hakkında bilgi ihtiyacı NOT: Sosyal çalışmacıları daha yakından ilgilendiren konu ise bakıma ihtiyacı olan kişilerin sosyal ihtiyaçları ve bunların giderilmesine yönelik eylemlerdir. Bakım ihtiyacı olan kişilerin sosyal ihtiyaçları acısından önce çıkan başlıklar; çevresel uyaran konusunda daha fazla desteğe ihtiyaçları olması, hasta ve yakınına sosyal ve psikolojik destek sağlanması ihtiyacı, yasam kalitesinin artırılması ve psiko-sosyal sorunların çözümüne yönelik ihtiyaçlar olarak özetlenebilir.

23- Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşam aktivitelerinden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Koşma NOT: Bakım ihtiyacı olan bireyin günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Bu ölçeklerin içeriği genel olarak yıkanma, giyinme, tuvalet kullanma, beslenme, transfer, kontinans (gayta kontinansı, idrar kontinansı) ve mobilite gibi aktivitelerinden oluşmaktadır.

24- Enformel bakım neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Aile ve akraba bakımı NOT: Refah uygulamaları bu dönemde formel kurumlar olan; devlet, sivil toplum ve özel sektör tarafından karşılanmıştır. Aile, akrabalık, komşuluk gibi enformel uygulamalar da her zaman toplumlarda mevcut olmuştur.

25- Aşağıdakilerden hangisi gündüzlü bakım kuruluşlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Yetiştirme yurtları

26 - Aşağıdakilerden hangisi yaşlıda depresyonla ilgili doğru bir ifade değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Yaşlıda depresyonun normal olabileceğinin varsayılması hastalıkla uygun bir şekilde mücadele etmeyi kolaylaştırır. NOT: Yaşlıda depresyonun normal olabileceği ile ilgili yanlış düşünce hastalıkla uygun bir şekilde mücadele etmeyi engeller.

27 - Yaşlılık ilkelerinden hangisi yaşlıların istedikleri bir çevrede hayatlarını sürdürme özgürlüğünü ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) İnsan onuruna yakışır bir yaşam