The share link has been copied to clipboard

Auzef Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2022-2023 Vize

972 views · Nov 23, 2022
Visit Channel:publisher-humix
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2022-2023 Vize https://lolonolo.com/2022/11/21/ataturk-ilkeleri-ve-inkilap-tarihi-1-2022-2023-vize/ 1. Avrupalı diplomatlar ile birlikte hazırlanan ve 1856'da ilan edilen Islahat Fermanı'nda ana hedef aşağıdakilerden hangisidir? Cevap : D) Müslim-gayrimüslim eşitliğini sağlamak 2. III. Selim döneminde teknik eğitim amacıyla 1795 tarihinde kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun (Mühendishane-i Cedit) hangi alanda mühendis yetiştirmiştir? Cevap : C) Kara mühendisliği 3. Sultan II. Mahmut, Avrupa'da olduğu gibi verimli işleyen bir hükümet sisteminin yanı sıra kendine has bürokrasinin oluşumunu sağlamıştır. Bu amaçla asırlık Divan-ı Hümayun işlevini yitirince yerine aşağıdaki kurumlardan hangisi öne çıkmıştır? Cevap : C) Babıâli 4. Askerin siyasetle uğraşmaması amacıyla kuruldu. Belli yerlere tehdit mektupları göndererek meclisin feshini istedi. Çalışmaları sonucunda meclisin feshini sağladı. Yukarıda bahsi geçen oluşum aşağıdakilerden hangisidir? Cevap : E) Halaskar Zabitan 5. Mustafa Kemal Bey (Atatürk) tarafından Şam'da kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Cevap : D) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti 6. Tarihte bilinen ilk Türk Anayasası aşağıdakilerden hangisidir? Cevap : D) Kanun-i Esasi 7. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda imzaladığı ticaret sözleşmelerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cevap : D) Ticaret sözleşmeleri ile kapitulasyonlar ortadan kalkmıştır. 8. II. Mahmut'un ülke yönetimine dair attığı çok önemli adımlardan biri muhtarlık teşkilatının kurulmasıdır (1831). Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde muhtarların görevi olarak belirlenmiştir? Cevap : C) Köy veya mahallede halkla devlet arasındaki ilişkiyi sağlamak 9. İngiltere ve Fransa boğazlar üzerinden Rusya ile doğrudan temas edebilmek, Kafkas Cephesi'nde Osmanlı ordusu ile savaşmakta olan Rusya'ya gerekli yardım ve destekte bulunabilmek için hangi cepheyi açmıştır? Cevap : A) Çanakkale Cephesi 10. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde kurulan partilerden biri değildir? Cevap : A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 11. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Avrupa'daki lideri aşağıdakilerden hangisidir? Cevap : E) Ahmet Rıza Bey 12. Osmanlı topraklarında yaşayan her milletin üst kimlik olarak kendisini Osmanlı görmesi gerektiğini savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap : E) Osmanlıcılık 13. Rusya, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nı kasıtlı ve yanlış yorumlayarak Osmanlıya baskı kurarken aşağıdaki gayrimüslim zümrelerden hangisinin himayesi iddiasında bulunmaktaydı? Cevap : A) Ortodokslar 14. Mondros Mütarekesi imzalanırken iktidarda hangi Osmanlı hükümeti vardı? Cevap : C) Ahmet İzzet Paşa Hükümeti 15. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ardından imzalanan ve bağımsız Yunan devletinin önünü açan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Cevap : E) Edirne Antlaşması 16. III. Selim dönemi reform programı Avrupa etkisiyle şekillendiğinden Batı'yı daha yakından takip edebilmek ve gelişmeler hakkında birinci elden bilgi sahibi olabilmek için daimi ikamet elçilikleri kurulmuştur. Bu maksatla 1793'te Londra'ya, 1797'de Viyana, Paris ve Berlin'e de birer elçi gönderildi. Bu karar ile Osmanlı, dış politikada hangi diplomasi türüne geçiş yapmıştır? Cevap : A) Sürekli diplomasi 17. Osmanlı Devleti ilk dış borçlanmayı hangi savaş sırasında yapmıştır? Cevap : B) Kırım Savaşı 18. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen ekonomik gelişmelerden biri değildir? Cevap : B) Sanayi üretiminde artış 19. Klasik dönem boyunca Osmanlı toplum örgütlenmesini ifade etmekte kullanılan Millet Sistemi'nde gayrimüslim azınlıklar hangi hukuktan yararlanırdı? Cevap : B) Zimmi hukuk 20. Osmanlı yenileşme tarihinin en önemli aşamalarından biri olan Nizam-ı Cedit ıslahatları hangi padişah döneminde uygulanmıştır? Cevap : B) Sultan III. Selim
Show More

Comments

loading text loading
loading text loading
loading text
loading text loading
loading text
loading text loading
loading text
loading text loading
loading text