play
Education
Yönetim ve Organizasyon Vize 2021 Çıkması Muhtemel Sorular
2K views · Aug 1, 2022
Visit Channel:publisher-humix
Yönetim ve Organizasyon Vize 2021 Çıkması Muhtemel Sorular : https://lolonolo.com/2021/10/04/yonetim-ve-organizasyon-vize-2021-deneme-sinavi/
Yönetim ve Organizasyon Vize Soruları
YÖNETİME İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNETİMİN TANIMI, KAPSAMI
Yönetim kademeleri aşağıdaki hangi seçenekteki gibi sıralanabilir?

Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

A. Bütün işletmelerde yönetici ve girişimci aynı kişilerdir.
B. Gözlemci olmak yöneticinin sahip olduğu rollerden biridir.
C. Tek bir konuda derin bilgi sahibi olmak başarılı bir yönetici olabilmek için yeterlidir.
D. Tepe yöneticiler en çok teknik bilgiye ihtiyaç duyan yönetim kademesidir.
E. Yönetim kavramı 1930’larda ortaya çıkmış ve yayılmaya başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde istenilen özellikler arasında sayılmaz?

A. Gelişmiş hayal gücü
B. Değişen koşullara uyum
C. Tek konuda uzmanlık
D. Düzenlilik
E. Ölçülü ve dengeli olmak

Tüm yönetici kademelerinin eşit olarak ihtiyaç duyduğu yönetimsel beceri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Teknik beceri
B. Kavramsal beceri
C. Liderlik
D. İletişim
E. İnsan ilişkileri

Yöneticinin karar alıcı rolleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Müzakereci
B. Sözcü
C. Sorun çözücü
D. Girişimci
E. Kaynak tahsis edici

 ………………….., başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iktisadi mal veya hizmet üretmek için işletme kuran veya işletmelere ortak olan kişilere denir.


Amaçlara ne kadar ulaşılmıştır, düzeltici tedbirler neler olmalıdır şeklindeki soruların yanıtlarını bulmaya çalıştığımız yönetim fonksiyonu ………………………… fonksiyonudur.

Girişimci adına işletmeyi yöneten kişiye ……………………… denir.

İşletmenin yapısının oluşturulmasına …………………..denir.

Yönetici olarak yetiştirilecek personeli seçmek, onlara liderlik yapmak ve yeterliliklerini değerlendirmek………………………görevidir.

Yönetim ve Organizasyon Vize Soruları
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ VE KLASİK YÖNETİM DÜŞÜNCESİ
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’un ilkeleri arasında sayılmaz?

a. Yönetim birliği
b. Amaç birliği
c. Disiplin
d. Merkezilik
e. Hiyerarşik yapı
Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim yaklaşımının özellikleri arasında yer almaz?

a. Teorik yönden basittir ve yöneticiler tarafından kolayca anlaşılır.
b. Belirsizliği azaltan varsayımlara dayanır.
c. Yöneticilerin anlayabileceği bir dille ifade edilmiştir.
d. Yöneticilerin güçlükle karşılaştıkları duygusal faktörleri göz önüne almamaktadır.
e. Büyük ölçüde yönetim alanındaki araştırmacıların katkıları ile geliştirilmiştir.

Aynı amaca yönelik faaliyetlerin tamamı bir plana bağlı olarak tek bir yönetici tarafından yürütülmelidir ifadesi Henri Fayol’un hangi ilkesini anlatır?

a. Emir birliği
b. Disiplin
c. Hiyerarşi
d. Yönetim birliği
e. Merkezilik

Doğuştan kazanılan, babadan oğula geçen ve kişisel olan yetke aşağıdakilerden hangisidir?

a. Geleneksel
b. Karizmatik
c. Ussal
d. Yasal
e. Rasyonel

Klasik Yönetim Teorisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Klasik Yönetim Teorisi uygulamalarına ilişkin ilk bilgiler MÖ 5000 yıllarına aittir.
b. Henri Fayol hiyerarşi ilkesi ile her astın tek bir üste bağlı olmasını ifade etmiştir.
c. Frederic Taylor yönetim alanındaki ilk bilimsel çalışmaları yapan kişidir.
d. Klasik Yönetim Yaklaşımı ile işçilerin seçimi ve eğitimi konularında çalışmalar yapılmaması gerektiğini savunur.
e. Henri Fayol işleri; teknik, ticari, finansal, üretim ve yönetim işleri olmak üzere

Bireyleri etkileme gücüyle elde edilen yetkeye ………………………… denir.

 ……………………………… plan yapma ve uygulama yeteneğidir.

……………. ve ……………….. bürokrasinin üstünlüklerindendir.

Alt kademedeki aynı düzeydeki astların bir üstlerini haberdar ederek doğrudan iletişim kurmalarına ……………. ya da ………….. denir.

Yetki …………………………… hakkıdır.

Yönetim ve Organizasyon Vize Soruları
NEO-KLASİK (DAVRANIŞSAL) YÖNETİM YAKLAŞIMI
Aşağıdakilerden hangisi Neo-Klasik Teori için doğrudur?

a. Neo-Klasik Yaklaşım’a göre işletmeler mekanik sistemlerdir.
b. Davranışsal Yaklaşım Klasik Teori’nin tüm varsayımlarını reddeder.
c. Y Teorisi’ne göre bir kişinin çalışma konusundaki isteksizliğinin nedeni geçmiş tecrübeleridir.
d. Hawthorne Araştırmaları çalışan verimliliğini etkileyen içsel faktörleri incelemeye yönelik olan yapılan araştırmalardır.
e. Chris Argyris Klasik Yönetim Düşüncesi’nin olgun olmayan insan özelliklerini desteklediğini savunmaktadır.

Neo-Klasik Teori’ye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Bireyleri birbirinden ayıran bireysel farklılıklar bulunur.
b. İnsanların biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal özellikleri bir bütün oluşturur.
c. Her davranış bir nedene dayanır.
d. İnsan diğer üretim faktörleri gibidir.
e. Örgüt sosyal bir sistemdir.

Personel yönetiminin gerçek babası aşağıdakilerden hangisidir?

a. Taylor
b. Roethlisberger
c. Douglas McGregor
d. Chris Argyris
e. Robert Owen

Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırması sonuçları arasında sayılamaz?
Show More

Comments

loading text loading
loading text loading
loading text
loading text loading
loading text
loading text loading
loading text
loading text loading
loading text