(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1.oturum)

#1. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde uygun görülen örf ve âdetlerdendir?

#2. Aşağıdaki tarihlerden hangisi Dört Halife Dönemi’ni kapsamaktadır?

#3. Anadolu’nun hilafetin merkezi ol – masını sağlayan padişah aşağıda – kilerden hangisidir?

#4. “Güzel, çirkin” kavramları hangi de – ğerleri ifade etmek için kullanılır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Endülüs’te yetişen âlimlerden biri değildir ?

#6. Müminler, bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlıdır. Bu hadiste aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır?

#7. “Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yer – yüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, hayâlarından dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar arsızca iste – mezler. Yaptığınız her hayrı muhak – kak Allah bilir.” (Bakara suresi, 273. ayet) Bu ayette ihtiyaç sahipleri hangi özelliğinden dolayı övülmektedir?

#8. “Kubbetü’s Sahra” aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?

#9. “Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de sapar – sa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez…” (İsrâ suresi, 15. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

#10. Aşağıdaki âlimlerden hangisi Filistin’de doğmuştur?

#11. Huneyn Savaşı’nda Hevazinlilerin kurduğu pusu İslam ordusunun öncü kuvvetlerinin bozulmasına ve geri çekilmesine sebep oldu. Bu durum tüm orduyu etkiledi. Hz. Peygamber ise soğukkanlılığını koruyarak yerinde kaldı. Hz. Peygamber’in bu gayreti sonunda Müslümanlar tekrar onun etrafında toplandılar ve düşmanı bozguna uğrattılar. Bu olayda Hz. Peygamber’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Şam bölgesi olarak isimlendirilen yerlerden biri değildir?

#13. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe suresi, 119. ayet) Bu ayette a şağıdaki değerlerden hangisi vurgulanmaktadır?

#14. Aşağıdaki örf ve âdetlerden hangisinin oluşmasında dinin etki – li olduğu söylenemez ?

#15. • Dîvân-ı Hikmet • Kutadgu Bilig • Dîvânu Lugâti’t-Türk Aşağıdakilerden hangisi bu eserle – rin müelliflerinden biri değildir ?

#16. “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir er – kekle bir dişiden yarattık ve birbiriniz – le tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurât suresi, 13. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayet – ten çıkarılacak bir sonuç değildir ?

#17. İslam’ı kabul eden, yaşayan toplum – ların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi kazanımların tü – müdür. Tanımlanan kavram aşağıdakiler – den hangisidir ?

#18. Süleymaniye Külliyesi’nin mimarı aşağıdakilerden hangisidi r?

#19. Medine-i Münevvere’nin önceki ismi aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Kudüs’ün 1187 yılında Selahaddin-i Eyyubi tarafından haçlı işgalinden kurtarıldığı savaş hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!