Genel İktisat 2021 final Soruları

Genel İktisat 2021 final Soruları

Genel İktisat 2021 final Soruları

1- Orijinden çıkan arz doğrusu dikey eksene yaklaşıyorsa aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir ?
A- Tekelleşme
B- Tam rekabet
C- Piyasa ekonomisi
D- Serbest Piyasa
E – Liberalleşme

Ceap : A- Tekelleşme

2- İhtiyaçları tatmine yarayan unsurlara ne ad verilmektedir?
A- Doğal kaynak
B- Faktor
C- Emek
D- Mal
E- Sermaye

Ceap : A- Doğal kaynak

3- Zarf Eğrisi hangi maliyetleri tanımlamaktadır?
A- Uzun dönem ortalama maliyet
B- Ortalama sabit maliyet
C-Kısa dönem ortalama maliyet
D- Ortalama toplam maliyet
E- Ortalama Değişir Maiyet

Ceap : A- Uzun dönem ortalama maliyet

4- Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyat karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne ne ad
verilir?
A- Talebin fiyat esnekliği
B- Talebin gelir esnekliği
C-Çapraz talep esnekliği
D- Talebin tercih esnekliği
E- Talebin ikame esnekliği

Ceap : A- Talebin fiyat esnekliği

5-Bir malın tüketim miktarları arttıkça marjinal faydanın seyri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir ?
A- Azalır
B- Değişmez
C-Önce azalır sonra minimumda sonra artar
D- Önce artar maksimumdan sonra azalır
E- Artar

Ceap : C-Önce azalır sonra minimumda sonra artar

6_Üretim miktarına bağlı olmayan maliyetler hangisi ile adlandırılır ?
A- Değişim maliyet
B- Ortalama değişir maliyet
C-Toplam maliyet
D- Ortalama Sabit maliyet
E- Sabit Maiyet

Ceap : E- Sabit Maiyet

7_Fayda aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir kavramdır ?
A- Tüketicilerin tercihi
B- Tüketicilerin sayısı
C-Tüketicilerin tatmini
D- Tüketicilerin geliri
E- Tüketicilerin ihtiyaçları

Ceap : C-Tüketicilerin tatmini

8_Üretim faktörünün ilave biriminin kullanımı sonucu firmanın toplam gelirinde meydana
gelen değişime ne ad verilmektedir ?
A- Marjinal faktör
B- Marjinal ürün
C-Marjinal ürün geliri
D- Marjinal faktör maliyeti
E- Marjinal gelir

Ceap : C-Marjinal ürün geliri

9_Tasarruf yaparak bir fedakarlıkta bulunmanın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A-İkramiye
B- Ücret
C- Rant
D- Kar
E- Faiz

Ceap : E- Faiz

10_ Duopolcu firmalar tek bir fiyat belirlediklerinde hangi piyasa yapısına benzer kar elde
edebilmektedirler?
A- Bileteral monopol
B- Oligopol
C- Duopol
D- Monopol
E- Monoposon

Ceap : D- Monopol

11_ Sermaye talebi nasıl bir taleptir ?
A- Türev talep
B- Esnek olmayan talep
C- İkame talep
D- Esnek talep
E- Bağlı talep

Ceap : E- Bağlı talep

12_ Aşağıdakilerden hangisi faktör piyasasında tek alıcı firmanın olduğu piyasadır?
A- Bileteral monopol
B- Monopson
C- Oligopol
D- Tam rekabet
E- Monopol

Ceap : A- Bileteral monopol

13_ Monopolcü bir firmanın marjinal gelir eğrisinin talep eğrisinin altında yer almasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Diğer firmaların yüksek maliyete çalışmaları
B- Firmanın daha fazla mal satabilmek için fiyatlarını düşürmesi
C- Marjinal maliyetin sürekli azalması
D- Marjinal gelirin belirli bir satış düzeyinden sonra artması
E- Firmanın piyasadaki diğer firmaların satışını engellemek için fiyatları yüksek tutması

Ceap : B- Firmanın daha fazla mal satabilmek için fiyatlarını düşürmesi

14_ Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın ortalama geliri (OG) ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
A- Üretimle birlikte azalır
B- Sabittir ve fiyata eşittir
C- Üretimle birlikte artar
D- Önce artar sonra azalır
E- Ortalama maliyete bağlı olarak artar

Ceap : B- Sabittir ve fiyata eşittir

15_ Emek piyasalarında işçi ve işveren grupları, arasındaki pazarlıkla ücretin belirlenmesi ne
olarak ifade edilmektedir ?
A- Asgari geçim düzeyi
B- Rekabet
C- İşçinin toplam maliyeti
D- İşçinin marjinal verimliliği
E- Toplu pazarlık

Ceap : A- Asgari geçim düzeyi

16_ Monopolcünün karşılaştığı talep eğrisi nasıldır?
A- Tam rekabetinkinden daha yatık
B- Sonsuz esnek
C- Monopollü rekabettekinden daha esnek
D- Piyasa talep eğrisi ile aynı
E- Marjinal gelirin altında

Ceap : D- Piyasa talep eğrisi ile aynı

17-Monopolcü firmanın denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir ?
A- OM=OG
B- MM>MG
C- MM=MG
D- MM<MG
E- MM=OM

Ceap : C- MM=MG

18_ İşletmenin elindeki maddi varlıklara ne ad verilir?
A- Ara malı
B- Toprak
C- Sermaye
D- Emek
E- Nihai mal

Ceap : C- Sermaye

Genel İktisat 2021 final Soruları

19_ Firma emek talebini neye göre ayarlamaktadır ?
A- Emeğin arzına
B- Emeğin reel ücretine
C- Emeğin normal ücretine
D- Emeğin marjinal verimliliğine
E- Emeğin maliyetine

Ceap : D- Emeğin marjinal verimliliğine

20_ Hangi piyasa yapısında firma faktöre sağladığı değerin altında ödeme yapmaktadır?
A- Monopol
B- Monopsom
C- Tam rekabet
D- İkili Monopol
E- Bileteral Monopol

Ceap : B- Monopsom

21_ marjinal ürünün sıfır olduğu noktada,toplam ürün nasıldır ?
A- Maksimumdur
B- Minimumdur
C- Sıfırdır
D- Negatiftir
E- Artmaktadır

Ceap : A- Maksimumdur

22-Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden değildir?
A- Eğri üzerindeki her nokta farklı üretim düzeyini gösterir
B- Dışbükeydir
C- Marjinal teknik ikame özelliğini taşır
D- Birbirlerini kesmezler
E- Paralel eğrilerdir

Ceap : A- Eğri üzerindeki her nokta farklı üretim düzeyini gösterir

23-Arz eğrisi üzerindeki iki nokta arasında kalan kısmının esnekliğine ne ad verilmektedir ?
A- Yay esnekliği
B- Nokta esnekliği
C- Fiyat esnekliği
D- Çapraz esneklik
E- Gelir esnekliği

Ceap : A- Yay esnekliği

24_ Sermaye arzı kimler tarafından yapılmaktadır ?
A- İşçiler
B- Firmalar
C- Tasarruf sahipleri
D- Tüketiciler
E- İşverenler

Ceap : C- Tasarruf sahipleri

25- Aşağıdakilerden hangisi belirli piyasada ve çeşitli ücret düzeylerinde firmaların istihdam
üretmek üzere talep ettikleri emek miktarıdır ?
A- Emek arzı
B- Faktor arzı
C- Emek talebi
D- Faktor talebi
E- Sermaye talebi

Ceap : C- Emek talebi

26_ Aşağıdakilerden hangisi yalnızca iki satıcının bulunduğu piyasa türüdür?
A- Oligopol
B- Bileteral monopol
C- Monopsom
D- Duopol
E- MOnopol

Ceap : D- Duopol

27_ Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden birisi değildir ?
A- Satıcı sayısı çok
B- Piyasaya giriş çıkış yoktur
C- Alıcı sayısı çok
D- Fiyat veri
E- Mallar homojen

Ceap : B- Piyasaya giriş çıkış yoktur

28_ Üretimi oluşturan üretim faktörlerinin bunun sonucunda aldıkları payların belirlendiği
piyasa aşağıdakilerden hangisidir ?
A- Faktor Piyasası
B- Mal piyasası
C- Para Piyasası
D- Varlık Piyasası
E- Hizmet Piyasası

Ceap : A- Faktor Piyasası

29_ Aşağıdakilerden hangisi emek sahibine yapmış olduğu iş karşılığı ödenen ancak
satınalma gücünü göstermeyen para miktarıdır ?
A- Faktor ücreti
B- Reel ücret
C- Ücret
D- Varlık
E- Nominal ücret

Ceap : E- Nominal ücret

30_ Aşağıdakilerden hangisi faktör piyasasında faktör arz eden tek satıcı firmaya karşın
faktör talep eden tek alıcı firmanın olduğu piyasadır ?
A- Bileteral MOnopol
B- Oligopol
C- Monopsom
D- Monopol
E- Monopolcü

Ceap : A- Bileteral MOnopol

31_ Toprağın üretimden aldığı pay ne ile ifade edilmektedir
A- Kira
B- Rant
C- Faiz
D- Kar
E- Ücret

Ceap : B- Rant

32-Üretim faktörünün ilave biriminin kullanımı sonucu firmanın toplam maliyetinde meydana
gelen değişime ne ad verilmektedir ?
A- Marjinal faktör maliyeti
B- Marjinal gelir
C- Marjinal ürün
D- Marjinal faktör
E- Marjinal ürün geliri

Ceap : A- Marjinal faktör maliyeti

33- Hangi tür piyasada giriş çıkış engelinin olması aşırı karların uzun dönemde de devam
etmesine imkan vermektedir_
A- İkili monopol piyasası
B- Çift yanlı monopol piyasası
C- Monopol
D- Oligopol piyasası
E- Tam rekabet piyasası

Ceap : C- Monopol

34_ Emek talebinin neyin azalan fonksiyonu olduğu kabul edilmektedir ?
A- Verimlilik
B- Ücretin
C- Reel ücretin
D- Maliyetin
E- Nominal ücretin

Ceap : D- Maliyetin

 

Genel İktisat 2021 final Soruları

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Auzef Genel İktisat Ders Kitabı PDF

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -2

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -2

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -2

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -2

20- Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma raporunun bölümlerinden biri değildir?

A) Yöntem
B) Başlık
C) Özet
D) Anket ham verisi
E) Giriş

Cevap : D) Anket ham verisi

21- Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporunun yazılmasında dikkat edilecek ana ilkelerden biri değildir?

A) Raporda birbiriyle ilişkili, birbirini kapsayan bilgiler, bu ilişkileri göz önünde bulundurularak metne yerleştirilmelidir.
B) Araştırma, var olan alan literatür ile ilişkilendirilmelidir.
C) Bilgi ve bulgular, metinden ayrı olacak şekilde yazılmalı, metinle ilgisi olmamalıdır.
D) Araştırma raporlarında, bir alanda elde edilen bilgi ilgililerle paylaşılmalıdır.
E) Hangi bölümden başlanacağını belirlemek ve disiplinli çalışmak için bir iş takvimi oluşturulmalıdır.

Cevap : C) Bilgi ve bulgular, metinden ayrı olacak şekilde yazılmalı, metinle ilgisi olmamalıdır.

22- Geçerlik türlerinden hangisi, kullanılan ölçme aracından elde edilen sonuçların daha önceden elde edilen başka ölçümlerle ilişki derecesini tanımlamak için kullanılır?

A) Yapı geçerliği
B) Görünüş geçerliği
C) Kriter geçerliği
D) Algısal geçerlik
E) Kapsam geçerliği

Cevap : C) Kriter geçerliği

23- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda kullanılan temel ölçüm seviyesi türlerinden biri doğru değildir?

A) Eşit aralıklı
B) Oransal
C) Sıralama
D) Mukayeseli
E) Sınıflandırma

Cevap : D) Mukayeseli

24- Anakütle bireylerinin tamsayımı yapılsa dahi verilerin tanımlanmasında, gözlenmesinde, toplanmasında ortaya çıkan ve geri dönüşü mümkün olmayan hatalar …………. kapsamında ele alınır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Sabit hata
B) Seçim hatası
C) Tesadüfi hata
D) Kapsam hatası
E) Sistematik hata

Cevap : E) Sistematik hata

25- Araştırmada verilerin hangi birimlerden elde edileceğinin belirlenmesi aşaması aşağıda verilenlerden
hangisindedir?

A) Örnekleme
B) Araştırma modelinin oluşturulması
C) Araştırmanın planlanması
D) Araştırmanın tasarımı
E) Ölçekleme

Cevap : A) Örnekleme

26- Aşağıdakilerden hangisi veri hazırlama işleminin adımlarından biri değildir?

A) Verileri düzenleme
B) Sonuçları yorumlama
C) Verilerin doğruluğunun kontrolü
D) Verileri dönüştürme
E) Verilerin kaydı

Cevap : B) Sonuçları yorumlama

27- Anket sorularının içeriğine dair aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sorular anlaşılır olmalıdır.
B) Sorunun gerekli olup olmadığı iyice değerlendirilmelidir.
C) Soruları yöneltirken sonuca yönelik telkinler verilmelidir.
D) Talep edilen bilgiyi ortaya çıkarmada yeterli olup olmadığı değerlendirilmelidir.
E) Cevaplayıcının sorulara cevap vermek için yeterli bilgisi olmalıdır.

Cevap : C) Soruları yöneltirken sonuca yönelik telkinler verilmelidir.

28- Sözlük anlamı olarak ahlaki bilim ya da ahlakla ilgili olarak tanımlanmakta olan evrensel kabul gören kurallar bütününe ne ad verilmektedir?

A) Etik
B) Tertip
C) Fikir
D) Düzen
E) Görüş

Cevap : A) Etik

29- “Evrendeki olguları çeşitli yollarla inceleyen ve onları açıklayan sistemli bilgi topluluğuna …………… denir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Teknik
B) Bilim
C) Araştırma
D) Metodoloji
E) Veri

Cevap : B) Bilim

30- Çeşitli kaynaklardan derlenebilen, üzerinde inceleme yapılabilecek her türlü “bilgi” olarak tanımlanabilen kavram, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) Veri
B) Digit
C) Literatür
D) Sayı
E) Kaynak

Cevap : A) Veri

31- Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmada dikkat edilecek ana ilkelerden biri değildir?

A) Herhangi bir takvime bağlı olmadan doğaçlama çalışılmalıdır.
B) Araştırma raporlarının yazılma amacı, bir alanda elde edilen bilginin ilgililerle paylaşılması olduğundan bu amaçla
hazırlanan raporların bölümlerinin de zaman kavramı açısından planlanması gerekir.
C) Raporda bilgi birbirini tamamlayacak şekilde yerleştirilmelidir.
D) Hangi bölüm için ne kadar zaman harcanacağı bir iş takvimi vasıtasıyla planlanmalıdır.
E) Araştırma, var olan alan literatürü ile ilişkilendirilmelidir.

Cevap : A) Herhangi bir takvime bağlı olmadan doğaçlama çalışılmalıdır.

32- “Geçerlilikte yapılan işlem amaca ne kadar uygun olursa geçerlik o kadar …………., amaçtan ne kadar uzak olursa geçerlik o kadar …………..olur.
”Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) yüksek / düşük
B) kötü / iyi
C) az / çok
D) düşük / yüksek
E) değersiz / değerli

Cevap : A) yüksek / düşük

33- Aşağıda verilen raporlama bölümlerinden hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır?

A) Kaynaklar: Anket verilerinin elde edildiği kişilerin bilgileri
B) Özet: Araştırmanın içeriği ile ilgili tek paragraflık kısa bilgi
C) Başlık: Kısa, spesifik, bilgilendirici
D) Giriş: İncelenen konu ve önemi
E) Bulgular: İnceleme sonunda bulunanlar

Cevap : A) Kaynaklar: Anket verilerinin elde edildiği kişilerin bilgileri

34- “Toplanan verilerin …………. ve ölçülen olayın veya değişkenin niteliklerine ……………….ölçüsüdür.”
Yukarıda geçerlilikle ilgili verilmiş olan ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) tarafsızlığının / uygunluğunun
B) azlığının / denkliğinin
C) çokluğunun / denkliğinin
D) çokluğunun / sahip olmasının
E) eksikliğinin / uygunluğunun

Cevap : A) tarafsızlığının / uygunluğunun

35- “Geçerliğin yüksek olması, büyük ölçüde, ölçülmek istenen değişkenin ifade edilebilmesine bağlıdır. Bu yönü ile doğrudan ölçmelerde geçerlik daha …………. , dolaylı ölçmelerde ise değişkenin yeterince tanımlanamaması ve kriterlerinin yeterince duyarlı olmaması nedeniyle, geçerlik ………….. olabilmektedir.”
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) düşük / yüksek
B) kötü / iyi
C) yüksek / daha düşük
D) düşük / az
E) düşük

Cevap : C) yüksek / daha düşük

36-
I-Cevaplama sırası
II-Cevap seçeneklerinin içeriği
III-Cevap seçeneklerini sayısı
Yukarıda verilenlerden hangileri yapısal (kapalı uçlu) sorularda dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır?

A) III
B) I-II
C) I-II-III
D) I
E) I

Cevap : C) I-II-III

37- Aşağıdakilerden hangisi kayıp değerleri (eksik cevaplar) düzeltilme yöntemlerinden biri değildir?

A) Nötr değer verme
B) İkili silme
C) Örneği silme
D) Emsal cevap verme
E) Rasgele cevap verme

Cevap : E) Rasgele cevap verme

Auzef Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi - facebook
Auzef Sosyal Hizmetler, Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları
Telegram Sosyal Hizmetler

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -1

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -1

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -1

Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları -1

1-“Somut değişkenlerin ölçümü ………… ancak değişkenler soyutlaştıkça ölçümleri …………… .”
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) imkânsızdır / kolaylaşır
B) zordur / imkânsızlaşır
C) zordur / kolaylaşır
D) kolaydır / imkânsızlaşır
E) kolaydır / zorlaşır

Cevap : E) kolaydır / zorlaşır

2- Aşağıdakilerden hangisi kodlamanın aşamalarından biri değildir?

A) Kod olarak sözel ifadelerin atanması
B) Cevapların anlamlı kategorilere dönüştürülmesi
C) Dönüştürülmüş değişkenlerin oluşturulması
D) Veri setinin ya da veri dosyasının oluşturulması
E) Verinin kodlama sayfalarına aktarılması

Cevap : A) Kod olarak sözel ifadelerin atanması
NOT: Kodlamanın Aşamaları:
1. Cevapların anlamlı kategorilere dönüştürülmesi
2. Sayısal kod atanması
3. Dönüştürülmüş değişkenlerin oluşturulması
4. Verinin kodlama sayfalarına aktarılması
5. Veri setinin ya da veri dosyasının oluşturulması

3- Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunda önceden tespit edilen belirli kurallara göre nesnelerin ve kişilerin özelliklerine belli veriler temel alınarak sınıflandırıldıkları araç veya mekanizmalara ne ad verilir?

A) Belirtme
B) Ölçek
C) Parametre
D) Değer
E) Kriter

Cevap : B) Ölçek

4- Doldurulan her bir anket formu (gözlem ve diğer formlar için de geçerli) ayrı ayrı incelenerek her bir görüşmenin doğruluğu ve tam olma durumu gözden geçirildikten sonra veriler kodlamaya hazır hale getirilmesi işlemine ne ad verilmektedir?

A) Verilerin doğruluğunun kontrolü
B) Verilerin işlenmesi
C) Verileri düzenleme
D) Verileri dönüştürme
E) Verilerin kaydı

Cevap : C) Verileri düzenleme

5- Aşağıdakilerden hangisi tekli ölçeklerden biri değildir?

A) Sıralama ölçekleri
B) Sabit-Toplam ölçekleri
C) İkili-karşılaştırmalı ölçekler
D) Kategorili ölçekler
E) Sürekli ölçek

Cevap : E) Sürekli ölçek
NOT: Tekli Ölçekler:
– Kategorili ölçekler
-Sıralama ölçekleri
-Sabit-Toplam ölçekler
-Grafiksel/Şekilsel ölçekler
-İkili-karşılaştırmalı ölçekler

6- Bir projenin hedeflerini tamamlamada gerekli olan verilerin toplanması için düzenlenen soru kümelerinden oluşan formlara ne ad verilir?

A) Veri ambarı
B) Taslak
C) Anket
D) Cevap kağıdı
E) Veri tabanı

Cevap : C) Anket

7- Aşağıdakilerden hangisi kantitatif araştırmaların avantajlarından biri değildir?

A) Tablolaştırma ve istatistiksel analizlere uygunluk
B) Standartlaştırma
C) Alt grup farklılıklarına duyarlılık
D) Açık uçlu soru sormanın sağladığı kolaylık
E) Yönetim kolaylığı

Cevap : D) Açık uçlu soru sormanın sağladığı kolaylık
NOT: Kantitatif metotlarının beş önemli avantajı vardır:
1. Standartlaştırma
2. Yönetim Kolaylığı
3. “Gizli”lerle Bağlantı Kurmadaki Yetenek
4. Tablolaştırma ve İstatistiksel Analizlere Uygunluk
5. Alt Grup Farklılıklarına Duyarlılık

8- Araştırma projesinin temelini oluşturan ve bir araştırmayı yürütmek için oluşturulan çatı ya da tasarıyı belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma hipotezi
B) Araştırma sınıflaması
C) Araştırma bulguları
D) Araştırma tasarımı
E) Araştırma analizi

Cevap : D) Araştırma tasarımı

9- Sayısal hâle dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden-sonuçların ortaya konmasına
dayanan araştırmalara ne ad verilir?

A) Nominal araştırma
B) Sözel araştırma
C) Kalitatif araştırma
D) Nitel araştırma
E) Kantitatif araştırma

Cevap : E) Kantitatif araştırma

10- Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışları gibi sayılarla açıklanması zor olan araştırmalara ne ad verilir?

A) Nicel araştırma
B) Nümerik araştırma
C) Kalitatif araştırma
D) Grafiksel araştırma
E) Kantitatif araştırma

Cevap : C) Kalitatif araştırma

11- Kalitatif araştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Standardize edilmiş veri toplama araçları kullanılır.
B) Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı öznel bir tavır geliştirir.
C) Tahminleme yapılır.
D) Araştırmacı olay ve olgulara dışardan bakar, nesnel bir tavır geliştirir.
E) Gerçeklik nesneldir.

Cevap : B) Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı öznel bir tavır geliştirir.

12-
I. Karar alıcılarla görüşmek
II. Alanın uzmanlarıyla mülakatlar yapmak
III. İkincil veri analizi
IV. Kalitatif araştırma
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi bir araştırmacının problem belirleme sürecinde kullanabileceği kaynakları ve yapması gerekenleri belirtir?

A) IV
B) I
C) II
D) I, II, III ve IV
E) III

Cevap : D) I, II, III ve IV

13- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Birincil veri toplama araçları olarak anket, deney ve gözlem sıkça kullanılır.
B) İkincil veriler için, birincil verilerden farklı olarak veri kaynakları değil veri toplama yöntemleri söz konusudur.
C) İkincil veriler, araştırmacının amaçları doğrultusunda ilgili ana kütle hakkında kişisel olarak topladığı orijinal
verilerdir.
D) Birincil verilerin zaman, emek ve masraftan tasarruf sağlaması ve toplama kolaylığı gibi avantajları vardır.
E) Birincil veriler, araştırmacının amaçlarına uygun olabilecek ve daha önceden kaynaklarda yer alan bilgilerdir.

Cevap : A) Birincil veri toplama araçları olarak anket, deney ve gözlem sıkça kullanılır.

14- Her ölçme birimi miktarı değişiklik göstermeyen hatalara ne ad verilir?

A) Tahmini hata
B) Sabit hata
C) Sistematik hata
D) Muhtemel hata
E) Tesadüfi hata

Cevap : B) Sabit hata

15- Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sürecinin aşamalarından biri değildir?

A) Örnekleme yöntemini saptama
B) Ana kütleyi tanımlama
C) Veri analizi
D) Örnekleme bireylerini saptama
E) Örnekleri seçme

Cevap : C) Veri analizi

NOT: Örnekleme Süreci: -Anakütleyi tanımlama
– Örneklemenin çerçevesini belirleme
– Örnekleme bireylerini saptama
– Örnekleme büyüklüğünü saptama
– Örnekleme yöntemini saptama
– Örnekleme planını belirleme
– Örnekleri seçme

16- Aşağıdakilerden hangisi araştırma tasarımının adımları arasında yer almaz?

A) Kantitatif verinin toplanmasındaki incelemeler
B) Kalitatif araştırma
C) Veri analiz planının geliştirilmesi
D) Gereken bilginin tanımlanması
E) Araştırma sonuçlarının yorumlanması

Cevap : E) Araştırma sonuçlarının yorumlanması

NOT: Araştırma tasarımını formüle etmek özetle aşağıdaki adımları içermektedir:
1. Gereken bilginin tanımlanması
2. İkincil veri analizi
3. Araştırmanın keşfedici, tanımlayıcı ve/veya nedensel olan aşamalarının tasarlanması
4. Kalitatif araştırma
5. Kantitatif verinin toplanmasındaki metotlar (incelemeler)
6. Bilgi ihtiyacının tanımlanması
7. Ölçme ve ölçekleme prosedürlerinin belirlenmesi
8. Anketin (görüşme formu) veya veri toplamak için gerekli olan formun hazırlanması ve ön testinin yapılması
9. Örnekleme süreci ve örnek hacmi
10. Veri analiz planının geliştirilmesi

17-
I-Sabit hatalar
II-Sistematik hatalar
III-Tesadüfi hatalar
IV-Tahmini hatalar
Aşağıdaki şıklardan hangisinde yukarıda belirtilen ölçmede karşılaşılan hata türleri bir arada verilmiştir?

A) III-IV
B) IV
C) I
D) I-II-III
E) II

Cevap : D) I-II-III

18- Aşağıdakilerden hangisi anket ön testi metotlarından biridir?

A) Özel metot
B) Bilgi metodu
C) Sistematik metot
D) Düzenleme metodu
E) Sıra metodu

Cevap : B) Bilgi metodu

19- Yanıtlayıcıdan, anketörden, yanıtlayıcı-anketör etkileşiminden ve anket formundan kaynaklanan hatalar
nedeniyle araştırmacı gerçek değer yerine kaydedilen değeri elde edebilmektedir. Gerçek değer ile kaydedilen değer arasındaki farka ne ad verilir?

A) Sistematik hata
B) Örnekleme dışı hata
C) Seçim hatası
D) Sabit hata
E) Kapsam hatası

Cevap : B) Örnekleme dışı hata

Auzef Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi - facebook
Auzef Sosyal Hizmetler, Bilimsel Araştırma Teknikleri 2021 Final Soruları
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 14

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 14

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler
Fiziki Çevre Faktörü
Kültürel Faktörler
Teknoloji Faktörü
Diğer Faktörler
Küreselleşme
Küreselleşmeye Yaklaşımlar
Küreselleşmeyi Ortaya Çıkaran Faktörler
Küreselleşme Sürecinde Yeni Olan Ne?
Küreselleşmenin Toplumsal Sonuçları
Toplumsal değişme, yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşmadır.

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Bölüm Soruları

1) “Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözü kime aittir?

a) Heraklitos
b) Aristo
c) Platon
d) Parmenides
e) Hiçbiri

Cevap : a) Heraklitos

2) Yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

a) Toplumsal bütünleşme
b) Toplumsal yapı
c) Toplumsal değişme
d) Bürokrasi
e) Hiçbiri

Cevap : c) Toplumsal değişme

3) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme sürecinin karakteristikleri arasında yer alır?

a) Boyutları toplumdan topluma farklılaşsa da toplumsal değişme her yerde olur.
b) Toplumsal değişme bazen planlı fakat çoğunlukla da planlanmamış bir şekilde olur.
c) Toplumsal değişme uyuşmazlıklar yaratır.
d) Bazı değişmeler, diğerlerinden daha önemlidir.
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

4) Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını kimler iddia etmektedir?

a) Aşırı küreselciler
b) Küreselleşme karşıtı/kuşkucular
c) Dönüşümcüler
d) Hepsi
e) Hiçbiri

Cevap : b) Küreselleşme karşıtı/kuşkucular

5) Uygarlıklar çatışması teorisi kime aittir?

a) Huntington
b) Weber
c) Giddens
d) Sennet
e) Hiçbiri

Cevap : a) Huntington

6) Geçmişte astroloji ile uğraşanların gökteki olaylarla toplumsal olaylar arasında ilişki aranması aşağıdaki faktörlerden hangisi ile açıklanmaktadır?

a) Küreselleşme
b) Biyolojik faktörler
c) Teknoloji faktörü
d) Fiziki çevre faktörü
e) Kültürel faktörler

Cevap : d) Fiziki çevre faktörü

7) Küreselleşmeyi “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” olarak değerlendiren aşağıdakilerden hangisidir?

a) Burger
b) Giddens
c) Bauman
d) Inglehart
e) Ş. Mardin

Cevap : c) Bauman

8) Aşağıdakilerden hangisi aşırı küreselleşmecilerin yaklaşımlarından biridir?

a) Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını iddia etmektedirler.
b) Dünya ekonomisinde duvarların kaldırılması yolundaki günümüzde yaşanan
gelişmelerin 100 yıl öncesine benzer bir duruma geri dönüşten başka bir şey olmadığını iddia ediyorlar.
c) Küreselleşmenin yeni bir süreç olduğunu kabul etmiyorlar.
d) Küreselleşme sürecinin ekonomik ya da teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan bir olgu olmaktan ziyade bir ideolojik tutum olduğunu iddia ediyorlar.
e) Küresel piyasa, politikanın yerini almaktadır.

Cevap : çıkan bir olgu olmaktan ziyade bir ideolojik tutum olduğunu iddia ediyorlar.
e) Küresel piyasa, politikanın yerini almaktadır.

9) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasında teknolojik gelişmelerin etkilerinden biridir?

a) Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması
b) Doğu Bloğu’nun yıkılması
c) Gelişmiş ülkelerde iç piyasaların doyması
d) 1970’lerdeki petrol krizi
e) Çok uluslu firmalar

Cevap : a) Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması

10) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye neo-liberal gelenek içinden gelenlerin bakışını yansıtmaktadır?

a) Serbest ticaretin olumlu sonuçlarının zamanla toplumsal sorunların da çözümüne yardımcı olacağını ileri sürmektedirler.
b) Küreselleşmenin tümüyle olumsuz sonuçlarına odaklanırlar.
c) Zenginleri daha da zengin, fakirleri de daha fakir yapacağına inanırlar.
d) Ulusların birbirinden koparacağına inanırlar.
e) Hepsi

Cevap : a) Serbest ticaretin olumlu sonuçlarının zamanla toplumsal sorunların da çözümüne yardımcı olacağını ileri sürmektedirler.

Toplumsal Değişim ve Küreselleşme

Auzef Sosyolojiye Giriş, Toplumsal Değişim ve Küreselleşme
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 13

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 13

Ekonomik Yaşam

Ekonomik Yaşam

Ekonomik Düzenin Sosyolojik Analizi
Fonksiyonalist Perspektif
Çatışma Kuramı
Sembolik Etkileşim Yaklaşımı
Endüstri Toplumunda İşin Örgütlenmesi
Taylorist Bilimsel Yönetim Anlayışı ve İnsan İlişkileri Okulu
Fordizm
Fordizmin Krizi
Post-Endüstriyel Dönüşüm ve Çalışma
Ekonomi sosyolojisi, sosyolojinin yöntemlerini kullanarak ekonomik fenomenler ile bunların toplumsal temellerini inceleyen bilim dalıdır.

Ekonomik Yaşam

Bölüm Soruları

1) Mallar ile hizmetlerin üretimi dağıtımı ve tüketimini örgütleyen sosyal bir kurum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekonomi
b) Hükümet
c) Devlet
d) Eğitim
e) Hiçbiri

Cevap : a) Ekonomi

2) Kapitalizmin kendisinin bir çelişki olduğunu iddia ederek uzun vadede kendi kendisini yok edeceğini iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çatışmacı kuram
b) Fonksiyonalist kuram
c) Tarihçi kuram
d) Sembolik etkileşimcilik
e) Hiçbiri

Cevap : a) Çatışmacı kuram

3) “Bilimsel yönetim anlayışı”nı aşağıdakilerden hangisi ortaya atmıştır?

a) Toffler
b) Taylor
c) Mayo
d) Drucker
e) Hiçbiri

Cevap : b) Taylor

4) Ekonomik düzeninin fonksiyonalist analizini yapanlar daha çok aşağıdakilerden hangisine vurgu yapar?

a) Çatışmaya
b) Eşitsizliğe
c) Sömürüye
d) Toplumsal istikrara
e) Hiçbiri

Cevap : d) Toplumsal istikrara

5) Fonksiyonalistlere göre ekonomi ve siyasal kurumlar arasında yakın ilişki, toplumun kaynaklarının yönlendirilmesini nasıl etkiler?

a) Etkinliği artırır.
b) Etkinliği azaltır.
c) Etkilemez.
d) Ekonomik krizlere yol açar.
e) Hiçbiri

Cevap : a) Etkinliği artırır.

6) Aşağıdakilerden hangisi formel sosyalleşme araçlarından biridir?

a) Aile
b) Arkadaş çevresi
c) Devlet
d) Kapitalizm
e) Okullar

Cevap : e) Okullar

7) Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un işin geliştirilmesi ile ilgili önermelerinden birisidir?

a) İşçilerin fazla zorlanmaması gerekir.
b) Sınırlı alanlarda hareket edebilir olmalıdırlar.
c) İş aletlerinin yerleri değişken olabilir.
d) İşçi performansa göre değil, sabit ücret almalıdır.
e) İşçiye verilen ücret ile onun performansı arasında yakın ilişki olmalıdır.

Cevap : e) İşçiye verilen ücret ile onun performansı arasında yakın ilişki olmalıdır.

8) Çalışmaya ilişkin “İnsan tembel bir hayvandır.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Troçki
b) Taylor
c) Marks
d) Weber
e) Durkheim

Cevap : a) Troçki

9) Aşağıdakilerden hangisi Ford’un çalışma ilkeleri arasında yer alır?

a) Sipariş usulü üretim yapar.
b) Bir işçi birkaç işi yapabilecek yeterlilikte eğitilir.
c) İleri düzeyde iş bölümü ve standartlaşmayı son derece katı bir biçimde uygulanmıştır.
d) İşçi yaptığı işin kalite kontrolünü de yapar.
e) İşçi işe başlamadan kapsamlı bir eğitimden geçer.

Cevap : c) İleri düzeyde iş bölümü ve standartlaşmayı son derece katı bir biçimde uygulanmıştır.

10) Emtia, yiyecek, giyecek korunma gibi zorunlu ihtiyaçlardan araba, yüzme havuzu ve yat gibi lüks unsurlara kadar geniş bir alandaki ürünlere……………..denir.

Cevap : mal

Auzef Sosyolojiye Giriş, Ekonomik Yaşam
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 12

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 12

Eğitim

Türkiye’de Eğitim

Türkiye’de Eğitim

Eğitimin Anlamı
Fonksiyonalist Teori Açısından Eğitim
Çatışmacı Teori Açısından Eğitim
Sembolik Etkileşimcilik Açısından Eğitim
Eğitimde Çağdaş Yönelimler
Geleceğin Eğitimi
Türkiye’de Eğitim
Eğitim, bilgi ve becerilerin kuşaktan kuşağa aktarılması ve bireyde istendik
davranışların yaratılmasıdır.

Türkiye’de Eğitim

Bölüm Soruları

1) Eğitimin, seçkinler sınıfı (ya da egemenliği) yarattığını iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çatışmacı kuram
b) Fonksiyonalist kuram
c) Etkileşim kuram
d) Feminist kuram
e) Hiçbiri

Cevap : a) Çatışmacı kuram

2) Üretim sürecinde teknolojik değişim eğitimi nasıl etkilemiştir?

a) Bir etkisi olmamıştır.
b) İş gücünün vasıf gereksinimini azaltmıştır.
c) İş gücünün vasıf gereksinimini artırmıştır.
d) Hiçbiri
e) Hepsi

Cevap : c) İş gücünün vasıf gereksinimini artırmıştır.

3) Geleceğin toplumunda eğitim konusunda aşağıdakilerden hangisi Masuda’nın öngörüleri arasında yer almamaktadır?

a) Formel okul sınırlamaları enformasyon toplumunda ortadan kalkacaktır.
b) Şimdiki kapalı eğitim sistemleri yerlerini bilgi networklarına bırakacaktır.
c) Bu durum gelişmiş bölgeler ile gelişmemiş bölgeler arasındaki boşluğu ortadan kaldıracaktır.
d) Kendi kendine öğrenme eğitimin ana şekli olacaktır.
e) Yetişkinler gelecekte daha az eğitim ihtiyacı duyacaklar.

Cevap : e) Yetişkinler gelecekte daha az eğitim ihtiyacı duyacaklar.

4) Millî Eğitim Temel Kanunu Türk milli eğitiminin ilkeleri içinde aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
a) Genellik ve eşitlik
b) Fırsat ve imkân eşitliği
c) Demokrasi eğitimi
d) Eleştirel düşünme ve sorgulama
e) Bilimsellik

Cevap : d) Eleştirel düşünme ve sorgulama

5) Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı kuramcıların eğitime yönelik iddiaları arasında yer
almaz?
a) Eğitim egemen sınıflara hizmet eder.
b) Eğitim toplumsal eşitsizliği yeniden üretir.
c) Eğitim zenginliği meşrulaştırır.
d) Eğitim kapitalizmin gereksinim duyduğu iş gücünü yetiştirir.
e) Eğitim toplumdaki adaletsizlikleri ortadan kaldırır.

Cevap : e) Eğitim toplumdaki adaletsizlikleri ortadan kaldırır.

6) Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kurama göre okulların kültürün aktarılması noktasındaki fonksiyonlarından biridir?

a) Öğrencilere ileride emek piyasasında ihtiyaç duyacakları değerler ve çeşitli beceriler kazandırılır.
b) Mevcut değerler, inançlar ve normlar okullar vasıtasıyla genç kuşaklara aktarılır.
c) Onlara dakik, disiplinli ve programlı olmak öğretilir.
d) Öğrencileri kişisel olmayan toplum kurallarına göre sosyalleştirir.
e) Eğitimin fonksiyonlarından birisi de ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve
toplumsal bütünleşmeyi sağlamaktır.

Cevap : b) Mevcut değerler, inançlar ve normlar okullar vasıtasıyla genç kuşaklara aktarılır.

7) Aşağıdakilere hangisi fonksiyonalistlere göre okulların açık fonksiyonlarından biridir?

a) Gençlerin emek piyasasına katılmalarını geciktirmektedir.
b) Üniversite kampüsleri gençlerin tanıştıkları yerlerdir.
c) Ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve toplumsal bütünleşmeyi sağlar.
d) Birçok kişinin yaşam boyu süren dostlukları da bu kurumlarda kurulmaktadır.
e) Bazı gençler gelecekteki eşlerini bu kampüslerde seçmektedirler.

Cevap : c) Ortak bir kimlik duygusu yaratarak siyasal ve toplumsal bütünleşmeyi sağlar.

8) Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimcilerin eğitim konusundaki düşüncelerini yansıtır?

a) Yeteneksiz olarak etiketlenen öğrenciler, bir süre sonra o rolü içselleştireceklerdir.
b) Toplumu bütünleştiren kültürel norm ve değerlerin öğretildiği yerdir.
c) Okullar, varlıklı/üst sınıfların çıkarlarına hizmet eder.
d) Toplumdaki eşitsizliği sürdürür.
e) Başarı için herkese eşit şans sunmaktadır.

Cevap : a) Yeteneksiz olarak etiketlenen öğrenciler, bir süre sonra o rolü içselleştireceklerdir.

9) Günümüzde eğitimin yaygınlaşması ve kalabalıklaşması aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

a) Kaliteyi arttırmıştır.
b) Pratikleşme
c) Değersizleşme
d) Bürokratikleşme
e) Hiçbiri

Cevap : d) Bürokratikleşme

10) Eğitim ve toplum arasındaki ilişkileri konu …………………alır.

Cevap : eğitim sosyolojisi

Türkiye’de Eğitim

Auzef Sosyolojiye Giriş, Türkiye’de Eğitim
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 11

Sosyolojiye Giriş Soruları Ünite 11

Aile Türleri

Aile Türleri

Ailenin Anlamı
Aile Türleri
Evlilik Türleri
Toplumsal Değişme ve Aile
Evlilikte Uyum
Boşanma
Türkiye’de Aile
Manizm : Atadini

Bölüm Soruları

1) Soy ve evlilik yoluyla kültürel olarak kabul edilmiş toplumsal ilişkiler sistemine ne ad verilir?

a) Akrabalık
b) Çevre
c) Evlilik
d) Toplumsal ağ
e) Hiçbiri

Cevap : a) Akrabalık

2) Ogburn’a göre aşağıdakilerden hangisi ailenin fonksiyonları arasında yer almaktadır?

a) Neslin devamı
b) Koruma
c) Toplumsallaşma
d) Sevgi ve arkadaşlık
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

3) Bir kadının birden fazla eş alabilmesine izin veren evlilik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Poliandri
b) Unojini
c) Monogami
d) Polijini
e) Hiçbiri

Cevap : a) Poliandri

4) Modern/endüstriyel toplumların gelişimine paralel olarak aile içinde karı, koca ve çocuklar arasındaki ilişkiler nasıl etkilenmiştir?

a) Etkilenmemiştir.
b) Daha otoriteryen hâle gelmiştir.
c) Daha eşitlikçi hâle gelmiştir.
d) Daha baskıcı hâle gelmiştir.
e) Hiçbiri

Cevap : c) Daha eşitlikçi hâle gelmiştir.

5) Aileyi, toplumsal eşitsizliğin temel kaynağı olarak ifade etmiş olan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Smith
b) Weber
c) Engels
d) Spencer
e) Simmel

Cevap : c) Engels

6) Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin özelliklerinden biridir?

a) Aileyi bir arada tutan en önemli unsur, anne ve babanın karşılıklı bağlılığıdır.
b) Ana, baba ve çocukların dışında birkaç kuşağın bir arada yaşadığı aile grubudur.
c) Akrabalık bağları güçlüdür.
d) Özellikle gelişmemiş ve tarımla geçimini sağlayan topluluklarda görülen aile tipidir.
e) Aile içindeki en yaşlı üye aile reisidir.

Cevap : a) Aileyi bir arada tutan en önemli unsur, anne ve babanın karşılıklı bağlılığıdır.

7) En yaygın evlilik şekli hangisidir?

a) Poligami
b) Monogami
c) Polijini
d) Endogami
e) Poliandri

Cevap : b) Monogami

8) Aşağıdakilerden hangisi uyumlu bir evlilik konusunda yapılan genellemelerden biridir?

a) Mutlu evliliği olan ana babaların çocuklarının da mutlu olacağı diye bir şey yoktur
b) Eşlerin birbirlerine duygularını belli etmemeleri
c) Evlenmenin ana baba ve başkaları tarafından tasvip görüp görmemesi önemli değildir
d) Sevgi gösterme ve kazanma yeteneği, evlilikte mutlu olmayla ilişkilidir
e) Topluma uyma yeteneği evlilikte başarılı olma ile ilişkili değildir

Cevap : d) Sevgi gösterme ve kazanma yeteneği, evlilikte mutlu olmayla ilişkilidir

9) Evli çiftin, ana-baba ailelerinden ayrı, onlardan bağımsız hatta uzak bir yere yerleşmeleri hangi evlilik tipidir?

a) Ana yanı yerleşme
b) Baba yanı yerleşme
c) İki taraflı yerleşme
d) Ayrı yerleşme
e) Dayı yanı yerleşme

Cevap : d) Ayrı yerleşme

10) Güç ve otoritenin anne tarafından kullanıldığı aile sistemi………………….dir.

Cevap : anaerkil aile

Aile Türleri

Auzef Sosyolojiye Giriş, Aile Türleri
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş

Soruları Ünite 1

Sosyolojiye Giriş Toplumsal Tabakalaşma