Ata Aöf – Yabancı Dil 1

Ata Aöf – Yabancı Dil 1 Çıkmış Sınav Soruları
ve Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Vize Deneme -5 Final Deneme -5
Vize Deneme -6 Final Deneme -6
Vize Deneme -7 Final Deneme -7
Final Deneme -8
Final Deneme -9
Final Deneme -10
Final Deneme -11
Final Deneme -12
Final Deneme -13
Final Deneme -14
ATA-AÖF Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf – Yabancı Dil 1

Ata Aöf – Yabancı Dil 1 Ünite Soruları
Vize Final
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Ata Aöf – Yabancı Dil 1 Üniteler Konular
1- What Is Your Name?
2- What Do You Do In Your Free Time?
3- How Many Brothers Have You Got?
4- Would You Like A Single Or Return Ticket?
5- What Year Are You In?
6- Who Did You Go With?
7- What Were You Doing?
8- Where’s He Gone?
9- How Long Have You Been Living In Erzurum?
10- They Had Left Before I Woke Up
11- I’ll Have A Doner
12- It’s On The Left
13- The Bus Left On Time
14- Mount Ararat Is The Highest
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 2023-2024 Final Sınav Soruları

Açıköğretim fakültesi öğrencileri ve meslek sınavlarına hazırlanan adaylar için İngilizce dil becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan bu kaynak, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin İngilizce dersine yönelik bir çalışma materyalidir. Lolonolo.com olarak, sizlere bu süreçte destek olmak amacıyla, öğrencilerin sınavlarda karşılaşabilecekleri tipik soru türlerini ve bu sorulara nasıl yaklaşılması gerektiğini ele alacağız.

Zamirler ve Kullanımları

İngilizcede zamirler (pronouns), cümle içerisinde isimlerin yerini alan kelime türleridir. Örneğin, “My children like Tom & Jerry cartoons. The video is for them.” cümlesinde “them” zamiri, “my children” ifadesinin yerine geçmektedir. Zamirlerin doğru kullanımı, cümlelerin daha akıcı ve anlaşılır olmasını sağlar.

Sıfatlar ve Derecelendirme

Sıfatlar (adjectives), isimleri niteler ve onlar hakkında bilgi verir. “He doesn’t like working, he is very lazy.” cümlesinde “lazy” kelimesi bir sıfat olarak kişinin çalışma konusundaki isteksizliğini belirtir. Ayrıca, sıfatların derecelendirilmesi (comparative and superlative forms) ile nesneler ve kişiler arasında karşılaştırma yapılabilir. “He is the best singer I’ve ever heard, but his sister is even better than him.” cümlesi, derecelendirilmiş sıfatların kullanımıyla iki kişinin yeteneklerini karşılaştırır.

Miktar ve Nicelik İfadeleri

“Miktar ve nicelik ifadeleri, bir şeyin ne kadarına sahip olduğumuzu veya ne kadarına ihtiyacımız olduğunu belirtir. “It is a car.” cümlesindeki “a” belirsiz artikel, tekil ve sayılabilir bir ismi ifade eder.

Yer ve Yön Belirten İfadeler

Yer ve yön belirten ifadeler, bir nesnenin konumunu ya da bir hareketin yönünü ifade eder. “The taxi is in front of the hospital.” cümlesi, “in front of” ifadesi ile taksinin hastanenin önünde olduğunu belirtir.

Zaman İfadeleri ve Zaman Kalıpları

Zaman ifadeleri ve zaman kalıpları, olayların ne zaman gerçekleştiğini veya ne kadar süreyle devam ettiğini anlatır. “When I arrived at the cinema, the film had already started.” cümlesi, geçmişte tamamlanmış bir olayı ifade ederken kullanılan “had” yardımcı fiilinin kullanımını örneklendirir.

Sahiplik İfadeleri

Sahiplik ifadeleri, bir şeyin kime ait olduğunu belirtir. “She lives in Antalya with her family.” cümlesi, “her” iyelik zamirinin kullanımıyla kişinin ailesiyle birlikte Antalya’da yaşadığını ifade eder.

Fiil Zamanları ve Kullanımları

Fiil zamanları, bir eylemin ne zaman yapıldığını gösterir. “I have had this car for five years.” cümlesi, “have had” yapısıyla geçmişte başlayıp günümüze kadar devam eden bir durumu ifade eder.

Öneri ve Tavsiyeler

“Should”, “must” gibi modal fiiller, öneri ve tavsiyelerde bulunurken kullanılır. “He is going to buy a new laptop because his computer’s speed is not good.” cümlesi, bir kişinin belirli bir eylemi gerçekleştirme niyetini ifade eder.

Bu kaynak, öğrencilerin İngilizce dil bilgisi konularında karşılaşabilecekleri temel soru tipleri ve bunlara nasıl yaklaşacakları konusunda bir rehber olmayı amaçlamaktadır. Lolonolo.com olarak, eğitim yolculuğunuzda size yardımcı olacak daha fazla kaynak ve uygulamayla destek olmaya devam edeceğiz
@lolonolo_com

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 2023-2024 Final Sınav Soruları

1. My children like Tom & Jerry cartoons. The video is for …………… Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) her
B) me
C) them
D) him
E) we

Cevap : C) Unite: 5 1. tekil şahıslar için nesne durumunda zamirlerde “me” kullanılır. (beni-bana-bende-benden)

2. A: What do you think about Ali?
B: He doesn’t like working, he is very ……………….. Diyalogta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) lazy
B) agressive
C) easy going
D) hardworking
E) helpful

Cevap : A) Unite: 11

3. It is …….. car.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) a lot of
B) an
C) a
D) any
E) some

Cevap : C) Unite: 4 Bu soruda sizden istenen ve varlıkların miktarını veya sayısını bildirmemizi sağlayan konunun açıklamasını 4. Ünite’nin 4., 5., 6. ve 7. sayfalarında yer alan ‘Nicelik Sıfatları (Quantity Adjectives) ‘ başlığı altında bulabilirsiniz.

4. The taxi is ……………….. of the hospital.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) behind
B) next
C) between
D) in front
E) under

Cevap : D) Unite: 12 In front ifadesi of ile kullanılır.

5. A: …………….. have you been living in London?
B: For five years.
Yukarıdaki konuşmayı hangisi doğru şekilde tamamlar?

A) How many
B) What time
C) How much
D) What about
E) How long

Cevap : E) Unite: 9 A: How long have you been living in London? B: For five years.

6. When I arrived at the cinema, the film …………… started. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) had
B) has
C) have
D) have had
E) am

Cevap : A) Unite: 10 Ünite içerisinde benzer örnekler yer almaktadır.

7. She ……………………. in this flat since 2020.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) lived
B) is living
C) have lived
D) has been living
E) lives

Cevap : D) Unite: 9 She has been living in this flat since 2020.

8. I ………………………… this car for five years.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) to have
B) have had
C) had had
D) having
E) has had

Cevap : B) Unite: 8 I have had this car for five years.

9. He is the ……………. singer I’ve ever heard, but his sister is even …………….than him.
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) good – best
B) well – good
C) best – better
D) good – well
E) well – better

Cevap : C) Unite: 14 He is the best singer I’ve ever heard, but his sister is even better than him.

10. He ………………… buy a new laptop because his computer’s speed is not good.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) is
B) to be
C) was
D) will be
E) is going to

Cevap : E) Unite: 11 He is going to buy a new laptop because his computer’ s speed is not good.

11. The book you are looking for is …………………….. the shelf. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) on
B) through
C) in
D) between
E) at

Cevap : A) Unite: 12 The book you are looking for is on the shelf.

12. You are speaking very fast, and I ………………….. you. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) hasn’t understand
B) haven’t understand
C) not understand
D) don’t understand
E) am not understanding

Cevap : D) Unite: 8 (9., 10. Sayfalar Durum bildiren fiiller-Stative verbs)

13. The River Nile is the ………………….river in the world. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) longer
B) longest
C) most longer
D) least longest
E) long

Cevap : B)

14.
I have an appointment with the dentist ………………Friday.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) at
B) off
C) over
D) in
E) on

Cevap : E) Unite: 13 I have an appointment with the dentist on Friday.

15. I …………………. happy with my test scores. My test scores are not good.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) isn’t
B) am
C) are
D) am not
E) is

Cevap : D) Unite: 1 I öznesinin alması gereken to be fiili “am” dir.

Cümlenin devamında test sonucları kotu olduğu için sonuçlardan mutlu olmadığı açıktır. Bu nedenle olumsuz olmalıdır. “am not” dogru secenektir.

16. Where ………………… you yesterday?

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) was
B) am
C) were
D) are
E) is

Cevap : C) Unite: 6 DÜn ifadesi geçmiş yapıya aittir. Geçmiş zamanda isim cümlesi yaparken Ali öznesinde was kullanılmalıdır.

17. My uncle ……………. two motorbikes.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) have
B) has got
C) have got
D) got
E) is

Cevap : B) Unite: 3

18. She lives in Antalya with ……………… family.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) our
B) her
C) she
D) their
E) he

Cevap : B) Unite: 2 iyelik sıfatı 3. tekil şahıs kullanımı erkekler için “his” olarak kullanılır.

19. Mustafa / at / got / 7 / up / o’clock
Verilen kelimelerle oluşturulabilecek anlamlı ve kurallı cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa got 7 up at o’clock.
B) Mustafa up got at 7 o’clock.
C) At 7 o’clock, Mustafa up got.
D) Mustafa at 7 o’clock got up.
E) Mustafa got up at 7 o’clock.

Cevap : E) Unite: 7

20. Jack: Why did you get up so early?
Joe: We went to Trabzon to visit my elder brother
Jack: ………………………………………….?
Joe: Of course by bus. There are no trains to Trabzon. The bus was at 8.30 so; we went to the coach station in time to catch the bus.
Diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) How did you go to Trabzon, by bus or train
B) Which one is more expensive? Train or Bus
C) Who will you travel with on the train
D) What time does the train leave from Trabzon
E) Do you like travelling on a train

Cevap : A) Unite: 13 Cevapta “Tabii ki trenle. Daha hızlı.” ifadesine “Nasıl gideceksin, trenle mi otobüsle mi?” sorusu sorulmalıdır.

Ata-Aöf Yabancı Dil -1 2023-2024 Final Sınav Soruları

Ata Aöf – Yabancı Dil 1
 

ATA AÖF Yabancı Dil 1 Ders Kitabı PDF

Ders Kitabı PDF

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!