HUK101U Hukukun Temel Kavramları

HUK101U Hukukun Temel Kavramları

HUK101U Hukukun Temel Kavramları çıkmış sorular
Deneme Sınavları

Vize Final
2021 Vize Deneme Sınavı 2021 Final Deneme Sınavı
2018 Vize Deneme Sınavı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ortak dersler

 

HUK101U  Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

1 ) Resmi şekle tabi bir işlemin şekle uyulmaksızın yapılması halinde aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi söz konusu olur?

A ) Yokluk
B ) Kesin hükümsüzlük
C ) Tek tarafı bağlamazlık
D ) Kısmi butlan
E ) İptal

Cevap : B ) Kesin hükümsüzlük

2 ) Aşağıdakilerden hangisi mutlak butlanın özelliklerinden değildir?

A ) Herkesçe ileri sürülebilir.
B ) Zamanaşımına uğramaz.
C ) Mutlak butlan halini hakim kendiliğinden dikkate alır.
D ) Tarafar anlaşarak mutlak butlanla batıl işlemi geçerli hale getirebilirler.
E ) Sebep ortadan kalksa bile mutlak butlan yaptırımına tabi işlem geçerli hale gelmez.

Cevap : D ) Tarafar anlaşarak mutlak butlanla batıl işlemi geçerli hale getirebilirler.

3 ) Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler için uygulanan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yokluk
B ) İptal
C ) Mutlak butlan
D ) Nispi butlan
E ) Kısmi butlan

Cevap : C ) Mutlak butlan

4 ) Değerler sistemi içinde, insan davranışları hakkında “doğru” ya da “yanlış” bulma açısından yapılandeğerlendirmelerin bütününe ne ad verilir?

A ) Din kuralları
B ) Ahlak kuralları
C ) Hukuk kuralları
D ) Görgü kuralları
E ) Örf ve adet kuralları

Cevap : B ) Ahlak kuralları

5 ) Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden birisi değildir?

A ) Kişilerin dışa yansıyan davranışlarını düzenleme
B ) Toplumdaki egemen güç, yani üstün siyasal iktidar tarafından belirlenme
C ) Örgütlü siyasal mekanizma aracılığı ile gerçekleşmesi
D ) Manevi yaptırım içermesi
E ) Toplumsal barışı, hukuk güvenliğini ve adaleti sağlamaya dönük olması

Cevap : D ) Manevi yaptırım içermesi

6 ) Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararıno kişiye ödettirilmesine ne ad verilir?

A ) Cebri icra
B ) Hak arama hürriyeti
C ) Disiplin cezası
D ) Tazminat
E ) Hak ediş

Cevap : D ) Tazminat

7 ) Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasına ne ad verilir?

A ) Mutlak butlan
B ) Nispi butlan
C ) Yokluk
D ) Kısmi butlan
E ) Kesin hükümsüzlük

Cevap : B ) Nispi butlan

8 ) Hukuki yaptırımlar, hukuk kurallarının ihlali halinde uygulanır. Hukuki yaptırımlar türlerine göre kişiler üzerinde farklı etkiler yaratır. Tek bir hukuka aykırı eylem varsa sadece bir hukuki yaptırım uygulanacaktır. Hukuki yaptırım uygulama yetkisi devlet tekelindedir. Hukuki yaptırımlar da diğer sosyal düzen kurallarında olduğu gibi manevi yaptırımlar da içerir. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4
E ) 5

Cevap : C ) 3

9 ) Davranışları iyi-kötü, doğru-yanlış olarak sınıfandıran ve toplumdan topluma değişiklik gösteren sosyal düzen kurallarına ne ad verilir?

A ) Örf ve adet kuralları
B ) Ahlak kuralları
C ) Din kuralları
D ) Hukuk kuralları
E ) Nezaket kuralları

Cevap : B ) Ahlak kuralları

10 ) Herkesin yeteneğine ve toplumdaki durumuna göre pay almasını esas alan adalet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sosyal adalet
B ) Dağıtıcı adalet
C ) Denkleştirici adalet
D ) Hakkaniyet
E ) İyiniyet

Cevap : B ) Dağıtıcı adalet

HUK101U Hukukun Temel Kavramları

1 ) Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarındandır?

A ) İçtihat hukuku
B ) Gelenek hukuku
C ) Anayasa
D ) Kanun
E ) Uluslararası sözleşmeler

Cevap : A ) İçtihat hukuku

2 ) I. Uluslararası sözleşme
II. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
III. Yönetmelik
IV. Anayasa
Yukarıda numaralandırılan kaynakları normlar hiyerarşisine göre sıraladığımızda daha genel, üstün ve soyuttan daha özel ve somuta göre sıralama hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) IV- II- I-III
B ) IV- I- II-III
C ) II- IV- I-III
D ) II- IV- III-I
E ) II- I- IV-III

Cevap : B ) IV- I- II-III

3 ) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan anayasalardan biri değildir?

A ) 1962
B ) 1982
C ) 1924
D ) 1921
E ) 1876

Cevap : A ) 1962

4 ) Bugün yürürlükte olan anayasa aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) 2010 anayasası
B ) 2017 anayasası
C ) 1982 anayasası
D ) 2005 anayasası
E ) 2003 anayasası

Cevap : C ) 1982 anayasası

5 ) I. Kanun

II.Anayasa

III. Uluslararsı anlaşmalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yukarıdakilerden hangisine/hangilerine aykırı olamaz?

A ) I, II ve III
B ) Yalnız II
C ) II ve III
D ) I ve III
E ) Yalnız III

Cevap : A ) I, II ve III

6 ) “Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez.” Yukarıda verilen hukuk kuralı ne tür bir hukuk kuralıdır?

A ) Emredici
B ) Tamamlayıcı
C ) Yorumlayıcı
D ) Tanımlayıcı
E ) Tekrar edici

Cevap : A ) Emredici

7 ) “Sekiz veya 15 gün olarak belirlenmiş süre bir veyaiki haftayı değil, tam sekiz veya 15 günü ifadeeder. ” Yukarıda verilen hukuk kuralı ne tür bir hukuk kuralıdır?

A ) Yorumlayıcı
B ) Emredici
C ) Tamamlayıcı
D ) Tanımlayıcı
E ) Tekrar edici

Cevap : A ) Yorumlayıcı

8 ) “Kanun’un ne zaman yürülüğe gireceğine ilişkin bir madde bulunmaması hâlinde, o kanun Resmî Gazete’de yayımdan sonraki …yürürlüğe girer.” Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) 45. günde
B ) 30. günde
C ) 15. günde
D ) 5. günde
E ) günde

Cevap : A ) 45. günde

9 ) Yargılama hukukuna ilişkin kanunlar bakımından… ilkesi geçerlidir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Derhal uygulanma
B ) Geçmişe yürüme
C ) İleriye yürüme
D ) Lehe olması halinde geçmişe yürüme
E ) Lehe olması halinde ileriye yürüme

Cevap : A ) Derhal uygulanma

10 ) Yasama yorumu aşağıda verilen anayasalardan hangisinde yer almıştır?

A ) 1924
B ) 1961
C ) 1982
D ) 1921
E ) 1876

Cevap : A ) 1924

HUK101U Hukukun Temel Kavramları

1 ) İslam hukukunun hukuk bilimi olarak fıkıhta ceza hükümleri hangi başlık altında incelenmektedir?

A ) İbâdât
B ) Muâmelât
C ) Ukûbât
D ) Edille-i Şer’iyye
E ) Maslahat

Cevap : C ) Ukûbât

2 ) Roma-Cermen Hukuku olarak da anılan, Roma Hukuku’nun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş hâline ne ad verilir?

A ) İngiliz Hukuku
B ) Pandekt Hukuku
C ) Anglo-Amerikan Hukuku
D ) Sosyalist Hukuk
E ) İslam Hukuku

Cevap : B ) Pandekt Hukuku

3 ) Kanun-u Esasî’nin ilan edildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 1839
B ) 1856
C ) 1868
D ) 1876
E ) 1926

Cevap : D ) 1876

4 ) I) Irk
II) Hukuk Tekniği
III) Dil IV) Ortak Tarihsel Geçmiş
V) İdeoloji Yukarıdakilerden hangisi karşılaştırmalı hukukta sınıfandırma ölçütü olarak kullanılmıştır?

A ) I,II ve III
B ) III,IV ve V
C ) II,IV ve V
D ) II,III,IV ve V
E ) I,II,III,IV ve V

Cevap : E ) I,II,III,IV ve V

5 ) Aşağıdakilerden hangisi Kıta Hukuk Sisteminin ilk olarak kullanıldığı ülkeler arasında yer almaktadır?

A ) İngiltere
B ) Amerika
C ) Çin
D ) Almanya
E ) Rusya

Cevap : D ) Almanya

6 ) Kolhozlar aşağıdaki mülkiyet türlerinin hangisinde bulunmaktadır?

A ) Kişisel Mülkiyet
B ) Özel Mülkiyet
C ) Kollektif Mülkiyet
D ) Kollektif Çiftlik Mülkiyeti
E ) Devlet Mülkiyeti

Cevap : D ) Kollektif Çiftlik Mülkiyeti

7 ) I. Kişiler II. Borçlar III. Şeyler IV. Davalar V. Ticaret Gaius’a göre kurumlar yukarıda verilen bölümlerin hangilerinden oluşur?

A ) I – II – III
B ) I – III – IV
C ) II – III – IV
D ) III – IV – V
E ) I – III – V

Cevap : B ) I – III – IV

8 ) 1215 tarihinde Papa III. Innocent, Kral John ve baronları arasında imzalanan, Kralın bazı yetkilerini sınırlandıran ve hukuk kurallarının kralın iradesinden daha üstün olduğunu ilan eden belge aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Mecelle
B ) Magna Carta Libertatum
C ) Institutiones
D ) Corpus Iuris Civilis
E ) Ukûbât

Cevap : B ) Magna Carta Libertatum

9 ) Common Law’ın aşırı biçimciliğinin karmaşık formüllerine göre değil de yargıcın vicdanı ve hakkaniyet ilkelerine göre yargılamasından doğan içtihat hukuku aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Equity
B ) Statute law
C ) Personae
D ) Actiones
E ) Res

Cevap : A ) Equity

10 ) Osmanlı Devletinde halkın hukuki sorunlarını çözmek amacıyla yargı görevini kimler yerine getirirdi?

A ) Müderris
B ) Kazasker
C ) Nişancı
D ) Kadı
E ) Defterdar

Cevap : D ) Kadı

HUK101U Hukukun Temel Kavramları

1 ) Türk hukukunun genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Türk hukuku, anglo-sakson hukuk sistemi içinde yer alır.
B ) Türk hukukunda hukuk kurallarının temel özelliği, özel ve somut olaya göre belirlenmeleridir.
C ) Dar anlamıyla yargı, yargı teşkilatını ve yargı organları tarafından yerine getirilen tüm işleri kapsar.
D ) Hukuk alanına giren uyuşmazlıkların niteliğine göre, uyuşmazlıkları çözmekle görevli mahkemeler farklılık gösterir.
E ) Türk hukukunda yargı kolları arasında astlık üstlük ilişkisi bulunmaktadır.

Cevap : D ) Hukuk alanına giren uyuşmazlıkların niteliğine göre, uyuşmazlıkları çözmekle görevli mahkemeler farklılık gösterir.

2 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda yargı kollarından birisi değildir?

A ) Adli yargı
B ) İdari yargı
C ) Anayasa yargısı
D ) Mali yargı
E ) Ceza yargısı

Cevap : E ) Ceza yargısı

3 ) Adli yargı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A ) Genel ve olağan yargı koludur
B ) Bünyesinde üç dereceli yargılama sistemi kabul edilmiştir
C ) İlk derece mahkemesi kararlarının istinaf incelemesini yapmakla görevli Yargıtaydır
D ) Bazı durumlarda Yargıtay ilk derece mahkemesi kararlarının da temyiz incelemesini yapar
E ) Sulh hukuk mahkemesi tek hakimlidir

Cevap : C ) İlk derece mahkemesi kararlarının istinaf incelemesini yapmakla görevli Yargıtaydır

4 ) Bir mahkemenin yargı yetkisinin sınırlarını belirleyen idarî ve coğraf çevre nasıl ifade edilir?

A ) Yargı çevresi
B ) İstinaf bölgesi
C ) Temyiz incelemesi
D ) Yargı örgütü
E ) Yargı kolu

Cevap : A ) Yargı çevresi

5 ) Özel hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözen ilk derece mahkemesi hangisidir?

A ) Hukuk mahkemesi
B ) Ceza mahkemesi
C ) İdare mahkemesi
D ) Anayasa mahkemesi
E ) Bölge adliye mahkemesi

Cevap : A ) Hukuk mahkemesi

6 ) Aşağıdakilerden hangisi asliye hukuk mahkemelerinin görev alanına girer?

A ) Kira uyuşmazlıklarından doğan davalar
B ) Şahıs varlığına ilişkin davalar
C ) Ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar
D ) Taşınır mallarda zilyetliğin korunmasına yönelik davalar
E ) Hakkın paylaştırılmasına ilişkin davalar

Cevap : B ) Şahıs varlığına ilişkin davalar

7 ) Aşağıdakilerden hangisi sulh hukuk mahkemesinin görev alanına girer?

A ) Mal varlığı haklarına ilişkin davalar
B ) Şahıs varlığına ilişkin davalar
C ) Taşınmaz mallarla ilgili her türlü davada
D ) Taşınır mallarla ilgili her türlü davada
E ) Taşınmaz mallarda ortaklığın giderilmesine ilişkin davalarda

Cevap : E ) Taşınmaz mallarda ortaklığın giderilmesine ilişkin davalarda

8 ) Yalnızca yargısal değil, aynı zamanda idari görevi de bulunan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Danıştay
B ) Sayıştay
C ) Yargıtay
D ) Anayasa mahkemesi
E ) Sayıştay

Cevap : E ) Sayıştay

9 ) Anayasa mahkemesi ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

A ) Anayasa mahkemesine bireysel başvuru mümkündür
B ) Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapılması halinde de kanun yolunda gözetilen hususlarda inceleme yapılır
C ) Soyut norm denetiminde Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerinde yalnızca şekle ilişkin itirazları inceler
D ) Somut norm denetiminde, dava sürerken uygulanacak normun anayasaya ayrılığını tarafardan birisi de ileri sürebilir
E ) Somut norm denetiminde anayasa aykırılık iddiasında bulunan hakim, Anayasa Mahkemesi 5 ay içinde karar verene kadar davayı geri bırakır.

Cevap : B ) Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapılması halinde de kanun yolunda gözetilen hususlarda inceleme yapılır

10 ) Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin organlarından birisi değildir?

A ) Genel kurul
B ) Komite
C ) Daire
D ) Büyük daire
E ) Mahkemeler

Cevap : E ) Mahkemeler

HUK101U Hukukun Temel Kavramları

1 ) Objektif hukuk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A ) Toplum yaşamını düzenler
B ) Devlet gücü ile yerine getirilir
C ) Hukuki yaptırımla kuvvetlendirilmiştir
D ) Öğretide hak sözcüğü ile ifade edilmektedir
E ) Kurallar bütünüdür

Cevap : D ) Öğretide hak sözcüğü ile ifade edilmektedir

2 ) “Objektif hukukun kişilere sağladığı yetkileri ifade eden kısmıdır.” şeklinde tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Objektif hukuk
B ) Subjektif hukuk
C ) Hukuk anlamında şahıs
D ) İrade kuramı
E ) Hak kuramı

Cevap : B ) Subjektif hukuk

3 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından değildir?

A ) Kişisel özgürlükler
B ) Seçme hakkı
C ) Seçilme hakkı
D ) Eğitim hakkı
E ) Mülkiyet hakkı

Cevap : E ) Mülkiyet hakkı

4 ) Aşağıdakilerden hangisi özel haklardandır?

A ) Kişilik hakları
B ) Siyasi haklar
C ) Kişisel haklar
D ) Sosyal ve ekonomik haklar
E ) Özel nitelikli kamusal haklar

Cevap : A ) Kişilik hakları

5 ) I. Anayasanın sözüne uygun olma
II. Ölçülülük ilkesine uygun olma
III. Yönetmelikle sınırlama
IV. Anayasanın ruhuna uygun olma Yukarıda verilenlerden hangileri temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilme şartlarındandır?

A ) I, II ve III
B ) I, II ve IV
C ) I ve IV
D ) I, III ve IV
E ) II ve IV

Cevap : B ) I, II ve IV

6 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik kamu haklarındandır?

A ) Ailenin korunması ve çocuk hakları
B ) Katılma hakları
C ) Kamu hizmetlerine girme hakkı
D ) Bilgi edinme hakkı
E ) Aktif statü hakları

Cevap : A ) Ailenin korunması ve çocuk hakları

7 ) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar olarak da ifade edilen hak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ayni haklar
B ) İrtifak hakkı
C ) İntifa hakkı
D ) Şahsiyet hakları
E ) Nisbi haklar

Cevap : A ) Ayni haklar

8 ) Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklardandır?

A ) Telif hakkı
B ) Mülkiyet hakkı
C ) Rehin hakkı
D ) Patent hakkı
E ) Alacak hakkı

Cevap : C ) Rehin hakkı

9 ) Güçlendirilmiş alacak hakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A ) Etkisi kuvvetlendirilmiş alacak hakkıdır
B ) Tapu kütüğüne şerh ile gerçekleşir
C ) Sadece işlemin tarafarına karşı ileri sürülebilirler
D ) Sadece bazı alacak hakları için bu imkan getirilmiştir
E ) Alacak hakkına ayni hak niteliği kazandırmaz

Cevap : C ) Sadece işlemin tarafarına karşı ileri sürülebilirler

10 ) Aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen haklardandır?

A ) Kişiye bağlı haklar
B ) Mülkiyet hakkı
C ) Telif hakkı
D ) Kira hakkı
E ) Alacak hakkı

Cevap : A ) Kişiye bağlı haklar

HUK101U Hukukun Temel Kavramları

1 ) Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından bir değildir?

A ) Medeni hukuk
B ) Ceza hukuku
C ) İş hukuku
D ) Ticaret hukuk
E ) Devletler özel hukuku

Cevap : B ) Ceza hukuku

2 ) I. Nafaka
II. Boşanma
III. Gaiplik
IV. Miras
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri aile hukukunun konuları arasında yer almaktadır?

A ) I, II ve III
B ) I, II ve IV
C ) II ve III
D ) I ve II
E ) II ve IV

Cevap : D ) I ve II

3 ) “Sözleşmenin yapılması sırasında sözleşmeyi düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Genel işlem şartları
B ) Vekalet
C ) İpotek
D ) İrat senedi
E ) Kredi mektubu

Cevap : A ) Genel işlem şartları

4 ) Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun aile hukuku kapsamı içinde düzenlenmektedir?

A ) Tüzel kişiler
B ) İkametgah
C ) Vesayet
D ) Kişiliğin korunması
E ) Hısımlık

Cevap : C ) Vesayet

5 ) Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunun kapsamı içindedir?

A ) Kişiler arasındaki borç ilişkileri
B ) Taşıma işleri
C ) Sigorta sözleşmeleri
D ) Tacirler arasındaki borçlar
E ) Eşyalar üzerindeki haklar

Cevap : A ) Kişiler arasındaki borç ilişkileri

6 ) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun en temel özelliğidir?

A ) Bir özel hukuk sözleşmesi olan ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenen hizmet sözleşmesiyle tarafardan birinin korunmasını amaçlamasıdır.
B ) Hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari örf ve âdete, bu da yoksa genel hükümleregöre karar vermesidir.
C ) Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
D ) Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan aaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
E ) Dürüst ve bozulmamış rekabeti sağlamaktır.

Cevap : A ) Bir özel hukuk sözleşmesi olan ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenen hizmet sözleşmesiyle tarafardan birinin korunmasını amaçlamasıdır.

7 ) Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunun kapsamına girmez?

A ) Kusursuz sorumluluk halleri
B ) Haksız filden doğan sorumluluk
C ) Borcun ifası
D ) Temsil
E ) Haksız rekabet

Cevap : E ) Haksız rekabet

8 ) İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişidir. Sigortacının sigorta ettiği menfaati tekrar sigorta ettirmesine denir. Senette var olan bir hakkın, devir veya rehin edilmesi gibi hukuki sonuçlar doğuran bir irade beyanıdır. Yukarıda tanımları verilen ticaret hukuku kavramları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

A ) Tacir-alonj-ciro
B ) Esnaf-ciro-reasürans
C ) Tacir-reasürans-alonj
D ) Esnaf-reasürans-ciro
E ) Acente-alonj-ciro

Cevap : D ) Esnaf-reasürans-ciro

9 ) Farklı vatandaşlığa sahip kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini düzenler. Hakim yabancılık unsuru taşıyan olaya uygulanacak hukuku resen tespit eder. Uygulanan yabancı hukukun kamu düzenine açıkça aykırı olması halinde Türk hukuku uygulanır. Hak ve fil ehliyeti yargılamanın yapıldığı ülkenin hukuk kurallarına göre belirlenir. Bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, bu evlililik nedeniyle doğrudan Türk vatandaşlığını kazanır. Devletler özel hukuku ile ilgili verilen, yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A ) Yalnız III
B ) II ve IV
C ) I, II ve III
D ) II, III ve IV
E ) I, II, III, IV ve V

Cevap : C ) I, II ve III

10 ) Aşağıdakilerden hangisi, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve filleri konu almaktadır?

A ) Ticaret hukuku
B ) İş hukuku
C ) Borçlar hukuku
D ) Kişiler hukuku
E ) Miras hukuku

Cevap : A ) Ticaret hukuku

HUK101U Hukukun Temel Kavramları

1 ) Birçok ulusal hukuk düzeninde yer alan ve uluslararası hukuk düzenine aktarılmalarında, ne hukuk mantığı ne de devletlerin değer yargıları bakımından herhangi bir engel bulunmayan, devletlerin ortak hukuk değerini içeren kurallar olarak adlandırılan milletlerarası hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Örf ve adet hukuku kuralı
B ) Millerlerarası sözleşme kuralları
C ) Hukukun genel ilkeleri
D ) Anayasa kuralları
E ) Yapılageliş kuralları

Cevap : C ) Hukukun genel ilkeleri

2 ) 2017 Anayasa değişikliği ile birlikte hangi sistem benimsenmiştir?

A ) Parlamenter sistem
B ) Başkanlık sistemi
C ) Yarı başkanlık sistemi
D ) Hükümet sistemi
E ) Meclis hükümeti sistemi

Cevap : B ) Başkanlık sistemi

3 ) Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak haklardandır?

A ) Seçme ve seçilme hakkı
B ) Dinlenme hakkı
C ) Çalışma hakkı
D ) Sendika kurma hakkı
E ) Sağlık hakkı

Cevap : A ) Seçme ve seçilme hakkı

4 ) Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak haklardandır?

A ) Konut hakkı
B ) İnanç ve ibadet özgürlüğü
C ) Dernek kurma hakkı
D ) Eşitlik hakkı
E ) Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı

Cevap : A ) Konut hakkı

5 ) Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak haklardandır?

A ) Çevre hakkı
B ) Çalışma hakkı
C ) Sendika kurma hakkı
D ) Dinlenme hakkı
E ) Parasız eğitim ve öğretim hakkı

Cevap : A ) Çevre hakkı

6 ) Vergi hukukunda vergilendirmenin mali güce göre yapılmasını vurgulayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Eşitlik ilkesi
B ) Laiklik ilkesi
C ) Adalet ilkesi
D ) Genellik ilkesi
E ) Kanunilik ilkesi

Cevap : C ) Adalet ilkesi

7 ) Özel hukuk alanındaki hak sahiplerinin, haklarını devlet eliyle ve zorlamasıyla ne şekilde elde edebileceklerine ilişkin kurallar aşağıdakilerden hangisinin bünyesinde yer alır?

A ) Medeni muhakeme hukuku
B ) İcra ve ifas hukuku
C ) İdari yargılama hukuku
D ) Ceza muhakemesi hukuku
E ) Anayasa yargısı

Cevap : B ) İcra ve ifas hukuku

8 ) İdari yargı organlarının idarenin eylem ve işlemlerini denetlerken izleyecekleri yöntem ve usulleri düzenleyen kurallar genel olarak aşağıdakilerden hangisinin bünyesinde yer alır?

A ) İdari Yargılama Usulü Kanunu
B ) Ceza Muhakemesi Kanunu
C ) İcra ve İfas Kanunu
D ) Hukuk Muhakemeleri Kanunu
E ) Ceza Kanunu

Cevap : A ) İdari Yargılama Usulü Kanunu

9 ) İdare hukukunda ihlal edilmiş hakkın yerine getirilmesi veya uğranılan zararın giderilmesi için açılan dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tam yargı davası
B ) İptal davası
C ) İptal davası
D ) Tahkim usulü
E ) Manevi tazminat davası

Cevap : A ) Tam yargı davası

10 ) Bir ceza normunun unsuru / unsurları nelerdir?

A ) Kural
B ) Yaptırım
C ) Kural ve yaptırım
D ) Yaptırım ve ceza
E ) Yaptırım ve hapis cezası

Cevap : C ) Kural ve yaptırım

HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
Anadolu Aöf-LOLONOLO lolonolo play google uygulaması

 

HUK101U Hukukun Temel Kavramları

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: