HUK101U Hukukun Temel Kavramları

HUK101U Hukukun Temel Kavramları

HUK101U Hukukun Temel Kavramları çıkmış sorular
Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme Sınavı Final Deneme Sınavı
2018 Vize Deneme Sınavı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ortak dersler

HUK101U  Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar

1 ) Resmi şekle tabi bir işlemin şekle uyulmaksızın yapılması halinde aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi söz konusu olur?

A ) Yokluk
B ) Kesin hükümsüzlük
C ) Tek tarafı bağlamazlık
D ) Kısmi butlan
E ) İptal

Cevap : B ) Kesin hükümsüzlük

2 ) Aşağıdakilerden hangisi mutlak butlanın özelliklerinden değildir?

A ) Herkesçe ileri sürülebilir.
B ) Zamanaşımına uğramaz.
C ) Mutlak butlan halini hakim kendiliğinden dikkate alır.
D ) Tarafar anlaşarak mutlak butlanla batıl işlemi geçerli hale getirebilirler.
E ) Sebep ortadan kalksa bile mutlak butlan yaptırımına tabi işlem geçerli hale gelmez.

Cevap : D ) Tarafar anlaşarak mutlak butlanla batıl işlemi geçerli hale getirebilirler.

3 ) Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler için uygulanan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yokluk
B ) İptal
C ) Mutlak butlan
D ) Nispi butlan
E ) Kısmi butlan

Cevap : C ) Mutlak butlan

4 ) Değerler sistemi içinde, insan davranışları hakkında “doğru” ya da “yanlış” bulma açısından yapılandeğerlendirmelerin bütününe ne ad verilir?

A ) Din kuralları
B ) Ahlak kuralları
C ) Hukuk kuralları
D ) Görgü kuralları
E ) Örf ve adet kuralları

Cevap : B ) Ahlak kuralları

5 ) Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden birisi değildir?

A ) Kişilerin dışa yansıyan davranışlarını düzenleme
B ) Toplumdaki egemen güç, yani üstün siyasal iktidar tarafından belirlenme
C ) Örgütlü siyasal mekanizma aracılığı ile gerçekleşmesi
D ) Manevi yaptırım içermesi
E ) Toplumsal barışı, hukuk güvenliğini ve adaleti sağlamaya dönük olması

Cevap : D ) Manevi yaptırım içermesi

6 ) Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararıno kişiye ödettirilmesine ne ad verilir?

A ) Cebri icra
B ) Hak arama hürriyeti
C ) Disiplin cezası
D ) Tazminat
E ) Hak ediş

Cevap : D ) Tazminat

7 ) Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasına ne ad verilir?

A ) Mutlak butlan
B ) Nispi butlan
C ) Yokluk
D ) Kısmi butlan
E ) Kesin hükümsüzlük

Cevap : B ) Nispi butlan

8 ) Hukuki yaptırımlar, hukuk kurallarının ihlali halinde uygulanır. Hukuki yaptırımlar türlerine göre kişiler üzerinde farklı etkiler yaratır. Tek bir hukuka aykırı eylem varsa sadece bir hukuki yaptırım uygulanacaktır. Hukuki yaptırım uygulama yetkisi devlet tekelindedir. Hukuki yaptırımlar da diğer sosyal düzen kurallarında olduğu gibi manevi yaptırımlar da içerir. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4
E ) 5

Cevap : C ) 3

9 ) Davranışları iyi-kötü, doğru-yanlış olarak sınıfandıran ve toplumdan topluma değişiklik gösteren sosyal düzen kurallarına ne ad verilir?

A ) Örf ve adet kuralları
B ) Ahlak kuralları
C ) Din kuralları
D ) Hukuk kuralları
E ) Nezaket kuralları

Cevap : B ) Ahlak kuralları

10 ) Herkesin yeteneğine ve toplumdaki durumuna göre pay almasını esas alan adalet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sosyal adalet
B ) Dağıtıcı adalet
C ) Denkleştirici adalet
D ) Hakkaniyet
E ) İyiniyet

Cevap : B ) Dağıtıcı adalet

HUK101U Hukukun Temel Kavramları

1 ) Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarındandır?

A ) İçtihat hukuku
B ) Gelenek hukuku
C ) Anayasa
D ) Kanun
E ) Uluslararası sözleşmeler

Cevap : A ) İçtihat hukuku

2 ) I. Uluslararası sözleşme
II. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
III. Yönetmelik
IV. Anayasa
Yukarıda numaralandırılan kaynakları normlar hiyerarşisine göre sıraladığımızda daha genel, üstün ve soyuttan daha özel ve somuta göre sıralama hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) IV- II- I-III
B ) IV- I- II-III
C ) II- IV- I-III
D ) II- IV- III-I
E ) II- I- IV-III

Cevap : B ) IV- I- II-III

3 ) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanan anayasalardan biri değildir?

A ) 1962
B ) 1982
C ) 1924
D ) 1921
E ) 1876

Cevap : A ) 1962

4 ) Bugün yürürlükte olan anayasa aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) 2010 anayasası
B ) 2017 anayasası
C ) 1982 anayasası
D ) 2005 anayasası
E ) 2003 anayasası

Cevap : C ) 1982 anayasası

5 ) I. Kanun

II.Anayasa

III. Uluslararsı anlaşmalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yukarıdakilerden hangisine/hangilerine aykırı olamaz?

A ) I, II ve III
B ) Yalnız II
C ) II ve III
D ) I ve III
E ) Yalnız III

Cevap : A ) I, II ve III

6 ) “Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez.” Yukarıda verilen hukuk kuralı ne tür bir hukuk kuralıdır?

A ) Emredici
B ) Tamamlayıcı
C ) Yorumlayıcı
D ) Tanımlayıcı
E ) Tekrar edici

Cevap : A ) Emredici

7 ) “Sekiz veya 15 gün olarak belirlenmiş süre bir veyaiki haftayı değil, tam sekiz veya 15 günü ifadeeder. ” Yukarıda verilen hukuk kuralı ne tür bir hukuk kuralıdır?

A ) Yorumlayıcı
B ) Emredici
C ) Tamamlayıcı
D ) Tanımlayıcı
E ) Tekrar edici

Cevap : A ) Yorumlayıcı

8 ) “Kanun’un ne zaman yürülüğe gireceğine ilişkin bir madde bulunmaması hâlinde, o kanun Resmî Gazete’de yayımdan sonraki …yürürlüğe girer.” Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) 45. günde
B ) 30. günde
C ) 15. günde
D ) 5. günde
E ) günde

Cevap : A ) 45. günde

9 ) Yargılama hukukuna ilişkin kanunlar bakımından… ilkesi geçerlidir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Derhal uygulanma
B ) Geçmişe yürüme
C ) İleriye yürüme
D ) Lehe olması halinde geçmişe yürüme
E ) Lehe olması halinde ileriye yürüme

Cevap : A ) Derhal uygulanma

10 ) Yasama yorumu aşağıda verilen anayasalardan hangisinde yer almıştır?

A ) 1924
B ) 1961
C ) 1982
D ) 1921
E ) 1876

Cevap : A ) 1924

HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Auzef HUK101U Hukukun Temel Kavramları Ders Kitabı PDF
Anadolu Aöf-LOLONOLO Anadolu Aöf Paylaşım Grubu

 

HUK101U Hukukun Temel Kavramları

error: Content is protected !!