Anadolu AöfHUK101U Hukukun Temel Kavramları

HUK101U Hukukun Temel Kavramları 2018 Vize Soruları

HUK101U Hukukun Temel Kavramları 2018 Vize Soruları

#1. Anayasa Mahkemesi ------- üyeden oluşur. Bu üyeler ------- yıl için seçilirler. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

#2. l düzen kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#3. İngiliz Hukukunda parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemeleri kapsayan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

#4. T.C. Anayasasına göre Anayasada değişiklik teklifi yapılabilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı talebi gerekir?

#5. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve ayrıca sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Osmanlı Hukukunda askeri sınıfa ait şer’i ve hukuki davalara bakmakla görevlendirilen hâkim aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Fıkhın insanlar arasındaki doğumdan ölüme her tür ve düzeydeki toplumsal ilişkilerini inceleyen bölümüne ne ad verilir?

#8. Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari işlemlerin idari yargı organlarınca ortadan kaldırılması halinde ortaya çıkan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Toplumsal düzende ve gündelik ilişkilerde bazı davranış kalıplarına uyulmasını gerektiren tavırlar, yöntemler ve hareket biçimlerinden oluşan kurallar bütününe ne ad verilir?

#10. Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasına ne ad verilir?


#11. TBMM ------- bakımından, Bakanlar Kurulu ------- bakımından, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri ise ------- bakımından yaratıcı kaynak niteliğindedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

#12. Tarafların iradeleri ile açıkça belirtebilecekleri halde belirtmedikleri konuların açığa kavuşturulmasında yardımcı olan kurallara ne ad verilir?

#13. İdari yargıdaki en üst yargı merci aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Sosyal düzen kurallarına uyulmaması halinde gösterilen tepkiye ne ad verilir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı illerden biri değildir?


#16. İslam Hukukunda İslam dinini belirleyen ilahi buyrukların toplamına ne ad verilir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla hakimden oluşan ve heyet halinde çalışan toplu mahkemelerden biri değildir?

#18. Kıyas'ın uygulama alanı bulamadığı hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynakları arasında yer alır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK101U Hukukun Temel Kavramları 2018 Vize Soruları

HUK101U Hukukun Temel Kavramları 2018 Vize Soruları

1. Sosyal düzen kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir davranışın aynı anda birden çok sosyal düzen kuralını ihlal etmesi mümkündür.
B) Sosyal düzen kuralları zaman içinde değişiklik gösterebilir.
C) Sosyal düzen kurallarının ayırt edici özelliği maddi yaptırıma sahip olmalarıdır.
D) Sosyal düzen kuralları süreklilik arz eder.
E) Sosyal düzen kuralları genel nitelik taşır.

Cevap : C) Sosyal düzen kurallarının ayırt edici özelliği maddi yaptırıma sahip olmalarıdır.

2 T.C. Anayasasına göre Anayasada değişiklik teklifi yapılabilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı talebi gerekir?

A) 110
B) 184
C) 276
D) 330
E) 367

Cevap : B) 184

3. Toplumsal düzende ve gündelik ilişkilerde bazı davranış kalıplarına uyulmasını gerektiren tavırlar, yöntemler ve hareket biçimlerinden oluşan kurallar bütününe ne ad verilir?

A) Ahlak kuralları
B) Din kuralları
C) Örf adet kuralları
D) Görgü kuralları
E) Hukuk kuralları

Cevap : D) Görgü kuralları

4.Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasına ne ad verilir?

A) Kısmi hükümsüzlük
B) Yokluk
C) Tek taraflı bağlamazlık
D) Kesin hükümsüzlük
E) İptal edilebilirlik

Cevap : E) İptal edilebilirlik

5. Kıyas’ın uygulama alanı bulamadığı hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miras hukuku
B) Medeni hukuk
C) Ticaret hukuku
D) Ceza hukuku
E) Borçlar hukuku

Cevap : D) Ceza hukuku

6. Tarafların iradeleri ile açıkça belirtebilecekleri halde belirtmedikleri konuların açığa kavuşturulmasında yardımcı olan kurallara ne ad verilir?

A) Emredici hukuk kuralı
B) Yorumlayıcı hukuk kuralı
C) Tanımlayıcı hukuk kuralı
D) Yetki verici hukuk kuralı
E) Tamamlayıcı hukuk kuralı

Cevap : B) Yorumlayıcı hukuk kuralı

7. Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari işlemlerin idari yargı organlarınca ortadan kaldırılması halinde ortaya çıkan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

A) İptal
B) Ceza
C) Butlan
D) Yokluk
E) Tazminat

Cevap : A) İptal

8. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynakları arasında yer alır?

A) Tüzük
B) Yargı içtihadı
C) Anayasa
D) Kanun
E) Kanun hükmünde kararname

Cevap : B) Yargı içtihadı

9. TBMM ——- bakımından, Bakanlar Kurulu ——- bakımından, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri ise ——- bakımından yaratıcı kaynak niteliğindedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A) Kanunlar – yönetmelikler – tüzükler
B) Kanunlar – kanun hükmünde kararnameler – tüzükler
C) Kanunlar – tüzükler – yönetmelikler
D) Anayasa – kanunlar – yönetmelikler
E) Uluslararası anlaşmalar – genelgeler – kanunlar

Cevap : C) Kanunlar – tüzükler – yönetmelikler

10. Sosyal düzen kurallarına uyulmaması halinde gösterilen tepkiye ne ad verilir?

A) Ceza
B) Kınama
C) Tazminat
D) Şiddet
E) Yaptırım

Cevap : E) Yaptırım

11. Aşağıdakilerden hangisi bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı illerden biri değildir?

A) Eskişehir
B) Samsun
C) Antalya
D) Gaziantep
E) Erzurum

Cevap : A) Eskişehir

12. Osmanlı Hukukunda askeri sınıfa ait şer’i ve hukuki davalara bakmakla görevlendirilen hâkim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fakih
B) Kazasker
C) Kadı
D) Müderris
E) Alim

Cevap : B) Kazasker

13. Fıkhın insanlar arasındaki doğumdan ölüme her tür ve düzeydeki toplumsal ilişkilerini inceleyen bölümüne ne ad verilir?

A) Muâmelât
B) Münâkehat
C) Münâkalat
D) Münacât
E) Müçtehid

Cevap : A) Muâmelât

14. İdari yargıdaki en üst yargı merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölge idare mahkemesi
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) Yargıtay büyük genel kurulu
E) Sayıştay

Cevap : C) Danıştay

14. İngiliz Hukukunda parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemeleri kapsayan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Equity (hakkaniyet)
B) Codification (tedvin)
C) Mahkeme içtihatları
D) Common law (ortak hukuk)
E) Statute law (yasa hukuku)

Cevap : E) Statute law (yasa hukuku)

16. Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?

A) Yayılma
B) Aktarma
C) Tedvin
D) Kültürleme
E) Benimseme

Cevap : C) Tedvin

17. İslam Hukukunda İslam dinini belirleyen ilahi buyrukların toplamına ne ad verilir?

A) Sünnet
B) Kitap (Kur’an-ı Kerim)
C) Örfi hukuk
D) Fıkıh
E) Şeriat

Cevap : E) Şeriat

18. Anayasa Mahkemesi ——- üyeden oluşur. Bu üyeler ——- yıl için seçilirler. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A) 12, 4
B) 15, 7
C) 16, 10
D) 17, 12
E) 21, 8

Cevap : D) 17, 12

19 Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve ayrıca sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayıştay
B) Danıştay
C) Yargıtay
D) Anayasa mahkemesi
E) Uyuşmazlık mahkemesi

Cevap : A) Sayıştay

20. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla hakimden oluşan ve heyet halinde çalışan toplu mahkemelerden biri değildir?

A) Ağır ceza mahkemesi
B) Bölge adliye mahkemesi
C) İdare mahkemesi
D) Asliye hukuk mahkemesi
E) Danıştay

Cevap : D) Asliye hukuk mahkemesi

HUK101U Hukukun Temel Kavramları Vize Soruları 2021 Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI lolonolo play google uygulaması

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!