Sosyolojiye Giriş

Auzef Sosyolojiye Giriş

Vize

Final

2022 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları
Vize Deneme -1 2022-2023 Bütünleme Soruları
Vize Deneme -2 Final Deneme -1
Vize Deneme -3 Final Deneme -2
Ünite -1 Final Deneme -3
Ünite -2 Ünite -8
Ünite -3 Ünite -9
Ünite -4 Ünite -10
Ünite -5 Ünite -11
Ünite -6 Ünite -12
Ünite -7 Ünite -13
2021 Vize Soruları Ünite -14
2021 Final Soruları -1
2021 Final Soruları -2

LOLONOLO

Sosyolojiye Giriş

Vize (Sosyolojiye Gİis) Final (Sosyolojiye Giriş)
Çıkmış Vize Soruları Vize-Final (2014-2017)
Vize Çıkmış Sorular (2016) Vize, Final, Büt. ve Bölüm Sonu
Soru Cevap Vize (1-7) Vize-Fina-1
Soru Cevap
Vize-Fina-1

Auzef Lolonolo

Sosyoloji

Vize Final
2019 Vize Soruları 2021 Final Soruları -1
2021 Final Soruları -2
Ünite-8
Ünite-9
Ünite-10
Ünite-11
Ünite-12
Ünite-13
Ünite-14
Online Test-1 Final
Online Test-2 Final

Auzef Lolonolo

Sosyoloji

 Online Test Ünite-1
Sosyoloji Ünite 2
Sosyoloji Ünite 8
Sosyoloji Final Soruları
Soru Cevap Ve Online Deneme Sınavı
Sosyoloji Vize Soruları Çıkmış Sorular(172 tane)
SosyolojiTesti-3
Sosyoloji Soru ve Cevaplar-2
SosyolojiTesti-2
Sosyoloji Soru ve Cevaplar-1
SosyolojiTesti-1
Sosyoloji 2019 Vize Soruları
Sosyoloji Çalışma Soruları Vize Final
Sosyoloji Online Test-2 Final

Auzef Lolonolo

Sosyolojiye Giriş 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik hayal gücünün sonuçlarından biridir?

A) Toplumsal ilişkiler hakkında farkındalığımızı köreltir
B) İnsanların daha fazla manipüle edilebilmesini sağlar
C) Empati yeteneğini ortadan kaldırır
D) Dünyayı baskıcı bir yer haline getirir
E) Bize dünyanın şimdi olduğundan farklı bir dünya olabileceğini gösterir

Cevap : E) Bize dünyanın şimdi olduğundan farklı bir dünya olabileceğini gösterir

2. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin genel işlevleri arasında yer alır?

A) Modern toplumlarda yazılı hukuk kurallarının yerine geçer
B) Her zaman ekonomik büyümeyi teşvik eder
C) Her zaman bilimsel gelişmeyi engeller
D) Bireyin çevresindekilerin gözünde “nerede olduğunu” bilmesine yardım ederler
E) Paranın satın alma gücü ölçer

Cevap : D) Bireyin çevresindekilerin gözünde “nerede olduğunu” bilmesine yardım ederler

3. İki veya daha fazla faktör arasında kurulan spekülatif iddialara ne ad verilir?

A) Deney
B) Gizil değişken
C) Bağımlı değişken
D) Hipotez
E) Bağımsız değişken

Cevap : D) Hipotez

4. Marksist kuramda aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi yönlendiren temel faktördür?

A) Kültür
B) Din kurumun mevcudiyeti
C) Devletin varlığı
D) Dil
E) Üretim araçlarının mülkiyeti

Cevap : E) Üretim araçlarının mülkiyeti

5. Freud’a göre biyolojik arzu ve dürtüleri içeren ve kişiliğin enerji deposu olarak da görülen bilinçaltı bölümüne ne ad verilir?

A) Yüksek benlik
B) Ego
C) Süper ego
D) Ben
E) İd

Cevap : E) İd

6. Avcı ve toplayıcı toplumlardan sonra ortaya çıkan ve toprağın daha verimli olduğu bölgelerde yaşamış olan toplumlara ne ad verilir?

A) Avcı ve toplayıcı toplumlar
B) Endüstri toplumları
C) Göçebe toplumlar
D) Tarım toplumları
E) Bahçıvan toplumlar

Cevap : E) Bahçıvan toplumlar

7. Reckless ve Dinitz’in 12 yaşındaki çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi iyi çocukların özellikleri arasında sayılır?

A) Egoları çok gelişmiştir
B) Gelişmiş bir süper egoları vardır
C) Engellemelere karşı daha az tolerans gösterirler
D) Davranışlarında, alt benlikleri baskındır
E) Geleneksel kültür ile daha az uyumludurlar

Cevap : B) Gelişmiş bir süper egoları vardır

8. Sosyolojik araştırma sürecinde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma raporunun yazılması
B) Problemin tanımlanması
C) Verilerin analizi
D) Verilerin toplanması
E) Hipotezlerin test edilmesi

Cevap : B) Problemin tanımlanması

9. Aşağıdakilerden hangisi Gemeinschaft’ın özelliklerinden birisidir?

A) Mekâna bağlılık azalır
B) Özel yaşam değerli hale gelir
C) “Dayanışma ruhu” ve “ortak bir irade”nin mevcudiyeti söz konusudur
D) Hukuk, sözleşme, kamuoyu, para ekonomisi ve rasyonellik öne geçer
E) Kişisel çıkar öncelik kazanır

Cevap : C) “Dayanışma ruhu” ve “ortak bir irade”nin mevcudiyeti söz konusudur

10. Aşağıdakilerden hangisi D.Bell’e göre endüstri-sonrası toplumun özelliklerinden birisidir?

A) Endüstri-sonrası toplumunun doğuşunda buhar makinesi önemli rol oynamıştır
B) Endüstriyel mal üretimi toplumun eksenini oluşturur hale gelmiştir
C) Bilgi, toplumun temel eksenidir ve stratejik kaynak haline gelmiştir
D) Aşırı işbölümü ve uzmanlaşma yaşanmıştır
E) Mavi yakalı işçilerin yapacakları işlerin sayısında çok büyük artışlar ortaya çıkmıştır

Cevap : C) Bilgi, toplumun temel eksenidir ve stratejik kaynak haline gelmiştir

11. Üç hal kanununa göre aşağıdakilerden hangisinde “toplumda doğaüstü güçler ve dini figürlerin her şeyin temelini oluşturduğu” na yönelik inanç ön plana geçmiştir?

A) Pozitivist aşama
B) Metafizik aşama
C) Teolojik aşama
D) Post modernist aşama
E) Doğa ötesi aşama

Cevap : C) Teolojik aşama

12. Aşağıdakilerden hangisi Weber’ in amaçla ilişkili davranış biçimine örnektir?

A) Harakiri yapan Japon’un davranışı
B) Savaşı kazanmak isteyen komutanın davranışı
C) Gemisiyle batan kaptanın davranışı
D) Ağlayan çocuğa bağıran kişinin davranışı
E) Ganj nehrinde yıkanan Hindu’nun davranışı

Cevap : B) Savaşı kazanmak isteyen komutanın davranışı

13. Aşağıdakilerden hangisi pozitivist sosyoloji geleneği içinde sosyolojik bir araştırma konusu olamaz?

A) Ekonomik kalkınmanın din üzerindeki etkisi
B) Meleklerin varlığını bilimsel yöntemlerle kanıtlamak
C) Modernleşmenin cinsiyet rolleri üzerindeki etkisi
D) Eğitim kalkınma ilişkisi
E) İntihar eğilimi üzerinde sanayileşmenin etkisini incelemek

Cevap : B) Meleklerin varlığını bilimsel yöntemlerle kanıtlamak

14. Aşağıdakilerden hangisi psikopatların özelliklerinden birisidir?

A) Yüksek zeka seviyesi
B) İnsan ilişkilerinde süreklilik sağlamaları
C) Düşük zeka seviyesi
D) Suçluluk duygusuna sahip olmamaları
E) Sevimli ve olgun insanlar olmaları

Cevap : D) Suçluluk duygusuna sahip olmamaları

15. Aşağıdaki şıkların hangisinde “Üç Hal Kanunu” doğru bir şekilde sıralanmıştır?

A) Metafizik-Teolojik-Pozitivist aşama
B) Teolojik-pozitivist-metafizik aşama
C) Teolojik-metafizik ve pozitivist aşama
D) Pozitivist-metafizik ve teolojik aşama
E) Pozitivist-Teolojik ve metafizik aşama

Cevap : C) Teolojik-metafizik ve pozitivist aşama

16. Sermaye birikiminde ve sınıflı toplumların ortaya çıkmasında başlangıçta aşağıdaki kavramlardan hangisi etkili olmuştur?

A) Toplumsal artık
B) Avcılığa geçiş
C) Toplumsal rol
D) Küresel finans piyasaları
E) Artan tüketim

Cevap : A) Toplumsal artık

17. Neşet Ertaş’ın türküleri aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Halk kültürü
B) Yerel kültür
C) Karşı kültür
D) Popüler kültür
E) Seçkin kültür

Cevap : A) Halk kültürü

18. Yüz yüze etkileşimin imkansız olduğu bütün büyük gruplar aşağıdakilerden hangisine girer?

A) İkincil Grup
B) Dördüncül Grup
C) Birincil Grup
D) Üçüncül Grup
E) Atıf Grubu

Cevap : A) İkincil Grup

19. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir davranıştır?

A) Kişinin inzivaya çekilmesi
B) Yağmurda insanların kapalı yerlere sığınması
C) Kişinin tek başına dua etmesi
D) Kan davası gütmek
E) Yolda yürüyen iki kişinin çarpışması

Cevap : D) Kan davası gütmek

20. Weber’in “meşru iktidar” olarak adlandırdığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otorite
B) Hükmetme
C) Meşrutiyet
D) Güç
E) Şiddet

Cevap : A) Otorite

Sosyolojiye Giriş 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Sosyolojiye Giriş Auzef Sosyolojiye Giriş Ders Kitabı PDF

İlgili Bölümler (Ortak Ders)

Sosyolojiye Giriş (Ortak Ders)

Çocuk Gelişimi Lisans,
Çocuk Gelişimi Ön Lisans,
İktisat,
Ekonometri,
Maliye,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

Auzef Ders Kitabı

Auzef Sosyolojiye Giriş

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Açık Öğretim, Sosyolojiye Giriş Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim, Sosyolojiye Giriş
telegram çocuk gelişimi Çocuk Gelişimi - facebook
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim, Sosyolojiye Giriş Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

 

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: