Sosyolojiye Giriş

Auzef Sosyolojiye Giriş Çıkmış Sınav Soruları
Vize Final
2023-24 Büt Soruları
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
Vize Deneme -1 2022-23 Büt. Soruları
Vize Deneme -2 Final Deneme -1
Vize Deneme -3 Final Deneme -2
Ünite -1 Final Deneme -3
Ünite -2 Ünite -8
Ünite -3 Ünite -9
Ünite -4 Ünite -10
Ünite -5 Ünite -11
Ünite -6 Ünite -12
Ünite -7 Ünite -13
2021 Vize Soruları Ünite -14
2021 Final Soruları -1
2021 Final Soruları -2
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Auzef Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmetler
Sınıf : 1
Ders : Sosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş 2023-2024 Bütünleme Soruları

Sosyolojiye Giriş: Temel Kavramlar ve Toplumsal Dinamikler

Sosyoloji, insan topluluklarının yapıları, işleyiş mekanizmaları ve bu yapılar arasındaki etkileşimleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu disiplin, bireylerin sosyal davranışlarını, toplumsal norm ve değerleri, kurumları ve bu unsurların zaman içinde nasıl değiştiğini ele alır. Açıköğretim fakültesi öğrencileri için hazırlanan bu makale, sosyolojinin temel kavramlarını ve toplumsal dinamikleri, özellikle İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) bünyesinde sunulan Sosyolojiye Giriş dersi kapsamında ele alınan konuları kapsamaktadır.

Temel Psikolojik ve Toplumsal Teoriler

Freud ve Bilinçaltı: Freud’a göre, id, kişiliğin en temel düzeyini oluşturur ve biyolojik arzular ile dürtülerin kaynağıdır. Bu kavram, bireyin davranış ve düşünceleri üzerinde derin etkilere sahiptir ve sosyolojik analizlerde bireysel motivasyonların anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir.

Marx ve Din Anlayışı: Marx, dinin toplumsal yapılar üzerindeki etkilerini ele alır ve onu “kalpsiz bir dünyanın kalbi” olarak tanımlar. Bu perspektif, dinin sosyal sınıflar ve eşitsizliklerle olan ilişkisini vurgular.

Toplumsal Hareketlilik ve Anomi

Toplumsal hareketlilik, bireylerin ve grupların sosyoekonomik statüsündeki yukarı veya aşağı yönlü değişiklikleri ifade eder. Durkheim’ın anomi kavramı ise, toplumda norm ve değerlerin kaybolması veya zayıflaması sonucu bireylerde ortaya çıkan yönsüzlük ve kuralsızlık durumunu tanımlar.

Evlilik Biçimleri ve Eğitim Hakkı

Monogami, dünya genelinde en yaygın evlilik biçimidir ve bir erkeğin bir kadınla evli olmasını ifade eder. Eğitim hakkı ise, her bireyin temel eğitim almasının temel bir insan hakkı olduğunu vurgular ve toplumsal adaletin sağlanmasında kritik bir role sahiptir.

Çalışma İlkeleri ve Rasyonel Otorite

Ford’un iş bölümü ve standartlaşmayı katı bir şekilde uygulaması, endüstriyel devrimin temel ilkelerinden biridir. Weber’in rasyonel otorite kavramı ise, bireylerin liderlere değil, kurallara itaat ettiği bir yönetim biçimini ifade eder.

Küreselleşme ve Teknoloji

Küreselleşme süreci, teknolojinin gelişimi ve bilgi iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile hız kazanmıştır. Bu süreç, dünya çapında ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşimleri artırmıştır.

Sekülerleşme ve İşin Geliştirilmesi

Bilimin yükselişi, sekülerleşmenin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Taylor’un iş geliştirme önermeleri, işçinin performansı ile ücreti arasında yakın bir ilişki kurulmasını savunur ve verimliliğin artırılmasını hedefler.

Sonuç

Sosyolojiye giriş, öğrencilere toplumun nasıl işlediğini, sosyal değişim mekanizmalarını ve bireylerin toplumdaki yerini anlama fırsatı sunar. Bu makalede ele alınan temel kavramlar ve teoriler, öğrencilerin sosyolojik perspektifi geliştirmelerine ve toplumsal olayları daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olacaktır. Auzef öğrencileri, sosyolojinin sunduğu bu geniş perspektif sayesinde, toplumsal olaylara karşı eleştirel bir yaklaşım geliştirebilir ve kendi toplumlarındaki yerlerini daha bilinçli bir şekilde değerlendirebilirler

@lolonolo_com

Sosyolojiye Giriş 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Freud’a göre biyolojik arzu ve dürtüleri içeren ve kişiliğin enerji deposu olarak da görülen bilinçaltı bölümüne ne ad verilir?

A) Ego
B) Süper ego
C) Ben
D) Yüksek benlik
E) İd

Cevap : E) İd

2. Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın din anlayışının özelliklerinden birisidir?

A) Bilgilerin büyük bir kısmını dinden almakla kalmadıklarını, aynı zamanda bu bilgilerin düzenlenme biçimini de dinden aldıklarını iddia eder.
B) Dinin bir toplumsal bütünleşme aracı olduğunu düşünmektedir.
C) Din, kolektif düşüncenin en uç şeklidir.
D) Din, kalpsiz bir dünyanın kalbidir.
E) Din insanları ilk ve en sıkı bir şekilde bütünleştiren güçtür.

Cevap : D) Din, kalpsiz bir dünyanın kalbidir.

3. Toplumsal hareketliliğin yüksek olması insanların düşüncelerini nasıl etkiler?

A) Atalarının kaderini paylaşacaklarına inanırlar.
B) Çok çalışmaya gerek olmadığına inanırlar.
C) Zenginlerin daha zengin, fakirlerin daha fakir olacağına inanırlar.
D) Zenginliğin kötü olduğuna inanırlar.
E) Üst sınıflara çıkmak için eşit şansa sahip olduklarına inanırlar.

Cevap : E) Üst sınıflara çıkmak için eşit şansa sahip olduklarına inanırlar.

4. Bir tür kuralsızlığı, insanların doğruyu yanlıştan ayırmaya yarayan ölçütlerinin kaybedilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütünleşme
B) Dayanışma
C) Yozlaşma
D) Değişme
E) Anomi

Cevap : E) Anomi

5. Aşağıdakilerden hangisi en yaygın evlilik şeklidir?

A) Poligami
B) Monogami
C) Endogami
D) Polijini
E) Poliandri

Cevap : B) Monogami

6. Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan “eğitim hakkı” ilkesini anlatmaktadır?

A) Millî eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.
B) Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.
C) Millî eğitimin amaçları yalnız resmî ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, iş yerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.
D) İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.
E) Başarılı öğrencilere ayrıcalıklar sunulur.

Cevap : D) İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi ailenin toplumsal adaletsizliğe katkıda bulunduğunu iddia etmektedir?

A) Dönüşümcüler
B) Sembolik Etkileşimciler
C) Fonksiyonalistler
D) Çatışmacılar
E) Liberaller

Cevap : D) Çatışmacılar

8. Aşağıdakilerden hangisi Ford’un çalışma ilkeleri arasında yer alır?

A) Sipariş usulü üretim yapar.
B) İş bölümü ve standartlaşmayı katı bir biçimde uygular.
C) İşçi yaptığı işin kalite kontrolünü de yapar.
D) Bir işçi birkaç işi yapabilecek yeterlilikte eğitilir.
E) İşçi işe başlamadan kapsamlı bir eğitimden geçer.

Cevap : B) İş bölümü ve standartlaşmayı katı bir biçimde uygular.

9. Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi rasyonel otoritenin özelliklerinden birisidir?

A) Otoriteyi elinde bulunduranların kutsal olduklarına inanılır.
B) Onun idari görevlileri resmî görevliler olmayıp, kişisel hizmetçilerdir.
C) Bireyler liderlere değil, kurallara itaat ederler.
D) Otoriteyi elinde bulunduran kişi bir üst değil, bir efendidir.
E) Memurlarını uzmanlık bilgilerine veya sosyal statülerine göre değil, kendilerine bağlılık derecesine göre seçerler.

Cevap : C) Bireyler liderlere değil, kurallara itaat ederler.

10. Üç hal kanununa göre aşağıdakilerden hangisinde “toplumda doğaüstü güçler ve dinî figürlerin her şeyin temelini oluşturduğu”na yönelik inanç ön plana geçmiştir?

A) Post modernist aşama
B) Doğa ötesi aşama
C) Teolojik aşama
D) Metafizik aşama
E) Pozitivist aşama

Cevap : C) Teolojik aşama

11. Aşağıdakilerden hangisi Gemeinschaft’ın özelliklerinden birisidir?

A) Özel yaşam değerli hâle gelir.
B) Mekâna bağlılık azalır.
C) Kişisel çıkar öncelik kazanır.
D) Hukuk, sözleşme, kamuoyu, para ekonomisi ve rasyonellik öne geçer.
E) “Dayanışma ruhu” ve “ortak bir irade”nin mevcudiyeti söz konusudur.

Cevap : E) “Dayanışma ruhu” ve “ortak bir irade”nin mevcudiyeti söz konusudur.

12. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecini ortaya çıkartan ekonomik faktörlerden birisidir?

A) Almanya’nın ekonomik gücü
B) Teknolojinin gelişmiş ülkeler tarafından kontrol edilmesi
C) Gelişmiş ülkelerde iç piyasaların doyması
D) İç piyasalarda üretim yetersizliği
E) Sovyet ekonomisinin yükselişi

Cevap : C) Gelişmiş ülkelerde iç piyasaların doyması

13. Aşağıdaki teknolojilerden hangisi küreselleşme sürecini hızlandırmıştır?

A) İplik eğirme makinesinin gelişimi
B) Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması
C) Kimyasal teknolojiler
D) Kıtalararası atılabilen füzelerin yaygınlaşması
E) Atom silahının keşfi

Cevap : B) Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması

14. Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşmenin gelişimine katkıda bulunan faktörlerden birisidir?

A) Bilimin yükselişi
B) Ahirete olan inancın artması
C) Katolik kilisesinin otoritesinin artması
D) Azgelişmişlik
E) Yoksulluk

Cevap : A) Bilimin yükselişi

15. Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un işin geliştirilmesi ile ilgili önermelerinden birisidir?

A) İş aletlerinin yerleri değişken olabilir.
B) Sınırlı alanlarda hareket edebilir olmalıdırlar.
C) İşçiye verilen ücret ile onun performansı arasında yakın ilişki olmalıdır.
D) İşçi performansa göre değil sabit ücret almalıdır.
E) İşçilerin fazla zorlanmaması gerekir.

Cevap : C) İşçiye verilen ücret ile onun performansı arasında yakın ilişki olmalıdır.

16. Küreselleşmenin en çok eleştirilen toplumsal sonuçlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi sermayesinin yükselişi
B) Yukarı doğru toplumsal hareketlilik
C) Statü
D) Toplumsal eşitsizlik
E) Orta sınıfların yükselişi

Cevap : D) Toplumsal eşitsizlik

17. D. Bell için “Hizmet sektörünün gelişmesi, eğitim, idare ve büro işlerinin artışı ve beyaz yakalı işçilerin yapacakları işlerin sayısındaki artış” ne anlama gelir?

A) Yeni sınıfların yükselişi
B) Ara sınıfların ortadan kalkması
C) Endüstriyel imalat işçilerin yükselişi
D) Proletaryanın yükselişi
E) Burjuvazinin güç kazanması

Cevap : A) Yeni sınıfların yükselişi

18. Bağnazlığın en önemli panzehiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorgulamayı öğrenmek
B) Zararlı fikirlerden kendini korumak
C) Spor karşılaşmalarında güvenliği artırmak
D) Bağnaz futbol taraftarlarını sahalara almamak
E) Sorgulamayı durdurmak

Cevap : A) Sorgulamayı öğrenmek

19. Sosyolojik araştırma sürecinde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipotezlerin test edilmesi
B) Problemin tanımlanması
C) Verilerin toplanması
D) Araştırma raporunun yazılması
E) Verilerin analizi

Cevap : B) Problemin tanımlanması

20. Halkın ve sivil toplumun siyasetçilerle ortak olarak sorumluluğu paylaşmalarına ne ad verilir?

A) Katılımcı demokrasi
B) Diktatörlük
C) Totaliter yönetim
D) Monarşi
E) Temsili demokrasi

Cevap : A) Katılımcı demokrasi

Sosyolojiye Giriş

Auzef Sosyolojiye Giriş
Vize (Sosyolojiye Gİis) Final (Sosyolojiye Giriş)
Çıkmış Vize Soruları Vize-Final (2014-2017)
Vize Çıkmış Sorular (2016) Vize, Final, Büt. ve Bölüm Sonu
Soru Cevap Vize (1-7) Vize-Fina-1
Soru Cevap
Vize-Fina-1

Auzef Lolonolo

Auzef Sosyoloji
Vize Final
2019 Vize Soruları 2021 Final Soruları -1
2021 Final Soruları -2
Ünite-8
Ünite-9
Ünite-10
Ünite-11
Ünite-12
Ünite-13
Ünite-14
Online Test-1 Final
Online Test-2 Final

Auzef Lolonolo

Auzef Sosyoloji
 Online Test Ünite-1
Sosyoloji Ünite 2
Sosyoloji Ünite 8
Sosyoloji Final Soruları
Soru Cevap Ve Online Deneme Sınavı
Sosyoloji Vize Soruları Çıkmış Sorular(172 tane)
SosyolojiTesti-3
Sosyoloji Soru ve Cevaplar-2
SosyolojiTesti-2
Sosyoloji Soru ve Cevaplar-1
SosyolojiTesti-1
Sosyoloji 2019 Vize Soruları
Sosyoloji Çalışma Soruları Vize Final
Sosyoloji Online Test-2 Final

Auzef Lolonolo

Auzef Sosyolojiye Giriş

Auzef Sosyolojiye Giriş 2023-2024

Sosyolojiye Giriş: Toplumun Karmaşık Dokusunu Anlamak

Sosyoloji, insan topluluklarının karmaşık yapılarını, dinamiklerini ve süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Modern dünyada sosyolojinin önemi, hızla değişen toplumsal yapılar ve küreselleşmenin getirdiği yeni dinamiklerle daha da artmıştır. Bu yazıda, sosyolojinin temel kavramları ve bu kavramların günümüz dünyasındaki uygulamalarına dair örnekler üzerinden, bu ilginç ve önemli disiplinin ana hatlarına değineceğiz.

Modern Dünya ve Dini Değişim:

Modernleşme ile birlikte, dinin toplumsal rolünde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Geleneksel toplumlarda merkezi bir rol oynayan din, modern toplumlarda daha çeşitli fonksiyonlar üstlenmiş ve bazen sekülerleşme süreçleriyle karşı karşıya kalmıştır. Din, artık sadece manevi ve inançsal bir yapı olmanın ötesinde, kültürel ve sosyal etkileşimlerde de etkin bir rol oynamaktadır.

Eğitim ve Sosyalleşme:

Okullar, bireylerin sosyalleşme süreçlerinde kilit bir rol oynar. Formal eğitim kurumları olarak okullar, gençleri toplumun değerleri, beklentileri ve normları ile tanıştırır. Aynı zamanda, okulların gizli fonksiyonları da bulunmaktadır, örneğin gençlerin iş piyasasına girişlerini geciktirerek, toplumsal yapının daha dengeli bir şekilde devam etmesine katkıda bulunurlar.

Sosyal Dinamikler ve Değişim:

Sosyoloji, sadece mevcut toplumsal yapıları değil, aynı zamanda bu yapıların nasıl ve neden değiştiğini de inceler. Toplumdaki değişim süreci, hem tarihsel olaylarla hem de günümüzdeki hızlı teknolojik ve kültürel değişimlerle yakından ilişkilidir.

Küreselleşme ve Teknoloji:

Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması, küreselleşme sürecini önemli ölçüde hızlandırmıştır. Dijital iletişim araçları ve internet, dünya çapında bilgi ve kültür alışverişini kolaylaştırarak, yerel ve global topluluklar arasındaki sınırları belirsizleştirmiştir.

Endüstri Devrimi ve Toplumsal Değişim:

Endüstri devrimi, ilk olarak İngiltere’de başlamış ve tüm dünyada toplumsal yapıları derinden etkilemiştir. Bu devrim, üretim yöntemlerinde, çalışma koşullarında ve şehirleşme süreçlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır.

Demokrasi ve Özgürlük:

Demokrasi, bireylerin geniş özgürlüklerini sağlama ve koruma konusunda diğer yönetim biçimlerine göre avantajlar sunar. Bu yönetim şekli, bireylerin ifade özgürlüğü, seçim hakkı ve eşitlik gibi haklarını temel alır.

Sonuç olarak, sosyoloji, modern toplumların anlaşılması ve analiz edilmesi için kritik bir araçtır. Toplumsal yapıları, değişim süreçlerini ve bireylerin bu yapılar içindeki rollerini inceleyerek, sosyoloji bize kendi toplumumuzu ve dünya genelindeki toplumları daha iyi anlama fırsatı sunar

@lolonolo_com

Sosyolojiye Giriş 2023-2024 Final Soruları

1. Modern dünya ve kentli toplumda dinin konumu nasıl değişmiştir?

A) Din eski önemini korumaktadır.
B) Din sadece belirli topluluklarda etkili olmaktadır.
C) Din tamamen ortadan kalkmıştır.
D) Dini inançların etkisi artmıştır.
E) Dinin işlevleri farklılaşmıştır.

Cevap : E) Dinin işlevleri farklılaşmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi formel sosyalleşme araçlarından birisidir?

A) Aile
B) Arkadaş çevresi
C) Devlet
D) Okullar
E) Kapitalizm

Cevap : D) Okullar

3. Sosyal dinamik aşağıdakilerden hangisine odaklanır?

A) Toplumsal bütünleşmeye
B) Her toplumdaki göreli istikrarlı ilişkilere
C) Sosyal yapıya
D) Toplumdaki değişime
E) Toplumsal güç ilişkilerine

Cevap : D) Toplumdaki değişime

4. Aşağıdakilerden hangisi okulların gizli fonksiyonlarından birisidir?

A) Bir değişim ajanı gibi hareket eder.
B) Gençleri hayata hazırlar.
C) Okullar dünyada gençlerin emek piyasasına girişlerini geciktirir.
D) Gençleri toplumun değerleri, normları ve yaptırımları ile tanıştırır.
E) Öğrenciler aileleri dışındaki insanlarla nasıl ilişki kuracaklarını okullarda öğrenirler.

Cevap : C) Okullar dünyada gençlerin emek piyasasına girişlerini geciktirir.

5. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi ortaya çıkaran ideolojik faktörlerden birisidir?

A) Doğu Bloku’nun dağılması
B) Sovyet devrimi
C) Ekonomik az gelişmişlik
D) Keynezyen anlayışın yükselişi
E) Popülizmin yaygınlaşması

Cevap : A) Doğu Bloku’nun dağılması

6. Aşağıdaki teknolojilerden hangisi küreselleşme sürecini hızlandırmıştır?

A) Atom silahının keşfi
B) İplik eğirme makinesin gelişimi
C) Kıtalararası atılabilen füzelerin yaygınlaşması
D) Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması
E) Kimyasal teknolojiler

Cevap : D) Enformasyon teknolojilerinin yaygınlaşması

7. Endüstri devrimi ilk defa hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

A) Çin
B) İtalya
C) İngiltere
D) Almanya
E) Amerika

Cevap : C) İngiltere

8. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin sağlamış olduğu faydalardan birisidir?

A) Yönetici tanrının yeryüzündeki gölgesi gibidir.
B) Bireylerin aile hayatlarına da karışma eğilimindedir.
C) Diğer sistemlerden daha geniş bir kişisel özgürlük sağlar.
D) Çok güçlü liderler yaratır.
E) Korku egemendir.

Cevap : C) Diğer sistemlerden daha geniş bir kişisel özgürlük sağlar.

9. Siyasetin, iktidar ve otorite kavramlarıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyaset, iktidar ve otorite kavramları birbirinden bağımsızdır.
B) Siyaset, iktidar ve otorite kavramları birbirini tamamlayan ve destekleyen ilişkiler içindedir.
C) Siyaset, iktidar ve otorite kavramları birbirine zıt anlamlara sahiptir.
D) Siyaset, iktidar ve otorite kavramları sadece kısmen ilişkilidir.
E) Siyaset, iktidar ve otorite kavramları tamamen farklı alanlarda çalışır.

Cevap : B) Siyaset, iktidar ve otorite kavramları birbirini tamamlayan ve destekleyen ilişkiler içindedir.

10. Aşağıdakilerden hangisi geniş ailenin özelliklerinden birisidir?

A) Endüstriyel toplumlarda daha yaygındır.
B) Kişiler aileden önce gelir.
C) Akrabalık bağları güçlüdür.
D) Akrabalık bağları zayıftır.
E) Çocuklar belirli bir yaşa geldiklerinde evden ayrılırlar.

Cevap : C) Akrabalık bağları güçlüdür.

11. Hangi durum, endüstrileşmiş toplumlarda toplumsal hareketliliği ve eşitsizliği etkiler?

A) Kast sistemleri
B) Tabakalar arası ilişkiler
C) Kölelik sistemi
D) Toplumsal meşruiyet
E) Bireysel yeteneklerin kullanılması

Cevap : E) Bireysel yeteneklerin kullanılması

12. Cemaat/cemiyet (topluluk/toplum) teorisini ilk ortaya atan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. Weber
B) E. Durkheim
C) A. Giddens
D) A. Comte
E) F. Tönnies

Cevap : E) F. Tönnies

13. Aşağıdakilerden hangisi mutlu bir çiftin özelliklerinden birisidir?

A) Birlikte güler eğlenirler.
B) Çiftler arasında arkadaşlık yoktur.
C) Özgür hareket ederler.
D) Uzun süreli bir bağlılık üzerinde düşünmezler.
E) Çok az birlikte vakit geçirirler.

Cevap : A) Birlikte güler eğlenirler.

14. Erikson’un yaşam evrelerine göre 4-5 yaş arası çocuğun evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvene karşı güvensizlik evresi
B) Girişkenliğe karşı suçluluk evresi
C) Kimlik kazanmaya karşı rol karışıklığı evresi
D) Yakınlığa karşı yalnızlık/izolasyon evresi
E) Becerikliliğe karşı aşağılık duygusu evresi

Cevap : B) Girişkenliğe karşı suçluluk evresi

15. Toplumsal sapmayı, insanların ne yaptıkları ile değil, diğer insanların onların davranışlarına atfettikleri anlamlar ile açıklama iddiasındaki teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etiketleme teorisi
B) Fonksiyonalist teori
C) Kuralsızlık teorisi
D) Çatışmacı teori
E) Davranış teorisi

Cevap : A) Etiketleme teorisi

16. İnsan ilişkileri ekolüne göre çalışanların amaçlara bağlı kalması onların elde edilmesi ile ilgili ödüllere bağlıdır. Bu ekole göre en önemli ödül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretiminde sürekliliğin sağlanması
B) İnsanın çalışmak için yaratılmadığı fikrinin işveren tarafından kabul edilmesi
C) Sosyal faaliyet organizasyonlarının arttırılması
D) Benliğin doyurulması
E) Rekabet duygusunun körüklenmesi

Cevap : D) Benliğin doyurulması

17. Aşağıdakilerden hangisi pozitivist sosyoloji geleneği içinde sosyolojik bir araştırma konusu olamaz?

A) Ekonomik kalkınmanın din üzerindeki etkisini incelemek
B) İntihar eğilimi üzerinde sanayileşmenin etkisini incelemek
C) Eğitim kalkınma ilişkisini incelemek
D) Modernleşmenin cinsiyet rolleri üzerindeki etkisini incelemek
E) Meleklerin varlığını bilimsel yöntemlerle kanıtlamak

Cevap : E) Meleklerin varlığını bilimsel yöntemlerle kanıtlamak

18. Türkiye’de Cumhuriyet, seküler bir düzenin yaratılmasını aşağıdaki grupların hangisinin öncülüğünde gerçekleştirmiştir?

A) Din âlimleri
B) Yönetici elitler
C) Cemaatler
D) Çiftçiler
E) Halkın geneli

Cevap : B) Yönetici elitler

19. Eğitim sosyolojisi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili çalışmalar yapar?

A) Öğrenme süreçleri ve bilişsel gelişim
B) Eğitim ve toplum arasındaki ilişkiler
C) Sosyal etkileşim ve grup dinamikleri
D) İnsanların yaşam kalitesini artırma
E) Kültürel farklılıklar ve öğrenme stilleri

Cevap : B) Eğitim ve toplum arasındaki ilişkiler

20. Aşağıdaki hangi sistemde bireylerin konumu büyük ölçüde bireysel (özellikle de ekonomik) başarıya göre belirlenir?

A) Sınıf
B) Estates
C) Kölelik
D) Zümreler
E) Kast

Cevap : A) Sınıf

Auzef Sosyolojiye Giriş

Auzef Sosyolojiye Giriş 2023-2024

Sosyolojiye Giriş: Araştırma, Teoriler ve Toplumsal Dinamikler

Sosyoloji, toplumun yapısını, düzenini ve değişimini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu makalede, sosyolojiye giriş konusunu ele alarak, temel kavramları, kuramları ve toplumsal dinamikleri tartışacağız.

1. Örneklem Tipleri ve Araştırma Evreni

Araştırma süreçlerinde evreni oluşturan birimlerin tam olarak listelenemediği durumlarda kullanılan örneklem türleri arasında “küme örnekleme” bulunmaktadır. Bu yöntem, evrenin bir alt kategorisini temsil eden kümelere odaklanarak örneklemin seçilmesini içerir.

2. Marksist Kuram ve Toplumsal Değişim

Marksist kurama göre, toplumsal değişimi yönlendiren temel faktör, üretim araçlarının mülkiyetidir. Bu perspektife göre, toplumun temel dinamikleri, ekonomik yapıdaki sınıf çatışmaları ve üretim araçlarına olan hakimiyetle şekillenir.

3. Durkheim ve Mekanik Dayanışma

Durkheim’a göre, mekanik dayanışma kavramının özelliklerinden biri, toplumun üyelerinin benzer duyguları paylaşmasıdır. Bu durum, toplumu bir araya getiren ortak değerler ve normlar üzerinden oluşan bir dayanışmayı ifade eder.

4. İkincil Gruplar ve Yüz Yüze Etkileşim

Yüz yüze etkileşimin imkansız olduğu durumlar, genellikle ikincil gruplara aittir. İkincil gruplar, bireyler arasında daha az kişisel bağlar içeren büyük organizasyonları ifade eder.

5. Toplumsal Davranış ve Kan Davası

Toplumsal davranış örneklerinden biri, kan davası gütmektir. Bu, bireyler arasında uzun süreli düşmanlıklara ve intikam duygularına dayanan bir toplumsal etkileşim biçimidir.

6. Krestschmer ve Suç Tipleri

Krestschmer’e göre, “astenik tip” bireyler, ufak hırsızlıklara ve hilekârlıklara daha yatkındır. Bu, bireylerin kişilik yapıları ile belirli suç tipleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

7. Spekülatif İddialar ve Hipotezler

İki veya daha fazla faktör arasında kurulan spekülatif iddialara “hipotez” denir. Araştırmacılar, bu hipotezleri test ederek toplumsal olayların nedenlerini anlamaya çalışırlar.

8. Sosyolojik Bakış Açısı ve Göçmenler

Sosyolojik bakış açısı, genellikle göçmenler arasında daha yaygındır. Göçmenler, farklı kültürler arasındaki etkileşimleri ve toplumsal dinamikleri deneyimleyerek sosyolojik bakış açısını geliştirme eğilimindedir.

9. Ayna Benlik ve Toplumsal Algı

“Ayna benlik” kavramı, bireyin başkalarının gözünde nasıl algılandığını ifade eder. Bu, toplumsal normlara uygun davranışları içselleştirme sürecini anlatır.

10. Weber ve Geleneksel Davranış Biçimi

Weber’in geleneksel davranış biçimine örnek olarak, ineği kutsal sayan hindunun davranışı verilebilir. Bu, kültürel ve dini faktörlere dayalı geleneksel bir davranışı temsil eder.

11. Reckless ve Dinitz’in Araştırması ve İyi Çocuk Özellikleri

Reckless ve Dinitz’in araştırmasına göre, iyi çocukların özelliklerinden biri gelişmiş bir süper ego sahibi olmalarıdır. Süper ego, bireyin içselleştirdiği toplumsal normları ve değerleri temsil eder.

12. Toplumsal Ağlar ve İlişkiler

Bir bireyin hem grup içinde hem de dışındaki ilişkilerini içeren şebekeye “toplumsal ağ” denir. Bu, bireyler arasındaki karmaşık sosyal bağlantıları ifade eder.

13. Örf ve Ahlaki Kurallar

Örf, toplumun kabul ettiği geleneksel davranış kurallarını ifade eder. Örneğin, “öldürmeyeceksin” ilkesi, toplumun ortak ahlaki değerlerinden biridir.

14. Gruplar ve Sosyal Etkileşim

Gruplar, ortak bir amaç veya ilgi etrafında bir araya gelen insanları ifade eder. Örneğin, aynı şarkıyı söyleyerek yürüyen insanlar, bir grup etkileşimini temsil eder.

15. Weber ve İdeal Tip Kavramı

Weber’in ideal tip kavramı, bir olgu veya kavramın saf ve idealize edilmiş bir modelini ifade eder. Bu model, analiz için kullanılan bir teorik araçtır ve ahlaki bir bakış açısı içermez.

16. Otoriter Liderlik ve İletişim

Otoriter liderlik, iletişimin genellikle liderden üyelere doğru akmasını içerir. Bu liderlik tarzında, kararlar genellikle lider tarafından alınır ve iletişim hiyerarşik bir yapıya sahiptir.

17. Toplumsal Artık ve Sınıflı Toplumlar

Toplumsal artık, sermaye birikiminde ve sınıflı toplumların ortaya çıkmasında etkili olan bir kavramdır. Bu, üretimde ortaya çıkan fazla değerin toplumda nasıl dağıldığını ifade eder.

18. Sosyolojik Araştırma Süreci

Sosyolojik bir araştırma süreci genellikle literatür taraması, hipotezlerin belirlenmesi, problemin tanımlanması, verilerin toplanması ve yorumlanması, ardından araştırma raporunun yazılması aşamalarını içerir.

19. Neşet Ertaş ve Halk Kültürü

Neşet Ertaş’ın türküleri, halk kültürüne örnek olarak verilebilir. Halk kültürü, genellikle anonim olarak ortaya çıkan ve toplumun geniş kesimlerine ait olan kültürel ifadeleri içerir.

20. Toplumsal Mübadele ve İltifat

Bir arkadaşın size iltifat etmesi ve sizin de ona teşekkür etmeniz, toplumsal mübadele örneğidir. Bu, sosyal etkileşimde karşılıklı beklentilerin ve davranışların bir örneğini temsil eder.

@lolonolo_com

Auzef Sosyolojiye Giriş 2023-2024 Vize Soruları

1. Araştırmanın evrenini oluşturan birimlerin, tam olarak listelenemediği hallerde aşağıdaki hangi örneklem türü kullanılır?

A) Tabakalı örnekleme
B) Küme örneklemesi
C) Tesadüfi örnekleme
D) Bireysel örneklemesi
E) Evrensel örneklemesi

Cevap : B) Küme örneklemesi

2. Marksist kuramda aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi yönlendiren temel faktördür?

A) Üretim araçlarının mülkiyeti
B) Kültür
C) Dil
D) Din kurumun mevcudiyeti
E) Devletin varlığı

Cevap : A) Üretim araçlarının mülkiyeti

3. Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’a göre “mekanik dayanışma” kavramının özelliklerinden biridir?

A) Farklılıklardan kaynaklanan dayanışmadır.
B) Toplumun üyeleri aynı duyguları hisseder.
C) Toplumlar geliştikçe toplumsal farklılaşma azalır.
D) Bireysellik gelişmiştir.
E) Bireysel bilinç ortak bilincin önündedir.

Cevap : B) Toplumun üyeleri aynı duyguları hisseder.

4. Yüz yüze etkileşimin imkansız olduğu bütün büyük gruplar aşağıdakilerden hangisine girer?

A) Atıf Grubu
B) Dördüncül Grup
C) İkincil Grup
D) Üçüncül Grup
E) Birincil Grup

Cevap : C) İkincil Grup

5. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir davranıştır?

A) Kişinin inzivaya çekilmesi
B) Kişinin tek başına dua etmesi
C) Yolda yürüyen iki kişinin çarpışması
D) Yağmurda insanların kapalı yerlere sığınması
E) Kan davası gütmek

Cevap : E) Kan davası gütmek

6. Krestschmer “astenik tip”lerin hangi suç tipine daha yatkın olduğunu iddia etmiştir?

A) Organize suçlara
B) Ufak hırsızlıklara ve hilekârlıklara
C) Cinsel suçlara
D) Zalimlik içeren suçlara
E) Cebir ve şiddet suçlarına

Cevap : B) Ufak hırsızlıklara ve hilekârlıklara

7. İki veya daha fazla faktör arasında kurulan spekülatif iddialara ne ad verilir?

A) Gizil değişken
B) Hipotez
C) Bağımlı değişken
D) Bağımsız değişken
E) Deney

Cevap : B) Hipotez

8. Sosyolojik bakış açısı hangi toplumsal gruplar arasında daha yaygındır?

A) Göçmenler
B) Ekonomik refah içinde yaşayanlar
C) Toplumsal uyumun yüksek olduğu gruplar
D) Belli bir cemaatin parçası olanlar
E) Yerleşik halk arasında

Cevap : A) Göçmenler

9. “Başkalarının gözünde neysem oyum” ifadesi aşağıdaki hangi kavramı ifade etmektedir?

A) İd
B) Süper ego
C) Ego
D) Limbik sistem
E) Ayna benlik

Cevap : E) Ayna benlik

10. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in geleneksel davranış biçimine örnektir?

A) Gemisini en son terk eden kaptanın davranışı
B) Tünel inşa eden mühendisin davranışı
C) İneği kutsal sayan hindunun davranışı
D) Para kazanmaya çalışan borsacının davranışı
E) Ağlayan çocuğa vuran annenin davranışı

Cevap : C) İneği kutsal sayan hindunun davranışı

11. Reckless ve Dinitz’in 12 yaşındaki çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi iyi çocukların özellikleri arasında sayılır?

A) Geleneksel kültür ile daha az uyumludurlar.
B) Davranışlarında, alt benlikleri baskındır.
C) Gelişmiş bir süper egoları vardır.
D) Egoları çok gelişmiştir.
E) Engellemelere karşı daha az tolerans gösterirler.

Cevap : C) Gelişmiş bir süper egoları vardır.

12. Bir bireyin hem grup içinde hem de gruplar, kuruluşlar ve kurumlarla olan bütün ilişkilerini içeren şebekeye ne ad verilir?

A) Toplumsal ağ
B) Grup kültürü
C) Toplumsal dayanışma
D) Toplumsal ilişki
E) Grupsal şebeke

Cevap : A) Toplumsal ağ

13. Aşağıdakilerden hangisi örflere bir örnektir?

A) Yolun sağ tarafından gitmek
B) El sıkışmak
C) Üç öğün yemek yemek
D) On Emir’de de yer alan “öldürmeyeceksin” ilkesi
E) Büyüklere yer vermek

Cevap : D) On Emir’de de yer alan “öldürmeyeceksin” ilkesi

14. Aşağıdakilerden hangisi gruba bir örnektir?

A) Sinema salonunda film izleyen insanlar
B) Otobüste beraber seyahat eden insanlar
C) Yolda beraber aynı şarkıyı söyleyerek giden insanlar
D) Yağmurda şemsiyeleri açık olarak yürüyen insanlar
E) Bir caddede yürüyen insanlar

Cevap : C) Yolda beraber aynı şarkıyı söyleyerek giden insanlar

15. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in ideal tip kavramının özelliklerinden biridir?

A) Ahlaki bir bakış açısı içermez.
B) Bilge insanlardır.
C) Felsefi davranıştır.
D) Toplumsal fenomenlerin anlaşılmasını zorlaştıran bir kavramdır.
E) Bir toplumda yaşayan sanatçılardır.

Cevap : A) Ahlaki bir bakış açısı içermez.

16. Aşağıdakilerden hangisi otoriter liderin özelliklerinden birisidir?

A) Grup hedeflerine bağlılığı teşvik eder.
B) İletişim liderden üyelere, üyelerden lidere doğru çift yönlü akar.
C) Üyeleri işleri paylaşmaları konusunda yüreklendirir.
D) Eşitlik fazladır.
E) İletişim yukarıdan aşağıya doğrudur.

Cevap : E) İletişim yukarıdan aşağıya doğrudur.

17. Sermaye birikiminde ve sınıflı toplumların ortaya çıkmasında başlangıçta aşağıdaki kavramlardan hangisi etkili olmuştur?

A) Artan tüketim
B) Küresel finans piyasaları
C) Avcılığa geçiş
D) Toplumsal artık
E) Toplumsal rol

Cevap : D) Toplumsal artık

18. I- Literatür taraması
II- Hipotezlerin ya da araştırma stratejisinin belirlenmesi
III- Problemin tanımlanması
IV- Verilerin toplanması ve yorumlanması
V- Araştırma raporunun yazılması
Sosyolojik bir araştırma sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisidir?

A) III-II-I-IV-V
B) IV-V-III-I-II
C) I-II-III-IV-V
D) II-I-III-IV-V
E) III-I-II-IV-V

Cevap : E) III-I-II-IV-V

19. Neşet Ertaş’ın türküleri aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Yerel kültür
B) Karşı kültür
C) Seçkin kültür
D) Halk kültürü
E) Popüler kültür

Cevap : D) Halk kültürü

20. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal mübadele örneğidir?

A) Savaşlar
B) Çok çalışmak
C) Paranın alım gücünün artması
D) Bir arkadaşınızın size iltifat etmesi ve sizin de ona teşekkür etmeniz
E) Bizim eğitim sistemimizde ilköğretimin zorunlu olması

Cevap : D) Bir arkadaşınızın size iltifat etmesi ve sizin de ona teşekkür etmeniz

Auzef Sosyolojiye Giriş

Auzef Sosyolojiye Giriş 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik hayal gücünün sonuçlarından biridir?

A) Toplumsal ilişkiler hakkında farkındalığımızı köreltir
B) İnsanların daha fazla manipüle edilebilmesini sağlar
C) Empati yeteneğini ortadan kaldırır
D) Dünyayı baskıcı bir yer haline getirir
E) Bize dünyanın şimdi olduğundan farklı bir dünya olabileceğini gösterir

Cevap : E) Bize dünyanın şimdi olduğundan farklı bir dünya olabileceğini gösterir

2. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin genel işlevleri arasında yer alır?

A) Modern toplumlarda yazılı hukuk kurallarının yerine geçer
B) Her zaman ekonomik büyümeyi teşvik eder
C) Her zaman bilimsel gelişmeyi engeller
D) Bireyin çevresindekilerin gözünde “nerede olduğunu” bilmesine yardım ederler
E) Paranın satın alma gücü ölçer

Cevap : D) Bireyin çevresindekilerin gözünde “nerede olduğunu” bilmesine yardım ederler

3. İki veya daha fazla faktör arasında kurulan spekülatif iddialara ne ad verilir?

A) Deney
B) Gizil değişken
C) Bağımlı değişken
D) Hipotez
E) Bağımsız değişken

Cevap : D) Hipotez

4. Marksist kuramda aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi yönlendiren temel faktördür?

A) Kültür
B) Din kurumun mevcudiyeti
C) Devletin varlığı
D) Dil
E) Üretim araçlarının mülkiyeti

Cevap : E) Üretim araçlarının mülkiyeti

5. Freud’a göre biyolojik arzu ve dürtüleri içeren ve kişiliğin enerji deposu olarak da görülen bilinçaltı bölümüne ne ad verilir?

A) Yüksek benlik
B) Ego
C) Süper ego
D) Ben
E) İd

Cevap : E) İd

6. Avcı ve toplayıcı toplumlardan sonra ortaya çıkan ve toprağın daha verimli olduğu bölgelerde yaşamış olan toplumlara ne ad verilir?

A) Avcı ve toplayıcı toplumlar
B) Endüstri toplumları
C) Göçebe toplumlar
D) Tarım toplumları
E) Bahçıvan toplumlar

Cevap : E) Bahçıvan toplumlar

7. Reckless ve Dinitz’in 12 yaşındaki çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi iyi çocukların özellikleri arasında sayılır?

A) Egoları çok gelişmiştir
B) Gelişmiş bir süper egoları vardır
C) Engellemelere karşı daha az tolerans gösterirler
D) Davranışlarında, alt benlikleri baskındır
E) Geleneksel kültür ile daha az uyumludurlar

Cevap : B) Gelişmiş bir süper egoları vardır

8. Sosyolojik araştırma sürecinde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma raporunun yazılması
B) Problemin tanımlanması
C) Verilerin analizi
D) Verilerin toplanması
E) Hipotezlerin test edilmesi

Cevap : B) Problemin tanımlanması

9. Aşağıdakilerden hangisi Gemeinschaft’ın özelliklerinden birisidir?

A) Mekâna bağlılık azalır
B) Özel yaşam değerli hale gelir
C) “Dayanışma ruhu” ve “ortak bir irade”nin mevcudiyeti söz konusudur
D) Hukuk, sözleşme, kamuoyu, para ekonomisi ve rasyonellik öne geçer
E) Kişisel çıkar öncelik kazanır

Cevap : C) “Dayanışma ruhu” ve “ortak bir irade”nin mevcudiyeti söz konusudur

10. Aşağıdakilerden hangisi D.Bell’e göre endüstri-sonrası toplumun özelliklerinden birisidir?

A) Endüstri-sonrası toplumunun doğuşunda buhar makinesi önemli rol oynamıştır
B) Endüstriyel mal üretimi toplumun eksenini oluşturur hale gelmiştir
C) Bilgi, toplumun temel eksenidir ve stratejik kaynak haline gelmiştir
D) Aşırı işbölümü ve uzmanlaşma yaşanmıştır
E) Mavi yakalı işçilerin yapacakları işlerin sayısında çok büyük artışlar ortaya çıkmıştır

Cevap : C) Bilgi, toplumun temel eksenidir ve stratejik kaynak haline gelmiştir

11. Üç hal kanununa göre aşağıdakilerden hangisinde “toplumda doğaüstü güçler ve dini figürlerin her şeyin temelini oluşturduğu” na yönelik inanç ön plana geçmiştir?

A) Pozitivist aşama
B) Metafizik aşama
C) Teolojik aşama
D) Post modernist aşama
E) Doğa ötesi aşama

Cevap : C) Teolojik aşama

12. Aşağıdakilerden hangisi Weber’ in amaçla ilişkili davranış biçimine örnektir?

A) Harakiri yapan Japon’un davranışı
B) Savaşı kazanmak isteyen komutanın davranışı
C) Gemisiyle batan kaptanın davranışı
D) Ağlayan çocuğa bağıran kişinin davranışı
E) Ganj nehrinde yıkanan Hindu’nun davranışı

Cevap : B) Savaşı kazanmak isteyen komutanın davranışı

13. Aşağıdakilerden hangisi pozitivist sosyoloji geleneği içinde sosyolojik bir araştırma konusu olamaz?

A) Ekonomik kalkınmanın din üzerindeki etkisi
B) Meleklerin varlığını bilimsel yöntemlerle kanıtlamak
C) Modernleşmenin cinsiyet rolleri üzerindeki etkisi
D) Eğitim kalkınma ilişkisi
E) İntihar eğilimi üzerinde sanayileşmenin etkisini incelemek

Cevap : B) Meleklerin varlığını bilimsel yöntemlerle kanıtlamak

14. Aşağıdakilerden hangisi psikopatların özelliklerinden birisidir?

A) Yüksek zeka seviyesi
B) İnsan ilişkilerinde süreklilik sağlamaları
C) Düşük zeka seviyesi
D) Suçluluk duygusuna sahip olmamaları
E) Sevimli ve olgun insanlar olmaları

Cevap : D) Suçluluk duygusuna sahip olmamaları

15. Aşağıdaki şıkların hangisinde “Üç Hal Kanunu” doğru bir şekilde sıralanmıştır?

A) Metafizik-Teolojik-Pozitivist aşama
B) Teolojik-pozitivist-metafizik aşama
C) Teolojik-metafizik ve pozitivist aşama
D) Pozitivist-metafizik ve teolojik aşama
E) Pozitivist-Teolojik ve metafizik aşama

Cevap : C) Teolojik-metafizik ve pozitivist aşama

16. Sermaye birikiminde ve sınıflı toplumların ortaya çıkmasında başlangıçta aşağıdaki kavramlardan hangisi etkili olmuştur?

A) Toplumsal artık
B) Avcılığa geçiş
C) Toplumsal rol
D) Küresel finans piyasaları
E) Artan tüketim

Cevap : A) Toplumsal artık

17. Neşet Ertaş’ın türküleri aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Halk kültürü
B) Yerel kültür
C) Karşı kültür
D) Popüler kültür
E) Seçkin kültür

Cevap : A) Halk kültürü

18. Yüz yüze etkileşimin imkansız olduğu bütün büyük gruplar aşağıdakilerden hangisine girer?

A) İkincil Grup
B) Dördüncül Grup
C) Birincil Grup
D) Üçüncül Grup
E) Atıf Grubu

Cevap : A) İkincil Grup

19. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir davranıştır?

A) Kişinin inzivaya çekilmesi
B) Yağmurda insanların kapalı yerlere sığınması
C) Kişinin tek başına dua etmesi
D) Kan davası gütmek
E) Yolda yürüyen iki kişinin çarpışması

Cevap : D) Kan davası gütmek

20. Weber’in “meşru iktidar” olarak adlandırdığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otorite
B) Hükmetme
C) Meşrutiyet
D) Güç
E) Şiddet

Cevap : A) Otorite

Auzef Sosyolojiye Giriş 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Sosyolojiye Giriş Auzef Sosyolojiye Giriş Ders Kitabı PDF

İlgili Bölümler (Ortak Ders)

Sosyolojiye Giriş (Ortak Ders)

Çocuk Gelişimi Lisans,
Çocuk Gelişimi Ön Lisans,
İktisat,
Ekonometri,
Maliye,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

Auzef Sosyolojiye Giriş Ders Kitabı

Auzef Sosyolojiye Giriş

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Açık Öğretim, Sosyolojiye Giriş Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim, Sosyolojiye Giriş
telegram çocuk gelişimi Çocuk Gelişimi - facebook
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim, Sosyolojiye Giriş Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Auzef Sosyolojiye Giriş

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!